Skip to main content

Full text of "Aristotelis opera"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 858,666 «Α» . .?,- 


ΑΚΙδΤΟΤΕΙ,Ιδ Ο Ρ Ε Κ Α εχ ΚΕΟΈΝβΙΟΝΕ ΙΜΜΑΝϋΕΙ,Ιδ ΒΕΚΚΕΚΙ. ΑοεΕουΝΤ ΙΝΟΙ0Ε8 δΥΙ,ΒυΚΟΙΑΝΙ. ΤΟΜϋδ IV. ΟΧΟΝΙΙ, ε ΤΥΡΟβΚΛΡΗΈΟ ΑΟΑΟΈΜΙΟΟ. ΜΌΟοαχχχνα. ΑΚΙδΤΟΤΕΙ,Ιδ ΗΙδΤΟΚΙΑ ΑΝΙΜΑΙ,ΐυΜ, ΈΧ ΚΕΟΕΝβΙΟΝΕ ΙΜΜΑΝυΕΙ.18 ΒΕΚΚΕΚΙ ΟΧΟΝΙΙ, 

Ε ΤΥΡΟΟΒΑΡΗΕΟ ΑΟΑΌΕΜΙΟΟ. 
Μοοοοχχχνιι. ^ ΙΝΟΕΧ ΟΟΟΙΟϋΜ. Ρ. ν&ϋοαηυβ Ι339• 
Ο. Ματά&ηυδ αοο. 
Α^• Μ&ηήαηυ8 %ο9. 
€^• Ιι&υΓβηϋαηυβ 87 4• 
Ι>. ν&ϋοαηυ8 262. Ε*. νΈώοαηϋβ 5ο6. 
Ρ^. Μ&Γοίαηυβ 207• 
6^. Ματοίαηυδ 2 1 2. 
ηα. Ραιίδίβηδίβ 1921. 
η. υΓΐ)ίη&8 39• ΠΕΡΙ ΐΆ ΖίΙΙΑ Ι2ΤΟΡΙί1Ν Α Χ ΩΝ €1/ τοί9 ζωο<9 μορίων τα μίν εστίν ^ ασννθετα^ οσα 
διαιρείται εις ομοιομερη, οΐον σάρκες εις σάρκας ^ τα 3ε συν- 
θετα^ οσα εις ανομοιομερη^ οΐον ^ η χβέρ ουκ εις χείρας 3ιαι^ 
ρεϊται ον^ε ^ το Ίτρόσωττον εις ^ ττρόσωΊτα. Των $ε τοιοι/- 
των ενια ου μόνον μέρη άλλα και μεΧη καΧεϊται. Τοιαύτα ι 
*ί* εστ\ν οσα των μέρων δλα οντά έτερα μέρη έχει εν 'αύ- 
Τ0Ι9, οΐον κεφαΧη και σκέλος και χεφ και όλος 6 βραχίων 
κα\ ^ 6 θώραζ' ταύτα 'γαρ αυτά τε εστί μέρη ολα, κάϊ εστίν 
αύτων έτερα μόρια, ΤΙάντα 3ε τα ανομοιομερη συ'γκειταΐΒ 
^ των όμοιομερων^ οΐον χειρ εκ σαρκός και νεύρων και όστων. 
ΓΑχει οε των ζ^ωων ενια μεν τταντα τα μόρια ^ ταύτα αλ- 
λίλοι?, ενια ^ έτερα, ^ Ύαύτά ^ 3ε τα μεν ^ είίει των 4 
μορίων εστίν ^ οΐον άνθρώττου ρΐϊς κα\ ^όψθαΧμος ανθρώττον 
ρινί και όφθαΧμω^ και σαρκι σαρζ και όστφ οστουν* τον 
αύτον 3ε τρόττον ^ καΐ ίτητου κα) των αΚΚων ^ ζωων^ οσα 
τω ε13ει ταύτα Χε'γομεν εαυτοις' ομοίως 'γαρ ωσττερ το 
όλον έχει ττρος το όλοι/, και των μορίων έχει εκαστον ττρος 
. εκαστον. Τα 5ε ταύτα μεν εστίν, 3ιαφερει 3ε καθ* ύττερο^ 5 
χην κα\ εΧΧει^Ιην, Ρ όσων το 'γενος εστί ταύτόν, ^ Λέγω ^β 
γνος οΐον όρνιθα κα\ ιχθύν' τούτων 'γαρ εκατερον έχει 3ια- 
ψοραν ^ κατά "το 'γενος, και εστίν εί3η ττΧεΙω ιχθύων και 
ορνίθων, Αιαψερει 3ε σχε3όν τα ^ττΧεΐστα τόον μορίων εν 6 

Οοάίοββ Ρ.Α».0» Ό». Τίΐ. » των π€ρ\ τά ζωα Ιστοριών βιβλιον α Ι>, 
ν€ρ\ ζώων Ιστορίας α Ρ.Ο^, των π€ρ\ ζώων Ιστορίας βφίΚίον πρώτον Α^, 
8€(Ι ΓΟ. ^ σννθίτα οΊον οσα Α*. ^ η βΐ τ6 οίη.Ρ.ϋ*. ^ πρόσωπον Α*. 
* ί* οίη. ρΓ. Α». ί αυτοις Γδια οίον Ρ.ϋ». » 6 ρθ8ΐ κα\ οίη. Ρ. Β». 
1» τα αυτά Α».€». » ταντα Α». ^ ϋ οτη. Ο», βΐ ρΓ. Α». 1 €Ϊ^ Ο». 
» όφθ. ανθρώπων Ρ. "* και ρ08ΐ τρόπον οπί. Α*. ο ζψύν οω. ϋ*. 

Ρ όσον Ρ. 4 λ€γ€ταί 6ε γ^νος οΐον ΒρνιΘος κα\ Ιχθύος Ρ. ' κατά] κα\ 

πρ6ς Α*, Οίη. ϋ*. * του γίνους Ρ. ^ πΧίίω Ο*. 

νΟΙ. IV. , Β 

330094 2 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηΐ8Τ. Αν. 

αντοΐς τταρα τάί των τταθημάτων ίναντιώσας^ οίον -χρώματος 
κάΙ ίΓχι/ματο?, τω τα μεν μαΧΚον ^ αντα ττεττονθέναι, τα ίέ 
^ττον, €Τί $€ ττλήθα καΐ όλΐ'γότητί κα\ με^γεθα και ^ σμί" 

ΐκρότητί κα\ δλω? υττερογ^ και ίΚΚεΙ^α. Τα μεν 'γάρ ^βστι 
* μαΧακόσαρκα ^ αύτων τα ίε * σκΧηρόσαρκα, κα) τα μεν 
μακρόν *€χ€ΐ το ^/όϊί•γχο9 τα ίέ βραγύ^ κα\ τα μεν τΓοΧύτττερα 
τα 3' όΧΐ'γότΓτερά εστίν. Ου μην άλλ' ενια γβ καΙ εν τον- 
τοις έτερα ετεροις μόρια ύτταρχει^ ^ οΐον τα μεν έχει χλϊ- 

Βκτρα τα 3' ον, και τα μεν Χόψον έχει τα 5* ^ούκ έχει. "Άλλ' 
ως είττεϊν ®τά ττΧεϊστα κα\ εζ ων μέρων 6 ττας ο'γκος ^ αννε^ 
στηκεν^ η ταιττά εστίν ^ 3ιαψερει ^ τοις εναντίοις " καΐ καθ* 
^ύττεροχην και εΧΧεί'^ιν' το γαρ μαΧΧον και ήττον ^ύιτερο" 

9 Χ^^ ο^ν τις και εΧΧει^^ην θεΐη. *Ένια ίε των ζφων ούτε είίει 
τα μόρια ^ ταύτα έχει οντε καθ^ ύιτεροχην κα\ εΧΧει^Ιην^ 
άλλα ι:ατ' αναΧογαν, οίον ιτέττονθεν όστοΰν ττρος αχανθαν 
και όνυζ ττρος όττλ^ΐ' κα\ χειρ ττρος χηΧην καΐ ττρος τττερον 
ΧεττΙς' ο 'γάρ εν * ορνιθι τττερόν^ τούτο ^εν ιχθύϊ εστϊ ΧεττΙς. 

ΙΟ " Κατά μεν ουν μόρια ® α εχουσιν έκαστα των ζωων^ τοντόν 
Τ€ τον τρότΓον έτερα εστί κα\ Ρταιττά, κα\ ετι ^τ^ θέσει των 
μέρων* χολλα γαρ των ^ψων έχει μεν ^ ταύτα μερη^ άλλα 
κείμενα ούχ ωσαύτως^ οίον μαστούς τα μεν εν τφ στηθεί τα 

1 1 ίέ ' ττρος τοις μηροϊς• ^Έστί 5β των όμοιομερων τα μεν 
μαΧίΐκα και ν'γρα^ τα ίε ζηρα καΐ ^ στερεάς ^Ρ^ Μ^^'» % δΧ«5 
η εως αν ^ εν τίί ψύσει^ οΐον αΐμα^ ^Χ^Ρ* 'Τλ/κβλι/} στεαφ^ 
μνεΧός^ 'γονή^ χοΧή, γάλα εν τοις εχουσι^ ^^ρζ '^'^ '^^' '^^ 
τούτοις ^αναΧο'γον^ ετι άλλον τρόττον τα ττεριττώματα^ οΐον 

▼ ηιΰτα Ό\ τά αυτά Ρ. ^ μυφάτψ-ι βΐ ΐηοχ €ΐσι Ρ.ϋ•. * μαΚακό" 
στρακα Ρ. 7 αντων Οίη. Ρ.Ό^. < σκληρόίίψρμα 0^, 6στρακόδ€ρμα Ρ.Ι)*. 
* ίσχα Ι)». ^ ρνγχο£ βί(ΠΓ€ρ αΙ γ§μ(χνοί τά Α*. « οΐον] ων Ρ,0*. <^ ουκ 
?Χ•0 ^^ Ρ.Ι)•• * ί"^ ^« πλ€Ϊξττα Ρ. ^ συνίσταται Α*. β τοις τ€ €Μν. 
τίοις Ο» 1» κα\ οίη. Ρ.ϋ». * νπ€ρβο\ήν Α». ^ τά αντά Α».0». 

1 ΒρνιΘΙ €στι πτ€ρ6ν Ρ.ΟΜ)». ^ ^ τφ Ιχθνϊ Ρ.€Μ)*. » κατά'] τά 
Ρ.ϋ». ο Α] 3σο Ρ.Ι)». Ρ τά αυτά Α».0». ^ τβ οω. Ο», βΐ ρΓ. Α». 
^ πράς] €Ρ Ρ.Ό\ " στίρ^ά οίον νγρά μ€ν α ολωί /*€ΐ^4 Ιο»; Ρ.Ι>. 

^ ανάλογοι» Ρ : 06(6Η 6ο οοιηρβηίΐίο ιιΐ; άί>άλογον &η οΜίλογο γβΐίηΐ 

η68θί&8. Ι. Ι. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Α. 3 

ψΚέ'γμα^ και τα χητοστημοτα τί/ί κοιΚίας και κύστεως' ζηρα 
ίέ και στερβα ^ οΐον ν^ρον^ ^ρμα^ φλβψ, θ/ο/^, όστουν^ 
'χον^ρος^ ονυζ, κέρας {ρμώνυμον 'γαρ ^ττρος το 'γένος, όταν 
τφ σχηματι κάί το ο\ον Χέ'γψται κέρας), ετι οσα ^ανάΧο'γον 
τούτοις, 

Α/ 5ε ίιαφοραι των ζφων €ΐσ\ κατά τ€ τους βίους κάϊ τας 1 1 
ιτραζβις και τα ηθη καΐ τα μόρια, π€ρι ϋίν τύττφ μίν ^ είχω- 
μ^ν ΊτρΆτον, ύστερον ^β ΤΓ€ρ\ ίκαστον 'γένος έττιστησαντες 
ερουμεν. ιΐέίσι 0€ όιαφοραι κατά * μεν τους ριους * και τα ΐ3 
ηυη και τας ττραζεις αι τοιαιόε, ^ τα μεν ένυδρα αυτών εστί 
τα οε χερσαία, ενυόρα όε " όΐ'χως, τα μεν οτι τον ριον και 
την τροψην ΊΓΟιεΐται εν τω ύ^ρφ, και δέχεται το ύ'γρον και 
αψίησι, τούτου 3ε στερισκόμενα ου δύναται Χ^ϊν, οίον ^ττοΧ" 
\οΐς συμβαίνει των ΐ'χθύων* τα 3ε την μεν τροψην ττοιεΐται 
κα\ την ίιατριβην εν τφ ύ'γρω, ου μέντοι 3εχεται το ΰ3ωρ 
άλλα τον αέρα, καΐ 'γενναί εζω. Πολλά ί* έστΙ τοιαύτα και 14 
ττεζα, ωσιτερ ^ ενυ3ρις κα\ λάτα^ και κροκόίειΧος, και τττηνά, 
οίον αίθυια και ® κοΚυμβις, και αττοία, οίον ΰ8ρος. *'Έίνια ίε 
την μεν τροψην εν τφ ύ^ρφ ττοιεΐται και ου ίύναται ζην 
εκτός, ου μέντοι δέχεται ούτε τον αέρα ούτε το υ^ρόν, οΐον 
ακαΛηψη και τα οστρεα. Ιων ο ένυδρων τα μεν εστί * σα- 15 
λαττια, ^τα $ε ττοτάμια, τα ίέ Χιμναΐα, τα ίε τεΧματιαΐα^ 
οΐον βάτραχος και ^ κορ8ύΧος. Ύων ίε χερσαίων τα μεν 
δέχεται τον αέρα κάί αψίησιν, ο καΧεϊται αναττνεΐν κα\ εΚ" 
ττνεΐν, οΐον ανθρωτΓος και ^ττάντα οσα ττνευμονα έχει των 
χερσαίων* τα δε τον αέρα μεν ου δέχεται, ζι; δε και την τρο^ 
ψην έχει εν τ^ γ^, ^ οίον * σψηζ και μέΧιττα κα\ ™ τα αΧλα 
ίντομα• Καλ£ ^ έντομα οσα έχει κατά το σώμα εντομας^ 1 6 

^ οίον οίη. Ρ.Ο*. ^ πρόί τύ γίνος Ό*, βΐ γρ, Α*, πρ6ί τ6 μίρος 

Ρ.Ο, τό /*€ροί Α» » άναΚογι Α».Ι>. 1 ?π•4/Α€ν Ι)*, βΐ ρΓ. Ρ. * μχν 
Οίη. Ρ.Ι)•. ^ καίτίιήβη ροβΐ πρά^ις Α». ^ διχή ϋ». « πολλουί Α». 
^ ^ιηΛμος Ρ. β κ6Κυμβος Ρ. ' ΘάΚάσσια Ώ^. £Γ τΛ 6€ ποτάμια ρθ8( 
τψΧματίΛΜ Α*. ^ κορίίυληί Α^. &(1(ϋ( 0&ΐηθΐί&η& κα\ των θαΚαττΙωρ 

τά μ€¥ πΑάγια, τΛ ^€ αίγίάλώ^η, τά 6€ πίτραία. 6& 00€ΐίθ68 ίηίτ& (ββΟΐ. 

31.) ροηιιηΐ. * πάντα οίη. ϋ». •^ οίον οιη. Ρ.Ι)*. * οχρϊγξ ρΓ. Α*, 
η ^Οΐλα τά Ρ. Β 2 4 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

« 

^ €Ρ τοΪ9 ύτττίοίς % €ρ τούτοις ^ τβ και τοις ιτρανέσιν. Και 
των μεν "χερσαίων ^ ττολλα, ωσττερ είρηται^ εκ του ύ'γροΰ την 
τροψην ΤΓορΙζεται^ των 5* ένυδρων κα\ δεχόμενων την θαλατ- 

ΐ7ταν ουοεν εκ της '/'79• ι^Ανια οβ τωι/ ^ωα>ι/ το μεν ττρωτον 
ζ^ €ν τω ν'γρω, εττειτα μεταβάΧΧει εις αΧΧην μορψην κάϊ ζ^ 
εζω, οίον Ρ εττ] των ^ εν τοις ττοταμοΐς ^ εμττίίων' * γνεται 
'γαρ €ζ αυτών ο οίστρος. * ιΙλτι τα μεν εστί μόνιμα ^των 
ζωών, τα 3ε μεταβλητικά. *Έστι 5ε τα μόνιμα εν τω ύ'γρφ' 

ίΒτων οε χερσαίων ουοεν ^ μονιμον. Λ2^ν οε τφ υ^ρω ττοΧλα 
^τω ττροστΓεψυκεναι ζη, οίον 'γένη οστρεων ττοΧΧά. Αοκεΐ 
3ε κάϊ 6 στΓογγο^ εχειν τίνα αίσθησιν' σημεΐον 3ε οτι χαΧε^ 
ττώτερον ατΓοστταται, ^ αν μη 'γενηται Χαθραιως ή κίνησις, 
ως ψασιν. Τα ίέ και ττροσφύεται και αττοΧύεται, οΐόν ' εστί 
'γενος τι της καΧουμένης ακαΧήψης' τούτων γαρ τίνες νυκτωρ 

19 * άττολνομεναι νέμονται. Πολλά 3' αττοΧεΧυμενα μεν εστίν 
ακίνητα 3έ, οίον οστρεα κα\ τα καΧούμενα οΧοθούρια, Τα 
^6 νευστικά, οΐον ^ ιχθύες και τα μαΧάκια και τα μαΧακό^ 
στρακα, οΐον καραβοι. Τα ίέ ττορευτικα, οΐον το των καρ' 
κίνων γνος' τοΰτο 'γαρ ενυ3ρον ον ^την φύσιν ττορευτικόν 

2ο εστίν. Των 3ε χερσαίων εστί τα μεν τττηνα, ωσττερ ^ δ|ί>- 
ν'ιθες κα\ μεΧιτται, κα\ ταυτ άλλοι/ ^τρόττον αΧΧήΧων, τα 
οε ττε^α. ίναι των ττεΐ^ν τα μεν ττορευτικα, τα ό ^ ερττυ^ 
στικα, τα όε ^ ιΧυστταστικα. Ιίτηνον οε μόνον ουοεν εστίν, 
ωσττερ νευστικον μόνον ιχθύς' ^ καΐ 'γαρ τα 3ερμότΓτερα ττβ- 
ζευει, και ^ νυκτερι3ι ΤΓ03ες είσί, ^ κα\ τ^ φωκ^ι κεκοΧοβωμενοι 

2ηΓ03ες. Και των ορνίθων εισΐ τίνες κακ07Γθ3ες, οί 3ια τοΰτο 
καΧοΰνται ατΓθ3ες' εστί 3ε ^τττερον τοΰτο το όρνίθιον. 2γβ- 
3ον 3ε και τα όμοια αύτω ^ιττερα μεν κ<ικότΓθ3α 3* εστίν, 

^ Τ€ οιη. Ρ. ο <$<ΠΓ€ρ ^Χρητοί ποΧΚά Ρ.ϋ», Ρ €ίγ\ οιη. ϋ». ς €ν 
Οίη. Α*. *■ ασπίδων Ο», ^μπί^ων ΟΟΓΓ, Α*. β γίνονται — οΙ οίστροι 

Ρ.Ο». * ?Γΐ δ€ τά Ρ. ▼ των ζφων οιη. Ρ.ϋ». "^ μόνψόν €στιρ, €ν Ι)». 
Χ β Τ4^ προσπίφυκίναι Ο». Υ €άν Ρ,ϋ». « ίστι οιη. Ρ.Ο». » άπο^νό- 
μίναι Ρ. ^ Ιχθύίίια Ρ.Ο». ο τη φνσ€ΐ Ρ.ϋ». <1 5ρνις κάί μίλιττα Α», 
β τρόπον ^ιαφίρ^ι, αλλι^λωΐ' Ρ.Ι>. ^ ίρπηστικα Ρ. εΐ ρΓ. Α». 8Γ δυτικά 
Ρ, €ΐΚψικα Ο». 1^ καί γαρ κα\ τά Ρ.]>. 1 νυκτ€ρ'Λ€ς ^ίπο^ίς Ό^, 

^ κα\] &ς καί Ρ.Ο» 1 αύτων Ο». Ι. Ι. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Α. 5 * 

οίον χβλιίώι/ και ίρετταρις' ™ ομοιοτροττά τ€ γαρ κάϊ όμοι^ 
6τΓΤ€ρα ^ττάντα ταίτα, και τάί ο^€ΐς ^ βγγυς αΧΧηΧων. 
Φαίνεται 5' ό μϊν αττους ττασαν ωραν, η $€ ίρ€ΤΓαν]ς όταν νση ίζ 
του θβρους' τοτ€ Ρ γαρ οράται και άΧίσκεται^ ^ οΧως ίβ και 
σττανιόν ίστι τοΰτο το ορν€ον. Ί1ορ€υτικα ίέ ^αί νευστικα 
ΐΓοΧΧα των ζ(ρ<ον ίστίν. 

Έίϊσϊ ίέ κα\ αι τοια/ίβ 8ιαφορα\ κατά του9 βίους και τας 23 
Ίτραζεις, λα μεν 'γαρ ^ αυτών €στιν αγβλαια τα οβ ' μονα^ 
ικα^ * και 'π-ε^α και τττηνα και χλωτα, τα ο βττα/χίροτερίζβι. 
Και των άγβλα/ωι/ κάϊ των μοναίικων τα μ€ν ττοΧιτικα τα $€ 
^ ΰΠΓορα^ικά εστίν. ^ "Άγελαία μεν ουν οίον εν τοις τττηνοϊςι^ 
το των ττεριστερων γείΌί κα\ *γέρανο9 κα\ κύκνος {^αμ^ώνυ- 
'χον 3* ού$εν άγβλαέοι/), καΐ των ΤΓΧοΰτων ττοΧΧα 'γενη ^των 
ΐ'χθύων^ οίον ους κίίΧοΰσΊ ίρομαίας, Ούννοι^ ττηΧαμύ^ες^ ^ αμι^ 
αι' 6 8* ανθροοΊΓος ετταμφοτερίζει. Πολιτικά 3' εστίν βν2$ 
εν τι και κοινον ^γίνεται τταντων το ερ'γον' οττερ ου τταντα 
τΓοιεΐ τα άγελαία. ^Έστι ίέ τοιούτον ανθρωητος^ μεΧιττα^ 
^(τψήζί βύρβ^ζί '^γ^ρανος. Και τούτων τα μεν υψ ^ψγεμόνα 
εστί τα 8* αναρ'χα, οίον ^ γρανος μεν και το των μεΧιττων 
γει/οί ύψ' * η'γεμόνα, μύρμηκες 3ε και μυρία άλλα άναρχα. 
Και τα μεν έττιίημψηκα ^ και των ά'γεΧαίων και των μονβ'-Ίβ 
δικών, τα όε εκτοττιστικα. Λαέ τα μεν σαρκοψα'γα, ^τα όε 
καρτΓοψα'γα, τα 5έ τταμφαγα, τα 5έ ιίιότροψα, οίον το των 
μεΧιττων γει/09 και το των αρα'χνων' τα μεν ^αρ ^ μεΧιτι 
και τισιν αλλοιρ ^ οΧί^οις των 'γΧυκεων χρηται τροφ^, οι 5' 
αρά'χναι αττο της τΆν μυιων θήρας ζωσιν, τα ί* ΐ'χθύσι γρων^ 
ται τροψη. Και τα μεν θηρευτικα, τα ίέ θησαυριστικα τηςί'ί 
τροψης εστί, τα ο οι;, ίναι τα μεν οικητικα τα όε αοικα, 

™ όμότρσιτά Τ€ γαρ κα\ όμόπηρα Ρ. ** ταντα πάιττα Α*. ° αλλήλωμ 
€γγνς Ρ.Ο*. Ρ γαρ κα\ όραται κα\ Ρ.ϋ*. ^ αλλωί Ρ. *" αντων οίη. 
Ρ.Ι)«. β μονωτικά Ρ.Α».0». ^ κα\ πίζά ρθ8ΐ «τ. Ο», ρο8ΐ πλ. Ρ.Ό». 
^ σποραίίίκα] πορβιττικά Ρ. ^ €στ4 δ€ άγ^λαΐα μ€ν οϊον Ρ. Ό*. * των] 
κάί των Α».0» Οίη. Ρ.Ο». Υ άμίαι Α».€». « σφ\γξ ρΓ. Α». » ηγ€. 
μάνας Ρ.ϋ». ^ γίρανοί Ρ.Ο». « χαΊ &η1β των Οίη. Ρ.ϋ». ^ τά θ€ 
καρποφάγα ρϋ3( παμφάγα Α^. ^ μίΚιτι ^ και Ρ. ^ ολίγοις &η(6 αλλοκ 
Ρ, Οίη. Β». 

Β3 6 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Α». 

οίκητικα μεν οίον ^ ασιταΚαζ, μυς, ^ μύρμηζ^ /Αβλιττα, αοξκα 
ίέ τολΧα των εντόμων κάϊ των τετραττόίων. *Έτί τοΪ9 το-- 
•7ΓΟΙ9 τα μεν τρω'γΧοίυτικά^ οίον ^ σαύρα^ οφις^ τα ί* ύττερ^ 

28 γβια, οίον ίΤΓΤΓΟί, κνων. Και τα μεν ^ τρηματώίη τα ί* 
ατρητα. Και τα μεν νυκτερόβια^ οίον «γλαι;^, νυκτερίς^ τα 
5* εν τω φαττί ζ^. *Έτί 8ε ήμερα και α'γρια^ ^και τα μεν 
άβ/, οίον ανθρωτΓ09 και όρευς αει ημερα^ τα ™ί' α^ρια^ ωσττερ 
ττάρίαΧις κάϊ Χνκος' τα ίέ καΐ ημεροΰσθαι ° δύναται ταχύ, 

2^ οίον ελεφας, ^'Ετι άλλον τρόττον' ^τταντα 'γαρ οσα ήμερα 
εστί Ύενη^ καΐ α^ρια εστίν ^ οΐον Ριτγτγοι, ^ βοές, νες, '-ττ^οα- 
/8ατα, αι^γες, κννες, Καί τα μεν "^οφίτηκα, τα & άφωνα, 
τα 3ε φωνήεντα, κα\ τούτων τα μεν 3ια\εκτον βχβι τα ί* 
α'γραμματα, και τα μεν κωτιλα τα όε ■ (τιγιλα, τα ο φόικα 
τα 3* αι/ω^α' * τταντων 3ε κοινον το ττερι τας ό^(εΙας μάλιστα 

$ο^3ειν κάϊ ΧαΧεΐν, Και τα μεν α^γροικα, ωσττερ φαττα, τα 
3* ορεια, ωσττερ Ιττοψ, τα δέ συνανθροτπιζει, οίον ττεριστερά. 
Και τα μεν ^ αφρο3ισιαστικα, οΐον το των ττερ3ίκων καΙ 
αΧεκτρυόνων '/€ΐ/09, τα ίέ ^^ ά*γνευτικά, οΐον το των κορακοεί' 
3ων ορνίθων γνος* ταΰτα 'γαρ ^σττανίως ^ττοιεΐται την οχβ- 

31 αν. Και των θαΧαττίων τα μεν ττεΧά'για, τα 5ε αι^ιαΧώ3η, 
τα όε ττετραια. Σλτι τα μεν αμυντικά τα 0€ φυΑακτικα* 
εστί ' 5* αμυντικά μεν οσα η εττιτίθεται % α3ικούμενα αμύνε^ 
ται, φυΧίίκτικα 3ε οσα ττρος το μη τταθειν •τέ ^?χ€έ εν αύτοΐς 
^ αΧεωρην, 

33 Αιαφερουσι 3ε ^κα\ ταΐς τοιαΐσ3ε 3ιαφοραΐς κατά το 
^θος• Τα μεν ^αρ εστί ^ττραα κάϊ 3ύσθυμα καϊ ουκ ενστα- 
τικα, οΐον βοΰς, τα 5ε Θυμώ3η καϊ ενστατικα καϊ άμαθη, οΐον 

β άσπάΚαγζ Α*. ^ Η-^ΡΗ-νί Η-^'^ μίΧιττα Ρ.ϋ*. * σανραι Ζφ€ΐς τα ^ 
νπ^ργοία Ρ.ϋ*. ^ τρημω^η τα ί* 3τρημα Ρ. 1 και τά] ?στι Λ€ τίμ^ρα καΧ 
3γρία Ρ.Π». ιη ί'] «* «1 Ρ.Ι>. » ταχύ δύναται Ρ.Π». ο απαρτα 
Ρ.ϋ». Ρ ίπποι ρθ8ΐ ν€ί Ρ.Ι>. <1 βό^ς ρ08ΐ κνν€ς Ρ.ϋ^ ' πρόβατα] 
άνθρωποι πρόβατα Ρ.Ο^.ϋ». β σιγαλά] σιγηλά. τά Λί λάλα Α*. * απάν- 
των Ρ ^)*. ▼ άφρο^ιτιαστικά ρΓ. Α*. ^ άτρεντικά ρΓ. Α*, άγον€υτικά 
Β*. * σπανίως] πάντα Ο». 7 την όχίία» ποκΊται Α*. ' Λ* Οίη. Ρ. 
» τι Οίη. Ό*. ^ ?χ€έ τινά €ν €αυτοΊς Ρ.ϋ*. ^ άΚ€ωράν Ρ. ^ Μχί ΟΠ1. 
Α^Ο». « ιτραια Ρ.ϋ». Ι. α. Ι2ΤΟΡΙί2Ν Α. 7 

.?9 αη^ριθ99 τα ίβ φρόνιμα και ^ειλά, οίον ^ίΧαψο^^ ίασνττους^ 
τα 5β άν€\€ύθ€ρα και €ΊΓΐβσυ\α^ ^ οίον οι οψβΐς^ τα ίέ ** ελει;- 
θίρια κάί αν8ρ€Ϊα και ευ^ενη^ οίον λβων, τα ^€ γενναία κάί 
αΎρια κάί ίττιβουΧα^ οίον Χνκος' ευγενές μεν 'γαρ εστί το 
ίζ α'γαθοΰ 'γενους^ *γενναΐον ίέ το μη ^ εζκττάμενον εκ τη^ 
" αντοΰ φύσεως. Και τα μεν ' ττανουρ^α κα\ καχονρ'γα^ οίον 33 
άλώτΓΐ;^, τα ίέ ™ θυμικά και ψιΧητικα και θοητευτικά^ οίον 
κύων^ τα ίέ ^ττραα και τιθασσευτικα^ οίον εΚεψας, τα 3* 
αισ^νντηΧα και φυ\(ΐκτικα^ οίον χι}ι/, τα ίέ φθονερά κάϊ φΐ" 
ΧόκαΧα^ οίον ταώί. ΒουΧευτικον 8ε ^ μόνον ανθροτττός εστί $4 
των ζωών. Κα! ψ,νημης μεν και 8ιία'χης ττοΧΧα κοινωνείς 
ία^αμιμνησκεσθαι 3ε ονίεν αΧΧο δύναται ^ ττΧην ανθρωττος, 
ΤΙερΙ εκαστον ίε των 'γενων τα τε ιτερί τα Ι^θη και τους 
βίους ύστερον Χεχθησεται ^ 8ι ακριβείας μαΧΧον. 

ΤΙαντων 3* εστ\ των ζωών κοινά μόρια, φ ίέχεται την τρο' % 
φην και εις ο δέχεται" ταΰτα ί' εστί ταύτα και έτερα κατά 
τους είρημενους τρόττους, ^η κατ^ * ει3ος η καθ* ύττεροχην η 
κατ αναΧο^Ιαν η τ^ θέσει διαφέροντα* Μβτα 5ε ταιηται 
άλλα κοινά μόρια ε-χει τα τΓΧεΐστα των ζωών ττρος τούτοις^ 
^ αφιησι το ττεριττωμα της τροφής κα\ ζ Χαμβανει' ού γαρ 
ττάσιν ύττάρ'χει τούτο. Καλβίται ί* ζ μεν Χαμβανει, στόμα, 
εις δ * δέ ^ ίβχβται, κοιΧία' το ίε Χοιττον ττοΧυωνυμόν εστίν. 
Ύοΰ ίε ττεριττώματος οντος ίιττοΰ, οσα μεν έχει ^ 3εκτικα $ 
μόρια του ύ^ρου ττεριττώματος, έχει κάϊ της ζηρας τρο' 
ψης9 οσα αε ταύτης, εκείνης ου τταντα. * λλιο οσα ^' μεν 
κύστιν βχβί, και κοιΧίαν βχβι, οσα δβ κοιΧίαν βχβέ, οι; τταντα 
κύστιν ^€ΐ• * Ονομάζεται 'γαρ το μεν της ύ'γρας ττεριτ^ 
τώσεως ^ίεκτικον μόριον κύστις, κοιΧία $ε το της ζηρας. ' ίΧαφος \αγ^ς ^σνπους Α^. β> οίορ Ιίφίς Ρ.Ο^. ^^ ίΚ^υθίρια 

βοΐΐηβΐάβπΐβ : οοάίοββ (Κ^ύθ^ρα, ^ ίζαρ^στάμ^νον Ρ. ^ 4αντον Ρ.Ι)^. 
1 κακονργα καί πεαηίνργα Ρ.Ι)*. ™ ΰνμωτικ^ Ρ.ϋ*. ** ηραία Ρ.Ο*. 

ο μόρον οίον άνθρωπος Ρ. Ρ πλι^ 6 Άνθρωπος Ρ.0&. <1 Αι'] μττά Ρ.Ο». 
' ^ αηΐβ κατ οιη. ίη 1&οαη& Ρ. " ^Ι^οί ζ] ^Ι^ος κα\ Β&. ^ Α€ οιη. 

ΡΤ. Α«. ▼ ΜίχΡΓΟΙ, 1>. ^ «««ΤΙΛά ρΓ. Λ*. * θιό] «€ Α» Ο». 

Τ μίρ οιη. Ο». « }ί€ίκηκ6ν ρΓ. Α*. 

Β 4 8 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

3 Των 5ε Χοίττων ττοΧΧοΐς ύττάρχίει ταΰτα Τ€ τα μόρια και ετι 
ζ το σττίρμα ^αψιασιν' και τούτων ^ίν οΐς ^μεν ύτΓαρχ€ΐ γε- 

2 ν€σΐ9 ζφοον το μεν €ΐς αύτο ϊκ^ιίν^ το ίέ €ί9 €Τ€ρον. Καλείται 
ίβ το μεν €19 ^αίττο αψιεν θηΧυ, το ί* €19 ®τοίτο άρρεν. ^"Έν 
ενίοις 5* ουκ εστί το άρρεν ^ κάί θηΧυ' ^^ κάϊ των μορίων 
των ττρος την ^ημιουργαν ταύτην ίιαψερει το ει$ος' τα μεν 

3 'γαρ ε'χει υστεραν τα όε το αναΚο^ον. υσα μεν ουν * ανα^γ^ 
καιότατα μόρια τοις ζωοις τα μεν ττασιν εχειν σνμβεβηκε τα 
όε τοις ΐΓΑειοττοις, ταυτ εστίν. 

Πάσι 5ε τοις ζ<^ο<9 αίΐσθησις μια ύττάρχει ' κοινή μόνη ή 
άψη^ ώστε ^κα\ εν φ ^αντη μορίφ '^γνεσθαι ττεψυκεν, Ράνώ- 
ννμόν εστιν' τοις μεν ^αρ ταύτο τοις $ε το ανάλογοι/ εστίν. 

4 ^Έχ€ί 5ε και ύ'γρότητα ττάν ζωον^ ης στερισκόμενον η ^ φύσει 

η βία φθείρεται, '^Έτι εν ω γένεται, τούτο αΧΧο. ^Έοττέ 
ίέ τοντο τοις μεν αίμα ^ κάϊ φλβψ, τοΓ9 5έ το άναΧο'γον 
τούτων εστί ο ατεΚη ταιητα, οίον το μεν ^ ις το ο ιχωρ. 

2*^ Η μεν ουν άφη εν όμοιο μέρει ^ εγγίνεται μέρει, οίον εν 
σαρκϊ η τοιουτω τινί, κα\ οΧως εν τοις αίματικοϊς. Οσα έχει 
αΐμα' τοις 5' εν τω άι/αλογοι/, ττασ-ί ^ 5' εν τοις όμοιομερε- 
σιν. Α<* ^6 ΤΓΟίητικάί δυνάμεις εν τοις ανομοιομερεσιν, οίον 
η της τροφής ερ'γασία εν στόματι κα\ η της κινήσεως της 
κατά τότΓον εν ΤΓοσ\ν η τττερυζιν η τοις άνάΧο^ον. 

3 ΤΙρος $ε τούτοις τα μεν εναιμα τυγχάνει όντα, οίον αι/- 
υρωτΓος και ιτητος και ττανυ οσα η αττοοα εστί τεΧεα οντά η 
ί/τΓοία η τετράτΓοία, τα 8* αναιμα, οίον μεΧιττα κα\ ^ σφηζ 
και των θαΧαττΙων σηττια και καραβος και ττάνθ* όσα ^ ττΧεΙους 

5 ' τΓ08ας έχει τεττάρων. Και τα μεν "ζωοτόκα τα 8ε ωοτόκα 

* άφίησιν Ρ.ϋ*. ^ €ν οΐς] ίνίοίς Ρ.ϋ*^. © μίν ρΟδΙ υπάρχει Ρ, οίη. 
Π». ^ €αυτλ Ρ.ϋ». β τούτο] €Τ€ρον Ρ.ϋ». ^ (ν οπι. Ρ.Ό», δ κα\ τ6 
θη\υ Ρ.ϋ» 1ι ιί] 4 Α», Οίη. Ρ.ϋ». » άναγκ. τα μόρια Ρ. 1^ ταύτα 
Ρ.ϋ*. 1 κοινή μόνη ρΓ. Α*, μόνη κοινη Ρ. Ο». η» και ΟΤΰ. Ό». >* αυτή 
Οίη. Α*, ρΟδΙ μορί^ ροηίΐ Ο*. ο ιτίφυκ^ γίν€σθαι Ρ.ϋ». Ρ άνωννμον 
«* €στι Ρ. ^ β1ί}η φύσ€ΐ^.Ό^, γ €Τέ] οτι ΓΟ. Α^ β ^^^ Οαζ» : 
εοϋίοββ τοις δ€. * Ιί Οαζα : οοάίοεβ ίΟ£. ^ γ黀ται Ρ.ϋ». ^ ί' οπι. 
Ρ.Ό». χ σφϊγζ Α». γ πλίίω Ρ. « πόδας Ζχ€ΐ των τεττάρων Ρ.Ι)», 
€χ€ΐ τεττάρων πόδας Α*. 1. 3—5• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Α. 9 

τα α σκωΧηκοτόκα^ ζφοτόκα μίν οΐον ανθρωττος και Ίτητος 
και ψώκη κάϊ τα άλλα οσα Ιχβι τρίχας, και των €νν3ρων 
τα κητώ^η^ οίον ίελφ/ί, κα\ τα * κ(ΐΚούμ€να σελάχι;. Ύούτων 2 
ίβ τα μίν αυΚον βχβι, βραγχια ί' ουκ €χ€ΐ, οΐον ίεΚψις και 
^ψαΧαινα {€χ€ΐ ^ 6 μεν ίεΧφϊς τίίν ανΧον 8ια του νύτου^ ή 
ίέ ^ ψαΧαινα εν τψ μετώττω), τα 3ε ακάΧυτττα βρά'γ'χια^ οΐον 
τα σεΚαχ*!^ ^ ^αΧεοΙ τ€ και βάτοι. Καλείται δ' ωον μεν των 3 
κυημάτων των τεΧείων^ εζ ου 'γΐ'γνεται το 'γινόμενον ζφον^ εκ 
μορίου την αρ'χην^ το 5* άλλο τροφή τω γνομενω εστιν' σκώ- 
Χηζ ί* ^ εστίν 6^ ου ^ οΧου οΧον γνεται το ζωον^ ίιαρθρου-' 
μενού και αυξανομένου του κυήματος. Τα μεν ουν εν ^ αύτοΐς 4 
ψοτοκεΐ των ζφοτόκων, όΐον τα σελάχι;, τα ίέ ζωοτοκεΐ εν 
αύτοΐς^ οΐον ανθρωττος κάϊ 'ίττττοζ' εις $ε το ψανερον των μεν 
τεΧεωθεντος του κυήματος ζωον εζερ'χεται^ των ^ ωόν, των 
€ σκωληζ. Ιων ό φων τα μεν οστρακόδερμα εστί και οι- 5 
χροα^ ^ οίον τα των ορνίθων^ τα 8ε μαΧακό3ερμα κάϊ μονό-- 
χροα, " οΐον τα των (τεΧαχων. Και των σκωΧηκων οι μεν 
ευθύς κινητικοϊ οί ί' ακίνητοι. "Άλλα ττερϊ μεν τούτων εν 
τοις ττερϊ γενέσεως 8ι ακριβείας ύστερον ^ εροΰμεν. 

ϋίΤέ 06 των κωων τα μεν έχει ττοόας τα ο αττοόα, και 6 
των εχόντων τα μεν $ύο ττόίας εχει^ οίον ανθρωττος και 
όρνις μόνα, τα 3ε τετταρας, οΐον ^ σαύρα καϊ κύων, τα ίέ 
νΧείους, οΐον σκοΧόττεν^ρα καϊ μεΧιττα' τταντα δ' αρτίους 
€χει * ΤΓΟοας. 1 ων οε νευστικων οσα αττοοα, τα μεν ιττε^ ; 
ρύ*για έχει, ωσττερ ιχθύς, καϊ τούτων οι μεν τετταρα τΓτερύ- 
για, ϋύο μεν ανω εν τοις ττρανεσι, $ύο 3ε ^ κάτω εν τοις 
υτΓτίοις, οΐον χρύσοψρυς καϊ Χάβραζ, τα δέ 8ύο μόνον, όσα 
ττρομηκη καϊ Χεΐα, οίον ε'γχεΧυς καϊ 'γό'γ'γρος' τα 5* " οΧως 
ουκ έχει, οΐον σμύραινα ® καϊ όσα αΧΧα χρηται τ^ Ρ θα- 
λαττι; ωσττερ ^ οι Οψεις τ^ γ^, καϊ εν τω ύγρώ ομοίως 

» καλούμενα Οίη. Ό». ^ φαλλαίνα Α*. ^ γάΚίοι Α«. <* ίστίν 

οιη. Ρ. β ϋλου οτη. ρη Α». ^ ίαντοϊς Π». ? οϊα Ρ.ϋ». 1» οΙα Β» 
* \€ΚΤ€ον Α. Ο*. ^ σανραι Ρ. * πόδας , 6σαΐΓ€ρ €χ€ΐ πόδας, των Ρ.ϋ*. 
«η κάτωθεν Ρ.ϋ». » όλως] ως <ί\\ος Ρ. ο και οσα αΧλα] αλλά Ρ.Ο». 
Ρ θαλάττη καϊ ωσπ€ρ Α*. *1 οί οφίίς] 6φίς Ρ.ϋ*. 
ΙΟ ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

8 ' νίσυσιν* Τών ίβ σβλαχώι/ €νια μεν ουκ ίχει * Ίττερύ^ια^ οΐον 
τα ττλατβα και κερκοφόρα^ ωσττβρ βάτος κάί τριτγάν^ άλλ' 
αύτοΐς ν€Ϊ τοις ^ττΧατεσίν' βάτραχος ί* ^Χ**> '^β' ^^^ '^ο 

9χλατο9 Μ^ ^Χ** ατΓοΧεΧετΓτνσμίνον. *Όσα ίέ ^οκεΓ ττόίας 
βχβιι/, καθαττερ ^ κάϊ τα μαλάκια^ ^τούτοις νεϊ κα\ τοις 
ΤΓτεριτγΙοίς^ καΐ θάττον ίττΐ ^κύτος^ οΐον σηττία και τευθις 
και ΊΓοΧύτΓους' βαΟζει δε τούτων ^ ούίετερον^ ω(ηΓ€ρ ττολιί- 

10 ΤΓους, Τα ^€ σκΧηρόίερμα^ οΐον ' καραβος^ τοις ούραίοις νβΐ^ 
^τα'χιστα 5* βττί την κβρκον τοις €ν ίκεινίβ τττεριτγίοις* και 6 
κορ8ύΧος τοις ττοοΊ και τφ ούραιω' ίχει 5* ομοιον ^ «γλαι/β* το 
ούραΐον^ ως μικρόν είκασαι μβ^γοΧιρ, Ύων $€ τττηνων τα μεν 
ΤΓτερωτά βστιν, οΐον α€Γος κα\ ιεραζ^ τα ίέ τττιΧωτα^ οΐον 
μεΧιττα και μηΧοΧόνθη^ τα ίε ίερμότττερα, οΐον αΧώττηζ 

11 κάί νυκτερίς, ΤΙτερωτα μεν ονν εστίν οσα εναιμα^και ίερμό" 
ΐΓτερα ωσαύτως* τττιΧωτα 3ε οσα αναιμα^ οΐον τα έντομα. 
*Έστι ίε τα μεν τττερωτα και ίερμότττερα ^ ί/ττοία τταντα 1^ 
ατΓοία' Χέζονται 'γαρ εϊναί ^ τίνες όψεις τοιούτοι ττερι Αί- 
θιοτΓίαν, Το μεν ονν τττερωτον *γενος των ζφων όρνις καΧεΐ" 

13 ταΐ9 τα όε Αοιττα όνο ανώνυμα ^ εν ι ονόματι. Ι ων όε τττηνων 
μεν αναίμων 3ε τα μεν κοΧεότττερα εστίν {έχει 'γαρ εν εΧύτρφ 
τα ΤΓΤβρα, οΐον αι μηΧοΧόνθαι και οι κάνθαροι)^ τα ί' ανεΧυ^ 
τρα^ και τούτων τα μεν 31τΓτερα τα ίέ τετρατττερα^ τετρα^ 
ΤΓτερα μεν οσα με*γεθος έχει η οσα όττισθόκεντρά εστι^ ^Α- 
τΓτερα 3ε οσα ^η με'γεθος μη έχει η εμττροσθοκεντρά εστίν. 

_^ ων όε κοΚεοτΓτερων ουόεν έχει κεντρον. Ια οε όηττερα 
εμττροσθεν έχει ^ τα κέντρα^ οΐον μυΐα κα\ μύω>1τ κα\ οίστρος 
και εμτΓίς. Ιιαντα όε τα αναιμα εΧαττω *τα μέγγενη εστί 
των εναίμων ζφων' ττΧην οΧΐ^γα εν τ^ ^ θοΧάττ^ι μείζονα 

' ναίουσι Α». * πτίρυγας Ρ.ϋ». * 9ΓλαΓ€σ4 Α«.0*.ϋ». ^ «αι ΟΙΌ. 
0^, καΧ τά Οίη. Α*. "^ τούτοις] κάί τούτοις μ€ν Ρ. * κήτος Α*, τοις 
τοωύτοις ϋ», τοις τοιοντοις τ6 κύτος Ρ. Τ 4κάτ€ρον Α*. Ο*. * 81ΐρβΓ 
κάραβος το, Α*, οΐμαι 6 άστ<Μκ6ς, * τάχιστα τά ί* Α*.0*, τάχιστο Λ€ τά 
Ο», ι» γλαιΊ ϋ», γ\α)β€ΐ Ρ.Α^Ο». « ^ίπο^α δ* ίίΓαντα Α».0«. ^ τοιον- 
τοί τα9€ς Ζφ€ΐς Ώ", β ίνϊ] €ν ένϊ Α».0».ϋ». ^ ^ίπτίρα — €στιΐ' οίη. 1>. 
ί 5 οίη. Ρ. »> τλ κίντρον Ρ. Π» ϊ τω μ^ίβ^ι, Ρ.Ο*. ^ βαΚάσση 

Ρ.Α». 1.6. • ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Α. 1 1 

αναμιά ίστίΜ, ^ οΐσν των μάΚακΙων ενια, ™ Μέγιστα ίε γ/νβ- 
ται ταίττα τα γνη αύτΑν €ν τοΪ9 ° α\€€ΐνοτατοΐ9^ και €ν τ^ 
θάΚαττρ μάλλον ^ι ίν τζ Ύ^ και ίν τοις 'γΧνκίσιν υ8ασιν. 
κΐ¥€ίταί ίέ ® τα κινούμενα ττάντα Ρ τέτταρσι σ-ημειοις 1/ 14 
τλαοσι, τα ^μεν ίναιμα ^τέτταρσι μόνον ^ οίον ανθρωττος μεν 
χεροΊ ουσι και ττοσι ουσιν^ Όρνις δε τττερνζΐ όνσι και ττοσι 
ίυσΊ^ τα ίβ τετρατΓθ3α και ιχθύες τα μεν * τετταρσι ιτοσιν^ 
01 δε^ τετταρσι ιττερυ^ιοις• υοτα όε όυο έχει τττεριτγια η ι$ 
ολΛος μη^ οίον δφις^ ^ τετταρσι οτημείοις ονθεν ηττον' αί *γαρ 
^ καμται *Τ€τταρ69, ^ ίύο συν τοις ΤΓτερυγοις, *Όσο 5* 1 6 
αναιμα οντά ΊτλεΙους ^ ττόίας εχει^ είτε τττηνα είτε ττβζα, 
σημείοις κινενται ττΧείοσιν^ οίον το καΧονμενον ζφον εψημερον 

• τετταρσι • και ττοσι και τττεροΐς' ^ τούτψ 'γαρ ου μόνον 
κατά τον βίον * συμβαίνει ^ το ίίιον^ όθεν και την Γττω- 
νυμιαν εχει^ άλλ' * οτι και τττηνόν εστί τετράττουν δν. 
Παντα ίέ κινείται ομοίως^ τα τετράττο^α κα\ πτοΧύττο^α' ι; 
κατά ίιαμετρον 'γαρ κινείται. Τα μεν ονν άλλα ζωα ίνο 
τονί ψγεμόνας έχει ιτόίας^ ο 3ε καρκίνος μόνος των ζφων 
τετταρας, 

Τενη ^ 3ε μέγιστα ^ των ζωων^ εις α ίιηρηται ταλλα 6 
■ ζφ(ΐ^ τάί* εστίν^ δ ν μεν ορνίθων^ ίν δ' ιχθύων^ αΧΧο 3ε 
^κήτους. Ύαντα μεν ουν ττάντα εναιμά εστίν. ^Αλλο ^€2 
Ύενος βστί το των όστρακο3ερμων^ ο καΧεϊται οστρεον' αΧΧο 

* το των μαΧακοστράκων^ ανώνυμον ενϊ ονόματι^ οίον κάραβοι 
κα\ γνη ^τινα καρκίνων και αστακών αΚΧο το των μαΧα^ 
κίων^ οίον τευθί3ες τε κα\ ™ τευθοι κάϊ σηττίαι' ° έτερον το 
των εντόμων. Ταίττα 5ε ττάντα μεν εστίν αναιμα^ οσα 3ε $ 

ϊ οίον τα των Ρ.ϋ*. "* μείζονα Ρ.ϋ». •* άλ€€ίνοτ€ροις Α*. ^ πωη-α 
τά κί9ονμ€να Α*. Ρ τάτρασι Ρ.ϋ*. <1 μίν γάρ ίνοίμα Α*. Ο*. ' τίτρασι 
Ρ.Α». €«.ϋ». ■ Βρνις] και 6ρνΐ9 \\0\ * τίσσαρσι ϋ», τίταρσι Ϋ, 

τίτρασι Α*.0*. ▼ τίταρσι Ρ, τίτρασι Α*.€*. ^ καμπτάί Α*. * Τίτ- 
ταρσιρ Ι)*, Τ€ταρσίν Ρ, Τ €χ€ΐ πόίίαί Ρ. ' Τ€ταρσί Ρ, τ4τρασι Α*. Ο*. 
» καί ΟΧΆ. Ρ.1>. ^ τοντι^ ΟβΖΕ : τοντο Ρ. Α».€*.ϋ». ^ σημαίνει 

Α».0» ^ τό] τ6ν Ρ. β «,Ι ^4 Ρ1)Α. ^ ί' «στί /Α€γιστα ΌΚ » των 
Οίη. Ρ. >» ζωα αφ" ων τά» Ρ.ϋ». * κήτοί Α» Ο». ^ τ6 ροδί 3λλο 
Οίη. ρ. 1 Τ4*α οω. Ρ.ϋ». ™ Τ€υΛ)1 Ρ. » «•€ρον] καΐ €Γ€ρθΙ' Ρ.1>. ΐ!ΐ ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ϊΑ Ηΐ8Τ. Αν. 

ττόδας ?χ«, ΊΓοΧύττοία' των ί' ίντόμων €νια και τττηνα εστίν. 
Ύων $€ Χοίττων ζφων ® ούκ€Τΐ τα γνη μβ^αΧα' ου γαρ ττε- 
ρΐ€•χ€ΐ ΤΓοΧΧα είδη ίν εΐίος^ άλλα το μεν εστίν άττΧονν αύτο 
ουκ έχον Ρ ίίαψοραν το εί^ος^ οίον ανθροτίτος, τα 5* έχει μεν^ 

4άλλ' ανώνυμα τα εί$η. ^^Έστι 'γαρ τα ^τετρατΓθ8α κα\ * μη 
ΤΓτερωτα εναιμα μεν ττάντα^ άλλα τα μεν "ζωοτόκα τα 5* 
ωοτόκα αιίτώι/. ^Όσα μεν ουν ζωοτόκα, * ου ττάντα τρίχας 
έχει, οσα 3* φοτόκα, ^ φοΧΐ8ας εχει' εστί 5* η ψοΧις ομοιον 
χώρ^ ΧεττΙ^ος. ^Άιτουν 3ε φύσει εστϊν εναιμον ττεζον το των 

$ όψεων 'γένος' εστί 3ε τοΰτο ^ φοΧι3ωτόν• ^Αλλ' οι μεν 
άλλοι ωοτοκουσιν * οφεις, η ο εχιόνα μόνον ^^φοτοκει, 1 α μεν 
*γαρ ζωοτοκοΰντα ου τταντα τρίχας εχει' κα\ "γαρ των ιχθύων 
τίνες ζψοτοκουσιν' οσα μεντοι ^ έχει τρίχας, ^ ττάντα ζφοτο^ 

β κει. Ύριχων *γάρ τι εΐ8ος θετεον και τα9 ακανθώδεις τρίχας, 
οίας * οι χερσαίοι εχουσιν εχΐνοι και οι υστριχες' τριχος 'γαρ 
χρείαν τταρεχουσιν, άλλ' ου τΓθ3ων, ωσττερ ^ οι των θαλατ- 

7 τιων. Ύοΰ 3ε *γενους του των τετρατΓ03ων ζφων κάϊ ζωοτό' 
κων εί3η μεν εστί ^ ττοΧΚά, ανώνυμα ^ 3ε' ® άλλα ιταθ' εκα^ 
στον ^αι5τών ως είττεΐν, ωσττερ ανθρωττος ειρηται, ^Χεων, βλα- 
φος, ΊτΓττος, κύων καΐ τίλλα τούτον τον τρόττον, εττεί εστίν 
εν τι Ύενος κάϊ εττΐ **τοΓρ Χοψούροις καΧουμενοις, οίον Ίττττφ 
και όνω και όρει κα\ ^ 'γιννω και ^ ίννω κα} * τα?9 εν ^υρΐ(^ 
καΧουμεναις ημιόνοις, αί καΧουνται ημίονοι 3ί ομοιότητα, ουκ 
ουσαι άττΧως το αύτο ει3ος' κα\ Ύαρ όχεύονται και 'γεννωνται 
εζ άΧΧηΧων, Αιο ™ κα\ χωρ\ς " Χαμβάνοντας ανα^γκη θείύ^ 
ρεϊν έκαστου την ψύσιν αύτων. ο ονκ€Τΐ €στι το Ρ.ϋ» ρ ^Μφοράί Ρ.Ο». <1 ?στι γαρ] €Τί Α».0». 
' Τ€τράΐΓθδα €Χδη κα\ Ρ. β ^^] ου Ρ.Ό». * ου ΟΙΏ. €*. βΐ ρΓ. Α», 

ν φολίδα, 01111890 €χ«, Α^.Ο». ^ φολιδωτον μέν αλλ* Ρ. * 3φΐ€ί Β». 
Υ τρίχας €χ€ΐ Ρ.Ο*. ^ άπαντα Α*. Ο*. * οϊ γ€ χ. Ρ, οι Τ€ χ. Ο*. ^ αΐ 
Ρ. Ο», β πολλά οίη. €». ^ δ« οίη. Ο» β ^λα δ€ καβ^ Α». Ο», ^αυ- 
τώρ οίη. Ρ. Ό Α. βΤ κα\ λβων κα\ ϊτπτος κα\ ΤΚαφος κα\ κύων Ό^, κα\ \€ων 

κα\ ίππος Ιίλαφος κύων Ρ. ^ 51ΐρ6Γ τοις Χοφούροίς το, Α*, τοις ίχονσι 
χαίτην. λοφούροις ροδΙ καλοι;μ€νο(9 Ρ.ϋ*. * γιννψ Ο*, βΐ ρΓ. Α*. 

^ Ιννφ ^^. βΐ ρΓ. Α*, ινφ Ρ.ϋ». 1 τοις €ν Σνρίί^ κάΚουμ€νοίς Ρ. <" κα\ 
Οίη. Α*. Ο*. *» λαμβάνοντα Ό\ 1. 7- ΪΣΤ0ΡΙί2Ν Α. 13 

Ταντα μ€ν ουν τούτον τον τρόττον βϊρηται νυν ως °€ΐ/8 
τύττω^ γεύματος χα/Ο'ΐ' ττερί όσων και οσα θεωρητέον' 3ι 
ακριβείας 5* ύστερον ερονμεν, Ίνα ττρωτον τας υτταρχούσας 
ίιαφορας και τα συμβεβηκότα ττάσι ^Χαβωμεν. Μβτά ίέ 
τοΡτο τας αιτίας τούτων ττειρατεον ευρεΐν. Οντω ^γαρ κατά 9 
φνσιν εστί ττοιεΐσθαι την μεθοίον^ ύτταρχονσης της ιστορίας 
της ττερι εκαστον' ττερ] &ν τε 'γαρ κα\ εζ ων είναι 3εΐ την 
αττόίειζιν^ εκ τούτων ^γνεται φανερόν. Α,ητττεον ^8ε ^ιτρω^ 
τον τα μέρη των Χ^φ(Λν εζ ων συνεστηκεν. Κατά '^αρ ταίτα ίο 
μάΚιστα κα\ ττρωτα διαφέρει κα\ τα ο\α^ η τω τα μεν εχειν 
τα ο€ μη εχειν, η Τ}/ υεσει και τη ταξβέ, η * και κατά τας 
εϊρημενας ττρότερον ίιαφορας^ ε1(ίει κα\ χπτερογ^ κα\ αναλο- 
γία κα\ ^ των τταθηματων εναντιότητι, ΤΙρωτον 3ε τα το?ιι 
ανθρώτΓου μέρη Χητττεον' ωσττερ ^γαρ τα νομίσματα ττρος 
το αύτοΐς ^έκαστοι *γνωριμωτατον ϋοκιμάζουσιν^ ούτω 8η 
κα\ €ν τοις αΧΧοις' ό *5' ανθρωττος των ζωών 'γνωριμώτατον 
ημιν εζ ανάγκης εστίν. λ>] μεν ουν αισυησει ουκ αόηλα τα τι 
μόρια' όμως ί' ^ ένεκεν του μη τταραΧητεΐν τε το εφεζης και 
του Χο*γον εχειν μετά της αισθησεως^ Χεκτεον τα μέρη ττρω^ 
τον * μεν τα όρ^ανικα^ είτα τα ομοιομερη. 

Μέγιστα μεν ουν εστ\ ταίβ των ήμερων εις & διαιρείται 7 
το σώμα το συνοΧον^ κεφαΧή^ (ίύχην, θώραζ^ ^βραχίονες 
οϊ/0, σκεΚη οι/ο, το αττ. αυχενος ^ μέχρι αιόοιων κυτος^ ο κα-- 
Χειται θώραζ. ίίεφαΧης μεν ουν μέρη το μεν τριγωτον 
κρανίον κΰίΧεΐται• Ύούτου $ε μέρη το μεν ^ττρόσθιον Βρε^ι 
γ^ια, ύστερο'γενες (τεΧευταΐον Ύαρ των εν τω σώματι ττή^γνυ- 
ται οστών), το ο οττισυιον ινιον^ μέσον ό ινιου και ρρε'γμα' 
τος κορυφή, "Ύττο μεν ουν το βρε^μα 6 ε^κεφαΧός εστίν, 
το Ό ινιον κενόν, ^ ϊ^στι οε το κρανιον ατταν αραιον^ 
οστοίν, στρογγυΧον, ασαρκφ 3ερματι ττεριεχομενον, ""Εχει 

ο €ν Οίη. Ρ.€».Όλ ρ \αμβάνωμ€ν Α».€». <1 γίν€σΘαι Α». «" δη 
Ρ.Α». β πρώτον μ^ν τα Ρ.ϋ». * κάί βηΐβ κατά ΟΙΠ. Ρ.Ό*, ν γ^ παθή- 
ματα ρΓ. Α». ^ €κασΎον Ρ.Α».ϋ«. « δ» οτη. Ό». Τ €ν(κα Ρ.ϋ». 
« μ€ν Οίη. Ρ.4*.0*• * μ€\ών Α».0*. ϊ» βραχίονα — θωραζ Οίη. ρΓ. €*. 
β μέχρις ϋ». ^ ψπρόσθιον Ρ.ϋ». « €στίν. τό δ« Α*.0». 14 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

^€ ραψα^ των βεν 'γυναικων μίαν κνκΧφ^ των II* αν3ρων τρ€Ϊ9 
€19 €ν σννατΓτουσ'αζ ως εττι το ττοΑχ/' ^ηόη ο ωμμενη €στι 
^Κ€(ρΰίΛη ανορο9 ονΟ€μιαν έχουσα ραψην. Ιου 0€ κρανίου 
κορυφή καΧεΐται το μέσον ^Χίσσωμα των τριγων. Ύωττο 
ί* ίνίοις ίιττΧω/ν βστιι/' γίνονται 'γαρ τίνες ίικόρυφοι^ ού τφ 
όστφ αΧΧα τ^ ^ των τριγων * Χισσώσει. 

8 Το 5* υτΓΟ το κρανίον ονομάζεται ιτρόσωττον ετΛ μόνου 
των αΚΧων Χωων ανθρώττου' ι^(θυος 'γαρ και βοος ού Χέζεται 
ττρόσωτΓον. ΤΙροσώττου 8ε το μεν ύττο το βρε*γμα μετοίζυ 
των ομμάτων *^ μετωττον. Ιουτο όε οις μεν μεγι^ ρρασύ-' 
τεροι^ οϊς 3ε μικρόν^ ευκίνητοι* και οΐς μεν τλατν, εκστατι- 

9 κοί, οΐς ίε ττεριφερες^ ^θυμικοί. ^Υττο 8ε τω μετωττφ οφρύες 
8ιφυεΐς' £ν αϊ μεν ευθεΐαι μαΧακοΰ ηθοίΰς σημείον^ οι 8ε ττρος 
την ρίνα την καμιτυΧοτητ ε^ουσαι στρυφνού^ αι 3ε ττρος 
τους κροτάφους ™ μωκοΰ και είρωνος, ^ αι 3ε κατεαητασμεναι 
φθόνου, ^Υφ* ^αΐς οφθαλμοί. Οίτοι κατά φύσιν 3ύο. 

2 Ύούτων μέρη εκατερου βΧεφαρον το ανω και κάτω. Ύούτου 
τρί'χες αι εσ'χαται βΧεφαρΙίες. Το Ρ δ' εντός του όφθαίΧ- 
μου, ^το μεν υ^ρόν, ^φ βΧεττει, κόρη, το 3ε ττερι τούτο 
μεΧαν, το 3* έκτος τούτου Χευκόν. ίίοινον 3ε της βΧεφαρί" 
3ος μέρος της ανω και κάτω κανθοί 3ύο, 'ό μεν ττρος τζ ρινι, 
^ό 3ε ττρος τοις κροτάφοις' οί ^ αν '^ μεν £?(Γι μακροί, * κα'^ 
κοηθεΐας σημεϊον, ^ εαν 5* οίον οι κτένες κρεω3ες εχωσι 'το 

3 ττρος τψ μυκτηρι, ττονηριας. Το μΐεν οϋν αΧΧα ^'γενη ιτάντα 
των ζφων ττΧην των όστρακο3ερμων ^ και ει τι άλλο ατεΧες, 
έχει όφθαΐΧμούς' τα ίέ ζφοτόκα ιτάντα ττΧίιν ασΊΤίίΧακος. 
Ύοΰτον ^ 3ε τρότΓον μεν τιν εχειν αν θείη τις, οΧως 3* ^ ουκ 

^ ή ^ ηνωμένη Α*. ί αΚίσσωμα Ρ. ^ τωρ οίη. Ο*, βΐ ρΓ. Α*. 

* αλισσώσ€4 Ρ. ^ πρόσωπον ρΓ. Α*. ^ θυμικοί] €ϋκοί Α*, ^ΰίκοι Ο*. 
"* μωκου Α«.€». "* αί θί κατ, φθ."] ΙΐΚΟ ρ08ΐ (ββοΐ. 4•) €πιφνομ€νου του 
δ€ρματος ροηυηΐ Ρ.Α».€».Β», αΐ ^6 ΐηαΐ&ΐίβ ίη αί Λ* 6φρν€ς αΐ. ο οΓγ 
οΐ όφθάΚμοί. ^ύο κατά φύσιν οΰτοι. τούτου ίκατίρου μίρη Ρ.Ο^. Ρ (ντ6ς 
«€ Ρ. <1 τφ μ€ν υγρφ Α». ' φ] & Ρ.Ο». » 6] ος Ο», ΟΠΙ. Ρ.Ο». 

* 6] 6ύο Ρ.Ο». ▼ ^άν ΏΚ ^ μ€ν οΖν ωσι Ρ. » κακοήθους Α». Τ αν 
Αλ.Ο». « τό] οΐ Ρ.ϋ». » πάντα γάτη Ρ.ϋ». γίνη πάντφν Ο». ^ «αϊ] 
ιών ΡΟΧ β δ« τΑν τρόπον τιν Ρ.ϋ*. * σΙκ ίχα Α». 1. 8— II. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Α. . 15 

Ιχ(είΡ• ^ΟΧως μεν ^αρ ονθ* ορψ οΰτ Ιχβί €ΐ9 το φανερον^ 
9η\ους 6ψθ(ΐ\μονς* αφαιρεθέντος ® ίέ του δέρματος ε^ει την 
τε χώραν των ομμάτων κάϊ των οφθαλμών τα μέλανα ^ κατά 
τον ^τότΓον και την χωράν την φύσει τοις όφθαλμοΐς νιταρ^ 
χουσαν εν τω εκτός, ώί εν τ^ 'γενεσει ^ ττηρουμενων κα\ * Γττέ- 
φυομενου τον 3ερματος. * Οφθαλμού 3ε το μεν λενκον ΐθ 
^δμοιον ώς εττΐ το τολυ ττάσιν, το 3ε καλούμενον μελαν ίια- 
φερει' τοις μεν ^γαρ εστί μελαν, τοις 3ε σφό3ρα Ύλαυκόν, 
τοις 3ε χαροτΓον, ενιοις 3ε αΐ'γωττόν, ' δ ήθους ™ βέλτιστου 
σημεΐον και ττρος όζύτητα ο^^τεως κράτιστον, ΊΑόνον "ί' ^ί 
μάλιστα των ζωών ανθρωτπος ττολύχρους τα ομματά εστιν' 
των 3* άλλων ίν εΐ3ος' ίτητοι 3ε γίνονται ^ *γλαυκόϊ ενιοι. 
Ύων ί* οφθαλμών οι μεν μεγάλοι, οι 3ε μικροί, Ρ ο/ ίέ μέσοι' 
οι μέσοι βέλτιστοι. Και η έκτος σφό3ρα η εντός η μεσως' 
τούτων ^ οι εντός μάλιστα όζυϋοττεστατοι εττι τταντος ζώου, 
το 3ε μέσον ήθους βέλτιστου σημεΐον. Και η σκαρ3αμυκτΐ'' $ 
κοϊ η ατενεΐς η μέσοι* ^βέλτιστου 3ε ήθους οι μέσοι, εκείνων 
^ 'ο μεν αναι3ης 6 3* αβέβαιος 

*^Ετι ίε κεφαλής μόριον, 3ι ο6 ακούει, αιτνουν, το ους' ΐ ΐ 
^Αλκμαίων ^γαρ ουκ αληθή λε^ει, φαμενος άναττνεΐν τας αι^ 
'γας ^ κατά τα ώτα, "* Ωτος 3ε μέρος το μεν ^ ανώνυμον, το 
3ε λοβός, "Ολοι/ 5* εκ χόν3ρου κα\ σαρκός σύγκειται. Εϊσω 
3ε την μεν φύσιν έχει οίον οι στρόμβοι, το 3* εσχατον 
όστοΰν ομοιον τω ωτί, εις ο ωσττερ αγγεΐον εσχατον αφί" 
κνειται ο "γοψος. 1 οιττο ο εις μεν τον ε^κεφαλον ουκ έχει ι 
ΤΓορον, εις 3ε τον του στόματος ούρανον' και εκ του ε'γκε^ 
φόΧου φλε^ τείνει εις *αντο. ΤΙεραίνουσι 3ε και οι όφθαΧ" « ^] γάρ Α«.θ3. ί κατά] καϊ Ρ.Όλ. β τρόπον Ρ. ^ τηρουμίνωρ 
Ώ^, πΧηρουμ^νων Α*.€*. * ίπιήκρομίνσυ Ρ.Ι)*. ^ ως Μ. τ6 νοΚύ 

ομοων Τ,Ό^. 1 &] τοντο Α» Ο». ™ βίλτκττον ρΓ. Α». » ί' ή μαΧΚορ 
Α^, 9 μαΧλορ ^^. ο €Τ€ράγλανκοί βοΐΐηβίάβπίδ. Ρ οΙ ^ μ€σ(Η. οΐ μ«. 
σο4] οί /ϋκ'σοέ δβ Ρ.ϋ^. <1 οΙ ^ «ντόί Α».0». ' βέλτιστου «β ήθους οί 
ΐιίσοι οίη. €». βΐ ρΓ. Α», βίλτίστον ήθους σημύορ οΐ /ΐ€σοι ΓΟ. Α». ■ οΐ 
μίρ άιηιώ€ΐς οΐ ^ ^βοΜΜ Ρ. ^ Ζστι οοάίοββ. ▼ κατά οίη. Ρ. ^ αΐ'^- 
ρυμορ] άρ» πτίρυξ ΌΚ ' αύτ^ ίκάηρορ Ρ.Ό&. ι6 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

μοϊ €1^ τον β^κέφαΧον^ κάϊ κείται ^εττΐ φΧεβΙον ίκατερο^' 
^ΑκΙνητον $€ το ους αρθρωττος έχει * μόνος των ε^ζόντων τοί/- 

3 το το μόριον, Ύων "γαρ εχόντων ακοην τα μεν έχει ύτα^ 
τα 5' ουκ εχει^ άλλα τον ττόρον ψανερον, οίον οσα ιττερωτα 
^ φολιδωτά. *Όσα ίέ ζφοτοκεΐ^ εζω ^φώκης και δελφίνος 
και των αΧΧων οσα ούτω κητώδη^ ττάντα ^ έχει ωτα' ζωοτΟ" 

4/^€ι 'γαρ κάϊ τα σεΧάχη' άλλα μόνον ' ανθρωττος ου κινεί. *^Η 
μεν ουν φώκη ττόρους ^εχει φανερούς ^ζ άκούει' 6 δε ^δβλ- 
φις ακούει μεν, ουκ έχει ο ωτα, λα ό άλλα κινεί τταντα. 
^ίίεΐται δε τα φτα εττι της αύτης ττεριφερείας τοις όφθαΧ" 
μοΐς, και ούχ ωοπτερ ενίοις των τετραττόδων άνωθεν. *Ώτων 
δε τα μεν "ψ^ίλά, τα ίέ δασεα, τα δε μεσα' βεΧτιστα δε τα 

Β μέσα ττρος ακοην, ήθος δ* ούδεν σημαίνει. Και η με^γαΧα ^η 
μικρά η μέσα, η εττανεστηκότα σφόδρα η ούθεν η μεσον' τα 
'^δε μέσα βεΧτΙστου ήθους σημεΐον, τα ίέ με^άΧα και εττα- 
νεστηκότα μωροΧο*γΙας * κάϊ αδοΧεσχΙας. ί Το ίβ μεταζυ 
όφθαΧμοΰ και ωτος κάϊ κορυφής καΧεΐται κρόταφος. 

6 ""Ετί ττροσώτΓου μέρος τ^μεν ^ δν τω ττνεύματι * ττόρος 
ρίς' κα\ 'γαρ αναττνεϊ κα\ ^εκττνεΐ ταύτη, κάϊ 6 ττταρμος δια 
^ταύτης ^γίνεται, ττνεύματος αθρόου εζοδος, σημεΐον οιωνί" 

>ί στικον καϊ ιερόν μόνον των ττνευμάτων. ^^Ά^ιχα ί' η ανα-• 
Ίτνευσις ^ καϊ εκττνευσις 'γίνεται εις το στήθος, και αδύνατον 
χωρϊς τοις μυκτηρσιν αναττνευσαι η εκττνευσαι, δια το εκ ^τοΰ 
στήθους είναι την άναττνοην κάϊ εκττνοην κατά τον γα^γα- 
ρεωνα, κάϊ μη εκ της κεφαΧης τινϊ μερει' ενδέχεται ** ίέ και 

ίίμη χρώμενον ταύτη ζην. ""Ή 5* οσφρησις ^γίνεται δια τού- 
του του μερους' αυτή δ* εστϊν ^ή αίσθησις οσμής. ΕύκΙνη- 

Ύ υπό Α^.Ο^. ' μόνον Ρ.ϋ». » φώκης τ€ καΙ — οΰτω Τ€ κητώδη 

Α^.Ο». ^^ ?χ« τά €^α Ας*. ροδΙ ωτα ΑΚ άκοην ?χ« καϊ ττόρονς (οίηίδδίδ 
ζψοτοκζί—φωκίΐ) , Ρ.Ο^.Ο^. άκοην Ζχοντα και πόρους φανερούς » ί'ωοτο«€4^. 
β φανερούς €χ(ΐ Α». ^ οις Α».€». β δίλφιν Ρ.ϋ». ^ κ€ΐνται Ο», κι- 
νείται Α». ? ή μ€σα § μίκρά Ρ.Ολ. 1* δβ οτη. Ρ. » και αί.] ή αί. ϋ». 
ί τά Ρ. Ο». ^ ον οίη. Ρ.ϋ». ι πόρος «στί ρις Ρ. «» εκπνεΊ] είσπνεϊ 
ϋ». η τοντον ϋ», τοντο Ρ. ο 5μα δ" η] άλλα δη Α».€». Ρ καϊ ή 

€Κ7Γν€νσίς ϋ*, κα\ ή €μπν€νσις Ρ. <1 τον ΟΜ. Α*. ϊ" δ€] γάρ Ρ.ϋ*. 

β ή δ*] «ιΙ Ρ, καΧ ή ϋ». * ή οίη. Ο». Ι. 13. >^ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Α. τη 

τος ο 6 μυκτηρ^ κάϊ οιίχ ωσττβρ το ους ακίνητον κατ ιίίαν, 
ί/Ιβρος ί* αύτοΰ το μΧν ϋιάφρα^μα χόνίρος, το ^ όχετενμα 
κενον' €στι ^'γαρ 6 μυκτηρ ίι-χότομος. Τοίί ίέ βλεψασιν 6 9 
μυκτηρ γν€ται μαχρος και ισχυρός^ κα\ "χρηται αντω ωσττβρ 
χ€ΐρι' ττροατα'γεταΐ ^τβ ^αρ κάϊ Χαμβανα τούτφ και εις το 
στόμα τΓροσψερεται την τροψην^ κα\ την ύ^γραν και ^την 
ζηράν^ μόνον των ζφων, 

*Έτί 3ε (ΓΐαΎονες ίύο" τούτων το ττρόσθιον «γει/βιοι/, το 3* ίο 
οτΓίσθιον 'γίννς, ^ ίίινεΐ $€ ττάντα τα ζωα την ' κάτωθεν 
^γνυν^ ττΧην του ^ ττοταμίου κροκοίειλον' οντος $€ ^την ανω 
μόνον. Μετά ίε την ρϊνα χείλη 8ύο, (ταρζ ευκίνητοι. Το 
ύ εντός ^ στόμα σια'γόνων και χειΧων. Ύούτου μέρη το μεν 
^ύττερωα το 8ε ψαρυ^ζ. Το 3* αισθητικον χυμοΰ «γλώττα• 1 1 
η ό αισυησις ^ εν τω ακρω εαν όε εττι το ιτλατυ εττίτεσι/, 
ήττον. Αισθάνεται ϋε καΐ ων η ^ άλΧη σαρζ ττάντων^ οΐον 
σκΧηροΰ θερμού κα\ "ψυχρού καθ* οτιοΰν μέρος, ωσττερ και 
χυμού. Αντη δε η ττΧατεια η στενή η μεση' η ^ μέση 8ε 
βεΧτΙστη ^και σαφέστατη. ^Καί η ΧεΧυμενη η /ταταίείε- 
μενη, ωσττερ τοις ^^εΧΧοΐς και τοις τραυΧοΐς. '^Έστι 3' ^ ιι 
γλώττα σαρζ μανή κάϊ ^ σομψη. Ύαύτης " τι μέρος εττί- 
^γΧωττΙς. ®Καί το μεν ίιφυες του στόματος τταρίσθμιον, 
το 5έ ΊΓοΧυφυες ουΧον' σάρκινα 3ε ταΰτα. ^ Εντός ί' όίόν^ 
τες όστεϊνοι. ^*Έσω ^ άλλο μόριον σταψυΧοψορον^ κιων 
^ εττΙψΧεβος' ος εαν εζυ*γρανθεϊς ' ψΧ^^μην^^ σταψυΧη κα^ 
Χεΐται κάϊ ττνί'γει. 

Αύχην * ίέ το μεταζύ ιτροσώττου καϊ θώρακος. Και τούτου ι ζ 
το μεν ττρόσθιον ^ μέρος Χάρυ^ζ, το 3* όττίσθιον στόμαχος. 

▼ γ6ρ] «€ Ο» ^ Τ€ Οίη. Ρ.1>. χ τ^ιν ΛΏΐβ ξηροΜ 0Π1. Α».0«. 

7 κα^ϊται Α«.0*. * κάτω ϋ». * σιαγόνα Ρ.ϋ». ^ ποταμΜίου Α». 

* μόνον τ^ν 3νω ϋ*, μόνος την &τω Ρ. ^ στόμα Οίη. ϋ*. * ύίΓ€/>ώα 
ϋ*. ί €ν οίη. Ρ.Ο». βΐ ρΓ. Α». ? 3λλι; οίη. Ρ.ϋ». 1» μίση ωχΐβ θ^ 
ΟΜ. Ρ.Π». * καϊ] και ^ Α«. κα\ ή Ο». ^ κα\ ή] ή Α», καΧ ή Ο». 
1 δη-4 οίη. Ρ.ϋ«. ™ σομφός Ρ.ϋ». » τι Οίη. Ρ.Β» ο οιμαι τ6 φα- 
τνωμα των όί^όντων \€γ€ΐ, ή τα χίί^η, & και ιφ^Ιττον Α.^. βαρβΓ Υβηαΐη. 
Ρ €ίσ» Α». <1 9ΐΐ\ φλίβός Ρ.ϋ». «• φλ€γμώη3 Α». Ο», φ\€γμαίνη Ρ, 

• τ6 θβ μ/η-αζυ πρ. κίά θ, ανχ^ν Ρ. * μίρος οτη. Α*.0*. 

νΟΙ.. IV. Ο 1 8 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

Ύούτου §€ το μ€ν χονίρω^Βς και ττρόσθιον^ 5ι' ο? η φωνή και 
^ η αναττνοη^ αρτηρία' το 5ε σαρκω^^ς (ττόμαχος^ ^ ίντος ττρο 
της ράχ€ως. Το 5* οττίσθιον ανχίνος ^^ μόριον έττωμίς. Ύαΰτα 
μ€Ρ ουν τα μόρια μ€'χρι το5 θώρακος. 

2 θώρακος ίέ μ€ρη τα μεν ττρόσθια τα ^ οττίσΌια, Τίρω^ 
τον μεν μβτά τον αυχένα εν τοις ^ ττροσθιοίς στήθος ίιψυες 
^ μαστοϊς. Ύούτων η θηλή 3ιψνης, Α' ης τοΐς θηλεοτι το 
•γάλα διηθείται* 6 8ε μαστός μανός. Έγγ/ι/βται δβ ^και 
τοΐς αρρεσι «γάλα* άλλα ττνκνη η σαρζ ^ τοΐς αρρεσι^ ταΐς 
3ε γ;ναιζ\ σομφη και ττορων μεστή. 

13 Μετά ίέ τον θώραχα εν τοΐς ττροσθιοις ^γαστηρ^ και ται5- 
της ρίζα όμφαΧός' νττόρριζον 3ε το μεν 3ιφυες λαγών, το 
06 μονοψυες το μεν υττο τον ομψαΧον ^ ητρον \τουτου όε το 
Ισχατον ^ εττισιον^^ το ί' νττερ τον όμφαΧον υττοχόν^ριον^ το 
ι3ε ^ κοινον ιητο'χον^ρίου κα\ Χα'γόνος "χοΧας. Των 5* οττισθεν 
ίιάΧωμα μεν η όσφύς^ όθεν κα\ τοννομ* ε•χει {3οκεΐ 'γαρ 
^ είναι ^ ισοφυες)^ τον 8ε 8ιεζο3ικοΰ το μεν οΐον ^ εφείρανον 

3 * 'γΧουτός^ το 8* εν φ στρέφεται 6 μηρός^ κοτυΧη$ών. Ύοΰ 8ε 
θηΧεος ί ί3ιον μέρος ύστερα^ κα) τον άρρενος αιίοΐον^ εζωθεν 
εττί ^ τφ τεΧει τον θώρακος, ζιμερες^ το μεν άκρον σάρκωνες 
^ και Χεΐον ως ειττεΐν ίσον, ο καΧεΐται βάΧανος^ το 8ε τΓερ\ αι5- 
τ^ν άνώννμον 8ερμα, ο εαν ίιακοττ^, ον συμφνεται^ ού3ε 
'γναθος ον$ε βΧεφαρΙς. Κοινον ίέ τούτον και της βαΧανον 

4^ακροτΓοσθΙα. Το ίέ λοίττον μέρος χονίρωίες, ^ενανζές^ κάϊ 
^εζεργεται κα\ εισέρχεται εναντίως η τοΐς Χοφονροις. Ύοΰ 
5* αίίοΐον ντΓΟκάτω όρχεις 3νο. Το ίέ ττεριζ 3ερμα^ Ρ δ ι:α- 
λ€?ταί ^οσχεος. Οι 5* όρχεις οντε ταντο σαρκι ούτε ττόρρω 
σαρκός" ον τρόττον 5* εχονσιν, νστερον 3ι ακριβείας λβχθι;- 

▼ η οίη. Α».€β. ^ €ντ6ς] ίν τοις ρΓ. Α». » μ€ρος Α^Ο* Τ ή*- 
προσθίοίς Ρ. * μαστοί Ρ.ϋ*. * ιηη €ν τοις Α*.€*. ^ τοΊς Λρρ€σι] 

τούτοις Ρ.ϋ». β Ιτρον Ρ. ^ €πΙσ(ΐον Α». « κοΐΚον Ρ.ϋ». ^ €2μη 
Οίη. Ρ. « ισοφυίί] τΐί οσφύς Α».€». 1^ €φ' €6ραν δν Α» Ο», €φ€^ρα ϋ«, 
€φ' €Βρα Ρ. » γ\<οττ6ς Ρ. ί ίθιον Οίη. ϋ». ^ τφ Οίη. Ο*, βΐ ρΓ. Α*. 
1 και α€ΐ \€ΐον Α».0», και Άνισον (θΐηί880 ΐηοχ Ισον) Ρ.ϋ*. »» άιφο^ 

πισθία ρΓ. Α*. "^ §ΰανξβς Ρ. ο €ΐσ€μχ<ται καΐ ίξ€ρχ€ται Ρ. Ι)». Ρ δ 
οίη. ϋ». ς οσχία Ρ.ϋ». Ι. 13—15• ΪΣΤ0ΡΙί2Ν Α. 19 

<Γ€ταχ καθόλου ττβρί τταντων 'τώι/ τοιούτων μορίων. Το ίέ 1 4 
τη9 ^γυναικός αιίοϊον έζ ενάντιας τω των αρρένων* κοΐΚον ^αρ 
το χπΓΟ την ηβην κάι οι5χ ωσττερ το του άρρενος εζεστηκός. 
Και ουρήθρα ^εζω των ύστερων^ 31ο8ος τω σττερματι *τω 
τίΛ άρρενος^ του ^ ύ'γροΰ ττεριττώματος αμψοΐν εζοϋος, 

ίίοινον 3ε μέρος αύ-χενος και στήθους σφαγι;, ττΧευραςι 
3ε και βρα')(Ιονος και ωμού μασ•χα\η^ μηρού 3ε κα\ ^ητρου 
βουβών, Μηροΰ 3ε και •γλοιττοί; το εντός ^ττερινεος^ μηρού 
3ε κα\ ^*γ\ουτοΰ το εζω υτΓθ*γ\ουτΙς, 

θώρακος 3ε ττερι ^ μεν των εμττροσθεν είρηται^ του 3ε 
* στήθους το οττισθεν νωτον, Νώτου 3ε * μέρη ωμοττΚάται 1 5 
3ύο και ράχις^ ^ύττοκάτω 3ε κατά την 'γαστερα του θώρακος 
οσφύς, ίίοινον 3ε του ανω κα] καΤω ιτλευραΐ, ^ εκατέρωθεν 
όκτώ' ττερΙ 'γαρ ^Α.ΐ'γύων των καΧουμενων εττταττΚεύρων ®οι;- 
θενός ττω αζιοττίστου ακηκόαμεν. 

*Έχ€ΐ 5* ό ανθρωτΓος κάί το ανω και το κάτω^ ^και ττρόσθια 
και οτΓίσυια, και όεζία και αριστερά, 1 α μεν ουν οεζία και ι 
αριστερά όμοια σχε3ον ^εν τοις μερεσι και ^ ταύτα ττάντα^ 
ττΧην ασθενέστερα τα αριστερα' τα 3' οττισθια τοις τηρο- 
σθίοις ανόμοια^ κάί τα κάτω τοις ανω, τΓΧην ^ώ3ε ομοια^ τα 
^κάτω του ητρου οίον το ττρόσωττον εύσαρκίηί κα\ άσαρκία^ 
κάί τα σκεΧη ττρος τους βραχίονας αντίκειται* και οΐς 
βραχείς οι ά'γκωνες, και οι μηροϊ ως εττί το ττολι/, και ^οΐς οι 
7Γ03ες μικροί, και αι χείρες. 

Κώλοι; 5ε Το μεν ^ιφι/ε^ βραχίων βραχίονος 3ε ωμός, 3 
^α'γκών, ^ωΧεκρανον, ττηχυς, χ^ίρ' χειρός 3ε θεναρ, 3ακτυΧοι 
ττεντε' ^3ακτυΧου 3ε το μεν καμτττικον κόν3υΧος, το 3* ακαμ^ 
ΤΓΤον ψάΧα^γζ, ΑάκτυΧος 5* ο μεν μέ^γας μονοκόν3υΧος, οι 5' 

«• των Οίη. ρΓ. Α*. * Ιξωΰίν Ρ. * τφ ΕΠίβ του 0Π1. Α».€.*. ^ Χτρου Ρ. 
^ π€ρίν€θ» Α*.€». * γλωττον Ρ. 7 μ€Ρ Οίη. ϋ*. ' στήθους όπισθεν 
ρωτά Ρ.ϋ». » μίρος Α». ^ νποκάτωθίν Α».0». « €κατ€ρωσ€ Ρ.€».ϋ». 
^ λίγύωρ γρ. Α% αίγυων Α*, αϊγίωρ Ο», λιγννων Ρ.Π*. * ουθ€ρ6ς των 

άξωπίστων Ρ.ϋ». ^ και τα ίμπροσθίρ και τα οπίσθια Α*.€». ? €Ρ 

Οίη. Ρ.Β» 1^ ταύτα Π», τα αυτά Α»Χ». > ^μοια β5δ« Α». ^^ κάτω 

τοΐ9 άνω του ϋ«. ^ όσοι: Ρ.ϋ». » αγκωνος Ο», βΐ ρΓ. Α». « 3λ€- 
κρορορ €». ο δακτύλωρ Ο*, βΐ ίοΓίΜββ Ρ. * 

Ο 2 20 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 4αλλθ£ 8ίκ6ν3υλοί, Ή δβ κάμ-^ις κάϊ τφ βραχίονι και τω 
^ίαχτνΚω ^είσω ττάοην' ^κάμτττεται 5* *ό βραχίων κατά το 
^(ΰΧέκρανον. Χβί^οί ίέ το ^μίν ίντοζ θ€ναρ^ σάρκωνες και 
^ίι^ίρημενον ^αρθροις, τοις μεν μακροβίοις ίνι η ίυσϊ 3ι όλοι/, 
τοΪ9 §€ βραχυβίοις 8νσ\ κάϊ ^ού 8ι* ο\ου. ^^Άρθρα ίβ χάρος 
και βραχίορος καρττος. Το ίέ εζω της χειρός νενρωίες καΙ ανώνυμον. 5 Κώλου ίέ διμερές αΧΚο σκέλος. Σκέλους ίε το μεν αμ- 
ώικέώαΧον ^μηρός^ το 3ε ^ιτλανησΊείρον ^μν\η^ το 3ε ^3ίό~ 
στεον κνημη^ καΙ ταύτης το μεν ττρόσθιον άντικνήμιον^ το 5' 
όττίσθιον 'γαστροκνημία^ (ταρζ νευρώ3ης η <ρ\εβώ3ης9 τοις μεν 
ανεσττασμενη ανω ττρος την ^ /γι/υι/, όσοι μεγάλα τα ισχία 
εχονσι^ τοις 3* ^εναντίους κατεσττασμένη' το 5' εσχατον αντί- 

βκνημίου σψυρόν^ 3ι<ρυες εν εκατερω τω σκεΚει, Το δβ ττοΧυ- 
όστεον του σκέλους ττούς. Τούτου 3ε το μεν όττισθιον μέρος 
^τΓτερνα^ το 5' εμττρόσθιον του ΤΓθ36ς το μεν εσχισμενον 
^3άκτυλοι 7Γ6ΙΠ-6, το δέ σαρκω3ες ^κάτωθεν στήθος^ το 3* 

7 άνωθεν εν τοις ττρανεσι νευρω3ες και ανώνυμον. Αακτύλου 3ε 
το μεν ονυζ^ το όε καμττη' τταντων όε Ό ονυζ εττ ακρφ* "/αο- 
νοκαμτΓΤΟί όε τταντες οι κάτω οακτυΑοι, 1 ου όε ττοοος ^οσοις 
το εντός ταχύ κα\ μη κοίλον^ άλλα βαΐνουσιν ολιο, ττανοΰρ^ 
•γοί. ™Κοιι/οι/ δβ μηρού κα\ κνήμης ^γόνυ ^καμττή, 

8 Ύαΰτα μεν ουν τα μέρη κοινά κα\ ^άρρενος κα\ θηλεος. *^Η 
Ρ^έ θεσις των μέρων ττρος το ανω κα\ κάτω κάϊ ττρόσθιον και 
όττΙσθιον και 3εζιον κάϊ αριστερον ως εχει^ φανερά μεν αν 
είναι 36ζειε τα εζωθεν κατά την αίσθησιν, ου μην *ΐάλλά 3ια 
την αύτην αιτιαν λεκτεον 3ι ηνττερ καϊ τα ττρότερον ^ειρήκα^ 

Ρ κυνίίνΚψ Ρ.Π*. ^ ί&ως Ρ.ϋ*, €ντ6ς Α*. ' κάμΐΓΤ€ΤΜ. κάμπτεται 

«€ Ρ.Π». 8 ί οιη. Α» ο». * οΚίκρανον Α».€«. » μ€ν οτα. ϋ». ▼ θ*- 

ηρΘρωμίνον Ρ. Ο» ^ ίρ^ρφ Ρ. Ο» « ου] μ^ι €», ϋΐη. ρΓ. Α». Τ βίρ- 
Θρον Ρ.ϋ*. 2 μικρός, γρ. μηρός ^ Α*. * πλάνης €^ρον Ρ. Ο*. Ι» μν\α Ρ. 
β 6ίόστρ€0Ρ ρΓ. Α». ^ Ιγννην Ρ. ' β €ναντίθΐς Ρ. Ο*. 'τΓΤίρνα] π€ρόνη Ρ^ 
ίΤ ^ακτνλοις Ρ. Ο». 1^ κάτω Α». * 6 Οίη. Ρ.ϋ». ^ μόνω καμπτοί Ό\ 
μόνω καμποί Ρ. 1 οσοις μ€ν τ6 Α^.Ο*. ™ κοινον Α*. ^ καμπή οηο. ϋ». 
ο θη\€ος και Άρρενος Λ^Χ». Ρ θίσις «€ Ρ.ϋ». «1 αλλά κη\ 3ιά Ρ.ϋ». ^ 
*" €ΐρημ€να Ρ. Ι. 15- ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Α. 2 1 

μο/. Ίνα τΓ€ρ<ιίνηταί το έψεζης^ * κάΙ καταριθ μου μένων οττως 
ήττον Χανθαν^ί τα μη τον αύτον άγοντα τρόττον ίττΐ Τ€ των 
αΧΧων ζωών κάΙ εττί των ανθρωττων. Μάλιστα 3' βχβι δίω- ρ 
ρισμ€να ττρος τους κατά φύσιν τόττους τα ^ανω και κάτω αν- 
θρωτΓΟζ των αΧΧων ζωων' τα τε γαρ ανω και κάτω ττρος τα 
του τταντος ανω κάϊ κάτω τ€τακται, Ύον αύτον τρόττον και 
τα ττρόσθια κα\ ^τα οττισθια κα\ τα ίεζια και τα αριστερά 
#:ατα ψυσιν εχβέ. Ιων ο α\\ων ^ωων τα μεν ουκ βχβέ, τα ίο 
ί* βχβί μεν σιτγκεχυμένα 5' ^ ^χει μάΧΧον, *^Η μεν οΖν 
κεψαΧη ττάσιν ^ανω ττρος το σώμα το ^εαυτων' 6 ί' αι/- 
θρωτΓος μόνος, ωσττερ είρηται, ιτρος το του οΧου τεΧειωθεις 
^€χ€ΐ τοΰτο το μόριον. Μβτά δέ την κεψαΧην εστίν 'ό 
αι5χι;ι/, είτα στήθος κα\ ^νωτον, το μεν εκ του ττρόσθεν το 5* 
€κ του οτΓίσθεν• Και επόμενα τούτων 'γαστηρ και όσψί/ς και 1 1 
αιίοΐον και ^ισ'χίον, είτα μηρός καΐ κνήμη, τεΧευταΐον $ε ττόίες. 
Εις ^το ττρόσθεν 3ε και τα σκεΧη τη}/ κάμ^^ιν ε'χει, ^εψ* ο 
και η ττορεία, κάϊ των ττο8ων το κινητικώτερον μέρος και ή 
καμ^^ις' η ίε τττερνα εκ του οττισθεν' των 3ε σφυρών εκάτερον 
^κατα το ους, λΙλκ όε των ττΚα'^ιων των όεςιων και ^των 1 1 
αριστερών οι βραγίονες, την κάμ^ιν έχοντες εις ^το εντός, 
ώστε τα κυρτά των σκεΧων κάϊ των βραγιόνων ττρος αλλι;λα 
βίΐ'αί εττ ανυρωτΓου μάλιστα. Ιας ο αισυησεις και τα αι- 13 
σθητηρια, όφθαΧμους κάϊ ^ μυκτηρας κάϊ 'γΧωτταν, εττϊ ταύτο 
κάϊ εις το ττρόσθιον εχει' την 3* ακοην καϊ το αισθητήρων 
^ αυτής ^και *τα ωτα εκ 'τοι/ ττΑαγου μεν, εττι της αυτής "*0€ 
ττεριψερείας τοις ομμασιν. Τα ^ Ομματα ^ εΧα'χιστον κατά Η 
μ^εθος 3ιεστηκεν ^άνθρώττω των ζφων, ^Έχβι δε ακριβέ^ " κάί οτη, Ρ.ϋ» * 3νω Τ€ καϊ Ρ.ϋ». « τά οπίσθια καί ΟΠα. Ρ, τά 

οιη. Α».0». ▼ ?χ€* &ηΐ6 μάλλον οιη. Ρ.Ό». "^ 3νω πρ^ί οηι. €». βΐ 
ρΓ. Α». χ αυτών Ο». Υ Ζχ€ΐ καϊ τοντο Ρ.Ο». « 6 οπί. Ρ.0•. 

» νωτοε Α». ^ ισχία Ρ.ϋ» « τα ϋ». «^ €ψ — ίπισ^βν οίη. Ο». 

« κατά] α Ρ.Ο». βΐ γρ, Α». ί των ρΟδΙ και ΟΠΙ. Ρ.ϋ». « το] τά Ο•. 
*» μνκτηρα Α». » αυτών Ρ.ϋ». ') καί ΟΠί. Ρ.ϋ». ^ τά Λ-α] ταύτα Α*. 
1 του οπα. Α*.€*. ™ δ€ οιη. Β*, βΐ ρΓ. Α*. ° ελάχιστα κατά τ6 μ<. 
γ^θοί Α•. ο 3μΘροι^ο£ Ρ.Ι)•. 

«3 22 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

στάτην ανθρωτΓος ^των αισθήσεων την άψήν^ ^ίευτίραν ίβ 
^την γβνσέΐ/• ίν ίέ ταΐς αΧΧαις λβέ'ττβταί ττοΧλων, 
1 6 Τα μ€Ρ ονν μόρια τα ττρος την εζω ίττιψανειαν τοντον 
*Τ€τακται τον τρόττον^ ^κα\ καθάττερ ελέχθη^ ^3ιωνόμασταί Τ€ 
μάλιστα και 'γνώριμα Αά την συνήθειάν ίστιν' τα 3* €ντο9 
τουναντίον, ^'Ατ^νωστα 'γαρ ίστι μαΧιστα ^τα των ανθρώ' 
Ίτων^ ωστ€ ίεΐ ττρος τα των αλλωΐ' ^ μόρια ^φων ^ανά'γοντας 

ισκοττεΐν^ οίς €^(€ΐ τταραττΧησΙαν την ψύσιν. ΤΙρωτον μεν ονν 
της κεψαΧης κείται την θεσιν εν τω ^ιτρόσθεν έχων '6 ^ε^κε^ 
φαΧος. *" Ομοίως 3ε και τοις αΧΧοις ζφοις^ όσα έχει τφπΌ 
το μόριον' έχει 3ε ^ατταντα οσα έχει αίμα, ^κάι ετι τα μα- 
Χάκια' κατά με^γεθος 3* ^ ομοίως έχει ανθρωττος ττΧεΐστον εγ- 

3κεψαΧον και ύ'γρότατον. *^ Υμένες 3ε ^αύτον 3νο ττεριεχουσιν, 
ο μεν ιτερι το όστοΰν ισχυρότερος, 6 3ε ττερι αύτον τον εγ- 
κεψαΧον ήττων εκείνου. Αιψυης ί' ^εν πτάσίν εστίν 6 ε^γκε^ 
ψαΧος. Και ετη τούτου ή καΧουμενη τταρε^κεψοίΧΐς ^εσχα^ 
τον, ετεραν έχουσα την μορψην κα\ κατά την άψην κα\ 

4 κατά την ο'^^ην. Το 5* οττισθεν της κεψαΧης κενόν καΐ κοΐΧον 
Ίτάσιν, ως εκαστοις ύτταρχει μεγέθους, ^Έι/ια μεν 'γαρ με^άΧην 
έχει την κεψαΧήν, το 3* ύττοκεΐμενον του ττροσώτΓου μόριον 
" εΧαττον, οσα στρογγυΧοττρόσωτΓα' τα ^3ε την μεν κεφαΧην 
μικράν, τας 3ε σια'γόνας μακράς, οίον το των Χοψούρων ^γενος 

$ΤΓάν. ^'Αναιμος 5' ό ε^γκεψαΧος άττασι, και ού3εμίαν έχων εν 
αύτω ψΧεβα, και θιγγανόμενος κατά ψύσιν ^'^υχρός. ^Έχει 
5* εν τω μέσω 6 των ττΧείστων ττας κοΐΧόν τι Σμικρόν, Ή ίέ 
ττερ] αύτον ™ μηνί'γζ ^ ψΧεβώ3ης' εστί 3' ύμην 3ερματικος ή 

βμηνί'γξ 6 ττεριεχων τον ε^γκεψαΧον, ^^^Υττερ 3ε τον εγιτε- 

Ρ τήν άφην των αίσβησ^ων Ρ. <! δ€ύτ€ρον 0^. ^ την Οίη. Ο*, βΐ 

ρΓ. Α». • Τ€ κτάται Ρ. * και ΟΠΙ. ϋ». ι» ωνόμασται Ρ.ϋ». ν γ^ 
Οίη. Α».0». ^ μόρια οίη. Α».€» » άνάγοντα Ρ.Ο». Τ ψττρο- 

σ% Ό». . ζ <$ οίη. Ρ.ϋ». » €γκ€φα\ον Ρ. ϊί πάντα Ρ.ϋ». 

β κα\ Ιίτι τά /χαλάκια] κα\ (στα/ Ιίναιμα Ό\ ^ ομοίως ΟΠΙ. ϋ*. * αντ6 Ρ. 
ί €στιν €ν πάσιν Ρ. Ι)». « Ιίσχατον δ€ ίτίραν Α». 1» €λάΓτω Ρ.Ο» 4 δ€ 
κ^φαΚ^ν μΛν Ρ.ϋ». 1^ ψνχμός οπα. ρΓ. Α». 1 μι^φον] κορόν Ρ. «» μη^ιζ 
Α*. ° φλ. «στίν' €στι δ* 6 μ, νμην δ^ρμ. Α*. ^ νπίρ ^6 του εγκί- 
φαΚον Α».€» Ι. ι6. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Α. 23 

ψαΧον Χ€ΤΓτότατον όστοΰν και ασθ^νίστατον τη9 κεψάΚης 
€(ττΙν9 Ο κα\€Ϊταί βρέ^γμα. Φβρουσι 3* €κ του όψθάΧμω! 
τρ€Ϊς ΤΓοροι βίί τον ε^γκεφΰϊΚον^ 6 μεν μβ^ιστος κάί 6 μέσος 
€ΐς την τΓαρ€^κ€ψαΧΐ3α, 6 3* βλάχιστοί €έ9 Ρ αύτον τον βγιτβ- 
ψαΧον' ελάχιστος 5* εστϊν ο ττρος τω μυκτηρι μαΧιστα. 
Οι μεν ουν μέγιστοι ^ τταρ* άλλι;λοι;9 είσ\ κάϊ ου συμττίτττου^ ι 
σιν, οι 9ε μέσοι συμττίτττουσι {ίηΧον 8ε τοΰτο μαΧιστα εττΐ 
των ιγθύων)" και ^ ^αρ εγγυτερον ούτοι του ε'γκεψαΧου η 
οι με^αΧοι' οι 8* ελάχιστοι ττλεΐστον τε αττήρτηνται αλλή- 
λων κα\ ου * συμττΙτΓΤουσιν, "Έι/τοί ίβ τοΰ αύχενος ο τε8 
^οίσοψα'γος καλούμενος εστιν^ έχων την εττωνυμίαν αττο τον 
μήκους και της στενότητος^ και ή αρτηρία. ΤΙρότερον $ε 
τη θέσει ή αρτηρία κείται τοΰ οισοψα*γου εν ττάσι τοις 
εχουσιν αύτήν' έχει 8ε ταύτην τταντα οσαττερ ^κα\ ττνεύμονα 
^ έχει. *Έστι ί* ή μεν αρτηρία χονίρώίης την φύσιν κάί^ 
*ολ/γαί/Αθ9, ^τΓολΧοΐς λετττοΐς ψλεβίοις ττεριεχομενη^ κείται 
ί* εττΐ μεν 'τά ανω πτρος το στόμα κατά την ^εκ των μυκτή' 
ρων συντρησιν εις το στόμα, ^ και όταν ττινοντες άναοΊτα^ 
σωσι τι τοΰ ττοτοΰ, χωρεί εκ ^ τοΰ στόματος 8ια των μυκτή' 
ρων εζω. Μβτα^ύ 3* έχει των τρήσεων την εττι^γλοοττϋα ίο 
καΐλουμενην, ^εττηττυσσεσθαι 3υναμενην ^εττι το της αρτηρίας 
τρήμα το εις το στόμα τεΐνον. Ύαύτη 8ε το πτερας συνήρ" 
τηται της 'γλώττης. Έττί δβ θάτερα καθήκει εις το μεταζυ 
τοΰ ^ Ίτλεύμονος, ειτ αττο τούτου σχίζεται εις εκατερον των 
μέρων τοΰ ^ττλεύμονος. θέλει γαρ ε?ναι 8ιμερης 6 ^ττλεύμων ιι 
εν άττασι τοις εχουσιν αύτόν' άλλ' εν μεν τοις ζφοτόκοις ούχ 
ομοίως ή 8ιάστασις φανερά, ηκιστα δ' εν ανθρώττω. ^Έ<γτι 
^ ^ ου ^ τΓθλυσχι8ης 6 τοΰ ανθρώττου, ωσιτερ ενίων (^ιροτόκων. Ρ τ6ν αυτόν Α•. <1 παμάλληλοί Α*. Ο*. ^ γάρ Ιγγνηρορ] €γγντ€ροί 
Ρ.ϋ*. • σνμπίπτουσιν ίντός, €ντ6ς Ρ. * κ<ιΚονμ€νοί οΙσοφάγος Ρ.ϋ*. 
▼ κα\ 0Π1. Α•.0*. ^ {χ€* Οίη. Ρ. * 6\ιγ6αιμος Α».0*. Υ ττολλοΐΓ ΟΜ. 
Ρ.Ι>. « τ6 δνω Ο», τ5 &»ύ Α». » ^« οιη. ϋ». ^ τον ΟΜ. Α».0». 
β ατιπτυττίσθω, Ρ. ^ €ΙγΙ τ6 τρ. της άρτ. τό Ρ.Ο^.Ο». « πΧ^νμονος ϋ» : 
ΟβΙβή πν — . ί ΐΓλ€υ/Λθνοί ϋ». βΐ ΟΟΓΓ. Ρ. « πλ — Ρ.ϋ». Ιΐίο βΐ ρ08ΐ- 
ΙΐΛΟ. »» ού] ού«€ Ρ. ί ΐΓολνσχ€δ4£ Ρ.ϋ». 

04 24 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ΐΊούίε Χεΐος^ άλλ' βχβί ^ άι/ω/χαλ/αι/. Έι/ ίέ τοΐζ ^ ξροτόκοΐ99 
οίον ορνισι και των τετραττόίων οσα φοτοκα^ ττοΧυ το μίρος 
€κάτ€ρον άττ' αΧΧηΧων ίσχισταί, ωστ€ 3οκ€Ϊν 8νο βχβιν χλβιί- 
μονας' και άττο μιας 3νο βστί μόρια της αρτηρίας^ €ΐς €κα- 
Τ€ρον το μέρος τβίνοντα του τΓΧβύμονος. Συνηρτηται ίε και 

ϊ3Τ^ μ^^όλ^Ι ψΧ^βι και τ^ αορτίι καΧουμίντι• Φυσωμένης ίέ 
της αρτηρίας 3ια3ί^ωσιν €ΐς τα κοΐΧα ^ μέρη τον ττΧεύμονος 
το ττνενμα. 'Τα5τα ίέ 3ιαψύσ'€ΐς €χ€ΐ 'χον3ρώ3€ΐς €ΐς όζυ 
^ σννηκούσας' €κ δέ των 8ια<ρνσ€ων τρήματα Λα τταντός 
^ ίστι του ττΧενμονος^ Ραβί ίκ μειζόνων €ΐς ίΧαττω 3ια3ι3ό^ 

ϊ4μ€να. Έιυνήρτηται δβ κα] η καρίία τζ αρτηρία ττιμεΚώ^&τι 
και χονίρώίεσ-ι ^ και ινω^εσ-ι ^εσμοΐς' ζ ίέ σννηρτηται^ κοΐ^ 
Χόν ίστιν, Φυσωμένης ίβ της αρτηρίας έν ένίοις μεν ου ιτατα- 
8ηΧον -ττοέεί, 61/ ίέ τοις μειζοΰτι των ζφων 3ηΧον οτι βέσήοχβ- 

ΐ5ταί το Ίτνευμα εις αυτήν • *^Η μεν ουν αρτηρία τούτον ε^ει 
τον τρότΓον, και δέχεται μόνον το ττνευμα κα) αψίηοΊν, αΧΧο 
ο 01/(761/ ουτ€ ςηρον ουυ υ^γρον^ η ττονον -ττα^οεχεέ, ^ εως αν 

ι6^ έκβηζίΐ το κατεΧθόν. Ό δε στόμαχος ηρτηται μεν άνωθεν 
ατΓΟ του στόματος, ^ε'χόμενος της αρτηρίας, συνεχής ων πτρος 
τε την ροίχιν κα\ την αρτηρίαν '^ ύμενώ8εσι ίεσμοϊς, τελειττ^ 
οε όια του ^ όιαζ^ωματος εις την κοιλιαν, * σαρκοειοης ων την 

17 ψύσιν, κα\ τασιν ^ έχων κάϊ εττι μήκος κα\ εττι ττΧατος. "Ή 
δε κοιΧία ' η του ανθρώττου ομοία τ^ κυνεία εστίν' ου ττοΧΧω 
Ύαρ του εντέρου μείζων, άλλ' έοικυϊα οιονε\ ^ έντέρω εύρος 
^ εχοντι' είτα εντερον ^ άττΧοΰν ειΧι^μένον, ^εΐτα εντερον 
ετΓίεικως ττΧατν• ^Η δε κάτω κοιΧία ομοία τ^ υείψ' ττΧατεΐά 
*τε 'γάρ έστι, και το άττο ταύτης ττρος την είραν ^τταχυ και 

ι9 βραχύ. Το δ* ^ έττίττΧοον αττο μέσης της κοιΧίας ηρτηται^ 

^ άνωμαΚία£ Ρ.Β*. ^ ζωοτόκοις βΐ Π10Χ ζωοτόκα ρΓ. Α*. ""^ μίρη Οίη. 
Ο» βΐ ρΓ. Α». η δίηκούσαχ Α».0» ο ^^ ρ. ρ «Ι^η ^ ρ^ οπί. ϋ». 
«1 καΐ Ινώδίσι ΟΜ. Ο». ' ως Ο». » ^κρήζη Ο», βΐ ρΓ. Α». * ίρχόμίνος 
ρΓ. Α*. ^ Ινω^€σί Ο*. ^ ζώματοί Ο*, στόματος Α*. * σαρκω€ΐδίις Ρ, 
σαρκώδης Ο*. Ύ Ζχον «τ» μήκος και πΚάτος ϋ*. * η ΕϋΙβ του οίη. 

Ρ.Α». » »Τ€ρφ] ΖνΤ€ρθν Ρ.ϋ», 6ΙΤί>φ €νΐ Ο», €ΙΤ€ρφ Τΐν\ Α». ^ ^χον Ρ. 

« άττλονν] ττλατν Α*. <^ ίΐτα Ζνηρον] ^Ιτα ίντ€ρον βΖρος ίχον Ρ.ϋ*, οίη. Α*. 
« Τ£ Οίη. Ρ.ϋ» ' βραχν κα\ παχύ Ρ.ϋ». β οτΜτλομ Ο», ίπιπλοιτ Α». Ι. 17. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Α. 25 

ίστι ίβ την φύσιν υμην ΊΓΐμ€\ω8η^^ ωσΊΓ€ρ και τοις αΚΧοις 
τοΪ9 μονοκοιΧίοΐζ και ^ αμψώίουσιν, ^ΥτΓ€ρ ίέ των ίντίρων 
το μ€σ€ντ€ριόν ^ίστιν' νμενω^ες ^5' βστί ^τοΰτο κα) ""ττλα- 
τν, καΙ τΓΪον γνεται, ^^Έζήρτηται ίβ ίκ της μεγάλης ψλ€-ΐ9 
βος και της αορτής^ ^ και Ρίι' αύτοΰ φλέβες ττόλΧάι κάϊ 
ττυκναί^ ^ κατατεΐνουσαι ττρος την των εντέρων ^ θεσιν^ άνωθεν 
αρζαμεναι μεγρι κάτω. Τα μεν ονι/ ττερΧ τον στόμαγρν ^κα\ 
την αρτηρίαν ούτως εχει^ και τα ττερι την κοίΧίαν. 

*Ή. 3ε καρίΐα εγει μεν τρεις κοιλίας^ κείται ί* ανωτέρω τον 1 7 
ττΧενμονος κατά την (τχίσιν της αρτηρίας^ έχει 3* υμένα ττΐ" 
μεΧώ3η και ναχι/ι/, ^ Ίτροσιτεφυκε τ^ ψΧεβι τη με^αΧίβ κα\ 
τη αορτή. Ινβίται οβ * εττι τη αορτή κατά τα οξέα. * ΐΥβί- 
ται 3ε τα όζεα κατά το στήθος ^ ομοίως άτταντων των ζωων^ 
οσα έχει στήθος, ΤΙάσι 3* ομοίως και τοις εχονσι και τοις % 
μη εχονσι τοΰτο το μόριον εις το ττρόσθεν έχει η καρ3ία το 
όζύ' Χάθοι 3* αν ττοΧΧάκις 3ια το μεταττίτττειν ^ 3ιαιρουμέ'' 
Ο δε κνρτον αυτής εστίν ανω. ^χ^ι οε το οξυ 
σαρκω3ες εττΙ ττοΧυ και ττυκνόν^ και εν τοΊς κοιΧοις ^αυτ^ί 
νεύρα ενεστιν. Κείται ίέ την θεσιν εν μεν τοις αΧΧοις κάτα$ 
μέσον ^ το στήθος^ οσα έχει στήθος, τοις 5* ανθρώττοις εν 
τοις αριστεροϊς μάλλον, μικρόν της 3ιαιρεσεως των μαστών 
ε^κΧίνουσα εις τον αριστερον μαστον εν τω ανω μέρει τ(η) 
στήθους. Και οΰτε με^αΧη, το τε οΧον αύτης ει3ος ου 
ττρόμηκες εστίν άλλα στρογγυΧωτερον' ττΧην το ' άκρον εις 
όζυ συνηκται. *Έχει 5έ #:0έλ/α9 τρεις, ωσιτερ είρηται, Μεγ/-4 
στην μεν ^την εν τοις ίε^ίοίί, εΧαχΙστην 3ε την εν τοις αρί' 
στεροϊς, μεσην 3ε με^εθει την ^ άΐ'ά μεσον' ^και εισ)ν εις τον 
ττνευμονα τετ ρημέναι ττασαι, *Αμψοτερας 3ε ^εχει τας 3ύο 

^ άμφόδουσιν Ρ.ϋ». 1 ί'στ/ν ΟΜ. Ρ.ϋ». ^ «* €στϊ] δ' €στ\ κα\ Ο», 
Οίη. Ρ.ϋ*. ^ καϊ τοντο Α*, π^ πλ. γίν€ΤΜ καΐ πίον ϋ*, πλ. γίν€ται πων Ρ. 
η ύξη/ϊτηντΜ Ρ.ϋ•. ο και οηΐβ δι ΟΜ. Ρ. Ρ φλίβίί πολλαΐ δι αντον Ρ.Ο». 
<1 κατ€η•€ίνονσι ϋ*, καΐ καταηίνουσαι Α*. Ο*. *" φύσιν Ρ. Ο*. » ούτως 
€χ€ΐ κάί την άρτηρίορ Ρ. Ο*. * «τΙ βΐ ΜΟΧ Μίται-^κατά οίη. Ρ.Ι)*. 

^ απάντων ομοίως Ρ.ϋ*. "^^ διαφούμ€νον Ρ.ϋ*. * αντοίς Ρ.ϋ*. Υ του 
στήθους Ρ.Ό». « €ΐς &φον Α».0». • την ΟΜ. Α». ^ ανά] €ν τοις ανά 
Ρ.Ι)». « καί-^άμφοτίρας 0Π1. Α».0». ^ ?χ€* &η(6 «€ Α».0», ΟΠ1. Ρ.Ό*. 26 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΤΑ Ηιβτ. Αν. 

μικράς^ ^καί βίζ τον ΊτΧενμονα Τ€τρημ€να9 ^άττάσας. Κατα- 
3η\ον 8€ κατά μιαν των κοιλιών ^ κάτωθεν €κ τη9 Ίτροσφύ" 

5 α-Βως. Κατά μεν την μ€^ιστην κοιΧίαν ίζήρτιιται τρ ^ με^ 
γστ^ ψΧεβΙ, ιτρος ην κάϊ το μεσεντεριον €στ£, κατά ίέ την 
μέσην τ^ αορτ^. Φερονσι 5ε ιταί €Ι9 τον ττΧευμονα ιτόροι 
άτΓο τη^ καρίιας^ κάϊ (τχίζονχαι τον αύτον τροττον ονττερ η 
αρτηρία^ κατά τταντα τον ττΧενμονα '^Γαρου^ο\ουθοΰντ€ζ τοΪ9 

όατΓΟ τηζ αρτηρίας. Μ^πτανω ο εισιν οι αττο της ^καρδίας 
ττοροι* ουδείς ί' βαττι κοινός πτόρος^ άλΧα ^ια την σννα>1ην 
^χονται το ττνευμα και τ^ καρίιψ, ίιαττεμτΓουσΊν' φέρει Ύαρ 
6 μεν ^ €ΐς ^ το ίεζιον κοΐΧον των ττόρων^ 6 8* εις ™ το ** άρΐ" 
στερόν. ΤΙερ) 8ε της φΧεβος της με^αΧης και της αορτής 

7 κατ αντας κοινίι ττερ) αμφοτέρων ® ερουμεν ύστερον, Αίμα 
ίβ ττΧεΐστον μεν 6 ττΧεύμων έχει των εν τοις ζωοις μορίων 
Ρ τοις ε'χουσι τε ττνευμονα και ζφοτοκίπίσιν εν αύτοΐς τε και 
εκτός' αττας μεν "γαρ εστί σομφός^ τταρ εκάστην ίε ^την 
σύριγγα ιτόροι φερουσι της με^αΧης φΧεβός. "Άλλ' οι 
νομίζοντες είναι κενόν ^ιηττατηνται, θεωρονντες τους ^ εζηρη^ 
μένους • εκ των διαιρουμένων των 'ζωων^ £ν * ευθέως εζεΧήΧυθε 
ΤΟ αίμα αυροον. Ιων ο άλλων σίΓλα^γχνων η καροια ^ μο- 

8νον έχει αΐμα. Και 6 μεν ττΧεύμων ουκ εν ^ αύτω άλλ' εν 
ταΐς φΧε'^Ι^ιν^ ή $ε καρ31α εν αύτ^' εν εκασττι 'γαρ ^εχει αΐμα 
των κοιλιών^ λετττοτατον ο εστί το εν τι/ μεσ^. ιιτο οε 
τον ττνεύμονά εστί το διάζωμα ^ το του θώρακος^ αι καλού^ 
μεναι * φρένες^ ττρος μεν τα ττλευρα καΐ τα ύττοχονίρια και 
την ρο,χιν συνηρτημεναι^ εν μέσω 8* έχει τα λΓΤΓτά #:αί ύμε^ 

9 νώίη. ^Έχβέ ίε * Α' αύτοΰ κα\ φλέβας τεταμενας* είσι ί* αι β καί Οίη. Ρ. ί πάσας Α».0». β κάτωΘ€ν ί* €κ Ρ.ϋ». »» μ^γαΚη 
Α» Ο» ^ καρδίας- πόρος θ' ονθίΐς €στί κοινός Α». Ο». Ι' 6^] €π\ Ρ.Ι>. 
^ τό Α*. *"* τ6ν Α^.Ό*. τ6 — άμφοτίρον Οίη. ο*. "* άριστ€ρ6ν πόρον. 

π€ρ\ Α*. ® ύστερον €ροΰμ€ν ϋ*. Ρ τοΙς τ ίχουσί τ€ Α*. Ο*. <1 την 
Οίη. Ρ.Ό*. '" €ξΜρουμ€νονς Ρ.!0*. • €κ — ων] €ξ ων διαιρουμ, των ζώων 
Ο». * €νθνς Α».0». ▼ μόνη Α». ^ ίσντφ βΐ η καρίίία δ€ Ρ.Ο» 

χ αίμα ^χ€ΐ Ρ.ϋ». Υ τ6 &ηΐ6 τον 0Π1. Ρ.0•. « φλίβ€£ ρΓ. Α». » κα\ 
8ι ίαυτον Ρ.Ό*. Ι. ΐ7• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Α. α; 

του ανθρώτΓου ^ φΧίβες ^ τταχεΐαι ως κατά λόγοι/ ^ του σώ^ 
ματοί. ΙΤΓΟ οβ το ύέαςωμα βι/ μεν τοις οβζίοις κ€ΐται το 
ητταρ, €ν ίβ τοις αριστεροϊς 6 σττΚην, ομοίως εν αττασι τοις 
εχουσί ταύτα τα μόρια κατά ψύσ-ιν και μη τερατω^ως' Ι^ίη 
•γαρ &ΤΓται μετηΧΚαγοτα την ταζιν €ν τισι των τ^ετραττόίων, 
Συνήρτηται 3ε τ^ * κάτω κοιλία κατά το ^ εττιττΧοον. Ύην ίο 
5' δψέΐ/ €(ΓτΙν ό του ανθρώτΓου (τιτλην στενός και μακρός^ 
β όμοιος τω υειω. Ιο ο ητταρ ως μεν εττι το ττολυ και εν 
τοις ττΧεΙστοις ουκ έχει χοΧην, εττ ενίοις 8ε εττεστιν, Έ/τρογ- 
γίΧον 8* εστ\ το '^τοΰ ανθρώττου ^τταρ ^κάϊ ομοιον τω βοείφ, 
Συμβαίνει ίε τοΰτο κάϊ εν τοις ιερείοις^ οίον εν μεν τόττφ 1 1 
τινι της εν ΕύβοΙίΐι ^ΧαΧκι3ικης ουκ ε'χει τα ιτρόβατα χο- 
Χην^ εν 8ε Νά^ω ττάντα σχείον τα τετράττοία τοσαύτην 
ωστ εκττΧήττεσθαι τους θυοντας των ζενων^ οιομενους ' αν- 
των ^ίίιον είναι το σημεϊον^ άλλ' οι; ψύσιν αύτων είναι ταυ- 
την. ΤΙροσιτεψυκε " ίέ τ^ με^αΧ/ι ψΧεβι το ητταρ^ τ^ ί' 1 1 
^ αορτ^ ου κοινωνεϊ' λα ^γαρ του ηττατος Λβχβι ή άττο της 
με^άΧης ψΧεβος φΧε^^^ Ρ^ αι καΧούμεναι ^ττύΧαι εισι του 
ηττατος. Έννηρτηται 3ε και 6 σττΧην τ^ μεγαλι; ψΧεβΙ 
μόνον τείνει Ύαρ άττ' αυτίί φλέψ €ί9 τον σττΧηνα. Μβτά 13 
ίέ τα5τα οι νεφροί πτρος αύτ^ τη /δαχβέ κείνται^ ' όμοιοι την 
φύσιν οντες τοις βοείοις. * Ανώτερος 3ε 6 3εζιός εστίν εν 
ττάσι τοις ζωοις τοις εχουσ^νεφρούς' και εΧαττω 3ε ττιμεΧην 
€^(ει του αριστερού κάϊ αύ'χμηρότερος ό * 3εζιός. Έι/ ^ ττάσι 
3* έχει ομοίως τοις αΧΧοις κάϊ τοΰτο. Φερουσι 3ε εις αυτούς ΐ4 
ττόροι εκ τε της με^αΧης φΧεβος και της αορτής^ ττΧην ουκ 
εις το κοΐΧον. ^Έχουσι ^αρ οι νεφροί εν μεσφ κοΐΧον, οι 
μεν μείζον οι 3* εΧαττον, ττΧην οι της φώκης' ούτοι 3* όμοιοι 

^ φρ€ν€ί €». β παχίΪΜ κατά τ6 ώκιλογον Α*.0*. ^ τον ανθρωπείου 
σώματος, νπίρ Ρ.Β». « κάτω οπα. Α*.0*. ' €πιπ\ον Α*.€*. ? ομοίως 
Α». Ο». 1» ίιναρ του ανθρώπου Ρ.ϋ» » καΐ ρ08ΐ ^παρ οίη. Ρ. ^ χαλ- 
Βαϊκης Ρ. 1 αυτούς Ρ. «» »ιον Οίη. Α». » δ€ οίη. Ρ. ο άρτηρίί^ 
Ρ.Α».0».ϋ». Ρ ί αΓ) αί Α», άί Ο». ^ πολαί Ρ. ^ 6μοίοι ρθ8ΐ βοείοις 
Ρ.Ο*. * Βεξίός ίοην €ν πασι τοΙς ζώοις τοις Κχουσι νεφρούς, εν Α*. 

^ οπασι V έχει κα\ τούτο ομοίως τοΐς δΚΚοις, φερονσί τε Ρ.Ο^. 28 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖϋΙΑ Ηιβτ. Αν. 

15 τοΐζ βθ€ίοΐζ 8ντ€ς ^ στ€ρ€<ϋτατοι Ίτάντων είσίν. Οι ίέ πτοροι 
οι τ€ΐνοντ€ζ €19 οι/Γούί 619 ΤΟ σ&μα καταροΧισκονται των 
νβψρων' σημεΐον ί' ^ οτι ον ττεραΐνουσι *το μη Ιχβιι/ αίμα 
μη^€ ττη'γννσ'θαι €ν αυτοΐς, ^Έχοι/σέ ^6 κοιΧιαν^ ωστΓ^ρ €ΐρη' 
ται, μικράν, ^Έκ ίέ τον κοίλου των νεφρών ψερουσιν €ΐς 
την κνστιν ττόροι ^ 8ύο ν€ανικοΙ^ κα\ άΚΧοι €κ τη9 αορτής 

ι6ίσ")(υροϊ κα\ ατυνεχβϊς, ^Έκ μέσου ίέ των νεφρών €κατ€ρου 
φλέψ κοίλη και νευρώίης βζηρτηται^ τβ/ι/ουσα τταρ* αύτην 
την ρο,χίν $ια των ^ στ€νων' €ΐτα €έ9 ίκατβρον το ιοτχίον 
αφανίζονται^ και τταλιν 3ηλαι "γίνονται ^τ€ταμ€ναι ττρος το 
ΐ(ΓχΙον. Ανται 3' αι ατοτομαι των ^φλεβίων €ΐς την κυστιν 

11 καθηκουσιν, Ύβλευταια 'γαρ η κύστις Κ€Ϊται, την ^μεν εζαρ" 
τησιν ί'χουσα τοις άττο των νεφρών ^τεταμενοις ττοροις τταρα 
τον ^ καυλον τον εττί την ούρήθραν τείνοντα, κα) (τχείον ττάν^ 
τη κύκλω λετΓτοΐς κα\ ϊνώ^εσιν ύμενίοις εστί ^ ττροσειλημμενη, 
ΊΓαραττλησίοις ουσι ^τρόττον τίνα τω ίιαζώματι του θώρα^ 

ιΒκος, ^Έστ« ί* η του ανθρώττου κύστις εττιεικως έχουσα μβ- 
'γεθος. ΤΙρος 3ε τον καύλον τον της κύστεως σννήρτηται το 
αιίοΐον, το μεν εζΰΰτάτω τρήμα συνερρω*γος ^ εις ταιττο, μι- 
κρον 5* ύττοκάτω. Το μεν * ο3ι/ €έ9 τον9 όρχεις φέρει των 
τρημάτων, το ^ 5' εις την κυστιν, ' νευρωίες καΐ χονίρωίες 

ϊ^δν. ^Τούτου 3' εζηρτηνται οι όρχεις τοις αρρεσι, ττερι ων 
εν τοις ^ κοινοί ^λε^ομενοις 8ιορι9θησεται ττως εχουσιν, Ύον 
αύτον 3ε τρόπον κα\ εν τω θηλει τταντα ιτεφυκεν" 3ιαφερει 
"γαρ ούθενΐ των εσω ττλην ταΐς ύστεραις, ων η μεν ο^ις θεω~ 
ρείσθω εκ της ^ια'γραφης της εν ταΐ9 ανατομαΐς, η 3ε θεσις 

ζο εστίν εττΐ τοις εντεροις' εττι 3ε ^της υστέρας η κνστις, Αβ^ ν στ€ρ€ώτ€ροι Ό^, ^ ΟΤΙ ου π^ραίνουσί Οίη, Ο*. * τ^ Α^.Ο*, 

7 ν€ανικο\ ίύο Ο*. * σκΐΚων Α*. Ο*, στενών σκ€\ων Ρ. • Τ€ταγμ€νΜ 

Α».0» ^ φΧ€βών Ρ.Ο». β μ€ν Οίη. Ρ.Ο». <1 Τ€ταγμ€νοίς Α». 0•. 

β αύλ6ν Ρ.Ο». ^ προσ€ΪΧημμ€νη ϋπΐ. Ό*. ? ηνα τρόπον ϋ». 1ι «γ] 
€νι Ρ.Ό». * οίν οίη. Α».0». ϊ^ δ€ πρ6£ Ρ.Ο». 1 ν€νρώδ€ς κα\ χον- 
Βρωδίς 6ν] 1ι»ο ρθ8ΐ αιδοιον ροηίΐ δοΙιηβίάθΓυβ. >° τούτψ Ό\ ° κοί' 
νοίς Α». Ο». ο Χβγορίνοίς αμα καϊ ν€ρΙ τούτων ύστερον Βίορισβησ^τοΛ 

Ρ.Ό». Ρ τί νστ€ρ^ Α». II. Ι. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Β. 29 

κτ€ον ίβ και ΤΓ€ρ\ ύστερων κοιν^ ττασων εν τοΪ9 ίττομενοι^' ουτ€ 
γαρ ομοιαι ττάσ-ιν ουθ* ομοίως εχοι/σιν. 

Τα μεν ονν μόρια κα\ τα εντός και τα έκτος του ανθρώττου 
ταντα ^ και τοιαύτα, και τούτον έχει τον τρόττον. 

Β. 

Τώΐ' ί* αλλωΐ' ζφων τα μόρια τα μεν κοινά ^ττάντων εστίν, ι 
ωσττερ είρψται ττρότερον, τα 8ε αγενών τίνων, ■ Ταιττά * ίέ 
και έτερα εστίν άΧΧηΧων τον η$η ττοΧΧακις ειρημενον τρό- 
ΤΓον. Σ'χείον "γαρ Οσα γ' εστί ^ 'γενει ^ έτερα των ζωών, 2 
και τα ττΧεΐστα των μέρων έχει έτερα τω είίει, και τα μεν 
κατ άνοΐΧο^Ιαν αδιάφορα μόνον, τω 'γενει 8* έτερα, τα δε 
Τ(^ 'γενει μεν ταντα τφ ειόει ο ετερα' ττολλα οε τοις μεν 
ιητάρ'χει, τοις ί' * ούχ ύτταρχει. Τα μεν ονν τετραττοδα καΙ 3 
^ ζωοτόκα κεψοίΧην μεν έχει και ανχενα κα] τα εν τ^ κεψαΧη 
μόρια 'ατταντα, διαφέρει δε τας μορψας των μορίων εκαστον, 
Καί ο * γ€ Χεων το του αύχενος ^ έχει εν όστονν, ^ σψονδύ- 
Χους ό ουκ έχει τα οε εντός ανοιχυεις όμοια "τταντ έχει 
κυνι. ^χ€ί οε τα τετραττοοα ζωα και ζ^φοτοκα αντί ταϊΐ/4 
βραχιόνων σκεΧη ττρόσθια, τταντα μεν τα τετράποδα, μά- 
λιστα ^6 ανάΧο'γον ταΐς χερσι τα ® ττοΧυσχιδη αύτων' χρη- 
ται γαρ ιτρος ττοΧΧα ως χερσίν. Και τα αριστερά δ* ^ττον$ 
έχει αττοΧεΧυμενα ^των ανθρώττων, ιτΧην εΧεψαντος' ούτος 
δε τα τε ττερϊ τους δ<ικτυΧους ^ αδιαρθρωτότερα έχει των 
ΊΓοδων, κα\ τα ττρόσθια σκεΧη ττόΧΧφ μειζω. ^Έστι δέ -ττβν- 
ταδάκτυΧον, κάί ττρος τοις όττισθιοις σκεΧεσι σφύρα έχει 
βραχέα. ^Έχει δί μυκτηρα ^ τοιούτον κάϊ τηΧικοΰτον ώστε 6 
αντί χειρών εχειν αύτόν' ττινει γαρ και εσθίει όρε^γων ^ τούτω ^καίτά τοιαύτα Ό». γ πώη^ Ρ.ϋ». • τά αυτά Α».0». * δη Ό\ 
Οίη. Α».0». ▼ γ€νη Ρ.Α».ϋ•. ^ ίτ€ρα ΟΠΙ. Ό». * ονχ νπάρχ€ΐ] οΰ 
Ρ.Ο» Υ ζωστοκονιττα Α». Ο» « άπαντα οίη. Α».0». » γ«] μ€ν Ρ.Ο& 
^ €Ρ ίχ€ί Ρ. ^ σιτονδυΚους Ο*. ^ ^χα άπαντα Ρ.ϋ*. * ποΚνσ\€δη 
Ρ.Ι)*. ^ των θηρίων π\ψ τον ίλίφαντοί Ρ. Ο*. ? άδί€ψθρώτ€ρα Ρ, 

άδίαρΰρότ€ρα Α*, αδιάρθρωτα Ο*. ^ τϊ;λι«οίϊτον καί τοιούτον Α*.0•. 

1 τούτο Ρ.Α^.ϋ» 30 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

β/ί το στόμα^ και τω €\€ψανηστη ^ ανορ^Ύα ^ ανω. Ύούτω 
και Ό€νορα ανασιτοί^ και όια του υόατος ραοιζ^ων τουτφ ανα^ 
φυσά. 1φ ό ακρφ βγιτλέΐ/βέ, ου κάμπτεται 0€' χονορωοες 
7γά/ο €χ€ΐ. Μοι/οι/ δέ και αμψιίεζιον ^γίνεται των αλλωΐ' 
ζωών ανθρωτΓος. ™ Τω ίε στηθεί τω του ανθρωττου ιτάντα 
^τα ζίία ανάΚο'^ον ίχει τούτο το μόριον^ άλλ' οϊ/χ ομοιον' 
6 μεν Ύαρ ττΧατυ το στ?θθ9, τα ί* άλλα στενόν. Μαστούς 
^5* ουκ ε'χει ούθεν εν τω ττρόσθεν Ρ άλλ' η ανθρωττος' 6 ^ 
εΚεψας ε'χει ^ μεν μαστούς 5ι;ο, άλλ' ουκ εν τω στηθεί άλλα 
Ίτρος τω στηθεί, 
8 Τάί ίβ κάμνεις των κωΚων και των έμπροσθεν και των 
όπισθεν υπεναντιας εγρυσι '#:αί εαυταΐς κα\ ταΐς του ανθρώ^ 
9που καμπαΐς^ πΧην ελεψαντος, Ύοΐς μεν «γά^ ζωοτόκοις 
των ^ τετραπόδων κάμπτεται τα μεν πρόσθια εις *το πρόσθεν 
τα Ο οπισυια εις ^ τουπισυεν^ και εγουσι τα ^ κοίΛα της 
περιφερείας προς αλλίίλα ^αντεστραμμένα* 6 ί* ελεψας ^οιίχ 
ως 'εΧε^όν τινες^ άλλα συ^καθίζει και κάμπτει τα σκεΚη, 
πλην ου όυναται όια το ραρος ^επ αμφότερα αμα^ αλλ 
αι/αΐΓλ£ΐ/€ται η επι τα ευώνυμα η επι τα οεζία^ και καυευοει εν 
τούτω τω σχηματι, κάμπτει $ε ^τα οπίσθια σκεΚη ωσπερ 

ΙΟ άνθρωπος. Ύοϊς ^ψοτόκοις ίβ, ^οΐον κροκοίείλω κάϊ ^σαύρψ 
κα\ τοις αΧΧοις τοις τοιούτοις απασιν^ αμφότερα τα σκεΧη 
κα\ τα ^πρόσθια καΐ τα οπίσθια εις το πρόσθεν κάμπτεται^ 

ίί μικρόν εις το πΧαγον παρε^κΧίνοντα. ^Ομοίως 3ε κα) τοίς 
αΧΧοις τοις ποΧύποσιν' πΧην τα μεταζυ των έσχατων άει 
επαμψοτερίζει κα\ την κάμ'^ιν έχει εις το πΧάγον μαλλοΐ'. 1^ δν 6ρ€γ€ΐ Ο*. 1 άιη» ΕηΙβ άνορ€γ€ΐ Α*, ρΟδΙ τούτο (ίΐΛ βοίπΐ 

Ρ.ϋ*). Ό^. ™ τψ τον άνθρωπου δί στηθεί ϋ*, τψ στηθ€ΐ δί τφ τον αν- 
θρώπον Ο». » τά ίφα ΟΜ. Β». ο ί* ονκ] γαρ ονκ Ο». Ρ αλλ* ή άν- 
θρωπος] πλην άνθρώπον Ρ. Ο». <1 μίν Οίη. Ρ. ^ κα\ €ανταϊς οτα. Α*.0*. 
' τ€τρα7ΓΟδων πΧήν €\€φαντος κάμ7ΓΤ€ται Α^.Ο*. * τοΰπισθ^ν Ρ.Ό*. 

"^ τοϋμπροσθ^ν Ρ.ϋ*. "^^ κωΚα Ρ.Ό*. * ίστραμμ^α ϋ*, 4στρ€μμίνα Ρ. 
Υ ον\ οντοορ ως ϋ*, ονχ όντως ώσπψρ Ρ, ουχ &σπ€ρ Α*. * ΧίγουσΙ Ό*. 
* αμα €>γ' άμφάτ€ρα Ρ, Ο*. ^ τα σκίλη τά οπίσθια Ο*. ^ δ€ ωοτόκοις 
Ρ. Ο*. ^ άσπ€ρ κροκόδίΐλος Α*, ωσπ^ρ κροιοΛίΐΚψ Ο*. ® σανρψ Ρ. 

' πρ6σθ€ν κα\ τά 6πισθ€ν Ρ. II. 1. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 3 1 

*Ό ί' ανθροτίτος αμψω ταζ καμττας των κώΧων €τγι ^ ταντο 
€χ€έ κάί 6^ εναντίας* τους μεν ^γάρ βραχίονας εις τουττισθεν 
κάμτΓτει^ ΊτΚην μικρόν ^εβΧαίσϋΰται εττί τα ιτλάγα τα εντός^ 
τα ίε σκέλη εις τουμιτροσθεν, Έιΐς ^ δε το οττισθεν τά τειζ 
Ίτρόσθια κα\ ^ά όττίσθια ούθεν ^κάμτττει των Χ/^ων, "Έι/αν- 
τίως ίβ τοις α^γκωσ-ι και ^τοΐς ιτροσθίοις σκελεσιν ή των 
ωμών έχει ^ καμιτη ττασι^ κάϊ των οττισθεν ^γονάτων ή των 
ϊ(τχίων^ ωστ εττει 6 άνθρωπος ^τοΐς ττοΧΧοΐς εναντίως κάμ^ 
ΊΓτει^ και ^ οι τα τοιαΰτ έχοντες εναντίως. ΤΙαραττΧησίους 13 
ίέ τας καμττας έχει και ' ό όρνις τοις τετράττοσι ζωοις' 5/- 
ΤΓΟνς * γιρ ων τα μεν σκεΧη εις * το οττισθεν κάμτττει^ αντ\ 
^^6 βραχιόνων καΐ σκεΧων των εμττροσθεν τττεριτγας έχει, 
δν ή κάμ'^^ις εστίν εις το ττρόσθεν. *" Η δέ φωκη ωσττερ 14 * 
Ίτεττηρωμενον ^ εστί τετραττονν' ενθυς 'γαρ έχει μετά ^την 
ωμοττΧατην τους ττό^ας ^ομοίους χερσίν^ ωσττερ κάί οι της 
αρκτον ττεντα$ακτυΧοι "γαρ εισι^ και έκαστος των ίακτυΧων 
καμττας έχει τρεις κάϊ όνυχα * ου με^αν' οι ί' όττίσθιοι ττόίες 
ττενταδαυττυΧοι μεν είσι^ και τας καμττάς κάϊ τους όνυχας 
ομοίους εχουσι τοις ττροσθίοις, τφ 8ε (τχήματι ^τταραττΧησιοι 
ταΐς των ιχθύων ούραΐς εισίν. 

Αι ίε κινήσεις των ζωών τΆν μεν τετραττό3ων και ττοΧυ^ 15 
ττόδων κατά ίιάμετρόν είσι, κάϊ ^ εστασιν οΰτως' ή ί* ^ρχ*! 
ατΓΟ των ίεζιων ττάσιν. Κατά σκεΧος 3ε βαίιζουσιν ο τε 
Χεων καϊ αχ κάμηΧοι αμψότεραι^ άί τε ^ ^ϋχτριαναϊ και αϊ 
^ Α,ραβιαι. Το ίβ ιτατα σκεΧος εστϊν ^οτε ου ττροβαίνει τφ 
αριστερω το ίεζιόν^ άλλ' εττακοΧουθεΐ. 

*Έχουσι ϋε τα τετράττοία ζφα^ οσα μεν 6 ανθρωττος, μόρια 1 6 
έχει εν τφ ττρόσθεν^ κάτω εν τοις ύτττίοις^ τα 8ε όττίσθια εν 

ί ταυτ Α». Ο», τό αυτ6 Ρ.Ο». »» γαρ Οίη. Ρ. * β€βΚαΙσωΓαι Α».€». 
^ ^τά ^ίσθ€ν Α•.€», τό ^ισθ€ν Λ« Ο». ^ τά Οίη. Ο». ™ κάμπτ€ταί 
Ρ^)*. «* τοις ρθ8ΐ κα\ Οίη. Ρ. Ο. © καμπτ^ Ό\ Ρ τοϊί ίΧλοις €νω^ 
τί»£ Α*.0*, ίνωττίως τοις ιτολλοιρ Ι)». <1 οΐ τοίαντ Ρ, οΐ ταύτ Α*. Ο*. 
Γ 6 Οίη. Ρ Β». » γάρ] μ*ν γάρ Α». * τό] τά Α». ▼ δ€ των βραχ. Α». 
^ Τ€τράπσυν ^στίν Α•.0•. * ττρβ] τάν ΟΟΓΓ. Α». Υ ομοίους μ§ν χ€ρσ\» 
Ρ.Β*. * ού Οίη. Β». » ναραπλησίΜ Α*. ^ ίστΜη» Ρ. « βακτρίΜ 
Ρ.Ο». Λ 5γ» Α\ 32 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

Τ0Ι9 Ίτρανίσιν. ^Έτί ίέ τα -η-λβίστα κερκον βχβέ' ιταί γαρ ι} 
ψώΐΓΐ; μικράν εχβι, ομοίαν τ^ τοί7 ^ελάψου. ΤΙβρι ^ίέ τώΐ' 
ΊΓΐθηκο€ί8ων ζφοι>ν ύστερον ίιορισθησεται, 

17 Παμτα ί' θ(τα τετραττοία ^ και ζωοτόκα^ ίαατεα ως €ΐτΓ€Ϊν 
€στ/, ιταί οι3χ ωσττερ ^ 6 ανθρωττος όΧΐ'γότρί'χον κάϊ μικρό- 
τριχον ΊτΧην της κεψί^Κης^ την ίβ κεψαΧην * ίασντατον των 
{^(^ων• ^ ςλτι ο€ των μεν α\\ων ^ωων των εχόντων τρίχας 
τα ττρανη ^ασντερα^ τα ί' ντττια η λεία ττάμτταν ^ ^^ττον 

ιβίασεα• 6 ί* ανθρωττος τουναντίον. Και βλεφαρίίας 6 μεν 
ανθρωτΓος εττ^ ^ αμφω βχβί» κα\ εν μασχαΧαις έχει τρίχας 
και ετΓΐ της ηβης' των 3' αλλωι/ ούθεν ούτε τούτων ° οι/ίε- 
τερον ® οντε την Ρ κάτω βλεφαρίδα, ^ άλλα κάτωθεν του 

ΐ9βΧεψαρου ενιοις μανα\ τρίχες ττεψύκαοην, Αύτων 3ε των 
τετραττόίων και τρίχας εχόντων των μεν ατταν το σώμα 3ασύ, 
^ καθαττερ ύος κάϊ άρκτου και κυνός' τα 8ε ^ 3ασυτερα τον 
αυχένα ομοίως τται/τι/, οΐον όσα χαίτην εχει^ ωσττερ Χεων' τα 
ί' ειτ] τω ττρανεΐ του αύχενος αττο της κεφοΐΚης μέχρι της 
ακρωμίας, οΐον Οσα ^Χοψιαν έχει, ωσττερ ^ττιτος και όρευς και 

«ο των α'γρίων ^ κα\ κερατοψόρων ^ βόνασος. *'Έχει $ε και ο 
ιτητεΧαψος ^ καΧούμενος εττΐ τ^ ακρωμία χαίτην και το θη- 
ρίον το ^ τταρίιον όνομαζόμενον' αττο 3ε της κεφαΧης εττι 
την ακρωμίαν Χετττην εκατερον' ι$ία 3ε 6 ιιτΊτεΧαφος ττω'^ωνα 

21 έχει κατά τον Χαρυγγα. ^*Έστι 3* αμφότερα ^κέρατο- 
φόρα και ^ 3ιχαΧά' η 3ε θηΧεια ίτητεΧαφος ουκ έχει κέρατα, 

Ο όε μεγυος εστί τούτου του ζώου ελαψω Ίτροσεμψερες. 
γίνονται 5* οι ιττΊτεΧαφοι εν ^^Αραχωταις^ οΧίττερ κα\ οι βόες 

22 01 α^γριοι. Αιαφερουσι 3* οι αέριοι των ήμερων όσον ττερ 
οι υες οι α^γριοι ^ιτρος τους ήμερους* μεΧανες τε 'γάρ είσι 

« ίλίφορτος Α». ' δί] γάρ Ρ.Ο» ^ κάί ου ζ, Τ, ^6 ΟΜ. ΏΚ 

ί δασύτατος Ρ. ^^ ?(Γτ* Ρ.Ο». * δασία ί^ττον Ρ. Ο». "* Λμφω ίσχ€ΐ Ρ. 
η ούδ€Τ€ρων Ό^, οΰ0' ίτίρων Ρ. © ούδί Ρ. Ρ κάτωθ€Ρ Ρ. Ο». <! (Ιλλα 
τ^ν κάτωθ€ν Α*• ^^ ωσπ^ρ Ρ. Ο*. • δασυτ^ρον Α*. * Χοφναν Ρ. 

▼ και &η(6 κ€ρ. οτη, Ρ. ^ βάνασσος Ρ.Ο». * καΚονμ€νος οιη. Ρ.Ό». 
7 Ιππαρίδίον Ρ. * €τ* Α*.€*^. * κ€ρατοφ6ρα — ΰηΚ€ία'] 6 Τ€ βόνασος 

(βόννασος €»). κα\ 6 Α».€» ^ διχηλά Α». Ο». « άραχωτοις Ρ. Ο». 

^ ττρόί τονί ημίρονς] των ήμερων Ό». II. Ι. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 33 και ϊσγυροί * τω €ί^€ΐ και εττ/γ^οι/ττοι, τα ίέ κέρατα ίζυτττιά^ 
Χ^οντα ^εχουσι μάΧΧον' τα ίέ των ιιτΊτεΧάφων κέρατα τταρα^ 
ΊτΧηαηα τοις της 8ορκα$ος ^ εστίν. Ό 3* εΧεψας ηκιαται^ 
ίασνς εστί των τετραττόίων. ^ΑκοΧουθοΰσι (ίε κατά το 
σώμα και αι κέρκοι 3ασντητι κα\ ψιλατι/τέ, ^ όσων αι κέρκοι 
με'γεθος εχουσιν' ενια 'γαρ μικράν ε-χει ττάμτταν. 

Αι $ε καμηΧοι ί^ιον εγουσι τταρα *τίλλα τετράττο^α τον^4 
καΧούμενον υβόν ετΛ τφ νώτω, Αιαψερουσι ί' αι ^βάκτριαι 
των ^ΑραβΙων' αι μεν "γαρ 8νο εγρυσιν ΰβους, αί 5' ενα μό» 
νοι/, άλλον 3' εγρυσιν υβόν τοιούτον οίον ανω εν τοις κάτω, 
ε<1> ου 9 όταν κατακΧιθ^ εις γόνατα, εστήρικται το αΧΧο 
σώμα» θηΧας ^ ^ έχει τετταρας ή καμηΧος ωσττερ βονς, καΐ 2$ 
κερκον ομοιαν ονω, ™ και το αιόοιον οττισυεν» ι\.αι 'γονυ ο 
εγει εν εκαστω "τω σκεΧει εν, και ^τας καμττας ου ττΧεΙους, 
ωσττερ Χε'γουσΙ τίνες, άλλα φαίνεται Αα την ύττόστασιν της 
κοιΧιας. Καί Ρ άστ/οάγαλοι/ ομοιον μεν βοΐ, ^ ισγνον ίέ 
' κα\ μικρόν ως κατά το με'γεθος. ^Έστί δβ * ίιχαΧον και ιβ 
ουκ αμψωϋον, διχαΧον 8ε £8ε, Έιτ ^ μεν του οττισθεν μικρόν 
εσγισται μέχρι της δευτέρας καμττης των 8ακτυΧων' ^ το 8* 
εμττροσθεν εσγισται μικρά, όσον άχρι της ττρωτης καμττης 
των ίακτυΧων εττ ^ ακρω τετταρα' και εστί τι ^ και 3ια 
μέσου των σγισματων, ωσττερ τοις γησιν, Ό ίέ ττούς εστί «7 
^ κάτωθεν σαρκώδης, ωσττερ ' κα\ οι άρκτων $ιο και τας εις 
ττόΧεμον ιούσας ^ύττοίοΰσι ^ καρβατίναις, όταν άΧγισωσιν. 

^ Πάμτα δέ τα τετράττο^α ^ όστώ8η τα σκεΧη εγει κα) 28 
νευρωοη και άσαρκα* οΧως όε και ταλλα ^φα ^ ατταντα, οσα 
εγει ττοδαί, ειττοί ανθρώττου. ^^Έστι ίβ ^ και άνισγια' και 

β τά €»7 Α».€». ' ϊσχονσι Ρ. β: «σ/ν Α» 0».ϋ». >» ^ορ Ρ.Ο». 
^ τά άλλα Ρ.Ο*. ^ βαιπ-ρΜ» των άρραβίων Α*. * ί*] μ*ν οίν €». 

π> κάί τίΓ\ τ6 Λ' Α».0». ϊ» τφ Οίη. Ρ.ϋ». ο τάς ΟΠΙ. Ό». Ρ αστρά- 
γαλο» ί€ 6μοων ϋ». <1 Ισχίον Ρ.Ο». «^ καϊ ΟΧΏ. Ο» « δίχηλον Ρ. 
^ μ€νγάρ του Ρ.ϋ». ▼ τά Α».€». ^ άκρων Ρ.ϋ» * και ροδΙ τ* 
ΟΠΙ. Ρ.Ι)». Υ σαρκώδης κάτωθεν Ο». « κα\ ΛΠΐβ οί οπί. Ρ.Ό». * ύττο- 
δυσυσι Ρ.Ό*. ^ κβρβατίναις ^*, κ€ρβατίνας ρΓ. Α*. ^ άπαντα Ρ.Ό*. 
^ τά σκίλη Ιχ€4 οστώδη Ό». « πάντα Ό». ' Λ•» €». « και οπί. 

Α».0». 

νοι.. IV. ο 34 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

«9'/^/ο οι ορριθ€9 €τι μάΧΚον τοντο Ίτεττόνθασιν. Ό ί' ανθρω^ 
τΓος τουναντίον σαρκώδη 'γαρ €^€ΐ σχείον μαΧιστα του (τβί- 
ματος τα ίσ'χία κάϊ τουί μηρούς και τάί κνημας' οι γαρ κα~ 
\ούμ€ναι 'γαστροκνημίαι €ν ταΐς κνημαις βισί ^ σαρκώ$€ΐς• 

Ζο Των $€ τετραττόίων και έναίμων και ζωοτόκων τα μίν 
€στι τΓθ\υα"χι3η9 ωσττ^ρ *α/ του ανθρώττου \€Ϊρ€9 καΐ ^οΐ 
7Γθ5€9 {τΓοΧυίάκτυΚα ^γαρ βνιά βστιν, οίον ^ κύων^ λβωι/, ιτάρ^ 
ίαΧις)^ τα ίέ °* ίισ-χιίη^ και αντί των ονύχων χηΧας ίχβί, 
ωσ^€ρ Ίτρόβατον κα\ αιζ και ίΚαψος κα\ ^Ίτητος 6 τοτα- 
μιος' τα ί* ασχιίη^ οίον τα μώνυχα^ ω&^ιτερ ίτητος και όρ€ύς. 

31 Το ίέ των ύων γνος ετταμψοτερίζει' €ΐ(τι "γαρ και €ν "Ίλλι/- 
ριοΐζ κάί έν ^ ΤΙαιονΙα και αΧλοθι ' μώνυχ^ες υες. Τα μ€ν 
ουν • $ιχα\α 3ύο €χ€ΐ σχ/σβίί οτΓΐσθ€ν* τοις ίέ * μώνυζι τοΰτ 
ίστί συνεχές. ^^Έστέ ίέ κα\ τα μεν κερατοψόρα ^ των 

3« ζωών τα 3^ ακερα. Τα μεν ουν * ιτλεΐστα των εχόντων 
κέρατα ^ ίιχαΧα κατά ψύσ-ιν εστΊν^ οίον βοΰς κα\ εΧαψος και 
αϊζ' ' μώνυχον 3ε κα\ 3ικερων ούθεν ^ ήμΐν ώττται, ^ Μοι/ο- 
κερατα 3ε κάϊ μώνυχα όΧΐ^γα^ οίον 6 *Ιν3ικος ^ όνος, Μονό" 

ΒΖκερων 3ε και 3ιχα\ον ^ ορυζ. Καί αστρα'γάλον ^3* 6 "Ίι/- 
Α/Γ09 όνος έχει των μωνύχων ^ μόνον" η ^αρ ^υς^ ωοΊτερ 
ελέχθη ττρότερον^ ετταμψοτερίζει^ 3ιο κάϊ ου κάΧΧιαστρά" 
γάλοι/ εστίν. Ύων 3ε 3ιχα\ων ιτοΧλα έχει ^ άστρά'γαΧον. 
Ί1οΧυσχι3ες 3ε ούθεν &τΓται ^τοιούτον έχον άστρά^αΧον, 
ωσττερ ού3* ανθρωτΊτος^ άλλ' η ^ μεν Χυ'γζ ομοιον ^ ημιαστρα^ 
γαλ/ω, ό ίέ Χεων^ ™ οϊόν ττερ ττλαττοι/σ*, ** Χαβυρινθώ3η. ^ σαρκ&^ί£ &ηΐ6 €ΐσΙ Ρ.Ο*, 0Π1. ρΓ. Α*. * οΐ τον άρΘρώτην πόΐίίς 

κα\ χ€'ίρ€ς €&. 61 (&(]άί(0 αί ρθ8( καϊ) Ρ. ^ οί οπί. Α\ ^ λ<ων κνων 
Α*.0*. ™ πολυσχιδή Ρ. η π€ρ οπα. 0•. ο 6 ποτάμιος ιτητος Ρ.ΰ*. 
Ρ π€ρ ΟΙΏ. Α*Χ*. <1 παιωνίαΐί Ρ.Ό*. *" μωνυχοι Ρ.Ο*. β δίχηΧα 
Α».€*. * μονώννξι Ρ. Ο». ν ΙΙοΎΐ — οδν Οίη. Α» ^ τά ί* ακ€ρα των 
ζ&ων Ρ.ϋ*. * πΧίΙστα δί των ΓΟ. Α*. 7 διχηλά Ο*. * μονώννχον Ό*. 
* ήμΙν Οίη. Α*.€*. ^ μονοκίρωτα Ρ. ® ^νος μον6κ€ρως, μονόκ€ρων Ρ.Ο^. 
^ ^Ρ^ζ] Ο"*" ^Ρ^ζ Α*. Ο*. β ίΤ ΟΜ. Ρ. ' μόνος Α*, μόνον &η(β των 

μωνύχων ϋ*, ΟΠΤ). Ρ. ί υΓ Α*. ^ αλλαστ/κίγαλον ϋ*, άστ/κίγαλοιτ 

Α*.ϋ*. ' τοιούτοι οίη. Ρ.ϋ*. ϊ' μ€ν ΟΏϊ. Α*.0*. ^ ^/Μαστραγάλφ 
Ρ.€» ϋ». «» οίον π€ριπ\άττονσι Ρ. » \αβνρινθώδ€ς Ρ.Ι)». II. Ι. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 35 

ΤΙαντα ίέ τα έχοντα ® αστρά^αΧον ίν τοις δττισθεν Ιχβί 34 
(τκελεσ-ίν. ^Έχβί 5* Ρ ορθοί/ τορ αστρά'^αΧον βν τί καμττη^ 
το μίν ττρανες βξω^ το 5' ΰτττιον *ΐ€?σ•ω, κα\ τα μεν ^ κφα 
εντός εστραμμενα ττρος άλληλα, τα ίε ' για καλούμενα εζω, 
κάϊ τας κεραίας ανω. *"Η μεν ουν θεσις των αατρα^^άλων ζ$ 
τοις εγουσι ττάσι τούτον έχει τον τρόττον. • δίχαλα 5' αμα 
και χαιτην ^έχοντα κα\ κέρατα 8ύο κεκαμμενα εις αυτά εστίν 
ενια των ^ωων, οΐον 6 βόνασος, ος γνεται ^ττβρι την ΤΙαιο^ 
νίαν κα\ ^ την ^ Μ.αι8ικην. ΤΙαντα 3ε οσα * κερατοφόρα^ 3^ 
τετρατΓθ8α εστίν, ει μη τι κατά μεταψοραν λέγεται εχειν 
κέρας και λό^ου χάριν, ωσττερ τους ιτερ) Θήβας όψεις οι 
Αΐ'γντΓτιοί ψασιν, έχοντας εττανάστασιν όσον Ίτροώάσεως 
χάριν• Ύων ^ εχόντων κέρας ίι όλου μεν έχει στερεον μό^ 
νον ελαψος, τα 3* άλλα κοϊλα μέχρι ^ τινός, το ί* εσχατον 
στερεον. Το μεν ουν κοίλον εκ του 8ερματος ττεψυκε μαλ-37 
λοι/• *7Γερι 8ε τοΰτο ττεριήρμοσται το στερεον εκ των ^ οστών, 
οΐον τα κέρατα των βοών, ^Αττοβάλλει 3ε τα κέρατα μόνον 
ελαψος κατ έτος, αρζαμενος αττο 3ιετοΰς, και ττάλιν ψύει' 
τα ί* άλλα συνεχώς έχει, εαν μή τι βια. ττηρωθ^. 

*Έτι ^'ίε ττερι ^τε τους μαστούς υττεναντίως εν τοις άλλοις 3!^ 
\<φοις ύττάρχει ττρος αυτά τε και ττρος τον ανθρωττον, κάϊ 
Ίτερ) τα δρ'γανα τα χρήσιμα ττρος την όχειαν. Τα μεν γαρ 
εμττροσθεν έχει τους μαστούς εν τφ στηθεί η ττρος τψ στήθει, 
και ίύο μαστούς και 3ύο θηλας, ωσττερ ανθρωττος ^και ελε-' 
φας, καθαττερ ^είρηται ττρότερον. Και γαρ ό ελεφας ^εχειζ9 
τους μαστ(Ας 3ύο β> ττερΙ τας μασχαλας' έχει 3ε ^ και ή θή- 
λεία τους μαστούς μικρούς τταντελως και ου κατά λόγοι/ του 
σώματος, ωστ εκ του ττλαγου μη ττανυ οράν' εχουσι 3ε καΐ 

ο αστράγαλους ΑΚΟΚ Ρ τ6ν άστμνγαΚον 6ρ66ν Ρ.Ο^. <1 Ισω Ρ». 
^ κωα 6( ΐηοχ χία Οοητ. ΟββηβΓΟβ : οοάίοββ κώλα 6ΐ Ισχία, » ^ιχαλ6ρ 
ρΓ. Α». * Ιίχον ρΓ. Α». 'ΐ παρά Ρ. "^ την οχη, Α». Ο» ^ Μα^ικην 
δ^ΙΒϋΓ^ΙΙβ : €Ο(]ί068 μη^ίκψ, < κίρατα Α^.Ο^Ώ^. 7 τιμ^ς μαίΚΚον 
τ6 Α». * παρά Ι)». * ύτων Ο», βΐ ρΓ. Α», &Γων ΟΟΓΓ. Α». ^ ίί] τ€ 
Α».0». ο Τ€ ΟΜ. Ο. ^ κα\6 €\^ς Ρ.Ό». β ^μπροσβ^ν ίϊρηται 
Ρ.ϋ». ' τονί μαστούς €χ« Ρ.Ρ». β: παρά Ρ. βΐ £θΓΐΛ88β Ο» καΐ 

οιη. Α•.€» 

Ό 2 36 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

οΐ αρρ€ν€9 μαστούς^ ωστΓ€ρ αι θήΧααι^ μικρούς ΊΓαντ€\ως. 

4©*^ Η 5' άρκτος ^τέτταρας. Τα ίέ 3ύο μεν μαστούς βχβί, €Ρ 
τοις μηροΐς ^ 5' βχει, και τας θηΧας ίι5ο, ωστΓ€ρ ττρόβατον' 
τα 0€ ^τετταρας υη\ας^ ωσιτερ ρους. Ια ο οντ εν τω 
στηθεί βχβί τους μαστούς ουτ εν τοις μηροΐς^ άλλ' εν τ^ 
γαστρ/, οίον κύων κα\ βς^ κάϊ ττοΧΧούς^ ου τταντας 5' Ίσους. 

41 Τα μεν ου ν αΧΧα ττΧειους ?χ€ί» ™ ί 5ε τταρίαΧις τετταρας εν 
τη 'γαστρι^ η όε Αεαινα όυο εν τη *γαστρι. ΐίέ'χει οε και 
η καμηΧος μαστούς §ύο ^κα\ θηΧας τέτταρας^ ^ωσττερ 6 βους. 
Ύων 3ε μωνύ^ων τα άρρενα ουκ ε'χουσι μαστούς^ ττΧην οσα 
εοΐκασι τη μητρί^ οττερ συμβαίνει εττΐ των Ίττιτων. 

α ο αιόοια των μεν αρρένων τα μεν εζω €χ«> οίον αν~ 
θρωτΓος κα\ Ίτητος κα\ αΧΧα χολλά, τα 3* εντός^ ωσττερ ^εΧ- 
ψις' και των εςω ^ο ενόντων τα μεν ^εις το Ίτροσσεν^ ωσττερ 

* κα\ τα ειρημενα^ κα\ τούτων τα μεν άττοΧεΧυμενα και το 
αιίοΐον κα\ τους ορ'χεις^ ^ωσττερ ανθρωττος^ τα 3ε ττρος τη 
'γαστρί ^ και τους ορ-χεις και το αι3οϊον^ κα\ τα μεν μαΧΧον 
τα ^ ήττον ατΓοΧεΧυμενα' ου 'γαρ ωσαύτως αιτοΧεΧυται κα- 

43 τ^ρφ '^αί ιτητω τούτο το μοριον, Γι-χει οε και ο εΚεψας ^ το 
αΐ3οΐον ομοιον μεν Ίτητω^ μικρόν 3ε και ^ ου ^ κατά Χό^γον 
του σώματος^ τους 3" όρχεις ουκ εζω φανερούς^ άλλ' εντός 
Ίτερι τους νεψρούς' 3ιο κα) εν τη 6•χεΙα ατταΧΧάττεται ^τα- 

44χ6α>9. *^Η 5έ θήΧεια *το αι3οΐον έχει εν ^φ τόιτψ τα ουθατα 
των ττροβατων ^ εστίν, όταν 5' ^ ορ^α όχεύεσθαι^ ανασττψ 
ανω και έκτρεττει ττρος ® τον ^ εζω τοχοι/, ώστε ρα3ιαν εΐναι 
^ τω άρρεν ι την όχειαν' ανερρω^ε 3ε εττιεικως εχί ττοΧύ το 

ί τίσσαρας Ρ.Ρ*. ^ ίϋ* ?χ«* Οίη. Ρ.ϋ». 1 τίτταμας τάς θηλάς Ρ.ϋ». 
™ αΐ ^€ 9Γα/>^άλ€ΐ£ Α^.Ο*. ^ η ί^€ "Κίζυ,να ί^ύο «V τ^ γαστρί οίη. Ρ.Ο*. 

ο «11 Οίη. Α*. Ο*. Ρ ώθΓπ«ρ βονς Α*, «ν τ^ γαστρί. η ίί ΧίοΜΡα ί^ύο «V τ^ 
γαστρί Ρ.Ό». <1 ^' Οίη. Ρ.ϋ». ' «ίρ τ6 πρ6σθ€ν] ίμπροσβ€ν Ρ.ϋ». 

* καί &η1β τα ΟΠ1. Ρ. Ο*. * ύίσπ€ρ ό άνθρωπος Ο*. "^ κα\ τους &ρχ€ΐς 
κάϊ οτη. Α».0». ^ τ6 Οίη. Α».0». * ουκ άράλογον Α».0». Υ κατά'] 
πάρα Ρ. ^ ρο8( ταχίως οοάίοβδ κα\ τά μίν απο\€\νμ€Ρους ίχα τους 6ρ' 
χ€ΐς, ωσπ€ρ Ιππος, τά ^ ουκ άπο\€\υμ€νους, ωσπ^ρ κάπρος, » τά αΙ^Τα 
Ρ.Ο». ^ τόπψ οί τά Ο», ο €στίν οίη. Α» €». ^ «' οχίύωνται Α».0». 
« τ6ν 0Π1. Ρ. ^ Ιίξω] €κτ6ς Ρ.ϋ». « τήν όχίία» τψ Άρρ^νι Α».€». II. Ι. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Β. 37 

α18οΐον. Τθ£9 μεν ουν ΤΓΚείστοί^ αύτων τά αΐίοία τούτον 4Β 
ε^(€ΐ τον τρότΓον' ίνια 5' όττισθουρητικά ^βστίΐ', οίον Χιτγζ 
καϊ Χέων και κάμηλος κάϊ ίασνττους, Τά μεν ουν άρρενα 
ιπτεναντίωζ έχει αΧΧήΧοιςί καθαττερ είρηται^ τα 8ε θήΧεα 
^ ττάντα ότΓίσθονρητικά ^ εστιν' κα\ 'γαρ 6 θηΧυς εΧέψας έχει 
τα αι8οϊα ιητο ^ τοις μηροΐς^ καθαττερ ™ κα\ τ3ΧΧα. Ύων 5' 46 
αιδοίων 3ιαφορα ΊτοΧΧή εστίν. Τα μεν 'γαρ έχει χον8ρω8ες 
το αί8οΐον ^κα\ σαρκω^ες^ ωσττερ ανθρωττος' το μεν ουν σάρ- 
κωνες ουκ ^εμψυσάται^ το 3ε χον^ρωίες έχει αΰζησιν. Τά 
ίέ νευρώ3η^ οίον καμηΧου και εΧαφου^ τα 5' Ρ όστώ3η, ωσττερ 
αΧώττεκος κάϊ Χύκου και ^ ικτ13ος κα\ *γαΧης' και γάρ η ^ γα- 
λή όστοΰν έχει το αιίοΐον, 

ΙΙρος 3ε τούτοις 6 μεν ανθρωττος τεΧεωθε\ς τά ανω εχείΑΊ 
εΧάττω των ^ κάτωθεν ^ τα ί' άλλα ^ωα, οσα εναιμα, τουναν- 
τίον, Αεγομβι/ ίέ ανω το αττο κεψαΧης μέχρι του μορίου 
^ ή του ττεριττωματός εστίν εζρ3ος^ κάτω 3ε ^το αττο τούτου 
Χοιττόν, Ύοϊς μεν ουν εχουσι ττό3ας το όττίσθιόν εστί σκεΧος 
το κάτωθεν μέρος ττρος το μέγεθος ^ τοις 3ε μη εχουσιν ^ ου- 
ρα\ καΐ ^ κέρκοι κάϊ τα τοιαύτα, * ΎεΧεούμενα μεν ουν τοί- 48 
αυτ εστίν ^ εν 3ε τ^ αύζήσει 3ια(ρερει' 6 μεν Ύαρ ανθρωττος 
μείζω τα άνω έχει νέος ων η τά κάτω^ αυξανόμενος 3ε μετά- 
βάΧΧει τουναντίον (3ιο ^ κάϊ μόνον ου την αύτην ^ττοιεΐταί 
κίνησιν της ττορειας ^νεος ων κάϊ ^τεΧεωθεΙς, άλλα το ττρωτον 
τται31ον ^ 6ν ερττει τετραττο3^ον\ *τά 5' άι/άλογοι/ ^ άττο3ί- 
3ωσι την αυζησιν^ οίον κύων. ^Έι/ια ίβ το ττρωτον ^ελάττω 49 
τα ανω^ τα οε ^ κάτω μει^ω εχει^ αυξανόμενα όε τα ανω γ- 
νεται μειζω^ ωσττερ τά ^ Χοψοΰρα' τούτων γάρ ού3εν * "γίνε- 
ται μείζον ύστερον το άττο της οττΧης μέχρι του ισχίου, 

^ €ΐσ*» Ρ.Ό». 1 άπαντα Ρ.ϋ». ^ €ΐσιν Ό\ 1 τους μηρούς Ρ.ϋ». 
™ Λοί ΟΠΟ. Ρ.Ό». » κα\ σορκώθ€Γ ΛΠΐβ τό αΐ^ων Ρ.Ό» ο ίμφύνταί Ρ. 
Ρ έστοθ<£ Ο». <1 Σκτί^οί Ό». "^ ΎοΚη τοιοϊίτον 6στονν Ρ. β ΐζ^άτω 

Ρ.Ό». * τό] τά Ρ.Ό». ▼ ουρά Α». Ο». ^ κίρκη Ό». « τβλ€ΐον/χίνα 
Ρ. Ο», Τ€\ούμΛνα ρΓ. Α». 1 και ΟΙΟ. Ό». ^ κίνησιν ποΐ€ΐται Α». Ο». 

» ν€θν 6» Α».€» ^ Τ€λ€ΐωΘ€ΐς Ρ.Ό», Τ€\€ωθ€ν Α».0». ε δι/ οπι. Ρ. 

^ τά] τά Ο». « ί^ϋωσι Ό». ' τά Α/ω €λόττω Ό». ? κ, μείζονα Ό», 
κ, μείζον Ρ. ^ 6\οφούρια Ρ.Ό». * μ(ίζω γίν, Α». 

Ι>3 38 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

5© *Έ<ΓΤί ίβ κάϊ ΊΓ€ρι τους όίόντας ττοΧΧη ίιαφορα τοις άλ- 
λοις ζφοίΫ κάϊ ΊτροΫ αυτά και ιτρος τον ανθραητον. *Έχ€4 
μ€ΐ/ γαρ ττάντα οΒόνταζ οσα τετράποδα κάϊ ει/αιμα κάϊ ζωο- 
τοκα^ άλλα ττρωτον τα μεν εστίν αμψωόοντα τα ό *οϊ/. 
^*Ό(Γα μεν *γάρ εστί κερατοφόρα^ ουκ αμφώ^ντα εστίν" ου 
'γαρ ε•χει τους ττροσθίους οδόντας εττϊ της ανω σια'γονος. 

5>"Εστι ί* ενια ουκ αμφώίοντα καϊ ακερατα^ οίον κάμηλος• 
Και τα μεν ™ χαυΧίόίοντας ε-χει^ ωσττερ οι άρρενες υες^ τα 
3' ουκ €χ€ΐ. *Έτι " ίέ τα μεν εστί καρχαρόίοντα αυτών ^ 
οίον Χεων καϊ ιτάρ^αΧις και κυων, τα 8ε ανεττάΧΧακτα^ οίον 
ΐττΊΓος καϊ β(£ς' καρ•χαρό3οντα ^αρ εστίν οσα βιταλλαττβί 

52Τθύ9 οδόντας τους όζεις. ^^Αμα 3ε ^ γαυΧιόίοντα ^κάϊ κε^ 
ρας ούίεν βχβ* ζψ^^9 ού8ε ^ καρ•χαρό3ουν καϊ τούτων θατερον. 
Τα 5ε νΧεΐστα τοί/ς ττροσθίους ε'χει όζεις, τους 5' εντός 
ττΧατεΐς. *^Η ίέ φώκη ^ καργαρόίουν εστϊ ττασι τοις ^όίου^ 
σιν, ως ετταΧΧαττουσα τφ γνει των ΐ'χθύων' οι *γαρ ιχθύες 
ττάντες σχείον ^ καρχαρό3οντες εισιν, Αιστοί'χους 3ε ό^όν^ 

$5τας ού8εν ε•χει ^τούτων των 'γενων. ^Έστι 8ε τι, ει 8εΐ ττΐ" 
στεΰσαι Κτί;σέ'^• εκείνος 'γαρ *το εν *Ιν8οΐς θηρίον, φ όνομα 
είναι Υ μαρτιχόραν, τουτ ε'χειν εττ αμφότερα φησι τριστοί^ 
χονί 'τους ό86ντας' είναι 8ε με'γεθος μεν ^ήΧΐκον Χεοντα 
καϊ ^ 8ασυ ομοίως, καϊ ΤΓ08ας ε-χειν ομοίους, ττρόσωτΓον ^8ε 
^ καϊ ωτα ανθρωτΓοει8ές, ®το 5* όμμα ^γΧαυκόν, το ^ 8ε γβωμα 
^ κινναβαρινον, την 8ε κέρκον ομοιαν τη του σκορττίου του 
-χερσαίου, εν ζ κεντρον ^ε'χειν καϊ τας ^ ατΓθφυά8ας αΊτακον^ 
τίζειν, φθέγγεσθαι ^ 5' δμοιον φωνή ^ άμα σνριγγος καϊ 
(ταλτηγγοΓ, ταχύ ίβ θεΐν οι/χ ^ττον των εΧάφων, καϊ είναι , 

^ ο0] ουκ άμφώδοντα Α*.0*. ^ οσα — €στ4ν Οίη. Α*, €σην Οίη. Ο*. 

" χαυΚιωΒοντας Ο*, χανΚιόδοντα Ρ. "* ί€ Οίη. ϋ*. ® 4^] ομού. αμα 
Ρ.ϋ*. Ρ χανλιώ^οντα Ο*. <1 καϊ] Τ€ «α» Α*. ' καρχαρόίίον Τ€ καϊ Ο*. 
β καρχαρόί^ων Ο*. * ό^.] ζώοίί Α*. ^ καρχαρώΙίοιτΓ€ς Ο*. ^ τούτων 
ΟΠ1. ΌΚ * €ν Ινδοις τ6 Ρ.ϋ*. Τ μΛρηοχώραν Ρ, μαντιχωραν 1)*, 

« τους Οίη. Α». » ηΚίκον τ6ν λ. Β*. ϊ> ^σνν Ρ.Ο». ο ^η Α», «€ «^ 
Ο*. ^ καΧ τα ωτα €*, κα\ τά δμματα Α*. * τα θ* ίίμματα €*, τ6 τ &μμα 
Ρ.ϋ». ί θί Οίη. Α». « κιναβάρινον ϋ». ^ ^χ€ΐ Α». Ο». 1 ίηταφνά^ς 
άκοντίζ€ίν Ρ.ϋ». ^ «€ φωιφ όμοί^ Ρ.Β». 1 &μα ΟΠΙ. Ρ.Ό*. II. 1—4. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. 39 

α^ριορ κάί ανθρωτΓθφά*γον. ^Άνθρωττος μ€Ρ ονν )3αλλβΐ54 
τον9 όίόντας^ βαΧΧα §€ και αΧΧα των ζψων, οίον ΊιτΊτος και 
όρ€υς και όνος. Βάλλει 5* ανθροτπος τους ττροσθίους^ τους 
$€ ^γομφίους ούθβν /βάλλει των ζωών. ^Υς 5' ™ όλως ούθενα 
βαΧΧ,βι ^των οδόντων. Περί ίέ των κννων αμφισβητείται^ 2 
κα\ οι μ€ν όλως ουκ οίονται βαΧΧβιν ° ονθβνα Ρ αυτούς^ οι $€ 
τους κυνόδοντας μόνον' ^(ίτΓται 8* οτι βάΧΧει καθαττερ ^ κάϊ 
ανθρωτΓος^ άλλα Χανθανβι 3ια το μη βαΧΧειν ττρότερον ^ττρίν 
ιπΓοφυωσιν ίντος ίσοι. ^Ομοίως ^ $€ και έττι ^ των αΧΧων^ 
των αέριων €ΐκος σνμβαΐνειν^ εττεί Χί^γονταΙ γε τους κυνό" 
ίοντας μόνον βαΧΧειν. Ύους 5έ κύνας 8ια*γινώ<Γκουσι τους 
^ νεωτέρους και ιτρεσβυτερους * ει: των ό3όντων' οι μεν "γαρ 
νέοι Χευκούς ε^ουσι και όζεις τους ό3όντας9 οι ^ 5έ ττρεσβύτε" 
ροι μεΧανας και αμβλείς, *Εναντίως 3ε ττρος ταλλα ζφα ^ 
■ και ετΓΐ των ίτητων σνμβαΐνει' τα μεν 'γαρ άλλα ζφα ιτρε^ 
σβύτερα γινόμενα μελαντερους έχει τους ό8όντας^ 6 8* ϊτητος 
λευκότερους. ^ΟρΙζουσι 8ε τους τε όζεις και ^τους ιτλατεΐς 
οι καλούμενοι κυνό8οντες^ αμφοτέρων μετε-χοντες της μορ' 
φης' ^κάτωθεν μεν 'γαρ χλατε?9, άνωθεν 8* ^ είσΊν όζεις, 
*ΈχοΐΛη ίέ ιτλείους οι άρρενες των θηλειων οδόντας και εν 2 
ανθρώτΓΟίς κάϊ εττί ττροβάτων και αΐ'γων κα\ ύων' εττι 8ε των 
αΧλων ου τεθεώρηταΐ ^ ττω. ^Οσοι 8ε ττλειους ε-χουσι^ μα- 
κροβιώτεροι ως εττι το ττολύ εισιν^ οι 5' ελαττους κα\ ® αραιό' 
8οντες ως εττ) το ττολυ βραχυβιώτεροι. Φύονται 8" ^οι τε- 4 
λευταΐοι τοις ανθρώττοις ^ ^γόμφιοι^ ους καλοΰσι ° κραντηρας^ 
ττερί τα είκοσιν ετη κάϊ αν8ράσι και γη^αιζίν. ^"Ά8η 8ε τκη 
γβναιζι κα) ό'γ8οηκοντα ετών οΰσαις ^εφυσαν γομφίοι εν » εΚως Οίη. Ρ. » των 3ί($ντων] οδόντα Ρ.Ό». ο €να Ρ. Ρ αντων ϋ*. 
<1 ωπται /3άλλ€ΐν μόνον, οπαίδβίβ δ* 5γ4, Ρ.ϋ». ' καί 0Π1. Ρ.ϋ». " πριν"] 
νρΐΜ ή Ρ.Β». * «€ ΟΠΟ. Ρ.Ο». ▼ των ρο8ΐ €πϊ οιη. Ρ. ^ πρ€~ 

σβντίρους Τ€ κάί ν€ωτ€ρονς Ρ.Β». * €κ] και €κ Α».€». 7 πρ€σβύτ€ροί 
Μ Α».€*. * καϊ — πρ€σβντ€ρα Οίη. ρΓ. Α». * τους οίη. Ρ.Β». ^ ^ω- 
$€¥ μ€ν γάρ ίίσι π\ατ€ΐς/ κάτωΘ€ν Α*.0*. ^ οζβΐς ίΐσίν Ο». ^ πω'] τφ Ρ 
β άΜ0ντ€ς Ρ,ϋ*. ^ τοίί άνθρωποις οΐ Τ€λ€χη•αιοι Ρ,Ο*. Κ γομφίοι Ρ 
^ κρατήρας Ρ. * €φύησαν Ρ, 

Ι>4 40 ΠΕΡΙ ΤΑ ζαΐΑ Ηΐδτ. Αν. 

τοις ίσχάτοις^ ττόνον ^ τταρασ-χο^τβί ίν τη άι/ατολ^, και αν^ 
8ρασιν ωσαύτως' τούτο 5ε συμβαίνει οσοις αν μη €ν τζ ηΧικιψ 

5 ανατ€ΐ\ωσΊν οι κραντηρες. Ό 5' ίΧεφας οδόντας μεν έχει 
τετταρας εφ* εκάτερα, οΐς κατερ*γάζεται την τροψήν (ΧεαΙνει 
^ ωσττερ κριμνά)^ χωρίζ 3ε τούτων αΧΧους 3ύο ^τους μβγα- 
λοι;9. Ό μεν ονν αρρην τούτους ^χει μεγάλους ™τ€ και 
^ανασίμονς, η 8ε θήλεια μικρούς και εζ εναντίας τοις αρρεσιν' 
κάτω ^γαρ οι οδόντες ^ βλεττουσιν, ^Έχει ί* 6 ελέψας ενθνς 
^ ^γενόμενος όίόντας^ τους μεντοι με^αΧους α8ή\ους το Ίτρω^ 

6 τον. ΤΧωτταν ^ 3ε ε'χει μικράν * τε σψό3ρα κα\ έντός^ ώστε 
ερ^ον ^ είναι ιόειν, 

7 ^Έ'χουσι 3ε τα ζωα κα] τα μεγέθη 3ιαφεροντα του στο- 
ματος. ^ Ύων μεν 'γαρ εστί τα στόματα ανερρω'γότα^ 
ωσττερ κυνος κα\ Χεοντος κα\ τταντων των καρ'^αρο3όντων<, τά 
ίβ μικρόστομα^ ωσττερ ανθρωττος^ ^τά ίβ μεταζύ^ ^ωσττερ το 

2 των ύων 'γενος, Ό 5* Ίττττος 6 ττοταμιος 6 εν Αί'γύτττω χαΐ" 
την μεν ε'χει ωσττερ ίττττος^ 3ΐ'χαΧον 3* εστίν ωσττερ βους^ την 
Ο ο'γιν σιμός, ϋ<χ« οε και αστρα*γα\ον ωσττερ τα οιχαΧα^ 
κα\ ^ χαυΧιό3οντας ύττοφαινομενους^ κερκον 5' ύοί, φωνην 5' 
ιττττου' με'γευος ο εστίν * ηΧικον όνος. 1 οι; όε δέρματος το 
τταχος ώστε 3όρατα ττοιεΐσθαι εζ αύτοΰ, Τά 5' εντός ε'χει 
όμοια Ίττττφ και ονω. 
ο * Ενια 3ε των ζφων ετταμφοτερίζει την φύσιν τω τ αν- 
θρώττω και τοις τετραττοσιν^ οίον ττίθηκοι και κηβοι και κυνο- 
κεφαΧοι. *Έστι 5' 6 μεν κηβος ττιθηκος έχων ούράν. Και 
οι κυνοκεφαΧοι * ίέ την αύτην εχουσι μορφην τοις ττιθηκοις, 
ττΧην μείζονες τ εισι και ισχυρότεροι και τα ττρόσωττα εχον^ 
τες κυνοει3εστερα^ ετι 3* ^ ά*γριωτερά ^ τε τά ηθη κάϊ τους 

2 03όντας εχουσι ^ κυνοει3εστέρους κάϊ ^ισχυρότερους. Οι 3ε 

^ παρ€χοντ€ς Α*. 1 τους ΟΠΟ. Ρ.Β». *» τ« ΟΠΙ. Ό». «^ άνασημονί 
Α».0», άνωσίμονς Ρ.ϋ». ο γίιρ^ ^^ £λ^ ρ βλίττουσιν] ίχουσιν Ρ.Β» 
ς -γίννώμ^νος Ρ.ϋ». γ δ^] τ€ 1*. » τ€ οΐΏ. Ρ.Β». * €4ναι] «στιν Ο». 
ν των] τοϊ^ €». ^ τό Ο». Χ ωσπ^ρ] οίον Ρ.Α». Υ χαυΚΜοντας Ο». 
2 ήλαεοΓ Ο». » ^€ οω. Α». 1> άγριώτ€ροί Ρ. « τά Τ€ Ρ.Β» ^ κυνω- 
^Έστίρονς Ό^, κυνοΒ€σΎίρονς Ρ. β Ισχυρού: Α*.0*. II. 5—8. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Β. 4ΐ 

ττίθηκοι 8ασ€Ϊς μ€Ρ €ΐσι τα ττρανη ως οντ€ς τβτραχοίβί, και 
τα υτΓπα ^ίέ ωσαύτως ^ως οντ€ς ανθροίηΓθ€ΐί€Ϊς {τοΰτο *γαρ 
€τγ\ των ανθρώττων ίναντιως βχβι κα\ εττί των τβτρατΓοίωι/, 
καθάτΓβρ ^ €\€)(θη ΊΓρότ€ρον)' ιτλην η ^ Τ€ θρ\ζ τταχεΐα^ και 
3α(Γ€Ϊς €7γ' αμψότβρα σφό8ρα €ΐσϊν οι ττίθηκοι. Το ίέ Ίτρόσ-'Β 
ωτΓον βχ€4 χολλάί ομοιότητας τφ του ανθρώττον' κα\ 'γαρ 
μυκτηρας κάϊ βιτα τταρατΓΚησια «χβί, κα\ οδόντας ωσττβρ ^ 6 
ανθρωτΓος^ κάϊ τους ττροσθιους κα\ τους "γομφίους. ^Έτί ^€4 
βλεφαρίδας των αΧΧων τετραττόίων εττί θατβρα ουκ εχόντων 
ούτος €χ€ΐ μεν ^Χετττας 8ε σφό^ρα^ κα\ μαίΚΚον τάς κάτω^ 
και ^ μικρας τΓαμτταν' τα 'γαρ ^ άλΧα τετράτομα ταύτας 
ουκ ε'χει. ^^Έ-χει 8* εν τω στηθεί 8ύο θηΧας μαστών ^ μι- 
κρών, ^Έχει 5έ καΐ βρα'χιονας ωσττερ ανθρωττος^ ττΧην 5α- 5 
σεϊς' κα\ καμτττει κα\ τούτους και τα σΊΤβλι; ωσττερ ανθρω- 
ττος^ τας ττεριφερειας ^ττρος αΧΧήΧας αμφοτέρων των κώΧων. 
ΤΙρος 3ε τούτοις χείρας κάί 3ακτύΧους και όνυχας ^ ομοίους 
άνθρώττω^ ττΧην ^τταντα ταύτα εττ\ το θηριωίεστερον. "Ίί/-6 
ους 3ε τους ττ63ας' εισ\ "γαρ οίον χείρες με^αΧαι^ και οι 
3ακτυΧοι ωσττερ οι των χειρών^ 6 μέσος ^ μακρότατος^ κάϊ 
το κάτω του ττο3ος χειρϊ ομοιον, ττΧην εττϊ ^ το μήκος το 
της χειρός εττϊ τα έσχατα τεΐνον^ καθαττερ θεναρ' τοΰτο 
οε ^ εττ^ άκρου σκΧηρότερον^ κακώς και αμυ3ρως μιμούμενον 
τττερνην, Ίίεχρηται 3ε τοις * ττοσϊν εττ αμφω, κάϊ ως χερσϊ 7 
και ώς ττοσι^ ^ καϊ συ^κάμτττει ωσττερ χείρας. * Εχβ* ίε τον 
ά'γκωνα καϊ τον μηρον * βραχείς ώς * ττρος τον βραχίονα και 
την κνήμην. ^ΟμφαΧον 3* εξέχοντα μεν ουκ εχει^ σκΧηρ6ν8 
όε "το κατα τον τοττον ^του ομφαΧου. ία η ανω του 

^ί^€ ωσαύτως οπί. Α» ϋ*. ? ώ( οπί. Ρ. ** Λ^χΛ; τ6 πρότ€ρον Α». 
» γ€ Ρ.ϋ». ^ ό ΟΠΙ. Ρ.Ό». 1 λ«Γτονί Ό». «η μακράς ϋ», μακράν Ρ. 
η 4λλα ΟΠΙ. Α».€». ο ?χ€* θ'] €τι ί* Α».€» Ρ μικρών ΟΠΙ. Β», μικρας, 
ίάςΐΐβ &ηΐ€ μαστών, Ρ. <1 άμφοτίρας πρ6ς άΧληΚας Ο», άμφοτίρων πρ6ς 
αλΧηλας ΟΟΓΓ. Α*. *" ομοίως Α*, ομοίως τφ Ο*. ^ ταύτα πάντα Ι)». 

* μακρύτερος Ρ.Ό». ν ^ό ββουπάαπι ΟΠΙ. Ρ.Ό», (βιΐίαπι οπί. Ό». 

^ άπ Α». * ΐΓοσι καϊ ως χερσί Ρ.Ό». Υ κα\ ου κάμπτει Ρ. « βραχέα 
Α».0». » πρ^ς"] περ Ρ.Ο&.Ό». »> τό] καί Ο», ΟΠΙ. Ό». « τον ό/*0.] 
τούτον τον 6μφ, Α*.€*. 


4^^ ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

κάτω τΓοΧυ μ€ίζονα βχβι, ωσιτερ τα τετράττοία* σνβίοι/ γαο 
9 "0)9 *Χ€ντ€ Χ/0Ο9 τ/οια €<γτ£. ίναί οια τβ ταιττα ιται οια το 
τους Ίτό^ας βχβιι/ ομοίους χβρσί ιταί ^ώ<ηΓ€ραν€ί συγκειμένους 
€κ χειρός και ττο^ός^ εκ μεν ιτοίος κατά το της τττερνης 
εσχατον^ εκ ^ 3ε χειρός τολλα μερη' ^ κάϊ ^γαρ οι δάκτυλοι 

ιοεχουσι το καΧούμενον θεναρ, ΑιατεΧεΐ 3ε τον ττΧεΙω χρόνον 
τετρατΓουν ^ 6ν μαΧΚον ^ ορθόν κα\ οντ ισχία έχει ώς τβ- 
'\ . τράτΓουν ^ον ούτε κερκον ώς ίίττουν, ιτΧην μικράν το οΧον^ 
όσον σημείου χοίριν. ^'Έ»χει 3ε κα\ το αι3οϊον η θηΧεια 
9 ομοιον ' 'γυναικί^ 6 3* αρρην κυνω3εστερον ™ η άνθρωπος• Οι 
3ε κηβοι^ καθάττερ είρηται ττρότερον^ εχουσι κερκον. Τα 
ί* εντός 3ιαιρεθεντα όμοια εχουσιν ανθρώτφ ττάντα τα τοί- 
αΰτα. 

Τα μεν ουν ^των εις ^τ6 έκτος ζφοτοκούντων μόρια του^ 
Ι Ο τον έχει τον τρόττον. Τα ίβ τετράτΓθ3α μεν ^ ψοτόκα 3ε 
κα\ εναιμα (ού3εν 3ε φοτοκεΐ χερσαΐον κα\ εναιμον μη τετρά" 
ΊΓουν ον % ατΓονν) κεψαΧην μεν έχει και αυχένα κα) νϋτον κίΐι 
τα ττρανη κα\ ^τα υτττια του σώματος^ ετι 3ε σκεΧη ττρόσθια 
και όττίσθια και το αναΧο*γον τω στηθείς ωσττερ τα ^φοτόκα 
των τετρατΓ03ων^ και κερκον τα μεν ΤΓΧεΐστα μείζοο^ ολ/γα 

« ί' εΧάττω. Υίαντα 3ε τΓθΧυ3ακτυΧα κα\ ΊΓθΧυσχι3η εστί τα 
τοιαύτα. Ίΐρος 3ε τούτοις ^ τα αισθητήρια κάϊ 'γΧωτταν 
ττάντα^ ττΧην 6 εν Αιγηττω κροκό3ειΧος. Ούτος 3ε ■ τταρα^ 
ττΧησίως τϋον ιχθύων τισίν' οΧως μεν 'γαρ οι ίχθύες ακανθώ3η 
κα). ουκ ατΓοΧεΧυμένην εχουσι την γλώτται/, ενιοι 3ε ττάμιταν 
Χεΐον κα\ α3ιαρθρωτον τον τόττον μη * ε^γκΧίναντι σή>ό3ρα το 

^χειΧος. ^^τα ί* ουκ εχουσιν άλλα τον ιτόρον της ακοής 
μόνον Ίταντα τα τοιαύτα* ού3ε μαστούς^ ού^ α13οΊον^ ού3' 
^ δ/οχ«9 ^^ί"* φανερούς άλλ' έντός^ ού3ε ^ τρίχας^ αλλά ττάντ 

^ ως] άσπ^ρ Β», οπί. Α*.0*. « π€ΤΓ€] πάντα ρΓ. Ο», οίη. Α*, 

ί ωσπ€ρ€Ϊ ΟΟΓΓ. Β». ? χ€ΐρ6ς ^« Ρ. Ό». ^ καί γίφ οί] οΐ γάρ Ρ. Ο». 

* υν οίη. Ρ.Ό». ^%ν οτη.Ρ. 1 γννοίκός Ρ. » ή 4 Μρωπος Α».0», 
4 άνθράτπου Ρ. Ε)». η ^ών ρ08ΐ €ΚΓ6ς Α».€». ο τό] τα Ρ. Ρ ζΐύοτόκα 
ρΓ. Α». <1 τά ΟΠ). Ρ.Ό» Γ τά] καί τα Α». » παραπλήσιος Ρ.Ό». 

* €κΚίραρτι Ρ. ▼ ^ξω 6ρχ€ΐς Ρ. ^ τρίχα Ό». II. 8— II. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Β• 43 

βστί φολιδωτά, **Έτ4 5ε καρ•χαρό3οντα /^ ττάντα. Οι 3ε 4 
κροκό8€ί\θί οι ΤΓΟταμιοι €•χουσιν ' όφθαΧμους μεν ύός^ ο^οι/- 
τας 5ε με^αΧουζ και ^ "χαυΧιό^οντας κάί οριτχαΫ ισχυρούς και 
ϋρμα αρρηκτον φο\ι3<ΰτ6ρ' βλεττουσι 5' €ν μεν τφ υίατι 
φαυλως^ €ζω ο οςντατορ. Ι ην μεν ουν ημεραν €ν °τη ^ 
^το τΓΑ€ΐστον όιατριρει^ την 0€ ννκτα εν τφ υόατι οΛεεινΟ" 
τερον 'γαρ εστί τηζ αιθρίας. 

*0 3ε χαμαιΧεων οΧον μεν του σώματος έχει το σχήμα 1 1 
σαυροει3ες9 τα 3ε ΊτΧευρα κάτω καθήκει συνάτττοντα ττρος το 
ύτΓΟ'γαστριον^ καθαττερ τοις ιχθύσι^ κα\ η ραχις εττανεστηκεν 
ομοίως τ^ των ιχθύων. Το ίβ ιτρόσωττον ομοιότατον τφι 
του χοιροτΓΐθήκου, Ιίερκον 3* έχει ^μακράν σφό3ρα^ εις 
ΧεπΓΤον καθηκουσαν και ^ συνεΚιττομενην εττί ττοΧύ^ καθαττερ 
ιμάντα. ΊΛετεωρότερος 5' εστί τ5 ανο της 'γης αττοστάσει ^ 
των ^ σαυρών ^ τας 3ε καμττας των σκεΧων καθαττερ οι σαΰροι 
β εχει. 1 ων όε ττοόων έκαστος αυτού " οιχτι όιηρηται εις 
μέρη θεσιν ομοιαν ττρος αύτα έχοντα ^οΊανττερ 6 με^γας ημών 
3<νπ'υΧος ττρος το Χοιττον της χειρός αντίθεσιν έχει, Έτγμ 
βραχύ 3ε και τούτων των μέρων εκαστον 3ι^ρηται εΙς τινας 
3ακτύΧους9 των ^ μεν εμττροσθεν ΐΓθ3ων τα μεν ττρος ^ αύτον 
^τριχα^ τα ο έκτος οιχα^ των ό οττισυιων τα μεν ττρος 
™ αυτόν " ο*χβ> τα ο έκτος τρίχα. ιίίχει όε και ονυχια εττι 
τούτων όμοια τοις των 'γαμ'^^ωνύχων. Ύραχυ 5' έχει ^ οΧον $ 
το σωμα^ καθαττερ 6 κροκό3ειΧος. ^ΟφθαΧμους Ρί' έχει εν 
κοιΧφ τε κείμενους και με^γαΧους σφό3ρα ^ κάϊ στρογγυΧους 
και 3ερματι ομοίψ ^τφ Χοιττω σώματι ττεριεχομενους. Κατά 
μέσους 3* αυτούς 3ιαΧεΧειτΓται μικρά τ^ ο'^^ει χώρα^ Α' ης 
ορα' ού3έττοτε 3ε τψ 3ερματι έττικαΧύτΓτει τούτο. Έττρεφει 6 

χ ?στ» Ρ.€».ϋΑ. Υ πόρτα οτη. Ρ. * μ€ν οφθάΧμονί Ρ.ϋ». » χαυ- 
Χίώ^ντας Ο». ^ τ^ ΟΠΙ. Α*.€β. ^ τό ιτλ^ίστον &η1β €ν Ρ. ^ μικρίίρ 
Α*.0*. * σνρίίΚίΤτομίνψ Ρ. ' σαυρών Ο^.Ο•. % ίχονσι Α^.Ο*. 
^ ίίχα Ο». Β*. 1 οΙ&νπ9ρ €».Όα. ί μ^ν γφ πρ6σΘ€ Ο». ^ αντφ 

Ρ.€».Ι)*. 1 τριχη τά «' €ΐο-όρ δ*χα Ρ. ω αντψ Ρ.Οα Ο». «» «*χο τά 
Α* €κτ69 τρίχα Ρ. ^ τ6 εΚον Ρ. Ρ 9*] τ€ Ρ. <1 «αϊ ρθ8( σφόδρα οτη, 
Ρ. Ο*. ' τόΟ Χοιπον σώματοί Α^, τψ του λοΜΤον σώματοί 0^, 44 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ίέ τον όφθαΧμον κνκΧω και την ο'^^ιν έττι τταντας του9 το- 
•7ΓΟΙ/9 μεταβάΧΧει^ κάϊ ούτως ορα ο βούλεται. Ύης $€ ^γροιάς 
η μβταβοΧη ίμψυσωμένω αύτψ γ'γνεται' * €χ€ΐ &€ και ^ μέ- 
\αιναν ταντην^ ου ττόρρω της των κροκο3€ί\ων9 και ω'χραν 
καθάΐΓβρ οι σαΰροι^ μβλανι ωσιτ^ρ τα τταρ^αΧια ^ ΛαχΓττοι- 

ηκιΚμένην. Γ/ι/€ται ίέ καθ^ ατταν το σώμα ^αύτοΰ ή τοιαύτη 
μεταβοΧή' κα\ 'γαρ οι οφθαλμοί σνμμεταβαΧΧουοΊν ομοίως 
τφ ΧοΐΊτω σώματι και η κβρκος. ^Η ίβ ^κίνησις αύτοΰ νωθης 
' ισγυρως * εστ/, καθάττζρ η των χεΧωνων. Και αττοθνησκων 
^τ€ ω-χρος γνεται, κάϊ τβΧευτησαντος αύτου η χροιά τοιαύτη 

8€στΙν, Τα ίέ ΐΓβρΙ τον στόμαχον κα\ την αρτηρίαν ομοίως 
βχει τοις σαύροις κείμενα, ^άρκα 5' ούίαμοΰ ίχει ^ ττΧην 
ττρος Τ7Ι κεφαΧη κα\ ταΐς ^ σια*γόσιν οΧΐ'γα σαρκια^ κα\ ττερ] 

9 ακραν την της κίρκου ττρόσφυσιν, Καί αίμα * ί' έχει ττερί 
'τ€ την καρ81αν μόνον ^καϊ τα όμματα και τον ανω της καρ" 
8ιας τότΓον^ και οσα αττο τούτων φΧεβια αττοτεΐνει' εστί 3ε 
και εν τούτοις βραχύ τταντεΧως. Κείται 8ε και 6 ε'γκεφάΧος 
ανώτερον μεν ^ οΧί^γφ των όφθαΧμων, συνεχής 8ε τούτοις. 

ΙΟ Ίίεριαιρεθεντος 8ε του εζωθεν 8ερματος των όφθαΧμων ττερι- 
ε-χει ^τι 8ιάΧάμτΓθν 8ια τούτων^ οίον κρίκος •χαΧκοΰς Χετττός. 
•^ ^Υα(7 αιταν οε αυτού το σώμα σχεοον όιατεινουσιν υμένες 
ΤΓοΧΧοι καΐ ισχυρό), και ττοΧυ ^ ύττερβάΧΧοντες των ιτερι τα 

ιιΧοητα ύτταρχόντων. *Ενερ*γεΐ 8ε και τω ττνεύματι ανατετμη- 
μένος οΧος εττ] ττοΧυν χρόνον^ "^βραχείας ισχυρώς €τι κινή- 
σεως εν αύτω ττερϊ την καρ8ίαν ούσης^ κα\ συνάγει ^ 8ιαφ€- 
ροντως μεν τα ττερϊ τα ττΧευρα^ ου μην άλλα κα\ τα Χοιττα 
μέρη του σώματος. ^πτΧηνα 5' ού8αμου έχει φανερόν. Φω- 
Χεύει 8ε καθαττερ οι σαΰροι. 8 χρόας Ρ.ϋ». * ϊσχα Α».€» ▼ μίΚαινα Α». ^ ^ίαπ€ποικι\μ€Ρα Ό*. 
^^ αυτών Α*. Υ κίνησις αντον] κίνηαν Ρ. ^ Ισχυρά ρΓ. Α*. * «στ* 
ΟΠ1. Ρ. 1> τ€] ^€ Α». « ΊτΚην] €ΐ μη Ρ.Ό». ^ σιαγόσί», άσαρκα ^6 
παντ€Χως €στ\ κα\ ταΐς σίογόσιν ολίγα ϋ*. * δ* Οίη. Α*.€*. ' Τ€ Οίη. 
Ό^. ? κα\ π€ρ\ τα Ρ. 1» ολίγον Ρ.Β». ί ^ιαλάμπον τι {ΒιΧάμποντι 
Ρ.) αυτών οίον Ρ.Β». 1^ κα^] και Α». 1 υπ€ρβάντ€ς Ο». π» βραχ€ίαχ 
θ« Ισχυρώς Α*. " μίν 6ιαφ€ρ6ντω£ Ρ.Ό*. II. II, 12. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. 45 

^Ομοίως 5' €νια μόρια και οι όρνιθες τοις ειρημίνοις εγουσι ι 2 
Χωοις' κα\ 'γαρ κεφαλήν και αύ-χενα τταντ ε-χει κάϊ νωτον και . 
τα υτΓΤία ^ του σώματος κα\ το αναΧο'γον τω στηθεί" σκέλη 
ίε 8ύο καθαττερ ανθρωττος μάλιστα των ζωων' ιτλην καμτττει 
εις ^τοντΓίσθεν ομοίως τοις τετραττοσιν^ ωσττερ είρηται ττρο- 
τερον, Χείρας 5* ού8ε ττόίας ττροσθιους βχβί, αλλά ιττερν-ι 
'γας ιόιον ττρος τα άλλα ζωα. Χΐ<τ4 όε το ισχιον ομοιον 
μηρω ^μακρόν και Ίτροσιτεφυκος ^ μεγρι υττο μεσην την γα- 
στέρα, ώστε ίοκεϊν ίιαιρονμενον μηρον είναι, τον * ίβ μηρον 
μεταζυ της κνήμης, ετερόν τι μέρος. ΤΑε^ιστους ^ε τους ^ 
μηρούς έχει τα γα/χψώια/χα των ορνίθων, και το στήθος 
ισχυρότερον των άλλων. Πολυώι/ι/χοι δ' * εισ\ τταντες οι 
όρνιθες, ετι ίε ττολυσ'χιίεΐς τρόττον τίνα τταντες' των μεν 
^αρ ΊτλεΙστων ίι^Ιρηνται οι δάκτυλοι, τα 3ε Ίτλοΰτα στε^γανο- 
ΤΓοίά ^εστι, ίιηρθρωμενους ί* ^ εγει κάϊ γωριστους δακτύ- 
λους. Έίΐσ] 3* ^ δσοι αύτων μετεωρίζονται τταντες τετρα-Α 
ίάκτυλοι' τρεις μεν 'γαρ εις το ^ εμττροσθεν ενα δ* €«9 το 
οτΓίσθεν κειμενον ^ε'χουσιν οι ^ιτλεΐστοι άντ\ τττερνης' όλΐ'γοι 
ίε τίνες 3ύο μεν εμττροσθεν 3ύο ^ οττισθεν, οίον ή καλούμενη 
ίνγζ. Αυτή δ' εστί μικρω μεν ^μείζων σιτιζης, το ί' ε78ος5 
τΓοικίλον, ^Ί3ια 8* έχει τα ^τε ττερι τους δακτύλους κα\ την 
γλώτται/ ^ όμοίαν τοις δφεσιν' έχει γαρ ειτί μήκος εκτασιν 
^και ετΓΐ τετταρας ίακτυλους, και τταλιν συστέλλεται εις 
εαυτή ν. ^'Ετι δέ ιτεριστρεψει τον τράχηλον εις τούττισω 
του λοίΊΓοΰ σώματος ήρεμοΰντος, καθαττερ οι οφεις. *Όνυχας 6 
ί* έχει μεγάλους μεν ^ομοίως ^ μεντοι ττεφυκότας τοις των 
" κολοιων' τη ίβ φωνή τρίζει, ^ττόμα 8* οι όρνιθες εχουσι 
^ μεν ί3ιον 3ε' ούτε *γαρ χείλη ουτ οΒόντας ^εχουσιν, άλλα ο του] κίά τον Α•. Ρ τοϋμπροσθ^ν Ρ.ϋ*. <1 μακρψ 0\ ^ Η^ΧΡ*•^ ^*. 
■ ί€ ΟΜ. Α» * ϊΓάντ€Γ «ίσι Ρ.Ό». ^ ?στί οιη. Ρ. ▼ ?χ«* οπι. Ρ. 
^^^ αυτών ϋσοι Ρ.Ι>. « πρόσθίν Ρ.Β». Υ Ιίχουσιν οπί. Ρ.Ό» « πλίϊ. 
στ<Η Λ* αντί Α». » /χίίίον Α». ^ Ιδία Ρ.€».Ό». « τ« οίη. Ρ.Ό» 
Λ ομοίως Ρ.Ό». « κα\ ΆΏΐβ €π\ ΟΜ. Ρ.Ό». ^ όμοιους Α».€». 8 /χ<ν- 
τοί] δ€ Ρ.Ό» 1^«θίλ*ωιτ Α». » μ€ν 6ί ^€ οίη. Ρ.Ό». ^ ^χουσιν 

οιη. Ρ. 46 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ρύγχοζ^ ^ουτ δτα ^οΰτ€ μυκτηρας^ άλλα του9 ττόρους "τοιί- 
τωρ των αΙσθη(Γ€ων^ των μίν μυκτηρων ίν τω ρνγχβι, τηί ί* 

1 ακοη^ €ν τη κβψαΧίι. ^ΟφθαΧμους 5ε τταντες καθατΓ€ρ και 
τ3Χ\α ζφα διίο, ^ άνευ βΚβψαρΙίων. Μι/οιλγ* 3* οι βαρείς 
τω κάτω βΧβψάρφ^ ^ οτκαρίαμύττουσΊ 5' βι: τον κανθου ίέρ^ 
μάτι ίτΓΐόντι τταντβς^ οι $€ γλανιτώίβίί των ορνίθων κάϊ τφ 

8 ανω βλεφάρφ• Το 5' αι5το τοΰτο ττοιοΰσι και τα φοΧιίωτά, 
οίον ^ οι σαΰροι και ταΧΚα τα ομοιογενή τούτοις των ζφων* 
μύουσι Ύαρ τη κάτω βλεψαρίίι τταντες^ ου μέντοι σκαρία^ 
μύττονσί γβ ωσττερ οι όρνιθες. *'Έτι ί* οντε ψοΧίίας οΆτε 
τρί'χας εχουσιν^ άλλα τττερά' τα 3ε τττερα ^εχει καυΧον 

9^ατΓαντα• Και ούραν μεν ουκ ε'χουο'ΐν^ ορροττύ^ιον *5ί, οι 
μεν μακροσκεΧεΐς και στε^γανόττοίες βραχύς οι 5* ενάντιοι 
μβγα. Και ούτοι μεν ττρος τη γαστρι τους ττόίας ^ ε^(οντες 
Ίτετονται^ οι 3ε ^ μικρορροττύ^ιοι εκτεταμένους. Και γλώτ- 
ται/ ατταντες^ ταντην ί' ανομοίαν' οι μεν γαρ μακράν οι 3ε 
ΙΟ ττΧατεΐαν, Μάλιστα 5ε των ζφων μετά τον ανθρωττον γράμ^ 
ματα φθεγγεται ενια των ορνίθων ^'γενη' τοιαύτα 31* εστϊ 
τα ^ χΛατνγλβίττα αυτών μάλιστα. λ ην ο ετΓΐ*γ\ωττιοα 
ετΓΐ της αρτηρίας ούθεν των ωοτοκούντων έχει, άλλα σννάγει 
και ^3ιοΙ'γει τον ττόρον ώστε μηθεν ^καθεΐναι των ενόντων 
ι ^ βάρος ετΓΐ τον ^ττΧεύμονα. Τενη 5' ενια των ορνίθων ε'χει 
κα\ ΊτΧηκτρα' γαμ^ωνυ-χον 5' αμα κα\ ττΧηκτρον έχον ούθεν. 
*Έ<Γτι 5β τα μεν γαμ>\τωνυχα των τττητικων^ τα 3ε ττΧηκτρο^ 
φόρα των βαρέων. ^Ετι 3' ενια των όρνεων Χόφον ε-χουσι^ 
τα μεν αύτων των τττερων εττανεστηκότα^ 6 3* αΧεκτρυων 
μόνος ΐ3ιον' ^οΰτε 'γαρ ο'άρζ εστίν ούτε ^ ττόρρω σαρκός 
^την φύσιν. 

1 ονδ' Α».0». «η οϋτ€] κα\ Ο». » τούτων ΟΠΟ. Αβ^.Ο» ο 3ν€ν «€ 
3λ. €». ρ καρ^αμύττουσι Α». <1 οΐ οτη. Α».€». >^ Ιχ« καϊ καν\6ν Α*, 
καν\6ν Ιίχα Ρ. Ο*, β ιτάντα Ό^, * ίί καί οΐ Ρ. "^ Ιχουσιν &ΓαΜ π€τωρ• 
τ<α Α*.0*. ^ μΛκρουροπύγιοι ΟΟΓΓ. Ο*, μίκροαυρροττυγιοι Α*, μικρ6ν ορ- 
ροτΓνγιον Ρ. » γίνη ΟΠΙ. Α*.0*. Υ ιτλατνγλωσσα Ρ.ϋ*. » Βίόγ^ι βΐ 
καη€ναί Α*.0*. » πνεύμονα Α*.0*. ^ οΰτ€ γφ] δ οίίΓ€ Ρ.Ο». © ιγ<$- 
ροί ρΓ. Α*. ^ την φύσιν ΟΠΙ. ρΓ. Α*, ροβΐ ψύσα» Ο•. άμιστοτίΚους π^ρΧ 
ζώων Ιστορίας γ. II. 12, ι^. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 47 

ων ο ενυόρων ^φύον το των ι•χυνων «γβΐΌί β ι/ αττο των 12 
αΧΧων αψωρκΓται^ ττολλάρ ττίριεχοΐ' £^€09. Κβφαλήι/ μβι/ 
γα/ο €χ€ΐ ιταί τα ττρανη καΐ τα υχτια, ει/ ^ τόττω η *^αστηρ 
καί τα σττλαγχνα' κάϊ όττίσθιον ούραιον σνν€χ€ς ίχει κάϊ 
ασγιστον' τούτο 3' ου ττάσιν ομοιον, Ανχβνα ί' ούίβίς Ιχειι 
£χ(7ΐ/9, ουοβ ιτωλοι/ ονσεν, "οι/ο όρχεις ο\ω9^ ουτ €ντοζ ουτ 
€#ΓΤ09, *οι/θ€ μαστούς. Ιουτο μεν ουν ο\ως ουο αΚΚο ονυεν 
των μη ζωοτοκούντων^ ούίε τα ζωοτοκονντα τταντα, άλλ' οσα 
€νθυς €ν αυτοϊς ζωοτοιτβί ^κα\ μη φοτοκεΐ ττρωτον• Και *γαρ 
Ο οεΑψις ζωοτοιτε/, όιο έχει μαστούς όυο^ ουκ ανω ο άλλα 
ΊτΧησΙον των άρθρων, ^Εχβί 3* οι5χ ωσττβρ τα τετραττοία^ 
€ΊΓΐψαν€Ϊς θηΧας^ άλλ' οίον ρύακας 5ϊ5ο, εκατέρωθεν εκ των 
7Γ\α*γΙων ενα^ εζ ^ &ν το γάλα ρεί' κα\ θηΧαζεται ύττο των 
τέκνων τταρακοΧουθούντων* κα\ τούτο ^ύττται η3η ύττό τίνων 
φανερως, Οί 5' Ι-χθύες^ ωσττερ είρηται^ ούτε μαστούς εχουσιν 
ουτε αιοοιων ττορον έκτος ονυενα ψανερον, Ιόιον ο ε•χουσί το 4 
Τ€ των βραγχίων^ η το υ3ωρ αψιάσί ^εζαμενοί κατά το στόμα, 
κα\ τα ΤΓτερύ^ια, οι μεν ττΧεΐστοι ^τετταρα^ οι ίε ττρομήκεις 
Λ/ο, οίον εγχεΧυς, ^δντα ττρος τα βραγ)(ΐα. ^Ομοίως ^3ε και 
κεστρεϊς^ ^οΐον εν Έ,ιφαΐς ^οι εν τ^ Χίμν»], ίιίο, και η καΧον^ 
μένη ταινία ωσαύτως. *Ένια §ε των ττρομηκων ού^ε τττερύ^ια 5 
ε)(ει, οίον ^σμύραινα, ού^ε τα βρα^γ-χια ίιηρθρωμενα ομοίως 
τοις αΧΧοις ιχθύσιν.^ Αύτων 3ε των εχόντων ^ βραγχια τα 
μεν ^ έχει • εττικαΧύμματα τοις βρα^γχίοις, τα ίέ σεΧάχη 
ττάντα ακαΧντΓτα. Καί τα μεν έχοντα καΧύμματα τταντα εκ 6 
χλαγ/οι; έχει τα βράγχια, των 3ε σεΧαχων τα * μεν ττΧατεα 
κάτω εν τοις υτττιοις, οίον νάρκη κάϊ βάτος, τα 3ε ^ ττρομήκη 
εν τοις ΊτΧαγοις, ^ οίον ττάντα τα ^'γαΧεώ3η. ^Ο 3ε ^ βα-^ι 
τραχος εκ ττΧαγον μεν έχει, καΧυτττόμενα 5' ' ουκ ακανθώ3ει 

β ού«*] οΰτ€ Τ.ϋΚ ' ού«€] οΰτ€ Ρ. Κ κα\ μ^'\ μι) «€ €«. »» ων] 

αί Ρ. » ή^η ύπται Ρ.ϋ» ^ τίσσαρα Ρ.ϋ». 1 Ι&ντα ΟΠί. Α* Ο», 

«η «€ Οίη. Ρ.Β». η οΜν] οΐ Ρ. 61 ρΓ. Α». © οί] οίον ρΓ. Α*. Ρ σμύ- 
ρωναι Α•. <1 βραγχ^α] τά βρόγχια €*.!)*. *■ €χ€ί — τά μ€ν Οίη. Ρ. 

■ €πΐΜαΚυμμα Α*.€*. * μχν ΟΠΙ. Α*. ^ νρομηκη ί^ιαφόρως €χίΐ €ν Α*.0*. 
^ οων Οίη. Ρ. * άλ€ώ^η Ρ. Υ βάτος ιη&τ^ο Β». * οίκ Οίη. Ρ. 48 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ. Ηιβτ. Αν. 

καΚύμματι ω<ηΓ€ρ οι ^ μη (Τβλαχώίβίί, άλλα ί€ρματώ8€ί. 

*Έτι $€ των βρόντων βρο-Ύχιο, των μ€ν άττλα βστϊ τα 

βρά'γγια^ των §€ ίίττλα' ^τ6 5' εσ-γατον ττρος το σώμα 

^ Ίτάντων άτΓΧοΰν. Και τταΧιν τα μ€ν ολ/•γα βραγ)(ΐα βχβί, 

8 τα ίέ ττΚηθος βραγχίων' ίσα 5* εφ' ίκάτερα ^ Ίτάντες, ^Έχει 
ό ο ελαχκΓτα €•χων εν €ψ €κατ€ρα ρρα^γχιον^ όιττΑονν 0€ 
τοντο^ ® οίον κάττρο^' οι ίβ ίι/0 €<^ ίκατερα, το μεν άττΚοΰν 
το ίέ ^ητΧουν^ οίον γογγ/οοί κα\ σκαρος' οι 5ε τίτταρα 
εψ* ίκάτερα άχλά, οΐον ^ελλοψ, ^ συνα'γρίς^ σμνραινα^ €«γ- 
χ€λι;9* 01 ίέ τίτταρα μεν ίΐστοΐ'χα 8ε ττΧην τον εσγατου^ οίον 

^κΙγΧη και ττερκη κάϊ ^γλάνις κα), κυττρϊνος. ^ΈχοίΛτι ίέ κα\ οι 
^'γαΧεώίεις ίητΧά ττάντες^ κα\ ττεντ εή> εκάτερα' 6 3ε ^ί- 
φΐας οκτώ Αχλα. Περί μεν ουν ^ΊτΧηθους βρα'γγίων ^εν 

ΙΟ τοις ιχθύσι τούτον εχε* τον τρόττον. *Έτι 5ε ττρος τίΧΧα 
ζωα οι }χθύε9 3ιαφερουσι ττρος τη ίιαφορ^ τη ττερι τα 
βρά'γγια' ούτε ^αρ ωσττερ των ιτε^ων οσα ζωοτόκα έχει 
τρι•χας^ ^ουθ* ωσττερ ενια των φοτοκούντων τετραττόίων 
^φοΧΐ3ας, °ο?θ' ως το των όρνεων 'γενος ιττερωτόν^ άλλ' οι 
μεν ττΧειστοι αυτών ^ΧετΓΐίΰοτοΙ εισιν^ όΧΐ*γοι 3ε τιι^εί τρα-χεΐς, 

1 1 ελάχιστοι/ 3* εστί ΊτΧηθος αύτων το λείοι/. Ύων μεν ουν 
σεΧα•χων τα μεν τραχέα εστί τα 5έ λεία, ^^γόγγροι 3ε και 
^ε*γχεΧυες κάϊ ^θύννοι των ΧεΙων, }ίαργαρό3οντε9 3ε ττάντες 
οι ίχθνες ^εζω του σκάρου' κα\ ττάντες εχουσιν όζεις τους 
63όντας κα\ ττοΧυστοΙχους, και ενιοι εν τη *γΧώττη, Και 
'γΧωτταν σκΧηραν και ακανθώ3η εχουσι^ και ττροσττεφυκυιαν 

12 ούτως ωστ ενίοτε μη οοκειν εχειν. Ιο όε στόμα *όι μεν 
ανερρω^γος^ ωσττερ ενια των ^ ζφοτόκων και τετραττό3ων. 
Ύων 3* αισθητήριων των μεν αΧΧων ούθεν εχουσι φανερον 

* μη 0Π1. 0*.ϋ*. ^ τό ^'] των δ* Ο*. ^ απΚουν ίτάντων, και τα Ρ.Ό*. 
^ νάντ€^ — Ικάτ€ρα Οίη. Ο». 61 ρΓ. Α*. * οίον 6 κάπρος Ρ. Ο*. Ο». 

^ίλωψ' Ρ. 8Τ σνναγρις Ρ. Ό» ^ γάλιώδ^ις Ρ. * πΧηθος Ρ. 

ϊ' €ν ΟΙΏ. Ρ.Ό» 1 οΰ0^ ού^' Ρ. « φολίδα Α».€». Λ ού^' Ρ.Ό» 

ο €ΐσ\ λατιδωτοί Α». Ρ γόγγρος Α». ^ ίγχίΚνς Α*, Ι^χ^λυς ^\ 

»■ ΰνννος Α». 8 €κτ6ς σκάρου Ρ.Ό». * οί μχν ΟΠΙ. Ρ.Ό». ^^ ζωοτο- 
κονντων Α».0». II. 13—15. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 49 

οντ αύτο οΰτ€ τους ττόρονς, οντ ακοής ουτ όσψρησ'€ωγ' 
όφθαΧμουζ ίέ τταντες ε-χουσιν ανεν βΚεφάρων^ ου σκληρό- 
φθαΧμοι ^ ΟΙΤ69. *Έναιμορ μεν ουν * βστίι/ αιταν το των 1 3 
ιχθύων γ€ΐ/οί, βίσ-ί 5' αύτων οί μεν (ρστόκοι οΐ ίβ ζφοτόκοι^ 
οι μεν ^ΧετΓίίωτόϊ τταντες ψοτόκοι^ τα 5έ σεΚα-χη τταντα 
ζφοτόκα 'πΧην ^ βατρα-χου. 

ΚοίΊΓον ίε των εναίμων "ζωών το των οφεων ^γενοζ. *Έ<γτι 1 4 
ίβ κοινον αμψοϊν το μεν '^αρ ττΚεϊστον αύτων χερσαΐόν 
εστιν^ οΚΐ^ον ίε το των ένυδρων εν τοις ^ιτοτίμοΐζ υ^ασι 
3ίατε\εΐ, Ειοί. 3ε ^ κάϊ θαΧάττιοι οφεις, ΤΓαραττΧησιοι την 
μορψην τοις -χερσίχίοις τ3Χ\α' ^ιτλην την κεφαΧην εγουσι 
^ογγροειίεστεραν, Τενη $ε ττοΧΧα των θάΧαττίων οφεων ^ 
εστί, και ^ -χρόαν εχονσι τταντοίαττην* ου 'γί'γνονται 5* ούτοι 
εν τοις σφόδρα βαθεσιν. ^Άττοίες 5* είσίν οι δφεις ωσττερ 
το των ιχθύων 'γενος. Εισ\ 8ε και σκοΧόττενίραι ^θαΧαττιαι, 
Ίτα^αττΧησιαι ^το εί3ος ταΐς -χερσίΐίαις, το ίβ με'γεθος μικρφ 
ελάττους' γ'γνονται 8ε ιτερ) τους ττετρώ^εις τόττους. Την 3 
3ε "χροιάν εισιν ερυθρότεροι κα\ ττοΧύττο^ες μαίΚΧον κα\ λβ- 
ΊΓΤοσκεΧεστεραι των χερσαίων. Ου γ'γνονται 5* ^ού8* αύταΙ, 
ωσττερ ουί* οι δφεις, εν τοις βαθεσι σφ63ρα. *Έστι 3*4 
ιχθύ3ων ^τ< των ττετραιων, ο κάΧοΰσΙ τίνες εχενηί3α9 και 
γβωνται τίνες αυτψ ττρος 3ικας και φίΧτρα' εστί 3ε αβρωτον' 
τοΰτο 3* ενιοί φασιν εχειν ΊΓ03ας ουκ έχον, αΧΧα φαίνεται 
3ια το τας τττερυ^ας ^όμοιας εχειν ττοσιν. 

Ύα μεν ουν εζω μόρια, κα\ ^ ττόσα κάϊ ττοΐα των εναίμων 
Χ(φων, κα\ τίνας έχει ττρος αΧΧηΧα 3ιαφοράς, είρηται. Τα 1 5 
Χ* εντός ^Ίτως βχβι, Χεκτεον εν τοις εναΐμοις Χ(ροις ιτρωτον* 
^τούτφ *γαρ 3ιαφερει τα με'γιστα 'γενη ττρος τα Χοιττα των 
αΧΧων ζφων, ^τψ τα ^μεν εναιμα τα ί* αναιμα είναι. *Έστι% 

^ Ιίντ€ς, βΚίφαρα ^€ ουκ ίχαυσιρ, ίναιμον Ρ.Ό*. * &πα» ίστι» Ρ. 

1 Χηη^ωτοί €ΐσι πάιττ€ε Α».0». » βατράχων Ρ.Ο*. * ποταμίοις Ρ.Ι)». 
^ κάί οΐ &άλάΓηοί Α». ^ πλην τ^ς κ^φάΚης' Ζχουσι γαρ αυτήν γογγρο€ί~ 
^στβραν Ρ. * χροίάν ϋ». « ^αλάσσαιι Α«. ^ τφ «^€4 Ρ.Ι)». 8Τ ούΛ* 
ροβΐ ί* Οίη. Α*.0•. ^ τι ΐΓ€τραίον Ρ.Οβ. * Ιχ€ΐν όμοιας Ρ. ^ ποια καΐ 
πόσα Ρ.Ι>. » ως Ρ.ϋ». ™ τοντο Ρ.Α». » ^^ ρ. ο ^ Χοιπίι 
Ζναψα Α*.0•. 

νΟΙ.. IV, κ 50 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηΐ8Τ. Ακ. 

ίέ ταΰτα ανθρωττός τβ κάϊ τα ζωοτόκα των τετραττόίων, 
Ρ?η ίέ και τα ωοτόκα των τβτραττόίων κάΙ όρνις κα\ ιχθύς 
και κητοζ^ και €1 τι αλΧο ανώννμόν ίστι 3ια το μη είναι 
γ6ΐ/09 άλλ' άιτΧοΰν το €ί3ο9 ^€χί των καθ* 'ειταστοι/, οίον 

3 δψις κάϊ κροκόδειλος. ^Οσα μεν ουν εστϊ τετραττο^α κα\ 
"ζωοτόκα^ ^στόμα-χον ^μεν κα\ άρτηρίαν τταντ έχει, και 
κείμενα τον αύτον τρόττον ωσττερ εν τοις ανθρωττοις' ομοίως 
ίβ κα\ οσα ^ψοτοκεΐ των τετραττόίων, και ^ εν τοις ορνκην' 

4 άλλα τοις ε18εσΊ των μορίων τούτων ^ίιαφερονσιν» *Όλω9 
ίέ ττάντα οσα τον αέρα ^ δεχόμενα αναττνεΐ κα\ εκιτνεΐ, ττάντ 
έχει ττνεύμονα κα\ άρτηρίαν κα\ στόμαχον, κα\ την θεσιν τίΛ 
στομάχου κα\ της αρτηρίας ομοίως, άλλ' ούχ όμοια, τον 3ε 

5 ^ττΧενμονα ονθ* ομοιον ^ουτε τη θέσει ομοίως έχοντα. *Έτι 
όε καρόιαν °ατΓαντ έχει ^οσα αίμα έχει, και το οιαζ<ύμα, ο 
^καλούνται ψρενες' άλλ' εν τοις μικροΐς ίια Χετττότητα και 
^σμικρότητα ου φαίνεται ομοίως, ΊτΧην εν τ^ ^καρ3ία, *Ί3ιον 
Ο εστίν εττι των ροών εστί 'γαρ τι *γενος ροών, αλλ ου 

βιταντες, ο έχει εν τη καρόια οστουν• β ΕΑχει όε και η των 

'ίτητων καρ3ία οστουν. ^ ΤΙΧεύμονα 5' ου * ττάντα, οίον 

^ ιχθύς ουκ έχει, οϊ55' ^εϊ τι άΧΧο των ^ζωων έχει βράγχια. 

αι ητταρ ^ατταντ έχει οσαττερ αίμα. 2^\ηνα όε τα 

7 ττΧεΐστα έχει οσαττερ κα\ αίμα. Τα 5έ -ττολλα των μη 
^ζωοτόκων άλλ' Ρ φοτόκων μικρόν έχει τον σττΧηνα ούτως 
ώστε Χανθανειν όΧί^γου την αίσθησιν, ^εν τε τοις δρνισι τοις 
ττΧείστοις, οίον ^ εν ^ ττεριστερ^ κα\ ικτίνφ κα\ ιερακι κα\ 

$*γΧαυκι' 6 3* αι^γοκεψαΧος 'ολωί ουκ έχει. Και εττι των φΟ' 

Ρ ΓΓΐ θ€ και τά ψοτόκα τωρ ητραηό^ων οτΐί, Ο*. <1 Μ"] π€ρ\ ρΓ. Ο*. 
*■ €καστα Ρ.Ό», β στόμα Ρ. * /χ«ι/] μίν Ιίχουσι, 01111830 ΜΟΧ €χ€ί, Ρ.Ό». 
ν ζωοτοκίί Α».0». ^ €ν οιη. Ο», βΐ ρΓ. Α». « δίαφ€ρ€ΐ Α». 7 δ€χ<ί- 
μ€να ΟΤΩ, Ό». ζ ττνίύμορα Α^.Ο». » ούδ€ Ρ. *> ?χ€4 ττάντα Ρ.Ό*. 
« οσα αίμα €χ€ί Οίη. Α». <* κάΚίΐται. Ρ.Ό». « μικρότητα Ο». ^ ι^αρ^ίςί 
ίδίόν τι €στιν δοΙίηβίίΙβηΐΗ. 8Γ €χ€ΐ — οστουν] 1ΐ8Β0 ροβΐ 8β0ΐ. 7• 

γΧανκί ροηίΐ Ρ. *» πνεύμονα Α».€». ί πάντα Ιχίΐ οίον Α».0». 

1ί Ιχθύος (οί ιχ6υ€ς Ό».) ουκ ^χουσιν Ρ.Ό». ^ €4 οιη. Α».€». "» ζωών 
ο (ίχα ΟΟΓΓ. Α». η πάντα Ρ.Ό». ο ζωστοκουντων Ό». Ρ ωοτοκουν•. 
των Ρ.Ό». <1 ?!/ τ€ οιη. Α».^». Γ 4ν οπι. Α» €». β η€ριστ€ρα'ίς Ρ.Ό». 
* ολω£ οιη. Ρ.Ό». II. Ι5• ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. 51 ♦ > τόκων 'ο€ και τετραττοοωρ τον αυτόν τροττον βγβέ' μικρόν 
^'γαρ ττάμίΓον Ιχουσ-ι και ταΰτα^ οίον χελώνη^ ^ίμύς^ φρννη^ 
^σανρος, * κροκόδ€ΐ\ος9 βάτραχος. Χολ^ι/ ίέ των ζψων τα 
μ€ν €χ€ΐ τα 3' ουκ ίχβι €ίγ\ τω ηττατι, Ύών μεν ζωοτόκων 9 
και Τ€τρατΓ03ων ίΚαφος ουκ εχβέ ούίέ ττρόζ^ ^€τι $€ Ίιττος^ 
όρβύς^ ονος^ φωκη κάϊ των ^ ύων ίνιοι. Ύών ^ ίλάώων ^ αι 
^'*Α'χαΐναι ^ καΧούμεναι 8οκοΰ<ην ^ εγειν €ν τ^ κερκψ χολην 
ίστι δ' δ ^Χε^ουσι το μεν χρώμα ομοιον '^χολή, ου μεντοι 
^ολον ύ'γρον ούτως, άλλ' ομοιον τω του σιτΧηνος τα εκτός, 
^ΣικώΧηκας ^μεντοι ττάντες εχουσιν εν τ5 κεφαΧί} ζώντας* βγ- ίο 
γνονται 3ε ύττοκατω του ύττο^Χωττιου εν τω κοίΧω και ττερϊ 
τον σφόνίυΧον, η η κεφαΧη Ίτροσιτεφυκε, το μέγεθος ουκ 
εΧαττους οντες των μέγιστων ευΧων' εγγίνονται ί' αθρόοι 
και σννεχεϊς, τον αριθμόν <ϊ' εισ\ μαΧιστα ττερί είκοσι. 
ΧοΧην μεν ^ουν ουκ εχουσιν οι εΧαφοι, ωσττερ εΐρηται' το ίΊ ι 
εντερον αύτων εστί ττικρον ούτως ώστε μηίε τους κυνας εθε^ 
Χειν εσθιειν, ^αν μη σφόδρα ιτιών ^ 6 εΧαφος. *Έχει 3ε κα\ 

6 εΧεφας το ητταρ αχοΧον μεν, ^τεμνομένου μεντοι ττερΙ τον 
τότΓον ου τοις εχουσιν εττιφύεται η ^ χοΧη, ρει υ^ρότης χο- 
Χώ3ης ^η ττΧεΙων η εΧαττων, Ύων 3ε 3εχομένων ^την θα- 1 1 
Χατταν και εχόντων ττΧευμονα 3εΧφ\ς ουκ έχει χοΧην. Οι 

3* όρνιθες και ^οι ιχθύες τταντες ^εχουσι, κα\ τα φοτόκα και 
τετρατΓθ3α, και ως ειτιτταν ειττεϊν ^η ΊτΧεΙω η εΧαττω' αλλ' οι 
μεν ιτρος τφ ηττατι των ιχθύων, οίον οί τβ ΎαΧεώ3εις καΐ 
'γΧάνις κάϊ ρίνη και ^Χειόβατος κα} νάρκη καΐ των μακρών 
εγχεΧυς καΙ βεΧόνη και ζυ^αινα, ^Έχει 3ε και 6 καΧΧΐ" ΐ3 
ώνυμος εττι τω ηττατι, οσττερ έχει με^ιστην των ιχθύων ως 

▼ Λ€ Οίη. Ρ. ^ γαρ 0Π1. Ο». « ίμνς ίηΐ6ΓρΓ6(68 νβΙβΓβδ : 00(ϋθ68 μυς. 

7 σαΰρα Α^. σανρος αηΐβ φρννη Ό^. * κάί κροκόΒίίΚος και βάτραχος Ρ.Ο^. 
« Λ•» «€] ίπτά «€ τάδ€ Ρ.ϋ». *» μυών Ρ. βΐ γρ. Α», μυιων Ό». 
€ ο2 Ρ. ^ άχαίΐναι Ρ.Ό*. * κάΚουμ^νοι Ρ. ^ ίν τ§ κ4ρκί)^ ίχβ*»^ Ρ.Ι)*. 
? λίγ» Α», βΐ ίοη»88β Ο», ϊ^ χοΚης Ρ. » ^Κον οιη. Α».€». ^ μίν Ο». 
1 οδν ονη. Α» Ο». ™ (αν Ρ.Ι>. « Τ€μνόμ«νον Ο». «> χόλη και ρ^Ί, Ρ. 

Ρ 1) &ηΐ6 ΐΓλ€Μ>ν οιη. Ρ.Ό<^. <1 ι^ν 6ΐ ηαοχ οΐ ρο8( και οπα. Α&.€<^. 

' €χονσί χολήν καΐ τά ωίίτόκα κα\ τα τντρεατο^α Ρ.Ό^. ^ ^ &ηΐ6 πΚίΐω 

οιη. Ρ.Ό». * \ι6βατος Α». 

Β 2 ^2 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ιτατά /χεγβθοί. Ο/ ίβ Ίτρος τοϊς εντβροίς ίχουσιρ, αττοτετα" 
ι^μίνην ατΓΟ του ηΊτατος ^-ττοροΐί ένίοις ττανυ λ€7Γτοί9. ^Η μεν 
ουν ^αμία τταρα το ίντερορ τταρατ^ταμίνην Ισομήκη Ιχβι, 
ττολλαΛΓέ^ ίέ και εΊΓανα^ΙττΧωμα' οΐ δ' άλλοι ιτρος τοις *€ΐ/- 
τβροιρ, οΐ ^μ€ν τΓορράτερον οι 5* βγγιίτεροΐ', οίον βάτραχος, 
'^λλοψ, σννα^ρ'ις, σμνραινα^ ^ζιφίας, ΤΙοΧΧακις 3έ και το 
αύτο γνος γτγ' αμφότερα ψ<ιΙν€ται βχοι/, οίον " 'γόγγροι οι 
ι$μ€Ρ Ίτρος τω ηττατι^ οι §€ κάτω αττηρτημίνην. ^Ομοίως ί* 
βχει τούτο κα\ ίττί των όρνίθων' ενιοι ^αρ ττρος τ^ κοι\ι<ι^ 
ίχουσιν^ οι δε ττρος τοις ίντβροις την χοΧην, οΐον ττεριστερα, 
κόραζ, ορτυζ^ χεΧιίων, στρονθός, *Ένιοι 5* αμα ττρος τφ 
ηττατι ^ ίχουσι και ττρος τ^ κοΐΧΐί^ι^ οίον αι^οκεφαΧος, οι ί* 
α/χα ττρος τω ηττατι κάϊ τοις ^ίντίροις^ οΐον ϋραζκαΐ Ικτίνος, 

1 6 Νβφρονί ® ίέ κάϊ κύστιν τα μεν ζφοτόκα των τετραττόδων 
ιτάντ ?χ«• δσα ίέ φοτοκεϊ^ των μεν αΧΧων ονθεν έχει, οΐον 
ουτ όρνις ουτ ιχθνς^ των ^ $ε τετραττόίων ^ μόνη χεΧώνη η 
θαΧαττΙα με'γεθος κατά Χό'γον των αλλωι^ μορίων. ^* Ομοίους 
8* έχει τους νεφρούς η θαΧαττΙα χεΧώνη τοις βοείοις' εστί ^ 
6 του βοος οΐον εκ ττοΧΧων μικρών εις συγκείμενος. *Έχει 
0€ και ο βονασος ^τα εντός ατταντα όμοια ροι. 

1 7 1 ^7 0€ υεσει, οσα έχει ^^ ταύτα τα μορια^ ομοίως κείμενα 
Ιχβί, την τε καρίίαν ττερΧ το μεσον^ ττΧην εν ανθρώττω' οντος 
ί' εν τω αριστερω μαΧΧον μέρει, καθάττερ εΧεχθη ιτρότερον. 

^Έχει 3ε κάϊ το όζυ ή καρδία ττάντων εις το ιτρόσθεν' ιτΧην 
εττϊ των ιχθύων ουκ αν δόζειεν' ου 'γαρ ττρος το στήθος έχει 

2 το όζύ, αΧΧα ττρος την κεφαΧην ^ κάϊ το στόμα. ^Ανηρτη^ 
ται δ' ™ αύτων το άκρον ° ζ συνάιττει τα βρά'γχια άΧΧηΧοις 
τα δεζια κάϊ ®τα αριστερά, Έιισϊ δε ^ κάϊ αΧΧοι ττόροι 

^ πόροίς λ€πτοις πάνυ, 0Πΐί850 €νίοις, Ρ.ϋ*. "^ ^μΜ Ρ, Λμνια Ώ^. 

Χ €νΤ€ροίς την χόΚ^ν οΐ Α». Υ μίντοι Ο» « Ζλω^ Ρ, ΐΚσ^ Ό». 

* ξιφίας χίλίίίων στρονθός, πολλάκις Ρ. Ο*. ^ γόγγρος Ρ.Ο*. ^ κάί τ^ 
κοίλΐί^ Κχονσιν Ρ.Β*. ^ €νΤ€ροις την χολην οίον Α*.0*. • Λί ΟΜ. ρΓ. Α*. 
' δ€ ΟΠ1. ρΓ. Α». Κ μ^6νον Ρ.Ι>. ^^ 6μοΊως Α». ^ πάντα τά €ντ6ς Ρ.ϋ*. 
^ τά μόρια ταύτα ϋ». 1 και πρ6ς τλ Α*.0*. ™ αύτ^ Ρ.1)*, αντης ίη- 
ΐ6ΤρΓ6ΐ68 Υ6(:6Γ68. « η] €ίί 6 Ρ.Ο». Ο τά ρΟδΙ καϊ ΟΜ. Α».0». Ρ κάί 
ΟΠ). Α*. II. 15—17• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 53 

ΤΈταμίνοι ίζ αύτης €«9 ίκαστον των βραγχίων^ μείζους μίν 
τοΓρ μείζοσίΡ^ έΚαττονς ίέ τοις ίΚαττοσιν' 6 5' γτγ' άκρας 
της καρδίας τοις με^αΧοις αντων σφόδρα τταχνς αυλός ίστί 
κα\ \ευκός, ^ττόμαχον 3* 0X1^01 €')(ουσι των έχθνωι/, οίον ζ 
Ύογγρος κα\ βγχβλι/ί, κα\ ούτοι μικρόν. Και το ητταρ τοις 
€'χουσι τοις μ€ν ασγιδες ίγονσιρ ίν τοις 8€^ιοΐς ^ ίστιν οΧον, 
τοις ίέ €(τ^ισμ€νον αιτ* αρ-χης το μ€Ϊζον ίν τοις δ€^ιοΐς. 
^ΕνΙοις 'γαρ ίκατβρον το μόριον αττηρτιτται και ου (τυμιτέ"^ 
φυκ€ν η ο,ργη^ οίον των τ€ ιχθύων τοις γαλβώίβσι, και ίαατυ- 
ττόίων τι ' 'γενος βστί και αΧλοθι κα\ ■ ττβρί την Χίμνην την 

* ΒόΧβην ίν τ^ κάΚουμίντι ^ ΣυκΙν»]^ ους αν τις ^ $όζ€ΐ€ 8ύο 
ηττατα €\€ΐν ίια το ττόρρω τους ττόρους σννάτττειν^ ωσττΕρ 
και €ΊΓΐ του των ορνιυων ιτΚ^υμονος, 1\αι ο σττλην ο βστ«5 
ττάσιν ίν τοις αριστ€ροΐς κατά ψύσιν^ κα\ οι νβφροί τοις 
ίχουατι κ€ΐμ€νοι τον * αύτον τρόττον' ήίη §€ διανοιχθίν τι 
των τ€τρατΓΟ$ων ωφθη €'χον τον (ητΧηνα μεν ίν ^τοΐς δεζιοΐς^ 
το ί* ητταρ ίν τοις αρκττεροΐς' άλλα τα τοιαύτα ως τίρατα 
κρίνεται. Τείνει 5' η μεν αρτηρία ττασιν εις τον ΊτΧεύμοναβ 
(δν ίβ τρότΓον^ ύστερον ίροΰμεν)^ ό 3ε στόμαχος εις την κοι- 
Χίαν 3ια του ^ιάζώματος^ Οσα έχει στόμαχον' οι Ύαρ ιχθύες^ 
ωσττερ είρηται 'ττρότερον^ οι ΊτΧεΐστοι ουκ εχουσιν^ αλλ* 
^ ευθύς ττρος το στόμα συνάιττει η κοιΧια^ 3ιο ττοΧΧακις ίνίοις 
των με*γάΧων ίιώκουσι τους εΧάττους " τΓροττΙτΓτει η κοιΧία 
εις το στόμα, ^Έχβέ ίέ κοιΧίαν ^ τταντα τα ειρημενα, κα} ι 
κειμένην ομοίως {κείται γαρ ύττο το 8ιαζωμα ευθύς)^ '^αί το 

^ εντερον ίχόμενον κάϊ τίλειττώι/ ττρος την εζο§ον της τροφής 
και τον καΧούμενον άρχόν, ^Ανόμοιας ί* εχουσι τας κοι- 
Χίας, Τίρωτον μεν Ύαρ των τετραττόδων και ζφοτόκων οσα8 
μη ίστιν αμφώ3οντα των κερατοφόρων^ τετταρας έχει τους 
τοιούτους ιτόρους' α 3η και Χέζεται ^ μηρυκαζειν, Αιηκει 

ς €στ\ρ αηΐβ *ν Α».€*. ' γίνος 6 €στι Ρ.Α».Ι)». • παρά Ρ.Ι>. 

* βοΧβην Α», βόρβην Ρ. ▼ σνκινί Α». ^ ^ξυ Α». » αυτόν εχουσι 
τρόπον Ρ. Τ τοις οιη. Α*. * πρότίρον οίη. Ρ. * ίνθυ Ρ. ^ προσ^ 
πίπτ€ί Ρ. Ο». β πάντα μίν τά Α*. Ο*. ^ ^€ρον ρΓ. Α*. • μηρυκίά^ 
ζ€ΐν Ρ. 

»3 54 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖαΐΑ Ηιβτ. Αν. 

«γαρ ό μ€Ρ στόμαχος αττο του στόματος αρζάμ€νο9 ίττί ^τα 
κάτω ^ τταρα τον ττΧβύμονα^ αττο του διαζώματος ^ €Ίγι την 
κοιλίαν την με^άΧην' αίτι; 5* εστί τα €σω τραχΕία κα\ 5«βι- 

^Χημμίνη. Έ,υνηρτηται 5' αύτη ττΧησΙον της του στομάχου 
^ ττροσβοΧης 6 καΧονμενος κβκρύψαΧος αττο της οψβωί• ίστι 
'γαρ τα μβν ίζωθεν όμοιος τη κοιΧία, τα 5* €ιτγο9 όμοιος τοις 
ττΧεκτοΐς κεκρυψάΧοις' μβ^βθβι 3ε ιτοΧυ ίΧαττων εστίν ο 

ΙΟ κεκρύψαΧος της κοιΧίας• Ύούτου 8* εχεται 6 εχινος, τα 
εντός ων τραχύς και ττΧακώίης^ το 8ε με^γεθος τταραττΧησιος 
^ τω κεκρυφάΧω. Μετά 8ε τούτον το καΧούμενον ηνυστρόν 
€ίΓΤέ, τω μεν με^έθει του εχίνου μείζον^ το 8ε σχήμα ττρο^ 
μηκεστερον' έχει 8* εντός ττΧακας ττοΧΧας και με^αΧας και 

11 λ€£α?. ^Αττά ίέ ^τούτου το εντερον η8η. Τα μεν ουν κερα^ 
τοψόρα κα\ μη αμψώ8οντα τοιαύτην έχει την κοιΧιαν, Αα- 
φερει 8ε ττρος αλλι^λα τοις σχήμασι κάϊ ^τοΐς με*γεθεσι 
^τούτων κάϊ τω τον στομαχον εις μεσην η ττΧα^ιαν τείνειν 
την κοίΑιαν. λαό αμψωοοντα μιαν έχει κοιΧιαν^ οίον ακ- 

1 2 θρωτΓος^ ^ ύς^ κύων^ άρκτος, Χεων, Χύκος. ^'Έίχει 8ε καΐ 6 θώς 
Ίταντα τα εντός όμοια Χύκω, Τϋαντα μεν ουν έχει ^ μίαν 
κοιΧίαν, κα) μετά ταύτα το εντερον* άλΛά τα μεν έχει μ&Χύί 
την κοιΧιαν, ωσττερ ΰς κάϊ άρκτος (ιταί η «γβ της ύος οΧΐ'γας 
έχει Χειας ττλαιταί), τα ίέ ιτοΧυ βλαττω και ου ^ττοΧΧω ^μεΐ^ 

13 ζω του έντερου, καθάττερ ® κύων καϊ Χεων καϊ ανθρωττος. Και 
των α\\ων ^ οε τα ειόη όιεστηκε ττρος τας τούτων κοιΧιας' 
τα μεν 'γαρ υι ομοιαν έχει τα όε κυνι, και τα μει^ω και τα 
εΧαττω των ζωών ωσαύτως, Αιαψορα 8ε καϊ εν τούτοις 
κατά τα μεη^εθη καϊ τα σχήματα καϊ τταχη καϊ Χετττότητας 
υτταρχει ^ τας της κοιΧίας, καϊ κατά του στομάχου τη θέσει 

Ητήί/ συντρησιν, Αιαφερει 8ε κάϊ η των εντέρων φύσις €/^α- 
τεροις των ειρημένων ζωών, τοις τε μη αμφώ8ουσι καϊ τοις 

ί τ6 Ρ.Ό». » π€ρι Ι>. 1ι .€ΐς Ρ.Ι>». 1 προβολής Α». ί^ τφ οπι. 
Ρ.ϋ». 1 τούτων Α» Ο». »η τοις οιη. Ρ.Ό». η τοντγ Ρ.Β», τονη^ τ€ 
Α».0». ο κνωρ ίί Ρ.ϋ». ρ μΙάν ΟΠΙ. €«. ^ πολλφ] ηολύ Ο». 

Γ μάζον Α». » λίων κα\ κνων Α^,Ο». * ^€ ΟΠΙ. Α». ν ^άί ΟΠα. 

Ρ.ϋ«. • II. 17. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Β. 55 

αμφάζουσ-ί^ ^ τω μ^^θα και ττάχιει και ταΐς βτΓαναίητΧώ^ 
σ€σιν. ΤΙαντα ίε μβιζω τα των μη αμή>ω86ντων ίστίν' κα\ ι$ 
'γαρ αύτα ττάντα μείζω' μικι»α μεν γαρ όΚΐ'γα^ ττάμτταν &€ 
μικρόν ούθίν €<γτι κερατοψόρον. ^Έχοι/σι 5' ίνια κα\ αττο" 
φυα8αί των εντέρων^ ενθυεντβρον ^8* ούθεν ίστι μη αμψύ" 
3ουν. "^Ο 5' εΧέψας ίντερον έχει σνμφύσεις βχοι/, ώστε φα/- 1 6 
νεσθαι τετταραζ κοιΧίας εχειν. Έι/ τούτω κα\ η τροφή 
εγγίνεται^ χωρίς ί' ουκ έχει άγγεΐον. Και τα Υ (πτλά'γχνα 
έχει τταραττΧησια τοΪ9 ύειοις, ττΧην το μεν ητταρ τβτραττλά- 
σιον του βοείου και τ5λλα, τον 3ε σττΧηνα εΧαττω * η κατά 
λόγον. Ύον αύτον ίε τρόττον ^εχει τα ττερί την κοιΧίαν ΐ'ί 
και την των εντέρων φύσιν κα\ τοις τετ ραττοσ ι μεν των 
^^φων ωοτόκοις ίβ, οίον χεΧων^ι χερσαία κα) χεΧώνη θαΧαΤ" 
τ/α κα\ σαύρα κάϊ τοις κροκο3είΧοις αμφοϊν κα\ ττάσιν ^ομοίως 
τοις τοιούτοις' άττΧην τε ^αρ εχουσι κα\ μίαν την κοιΧίαν^ 
και τα μεν ομοιαν τ^ι υεια^ τα οε τη του κυνος. Ιο όε των ι8 
δφεων *γένος ομοιόν εστί και έχει °^ τταραττΧησια σχε36ν ττάν^ 
τα των ττε'ζων κα\ ωοτόκων τοις σαύροις, ει τις μήκος ^αύτοΐς 
αττοίους αφεΧοι τους ττ63ας, ΦοΧι3ωτ6ν ^ τε γαρ έστι^ και 
τα ττρανη κα\ τα υτττια τταραττΧησια τούτοις έχει* ττΧην 
όρχεις ουκ εχει^ άλλ' ωσττερ ιχθύς 3ύο ττόρους εις εν συνα- 
τττοντας και την ύστεραν μακράν κα] 3ικρόαν. Τα ί* άλλα 19 
τα εντός τα αύτα τοις σαύροις, ττΧην ατταντα 3ια την 
στενότητα και το μήκος στενά και μακρά τα σττλαγχι/α, 
ώστε ^ και ^ Χανθάνειν §ια την * ομοιότητα των σχημάτων* 
την τε 'γαρ αρτηρίαν έχει σφό8ρα μακράν^ ετι 8ε μακρό- 
τερον τον στόμαχον, ^Αρχη 3ε της αρτηρίας ττρος αύτψιο 
εστϊ τψ στόματι^ ώστε 3οκεΐν ύττο ταύτην είναι την γλώτ- 
ταν. '^ ΐίροεχειν ' σε οοκει της γλωττι/ί η αρτηρία όια το 
συσττάσθαι την γλώτται/ και μη μενειν ωσττερ τοις αΧΧοις, 

^ τφ τ€ μτγ€θ€ί Ρ. Ο». « ί* αηΐβ ούθίν οτη, ρΓ. Α*. 7 σπλάγχνα 
Λ' ?χ€» Ρ.Β». « ή ΟΠ1. Ρ.Β». » €χ€ί και τα Α». ^ ζψων] ζωοτόκων 
Ο*. β οΚως 0^, ^ παραπΧησίαν Ρ, πίψαπΧησιον Ο^. ^ άποΒούς 

αντοίς Α».0». ^ τ€ οπί. Ο». « κα\ ρο8ΐ ώση οιη. Ρ.Ό». *» λανθά- 
ν€ί Α». * άνομοώττγτα Ρ. Ο». ^ προσίχ^ιν ρΓ. Α». ^ θ€] Τ€ Ό». 

Β4 56 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Αμ• 

^Έστέ ί' η 'γΧΣΰΤΓτα Χετττη και μακρά κάί μίΚαινα, κα\ 

«ι™6^€|θχ€ταέ μ€'χρι ττόρρω, *'Ι$ίθΡ ίέ τταρα τα9 των άλλων 
° 'γΧωττας βχοι/σι καΐ ^ οΐ οφαζ και οΐ σαΰροι το ίικρόαν 
αύτων ανάι την γλώτταν ακραν^ ιτοΧυ ίβ μαΧιστα οι οφας' 
τα "γαρ άκρα αύτων βστί λβτττά ωσττερ τρίχεί• *Έχ€ΐ ίβ 

^2 και η φώκη έσ^ισμένην την 'γΧωτταν, Την ίέ κοιΧίαν Ρα 
6ψΐ9 βχβέ οίον €ντ€ρον €ύρυ'χωρ€στ€ρον^ ομοίαν τη του κννός* 
€ΐτα το ίντερον ^μακρόν κα\ Χετττον κα\ μ^χρι 'τοί/ Τ€λοι;9 
€ν. "Έττέ ^ "του φάρυγγος η καρίΐα^ Σμικρά ^ §€ και νε- 
φρο€ΐ8ης* 3ιο 86ζ€ΐ€ν αν ίνίοτε ου ττρος το στήθος εχειν το 
όζυ, Ε?θ' 6 ττΧβύμων άττΧους^ ίνώ^ι ττόρω ίιηρθρωμβνος και 

23μακρο9 σφ63ρα και ττοΧυ αττηρτημυίνος της καρ31α?. ΚαΙ 
το ητταρ μακρόν κα\ άττΧοΰν^ σττΧηνα §€ Σμικρόν και στροΎ" 
γιίλοΐ', ωατπερ κάϊ οι σαΰροι. Χολή ν 3* ^Χ^* ομοίως τοις 
ιχυυσιν' οι μεν ^γαρ υόροι ^ €τγι τω ηττατι εχουσιν^ οι ο αΧ-' 
Χοι ττρος τοις ίντίροις ως ίττϊ το ττολι/. ίίαρχαρ68οντ€ς ίέ 
Ίταντβς €ΐσίν. ΤΙΧευρας ί' εχουσιν ^ίσας ταΐς ίν τφ μην ι 

ι^ημέραις' τριάκοντα 'γαρ ίχουσιν. Λβγοι/σι ίβ τίνες συμ^ 
βαΐνειν ττερί τους οφεις το αύτο οττερ και ιτερί τους νεοττούς 
'τους των χβλιίοι/ωι/' εαν ^αρ τις εκκεντηση τα όμματα των 
οφε<ι&ν^ φασ\ φύεσθαι τταΧιν, Και *αί' κέρκοι $ε άττοτεμνό" 

2$μεναι των τε σαυρών κα) των οφεων φύονται, *ί2σαύτως $ε 
και τοις ιχθυσιν ε'χει τα Ίτερι τα έντερα και την κοιΧίαν' 
μιαν 'γαρ καΐ άττΧην εχουσι^ ^ 8ιαφερουσαν τοις σ'χημασιν. 
*Ένιοι «γαρ τταμιταν ^ έντεροει8η εχουσιν^ οίον 8ν καΧοΰσι 
σκάρον^ δρ ίη κα\ ^ ίοκεΐ μόνος ιχθύς ® μηρυκαζειν. Και το 
του έντερου ίε με^γεθος άττΧοΰν^ και ^ αναίΙττΧωσιν εχει^ ^6 

26αναΧύεται εις εν, ^Ίίιον ^ 3ε ^των ιχθύων εστί κα\ των 

™ €ξ€λκ€ταί Ρ.Ό». η γλώσσας Ο», γλώσσας Α». ο οί ΛΠΐβ 6φ€ίΐ 
0Π1. Α».0*. Ρ 6 οπ). Ρ. <1 μακρόν και ΟΠΟ. Α».0». ' του οπι. Ο*. 
* τί φόρνγγι Ρ.Ο». * /**«ρα] μικρά μακρά Ρ.ϋ», μικρά κα\ μακρά Α*.€*. 
^ Λ€ ΟΠΙ. Α». Ο». ^ μικρόν] μακρόν Ρ.ϋ». « προς Α» €». 7 ισαί 

ΟΠΟ. Ρ. « τους αηΐβ τών ΟΠΙ. Α».0».ϋ». » αΐ ΟΠΙ. Ό». ^ διάφορε» 
Α».0». « 4τ€ρο€ώή Α».0».ϋ». ^ μόνος ιχθνς ίίοκ€Ϊ Α». « μηρυκίά- 
ζίΐν Ρ. ί άναδίπλωσιν ίχ€ΐ ^ ΟΠΙ. Β•*. ί 6] και Ρ. *» ^€ ΟΠΙ. Ρ. 

^ €στι τών ορνίθων καί τών Ιχθύων Ρ.Ό». II. τη. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 57 

ορνίθων των ΊΓ\€ί(Γτων το βχβιν αΊΤοφυαίας' άλλ' οΐ μεν 
όρνιθες κάτωθεν κάϊ οΚΐ'γας^ οΐ ί' ^ Ιχθύες άνωθεν ττερί την 
κοιΧίαν^ και ενιοι τΓθλλα9, οίον ^ κωβιός, ΎαΧεός, ττέρκη^ σκορ' 
τΓίοί, ™ κίθαρος, τρι^γΧη, ° στταροζ' ό 8ε κεστρευς εττί μεν 
θατερα της κοιΧίας ΊτοΧΧας^ εττΐ ® ίβ θατερα μίαν. *Ένιοι «7 
ί* εχουσι μεν οΧΐ'γας ίε^ οίον Ρ ηττατος^ "γΧανκος' έχει 8ε κάϊ 
ό ^ γρνσοφρυς όΧΐ^ας. Αιαφερουσι 8ε κάϊ αύτοϊ αύτων, 
οίον "χρύσοφρυς 'ό μεν ττΧεΙους έχει 6 5* εΧάττους. Εισι 
ίε και οι οΧως ουκ εχουσιν^ οΐον οι ττΧεΐστοι των σεΧα•χω8ων' 
των 5* αλλωι/ οι μεν όΧι^ας^ οι 8ε καϊ ττάνυ ττοΧΧάς. Πάν- 28 
τες 8ε τταρ αυτήν εχουοΊ την κοιΧίαν τας αΊΓθφυά8ας οι 
ιχθυες. Οι 8* όρνιθες εχουσι κάϊ -ιτρος αΧΧηΧους καϊ ττρος 
ταΧΧα ζωα ττερϊ τα εντός μέρη 8ιαφοράν. Οι μεν Ύαρ^ 
εχουσι ττρο της κοιΧίας ττρόΧοβον^ οΐον άλβιττ^νών, ' φαττα^ 
ττερκΓτερα, 7Γερ8ιζ' εστί 5' *ό ττρόΧοβος 8ερμα κοΐΧον και 
/Αβγά, εν φ η τροφή ιτρώτη εισιοΰσα αττετΓτός εστίν, ^Έστι 29 
ο* αυτόθι μεν αττο του στομάχου ^ στενώτερος^ ειτειτα ευρύ" 
τερος^ ζ 8ε καθηκει ^ ττάΧιν ττρος την κοιΧίαν^ Χετττότερος. 
Την 8ε κοιΧίαν σαρκώ8η καϊ ^ στιφραν οι ττΧεϊστοι εχουσι^ 
καϊ ^ εσωθεν 8ερμα ' ισχυρον αφαιρούμενον άττο του σαρκώ^ 
8ους. Οι 8ε ττρόΧοβον μεν ουκ εχουσιν, άλλ' αντϊ τούτου 30 
τον στόμαχον ευρυν καϊ ττΧατύν^ η 8ι οΧου η ^το ττρος την 
κοιΧίαν ^τεϊνον^ οίον κοΧοιος καϊ κόραζ καϊ κορώνη. *Έχει 
8ε καϊ ό ορτυζ του στομάχου το ττΧατυ κατω^ καϊ 6 αΐ'γοκε- 
φαΧος μικρόν ^ ευρύτερον το κάτω καϊ η 'γΧαύζ. Νζττα ί€3' 
καϊ χην καϊ ^ Χάρος καϊ ® καταρράκτης καϊ ^ ωτϊς τον στόμα" 
χον ευρυν καϊ ττΧατυν δλον, καϊ άΧΧοι 8ε ττοΧΧοϊ των όρνί" 
θων ομοίως. ^Έι/ίθΐ ίε ^της κοιΧίας αύτης τι εχουσιν ομοιον 

^ Ιχθν€$ πΧ€ίονς, 3νωθ€ν Ρ.Ο*. * κοφίός καϊ γαΚ(6ς Α*. ™ κιθαρίς 
Α», ΚίΘαρ€$ Ο». η σκάρος Α». ο θάτ^ρα «€ Ρ.€».Ό». Ρ ίίπατος κα\ 
γΚανκος 0•. <1 χρνσάφρυς Ο*. ' ίχ€ΐ ό μΑν π\€ίους Α*.€». * φόσσα 
ϋ*. * 6 οιη. Ο*. ▼ στ€νοτ€ρα Α*. ^ πάλιν οπι. Ο». » στρυφνά 
Α*^.€α. 7 ίσωθ€ν ίν ϋρμα Ρ.Ο<^. ' Ισχυρ6ν καί άφαίρονμ€νον Α^.Ο^. 

* τ6 οιη. ϋ«. - ^ τίίνοντα Α».€». « €νρντ(ρος Ρ. ^ γλάρος Α». 

* κατίψάκτης Ρ. ^ ^ΐ£ Ρ.Ο*. Κ ττιν κοίΚία» αύτην ίχονσιν όμοίαν Ρ.ϋ*. 
€1 ΟΟΓΓ. Α*. 58 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ£ΙΙΑ Ηιβτ.Αν.ΙΙ. ι;. 

ττροΧόβω^ οίον ή ^ κ€γ)ζρηΐς. ^Έστ« ίβ ά ουκ €χ€ΐ ουτ€ τον 
στόμαγρν ουτ€ τον ιτρόΧοβον €υρύν, α\\α την κοιΧίαν μα- 
κράν^ οσα μικρά των ορνίθων, οίον χελιίωι/ και (ττρονθός. 

32"*Ολ£'/οι ί' οντ€ ^τον ττρόλοβον ΙχοϋίΓΐν ουτ€ τον στομα^^ον 
ευρύν, άλλα σφό3ρα μακρόν, όσοι τον ανχίνα μακρόν βχοι;- 
σιν, οίον τΓορφυρΙων' (τχε^ον 5' οδτοι και το ττβρίττωμα 

Β3ν'γρ6τ€ρον των αΧΧων 7ΓροΪ€νται ΊΓαντ€ζ. ^Ο δ' ορτυζ ιίίως 
^€χ€ΐ ταύτα ττροζ τους αΧΧους' βχει 'γαρ και ττροΧοβον και 
ττρο τη9 ^αστρο9 τον στόμαχον ενρυν και ΊτΧατο^ς εχοντα' 
Αβχβί ' 5* ο ττρόΧοβος του ττρο τηζ 'γαίττρος στομάχου 
συχνον ώί κατά μέγεθος. ^Έχουσι §€ κα\ Χετττον το ίντερον 

34 οι ττλβίστοέ κάϊ άττΧοΰν αναΧυόμενον. Ταί ί* "* αττοφυάδας 
ίχουσιν οι όρνιθες, καθαττερ είρηται, όΧΐ^γας, και ουκ άνωθεν 
ωσττερ οι ίχθυες, άλλα κάτωθεν κατά την του έντερου τεΧευ* 
την, ^Έχουσι ί' ου τταντες άλλ' "οι ττΧεΐστοι, οίον άλβ- 
κτρυών, 7Γερ8ιζ, νηττα, νυκτικόραζ, ^ΧόκαΧος, ασκαΧαφος, χην, 
^κύκνος, ^ωτίς, 'γΧαύζ. ^Έχονσι 5β κάϊ των μικρών ^ τίνες, 
άλλα ^ μικρά ττάμτταν, οίον στρουθός. 

ΐΐερ} μεν ουν των αΧΧων μορίων των εντός είρηται, και 
ττόσα κ€ΐι ττοΤ αττα, κα\ τινας έχει ττρος αλλι^λα ίιαφορας' 
ΧοιΤΓον 3ε ιτερί των εις την γνεσιν συντεΧούντων μορίων 
ειττεΐν, ^ Ύαΰτα '^αρ τοις μεν θηΧεσι ττάσιν εντός εστί, τα 

2 όε των αρρένων ^ όιαψορας έχει ττΑειους, 1 α μεν 'γαρ οΛοος 
των εναιμων ^ωων ουκ έχει όρχεις, τα ο έχει μεν εντός ο 
έχει, και των εντός εχόντων τά μεν ττρος τη όσφύϊ έχει 
^ Ίτερ] τον των νεφρών τόττον, τα 3ε ττρος τη ^αστρι, τά ^ 

ό εκτός» Και το αι8οΐον τούτων τοις μεν συνήρτηται ττρος 

^ ««7ΧΡ« Ρ.€*.0*. * τ6ν ΛηΙβ πρόλοβον οίη. €^. ^ ταντα €χα 

προς οΚονς Α*. ^ ί*] γαρ Ο*. "* άποφυάΒας άπόλίλνμίνας Ζχουσιν €*, 
αίΓοφνα^ας απολίμμ^νας Ζχουσιν Α*. ^"^ οί οπί. Ο*. ° λ<ί»:αλθί οαΐ. Α*. 
Ρ κύκνος] κνκλάμινος Α*. Ο*. ^ δτΐί Ρ. Ο*. ^ τινίί] Κνίοι Ο*. ® σμικρά 
Ρ.ϋ». * Γ.] δ^ €». ν ταντα] πάρτα €». ^ πολλάί ^€ΐ διαφοράς 
Ρ.Ο ι. Χ „^ρ\] ^ρΟ£ Ό». ί III. Ι. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Γ. 59 

την γαστήοα, τοις ^ αφεΐται καθαττ^ρ και οι ίρχ€ΐς' ιτρος 
α την 'γαστ^ρα συνηρτηται αλλω9 ^τοΐς τ έμτΓροσθονρητί' 
κοΪ9 και τοΪ9 07Γΐσ'θουρητίκοΪ9• Των μ€ν ουν ΐ'χθύων ούθεις 
ορ'χείζ ^«> ουό €ΐ τι αΧΑο εχβι Ρ/οα*νχία> ουΌ€ το των 
δψεων 'γένος ατταν, οι5ί' όλως αιτούν ούίεν^ οσα μη ^ζωοτοΛτβι 
€ν αντοι^. υι ο ορνΐΌ€ς *€χοι;<Γ« μ€ν ορ'χ€ΐς^ €'χουσΊ ο €ντο9 4 
7Γρο9 τ^ όσφύΐ. Και των τετραττόίων οσα ωοτοκ€Ϊ^ τον αύτον 
€χ€ΐ τρότΓον^ οίον ^σαύρα κα\ χβλώι/ι; κα\ κροκόδειλος^ και των 
ζωοτόκων εχινος. Τα ίέ των €ντο9 εχόντων ττρος τη ^γαστρι 
€χ€έ, οΙον των αιροοων ^ μεν όεΚψις^ των οβ τετραττοοων και 
ζωοτόκων ελεψας* τα ί' άλλα φανερούς έχει, Ή ί' εζαρ^$ 
τησις η ττρος την κοιΧίαν και τον τόττον τον συνεχή τ/ι/α 
ίιαφοραν έχει, ττρότερον είρηται' τοις μεν *γαρ ^ εκ του 
οτΓίσθεν συνεχείς και ουκ αττηρτημενοι εισίν, οίον τω 'γενει 
•τω των ύων, τοις ^ αττηρτημενοι, καθαττερ τοις ανθρώττοις. 
Οι μεν ουν ιχθύες όρχεις μεν ουκ εχουσιν, ^ωσττερ εΐρηταιβ 
ττρότερον, οι55' οι οφεις' ττόρους 8ε 3ύο εχουσιν άττο του 
ύτΓοζώματος ήρτημενους βφ' εκατερα της ράχεως, συνάτττον" 
τας εις β» ενα ττόρον ^ άνωθεν * της του •περιττώματος εζόίου' 
^ το ί' άνωθεν ' Χε^γομεν το ττρος την ακανθαν. Ούτοι 8ε ; 
γνονται ττερι την ωραν της οχειας ™ υορου ττΑηρεις, και 
ΘΧιβομενων εζερχεται το σττερμα Χευκόν, Αύτο\ 8ε ττρος 
αυτούς ην εχουσι 8ιαφοραν, εκ τε των ανατομών ^ 8εϊ θεωρεϊν 
κα\ ύστερον Χεχθησεται εν τοις ττερϊ ^εκαστον δαύτων 
^ ιίίοις ακριβέστερον. *Όσα <ϊ' ωοτοκεϊ η 81τΓθ8α όντα η 8 
τετρατΓθ8α, ιταντ έχει όρχεις ττρος τη όσφύΐ κάτωθεν του 
διαζώματος, 'τά μεν Χευκοτέρους τα 8* ωχρότερους, Χετττοΐς 
ττάμιταν φΧεβΙοις ττεριεχο μένους. Και άφ' εκατέρου τείνει 

1 τοΙς Ζμπροσθ^ν ονρητικοίς Ρ.Ό*. ^ ^ρ αντοΐς (ο' ίαντοΊς Ό*.) ζωο• 

τοκ€ΐ Ρ.1>. » μίν €χονσί Ρ. ^ σανρα Ρ.Α».€». ^ μίν οίη. Ρ. 

^ πρ6ς τοΰπισθ€ν Ρ.Ό*. « τφ &η1β των οίη. Α». ' καβάΐΓ€ρ Α*. 

% ίν €*. 1» ανωθ€ν ΛΠΐβ πόρον ροηίΐ €*, οίη. Ρ. * της] άχρι της 

Α*. Ο*, της τον περιττώματος εξόδου ροδΙ Άκαι^θαν Ρ. ^ το — τα Α*.€*. 
1 \€γ6μ€νον Ρ. «η θορου Ό«. βΐ ρΓ. Α*. ^^ βεωρειν δει Α».€». ο εκά- 
στου Α*. Ρ αυτών Οίη. Ρ.Ό*. <1 Ιδίως Ρ. >" τους μεν λευκότερους 
τους Ό*. 6ο ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηΐ8Τ. Αν. 

Ίτόροζ σννάτΓτων εΐί * ενα, καθαττ^ρ * και τοις Ιχθυσιν, ύτΓ€ρ 
9 της του ΤΓ€ρίττωματος βζοσοι/• 1 ουτο ο βστιρ αιοοιον^ ο 
τοϊς μ€Ρ μίκροΐς α§η\ον^ ίν ίε τοις μείζοσ-ιν^ οίον ^ ίν χι/ιΊ 
και τοις τηΧικούτοις^ ψανβρώτερον γ/ι/βται, όταν ^ η όχεία 
Ίτρόσ-φατος ^ ^, Οι ίέ ττόροι κάϊ τοις ιχθνσι και τούτοις 
ΊτροστΓεώύκασΊ ττρος τ^ όαφύΐ υττοκατω της κοιΚιας και των 
εντέρων, μεταζυ της μ€^α\ης φ\€βός9 αφ>* ης τβίνουσι Ίτοροι 

ιο€ΐς ίκάτ€ρον των ορχ^εων, *^Ω<ηΓ€ρ 5ε τοις Ι'χθύσι ττβρι μ€ν 

7 την ωραν της όχείας ' θορός τε φαίνεται ινών καΐ οι ττόροι 

00 ρα όηλοι, όταν οε τταρεΑυι^ η ωρα^ αόηλοι και οι ττόροι 

ίνιοτ€^ ούτω κάϊ των ορνίθων ο! δρχ€ΐς' ττρϊν μ€ν οχειίειν, οι 

μ€ν μικρούς οι 5έ ττάμτταν αίηΧους εχοι/σιν, όταν 5έ όχεύωσι^ 

α σφ68ρα μβ^άΧους ^ίσχονσιν, ^ΈιττιίηΧότατα 5έ '^τοΰτο 
συμβαίνει ταΐς φάτταις κα\ τοις ττερίιζιν^ ωστ ^ βνιοι οίον- 
ται οι/5' εχεέν του )(€ΐμωνος ορ-χεις αύτα. Των 5* εν τφ 
εμττροσθεν εχόντων τους Ορχεις οι μεν εντός εχουσι ττρος τ^ 
•γαστρ/, καθαττερ ίεΧφίς^ οι 3' εΛ:το9 εν τω φανερφ ττρος τφ 

13 τελεί της ^αστρος. Ιουτοις οε τα μεν αλΛα έχει τον 
αύτον τρότΓον^ ίιαφερουσι ίέ ότι οι μεν ^αύτων εχουσι καθ* 
αυτούς τους Ορχεις^ οι ί' εν τζ καΧουμενη ^ όσχεψ^ όσοι έξω- 
θεν. Αύτοϊ ί' οι όρχεις εν ^ ττάσι τοις ττεζοΐς και ζωοτόκοις 

13 τόνο εχουσι τον τρόττον, Ύείνουσιν εκ της αορτής ττόροι 
φΧεβικοϊ μέχρι της κεφαΧης εκατερου του Ορχεως ^ καΐ^ αΧ^ 
Χοι ατΓΟ των νεφρών 3ύο' εισι 8* ούτοι μεν αιματώίεις^ οι 5* 

ΐ4εΐΓ της αορτής αναιμοι. ^Αττο ίέ της κεφαΧης ττρός αύτω 
τω ορχει ττορος εστί ττυκνότερος εκείνου κάϊ νευρωίεστερος, 
ος ανακαμτΓτει τταΧιν εν εκατερφ τω ορχει ττρός την κεφαΧην 
του ορχεως' αττο 3ε της κεφαΧης * εκάτεροι ττάΧιν εις ταύτό 

15 συνατττουσιν εις το ττρόσθεν εττϊ το αι8οΐον. Οι 3* εττανα^ 
ΚΌψίΤΓτοντες ττόροι καϊ ττροσκαθήμενοι τοις όρχεσιν ^ύμενι 

8 €ν Α».€». * κα\ οιη. Ρ.Ο». ▼ €ν ρο8ΐ οϊορ οιη. ρΓ. €». ^ ή 
Οίη. €». χ β ροδΙ οτα» Ρ.Ο» 7 την ΟϊΏ, Α». * θόρος Ο». » 5χου- 
σιν Α».€*. *» σνμβαΙ»€ΐ τοΰτο Ρ. « οίονται ίνιοτί Ρ.ϋ». ^ τ6ν αντ6ν 
ίχ<έ Α». « αντων] αυτούς Α».€» ^ οχίΐα Ρ. ί απασι Ρ.Ο». 1» 5λλο* 
«• από Ρ.ϋ» ί ίκατ€ρας Α».0». ^ ν^νι] οΐ μιρ Ρ.Ο» III. Ι. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Γ. 6 1 

ΊΓ€ρΐ€ΐ\ημμ€νοι €ίσι τφ αιττώ, ω<ΓΓ€ 9οκ€Ϊν €να €ΐναί ττορον, 
€αν μη Λελι; τον υμένα τΐ9. ^Ο μ€ν ουν ΤΓροσ'καθημ€νος 
Ίτόροί €τι αίματω8€ς ίχει το ίγροι/, ήττον μίντοι των ανω 
των €Κ τζί αορτης' ίν ίέ τοΪ9 ίττανακαμτΓτουσιν €έ9 τον 
καυΚον τον €ν τφ αΐ^οΐψ Χ^υκη έστιν η ύ'γρότης, Φερα §€ ι6 
και άτΓΟ τ5ί κνστ€ω9 ττόρος^ κα} σννάτττα ανωθ€ν ^ €£? τον 
καυΧόν' ττ€ρϊ ™ τούτον ίβ οΐον κβλνφός έστί το καΧονμενον 
αίίοΐον. θ€(ύρ€ΐσθω ίβ τα €ΐρημ€να ταύτα ^ €κ τ59 ύττο'γρα' 
ψη9 ^τησ3€. Ύων ττόρων ^α/οχή ^των άττο τ^ί αρτηρίας^ 17 
ίφ^ 019 Ά' ΑΓβφαλα! των οργ€ων κα\ οι καθηκοντ€ζ ττόροι^ 
έφ* οΐς Κ* οι αΊΓο τούτων ττρος τφ ορχβι ■ ιτροσκαθημενοι^ 
βφ' οΐς τα ΩΩ' οι ί* άι/αιταιί'ΤΓΤοντβί, €1/ οΐς η ύ^ρότης η 
Χευκη, εφ' οΐς *τά Β Β* αιίοΐον Δ, ^/ρι;<ΓΤέ9 Ε, ορχβις ί* 
^ βψ' ο?9 τα ΨΨ. "^ΑτΓΟτεμνομένων 8* η αφαιρουμένων των ι8 
ορχβων αύτων ανασττωνται οι ττόροι ανω. Αιαφθ€ΐρουσι 8* 
οι μεν ^€τι νέων όντων τρΙ>^€ΐ^ οι 5β ^ και ύστερον 'βιτ- 
τέμνοντες' σννέβη 3* *?ίΐ7 ταΰρον έκτμηθέντα κα\ ευθύς εττΐ" 
βάντα όχευσ'αι και 'γεννησ'αι. Τα μ€ν ουν ττερϊ τους όρχεις 19 
^τοϊς ζψοις τούτον έχει τον τρόττον, Αι 3' υστεραι των 
εχόντων υστέρας ζωών ούτε τον αύτον τρόττον εχουσιν οΰθ^ 
ομοιαι ιτάντων είσιν^ άλλα ίιαφερουσι και των ζωοτοκούντων 
ττρος αΧΧηΧα κάϊ των φοτοκούντων. ΑΙκροαι μεν ^ ουν εισίνίο 
^άιτάντων των ττρος τοις αρθροις εχόντων τας υστέρας, και 
το μ\ν αύτων εν τοις δεζιοΐς μέρεσι, το 8* έτερον εν τοις 
αριστεροΐς έστίν' ® ι} δ' αρχή μίο• κα\ το στο/ιια ?ν, οΐον καυ^ 
Χος σαρκώδης σφόδρα και χονίρώίης τοις ττΧεΙστοις κάϊ 
με^ίστοις. Καλείται ίέ τούτων ^τά μεν υστέρα και ^ ίβλ-ίΐ 
φύς {όθεν και α^εΧφους ττροσα'γορεύουσι), μ'Π'ρο ί* ο καυ^ 

1 €15] πρ6ς Α*.€». ™ τοντο Ρ.Ο». » €κ] καϊ €Κ Ό». ο τη$ Λ€ των 
πάρων άρχήί €». Ρ η άρχ^ι Α». <1 των ΟΠΙ. Α».€». >" Α «€φαλαΙ] η 
κφύ<η Ρ, η ΜφαΚη α Ι)*. » καθήμενοι ρΓ. Α». * το ΟΠΙ. Ρ.5». 

▼ κνστ€ίς Α». ^ €φ* δοΐιηβίάβηΐδ : οοθίοεβ €ν. « ρίων Ιττι Ρ.Ό*. 
Τ «αϊ ΟΠΟ. Ρ.Ό». « ίκτίμνονται Α». Ο». » ή^Λι; ΟΠΙ. Ρ.Ό». ^ των 

ζώων Ρ.Ό». β ο^ ΟΠΙ. Α•*. <1 πάντων Ρ.Ό». « ή Λ'] κάί τούτων Α». 
' Τό Ο». ί «€λφΐΓ Α».€». ^2 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

κατά μ^^€θος. ΟΙ 5β ττρος τοΪ9 €ντ€ροί9 εχουσιν^ ά-τΓοτβτα- 
ι^μίνην ατΓΟ τον ηττατος ^ττόροΐζ €νΙοΐ9 ττανυ λβτττοέί. *^Η μεν 
ουν ^αμία τταρα το εντβρον τταρατεταμενην ισομήκη €χ€ΐ, 
ΤΓολλάΐΓΧ^ ίέ και έτΓαραίΙττΧωμα' οι 8* αΧλοι ΤΓρο9 τοΪ9 * βμ- 
Τ€ροΐ99 οι ^μίν τΓορρωτ€ρον οι ί* €γγύτ€ρον9 οίον βάτραχος, 
"ελλοψ, σννα'γρίς, σμύραινα^ ^ζιψίας, ΤΙόλΧακις ίέ και το 
αύτο Ύ€νος β-ττ' αμφότερα φαίνεται βχοι/, οίον ^^όγγροι οι 
\$μ€ν ττρος τω ηττατι, οι 3ε κάτω αττηρτημενην. ^ΟμοΙοος ί* 
έχει τοΰτο κα\ εττί των ορνίθων ενιοι 'γαρ ττρος τ^ κοιΚκ;^ 
εχουσιν^ οι ίβ ττρος τοις εντεροις την χολι^ΐ', οΐον ττεριστερα, 
κόραζ^ ορτυζ^ χεΧι^ων, στρονθός, *' Ενιοι ί' αμα ττρος τφ 
ηΊτατι ^ εγουσι κάϊ ττρος τί κοιΧίοι^ οΐον αι^οκέφαΧος, οι ί* 
αμα ττρος τω ηττατι και τοις ^εντεροις^ οΐον ιεραζκαι Ικτίνος, 

ΐ6^€φρους ^ίε και κύστιν τα μεν "ζωοτόκα των τετραττόίων 
τταντ ^χει' όσα ίβ φοτοκεΐ, των μεν αΧΧων ονθεν βχβι, οΐον 
ουτ όρνις ουτ ιχθύς^ των ^ 3ε τετραιτόίων ^ μόνη χεΧώνη η 
θαΧαττΙα μέ'γεθος κατά Χό'γον των άλλων μορίων, ^*^ Ομοίους 
3* έχει τους νεφρούς η θαΧαττία χεΧώνη τοις βοείοις' εστί ^ 
6 του βοός οΐον εκ ττοΧΧοον μικρών εις συγκείμενος. ^Έχβι 
οε και ο ρονασος *τα εντός ατταντα όμοια ροι, 

1 7 1 ^ 0€ υεσει, οσα έχει ^^ ταύτα τα μόρια, ομοίως κείμενα 
€χει, την τε καρίίαν ττερί το μέσον, ττΧην εν ανθρωΊτω' (^ος 
5' εν τφ αριστερφ μαΧΧον μέρει, καθάττερ εΧέχθη ττρότερον. 
^Έχει 3ε κα\ το όζυ η καρ3ία ττάντων εις το 'ττρόσθεν' ττΧην 
ετΓΐ των ιχυυων ουκ αν οοζειεν ου 'γαρ ττρος το στηυος έχει 
2 το όζύ, άλλα ττρος την κεφαΧην ^ και το στόμα. ^Ανήρτη- 
ται 8^ ™ αύτων το άκρον ° ί^ συνάτττει τα βρόγχια αΧΧηΧοις 
τα 3εζια και ^τα αριστερά, ΕίσΙ ίε ^ και άΧΧοι ττόροι 

^ πόροις \€πτοίς πάνν^ οτηΪΒ&ο ίνίοις, Ρ.Ι)*. "^ 4^Μα Ρ, Λμνια Ό\ 

Χ €νΤ€ροις την χολι)ν οΐ Α\ Υ μίντοι Ο». « ^λοϊψ' Ρ» «λοψ 1>. 

* ξιφίας χ€\Λων στρονθός. πολλάκις Ρ, Ο*. ^ γάγγρος Ρ.ϋ*. « και τ^ 
κοιλί^ ίχονσιν Ρ.ϋ*. <* ίντίροις -ήν χολι^ν οίον Α*.0*. • Λί ΟΜ. ρΓ. Α*, 
ί δ€ οίη. ρΓ. Α». Κ μόνον Ρ.1>. 1» ομοίως Α». * πάντα τά €ντ6ς Ρ.ϋ». 
^ τά μόρια ταντα Ο». * «αϊ πρ6ς τλ Α*.0*. ™ αύτφ Ρ.1>, αύτης ίη- 
ΐ6ΓρΓ6ΐ68 νβΙβΓββ. »» η] €ΐς 6 Ρ.ϋ». ο τά ρθ8ΐ και ΟΠΙ.. Α».0». Ρ και 

οιη. Α*. II. 15—17• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 53 

Ύ€ταμ€νοι ίζ αύτης €19 ίκαστον των βραγχίων^ μείζους μεν 
τοις /χ€ΐζοσιμ, βλαττονί ίβ τοίί ίλάττοσίν' 6 ί* βχ' άκρας 
της καρίΐας τοις με^αΧοις αύτων σφόδρα ιταχυς αυλός βστι 
και Χευκός. ^ττόμαχον 3* όΚί'^οι ίχουσ-ι των ιχθύων, οιον^ 
'γόγγρος κα\ βγχβλυί, κάϊ οίτοι μικρόν. Και το ητταρ τοις 
€χουσι τοις μεν ασχι^ες εχουσιν ίν τοις ίεζιοΐς ^ εστίν όλοι/, 
τοις 9ε ε(τχισμενον αττ* αρχής το μείζον εν τοις ^εζιοΐς. 
^ΕνΙοις 'γαρ εκάτερον το μόριον αττηρτηται και ου (τυμιτε^^ 
φυκεν η αρχη^ οΐον των τε ιχθύων τοις Ύάλεώ^εσι, καΐ ίασν- 
τΓ03ων τι ' ^ενος εστί και αΧΧοθι και • ττερί την Χίμνην την 

* ΰοΧβην εν τη κϋΐΧουμεννι ^ Σύκινοι, ους αν τις ^ ίόζειε 8ύο 
ηττατα εχειν 3ια το ττόρρω τους ττόρους σννάτττειν, ωσιτερ 
και ετΓΐ του των ορνιυων ττΧευμονος, Γ^αι ο σττΧην ο εστι^ 
ττασιν εν τοις αριστεροΐς κατά φύσιν, κάϊ οι νεφροί τοις 
εχουατι κείμενοι τον * αύτον τρόττον' ηίη 3ε ίιανοιχθεν τι 
των τετραττό^ων ωφθη έχον τον σττΧηνα μεν εν ^τοΐς ίεζιοΐς, 
το ί* ητταρ εν τοις αριστεροϊς' άλλα τά τοιαύτα ως τέρατα 
κρίνεται. Ύείνει 5* η μεν αρτηρία ττασιν εις τον ττΧεύμοναβ 
(δν ίέ τρόττον, ύστερον εροΰμεν), 6 3ε στόμαχος εις την κοι- 
Χίαν 3ια του διαζώματος, όσα έχει στόμαχον' οι 'γαρ ιχθύες, 
ωσττερ είρηται ^ττρότερον, οι ττΧεϊστοι ουκ εχουσιν, αλλ* 
^ ευθύς ττρος το στόμα συνάτττει η κοιΧία, 3ιο ττολλαιτέ^ ενίοις 
των με*γάΧων 8ιώκουσι τους εΧάττους " ττροττίτττει η κοιΧία 
εις το στόμα, ^Έχει ίβ κοιΧίαν ^ τταντα τα ειρημενα, κα] 7 
κειμένην ομοίως {κείται 'γαρ ύττο το ίιαζωμα ευθύς^, κα\ το 

^ εντερον εχόμενον και τεΧευτων ττρος την εζο8ον της τροφής 
και τον καΧούμενον αρχόν, ^Ανόμοιας ί* εχουσι τας κοι-' 
λ/α9. Πρώτον μεν γαρ των τετραττό3ων κα\ ζφοτόκων οσα9 
μή εστίν αμφώ3οντα των κερατοφόρων, τετταρας έχει τους 
τοιούτους ττόρους' α ίη και Χε'γεται ^ μηρυκάζειν. Αιηκει 

<1 /στίιτ αηΐβ €ν Α».€». ' γ€νοί Ι €στ4 Ρ.Α».Ι>». • ηαρα Ρ.ϋ». 

* /3ολβ^ν Α*, ^^ην Ρ. ▼ συ«ι/5 Α». ^ ^6^-0 Α». » αύτόι^ ίχονσι 
τμ&ίΓΟΡ Ρ. Τ τοΙς οιη. Α*. * πρ6τ€ρον Οίη. Ρ. * €νΒν Ρ. ^ προσ- 
ηίπτίί Ρ.Ο». β πάντα μΛν τά Α*.0*. ^ (Π-^ρον ρΓ. Α*. • μηρνκιά^ 

ζ€ΙΡ Ρ. 

»3 54 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖαΐΑ Ηιβτ. Αν. 

γαρ ό μεν στόμαχος αττο του στόματος άρζάμενος ίττί ^τα 
κάτω ^ Ίταρα τον ιτΧβύμονα^ αττο του διαζώματος " ίττΐ την 
κοίλίαν την μ€Τγά\ην' αυτή 8* εστί τα βσω τραχεία καΙ 3ίβι- 

9\ημμ€νη, ^υνήρτηται ί' αύτη ττΧησίον της του στομάχου 
^ ττροσβοΧης 6 καΧουμενος κεκρύφαΧος α'ΤΓΟ της ο>\τεως' εστί 
γαρ τα μεν εζωθεν όμοιος τ^ κοιΧία^ τα 5* εντός όμοιος τοις 
ττΧεκτοϊς κεκρυφάΧοις' με*γεΘει 3ε ττοΧυ εΧαττων εστίν ό 

ΙΟ κεκρύφαΧος της κοιΧιας. Ύούτου 8* εχεται 6 εχΐνος^ τα 
εντός ων τραχύς κα\ ΊτΧακώίης^ το 8ε μέγεθος τταραττΧησιος 
^ τω κεκρυφάΧω. Μβτά ίβ τούτον το καΧούμενον ηνυστρον 
€<ΓΤέ, τω μεν με^εθει του εχινου μείζον ^ το 8ε σχήμα ττρο- 
μηκεστερον' έχει ί' εντός ττΧακας ττοΧΧας καΐ με^αΧας και 

II λβίαί. "Ά-ττά ίβ ^τούτου το εντερον ή8η. Τα μεν ουν κέρα-- 
τοφόρα κα\ μη αμφώ8οντα τοιαύτην έχει την κοιΧιαν^ 8ια'' 
φέρει 8ε ττρος αλλι;λα τοις σχημασι και ^τοΐς με^έθεσι 
^τοντων και τω τον στόμαχον εις μεσην η ττΧαγαν τείναν 
την κοιλιαν, ία ό αμφωόοντα μιαν έχει κοιΧιαν^ οίον αν^ 

ιιθρωτΓος^ ^υς^ κύων, άρκτος^ Χεων, Χύκος, ^Έχβ* ίβ κάί 6 Θως 
τταντα τα εντός όμοια Χνκω, ΤΙαντα μεν ουν έχει ^ μίαν 
κοιΧιαν, κα\ μετά ταύτα το εντερον άλλα τα μεν έχει μειζω 
την κοιΧιαν, ωσττερ υς και άρκτος (και η *γε της ύος όΧΐ'γας 
έχει ΧεΙας ττλαιταρ), τα 5ε ττοΧυ εΧαττω και ου ^ττοΧΧω ^ μεΙ~ 

13 ^ω τον έντερου^ καθαττερ ^ κύων και Χεων καΐ ανθρωττος, Καί 
των αΧΧων * ίβ τα εί8η 8ιέστηκε ττρος τας τούτων κοιΧίας' 
τα μεν γαρ ύί ομοίαν έχει τα 8ε κυνι^ κάϊ τα μειζω και τα 
ελάττω των ζωών ωσαύτως. Αιαφορα 8ε και εν τούτοις 
κατά τα με'γέθη κα\ τα σχήματα και ττάχη κάί Χετττότητας 
ύτταρχει ^ τας της κοιΧίας^ κάϊ κατά του στομάχου τ^ θέσει 

ΐ4τήι/ σύντρησιν. Αιαφερει 8ε και ή των εντέρων φύσις εκα- 
τεροις των ειρημενων ζωων^ τοις τε μη άμφω8ουσι κάϊ τοις 

ί τό Ρ.Ο». Ε π€ρι Ι>. 1ι .€ΐς Ρ.Ι)». ί προβολής ΑΚ ϊ^ τφ οπι. 
Ρ.ϋΛ. 1 τούτων Α». Ο». ιη τοΙς οιη. Ρ.Ό». η ^ούτψ Ρ.ϋ», τουτφ τ€ 
Α».0». ο κνων ίί Ρ.ϋ». ρ μίαν οίη. €». <1 πολλφ] ηολύ Ο». 

Γ μίίζον Α\ 8 λίων και κνων Α^,Ο». * ί€ ϋϊΌ. Α». ^ τάς ΟΠα. 

Ρ.ϋ«. ' II. 17. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Β. 55 

αμφωίουσί^ ^ τφ μ€*γ€θ€ΐ καΐ ττάχεέ κάϊ ταΐς βτται/αίέττλώ- 
σ€σίν• Παιτα οέ μείζω τα των μη αμφωίόιπ'ωρ ίστίν' καί ι$ 
'γαρ αύτα ττάντα μβ/ζω' μικι^α μεν γαρ ολί'γα, ΊτάμτΓαν 8\ 
μικρόν ούθίν βστι κ€ρατοφόρον, ^Έχουσι 5' ίνια και αττο" 
φυαία^ των ίντέρων^ εύθυεντερον ^8* ούθεν €<τη μη αμώώ" 
3ουν. "^Ο ί' βλέφας ίντερον βχβι συμφύσας έχον, ω<ΓΤ€ φαί^ιβ 
νεσθαι τετταρας κοιΧίας ίχειν. Έι/ τούτω καΐ η τροφή 
εγγίνεται^ χωρ\^ 3' ουκ ίχει άγγεΐον. Καί τα 5^ σπλάγχι/α 
€^€ί τΓαραττΚησια τοις ύείοις^ ττΚην το μεν ητταρ τβτραττλά- 
σιον του βοείου κάΙ τ5λλα, τον 3ε (ΤΊτληνα ελαττω * η κατά 
λόγοι/. Τον αύτον 8ε τρόττον ^βχβχ τα ττερι την κοιΧίαν ΐ'ί 
και την των εντέρων φύσιν κα\ τοις τετραττοσι μεν των 
^ ζωών ωοτόκοις 8ε, οίον χβλώνί/ χερσαία κα\ χελώνα] θάλατ" 
τ/α και σαύρα και τοΪ9 κροκο3ε[\οις άμφοΐν κα\ ιτάσιν ^ομοίως 
τοις τοιούτοις' άττΧην τε "γαρ εχουσι κα] μίαν την κοιΧιαν, 
και τα μεν ομοιαν τνι υεια, τα οε τη του κυνος. Ιο όε των 1 8 
οφεων *γενος ομοιόν εστί κα\ βχβέ ° τΓαραΊτΧησια σχεδόν ττάν- 
τα των ιτεζων κάϊ ωοτόκων τοις σαύροις, εϊ τις μήκος ^αύτοΐς 
ατΓθ3ους αφεΧοι τους ττόίας, ΦοΧι3ωτόν ^ τε γαρ εστί, καΐ 
τα ττρανη και τα ΰτττια τταραττΧησια τούτοις εχει' ττΧην 
ορ'χεις ουκ έχει, άλλ' ωσττερ ιχθύς 8ύο ττόρους εις εν συνα- 
τΓΤοντας κα\ την υστεραν μακράν κα\ 8ικρόαν, Τα ί' άλλα 19 
τα εντός τα αυτά τοις σαύροις, ττΧην ατταντα 8ια την 
στενότητα κάϊ το μήκος στενά καϊ μακρά τα σττΧα'γχνα, 
ώστε ^ καΐ ^ Χανθάνειν 8ιά την ^ ομοιότητα των σχημάτων 
την τε 'γάρ αρτηρίαν έχει σφόδρα μακράν, ετι 8ε μακρό" 
τερον τον στόμαχον. ^Αρχη 8ε της αρτηρίας ττρος αύτωιο 
εστϊ τω στόματι, ώστε 8οκεΐν ύττο ταύτην είναι την γλώτ- 
ταν. ^ ΤΙροεχειν ^ 8ε 8οκεΐ της 'γΧώττης η αρτηρία 8ια το 
συσττάσθαι την γλώτταν και μη μενειν ωσττερ τοις αΧΧοις, 

^ τφ τ€ μτγ€θ€ΐ Ρ. Ο», » δ* &η1β ονθ€ν οτη. ρΓ. Α». 7 σπλάγχνα 
Λ' ?χ€ΐ Ρ.ϋ». * ή οίη. Ρ.Ό». » €χ€ΐ κα\ τα Α». ^ ίφων] ζωοτόκων 
Ο*. β ολα>£ Ο*. ^ παραπΚησίαν Ρ, παραπΚησιον Ο». * άττο^ονς 

αΐτοΐί Α».0». ^ τ€ οπί. Ο». » και ρο8ΐ ώστ€ οιη. Ρ.Ο». *» λανθά- 
ν€ί Α*. * ανομοιότητα Ρ.Ο». ^ προσίχαν ρΓ. Α*. ^ ^€] τ€ Ό*. 

Β4 56 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

^Έστι ί' ή γλώττα \€ΤΓτη και μακρά και μίΚαινα^ και 

«Ι ™€^<ήοχ€τα£ μ€'χρι ττόρρω, ^'Ιίιον §€ ιταρα τα9 των αΧΧων 
" ^Χωττας Ιίγρυσί κα\ ® οι 6ψ€ΐ9 κα\ οι σαυροι το 3ικρόαν 
αύτων €ΐνάι την γλώτταν ακραν^ ιτοΧυ ίέ μάλιστα οι οψας' 
τα 'γαρ άκρα αύτων εστί Χετττα ωσΊΤβρ τριχίες. *Έχ€ΐ ίβ 

72κα\ η ψώκη ίσχισμένην την γλώτταν. Την ίέ κοιΧίαν Ρ ο 
οψις βχβί οίον ίντερον εύρυχωρέστερον^ ομοίαν τη του κυνόν 
€ΐτα το ίντερον ^μακρόν κα) Χετττον και μέχρι ''τοί/ Τ€λοι;9 
εν. Έ-ττί ^ ^του ψάρυγγος η καρί'ια^ ^ μακρά ^ίέ κα\ νε- 
ψροειίής' 3ιο ίόζειεν αν ενίοτε ου ττροζ το στηθο9 εχειν το 
όζύ. ΕΓθ' ό ττΧευμων άττΧοΰς, ινώ^ι ττόρφ §ιηρθρωμενο9 και 

2$μακρο9 (τφόίρα κάϊ ττοΧυ αττηρτημίενοζ τη9 καρ31αγ. Και 
το ητταρ μακρόν κα) άχλοί/ν, σττΧηνα ίέ Σμικρόν και στρογ- 
γϊίλον, ϋχητερ κα) οι σαυροι• Χολ^ν ί' έχει ομοΐωζ τοΐγ 
ιχυυσιν' οι μεν 'γαρ υοροι * εττι τω ηττατι εχουσιν^ οι ο αΧ-' 
Χοι ττρος τοις εντεροις ως εττΙ το ττοΧύ. ίίαρχαρό6οντες ίβ 
Ίταντες εισ'ιν. ΥΙΧευρας ί' εχουσιν ^Ίσας ταΐς εν τω μην\ 

24 ημεραις' τριάκοντα 'γαρ εχουσιν. Α,ε^ουσι 3ε τινεί σνμ- 
βαΐνειν ιτερί τους όψεις το αυτό οττερ και ττερι τους νεοττους 
'τους των χεΧι§όνων' εαν 'γαρ τις εκκεντήσ^ι τα όμματα των 
δφείύν^ ψασΊ φύεσθαι τταΧιν. Κα5 ^ αί κέρκοι 3ε άττοτεμνό^ 

2$μεναι των Τ€ σαυρών και των όψεων ψύονται. ^ίΐσαύτως 3ε 
καΐ τοις ιχθύσιν έχει τα ττερ) τα έντερα κα\ την κοιΧίαν' 
μίαν 'γαρ καΐ άττΧην εχουσι^ ^ 3ιαψερουσαν τοις σχήμασιν. 
^Ένιοι 'γαρ τταμτταν ^ έντεροει8η εχουσιν, οίον 8ν καΧοΰσι 
σκαρον, δί 3η και ^ 3οκεΐ μόνος ιχθύς * μηρυκάζειν. Και το 
του έντερου 3ε με'γεθος άττΧοΰν, και ^ ανα3ΐ'κ•Χωσιν έχει, ^ β 

2βαναΧύεται εις βν. *Ί3ιον ^ 3ε ^των ιχθύων εστί και των 

™ €ξ€λκ€ται Ρ.ϋ•. η γλώσσαί €*, γλωσσάς Α*. ο οί ΛΠΐβ ^ιγ 
οιη. Α*.0*. Ρ 6 οίΩ, Ρ. ^ μακρ6ν κάΙ οϊΩ. Α•.0». »• του οιη. €». 
■ τ5 φάρνγγι Ρ. Ο*. * Μ"φ^] Μ«ρά μ<ικρα Ρ.Ό*, μικρά κα\ μακρά Α*.€». 
▼ ί« ΟΠΟ. Α».0». ^ μικρόν] μακρόν Ρ.ϋ». « προς Α* €*. Υ ίσαί 

οιη. Ρ. » τονς αηΐβ των οιη. Α*.0».0*. * αΐ οιη. Ό*. ^ διαφορά» 

Α».€». « €Τ€ρο€ώη Α».0».Ο». ύ μόνος Ιχθνς ^οκ€Ϊ Α». « μηρνκίά- 
ίβϋ» Ρ. ' άνα&ίπλωσΐ¥ Ιχ€ΐ 6 ΟΠΙ. ϋ•». ί 6] καΙ Ρ. ^ ί« οίη. Ρ. 

* «στι των ορνίθων κα\ των Ιχθύων Ρ.Ο*. II. 17- ΙΣΤΟΡΙΏΝ Β. 57 

ορνίθων των ττΚ&στων το έχβιν άττοψυα^αζ' άλλ' οι μ€ν 
όρνιθες κάτωθεν και όΧΐ'γας^ οι ί' ^ ιχθύες άνωθεν ττερί την 
κοιΧίαν^ και ίνιοι ττοΧΧας^ οίον ^ κωβιός^ 'γαΧεός, ιτίρκη^ σκορ^ 
ιγ/ο9, ^ κίθαρος^ τρΙ^Χη^ ^ α-ττάρος' ο ίέ κεστρευς ίττΐ μεν 
θατερα τη^ κοιΧίας ττολλαί, εττΐ ® ίε θάτερα μίαν. ^Ένιοι α; 
ί* εχουσι μεν όΧΐ'γας 5ε, οίον ^ ηττατοζ^ 'γΧανκος' ε-χει 3ε και 
6 ^ 'χρύσ'οψρυς οΧΐ'γας. Αιαφερονσι ίέ καΐ αύτοι αύτων^ 
οίον 'χρύσοψρυς ^6 μεν ττΧεΙους έχει 6 ί' εΧάττους. Είσι 
ίε και οί οΧως ουκ εχουσ-ιν^ οίον οι ττΧεΐστοι των σεΧαχωίων' 
των ί' αλλο)!/ οί μεν όΧί^ας^ οί 3ε και ττάνυ ττοΧΧάς. Παι/-28 
τε9 5έ τταρ^ αυτήν εχουσι την κοιΧίαν τας αττοφνάίας οί 
ιχθυεί, Οί 8* όρνιθες εχουσι κα\ ττρος αΧΧήΧους κα) ττρος 
ταΧΧα ζωα ττερ] τα εντός μέρη 8ιαφοράν. Οί μεν γά/ο* 
εχονοΊ ττρο της κοιΧίας ττρόΧοβον^ οίον άΧεκτρυών, ' φαττα, 
ττερκττερα^ ττερίιζ' εστί ί' * ο ττρόΧοβος 3ερμα κοϊΧον και 
μεη^α, εν φ ή τροφή ττρώτη εισιουσα αττετττός εστίν, ^Έστι 39 
ί* αυτόθι μεν αιτο του στομάχου ^ στενώτερος^ εττειτα ευρύ^ 
τερο9, ζ ίε καθηκει ^ ττάΧιν ττρος την κοιΧίαν, Χετττότερος. 
Ύην ίέ κοιΧίαν σαρκώίη και ^στιφραν οί ττΧεΐστοι εχουσι^ 
και ^ εσωθεν 3ερμα ' ίσχυρον αφαιρούμενον άττο του σαρκώ^ 
ίοι/9. Οί ίε ττρόΧοβον μεν ουκ εχουσιν^ άλλ' άντι τούτου 30 
τον στόμαχον ευρύν κα\ ττΧατύν^ η Λ' οΧου η ^το ττρος την 
κοίΧίαν ^τεϊνον, οίον κοΧοιος και κόραζ καΐ κορώνη. *Έχει 
9ε κα\ 6 ορτυζ του στομάχου το ττΧατυ κατω^ κα\ 6 αΐ'γοκε^ 
φαΧος μικρόν ^ ευρύτερον το κάτω και ή ^Χαύζ. Ν ήττα ίέίΐ 
και χην και ^ Χάρος κάϊ ^καταρράκτης κα) ^ωτίί τον στόμα^ 
χον ευρυν κα\ ττΧατυν οΧον^ κα\ αΧΧοι ίέ ττολλοί των ορνί- 
θων ομοίως. ^Ένιοι ίέ ^της κοιΧίας αύτης τι εχουσιν ομοιον 

^ Ιχθν€ς πλΜίονς, δνωθ^ν Ρ.ϋ*. ^ κωβώί και γαλβό; Α*. ™ κιθαρίς 
Α•, κίΘαρίί Ο». η σκόροί Α*. ο Θάτίρα δί Ρ.€».Ό*. Ρ {{πάτος καί 
γλαυκός Ο». <1 χρνσόφρνς Ο*. ' Ιίχα 6 μ€ν πλίίονς Α^.Ο^. * φάσσα 
Ι>. * 6 οιη. Ο*. ▼ στ€νοτ€ρα Α*. ^ πάλιΐ' οίη. Ο*. * στρνφν6ρ 
Α*.0•. 7 ίσωθ^ν ίν δίρμα Ρ.Ο*. * Ισχυρ6ν κα\ άφαφουμ^νον Α*.€*, 
■ τό Οίη. 0•. • ^ τείνοντα Α».€». β €νρντ(ρος Ρ. <1 γλάρος Α*. 

* καταράκτης Ρ. ' ίΐτις Ρ. Ο*. Κ τήν κοίλίαν αύτην εχουσιν όμοια» Ρ.ϋ•. 
βΐ ΟΟΓΓ. Α*. 58 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηΐ8Τ. Αν. II. ι;. 

ττρολόβω^ οίον ή ^ κεγχρηίς. ^Έστί δε & ουκ εχβί ουτ€ τον 
στόμα-χον ουτ€ τον ττρόλοβον βνρύν^ άλλα την κοιΧίαν μα- 
κραν^ οσα μικρά των ορνίθων^ οίον "χεΚίίών και στρουθός» 

3^'Όλ/γοί δ' οντ€ ^τον ττρόΧοβον ί-χουσιν ουτ€ τον στόμα^ον 
ευρύν^ άλλα σψόίρα μακρόν^ όσοι τον αύ-χίνα μακρόν εχοΐΛ- 
(7«/, οίον ΤΓορψυρΙων' σγ^^ον ί' ούτοι κα\ το ττερίττωμα 

^ύ^ρότ€ρον των αΧΚων ττροίενται ΊΓαντ€9. ^Ο ί' ορτυζ ιίίως 
^€χ€ΐ ταΰτα ττρος τους αλΧους' βχει ^αρ κάί ττρόλοβον και 
ττρο τη9 'γαστρο9 τον στόμαχον €υρυν και ττλατοΫ €γρντα' 
ίιίχίει ^ δ* ό 7Γρό\οβο9 του ττρο της 'γαστρος στομάχου 
σνχνον ώί κατά μέγεθος. ^^Εχουσι ίέ και Χετττον το εντερον 

34 οι χλβιστοι και άττΧοΰν αναΧυόμενον. Ύας ί* "* άττοφυά^ας 
εχουσιν οι όρνιθες^ καθαττερ είρηται^ όΧΐ'γας^ καΐ ουκ άνωθεν 
ωσττερ οι έχθιίεί, άλλα κάτωθεν κατά την του έντερου τβλβι/- 
την. ^Έχουσι ί' οι; τταντες άλλ' ^οί ττλβίστοι, οΐον άλβ- 
κτρυών, ΤΓερ8ιζ, νηττα^ νυκτικόραζ^ ^ΧόκαΧος^ ασκάΧαψος^ χι; ν, 
^ κύκνος^ ^α)τ/9, ^Χαύζ. ^Έχονσ-ι δβ κα\ των μικρών ^ τινες^ 
άλλα ^ μικρά ττάμτταν^ οΐον στρουθός. 

τ. 

ΤΙερι μεν ουν των αΧΧων μορίων των εντο9 είρηται^ κάϊ 
ττόσα κα\ ττοί* αττα, κα\ τίνας έχει ττρος αλλι;λα ϋιαψοράς' 
ΧοιτΓον 8ε ττερι των εις την ^ενεσιν συντεΧούντων μορίων 
είττεΐν. ^ Ύαΰτα 'γαρ τοις μεν θήΧεσΊ ιτάσιν εντός εστέ, τα 

2 οε των αρρένων ^ οιαφορας έχει ιτλειους, 1 α μεν γαρ οΧωις 
των εναιμων ^ωων ουκ έχει όρχεις, τα ο έχει μεν εντός ό 
έχει, και των εντός εχόντων τα μεν ττρος τ^ όσψύϊ έχει 
* ττερι τον των νεφρών τόττον, τα ίε ττρος τη γαστρ/, τά δ* 

Λ εκτός. Και το αιίοΐον τούτων τοις μεν συνήρτηται ττρος 

^ Κ€γχρίς Ρ. Ο*. Ο* » τ6ν ΗΠΐβ πρόλοβον ΟΠ). 0^. ^ ταντα <χ«4 

πρΑί όλον; Α*. ^ δ*3 γαρ Ο*. °* οποφυάΒαί απολ€\νμ€νας ίχουσιν Ο*, 
άποφνά^ας άπΌ\€μμ^νας ^χονσιν Α*. >* οί οίη. ϋ*. ο λ($ηιλθί ΟΙΙΙ. Α*. 
Ρ κύκνος] κνκλάμινος Α*.€*. <1 5τις Ρ.ϋ*. ^ τιν«ί] ^νιοι Ο*. * σμικρά 
Ρ.ϋ». ί Γ.] ^ Γ». ν ταυτα'] νάντα ϋ». ^ πολλάί (χα διαφοράς 
Ρ.Ο ». Χ π«/)ΐ] προς Ο». III. Ι. Ι2ΤΟΡΙί2Ν Γ. 59 

τ^ΐ' γαστίρα, τοις ^ αψεΐται καθαττερ καί οι ίργεις' ττρος 
ίέ τ^ΐ' *γαστ€ρα αννηρητται αΧΚως ^τοΐς τ ίμττροσθουρηρη- 
κοΪ9 και Τ0Ϊ9 οτΓίσθουρητικοις• Ύων μεν ουν ιχθύων ούθεις 
ορ'χεις ^β£, ού^ €? τι αΧλο έχει βραγχια^ ούίε το των 
όψεων Ύενος ατταν, οι55' δλα>9 αιτούν ούίεν^ οσα μη ^ (ζωοτοκεϊ 
€ν αυτοις, υ* ο ορνιυες ^ε-χουσι μεν όρχεις^ εχουσι ο εντοΐ ^ 
ιτρος τη όσψύϊ. Και των τετραττό^ων οσα ωοτοκεΐ^ τον αυτόν 
ίχει τρότΓον^ οίον ^σαύρα κα\ χεΚώνη κα\ κροκόδειλος, κα\ των 
ζοκπ'όκων εχινος. Τα ίβ των εντός εχόντων ττρος τί γαστ/οί 
€χ€ΐ, οίον των ατόκων ^ μεν 8ε\φΙς, των 3ε τετραττό^ων κα\ 
ζωοτόκων ελεψας' τα 5* άλλα φανερούς έχει. *^Η 5' εζάρ^$ 
τησις η ττρος την κοιΧιαν και τον τοττον τον σννεχη τίνα 
ίιαψοραν ^χει, ττρότερον είρηται' τοις μεν 'γαρ ^εκ του 
οΊΓίσθεν συνεχείς και ουκ αττηρτημένοι εϊσιν, οΐον τω 'γενει 
•τω των ύων, τοις ί* αττηρτημένοι, καθαττερ τοις ανθρώττοις. 
Οι μεν ουν ιχθύες όρχεις μεν ουκ εχουσιν, ^ωσττερ είρηταιβ 
ττρότερον, ούίΙ* οι οψεις' ττόρους 8ε 3ύο εχουσιν άττο του 
ύτΓοζώματος ήρτημενους εφ* εκατερα της ραχεως, συνατττον" 
τας εις ^ ενα ττόρον ^ άνωθεν ^ της του ττεριττώματος εζόίου' 
^ το 5' άνωθεν ^ Χε'γομεν το ττρος την ακανθαν. Ούτοι 8ε ; 
γνονται ττερι την ωραν της οχειας "* υορου ττΚηρεις, και 
ΘΧιβομενων εζερχεται το σττερμα Χευκόν. Αντο\ 8ε ττρος 
αυτούς ην εχουσι 8ιαψοραν, εκ τε των ανατομών ^ 8εϊ θεωρεΐν 
και ύστερον Χεχθήσεται εν τοις ττερι ^ εκαστον Ρ αύτων 
^ ι8ίοις άκριβεστερον. *Ό(7α ί' ωοτοκεΐ η 81ττο8α Οντα η 8 
τετραττο8α, τταντ έχει όρχεις ττρος τζ όσψύϊ κάτωθεν του 
ίιαζώματος, ^ τα μεν Χευκοτερους τα 5* ωχρότερους, Χετττοΐς 
τταμτταν ψΧεβίοις ττεριεχομενους. Καί άφ' εκατερου τείνει 

1 τοις €μπροσΘίν ονρητικοΊς Ρ.ϋ*. * €ν αντοίς («ν ίαντοϊς ϋ*.) ζωο- 

τόκοι Ρ.]>. » μ€ν Ιχουσι Ρ. ^ σανρα Ρ.Α».0». ^ μίν οΐϊΐ. Ρ. 

^ πμ6ς τοΰπισθον Ρ.ϋ». « τφ &ηΐ6 των ΟΠί. Α». ^ καβάπορ Α*. 

Ρ ίν Ο». ^ α»ωΘ€ν »ηΐ€ ηόρορ ροηίΐ €*, Οίη. Ρ. * της] άχρι της 

Α*. Ο*, της του ποριττώματος €ξ68ον ρΟδΙ ΐίκανθαν Ρ. ^ τα — τα Α».0*. 
1 λ€γόμ€νον Ρ. ™ θόρον Ο», βΐ ρΓ. Α». » Θίωρϋν ί«ί Α».€». ο (κά- 
στον Α*. Ρ αύτων οΐϊΐ. Ρ.Ό*. *1 Ι^ίως Ρ. "" τους μίν \€υκοτ€ρονς 

τους ϋ•. 70 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

αυχένα αττο τη9 μβγάλι/9 φλβ/θόί, ^ τταρα την αρτηρίαν τβ/- 
νονοΊ ^ την του * ττΧβύμονος' ων ίττιΚαμβανομίνων βνίοτβ 
εζωθεν άνευ ττνί'γμοΰ καταΊτΐΊΓΤουσιν οι ανθρωττοι μ€τ αναι-- 

2ο (τθησίας^ τα βλίφαρα ^(τυμβεβΚηκότβς. Οδτω ίέ τείνουσαι^ 
και μ€ταζυ Χαμβανουσαι την αρτηρίαν^ ψερονσι ^ μίχρι των 

2ΐωτων, ^ σνμβάΚΚουσιν αΐ γβι/ι/εί τηζ κεψαΧης, Πάλι ι/ 3* 
ίντευθεν €ί9 τετταρας σχίζονται ψλεβας^ ^ν μια μεν εττανα- 
κάμ^^ασα καταβαίνει 8ια του τραχήΧου καΐ του άμου^ κα\ 
σνμβάΧλει τ^ ττρότερον αιτοσχισει τη^ φΧεβος κατά την 
του βραχίονος καμττήν^ το 8* έτερον μόριον εις την χεϊρα 
'τεΧευτα και τους ίακτυΧους' μία 3' έτερα άφ' εκατερου του 
τότΓου του ΤΓερ\ τα ώτα εττί τον ε^κεψαΧον τείνει^ και (τχΐ' 
ζεται €19 τΓολλα κα\ λβτττα ψΧεβια εις την κΰίΧουμενην μη- 

22 νΐ'γ'γα την ττερι τον ε'γκεφαΧον, Αύτος 3* 6 ε^κεψαΧος 
αναιμος ττάντων εστι^ κα\ ούτε ^ μικρόν ούτε με^α ψΧεβιον 
τεΧευτα εις αυτόν. Των §ε Χοιττων των αττο της ψΧεβος 
ταύτης σχισθεισων ψΧεβων αι μεν την κεφαΧην κύκΧω ττερί' 
Χαμβάνουσιν^ αι ί' 619 τα αισθητήρια ^ αττοτεΧευτωσι κα\ 

4 τους οδόντας Χειττοΐς τταμτταν φΧεβΙοις. Τον ^^ αύτον 
τρότΓον και ^τά της εΧαττονος φΧεβός, καΧουμενης 5* άορ- 
της^ εσχισται μερη^ συμτταρακοΧουθοΰντα τοις της με^άΧης' 
ττΧην εΧαττους οι ττόροι κα\ τα ψΧεβια ττολλω ™€λ{ίττω 
^ταΰτ εστί των της με^αΧης ψΧεβός, 
2 Τα μεν ουν άνωθεν της καρ3ίας τούτον εχουσι τον τρόττον 
αι ψΧεβες' το ^ ^ύττοκάτω της καρδίας ^ μέρος της μβγα- 
λι/9 ψΧεβος τείνει μετεωρον ίιά του ύττοζώματος^ συνέχεται 
§ε κα\ ττρος την αορτην κάϊ ττρος την ράχιν ττόροις ύμενώ3εσι 
κα] χαΧαροΐς. Τείνει 3* οττ' αύτης ^ μία μεν 8ια του ηττατος 
φλελ^•, βραχεία μεν ττΧατεΐα ίβ, άφ' 5? ττολλαί κα) Χετττάϊ ^ π€ρϊ Α*. <1 την τον] τά τον ρΓ. Α*. * πν^υματο^ €*. ^ <Γυμ― 
βηκότ€ς ρΓ. Α*. ί ΑΚΧΡΟ Ι*^^ζ^ Ρ.Ο*. ^ μέγι οΰτ€ μικρ6ν φ\€βίον 

€νΤ€\€νΤ^ Ρ.ϋ». ί ώΓΟΤ«λ€νΤ$ ρΓ. Α». ^^ Πντόκ δ« Ρ.0».Ο* Ι τά 

οίη. Α*. «* ίΚαττω οίη. Ρ.ϋ*. » ταύτης Α*, ο ϋποκάτω] (Ις τό κάτω 
Ρ.ϋ». Ρ /Α€ροί] μ€γ€ΰος Ρ. ς μ^ν μία Α». ΗΙ. 3^4* ΙΣΤΟΡΙΏΝ Γ. Τ ι 

€19 ΤΟ ητταρ αΊΓθΤ€ΐνουσαι αφανίζονται. Αύο ί* άττο της$ 
'Λία τον !ρΓατο9 ψ\€βοζ αττοσ'χίσ^ΐζ βισ/ν, &ν η μεν €19 το 
υτΓοΙζωμα τεΚευτ^ κα\ τας καΧουμίνα^ ψρενας^ η $€ τταΧιν 
€ΤΓαν€\θοΰσα λα τη^ μαζτχαΧηζ εις τον βραχίονα τον ίβζίον 
^σνμβάλΧβί ταΐ9 ίτεραις ψλ€'ψ'ί κατά την ίντος καμττην' 
ίιο ^ αττοσχαζόντύον των ιατρών ταύτην αττοΧύονται τινών 
ττόνων ΤΓ€ρι το ητταρ, Έ/τ ί€ των αριστερών αύτης μικρά 4 
μεν τταχεΐα δε ψΧε"^ τείνει εις τον σττΧηνα, κάϊ αφανίζεται 
τα αχ αυτηί φ Αέρια εις τούτον. ϋίτερον όε μέρος αττο 
των αριστερών της με^αΧης φΧεβος αττοσ-χισθεν τον αύτον 
τροτΓον αναβαίνει ^ εις τον αριστερον βραχίονα' ττΧην εκείνη 
μεν η ίια του ηττατος εστιν^ αυτή 3' έτερα της εις τον 
σττΧηνα τείνουσης. ^Έτι ί* αλλαι άττο της με^αΧης φΧε-^ξ 
ρος αχοσχέζονται, η μεν εττι το ^ εττητΑοον^ η ο εττι το 
καΧούμενον ^ιτά'γκρεας. "Άττο ίέ ταύτης ττοΧΧαι φΧεβες 
9ια του μεσεντερίου τείνουσιν. Υϊασαι 3' αύται €19 μίαν 
φΧεβα ^ τεΧευτωσι με*γαΧην, ' τταρα ττάν το εντερον και την 
κοίΧίαν μέχρι του στομάχου τεταμενην. Και ττερί ταΰταβ 
τα μόρια ττολλαί αττ αύτων σχίζονται φΧεβες, ^εχρι μεν 
ουν των νεφρών μία ούσα εκατερα τείνει^ κα\ η αορτή και η 
με^άΧη φΧε^Ι/^' ενταύθα 3ε ττρός τε την ^ ραχιν μαΧΧον 
^ τΓροσττεφύκασι, και σχίζονται εις 3ύο ^ ωσττερει ^Χαβ8α 
^ εκάτερα^ και γίνεται εις ^τουττισθεν μάΧΧον η μ&γάΧη 
φΧε'ψ της αορτής, ΤΙροσιτεφυκε 5* η αορτή μαΧιστα τ^ ; 
ράχει ττερ) την καρδίαν' η ίέ ττρόσφυσίς εστί φΧεβίοις νευ^ 
ρωόεσι και μικροις, ϋιστι ο η αορτή αττο μεν της καρόιας 
α'γομένη ευ μαΧα κοίΧη, ιτροΐοΰσα 8* ^ εττιστενωτερα κα) 
^ νευρω8εστερα, Ύείνουσι 3ε ^ και άττο της αορτής εις το 8 
μεσεντεριον φΧεβες ωσττερ αί αττο της με^γαΧης φΧεβός^ 

"■ ίια οίη. Α*. β σνμβαίνα Α*. * αποσχιζόντων €*. βΐ ρΓ. Α*. 

^ €π\ Α».€». ^ Ιπιπλοΐ'.Ο». ^ε ^^^αν κρίας Α*, παυκρίας Ρ. Υ τ«λ(υ- 
τώσι μ^γαΚαι Ρ, μτγαΚην τ(λ€υτώσι Α*.0*. ^ παρ* άπαν Ο*. * Ρ^Χ'^^^ 
άρχην Ρ.ϋ». 1> π€φύκασι Ο», β ωσπ€ρ €19 €«.0». <1 λάμβ^α Λ* Ο» ϋ». 
* €ΐωτ€ραι Ρ. Ο*. ' τοΰπισθ^ Ο*. ? ετηστ^νόηρα Ρ, «π* στ€ν6τ€ρα ϋ*, 
ίη στ6^ο(νβ1 ω)τ€ρα Α*.0*. ^ ν€νρω^€στ€ρα Ρ.ϋ*. ^ καΙ οίη. Α*. 

^4 72 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

ττλην τΓολλώ Χαττόμεναι τω με^έθα' στενοί 'γαρ είσι καϊ 
ίνώίας' \€ΤΓΤ0Ϊ9 'γαρ καί ^ κοιλοις κα\ ινώ^εοΊ τελβυτώσ-ί 
ψΧεβΙοις. Εΐ9 ίέ το ^τταρ και τον (Γττληνα ούίεμία τείνα 

9α'7Γ0 τη9 άορτηζ φλ€λ|^. Αέ* ^έ σχίσ-εις ίκατέρας της φλβ- 
βος τείνονσιν €ΐ9 το ΙσχΙον ίκατερον, και καθατττουσιν €ΐ9 το 
οστουν αμψότεραι. Φερουσι ίε κα\ €ΐ^ τους νεφρούς αϊτό 
τε της μεγάλης ψΧεβος και της αορτής ψΧεβες' ττΧην ουκ 
εις το κοΐΧον άλλ' €έ9 το σώμα κατανάΧίσκονται των νε- 

ΙΟ φρων, "ΆτΓΟ μεν ουν της αορτής αΧΧοι 3ύο ιτόροι ψερουσιν 
εις την κύστιν^ ισχυροί και συνεχείς, κα) αΧΧοι εκ του κοιΧου 

11 των νεφρών, ^ού8εν κοινωνοΰντες τ^ μ&γαΧη φΧεβΙ. "Έιτ 
μέσου 8ε των νεφρών εκατερου φΧε"^ κοιΧη και νευρώδης 
ε^ρτηται, τείνουσα τταρ* αύτην την ραχιν 8ια των ™ φλε- 
βων' είτα εις εκάτερον το ισχιον αφανίζεται εκατερα ττρω^ 
τον, εττειτα " 8ηΧαι 'γΐ'γνονται ιταΧιν 8ιατεταμεναι ττρος το 

ίΊΐσχΙον. Κ,αθατΓτουσι ° ί β ττρος την κύστιν και το αι^οΐον 
τά ττερατα αυτών εν τοις αρρεσιν, εν 3ε τοις θήΧεσι ιτρος 
τας υστέρας. ΎεΙνει ί* αττο μεν ^της μ&γαΧης φΧεβος 
ούίεμια εις τα9 υστέρας, αττο 3ε της αορτής ττοΧΧαι και 

ι^ττυκναΐ. Ύείνουσι ^ ^αττο της αορτής κα\ της με*γάΧης 
φΧεβος ^ άτΓΟ των σχιζομένων και αΧΧαι, * αι μεν εττι τους 
βουβωνας ττρωτον με'γάΧαι και κοΐΧαι, εττειται 8ια των σκε- 
Χων τεΧευτωσιν εις τους ττό^ας ^ και τους 3ακτυΧους' και 
τταΧιν ετεραι 3ια των βουβώνων και των μηρών φερουσιν 
εναΧλαζ, η μεν ^εκ των αριστερών εις τα όε^ια, η ο ^εις τα 
αριστερά εκ των 3εζιων* κα\ συνατττουσι ττερ] τας ΐ'γνύας ταΐς 
ετεραις φΧε>^Ιν. 

14 *Όν μεν ουν τρόττον εχουσιν αι φΧεβες καϊ ττόθεν ηρτην- 
ται τας αρχάς, φανερον εκ τούτων. ^'Έιχει 8* εν αττασι μεν 

^ κοίλοκ] ποίΚίλοις Α*.0*. ^ ούίβ ρΓ. Α*. °* ντυρων Α*. "^ γίγνορ- 
ται δηλαι, Ρ.ϋ». ο ίί πάλιν προς Ρ.ϋ*. Ρ της φλ€β6£ της μεγάλης 

Ρ.ϋ*. *1 αττό τ€ της Ρ,Ο*. "■ αϊτό των σχ."] άιτοσχιζομίνων ίηΐ6ΓρΓ6(68 
νβΙΟΓθβ. 8 αΙ οίη. Ρ.ϋ». * «αι «V τους Α». Ο», ν ^Ις ^^ ^^^ ^^ ^^^μ 
άριστ€ρών ^^, €Κ των ^€ζιων ίΐς τά άρίστ€ρά Α^. ^ €Κ των άριστ€ρων €ΐ£ 
τά ί^ζιά Α**. III. 4, 5- ΙΣΤΟΡΙί2Ν Γ. 73 

ούτω τθέ9 εναΐμοΐζ ζφοις τα ττβρί τας άρχάί κάϊ τα9 μ€*γΙστα9 
φΧεβαΐ {^το ^αρ άΚΚο ττΚηθο^ των ψλεβων οι5χ ωσαύτως 
?χ€£ ττασιν* ον^β 'γαρ τα μίρη τον αυτόν τρόττον ε'χουο'ίν, 
ονο€ ^ ταύτα τταντα εχουσίΐ/}, * ον μην ουό ομοίως €ν ° αττα- 
σίν €στι φαν^ρόν^ άλλα μάΚιστα ίν τοις ^μάλιστα ττοΧυαί- 
μοις καί μ&γίστοις. Έν γαρ τοις μικροϊς κα\ μη ττοΧναΙμοιςι^ 
η Λά φυσιν η 8ια ^ τηότητα του σώματος οι5χ ομοίως ίστι 
καταμαθεϊν' των μεν ^αρ οΐ τόροι συγκεχυμένοι καθαττβρ 
οχετοί τΐί'εί υττο ττοΑΑης ι\υος εισιν^ ^ οι ^^ οΚι^ας και ταύ- 
τας ίνας αντί ψΧεβων ίχουσιν, *Ή. ίέ με^γαΧη φλέψ εν 
ττασι μαΧιστα $ιαίηΧος, και τοις μικροΐς. 

α όε νεύρα τοις ^ωοις έχει ' τονοε τον τροττον, γι μεν ^ 
αρχή και τούτων εστ\ν ^ εκ της καρδίας* καΐ 'γαρ εν αύτη ^ η 
καρδία έχει νεύρα εν τη μεγίστη κοιΧία^ και ή καΧουμενη 
αορτή νευρώδης εστί φλ€λ|^, τα μεν τεΧευταϊα κα\ τταντεΧως 
αύτης' * ακοιΧα *^αρ εστι^ κα\ τασιν έχει τοιαυτην οΊαν ττερ 
τα νευρα^ ^ ^ τεΧευτα ττρος τας καμττας των οστών. Ου μην 2 
άλλ' ουκ εστί συνεχής η των νεύρων φύσις αττο μιας αρχης^ 
ωσττερ αι φΧεβες, Αι μεν ^αρ φΧεβες^ ωσττερ εν τοις γρα- $ 
φομενοις ^ καναβοις^ το του σώματος εχουσι σχήμα τταντος 
ούτως ωστ εν τοις σφόδρα ^ΧεΧετττυσμενοις τταντα τον 
ο'γκον φαΐνεσθαι ττΧήρη φΧεβιων (γίνεται γαρ 6 αύτος το- 
ΤΓος ΧετΓτων μεν όντων φΧεβια, τταχυνθεντων 8ε σάρκες), τα 
ίε νεύρα ίιεσττασμενα ιτερι τα άρθρα και τα9 των οστών εστί 
κάμ>^εις. Ει ί' ζν συνεχής η φύσις αύτων, εν τοις ΧεΧετΓτυ^^ 
σμενοις αν καταφανής ^ εγνετο η συνέχεια τταντων. Μέ- 
γιστα ίέ μέρη των νεύρων το τε ττερί το μόριον το της αλ- 
σεως κύριον {καΧεΐται 8ε τούτο ι*γνύα), κα\ έτερον ® νευρον *■ τ6 μ€ν γαρ Ο*. Τ τα αύτα πάντα Ο*, πάντα τά αυτά Ρ. Ο*. * ου] 
ον^ ταύτα Α*, ον^€ Ρ.ϋ». » μηρ ΟΠΙ. Ρ.Ό». ^ πάσίν Ρ.Ο». ο μά- 
λιστα ρθ8ΐ τοις Οίη. Ό*. ^ ποιότητα Ρ. * δ€ οΐ Ρ.Ό». ' τόνΐίί] 
τοντορ Ό». & €κ] από Α*.0». ^ η καρίίία Ρ€νρα Ζχ^ι Α», Γχ€ΐ ν^νρα ή 
καρδία Ρ,Ό». » άκοίΚία Ο». 1^ ή Α*. 1 καράβοις Α*.€* »» λ€- 
πτνρομίροις Α*.€*. ** €γ€Ρ€Το Ρ. ο Ρ€ύρορ'] Ρ€υρον «στι Α*, τό Κ€ν- 
ρονΟ». 74 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΤΑ Ηιβτ. Αν. 

ίί-ΤΓτνχβί, Ρ ο τένων^ και τα ιτρος την Ισγνν βοηθητικά^ βττ/- 

5Τθνο9 Τ€ και ^ώμιαια. Τα ί' ανώνυμα ττερί την των οστών 
ίστι καμ^ιν* τταντα γαρ τα οστα^ οσα ^ άτττόμενα ττρος 
αΧΚηΧα συ^κβινται^ * σνν^^ενται νεύροις^ και ττερί τταντα 
€(Γτ\ τα οστά ττΚηθοζ νεύρων• * ΥΐΚην ίν τ^ κεψαΧ^ ουκ 
€στιν ού^ίν^ άλλ' αι ραφαΐ ^ αύται των οστών συνίχουσιν 

βαύτην. *Έστι 3* ή του νεύρου ψύσι^ σχιστή ^κατα μηκοζ^ 
κατά ίέ ττΧατος ασχιστοί και τασιν €•χουσα ττοΧΧήν. *^ Υγρο- 
τη9 ίβ ττερϊ ^ταΰτα μυζώ8η9 γνεται^ Χευκη και κόΧΧώίης, ζ 
τρέφεται και εζ ης 'γΐ'γνόμενα φαίνεται, *^Η μεν ουν φΧε>^ 
δύναται ^ ττυροΰσθαι^ νευρον ίβ ττάν φθείρεται ττυρωθεν' καν 

7 ^ιακοττη^ ού σνμφύεται ττάΧιν, Ού Χαμβανει ί' ού8ε νάρκη^ 
οτΓου μη νευρόν εστί του σώματος. Πλείστα 5* βστί νεύρα 
' ττερ] τους ττό^ας κάϊ τας χείρας * και ττΧευρας και ώμοττΧά'•• 
τας κα\ ττερ) τον αύχενα και ^ τους βραχίονας. ^Έιχει 8ε 
νεύρα Ίτάντα ^οσα έχει αΐμα' άλλ' εν οΐς μη εισι καμτται 
άλλ' ατΓθ8α και αχειρα ^βστι, λβτττά κα\ αίηΧα' 3ιο των 
* ιχθύων μαΧιστά εστί 3ηΧα ττρος τοις τττερυ^Ιοις. 

Αι ίε ΐν€ς εισι μετ-αζύ νεύρου κα\ φΧεβός, *Ένιαι 5' αύ^ 

των εχουσιν ύ'γρότητα την του ίχωρος^ κα\ §ιεχουσιν αττό τε 

των νεύρων ττρος τας φΧέβας και άχ' εκείνων ττρος τα νεύρα. 

Εστί 8ε καΐ αΧΧο 'γενος ίνων^ δ γίνεται μεν εν ζ&ματι^ ουκ 

εν ατταντος ίέ ζώου αιματι' &ν εξαιρουμένων εκ του αίματος 

ιού ττή'γνυται το αΐμα^ εαν ίε μη εζαιρεθωσι^ ττή'γνυται. Έι/ 
μεν ουν τφ των ττΧειστων ^ αίματι <ζωων ^ ενεισιν^ εν 3ε τφ 
της εΧαφου κα\ ιτροκος και βουβαΧίίος και αΧΧων τίνων ούκ 
^ενεισιν ίνες* 8ιο κα\ ού ιτη^νυται αύτων το αίμα ομοίως τοις 
αΧΧοις^ άλλα το ^ μεν των εΧάφων τταραττΧησΙφς τφ των Ρ 6 Τ€ν<ύν οίη. Ρ.Ο*. <1 ώμι^ία Ο». ϊ" αιττονταί $ πρ6ς Ρ.ϋ». 

β σνν6€ίί€ΤΜ Α». * πλην ίν] ίν «€ Α» Ο». ▼ ανταΧ] αυτών ?.^^.ΌΚ 
^ κατά τ6 μ,, κατά δί τά πλ. Α*.0». » αυτά Α».0». Υ ττνρρούσάαι Α». 
« π€ρί Τ€ τους Α*. * κα\ π\€νρά Α*, ΟΠΟ. Ρ.ϋ*. ^ τους] π(ρ\ τους 

Α*.^*. β οσαπ€ρ <χ« Ο*. ^ €στ4 καΐ λίητά Π*. * Ιχθύων και 

μάλιστα Ρ.ϋ». ^ ^ώωι^ αιματι ϋ». ί €ΐσ\ν Ρ. Ο*. ** μίν"] μίν 

τ6Ρ, III. 5—7• ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Γ. 75 

9ασντΓ09ων (βστι 8* αμφοτέρων αύτων ή ττηζΐζ ου * στιψρά^ 
καθάΐΓ€ρ ή των άλλων, άλλα Ίτλαίωσα, καθαττβρ ^ η του γά- 
Χίίκτος^ ^ν τις €19 αυτό το ττη'γμα * μη ^ €/χ/3άλλι;), το ίέ 
τη9 βονβαΧΐ3ο9 ττή^νυται μάΧΧον' ΤΓαραττΧησΙως ^αρ συνί" 
σταται η μικρω ήττον του των ττροβατων, 

Πβοι μ€ν ουν ψΧεβοζ καΐ ° νεύρου κάϊ ® Ινος τούτον βχεί 
τοί' τροΊΓον. Τα 3* ιίστα τοϊς Χωοις αψ^ ίνος ττάντα ^σννηρ^ 7 
τημένα ίστ\ καί συνεχίη αΧΧήΧοΐ9 ωσττερ αΐ ψΧεβες' αύτο 5ε 
καυ αυτό ουοεν εστίν οστουν, ^ΡΧ^ ^^ ^ Ρ^Χ^^ εστίν εν 
ττάσι τοις εχουΰτιν ^ οστά. Σϊίγιτειται ί' η ραγις εκ σψον-- 
ίυΧων^ τείνει 3* άττο της κεψαΧης μέχρι ττρος τα ΙσχΙα. Οι 2 
μεν ουν σψόνίυΧοι τταντες τετρημενοι εισίν, ανω 8ε το της 
κεφαΧης οστουν συνεχές εστί τοις εσχάτοις σψον8ύΧοις^ ο 
κΰίΧεΐται κρανίον. Ύούτου 8ε το Ίτριονωτον μέρος ^ ραφή. 
^Εστ£ ίβ οι; ττάσιν ομοίως έχον τοΰτο τοις ζωοις' τα μεν$ 
^αρ έχει μονόστεον το κρανίον, ^ ωσττερ κύων^ τα 8ε 'ίτυγ- 
κείμενον, ωσττερ ανθρωττος^ κα\ τούτου το μεν θηΧυ κύκΧω 
έχει την ραψήν^ το 5* άρρεν τρεις ραφας άνωθεν συνατττού^ 
σας^ τρί'γωνοειίεΐς' ή8η 5' ωφθη και αν8ρος κεφαΧη ουκ 
έχουσα ραφάς. ^ύ^κειται 3' η κεφαΧη ουκ εκ τετταρων 4 
όστων, άλλ' ^ έζ εζ' εστί 8ε 8ύο ^τούτων ττερ] τα &τα^ 
μικρά ^τρος τα Χοιττά. "Άττο ^ίέ της κεφαΧης αι σια'γόνες 
τείνουσιν οστά. ίίινειται 8ε τοις μεν αΧΧοις ζωοις αττασιν 
η κάτωθεν σια'γών' 6 8ε κροκό8ειΧος 6 ττοτάμιος μόνος των 
*ζφ<ύν κινεί την σια'γόνα την άνωθεν. ^Εν 8ε ταΐς σια'γόσιν $ 
^ενεστι το των 68όντων ^γενος^ οστουν τ^ μεν ατρητον τζ 
8ε τρητόν^ και α8ύνατον 'γΧύφεσθαι των όστων μόνον. "Άττο 
ίβ της ραχεως η τε ^ ττερόνη εστί κάϊ αι ^ κΧεΐς και αι ττλβν- ί στρυφνά Α*, στρνφρα Ο». ί' η »ηΐ6 του οίη. Ο». 1 μη] αίμα 

Ρ.Β». 61 ΟΟΓΓ. Α». «» €μβάλη Ο» ϋ». η ρ^ρ^αι, Α».€» « Ινων Α*. 
Ρ σννηρτητζα κα\ σνν€χη 4στιν Ρ.Ο*. <1 οστουν Α*. "^ ραφίς Ρ.Ο*. 

• ωσπ^ρ έΐρηται ^χην 6 κυων Ο*. * σνγκίίμ^να Α*. ^ €*{] €Κ Ρ. ^ τού- 
των οιη. Α*. * πρ6$] π€ρ\ Ρ. προς τα λοιπά ΟΠ). Α*. Υ της Κ€φάΧης 
δ€ ϋ». 2 ζώων ου κίν€Ϊ Ρ. Ο*. » (οτΙ Α». Ο». ^ π€ρωνίς Α». Ο», βΐ 
ΓΟ. Ρ, ςαί ρΓ. π€ρώνη, « ΐ(λ((^( Α*.€». 76 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

6ρα/. ^Έστί ίε και το στήθος ίττΐ ττΧζυραϊς κ€ΐμ€νον* άλλ' 
αύται μεν συναττΤουσιν^ αι 3' αλλαι ασύνατττοι' ^ ού^εν 'γάρ 
εχβι ^φορ οστουν ττερι την κοιλιαν, * ϋ^τι θ€ τα τ εν τοις 
ωμοις οστά, ιταί αι καΚούμεναι ωμοττΧαται^ και τα των βρα^ 
-χιόνων Επόμενα, ^ και τούτων ^τά εν ταΐς ')ζερσΊν. *Όσα ί' 
έχει (τκελη ττρόσθια^ κα\ εν τούτοις τον αύτον έχει τρόιτον. 

7 Κάτω ί' ^ ττεραίνει, μετά το ισ-χίον η κοτυ\η8ών εστί κα] τα 
των σκεΧων η8η οστά, τα τ εν τοις μηροϊς καΐ κνήμαις^ ^ οί 
καΧοννται ^ κωΧηνες^ ύν ήμερος τα σψυρα^ και τούτων τα 
καΧούμενα ΊτΧηκτρα εν τοις εχουσι σψυρόν' κα\ τούτοις 

Β συνεχή τα εν τοις ττοσιν. *'Οσα μεν ουν των εναιμων και 

ττεζων ζψοτόκα εστίν^ ου ττοΧυ διαφέρει τα οστά, άλλα ιτατ 

αναΧογαν ^ μόνον σκΧηρότητι και μαΐΧακοτητι κα\ μεγθει, 

ϊίΛΤΐ οε τα μεν έχει μυεΧον τα ο ουκ έχει των εν τφ αυτω 

9ζψφ οστών, ^'ΈΙνια 8ε ζωα οίί' ""αι^ εχειν ^ ^όζειεν οΧως 

μυεΧον εν τοις οστοϊς^ οϊον Χεων^ 3ια το τταμτταν εχειν μικρόν 

κάϊ ΧετΓτον κα\ εν όΧΐ'γοις' έχει ^ 'γαρ εν τοις μηροΐς κάϊ 

βραχιοσιν, Έπ'ερεα 3ε ^ τταντων μαΧιστα 6 Χεων έχει τα 

όστα' ούτω 'γαρ εστί σκΧηρα ώστε συντριβο μένων ωσττερ εκ 

Χίθων εκΧάμττειν ττΰρ. ^Έχει ^ και 6 3εΧψ\ς οίττα, άλλ' ουκ 

ΙΟ ακανθαν. Τα ίε των αΧΧων ζφων των εναιμων τα μεν μικρόν 

τταραΧΧάττει, οΐον τα των ορνίθων, τα §ε τφ αναΧο^όν εστί 

^ταύτά, οίον εν τοις ϊχθύσι' τούτων ^αρ τα μεν ^€|^οτο- 

κουντα χον^ρακανθα εστίν, οΐον τα ιταλοι/μει/α σεΧαχη, τα ^ 

ωοτοκοΰντα ακανθαν έχει, η εστίν ^ωσττερ τοις τετραττοσιν η 

II ραχις. ΐοιον οε * εν τοις ιχυυσιν, οτι ^ εν ενιοις εισι κατά 

την σάρκα κεχωρισμενα ακανθια Χετττά, ^Ομοίως 8ε καΐ ^6 

οψις έχει τοις ιχθύσιν' ακανθώδης ^αρ ή ραχις αύτου εστίν. 

α οε των τετραττοοων μεν ωοτοκουντων οε των μεν μειίο^ 

^ ούδ€ ρΓ. Α». β ΙΌύι Α».0*. ί καΐ οιη. Ρ. « τά] 5σα Α». 

^ οσοί Α^.Ο*. ^ κατην^ς Ρ. ^ τά σφύρα μ€ρος Α*. ^ μόνον] μαΚλον 
Α».θΒ. πι ^χ^ιν αν Ρ.€*.Ό*. η ^ξ^ΐ(ν ουδ* οΚως Ρ. ο γ^ρ ,^αι (V Ο* 
Ρ μάλιστα 6 λίων πάντων €χ€ΐ τά οστία Ρ, Ο*. ^ και] δί και Λ*. "■ ταντα 
Ρ.ϋ». 8 ωσπ€ρ ίν τοις Α*.0*. * «V — δφυ ίχ<ι οιη. Ο*. ^ €ν βΐ ιηοχ 
6 οιη. Ρ.ϋ». III. 7—9• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Γ. 77 

ν9ύν όστα>ί€(ΤΤ€ρα βστι, τωρ 5' ελαττόρων ^ ακαρθω^εστερα* 

αντα θ€ τα ζωα οσ-α €ραιμα βσττιι/, βχβι /ο«χίν »/ οστωοη 1 1 
^ ακανυωοη τα ο άλλα μόρια τωρ ^ οστών 6ΐ/£0<9 μεν εστίΐ/, 
€ρΙθί9 ^ ουκ εστιρ^ άλλ' ώ^ ύτταρχει του εγειρ τα μόρια^ ούτω 
και του €χ€ΐν τα €ρ τούτοις οστά. Οσα 'γαρ μη έχει σκέλη 13 
κάϊ βραχίορας^ ουίέ κωληρας έχει, ουί' οσα ταύτα μερ έχει 
μόρια^ μη όμοια ίε" κα] ^αρ ερ τούτοις η 'τω μαΧλορ και 
^ττορ διαφέρει η ^τω αραΧο'γορ, 

Τα μερ ουρ ττερι * τηρ τωρ οστωρ * ψύσιρ τουτορ έχει τορ 
τροτΓΟΡ τοις ζωοις* εστί 8ε και ο χόρ8ρος της αύτης φύσεως 8 
τοις όστοΐς^ άλλα ^ τω μάΧλορ διαφέρει κα). ηττορ. Και 
ωσττερ ού^ όστουρ οι)5' ό χορ^ρος αύζαρεται^ αρ άττοκοττη. 
ΙΕισΙ ^ ερ μερ τοις χερσαιοις κα\ Ιζωοτοκοις τωρ εραίμωρι 
ατρητοι ^ οι χόρ^ροι^ κα\ ού 'γιρεται ερ αύτοΐς ^ ωσττερ ερ 
τοις όστοΐς μυελός* ερ 8ε τοις * σελαχεσιρ (ταύτα •γάο βσττέ 
χορ8ράκαρθα) ^ ερεστιρ αύτωρ ερ τοις ττλατεσι το κατά τηρ 
ρο,χιρ αραλο^ορ τοις όστοΐς ^ χορ8ρω8ες, ερ οΐς ύττάρχει 
ύ^ρότης μυελώδης. ** Ύωρ ζωοτοκούρτωρ 8ε ττεζωρ ττερΙ ^ τε 
τα άτα χόρ8ροι εισϊ κα\ ^ τους μυκτηρας κα\ ττερι ερια ακρω- 
τήρια τώι/ όστωρ. 

ιίίτι ο εστιρ άλλα 'γερη μοριωρ^ ούτε τηρ αυτηρ εχορτα Ο 
φύσιρ τούτοις ούτε ττόρρω τούτωρ^ οιορ ορυχες τε κα] οττλάι 
κα\ χηλαΐ κάϊ κέρατα, κάϊ ^ ετι τταρα ταύτα ρύγχος, οΐορ 
εχουσιρ ™ οι ορριθες, ερ οΐς ύττάρχει ταύτα τα μόρια τωρ 
ζφωρ. Ύαΰτα μερ ^αρ κάϊ καμτττα καϊ σχιστά, όστουρ 81* 
ού8ερ ° καμτττορ ού8ε σχιστορ, άλλα θραυστορ. Και τα 2 
χρώματα ^τωρ κεράτωρ καϊ ^ τωρ όρύχωρ καϊ χηλής καϊ 
ό'7Γλί9 ιτατα τηρ του 8ερματος ^ και τωρ τριχωρ ακολουθεί 

^ άκ(2νθ. €στι, πάντα Α*. * $ ΟΠΟ. Ο*. ^ οστ. «V €ρίοις μίν βστιν 
€9 €νίοΐί Α*.0». » τό Ρ. » την βΐ ή>νσιν ΟΤίϊ, Ρ.ϋ». ^ τό Ρ. ο οΓ| 
και οΐ Ο*. ^ ωσ7Γ€ρ] οίον Α*.0*. * σίλαχώίίσι Α*.€*. ^ Ζν^στι δ* 
ΟΛΤΓων Α*.0*. Κ χον^ρω^€ς^ τοις χονδρώΒ€σιν Α*.^*. ^ των ίβ ζωοτόκων 
( — ουντων Ο*.) και των π^ζών Α*. Ο*. * τ€ ΟΤΠ. ϋ*. ^ των μνκτηρων 
ρΓ. Α». 1 παρά ταύτα €τι Α». » οί οπί. Α».0». » σχιστον ουίϋ 
καμπτόν Ρ.ϋ•. ο των] καϊ των Ρ. Ρ των ΟΠΙ. Α*. <1 και την των 

Α»0*. 78 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

γρόαν, Ύων 'τβ γαρ ^ μ€\ανο^€ρματων μέλανα τα κέρατα 
και *α/ χ»;λαί κάΙ *α/ όττλα/, οσα χη\α9 ?χ«, κα\ των λει;- 

3 κων ^ λευκα^ μβταςι; 0€ ^ τα των ανα μέσον. ^ίιχει 0€ και 
ΐΓ€ρϊ τους όνυχας τον αύτον τρόττον. Οι ίβ οδόντες κατά 
την των οστών €ΐσι φυσιν, Αιόττερ των μελάνων ανθρώττων, 
ωοπτερ Αιθιόττων κα\ των τοιούτων^ οι μεν οδόντες λενκο\ 
και τα οστά, οι ί' ονιτχες μέλανες^ ωσ^ττερ κα\ το τταν ίερμα. 

4Ύων ίε κέρατων τα μεν ττλειστα ^ κοΐλα ^ εστίν άττο της 
ττροσψύσεως ττερί το εντός εκττεφυκος εκ της κεψαΧης οστουν^ 
Γ3Γ άκρου ο €χ€ΐ "το στερεον^ και εστίν αττΚα' τα οε των 

5 ελάψων μόνα λ' όλου στέρεα κάί ^ ττόλυσχιίη. Καί των 
μεν άλλων των εχόντων κέρας ^ ούίεν αιτοβάλλει τα κέρατα^ 
ελαφος 3ε ^ μόνον καθ* εκαστον γγο9, εαν μη εκτμηθρ' ττερι 
8ε των ^ εκτετ μη μένων εν τοις ύστερον λε^ησεται. Τα ίέ 
κέρατα ΤΓροσττέψυκε ^μάλλον τφ 8ερματι η τφ όστφ' 8ιο 
^ και εν Φρυ^Ιψ εισ\ βόες κα) ^άλλοθι ^κινονσαι τα κέρατα 

^ωσττερ τα ί^α. Ιων ο εχόντων όνυχας \εχει ο όνυχας 
ατταντα οσατερ ίακτυλους, δακτύλους 8* οσα ιτόδας, τλην 
ελέφας* ούτος 3ε και δάκτυλους ασχιστους και ήρεμα διηρ- 
θρωμενους κα) Ονυχας όλως ουκ έχει) των 5' εχόντων τα μεν 
^ εστίν ^ευθυώνυχα^ ωσττερ ανθρωττος^ τα δε γαμψώια^χα, ωσ- 
ττερ και των Ίτεζων λέων και των τττηνων ^ αετός, 
Ι Ο Περί ^ δε τριχών κα\ των αναλο^ον ® κάϊ δέρματος τόνδ* 
έχει τον τρόττον. ΎρΙχας μεν έχει των ζφων οσα ττέζα και 
ζωοτόκα, φολίδας 3' οσα ττεζα και ^ φοτόκα^ λεττίδας δ* 
ίχθύες ^ μόνοι, όσοι φοτοκοΰσι το ^"^^αθυρον ωόν' των γαρ 
μακρών ^όγγρος * μεν ου τοιούτον έχει ωόν, ούδ^ ή μύραινα. »• Τ€] μ€ν Ρ.Ο*, Οίη. €». 8 μίΚάνων ^€ρμΛτων Ρ.Ι>. * αΐ αίΓούίςυβ 
Οίη. Α*.€*. ν λίνι:Λ και μ^ταξν Λ».0». ^ τα ΟΜ. Ρ. « π€ρ οτη. Ρ.ϋ*. 
Υ κοίΚόρ Ρ. « €στι το απ6 Ρ.ϋ». » τά στ€ρ€α Α*. ^ πο\νσχ€^η Α», 
β ούθί ρΓ. Α*. ^ μόνος Α*. Ο*. * €ΚΤ€μνομίνων Ο*. ' τφ Β€ρμαη 
μάλλον ζ τό 6στουν Ρ.ϋ». ί «αϊ οΐ €ν Α*. ** 3λ\οθ(ν ρΓ. Α*. > οί 
κινοΰσι Α*.0». ί' €ίσι Ρ.ϋ* 1 ίύθνόνυχα Ρ.Ο».Ι>. ω αΐ€τός ϋ». 

>^ τριχών ^€ Ρ.Ό^. ^ κα\ του άρματος €χ€ΐ τόνΒ€ Α^. Ρ φοτόκα^ ζωοτόκα 
ρΓ. Α». «1 μόνον Α».α». Γ ψαδνρόν Ρ.ϋ». » μίν ΟΠΙ. Α» Ο». III. 9— II. ΙΣΤ0ΡΙ12Ν Γ. 79 

ίγχβλι/ί ί" όλως ουκ βχβι. Τα ίέ ^ττάχη των τριχών και ^αΐ2 
λ«Γτατΐ7Τ€9 και τα μ€^€θη ίιαψβρουαΊ κατά τους τόττους^ ίν 
ο?ρ αν &σι των μέρων, και οττοΐον ^ αν ^ το ίερμα' ως γαρ 
€ΤΓΐ το 'ίΓοΧν €ν τοΐς Ίταχυτεροις ίερμασι σκ\ηρότ€ραι αι 
τρίχες και ^τταχύτβραι, ττλείους 3ε κα\ μακροτεραι εν τοις 
κοιΚοτεροις κα\ ύ'γροτεροις^ ανττερ 6 τόττος ^ ^ τοιούτος οίος 
εχειν τρίχας, * Ομοίως 3ε κα\ ττερι των Χεττιίωτων έχει και 3 
*των φοΧιίωτων. *Ό(7α μεν ουν μαΧακας έχει τας τρίχας, 
^€νβοσί(^ ^χρώμενα ^ σκΧηροτερας Ία-χει, οσα 3ε σκΧηράς, 
μάΚακωτερας κα\ εΧαττους. Αιαφερουσι 3ε και κατά τους 4 
ΤΌΊΓους τους ^θερμότερους και "ψυχρότερους, οίον αι των 
ανθρώττων τρίχες εν μεν τοΐς θερμοΐς σκΧηραΙ, εν 3ε τοΐς 
"ψυχροΐς μαΧακαι. ^ΕίσΙ 3* ^ αυ αι μεν εύθεΐαι μαΧακαι, αι 
3ε ^ κεκαμμεναι σκΧηραί, *^Η ίέ φύσις ^της τριχός εστί 11 
σχιστή. * Τω μαΧΧον 3ε κα\ ^ττον 3ιαφέρουσι ττρος ^ ολ- 
λι;λα9• ^Ένιαι 3ε ^ τη σκΧηροτηττι μεταβαΐνουσαι κατά μΐ" 
κρον ούκετι θριζίν εοΐκασιν άλλ' άκανθαις, οίον ™αί των 
εχίνων των χερσαίων, ΤΓαραττΧησΙως τοΐς ονυζιν' και γαρ το 
των ονύχων γνος " εν ενιοις των ζ^ωων ουόεν όιαψερει " οια 
την σκΧηρότητα των οστών, Αερμα 3ε τταντων Ρλβτττο-ι 
τατον ανθρωτΓος έχει κατά Χό^ον του με'γεθους, ^Ένβστι 
3* εν τοΐς 3ερμασι ττάσι ^Χισχρότης μυζώ3ης, εν μεν τοΐς 
€λαττα)ΐ' εν 3ε τοΐς ττΧεΙων, οίον- εν τοΐς των βοών, εζ ^ς 
ΊΓΟίοΰσι την κόΧΧαν' ενιαχοΰ 3ε κα\ εζ ιχθύων ττοιουσι κοΧ•" 
Χαν. ^Αναισθητον 3ε το 3ερμα τεμνόμενόν εστί καθ* αύτό' 3 
μάΧιστα 3ε τοιούτον το εν τ^ κεφαΧ^, 3ια το ^τό μεταξύ 
ασαρκοτατον είναι τρος το οστουν. υττου ο αν ίρ καυ * παχία Ρ. ^ αϊ Οίη. Ρ*. ^ 3ν τ β Ο*. * παχύτ€ραι και πλίίους 
δβ Ρ.ϋ*. Υ ϋ ΓΟίοΟτοί] ούτος Α*. * των ρθ8ΐ κα\ Οίη. Α*. * €νθοσίφ 
Ρ, Μί^ ρΓ. Α*. ^ χρωμίνας Ρ, χρωμίνονς ϋ», Οίη. ρΓ. Α». « σκΚηρά- 
Τ€ρα Ρ.Ο*. ^ ψυχρότερους κα\ θ€ρμοτ€ρους Ρ. Ο*. Ο*. ® €ΐσ\ — μαΚίΐκαί 
Οίη. Α*. ^ αδ οίη. Ο*. ί κ^καυμίναι. Α*. ^ των τριχών Ό*. * τό Ρ, 
Οίη. Α». ^ αλλι^λον; Ρ. 1 τ^ οηΐ. Ο*. ™ αϊ των χερσαίων ίχί^νων Ρ. 
» Ιρ Οίη. Ρ.Π». ο θια 0Π1. Α».0». Ρ χάΚ^π^πατον ρΓ. Α». <1 τ6 

8ΐΐ6Γυπι 0Π1. Ρ.Α*.0». 8ο ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

αύτο ^€ρμα^ αν ^ιακοιτη^ ου (τυμψύεταί^ οίον γνάθου το 

4 \€ΤΓΤον καί ' ακροτΓοσθΙα και βλ€ψαρΐ9. Ύων συνεχών * ίβ 
το ίερμα €ν αττασι τοις ζφοις, και ταύτΐβ ^ιαΧβίττει ^ * κα). οι 
κατά φύσιν ττόροι ίζικμάζονται^ ^ καΐ κατά ^ το στόμα κα\ 
όνυχας. Α€ρμα μ€ν ουν ^ττάντ ίχει τα εναιμα ζφα^ τρίχας 

5 5' ου ττάντα, άλλ' ωσττερ ^ ^ίρηται ττρότερον. Μβτα^αλ- 
Χουσι ίέ τά9 ^χρόας ^ηρασκόντων και ΧευκαΙνονται €ν άι/- 
θρώττφ' τοις 5' αλλθ£9 'γίνεται μεν^ ουκ €ΤΓΐ8ή\ως ίέ σψό^ρα^ 
ττΧην ίν Ίτητω. ΑευκαΙνεται ίε κα) αττ άκρας η θρίζ. Αι 
ίέ ττΧεϊσται ^ ευθύς φύονται Χευκαι των ττοΧιων. ^Ηι κα\ 
ίηΧον ΟΤΙ ^ ούχ αύότης ^ €στ\ν η ττοΧιότης, ωσττερ τίνες 

βφασιν' ^ ούίεν *γαρ φύεται ευθύς αΖον. Έι/ ίβ τω εζανθή- 
μάτι ο καΧεΐται Χεύκη^ ττάσαι ττοΧιαι ^1*γνονται' η3η §έ τισι 
κάμνουσι μεν ττοΧιάι ^ ε*γενοντο^ ^ύ'^ιασθεισι $ε άττορρυεισων 
μεΧαιναι ανεφύησαν. ΥίνονταΙ ^τε μαΧΧον ΤΓθΧια\ σκεττα- 
ζομενων των τριχών η ^ιαττνεο μένων. ^ ΥΙρωτον 8ε ττοΧι- 
ουνται οι κρόταφοι των ανθρώττων^ και τα ττρόσθια ^ττρο- 

7 τερα των ^ όττισθίων' τεΧευταΐον ^ η ηβη. Είσι 8ε των 
τριχών αι μεν συγγενείς^ οι ί' ύστερον κατά τας ήΧικΙας 
γνόμεναι εν ανθρώττω μόνφ των ζφ^ν^ σιτγ'γενεΐς μεν αι εν 
τη κεφαΧ^ ' καΐ ταΐς βΧεφαρισι και ταΐς οφρύσιν, ύστερο^ 
'γενεις όε αι εττι της ηρης ττρωτον^ ^ εττειτα αι εττι της 
μασχαΧης^ τριται 8* αι εττΙ του 'γενειου' ίσοι *γάρ ° οι τόττοι 
€ΐσ]ν εν οΐς ® αι τρίχες εγγίνονται α? τε συγγενείς και Ρ αι 

Βυστερο'γενεΐς. ΑεΙττουσι 8ε κάϊ ρεουσι κατά την ήΧικιαν αι 
εκ της κεφαΧης κα\ μαΧιστα ^ και ττρωται. Τούτων ^ 8ε αι 
εμττροσθεν μόναι' *τά ^αρ οιτισθεν ού8ε\ς γνεται φαΧα•- 

Γ άκροπισθία Α».0». » Β* €στϊ τ6 Α».€β. * και] τ€ Ρ.ϋ». ν ,£„! οί 
κατά Α». ^ τ6 οτα. Ρ.ϋ» » ίττοντ' Ιχίΐ Α».0*, ?χ€4 πάντα Ό». 

7 ^ιηριηται Ρ.ϋ*. * χροώ.9 γηρασκόντων κα\ Χευκότίροί γίνονται €ν αν- 

θρώπου Ρ.ϋ*. » €νθν €*. ^ ου χαννότης Ρ.Α».0*.Π»: ΟϋΓΓβΟΐυπί 

βχ ίηίρρ. β ή πολίότης «στίν Α* €*. «1 ονδί ρΓ. Λ», β γιγνοντσι Α«. 
ί νγιανθΈΪσι Ρ.Ο». 9 τ« Οίη. ρΓ. Α*. ^ πρότίρον Ό\ » πρότερα 

ΟΠΙ. ϋ». ϊ' ^ίσθ^ν Α* €». 1 κα\ €ν ταίί ϋ». ™ ?π€ΐτα θί αί Α».0». 
» οΐ οίη. Ρ.Ο» ο αΐ τρίχ€ς οίη. Α».0». Ρ αΐ οιη. Ρ.Α». <1 κα\ ΐΓ^.] 
αΐ πρ. €». Γ θ€] γαρ ρΓ. Α*. ■ τό Α».€» III. II. 1ΣΤ0ΡΙί2Ν Γ. 8ι 

κρός. *" Η μεν * ονν κατά κορυψην Χαότης φαΧακρότη^ 
καλείται^ η ίε κατά τας ^ όψρΰς ^ αναφάλαντίασις' οιίίβτε- 
ρον ίέ τούτων συμβαίνει ^ ού$€ν\ ττρϊν η αφρο^ίσιάζαν αρ^ 
ζίΤται• Ου ^γίνεται 5' ούτε τταΐς φαλακρός οΰτε ^υνη ^Όυτε^ 
οί εκτετμημενοι' άλλ' εαν μεν εκτμηθΤ) ττρο ηβη^^ ου φύονται 
α/ ύστερο^γενεΐς^ εαν 5' ύστερον^ αύται μόναι εκρεουσι^ ττΚην 
της ηβη9' Τυνη 8ε τα9 εττΐ τω 'γενείω ου φύει τριχας' ττλην 
^ενίαΐζ 'γΐ'γνονται όλΐ^γαι^ όταν τα καταμήνια *στ^, κα\ οΐον 
εν ΙίαρΙα ταΐς ιερειαις^ ο 8οκεΐ συμβαινειν σημεΐον των μεΧ- 
Χόντων, Αέ' 5* αλλαί 'γΐ'γνονται μεν, εΧαττους 8ε, Τι^νον- ίο 
ται ίε και αν8ρε9 κάϊ 'γυναΐκες εκ 'γενετης ενδεείς των ύστερο- 
'γενων τρί'χων ^ αμα και αγοί/Οέ, οσοιττερ αν καΐ ήβης στερη- 
θωσιν. Αι μεν ουν αΧΧαι τρίχες ^ αΰζονται κατά Χό^ον η 
^ ττΧεον η εΧαττον, μαΧιστα μεν ^ αι εν τ^ κεφάΧ^, είτα 
ττώ^ωνι, και οι Χετττότριγοι μαΧιστα. Αασύνονται 3ε τισι ιι 
και ^α/ οφρύες ^γινομενοις ττρεσβυτεροις, ούτως ωστ άττο- 
κείρεσθαι, $ια το εττΐ συμφύσει οστών κεΐσθαι, α "γηρασκόν^ 
των ίιιστάμενα ^ 8ιιησι ττΧεΙω ** ύ'γροτητα. Α/ ί' εν ταΐς 
βΧεφαρίσιν ουκ ^αυζονται, ρεουσι ίε, όταν αφρο^ισιαζειν 
αρζωνται, κα\ μάΧΧον τοις μαΧΧον αφρο^ισιαστικοΐς' ττολι- 
ουνται 8ε βραδύτατα αύται, ^ΕκτιΧΧόμεναι ί' αι τρίχες ^ ζ 
μέχρι της ακμής αναφύονται, είτα *^ ούκετι, ^Έχβί ίε ττασα 
Ορ\1ζ ύ'γρότητα ττρος τη ριζ^ί "γΧίσχραν, και εΧκει εύθυς 
εκτιΧθεΐσα τα κουφά θΐ'^'^ανουσα, ^Όσα ίέ ττοικιΧα των 
Ορων κατα τα? ' τρίχας, τούτοις και εν *" τω όερματι ττρου- 
ττάρχει η ττοικΐΧία κα\ εν τφ της *γΧώττης 8ερματι, ΐίερι 13 
3έ το γνειον τοις μεν συμβαίνει " και την ύττήνην και το 
'γενειον 8ασυ εχειν, τοις 8ε ταύτα μεν Χεΐα τας σιαγόνας 8ε * ονν Οίη. Α*. ^ οφρνς Ο*, σφρνας Ρ.Ο*. ^ άναφαλανΘΙχισις 

Ρ.€».Ι>. » ούθινί] ούδίι/ Α». Υ ούθ€ Ρ. Ό». ^ ^λ/γαι γίγνονται ίνιαις 
Ρ.ϋ». » στωσι Α» Ο». ^ αμα] αλλά Α».0». ^ αυξάνονται Α».€*, 
αίρονται Ό*. «1 πλ€ίον Ρ.ϋ». β αί οιηΧ'». ^ αί οιη.Α». Κ διιασι €». 
^ νγρότητί Α*. ^ αυξάνονται Α*.€*. ^ ούκίτι] ουκ €χ€ΐ ρΓ. Α*. 

* τρίχας «V τούτοις Ρ.ϋ*. ™ τοΊς ^ίρμασι Α*. " κα\ Ληΐβ την ΟϊΆ. 

Ρ.Ο*. 

νθΙ«. IV. ο 82 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηΐ8Τ. Αν. 

3ασ€ΐας' ^ττον $€ 'γί'γνονται ψαΧακροΙ ^ οι μα^ί^γεναοι. 

ΐ4Ανζονται ^ οι τρΙ'χ€9 €ν τβ νόσοίζ τισίν^ οϊο'ν ^ ίν ταΪ9 
^ ψθίσεσι μαΧΧον^ και ίν ^γηρα και τεθνεώτων^ κάϊ σκληρό" 
Τ€ραι ^Ι^νονται αντί μαΧακων' τα ί' αύτα ταύτα σνμβαΐνει 
κα\ τΓ€ρ\ τους όνυχας, ^Ρέουσι 'ίέ μαΧΚον αϊ τρΙ\€ς τοις 
αψροίισιαστικοΐς αι (ητγ'γ€ν€Ϊς' αί ί' ύστ€ρο*γ€ν€Ϊς '^Ινονται 

15 θάττον. Οι 5' * ιζίαν 1•χοιπ•€ς ^ττον ψαΧακροΰνται, καν 
δντες φαΧακρο] Χάβωσιν, €νιοι δασύνονται. Ουκ αύζανεται 
ίέ θρ]ζ ατΓΟτμηθεΐσα^ άλλα κάτωθεν αναφυόμενη ^γίνεται 
μείζων. Και αί ΧεττΙ^βς ' ίε τοις ϊχθύσι σκΧηρότεραι ^ *γ/- 
νονται κα\ τταχυτεραι^ τοις ^€ Χετττννομενοις κα\ ^τοΐς ^ηρα^ 

ι6 σκουσι σκΧηρότεραι, Και των τετραττόίων 3ε ^γινομένων 
Ίτρεσβυτερων των μεν αι τρίχες των 8ε τα ερια βαθύτερα 
μεν ^γίνεται, βλαττω ίέ τω ΐΓΧηθει' και των μεν αί όττΧαΙ 
τίον 5' αί χί^λαί "γίνονται ^^ηρασκόντων μείζους^ και τα 
ρύ^χη των ορνίθων, ^ Αυζονται ίε και αί χι/λα/, ωσττερ 
1 2 κα\ οι όνυχες. ΤΙερΙ ίβ * τα τττερωτα τίον ζωων^ οίον τους 
όρνιθας^ κατά μεν *τα9 ηΧικίας ού8εν μεταβαΧΧει^ ττΧην 
'γέρανος' αυτή 5' ** ο^σα τέφρα μεΧαντερα ^γηρασκουσα τα 
ΤΓτερα Ίσχει* ίια ίε τα τταθη τα 'γι^νόμενα κατά τα9 ωρας^ 
οίον όταν "^ύχη ^ γ^γνηται μάΧΧον, ενίοτε 'γίνεται των 
μονοχρόων εκ ^ μεΧάνων τε και ^ μεΧαντερων ^Χευκά^ οίον 
κόραζ τε κάϊ στρουθος κάϊ χεΧι3όνες' εκ ίε τίον Χευκων 
ι^γενΣύν ουκ 3τΓται εις μεΧαν μεταβαΧΧον, Και ιτατα τα9 
ώρας §ε οι ττοΧΧοϊ τοον ορνίθων ^ μεταβαΧΧουσι τας χρόας, 
ώστε Χαθειν αν τον μη συνήθη, ^εταβάΧΧουσι ^ 5' ενια 
των ζωών τας χρόας των τριχών ^ κατά τάί των ύίατων ο οΐ μη δίγ€ν€ΐοι Ρ.Ο*. βΐ ΟΟΓΓ. Α*, δμΛίίηγ€ν€ίθΐ Ο*. Ρ εν] Ιίν Τ€ 

€*, οιη. Ρ.ϋ». <1 φθισικαϊς Ρ.ϋ» ' 6€ οιη. €». » 3{€ίαν Ρ.Π*. 

* ί« ΟΠί. Α».€*. ν κα\ παχύτ€ρΜ γίνονται Ρ.ϋ». ^ τοις οτη. Ρ. Ο*. 

* γηρασκόντων γίνονται Ο*. 7 αυξάνονται Α*. Ο*. * τα πτ€ρα τά τώιτ 
Α*. Ο*. * της ηλικίας ούδί ρΓ. Α*. ^ οΖσα τίφρα Α*. Ο*, ως Τ€θ€ύρη' 
ται Ρ.ϋ». β γινιται Ρ.Ο». <* μ(\αίνων Α*. « μ€\ανωτ€ρων Α*.€*, 
μ€\αντ€ρων ^ Χίνκοτίρων Ό^. ^ Χτυκα] κα\ Ρ. β> μ€ταβαλΧονσιν &η1β 
οί Ρ.ϋ». ^ θ€ τίνα Α».€». * κατά] κα\ ρΓ. Α», και κατά ΟΟΓΓ. III. II— 13- ΙΠΌΡΙίΙΝ Γ. 83 

μβταβοΚά^' ϊνΘα μ€ν *γάρ λβι/ιτα ^ 'γΐ'γρονταί^ ίνθα ίβ '/χ€- 
λαι^α ταιττά. "* Και ττερι τας οχ^εΐας " ί' ° €στ]ν ν8ατα 3 
^νοΧΧα'χου τοιαύτα^ & ττιόντα και όχεύσ-αντα μ€τα την 
'τόσιν ^τά ττρόβατα μελαναζ ^εννωσι ^τους αρνας^ οϊον 
^ καί ίν τ^ ΧαλίΓίΑΐΓ^ 'τ^ ίτη. της Θράκης ίν τ^ ^^ΑσονρΙ- 
Τίίί €ΊΓθΐ€ΐ 6 κα\ούμ€νος ^ ΊΓΟταμος Ψυχρός. Και ει/ *τ^ 
^^ΑντανίρΙψ ίέ 3ι/ο ΤΓΟταμοί είσιν^ ων 6 μεν Χευκα 6 5β 
μίΚανα τΓθί€Ϊ τα ττρόβατα, Αοκεΐ §€ κα] 6 ^κάμαν^ρος^ 
Ίτσταμος ζανθα τα ττρόβατα ττΘίεΐν' 8ιο κα\ τον ^Ομηρόν 
φίΐσΊν άντΙ Σκάμανδρου Αανθον ττροσα^γορβύαν αυτόν. Τα 
μεν οϋν άλλα ^ωα ουτ ίντος βχβέ τρίχας^ των τ ακρωτηρίων 
€¥ τοις ττραν€σιν άλλ' ουκ ίν τοις υτττίοις' 6 ίε 8ασύττους 
μόνος καΐ ίντος εχβί των γνάθων τρίχας 'και ύττο τοις ττοσίν. 
*Έ!τι ίέ και 6 * μυς το κήτος όζοντας μεν εν τω στόματι ουκ ξ 
€χ€ΐ9 τρίχας ίε όμοιας ύείαις. Αι μεν ουν τρίχες αυξάνονται 
αττοτμηθεΐσαι κάτωθεν^ άνωθεν 5' ου' τα 8ε τττερα ουτ 
^άνωθεν ούτε κάτωθεν^ άλλ' εκττιτττει. Ουκ αναφύεται 8ε 
ίκτιΧθεν ^ ούτε των μελιττων το τττερον ^ ουθ* όσα ® άλλα 
ίχει α<Γχΐ(ΓΓον το τττερόν' ού8ε το κεντρον^ Οταν άττοβάλΧη 
η μεΚιττα^ ^άλλά θνησκει. 

ΈΛίσϊ 8ε κα\ υμένες εν τοις ζψοις αττασι τοις εναΐμοις, 1 3 
^^Ομοιος 5' εστίν ο ύμην 8ερματι ^ττυκνω κα\ Χετττφ^ εστί 8ε 
το Ύενος ετερον' ούτε 'γάρ εστί σχιστόν οΰτε ^τατόν. Τ1ερ\ 
εκαστον 8ε των όστων και ττερι εκαστον των σττΧαγχνων ^ 6 
ύμην εστί ^ και εν τοις μείζοσι κα\ εν τοις ελάττοσι ζφοις' 
αλλ ^αοηλοι εν τοις ελάττοσι οια το τταμτταν είναι Αετττοι ^ γίνίΤΜ Ρ.ϋ». ι μ€\Μνα Α». >» καΙ] ^€ Ο», θί καϊ ϋ». » ί' ΟΜ. 
0».ϋ». βΐ ρΓ. Α». ο €ΐσιν υίατα €*, υ^ατά (Ισι Α». Ρ ποΧΚαχτι Α», 
ς τά πρόβατα οπί. Ρ.Α».€».ϋ» ^ τάρ ρΓ. Α». » καί ΟΙΠ. ϋ». * τ^ 
Ατι Οίη. Ρ.Ο*. ^ άσυρίτι^ι Α*, άσνρρίτιδι ^^, άσσηρίτΛι Ρ. ^ ψυχρός 
ποταμός Α*. * τη οίη. Ρ. Ύ άταν^ρία Α*, άιτταδρί^ Ό^. * και υπ6 
τοις ποσίν οπί. Ρ. Ο*. * μνστόκητος Ρ.Α^.Ό**. ** κάτωθεν οΰτ( 3»ωθ€ΐτ 
Ρ.Ο*. β ουθ« Ρ.Ο». «1 ούδ* Α». « Λλλα τοιαύτα &σχιστον (χ€ΐ Ρ.Ο». 
' ολλ* ίκτντ€ αποθνήσκει Ρ. Ο*. 8Γ ομοιόν ίστιΐ' ρΓ. Α*. ^ λ€ΐιτώ 

ΜΜ πνκι^ ϋ*. * τιΚτάν Ρ. Π*. ^ 6 βΐ κα\ ρο8(; «στι Οϊΐι. Ο*. 

1 &^η\α Ο». 

Ο 2 84 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

2 και μικροί, ^Μεγιοττοέ ίέ των υμίνων εϊσίν οι Τ€ ττ^ρι τον 
ί^κίφαΧον σι/ο, οίν ο ττερί το όστοΰν ισ'χυρ6τ€ρο9 και τταγύ- 
Τ€ρος του ττερι τον ί'γκεψαΧον^ βττβίθ' ό ττερ] την καρ81αν 
" ύμην. Αιακο'7Γ€ΐς $€ ου σνμφύεται >^ΐλος ύμην^ ψίλοιί/χει/ά 
Τ€ τα οΌττά των υ μίνων σψακέΚίζβι. 

1 4 *'Έιστι $€ κάϊ το ° βττΙττΧουν ύμην, ^Έχβέ ί' ° εττίττλουν 
^τταντα τα ίναιμα' άλλα τοις μ€ν ττϊον τοις 5* αττίμελόν 
εστίν. ϋίχ€ί οε ι ιταί την αρχήν και την €ζαρτησιν βν τοις 
ζωοτόκοις κα\ αμφώ^ουσιν €κ μέσης της κοιλίας^ ^η εστίν 
οίον ραφή τις αύτης' κάϊ τοις μη αμψώ§ουσι ίε εκ της μεγα- 
λΐ79 κοιλίας ωσαύτως. 

1 5 ^Έστί ίέ και η κύστις ύμενοει8ης μεν^ αΧΚο 8ε ^ενος 
ύμενος' ε'χει ίε κύστιν ου ττάντα^ αΧΚα τα μεν Ιζωοτόκα 
ττάντα, των 5' ωοτόκων η χεΧώνη μόνον. Αιακοττεΐσα §ε 
■ οι35' η κύστις συμφυεται αλλ' η τταρ* αύτην την αργην του 
ούρητηρος^ ει μη τι τταμιταν σττανιον' 'γε'γονε 'γάρ τι ^η3η 

2 τοιούτον. Ύεθνεώτων μεν ου ν ού8εν ^ ^ιιησιν ύ*γρόν^ εν 8ε 
τοις ζωσι κα\ ^ ζηρας συστάσεις^ εζ ων οι Χίθοι 'γΐ'γνονται 
τοις κάμνουσιν. Έμ/θέ9 3* η^η κα\ τοιαύτα συνεστη εν τη 
κύστει ώστε ^μη§εν 8οκεΐν ίιαφερειν κο'γ'χυΧίων. 

3 ΤΙερΙ μεν ούν φΧεβος και νεύρου και δέρματος, και ττερι 
ινών κα\ υμένων^ ετι 8ε ^ κα\ ττερι τρί'χων κα) ονύχων κα\ 
χηΧης κα\ οττΧης κα\ κέρατων κα\ οδόντων κα\ ρύγχους και 
χόνδρου κα), όστων και των αναΧο'γον ^τούτοις τούτον έχει 

1 6 τον τρότΓον. 2αρς σε κα\ το τταραττΧησιαν έχον την ^φύσιν 
τίί σαρκι εν τοις εναιμοις ^ ττάσΐν εστί μεταζυ ^ του ^ερμα^ 
τος κα\ του οστού κα\ των αναΧο'γον τοις οστοϊς' ως ^αρ η 
άκανθα έχει ττρος το όστοΰν^ ούτω κα] το σάρκωνες ττρος 

ζτας σάρκας έχει των εχόντων οστά κα\ ακανθαν. *Έστί ίέ 

™ μέγιστοι] και μέγιστοι Ρ. »* νμην ΟΙΏ. Ρ.Ο*. ο ίπίπλοον αίΓΟςαβ 
Ιοοο ρ. π», (Ίτίηλονς 6 ρπΟΓβ Ο». Ρ άπαντα Α*.€». <1 κα\ ροδΙ ί€ 

Οίη. Ρ.ϋ». >• η Α». 8 οϋτε Ρ». * ήίη οίη. Α». ▼ δΐ€ΐσιν Α». 

^ ξηρά σύστασις Α».€». » μη(ί€ ρΓ. Α». Υ κα\ ρο8ΐ δβ Οίη. Α».0». 
2 τουτοα €χ€ί τόνίί€ τ6ν Α*, τοντον €χ€ΐ τον Ρ. Ο*. * φύσιν €ν τ^ Ρ. 

^ πασιν] ίν ϊτασιΐ' Ρ.Α*.0*.Ό*. ^ τον Τ€ Βίρματος Α*. III. 13—17• ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Γ. 85 

3ί€ίΐρ€τη ή (ταρζ χαντι;, κάϊ οι/χ ωστΓ€ρ τα ι/€υρα κάϊ αι 
φ\€β€9 €ΊΓΐ μήκος μόνον. Α.€ΤΓτννομ€νων ^μβν ουν των Χωων 
αφανίζονται^ κα) γένονται ψΧζβια κα\ ΐνβς' ^ €νβοσίη ίέ 
ν\€ίθΡΐ γρωμίνων ττιμ^Κη αντ\ σαρκών. Έ»1σ\ ίε τοις μίν ^ 
€^(ουσι ^τά9 σάρκας ττοΧλας βτ αϊ ψΧβββς βλαττοι/ς καΐ το 
αίμα €ρυθρότ€ρον κάϊ ^ τα σττΧά'γχνα ^ και κοιλία μικρά' 
τοις ίέ τας ψΧεβας ίχουσι μ€*γάλας και το αίμα μελαντβρον 
και σΊτλάγχνα μ€*γά\α και ^.κοιλία μβγάλι;, αι ίέ σάρκες 
ίλάττους, ' ΤΙνονται 8ε κατά σάρκα ττίονα τα ™ τας κοιλίας 
έχοντα μικρας. ΥϊιμεΚη ίε κα\ στεαρ 8ιαψερονσιν άΧλήΧων. 1 7 
Το μεν 'γαρ στεαρ εστί θραυστον τταντνι κα\ ττή'γννται ψι;- 
'χόμενον^ η $ε ττιμελη "χυτον κα\ αττηκτον' κα\ οι μεν ζωμοί 
Οί των ΤΓΐόνων ου ττηγυνται^ " οίον ίτητου κα\ ύός, οι 8ε των 
στεαρ ενόντων ^Ίτή'γνυνται, οίον ττροβατου κα\ αί'γός. Αια^ι 
φερουσι 8ε κάϊ τοις τόττοις' η μεν 'γαρ ττιμελη γνεται με- 
ταζν 8ερματος καϊ σαρκός, στεαρ ί' ον ^γίνεται άλλ' Ρ η εττϊ 
τελεί των σαρκών. Υί'γνεται 8ε καϊ το ^εττίττλοον τοις μεν 
ΐΓΐμ€λώ8εσι ΤΓΐμελω8ες, τοις 8ε στεατώ8εσι στεατω8ες. ^Έχει 
ίέ τα μεν αμψώ8οντα ττιμελήν, τα ίε μη αμφώ8οντα στεαρ. 
Ύών 8ε σιτλα^γχνων "' το ητταρ * εν ενίοις των ζωών ^γίνεται 3 
ΤΓίμελΖ8ες, οίον τοον ΐ'χθνων εν τοις σελά•χεσιν' ττοιοΰσι 'γαρ 
ελαιον αττ' αιίτώι/, δ ^γίνεται τηκομενων' αυτά 8ε τα σελαγβ 
εστϊν ^ ατΓΐμελώτατα καϊ κατά σάρκα καϊ κατά κοιλίαν 
κεχωρισμενί] ^ ττιμελη. ^Έστι ίέ ^ καϊ το των ιχθύων 
* στεαρ 'πιμελω8ες, καϊ ου ττή^γνυται. ^ Πακτα ίέ τα ζωα 4 
τα μεν κατά σάρκα εστί ττίονα τα 8ε αφωρισμενως. ^Οσα 
8ε μη έχει κεχωρισμενην την ^ ττιότητα, ηττόν εστί ττίονα ^ μ€ν οίη. Α». Ο». β €νοσία Α». ^ τάς ΟΠΙ. Α».€». » αί] καϊ Ρ. 
^ τα Οίη. ΡΧ*.ϋ». ^ κα\ κοιλία μικρά ΟΙΏ. Ο». ^ κοιλίαν μ€γάλην Α». 
1 γίγν€ταί Β( κάϊ τα σηρκία πίονα Α*.0*. ^^ της Α*. "^ οίον — ου πηγνυν-* 
ται ΟΠΙ. Ο». ο Ίτηγνυται Α*. Ρ η Οίη. ρΓ. Α*. <1 €πίπλοιον Α».0». 
' τό ζτταρ οίη. Ρ. 8 «ν οη. Ρ.€».Ό». * α7Γΐ/Α€λα>τα Ρ.Ο». ▼ πιμίλη 
Α».€». ^ καϊ ΟΠΙ. Ρ. Χ στίαρ] γίνος Α». Υ πάντα] καϊ πάντα Ρ.Ο». 
* πιότιμα"] πιμίλην Ρ.ϋ*. 

03 86 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

κατά κοιλίαν κάΙ * εττ/ττλοον, ^ οίον έγχέλνς' ^ όλΐ'γον ^ 'γαρ 
στ€αρ €γρυσι ττερί το * βττ/ττλοοί'. Τά ίέ χλβΓστα γνεται 
^ΤΓίονα κατά την γαοττερα, κα\ μαΧιστα τα μη ίν κινησ€ί 
$ δντα των ζωών» ΟΙ ^ ί* ε^κβφαΧοι των μεν ττιμελω^ων 
λιτταροί, οίον νος, των 0€ » (ττεατωοων αχτχμηροι, 1 ων οε 
σττΧα'γχνων ττερι τους νεφρούς μαΧιστα ττίονα ^γίνεται τα 
ζωα' εστί 3* ^ αε\ 6 3εζίος αττιμεΧώτερος^ καν σφόδρα ττίονες 
βώσιν^ ελΧεΙττει τι αεί κατά ^το μέσον. Τίερινεφρα 3ε «γ/ι/ε- 
ται τά ^^ στεάτωση μαΚΧον, και μαΧιστα των Χωων Ίτρόβα-' 
τον' τούτο *γάρ αττοθνησκει των νεφρών ^ττάντη καΧνφθεν^ 
των. Υινεται §ε ττερίνεφρα ίι' ™ ευβοσίαν^ οΐον της Σίΐτε- 
λ/α9 Ίτερϊ Α.εοντΙνους' 3ιο κα\ εζεΧαννονσιν ° ο^^/ε τα ττρό^ 
βάτα της ημέρας, δττως εΧαττω Χαβωσι ^την τροφήν. 

Ι 8 ΙΙάντων 8ε των ζωών κοινόν εστί το ίτερϊ την κόρην εν τοις 
όφθαΧμοΐς' ^ε'χουσι *γαρ τοΰτο το μόριον στεατω8ες τταντα 
οσα εχουσι ^ το τοιούτον μοριον εν τοις όφθαΧμοϊς και μη 
εισι σκΧηρόφθαΧμα, *Έστι 5' ^ α^ονώτερα *τα ττιμεΧώ^η 
κα\ άρρενα κάϊ ' θήΧεα. ΤΙιαΙνεται 8ε τταντα ^ ττρεσβυτερα 
μάΧΧον τι νεωπτερα οντά, μαΧιστα ί' ^ όταν κα\ το ττΧάτος 
κα\ το μήκος ^εχρ του μεγέθους και εις βάθος ^αύζανηται. 

19 ΙΙβρί 'ίέ αίματος £8ε εχει' τοντο *γάρ ^ττάσιν άναγ- 

ιταιοτατοι/ κα\ κοινότατον τοις εναιμοις, κα\ ουκ εττικτητον, 

άλλ' ιπτάρχει ττάσι τοις μη φθειρομενοις. Ίίαν 8* αίμα 

εστίν εν άγγειω, εν ταις καΧουμεναις φΧε\\τΙν, ^ εν αΧΧω 3ε 

2 ουοενι ττΧην εν τρ καρόια μόνον. Κ^υκ ε'χει οε ^ αισυησιν το * ατίπΧοιον Α^.Ο*. ^ οίον αί €γχ€λνς Ο*. ^ οΚιγον"] δλαι Ρ. ^ γαρ 
Οίη. Α*, β ττίονα] π\€ίονα Α*. ^ θ*] θ« γ€ Α*. 8» στίοτικων Α*, στα^ 
Θητών €». ί» 6 6€ξί6ς άίΧ Ο». * τ6 οίη. Ρ.€λ.Ό^ ^ στ€ατώ^η μαΧ. 
λον] 6στ€ώίίη Α*. * πάντη των κείΚνφΰίντων Ρ. "* βνοσία» Α*. ** οψί 
ποτ€ τά Α\0. ο την τρ.] της τροφής Α».€*. Ρ γαρ Ιχονσι Ρ.ϋ». 
^ τ6 τοιοντον'\ τοϋτο τό Α*.0*. "^ ατο¥ωτ€ρα Ρ. * τά] πάντα τά Α*.0*. 
* Θη\€ΐα Α*. "^ πρ€σβύτ€ρα οίη. Ρ. ^ όταν καϊ] οντά Α*.0*. * ^χει 
Ρ.Α».0». Υ αυξάν€ταί €*, αΰξ€ται Α». « δί] θί του Ό». » άπασαν 
Ρ.Ο». βΐ ροβΐ €ναίμοις Ε)». ^ €ν &η(;6 αλλφ ΟΠΙ. ϋ*. « τά αίμα αί- 

σ&ησιν 0>^. III. 17— 19• ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Γ. 8; 

αΙϊμχΑ άτΓΎομένων ίν ον3€νϊ των ζψοΰν, ωσ-ττερ οι/ί' η ^ΊτβρΙττω^ 
σΐΫ η ^ €ν τ^ κοίΧΐίΐί' ον8€ ίη ^6 ί'γκβφοΧος ού^* ^ό μυελός 
^ονκ €χ€ί αίΐσθησιν άτττομένων. ^Οττου ί' αν τις ίιβλί; ^την 
σάρκα^γνεται αίμα ίν "ζωντί^ίαν μη ^η διεφθαρμένη η σάρζ. 
*Έστέ $€ την φυσιν το αίμα τον τε χνμον έχον *γ\υκύν, εάν 3 
ηΓ€ρ ύ^ιες ^, και το γρωμα ερυθρόν' το 3ε γεϊρον η φύσει 
η νόσφ μεΧαντερον• Και οντε Χιαν τταχυ οντε Χίαν Χειττον 
το βίΧτιστον^ εαν μη "χείρον ^ ^ Αα φνσιν η 8ια νόσον. 
Καέ εν μεν τφ ζφω ™ ν^γρον και θερμον άβ/, εζιον 8ε εζω 4 
ττηγηπταί τταντων ττΧην εΧαφου κάϊ ττροκος κα\ ει τι αΧΧο 
τοιαύτην έχει την φύσιν* το 5' άλλο αίμα ττή'γνυται, εαν 
μη εζαιρεθωσιν αι ίνες. " Ύαχκττα 8ε ττηγυται το του 
ταύρου αίμα τταντων. ^Έστί ίέ ^των εναιμων ταύτα ττοΧυαι-Β 
μότερα Ρ τα κα\ εν αύτοΐς κάϊ εζω ζωοτόκα [^-αί] των εναί^ 
μων μεν φοτοκουντων οε. Ια οε ευ έχοντα η •* ψυσει η τω 
{τγιαίνειν ούτε ττοΧυ Χιαν ^χει, ωίτττερ τα ττεττωκότα ττόμα 
νρόσφατον^ οΰτ^ ολ/γοι/, ωσττερ τα ττιονα Χίαν' τα γαρ 
'Κ'ίονα καθαρον μεν έχει όΧι^ον 8ε το αίμα^ κα\ ^γίνεται 
ΐΓίοτερα γινόμενα ^ αναιμότερα' αναιμον 'γαρ το ττΐον, Καέ6 
•το μεν τΓΪον ασητττον^ το * ί ' αίμα και τα εναιμα τάχιστα 
σηττεται^ και τούτων τα ττερι τα οστά. ^'Έ»χει 8ε Χετττότα- 
τον μεν α?/χα κα\ καθαρώτατον ανθρωττος^ τταχύτατον 8ε και 
^ μεΧάντατον των ζωοτόκων ταύρος κα\ όνος. Και εν τοις 
κάτω 8ε μοριοις η εν τοις ανω τταχύτερον το αΐμα «γ/με- 
ται κάί μεΧάντερον. Σφύζει 8ε το αΐμα εν ταΐς φΧε^Ι/Ιν ; 
^€1/ αττασι ττάντη αμα τοις ζωοις^ και εστί ^των υ'^ρων 
^ μόνον καθ* ατταν τε το σώμα τοις ζωοις κα\ άεΐ, εως αν 
^^, το αΐμα μόνον, ΙΙρώτον 8ε γίνεται το αΐμα ^ εν τί ^ π€ρίττωσα των ζ(^ων ή Ρ. Ο*. * (ν τ5 κοιλία] της κοιλίας Α*.0*. 

' 6 οιη. Ρ.ϋ». 8Γ 6 οιη. Ρ.Ο» Ο». 1^ ούκ οιη. Ρ.Ο». ^ την οηι. Α» 
ϊ' β ροβΐ σαρξ Α».^». 1 η 8ια φύσιν ή Βώ. νόσον ζ, κα\ Ρ.ϋ». « Θίρ- 
μ6ν και νγρον Α*. ** τάχα Α». ο των] των μ€ν Ο». Ρ τα] & Ο», 

•ι φύσ€ως Α*. *■ ίναιμάτίρα Ρ. ^ γ^ μ^ρ ηίονα ασηπτον τό αίμα €χ€ΐ, 

τύ Ρ.ϋ». * θ' οιη. €». ν μ€\αν Ρ. ^ €ν οω. Α».θΛ. χ των] «€ 
τ&ν Ρ.Ι)*. 7 μόνον] μ€ν Ο*. * €ν τοΙς ζώοις €ν τη καρδίψ Α*. 

04 88 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

καρ81α τοέ9 ζφοίζ^ κάϊ ^ττρίν οΚον ίιηρθρωσθαι το σώμα, 
9^Στ€ρίσκομ€νου ί' αντοΰ κάϊ άφΐ€μ€νου ίζω ττλβ/οί/οί ^ μΐρ 
ίκθνησκουσι^ ττοΧΚου 3' α'^αν αττοΘνησκουσιν, ^Εζιτγραινο- 
μίνου ίε \1αν νοσουσιν' γ/ι/εταέ ^αρ Ι'χωροα^βς^ καΐ ^ ίέορ- 
ροΰταί οΰτως ωστ€ η§η τινίς Ι^ισαν αιματώ8η ι3ρωτα. Και 
ίζίοι/ ένίοις ου ττη'^νυται ΤΓαντ€Κωζ η ίιωριο'μένως καΐ χωρίς. 

9Τ0Γ9 ίέ καθβύ^ουσιν €ν τοις €κτο9 μερεσιν εΧαττον ^γίνεται 
το αίμα, ω(ΓΤ€ και κβντουμενων μη ρεΐν ομοίως, Τίνεται §€ 
^ τΓ€Ττόμ€Ρον ίζ ^ ί'χωρος μ€ν αίμα, εζ αίματος 5ε τημεΚη' 
^ νενοσηκότος 5* αίματος αιμορροίς η τ ίν ταϊς ρισ\ κα\ η 
^ τΓβρΙ την είραν, καΙ ^ ίζία• * ^ηττόμενον ^ ίέ ^γίνεται το 

ΙΟ αίμα εν τω σώματι * ττυον, εκ οε του ττυου "* ττωρος. ϊο οε 
των ° θηΧειων ττρος το των αρρένων §ιαψερει' ° τταχυτερόν 
τε ^αρ και μελαντερόν Ρ εστίν ομοίως εχόντων ττρος ^ ύ'γί^ 
ειαν κα\ ηΧικίαν εν ^τοΐς θήΧεσιν, κα\ ^ εττίΊΓοΧης μεν εΧαττον 

ίί^ εν ^' τοις θήΧεσιν, εντός 8ε ττοΧυαιμότερον. Μαλίστα ίε 
καΐ των ^ θηΧεων ^ ζψ(*>ν Ύυνη ττοΧύαιμον, κα\ τα καΧούμενα 
καταμήνια ^γίνεται ττΧεΐστα των ζφιον • εν ταΐς "γυναιζίν, 
Ί!^ενοσηκος $ε τούτο το αίμα κίίΧειται ρους, Ύων <5' αΧΧων 
των νοσηματικων ^ττον μετεχουσιν οι ^γυναίκες, ^ΟΧί'γαις 
8ε "γίνεται Ιζία και αιμορροϊς και εκ ρινών ρύσις' εαν 8ε 'τι 

ΐ2συμβαίνη τούτων, *τα καταμήνια χείρω ^γίνεται, Αιαφερει 
8ε ^ κα) κατά τας ήΧικίας ΊτΧήθει κα\ εί8ει το αιμα' εν μεν 
'γαρ τοις ττάμΊταν νεοις ^ ιχωροει8ες εστί και ^ ττΧεΐον, εν 8ε 
τοις Ύερουσι τταχύ κα) μεΧαν και ολ/γοι/, εν ακμαζουσι 8ε 
μεσως' κα\ ττή'γνυται ^ταχυ το των γερόντων, καν εν τω 
σώματι ^ εττητοΧης' τοις 8ε νεοις ου γνεται ^τοΰτο, ^Ιχώρ 

* πρινη Ρ.Ο*. ^^ μίν ου βνησκονσι Α*Χ*. ^ ίιορουται Ρ.ϋ*, 6ιορ- 
θονται ρΓ. Α*. *^ π€ΤΤομίνων Ρ.0*.Ο*. * Ιχωρων Ρ.Ο*. ^ νίνοξτη- 
κότα Α*. ? πάρα Ρ. ^ Ιζύα Ρ. ^ ξτηπτόμίνον Α*. ^^ δ« ΟΠΙ. Α^.Ο'*. 

* πύος Ρ.Ο*. ϊϊ* πόροί ΡΧ*.0*, σπόρος Α*. •** θηΧαων αίμα προς Α*. 
^ παχύτατοι/ γαρ Α*. Ρ «στιν ΟΙΏ. Ρ. *1 νγ€'ιαν Α*. '' ταϊ$ Α*. 
« «π* ΤΓολλοίί ϋ». * €ν] μ€ν (ν Ρ.€».ϋΛ. ^^ ταΧς Α». ^ βηΧίΐων Α». 

* ζωών η γννη Ρ, Ο*. Υ €ν ΟΧΏ. Α* Ο*. ^ τισι Α*. * γίγν€ται χ^Ιρω 
τα καταμήνια Α*. ^ και οίη. Α*. *^ ϊχΘω άφρο€ΐΒ€ς €στι πΧίΐον Ρ. 
<1 π\€ον Α».^». « παχύ Ρ.ϋ». βΐ ρΓ. Α». ^ τοιούτον Α».0». III. 19, 2θ. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Γ. 89 

ί* €<ΓΓΪν ατΓ€ΤΓΤον οίμα^ η τω μηττω ττεττέφθαι η τω ^ίιωρ' 
ρωσθαι, 

ΧΙβρέ 3έ μν€\ον' και ^αρ τούτο %ν των νέγρων ενίοις των 2,0 
€ναίμων υτταργ^ι ^ωων» ΙΙαντα 0€ οσα φυσά υτταρ'^ει ^υ*γρα 
€ν τω σώματι^ ίν αγγ€ΐθίς ύτταρχει^ ωσττβρ και αίμα εν ψλβ'ψ'ί 
κα\ μυεΚοζ ίν όστοϊς, τα $€ ίν νμενώ^εσι, και ^ ^ίρμασι κα\ 
κοιΧίαις. ΥΙνεται §€ ίν μβν τοΓί ν€0ΐ9 αιματώ^ης τταμιταν 6 2 
μυεΧός^ ττρεσβυτερων ίέ ^^ γνο μίνων ίν μεν τοΪ9 ττέ/χβλώίβσι 
ΤΓΐμεΚώίηζ^ €ν ίέ τοις (ττβατώίβσί στεάτωσης. Ον τταντα 5*3 
€'χ€ΐ ^τα οστά μυεΧόν^ άλλα τα κοΐλα^ κα\ ^τούτων ενιοις 
ουκ ίνεστιν' τα 'γαρ τον Χεοντος οστά τα μίν ουκ " βχβί, τα 
^ ^^Χ^' ττά/χτται/ μικρόν^ ^ιόττερ ίνιοι ου ψασιν δλωί ί'χιειν 
μυεΧον τους Χεοντας, ωσττερ ^ είρηται Ίτρότερον. Και €ν 
τοις ύ€ΐοις 8* όστοΐς ίΧαττων ^ίστίν^ ίνιοις 5' αύτων ττάμιταν 
ουκ €ν€στιν. 

Ύαΰτα μ€ν ούν τα υ^ρα σχ€$ον άβί ' σύμφυτα ' €στι τοις 4 
^ωθ£99 υστ€ρο^€νη οβ '^αΧα ' τ€ και 'γονη, 1 ουτων θ€ το 
^ μ€ν ατΓΟκεκριμενον αττασιν, όταν βι/ί, ^' ίνεστι, ^ το •γαλα• 
ή ίέ *γονη ου Ίτάσιν άλλ' ^ ενίοις οι καΧούμ€νοι θοροι τοις 
Ιγθύσιν. ^Έχβι ίε, οσα εχβι το '^^αΧα^ ίν τοις μαστοΐς.ξ 

αστούς ο βχβι οσα ^ ζωοτο/τε/ ιταί εΐ' αυτοις και εζω, οέομ 
οσα τε ^τρίχας εχεί, ^ ωσττ^ρ ανθρωττος και ίτητος^ κα\ τα 
ΐΓΐ/τι;, οίοΐ' 5ελφί9 ιταί ^ώιτι; κάϊ φαΧαινα' και 'γαρ ταύτα 
μαστούς έχει κα\ ^*γάλα. ^Όσα ί' ε^ω ^ωοτοιτεΓ μόνον η 
ωοτοκεΐ, ουκ εχεχ ούτε μαστούς οΰτ€ ^γάΧα, οίον ^ ΐ'χθυς και 
όρνις, ΙΙαν οε *γαΛα εχεί ιγωρα ι/οατωοι;, ο καΧειται ^ορρος^β 
και σωματώδες, ο καΧεΐται τυρός* εχε/ ίέ ττλε/ω τυρον το 
ττα'χυτερον των *γαΧακτων, Το μ€ν ούν των μη άμφω8όντων 

? διορώσβαι Ρ.Ο*, ^ιωρίσθαι Α*.0*. ^ €ν τφ σώματι νγρά Ρ.Ο*. 

* ^ρματι και κυίΚία Α*. ^ γίγνομίνων Α*. ^ τα οστά ΟΠί. Ρ. ™ τον• 
των €ν €νίοις Α*.0*. ° ?Χ*0 *Χ^* ηάμπαν Α*. Ο*. ο ?)(€4 ΟΠ). Ρ.ϋ*. 
Ρ €Ϊρηταί και ηρόηρον Ρ.Α*. *1 €στίν, ίν ίνίοις Α^.Ο*. "^ σύμφνλλα Α*. 

• τοις ζώοις €στί Ρ.€».ϋ*. * τ€ οίη. Α*. Ο*. ^ μ€» και αιτοκίκριμίνον 
Ρ.ϋ». ^ «στι Α*. Ο». Χ τά ΟΠ). Α». Υ «Ίοΐί οίον οι κ, Θ. €ν ΙχθνσίΛβ 
Ρ.Ο*. * ζωοτόκα Ρ. * ?;(€* τρίχας Ρ.ϋ*. ^ ώ(ΠΓ€ρ] οιοΐ' ϋ*^. 
« >άλα] ταλλα Α». ^ Ιχθύ€ς και 6ρνιθ€ς ?.Ώ\ β ορός €*. 90 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ. Ηΐ8τ. Αν. 

γάλα ττηγητται {$ιο και τυρεύβται των ^ήμερων), τωρ 5' αμ- 
ψω8όρτων ^ ου Ίτη'γνυται, ωσττζρ ούί* η ττί/χβλι;, κάϊ €στι 
1 Χ^ΊΓΤον και ^γΧυκύ, *Έστί 5ε \€7Γτότατον μεν γάλα καμή• 
λοι/, ίεύτερον 5' ιτητοι/, τρίτον $€ ονον' ^ τταχυτατον §€ το 
βΟ€ΐον, ^ΥίΓΟ μεν ουν του >^υγροΰ ου ττή'γνυταί το γάλα, 
αλλά ^ίιορροΰται μάΧΧον' ύττο δέ του ιτυρος ττη'γνυταί καΐ 
ηταγυνεται. Ου γ/νβται ίβ '^αΧα^ ιτρϊν ^η €^κυον γβι/ιρ-αί, 

8 ούίενι των ζωών ως έττι ^ το ιτοΧύ. ^Οταν ί' ε^κυον ^, γι- 
νεται μεν 9 αγρηστον §€ "*το ιτρωτον και ύστερον, Μ^^ 
€*γκύοΐ9 ^ οΰσαις ° όΧί'γον μεν αττ εδεσμάτων τίνων, ου μην 
άλλα και ^ βίάλΧομεναις η§η ιτρεσβυτεραις ττροηΧθε, και 

9 τοσούτον η3η τισίν ωστ ^ έκτιτθευσαι ^τται^Ιον. Και ^ οι 
ττερι *την ^υΐτην οβ, οσαι αν μη ^υττομενωσι την οχειαν 
των α/γώΐ', Χαμβανοντες ^ κνίίην τρίβουσι τά οΰθατα βια 
ίια το αΧ'γεινον ειναι' το μεν ουν ιτρωτον αιματω$ες ά/χβλ- 
'γονται, ε?θ* ύττόττυον, το 3ε τεΧευταΐον γάλα η3η ού3εν βλατ- 

ιοτον των ό'χευομενων. Ύων 3' ^αρρένων εν τε τοις άλλοις 
Ζψοις και εν ανυρωττφ ^εν ουόενι μεν ως εττι το ττολυ γνεται 
γάλα, ^ όμως 8ε γνεται εν τισιν, εττεί κα\ εν Αήμνω ' α*ιζ εκ 
των ^μαστών, ους έχει 3ύο 6 αρρην τταρα το αιίοΐον, γάλα 
ημεΧ^γετο τοσούτον &στε γνεσθαι ^ τροψαΧΐ8α, κα\ τταΧιν 

1 1 ό')(ευσαντος τφ εκ τούτου γνομενφ συνέβαινε ταύτόν. "* Αλλά 
τά μεν τοιαύτα ως σημεία ^ ύττοΧαμβανουσιν, εττει και τω εν 
Α,ημνω ανεΐΧεν 6 θεός ^ μαντευσαμενω εττικτησιν εσεσθαι 
* γρημάτων. "Έι/ ίέ τοις ανίράσι μεθ* ηβην ενιοις εκθΧΐ^ 
βεται όΧί^γον βίσΧΧομένοις 8ε κα\ ιτοΧυ η8η τισι ιτροηΧθεν. 
^Υττάρχει ^ εν τω 'γάΧακτι Χιιταρότης^ ^η καϊ εν τοις ττεττη^ ' ημ€Τ€ραιν €•. 9 ου] γάΚα ου Ρ. ^ παχντίρον Τ.Ό\ ' ^ιοροΰται 

Α&.Ο*. >ε ή] μ^ι Α».0». 1 τ6 οιη. Α» «» τ6 οιη. Ρ.ϋ». » ολ/γο 
Ρ.Α».ϋ^ ο βάΧΧομ^ναις Ρ. Ρ €κηΰ€νσα», Α». ^ τό ΊταΛίον Α». Ο». 
»• οΙ ΟΜ. Ρ.Ι)«. ■ την ονα. Ι)». * Οίτην ΟΙΏ. Ρ. ^ νπομ(ίνωσ% Ρ. 
▼ ΚΡ€ί6ην Ρ. ^ άρσίνων Ρ.Ό^. ' €ν ου6€ν\ μ^ν ω^ Μ. τό πολν] ως μίν 
Αγ4 τό ΐΓολύ ου Ρ.ϋ^. Τ 6μως — τισιν] Ζν τισι ^€ γίγνττΜ Ρ.Ο*^. * αίγΐ 
Α».0». * μασθ&ν ϋ». ^ τροφάλί^ς Ρ.ϋ». βΐ ΟΟΓΓ. Α». ^ ύιτολαμ- 
βάν€ΐ ρΓ. Α». * μαντ€υομ§νψ Α».0». « κτημάτων Α».0*. ^ δ Ο». III. αο, (II. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Γ. 9 1 

•γοίΤί •γ/μ€τσι ^ίΚαιωίης, Εΐί ίέ το ττροβαταον βν Σίΐτελ/α, 1 2 
ΚΟΛ οτΓου ^ χλβέοι/, αί^€ΐον μΐ'γννουσιν. ΤΙη'γνυταί ^ ίέ ^ /χά- 
λέστα οι; μόνον το τυρον ίχον ττΧεΐσΎον^ άλλα και το ^ αι;- 
•χμηρότ^ρον ίγρν. Τα ^ιέι/ ο3ι/ ™ ττλεον €χ€ΐ '^άΚα " Ι^ οσΌΐ^ 13 
^ €ΐς την ίκτροψην των τέκνων, κάΙ γρησιμον €ΐς τυρευσιν και 
α'Μ'όθ€σιν, μαΧκΓτα μ€ν το Ρ ΤΓροβατ€ΐον κα\ το αί'γειον, 
ίττειτα το βόβιον' το 5' Ίτητειον και ^ το ον€ΐον μΐ'^νυται €ΐς 
τον Φρύ^ιον τνρόν. '^Έι/βστέ ίέ τνρο9 ττλε/ωι/ €ν τφ βθ€ΐφ 1 4 
% €ν τω αι*γ€ΐιρ• 'γίνβσθαι ^αρ ψασιν * οι νομ€Ϊ9 €κ μ€ν * άμ- 
φορέως αι^γείου ^γάλακτος τροψαΧι^ας ^ όβοΧιαΙας μιας ίεοιί- 
ση9 €ΐκοσιν, €κ $€ βοείου τριάκοντα. Τα 5' όσον τοις τέκνοις 
ίκανόν, ΊτΧηθος 5' ού^€ν ουτ€ "χρησιμον εις τύρβυσιν, οίον 
Ίτάντα τα ττΧειους άγοντα μαστούς 8υοΐν' ού§€νος «γαρ τούτων 
€Ζτ€ ττΧηθός ίστι ^γοΧαυττος οντ€ τνρενεται το 'γάΧα, Πι;- ΐ5 
'γννσι $€ το *γαλα οττορ ^τβ συκης κα\ ΊτυετΙα. Ό μ€ί> ουν 
οτΓος €ΐς ^ίριον ίζοττισθεις, όταν ίκττΧυθ^ τταΧιν το ίριον €Ϊς 
^{ΐΧα όΧΐ'γον' τούτο ^γαρ κ€ραννύμ€νον ττη'γνυσιν. "Ή ίβ 
'πυ€τια γάλα έστίν' των "γαρ ετι θηΧαζόντων ^ €στ)ν ίν τ^ 
κοιΧια. Τιν€ται ουν ή ττυβτια *γαλα ίχον έν * ίαυτφ τυρόν' 2 1 
€κ §€ της του ζώου θερμότητας ττεττομένου του ^γαΧακτος 
'γίνεται. ^'Εχβί ίβ ττυετίαν τα μεν μηρυκάζοντα ττάντα, των 
^ αμφωίόντων ^ασύττους, ^ΈίεΧτΙων ί' €στ\ν η ττυετια ^οσω 
αν ^ τταΧαιοτερα' συμφέρει γαρ ττρος τας διάρροιας η τοιαιί- 
τη μάΧιστα και η του 3ασυτΓθ3ος' αρίστη ^ε ττυετΊα ^ η του 
νεβρου, Αιαφέρει $ε ^το ^ττΧέον ^ ίμάσθαι γάλα η εΧαττον^ 
των ενόντων γάλα ζωών κατά τε τα μεγέθη των σωμάτων 
^ κα\ τας των ^ εδεσμάτων διαφοράς, οίον εν ^Φάσει μεν εστί 

9 €\αιω^€ς Α». ^ πΤον Α^,Ο*. » θ^ ΟΜ. Ο» ^ οί μαΧίστα τ6, 
0101830 μόνον, Λ*. ^ ανχμηράτατον Ρ, ανχμηράτατον η\€ον ϋ*. >» π\€Ϊον 
Ρ.Α» Ο», η ή οτη. ρ. ο €*ί τροφην Ρ.Ο». Ρ νροβάτίΐΌν ΙΙπ€ΐτα 6€ τύ 
βόψιον Α».Ολ. ^ τό ρο8ΐ κάί οαι. Ρ.Α». ^ ^ατ4 Α».€*. • οΐ ομ. Ρ. 

* αμφορ€θί Α*. "^ 6β€\ίαίαί μιας Βί οΰσας Ρ. ^ Τ€ 0Π1. Ρ. Ο*. * ?/Μα 
Α*. Ο*. Τ «στιΐ'] τούτο γαρ Ρ. * αντψ πνρ ο €Κ της Ρ.ϋ*. » βίλτιον 
Α».0». ^ όσον Ρ.ϋ». ο η τον ροδΙ πυ^Γ^α οίη. Ο». ^ τφ Ο». 

« ΐΓλ€ίον Α».ϋ^ ^ ί/Α. γ. $ ίλ.] 5 ίλαττοΐ' β^άΧλίσθαι γόλα Ρ.ϋ*. » «αϊ] 
κατά Α^. ^ €*5€σ/χάτωΐ'] σωμάτων Ρ. ' φιίσι Ρ. 92 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

^ βοΐίια μικρά &ν €καστον /θδαλλβταέ 'γαΧα ττόλύ^ αΙ δ' 
^Υίτταροττίκαί βόβς ^αΐ μ€*γά\αι ^ β^άλΧονταί ^ ίκάίττη αμ- 
ψορεα και τούτου ® το ήμισυ κατά τους $ύο μααττούς' 6 $€ 
β(ίαΧ\ων όρθος Ρεστι^ιτβν, μικρόν ίττικύτττων^ $ια το μη ίι/- 

3 νασθαι αν ^ βφικεσθαι καθημ€νος. ΥΙνεται *" ί' ίζω όνου και 
Τ€?λλα μ€*γα\α ίν τη ^ Ηττε/ρω Τ€τρατΓθ8α^ μέ'γκττοι ί' * οι 
βόες κα\ οι κύνες• Νομής 5έ ^ίονται τα με^γάΧα ττλείονος' 
άλλ' εχβί τΓοΧΧην ^ η χώρα τοιαύτην ευβοσΊαν^ και καθ* ίκα- 
στην ωραν εττιτηίειους τόττους, ^ Μεγιστοί 5' 0£ Τ€ βόες 
βίσί κα\ τα ττρόβατα τα καΧούμενα ^ ΙΙυρρικα, * την ίττωνυ- 

Α μίαν €γρντα ταύτην άττο ΥΙύρρου του βασιΧεως, Ύης ίε 
τροφής η μ€ν σβεννυσι το 'γαΧα, οίον η Μ,η^ικη ττοα, και 
μάΧιστα τοις μηρυκάζουσιν' ϊτοιεΐ $€ ττοΧυ €Τ€ρα, οίον κύ^ 
τισος κα\ δροβοι, ττΧην κύτισος ^ μβν 6 ανθών ου συμφέρει 
{ττίμττρησι γά/ο), οι §ε οροβοι ^ταΐς κυούσαις ου συμφερουσι 

5 (τικτουσι ^γαρ -χαΧεττώτερον). ^ΟΧως ίβ τα φα'^εϊν 8υνα~ 
μένα των τετραττόϋων^ ωσττερ ^κα\ ττρος την ^ κύησιν συμφε- 
ρει, κάϊ β8αΧΧεται ^ ττοΧυ τροφην έχοντα. ^ ΙΙοιεΐ 8ε γάλα 
^κάϊ των φυσω3ων ενια ττροσφερόμενα, οίον κα\ κυαμων ττλζ- 
θος ^ οι και αΐ'γΐ και βοϊ και χίμαιρα* ττοιεΐ *γάρ καθιέναι το 

βουθαρ. ^Σημεΐον 3ε του γάλα ^ ττΧεΐον ^ ^γενησεσθαι, όταν 
ττρο του τόκου το ουθαρ ^ βΧεττΐ] κάτω. Υινεται 8ε ττοΧί/ν 
χρόνον ^ γάλα ™ ττάσι τοις εχουσιν, αν ανόγευτα §ιατεΧη και 
τα ετΓΐτη8εια εγωσι, μάΧιστα 8ε των τετραττόίων ^ττρόβα^ 
τον αμεΧ'γεται ® "γαρ μήνας οκτώ. Ρ *Όλω9 ίε τα μηρυκα- 

7 Χρντα γάλα ττοΧυ κα\ χρησιμον εις τυρειαν αμεΧ'γεται. ΙΙερΙ ^ βοιθια Ρ.Αλ.Ο». 1 αΐ μ^γόλαι οΐϊΐ. Α«.0^. ™ /3δάλλ€Γσί Ρ.ϋ». 

η €καστος Ρ. ο τό οίη. Α3.€». Ρ €στηκ€ν ή μικράν Ρ.ϋ». <1 ίφικν^Χ- 
σθαι Αλ.Ολ γ ί' ξξω 6νον] «€ ζωα οί Ρ.Ο». « ©ί οίη. Ρ. * η τοιαύτη 
χωρά €νοσίαν Α*. ^ μίστοί Ρ. ^ πνριχα Α*. * ,^ι,^ γ^ γ^ρ Ρ.ϋ*. 
Τ μ€ν οίη. Ρ.ϋ*. * ταίί] και ταίς Ρ.Ο*. * καΐ τα πρ6ς Α*. ^ κύστιν 
Α», κτησιν Ρ.ϋ» « πόλΧην Α».0». ^ πολν ^( γάλα ποαι Ρ. Ο». « κα\ 
ΟΤη. Α».€». ^ (5*] οίον οι Ο*, ολίγον 6Ϊ Ρ.Ώ^, Κ σημύον — οΖΘαρ ΟΠΙ. Ρ. 
ί» πλ€θΐ^ ϋ» > Ιμησασθαι Α» Ο». >« β^αΚ\η Ρ. 1 γάλα ρθ8ΐ Ζχουσιν 
Αλ.Ολ ιη πασϊ] πάρα Ρ.Ο» οπί. ϋ». « πρόβατα Ρ, τα πρόβατα ϋ*. 
ο γαρ μήνας"] μήνας και Ο*. Ρ δμως Α*. III. 21, 22. IV. ϊ. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Δ. 93 

ίβ Τορύνην ^ οί βόες οΧΐ'γας ημέρας ττρο του τόκου ^ίοΧεΙ^ 
ΐΓουσι, τον δ* άλλον -χρόνον τταντα ίχουσι *γαλα. Ύων 'ίέ 
γιναικων το ' ττεΚιίνότερον "^αΐΚα ββλτιον του Χευκοΰ τοΪ9 
^ τιτθευομενοίζ* και αϊ ^ μίΧαιναι των Χευκων ύ*γΐ€ΐνότ€ρον 
€γρυατίν. ^^ Ύροφιμώτατον μεν ούν το ττλεϊστον εχοι/ τυρόν^ 
ύ'γιανότερον 5ε τοις τται^Ιοις το ίΧαττον. 

Ζπτερμα 0€ ττροιενται ^τταντα τα εγοντα αίμα. ΐι 0€ συμ^ 22 
βαΧΚεται €ΐζ την ^γενεσιν και ^ττως, εν αΧΧοις λεχθι^σεταί. 
ΤίΧ€Ϊ(ΓΓον 8ε κατά το σώμα ανθρωττος ιτροΊεται. ^'Εκγτι 8ε των 
μεν εγόντων τρί'χας 'γΧίσ'χ^ρον^ των ί' αΧΧων ζωών ουκ εχβέ 
'γΧισ'χρότητα, Α,ευκον 8ε τταντων' αΧ\* ^Ή.ρό8οτος ίέβψβυ- 
σται *γρα\|/•α9 τους ΑΙΘιοττας ττροΐεσθαι μεΧαιναν ^την *γονην• 

Ο οε σττερμα εζερ'χεται μεν ^Αευκον και ττα'χυ, αν η °υ*γίει^2 
νόν^ θύραΧε 5* εΧΘον Χετττον γνεταί και μεΧαν. Έι/ ίέ τοις 
ττα'γοίς ου ττη'γνυται^ άλλα *γινεται τταμιταν Χετττον κάί ύία- 
τω8ες κα\ το γρωμα και το τταχοί* ύττο ^8ε του θερμού ττη^ 
Ύνυται και τταχυνεται. Και όταν εζΐη χρόνισαν εν τ^ ύστε-Ζ 
ρα^ τταχυτερον εζερχεται^ ενίοτε 8ε ζηρον και συνεστραμ^ 
μενον. Και το μεν ^όνιμον εν τω υ8ατι 'χωρεΐ κάτω, το 8^ 
α*γονον Λαχβίταέ. 'Ψ'βι^ίβί 5* εστί και ^ο Κτησιας 'γε'γραψε 
ττερϊ της 'γονης των εΧεψαντων, 

«Δ. 

ΙΙερι μεν ουν των εναιμων ζωών, όσα τε κοινά εχουσι 
μέρη κα), Οσα 18ια εκαστον ^ένος, κα\ των ανομοιομερων και 
των όμοιομερων, κα\ Οσα ^ εντός κα\ όσα εκτός, είρηται ττρό^ 
τερον* ττερϊ 8ε των αναίμων ^ζωων "νυν\ Χεκτεον. ^Έστι 8ε ι 
' '^ενη ττΧείω, εν μεν το των καΧουμενων μαΧακιων' ταύτα ^ ^ οί Α**. ^ ί« Οίη. Α*. 8 9Γ€λιώτ€ροι/ Α*.0. * τιθ€νομ€νοίς ρΓ. Α*. 
"^ μ€\αν€ς Ρ.Ό*. ^ τροφιμώτ€ρον Ο*, τρόφιμον Α*. * άπαντα τα έχοντα 
αίμα Ο, τα (χ, αίμα άπαντα Α». Υ όπως Ρ.ϋ». ζ ^^μ οπ). Α». Ο». 

α λίΤΓΤοι/ Λ». Ιϊ νγιαίνον Α».€». ^ τον θ(ρμον ί« Ρ.ϋ*. ^ ο] ο 6 

Αί^.€», οπ€ρ ϋ«. β Δ.] €"'. €». ^ €κτος κα\ οσα €ντυς Α» Ο» Ε ζώων 
ονη. Α*.€». ^ νυν Α*.€*. * γίνη ταντα πλίΐω Α% γίνη αντων 

π\€ίω €*. 94 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

€στιν οσα αναιμα οντά €κτος βχεέ το σαρκωοες^ €ντος ο *^€ΐ τι 
βχβι στερεόν, καθάτΓ€ρ και τα ^€ναιμα, οίον το των σηττιων 

3*γ€ΐΌ9. ™*^Ει/ ίέ το των μαλακοστράκων* ταΰτα 8* €(ττ\ν 
^ όσων €κτο9 το στ^ρ^όν^ εντός ίβ ®το μαΧακον κάϊ σαρκωίες' 
το $€ σκΧηρον αύτων ίαττίν ου θραυστον άλλα ^ΘΧαστόν^ 
οίον βστΊ τό ^Τ€ των ^καραβων 'γενος κάΙ το των καρκίνων, 

4 " ϋίΤί 0€ τα οστρακοοερμα* τοιαύτα ο εστίν ων εντός μεν το 
σαρκωίες ^εστιν^ έκτος $ε το στερεόν^ θραυστον ον και κατα^ 
κτον^ αλλ* ου ^ΘΧαστόν' τοιούτον ^8ε ^το των ^ιτοχλίώΐ' '^ενος 
κα\ το των όστρεων εστίν, Ύεταρτον 9ε το των εντόμων^ ο ττοΧ^ 

Β Χα καΐ ανόμοια ^ττεριείΧηψε εΐίη ζφων, ^Έστέ δ* έντομα οσα 
κατά τοΰνομα εστίν εντομας έχοντα η εν τοις υτττιοις η εν τοις 
Ίτρανεσιν η εν αμψοΐν^ κα) οντε όστωίες έχει ^εν κεγωρισμενον 
ούτε σαρκωίες, άλλα μέσον ^αμψοΐν' το σώμα γαρ ομοίως 

6 και εσω και εζω σκΚηρον εστίν αυτών• ώλούι ο έντομα και 
ατΓτερα^ οίον ΊουΧος κα\ σκοΧόττεν^ρα^ κα\ ιττερωτα^ οίον με^ 
Χιττα κα\ ^μ^ηΧοΧόνθη κα\ σφηζ' ^κα\ ταύτο ίέ ^"^ενος εστ\ 
κα\ ΤΓτερωτον κα\ ατττερον^ οίον μύρμηκες εισι και τττερωτοϊ 

7 κάϊ ατΓτεροι^ και αι καΧούμεναι ^ιπτγοΧαμΊτί^ες, Ύων μεν ουν 
μαΧακιων καΚουμενων τα μεν εζω μόρια ^τά8* εστίν ^ί ν μεν οι 
ονομαζόμενοι ττόίες^ δεύτερον 3ε τούτων εχομενη ^η κεφαΧη^ 
τρίτον ίβ το κύτος^ ο ττεριεγει ^ταντος^ κα\ καΧοΰσιν αύτο 
^κεφαΧην τινες^ ουκ ορθώς καΧοΰντες* ^ετι ίε τττερύ^για κνκΧω 
ττερί το κύτος. ΈΛ/μβαινει 3' εν ττάσι τοις μαΧακιοις μεταζυ 

Β των ΤΓΟ^ων και της ^γαστρος είναι την κεφαΧην. Ποίαί μεν ^ ίτη ίχ€ΐ Ο*, Ιχ€4 τό Ρ, τό ϋ*. 1 ίνοΛμα των ζώων οίον και τ6 Α*.€*. 
»^ ίν ^€ των μάΚακοστράκων Ρ, τα 5€ μαΚακάστρακα Α^ 0^. ° Βσα τό μ€ν 
{μ€ν τό Ρ.) στ€ρίόν €κτ6$ (χονσιν Ρ.Ο*. ο τό οιη. Α*.€*. Ρ ψλα* 

στον Ο*, φΧαυστόν Ρ. <! Τ€ οίη. Α*. ' καρκίνων γίνος και τό των κα~ 
ράβων Ρ,ϊ)*. • Ιν ί€ των οστρίΐκοΒίρμων Ρ.Ώ^. * €σην Οίη. Ο*. 

11 φΧαστόν Ό% φλανστόν Ρ. ▼ δη Β». ^ τό] κα\ τό Α», τό τ€ Τ.Ό\ 
* κόχ\ων και τό των 6στρ4ων γίνος Ρ.0*.Ο*. Υ €ΐδη π€ραίΚηφ€ Ρ.ϋ*. 

« Ιν] «V Ρ•Ι^*. Οίη. Α* Ο». » άμφοίν ίχ€ΐ, τό Ρ.ϋ». Ιϊ μηΚοΚόνθα Α». 
β κα\ ρο8ΐ σφηζ οίη. Ρ.ϋ*. ^ γβνοΓ αντων «στι Α*.0*. ^ ίτνγ.] πτψρό. 
ΐΓοδίί Ρ.Ο». ί ταντα Ρ.ϋ». » η οπι. Α».€». 1» τό οττόί Α», πάν τό 
σώμα Ρ.ϋ». * κίφάΚόν Β». ^ ίστι Ρ.Ό*. IV. ί. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Δ. 95 

ουν οκτώ ^ ττάντ βχβί, και τούτους ίικοτυΚονς ττάντα, ττΧην 
ίνος γνους ττοΧυττόίων. "Ί&α ί* Ι-χονοΊν ^αΐ τε σν^ιτίαι και 
αι "τ6υθ/5ε9 κα\ οΐ ^τευθοι ίύο ^ττροβοσκίίας μακράς εν 
ακρων^ τραχύτητα έχουσας ίικότνλον, αΐς ττροσά'^ονταΐ τε 
κα\ Χαμβανουσιν εΙς το (ττόμα την τροψήν^ και όταν ^χειμων 
^, ^ βαΧΧόμεναι ττρός τίνα ττετραν ωσττερ ^ αγκύρας αιτοσα^ 
Χενουσιν. ΎοΙς *ί' ωσττερ τττερίτγίοις, οΐς εχουσι ^ττερι το 9 
κύτος^ νεουσιν• ^Εττί 3ε των ττο^ων αι κοτνΧ9ΐ$όνες αττασιν 
είσιν• Ό μεν ούν ττοΧυττους κάϊ ως ^ττοσί και ως χερσι χρη" 
ται ταΐς πΧεκταναις. ^ΤΙροσα^εται 7 μεν ουν ταϊς 8υσι ταις ίο 
νττερ του στόματος* τ^ 5' έσχατη των ττΧεκτανων^ η εστίν 
οζυτατη τε κα\ μόνη ^τταραΧευκος αύτων και εζ άκρου ίικρόα 
{εστι ο ^αυτη εττι τη ρ^χει καΧειται οε ραχις το λειον^ ου 
Ίτρόσω αι κοτυΧη36νες είσΐν)^ ταύτη ^$ε τη ττΧεκτάνη χρηται 
εν ταΐς όχειαις, ΤΙρο του κύτους ί* ύττερ των ττΧεκτανωνιι 
εχουσι κοϊΧον αύΧόν^ φ την ^ θάΧατταν αψιάσι ^3εζάμενοιτφ 
κύτει^ όταν τι τω στόματι ^Χαμβανωσιν. ΜεταβάΧΧει ίέ 
^τούτον οτε μεν εις τα όεζία οτε οε εις τα ^ευώνυμα* ^αψιασι 
*3€ και τον θόΧον ταύτη. Νεί 5έ ^'πΧά'γιος^ εττ] την καΧου^ι^ 
μενην κεψαΧην ^εκτεινων τους ττό^ας* ούτω 8ε νεοντι συμβαΐ" 
νει Ίτροοράν μεν εις το ^ττρόσθεν {εττανω 'γαρ είσιν οι όφθαΧ" 
μοί)^ το ίβ στόμα έχει οττισθεν. Ύην 3ε κεψαΧην^ εως αν ζη^ 
σκΧηραν έχει καθάττερ εμττεψυσημενην. ^Ατττεται 3ε και κα-' 13 
τεχει ταΐς ττΧεκτάναις υτττιαις^ κα\ 6 μεταζυ ^των ΤΓο3ων 
υμην ίιατεταται ττας' εαν 3* εις την αμμον ^εμττεση^ ούκετι 
ίύναται κατέχειν. *Έχουσι 3ε Ρ3ιαψοραν <η τε ΊΓθΧύτΓθ3ες κα\ ΐ4 

1 πάνΓα\ πάντας Α*, άιταντα Ό^. οίη. Ρ. ^ η Τ€ σψτία Ρ.Β», " βα- 
ρ6Υ τα)θΆ€£ το. Α Α. δοκ€ΐ €αΗΐι τά καΚαμάρια, ^ Τ€νΘοϊ Ρ.Ο^. Ρ προβ, 
Κ(ά μ. Ρ, 4 χ€ίμωνι, 0001880 ί, Ρ. ^^ βαΚΚ6μ€να Α\ ^ &γκνραν Ρ.Ό&. 
* δ€ πτ€ρνγίοίγ α Ρ.ϋ*. "^ παρά Ρ. ^ ποσ\ καί χ^ρσι Ρ, χ€ρσι κ<ά 

ποσϊ Ο*. * προσάγει Ρ.ϋ*. Τ μ€ν οΖν] δί Α*.Ολ * ιΤίριΚίνιως 

Α».€λ. » αντη η Μ Ρ. ^ 6η Ι)*, ΟΠΙ. Α».0». « θάλασσαν Ρ.Ο*. 
^ ^ξάμ^να Α». « λάβωσι Α». ^ Γουτο Ρ.Β». « άρατηρά Α».€*. 
*^ άφίησι Α*. * δ' €καστον Βορ6ν Α^.Ο*. ^^ πλαγίως Ο», π€Χαγίως Α*. 
1 4κτ€ΐνον Α*. "» Ιίμπροσ^ Α*. "» των ΟΠΙ. ϋ*. ο πίσο Ρ^>. 

Ρ αφοράς Α^. 96 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΤΑ Ηΐδτ. Αν. 

τα €ΐρημ€Ρα των ^μαΧακΙων' των μεν* ^αρ ττοΧυττό^ων το 
^μεν κύτο9 μικρόν, οΐ $€ ττόίες μακροί €ΐ(η, των ίβ το * μεν 
κύτος με'γα, οι ίέ ττό^ες βρα-χεΐς, ωστ€ μη ττορεύεσθαι ^βττ' 
αι3τθί9. Αυτών ίέ ττρος αύτα, το μεν ^ μακρότερόν ^ εστίν η 

ΐ5*τ6ΐ;θ/9, η ίε σηττία ττΚατύτερον. Ύων ίε τευθί3ων οι τευθοι 
καΧούμενοί ^ειτι ττόλυ μείζονς' ^'γί^γνονται *γαρ ^κάϊ ττεντε 
ττήχεων το με'γεθος. ΤΙ^γνονται ^ε και σηττιαι ενιαι ίητη-χεις, 
και ΊΓοΧυττόίων ττΧεκτάναι τηΧικανται καϊ μείζους ^ετι το 

^6 μέγεθος. *Έστι 3ε ^το ^ενο9 όΧΐ'γον των τεύθων, "Δίαφβ- 
ρουσι 3ε τω (τχηματι των τευθ13ων οι τεΰθοι' ττΧατύτερον *γαρ 
εστί το όζυ των τεύθων, ετι $ε το κύκΧω τττερύ^ιον ττερί 
^ατταν εστί το κύτος' τη 3ε τευθι3ι ^εΧΧεΙττει, *Έστί 3ε ^ττβ- 
Χά*γιον, ωσιτερ ^κα\ η τευθΐ9• Μετά ίβ τού9 '7Γ03ας η κεψαΧη 
^εστιν άτταντων εν μέσω των ΤΓθ3ων των καΧουμενων ττΧεκτα^ 

ι^νων. Ιαυτηζ όε το μεν εστί στόμα, εν ω '^εισι όνο οόοντες' 
ύττερ 3ε τούτων όψθαΧμοΙ ^με*γάΧοι 3ύο, £ν το ^ιετα^ύ μικρός 
γόν3ρος ε-χων ε^γκεψαΧον μικρόν. "Έι/ ίε τω στόματι εστί 
μικρόν σαρκω3ες' «γλώτται/ 5' ουκ έχει αύτων ού3εν, άλλα 
τοι5τω χρηται αντί ^Χώττης. Μβτά ίε το5το έξωθεν μεν 

1%^ εστίν ι3εϊν το ψαινόμενον κύτος. ^Έστι 5' αϊ5τοί; η (ταρζ 
σχίστϊ/, ουκ εις ευθύ μεν^τοι άλλα κύκΧω' 3ερμα 5' ε-χουσι 
τταντα τα μαΧακια ττερι ταύτην. Μετά 5έ το *^ στόμα εγουσιν 
οισοψαΎον ^μακρόν και στενόν, εγόμενον 3ε τούτου ττρόΧοβον 
με'γαν και ^ττεριψερη 6ρνιθώ3η. Ύούτου 5' εγεται η κοιΧια 
οίον ηνυστρον' το 3ε σγημα ^ομοιον τ^ εν τοις κήρυζιν ^εΧικη. 

ιρ^ΑτΓο ίέ ταιτη;9 ανω ττάΧιν ψερει ττρος το στόμια εντερον 
ΧετΓτόν' τταγύτερον 3^ ^ εστί του στομα'χου το εντερον. 

4 μαΚακίων τά των ποΚνπΜων των Ρ. >* μίν Οίη. Ρ. ^ κντος μ€ν Ώ^, 
* (V αντοΐς τοντοίς. αύτων Α*.0*. ^ μακράτατόν Ο*. ^ «στιν οίον η Ρ. 
5^ τίφθίς Α*. Υ ,?Τ4 πολύ Ο*, πολλ^ Α*. * γίγνεται Α*. * καϊ οιη. Ρ. 
^ 6τι] «ν* Ρ.Ό*. ^ το οιη. Ο*. *^ ^ιαφίρ^ί ^€ το (Τχημα των τ. 6 Τ€ί/- 
βος Α».0». β πανΡ.ϋ». ^ Αλ€/7Γ€ί] ΤΚασσον Ρ.Ό» Κ πλάγιο»/ Α». €». 
1» κα\ οιη. Ρ.Ό». ί ίστιν οπί. Α». ^ €ν€%σί Α».€». 1 δύο μνγαΚοι 

Ρ.Ό». π* ^στιν οπί Ρ.Ό» η τοί οιη. Ρ. ο σώμα Ρ. Ρ στ€νίίν κα\ 
μακρόν Ρ.Ό». *' παρ(μφ€ρη ορνιθι Ρ, Ό». ^ όμοία Ρ.Ό». * €λιΐΓ* 

Α».€»: * ίστί ΟΠΙ. Ρ. IV. Ι. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Δ. 97 

^Σπλαγχνον ί* ούίίρ έχει των μαλακίων^ άλλ' ην καΧοΰσι 
^ μχΓΓίν^ καί €τγ\ ταιπ-ι; ^ θολοί/. '^Ύοΰτον ^ίβ ττΚεϊσΎον *αι?- 
των καί μεγιστον η σηιτία €'χ€ΐ' αψίησι μεν ονν ατταντα^ όταν 
φοβηθεί, μαΚιστα 5ε η (τηττία. Ή μίν ονν ^μύτις κείται υττο^ο 
ΤΟ στόμα, και *οι αυτής τείνει ο στόμαχος* τι "όε το ^εντε^ 
ρον ανατεινει^ κάτωθεν 6 ^ θοΧός^ ® καΐ τφ αύτψ ύμενι ττεριε" 
^(όμενον έχει τον ^ττόρον τφ εντερφ^ κάϊ αψίησι κατά β^ταν- 
τον τον τε ^ θοΧον και το ττερίττωμα' εχουσι ίε κα\ τριχώδη 
αττα εν τφ σώματι. Ύη μεν ονν σηττίί^ κα\ τρ τευθιίι κα) τφ ιι 
τεύθφ εντός εστί τα στέρεα εν τφ ττρανεΐ του σώματος^ α 
κάλοΰσι το μεν ^σηττιον το 3ε ζίψος. ^ Αιαψερει 3ε' το μεν 
^αρ ^σητΓίον Ισχυρον κα\ ττλατι; ^εστι^ μεταζυ ακάνθης και 
οστοί/, έχον εν αυτφ ™ ^αθυρότητα σομψην^ το 3ε των τευθΐ" 
ίων ΧετΓτον και χον3ρω3εστερον. Τω ίε σχηματι ίιαψερου^^^ 
σιν άΧΧήΧων ωσττερ και τα κύτη. Οι 3ε ττοΧύττοίες ουκ εχουσιν 
^εσω τερεον ^τοιούτον ού3εν, άλλα ττερί την κεψαΧην χον^ 
ίρω3ες9 ο γνεται^ Ρβαι/ τις αύτων τταΧαιωθ^ι, σκΧηρόν. Τα 56^3 
θηΧεα των αρρένων ίιαψερουσιν' οι μεν 'γαρ άρρενες εχουσι 
ΐΓορον χητο τον στομαχον^ αττο τοί; εΎκεψαΧου τείνοντα ττρος 
^τά κάτω του κύτους* εστί 3ε ^ττρος ο τείνει, ομοιον μαστω* 
*εν 3ε ταΐς θηΧειαις 3ύο 'τβ τα5τ' βστί και ανω. ^"Άμφοτβ- 
ροις 3* ύτΓο ταΰτα ερυθρά ^ αττα ^σωμάτια ττροσεστιν. Το 24 
ί* φον 6 μεν ιτοΧύττους %ν κα\ ανώμαΧον ^ εζωθεν κάϊ με^α 
^ίσχει' εσω 3ε το ύ^γρόν^ ^ομόχρουν ατταν και λβΓον, χρώμα 
^3ε Χενκόν' το 3ε ττΧηθος του φοΰ τοσούτον ώστε ^ττΧηροΰν 
αγγεΐον μείζον της του ^ '7ΓθΧύΊΓθ3ος κεψαΧης. ^ Η ίέ * σηττία 

▼ μνσην βΐ πι οχ μνστις Α*. ^ θόλον Β*, θορόν Α*. Ο*. * τούτο 
Ρ.Ο*. 7 ί* €ίΓΐ νλίΐστον Ρ.Ι>». « αντφ Ρ. * «ιά ταντι;Γ Α».^^ 

^ «€ ίΐς τ6 Ρ.ϋ», τ6 Ο», β €Τ€ρον Ρ. <1 Θορός Α». Ο», θόλος Ώ\ « «αΐ 
Οίη. Ρ.Ι)». ' ΰορ6¥ Α» €». « τά αυτά Τ.Ό\ ^ θόλορ Π», βορ6¥ 
Α*.€*. * σηπίαον €*.ϋ*. σηπύ€ΐον Α*. υίΓοςίΙβ Ιοοο. •^ ^ιαφίρα γαρ 
&η τ6 μΛ¥ σ. Ρ.ϋ». 1 €στι και μ. Ρ. «» ψα^νρότητα Ρ.Ό». » ^χ^^ Α» Ο», 
ο τοίοντο¥ οίη. Ρ.ϋ». Ρ 3ρ Ρ.ϋ». ς τά] τό Α». Γ ηρ6ς ΟΠΟ. Α».€». 

• €Ρ^ ταίί] τάίς ίί Ρ,ϋ». * τ* οίη. Α». ^ αμφ.] κα\ άμφ, Ο*. 
^ ^ττα] «€ τά Ο». Χ σώματα Ρ. 7 Ιίξω δί κα\ Ρ.ϋ». « ?χ€« Ό». 

* όμόχροορ Α*, όμίχροον Ο*. ^ ί« ΟΠΙ. Ρ.Ό*. « π\ηρον¥ τ6 άγγ€ίθ¥ Ρ. 
^ ΐΓολνίΓου Ρ.ϋ». * σι/πνία Α\ 

νοί*. IV. Η 98 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

3ύο τ€ τα κύτη και νοΧΧα <ρα ίν τούτοις^ χαΧάζαις 8μοια 

2ΐ^\€υκαΪ9. ^^Έκαστα ίέ τούτων ως κείται των μορίων^ θεω^ 
ρ&,σθω €κ της ίν ταΐς ανατομαΐς ίια'γραψης. Πάντα 5β τα 
άρρενα ταΰτα των θηΧειων ίιαψίρει^ κάϊ μάλιστα η σηττία' 
τά τ€ *γαρ ιτρανη του κύτους ^τταντα μεΧαντερα των ύιττίων 
τραχύτερά ^ τε ε^ει 6 αρρην της θηΧεΙας^ και ίιαττοΙκιΧα 

26 ράβ^οις^ κα\ το * ορροττύ^ιον όζύτερον. ^Έστι ίβ γει/>; ^ττΧειω 
ττόΧυττόίων, εν μεν το μάΧιστ εττητοΧαζον κα\ μεγστον αν^ 
των {εισϊ ίε ττοΧυ μειζονς οι ττρόσ-^γειοι των τΓβλαγ/ωι/), ετι 3* 

«7αλλοζ μικροί^ ττοιΚιΧοι^ ο* ουκ εσθίονται. ^^Αλλα ™Τ€ ίι/ο, 
η τε καΧουμενη ^ εΧείώνη^ μηκει τε διαφέρουσα ® τφ των ίγΟ' 
3ων κα\ τφ μονοκότυΧον εΐναι ^ μόνην των μαΧακΙων (τα γα^ο 
άλλα τταντα ίικότυΧα ^ εστί), και ήν καΧοΰσιν οι μεν βοΧΐ^ 

ιΗταιναν οι ί* δζοΧιν. ^Ετι 5* άλλοι 3ύο εν όστρειοις^ ο τε 
καΧούμενος ύττό τίνων ^ ναυτίΧος κα\ ^ττοντίΧος^ ύττ ενιων * 5* 
^ον τΓοΧύτΓοίος' το ί' οατρακον αύτοΰ είττίν οίον κτείς ^ κοΐ" 
Χος κα\ ου σνμψνης. Ούτος ^ νέμεται ττοΧΧάκις τταρα την 
Ύην^ εΐθ* ύτΓΟ των κυμάτων εκκΧύζεται εις το ςηρόν^ και ^ττε^ 
ριττεσ-όντος του όστρεου άΧίσκεται κα\ ίν τζ γ^ ^ ατΓθϋνη€ΓΚ€ΐ, 

29ΈισΙ ί* ^όίτοι μικροί^ *το 6?5οί όμοιοι ταϊς βοΧιταίναις. 
Καί αλλο9 εν οστράκφ οίον κοχΧίας^ ος ουκ εζερ'χεται εκ του 
όστρακου^ άλλ' ^ ενεστιν ωσττερ 6 κοχΧίας^ κα) εζω ενίοτε ^ τας 
ττΧεκτανας ττροτεινει• Περί μεν ο^ν των μαΧακίων ειρηται. 

Ζ Των 3ε μαΧακοστράκων εν μεν * ίστι ^ενος το των καρά" 
βων^ και ^ τούτω τταραττΧήσιον έτερον το των καλουμένων 
αστακών ούτοι 3ε 3ιαφερουσι των καραβων τφ ίχειν χι^Χας 
και αΧΧας τινας 3ιαψορας ου ττολλαί. ^Εν 3ε το των καρί" 

^ ίκαστον Ο*. « πάντα] 8ντα Α*.0». ^ Τ€] Τ€ πάντα Ο», οίη. Ρ. 
* ουροπνγιον Α». ^ πλίίω των πο\, Ρ.ϋ». 1 5λλθ4 Ρ, 3λλο !>». » τ€ 
ίυο] ί)€ Ρ.ϋ». η (Κίοωνη Ο», ίλίτόνη Α». » τφ των 0Π1. Α».€* 

Ρ μόνον Ρ. Α*. Ό*. 1 €στϊ] ε2ναι Ρ. ' ναντί Ο. « ποντΓΚος] ναυτιιώς 
Ρ, 6 ναντίκ6ς ϋ*. * ί* ψ6ν ποΧνποίίος] ίστι δ' οίαν ποΧύπουί Α*.0•. 

^ κοίλον καί άσνμφυίς Α\ ^ ν€μ€ταί ίί πολλώ«*Γ Ρ.Ο*. * παραπ^σάν- 
τος Β». Υ άποθνησκονσιν Α». « αντοί Ο». » τψ ί)€ *©€! Ρ.Π». 

^ ^στιν Α*.0*. β προτίίνίί τάς π\€κτάρα9 Α*. ^ ίστι τ6 γίνος τ6 Ρ.Ο•. 
β τούτων Ρ. Ο». IV. 1, 2. ΙΣΤΟΡΙβΝ Δ. 99 

5ωι/, και αλΧο το των ΛαρκΙνων. Τένη 5ε 'χλε/ω των καρί' 2 
3ων €(ΤΓΐ και των καρκίνων^ των ^ μίν καρ18ων αΊ τ€ " κυψαΐ 
και αι ^κράγγον€9 κάϊ^το μικρόν 'γένος (αΖται *γαρ ου γίνον- 
ται μβίζους^^ των $€ καρκίνων τταντοίαττωτερον ^το 'γένος και 
ουκ €υαριθμψΓθν. ίΛε^στον μίν ουν βστίν άς ^ καΧουοτι μαίας, 3 
ίεύτερον $€ οΊ τβ ττα^γουροι κάΙ " οι *" ΊΙρακΧεωτικοΙ καρκίνοι, 
€τι 5' οΐ ΤΓΟταμιοι' οι 5* αλλοέ €λαττοι;9 καΐ άνωνυμώτεροι. 
ΤΙερι ίέ την ΦοινΙκην 'γίνονται εν τω αιγαΧφ ους καΧουσιν 
" ιτητεΐς 8ια το ούτως ταγέως θεΐν ωστ€ μη ρί^ίιον ® είναι /ίατα- 
Χαβεΐν' ανοΐ'χθεντες 8ε κενοί Λα το μη εχειν νομην, ^Έστί4 
ίέ κα\ έτερον ^ενος μικρόν μεν ωσττερ Ρ οι καρκίνοι, το 3ε €?- 
3^ς ομοιον ^ τοις αστακοις» ΙΙαντα μεν ουν ταύτα, καθαττερ 
είρηται Ίτρότερον, το μεν στερεον και 6στρακω3ες ίκτος ε-χει 
εν τη χάροί τ^ του ίερματος, το 3ε σαρκ!ϊο3ες εντός, τα 5' εν 
τοις υτΓτίοις ΤΓΧακω3εστερα,εΙς α κα\ εκτίκτουσιν αι θηΧειαι. 
Ί163ας 3* οι μεν κάραβο^ ^εφ' εκάτερα εχουατι ττεντε σνν ταϊς 5 
ίσγαταις 'χηΚαϊς' ομοίως 3ε κα\ οι καρκίνοι 3εκα τους τταντας 
συν ταϊς χνΐΧαΐς. Των 3ε καρ13ων αί μεν κυψα\ ττεντε μεν 
βφ' εκατερα εχουσιν, όζεις τους ττρος τη κεψαΧη, αΧΧους 3ε 
ττεντε εψ^ εκάτερα κατά την γαστέρα, •τα άκρα ίχοντας 
ττΧατεα' ττΧακας ί* εν τοις ύτττίοις ουκ εχουσι, τα ιδ' ίν τοις 
ττρανεσιν όμοια τοις καράβοις. Ή ίέ ^κραγγων ^το άνα-6 
τταΧιν' τους ττρώτους γαρ έχει τ&τταρας εψ^ εκάτερα, ειτ 
αΧΧους ^εχομενους Χετττους τρεις εψ^ εκμτερα, το 3ε Χοιττον 
ττΧεΐον μόριον του σώματος αττουν εστίν, Καμτττονται 3" οι 7 
μεν ττό3ες ττάντων εις *το ττΧά'^ιον, ωοΊτερ κα\ των εντόμων, 
(II ^οε χηλαι, οσα έχει χηΧας, εις το εντός, ϊίίχει ο ο ιτα- 
ραβος κα\ κερκον, ^τττερύ^ια 3ε ττεντε' κα\ η καρϊς η ^κυψη 
την ουραν "και τττεριτγια ^τετταρα. Μί^χει όε και η ^κρα'^'^ων 8 

' «Γ뀫ω τ6 των Α*. β> μ€ν] μ€ν γαρ Ρ. Ο*. ^ κηφαι Α*. * κραγ6ν€ί 
Ρ.Ο». ^ τ6 ΟΠ1. Α». 1 καλοϋμ€ν Α». «» οΙ ΟΠΟ. Ρ.ϋ* η ίππους 
Ρ.Α*.€». ο €ΐναι ταχίως κατ. Ρ.Ό*. Ρ οί οιη. Α».€». <1 τοϊς οιη. Ο*. 
Γ ίχανσι» €φ* ίκάΓ€ρα Ι)». « τα/ίρα Ρ. * κράγγη Ρ.ϋ». ^τό Οπα. Α».Ολ. 
Ψ €χ6μ€9α Α*. »τό αω. Α», ϊ }θΐ\α\ «€ ϋ». ^πτ^ρί\ κα\ πτ, Ρ. Ο*. 
• κυφη Ό*. ^^ κάί οπί. Α»€». ^ τίσσαρα Ρ,ΌΚ :^'^}Μγγη Ρ.Ο». 

Η 3 ιοο ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩ1Α Ηιβτ. Αν. 

ΊΓΤ€ρύ*για βφ* ίκάτερα ίν τζ ούρα' το ίέ μ^σον αύτΆν ®άμ- 
ψ6τ€ραι ακανθωίες^ ιτλην ^ αύται μϊν ττλατι;, η ίέ κυ(^η οζυ. 
^Ο 5έ καρκίνος μόνος των τοιούτων ^ανορροττύ^ιον' και το 
σώμα ^το μ€ν των ^καριίων και των καράβων ττρόμηκες, το 

9 ίέ των καρκίνων στρογγνΚον. Αιαψίρει δ' ό κάραβος 6 αρ" 
ρην ^της θη\€ΐας' της μ€ν *γαρ θη\€ΐας 6 ττρωτος ττους ίίκρους 
€στ/, του 8* άρρενος ^μωνυζ^ κάϊ τα τττερύ^ια τα ίν τψ ίπττίφ 
η μεν θηλεια με^αΧα έχει Τ'^κα} ετταΧΧαττοντα ττρος τφ 
τραχηΧω^ 6 ί* αρρην εΧαττω κα\ ουκ ^ετταΧΧαττοντα' ετι 
του μεν άρρενος εν τοις τεΧευταΙοις ίγοογι με*γάΧα κα\ όζεα 
εστίν ωσιτερ ττΧηκτρα^ της 8ε θηΧειας ^ταυτα μικρά κα\ Χεΐα. 

ΙΟ Ρ ^Ομοίως 5* εχουσιν αμφότερα κεραίας $ύο ττρο των όψθαΧ" 
μων με^αΧας και τραχείας^ και άλλα ^κεράτια μικρά ύττοκατω 
Χεϊα, Τα 5* όμματα ^ τταντων τούτων εστ) σκΧηρόψθαΧμα^ 
και κινείται κάϊ * εντός κα\ έκτος ^κάι εις το ττΧά^ιον' ομοίως 

ιιιϊέ κα\ τοις καρκινοις τοις ττΧειστοις^ κα\ ετι μαΚΚον. *^0 ί* 
αστακός το μεν. οΧον ^ύττόΧευκον έχει το γρωμα^ μεΧανι ίε 
^^ ίιαττεττασμενον. ^Έχβι 5β τους μεν ύττοκατω ττόίας τους 
€ΐχρι των με^αΧων όκτώ^ μετά 3ε ταύτα τους με*γάΧους ττολ- 
λώ μειζους και εζ άκρου ττΧατυτερους ^ ό καραβος^ ^ανωμά" 
Χους 5' αυτούς* ό μεν 'γαρ 3εζι6ς το ^ ττΧατυ το εσχατον 
ιτρόμηκες έχει και λβτττοι/, ο ί' αριστερός τταχυ κα\ στρο^" 

12 γίΧον. "Έ^ άκρου ί' εκατερος εσχισμενος ωσττερ σια'γων 
οδόντας έχων '^κάι κάτωθεν κάϊ άνωθεν^ ττΧην 6 μεν 8εζιος 
μικρούς ατταντας καϊ ^καρχαρόίοντας^ 6 ί* αριστερός εζ 
άκρου μεν ^ καρχαρόίοντας^ τους ^^ εντός ωσττερ ^ομψίους^ 

β άκα»βωίί€£ άμφότ€ραι Ρ.Ο^. ' α^αι άμφω μ€¥ Α^,Ο^. 8 άνονροττύ" 
γίθ¥ Α*, ά»σνρροπνγίθ¥ Ο*, &ν ορροπνγίον Ρ. ^τ6 짥 των] των μ^ν Ρ. 
* καράβων κα\ καρί^ν Ρ. Ο». 1^ της θηΚίος Α». 1 μονώνυξ Ρ.Ο».ϋ». 

» καΐ (π Ζλαττον τά πρ6ς Ρ.€* Ό». » Αταλλ.] €π ίλόττονα Ό\ ο ^^ 
κρα ταντα καΐ λ€Μΐ Ό^, μΛχρά καί ταντα \€ΐα Ρ. Ρ 6μως Ό^, 4 κέρατα 
Α».ϋ». Γ τούτων απάντων Ρ.ϋ». β ^κτί,ς κα\ «'ντόί Α».€». * κα\ 

οίη. Α*. ^ ντΓόΚίυκον"] \αμπρ6ν Ρ.ϋ*. ^ ΒιαΐΓ€πΧασμ€νον Α*.€*. 

Χ άνώμαΚος 9€ αντοΐς Ρ.Ό^. 7 πΚατν καϊ τ6 ^Κ ' καϊ ρθ8( Ι^χων 

Οίη. Ο*. * καμ^αρίί^ς Ρ.ϋ*. ^ καρχαράδονς Ρ. Α*. Ό*, βΐ ΟΟΓΓ. Ο*. 
ο «• ίντάί] «€ μΦ^ Α*.€». IV. 2. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Δ. ιοί 

€#: μίν του ^κάτω μέρονζ τετταρας κα\ αννεχεΐς^ άνωθεν 
ϋ τρ€Ϊ9 κάΙ ου σνν€χ€ΐς, Κο/οί/αη ^ε το ανω μ€ρο9 αμψό^ 1$ 
Τ6|θθΐ, και ιτροστηίζουσΊ ιτρο^ το κάτω' βλαισοί ί* αμψό" 
Τ€ροι ®τί θ€0Γ€ί, καθάτΓ€ρ ^ττρος το Χαβεΐν κα\ ττιβσαι 7^6^ι^- 
κ6τ€ς. "* Έτται^ω δε τωι/ μβγαλωι/ ^ αΧλοι ίνο δασέίζ^ μικρόν 
ύίΓΟκάτω του ^στόματος^ ^ κάϊ ιπΓΟκάτω τούτων τα ^ βρα^" 
χιωοη τα ΤΓ€ρι το στομα^ όαατβα και ττολΛα. 1 αυτά ο αει ΐ4 
ίιατ€\€Ϊ κινων' κάμτττβι ίέ και ^ ττροσά^γεται τους ίύο ττόίας 
^ιτρος το στόμα τους ίασεΐς. ^Έχοι/οη ίέ και τταραψυαίας 
λβτΓταί οι ττρος τφ στοματι ποδεί. "Όδονταί ί* €^€ΐ δύο ιτα- 15 
θαΊΓ€ρ 6 κάραβος^ έττανω ίε τοιίτων τα κέρατα ^μακρα^ βρ^" 
χύτ€ρα ®ίέ και λετητοτερα ^ιτόλυ η 6 καραβος^ και άλλα 
ΤΈΤταρα την μίν μορψην όμοια τούτοις^ ^ βρα-χύτερα δε και 
λεττότερα• Τούτων δ* εττανω τους οφθαλμούς μικρούς καΙ 
^βραχεΐς^ οι;χ ωσττερ 6 κάραβος μεγάλους. Το δ* εττανω των ι6 
όψθαΧμων όζυ και τραχύς ^ καθαττερανβϊ μετωττον, * μείζον 
^% ό κάραβος, ^Ολως δε το μεν ττρόσωτΓον όζύτερον^ τον δε 
θώρακα ευρύτερον ε^ει ττολυ του καραβου^ κάϊ το όλον σώ- 
μα σαρκω$εστερον και μαλακωτερον. Ύων δ* οκτώ ιτοίων οι 
μεν τετταρες εξ άκρου οικροοι ^ εισιν^ οι οε τετταρες ου. * Ιαιγ 
δε ιτερϊ τον τράγτιλον κάλούμενον ^διίιρψΓαι μεν εζωθεν • χεν- 
ταχ^Ϋ, και έκτον εστί το ιτλατυ ^κάϊ εσχατον, ττεντε ττλάκας 
εχον' τα δ' ^ εντοί, εΐί & ^ ττροεντίκτουσιν αι θήλειαι^ 3ασεα 
^τετταρα. ίνασ ειταστον οε των ειρμηενων ττρος τα εςω ακαν^ 
ναν έχει ρραχειαν και ορυην. Ιο ό όλον σώμα και τα ττερι 1 8 
τον θώρακα ^λεΐα ^εχει, ούχ ωσττερ 6 καραβος ^τραχύς' ^ κάτωΰ^ρ Ρ.Ο*. • τ§ κάτω $€^€1 Ρ.Ο*. ' πρ6ί τ6 \αβ€Ϊν] πρσΓ€ί»€ΐ» 
Ρ.Ι>. % ^υο «ίλλθ4 Ρ.Ι)Α. 1^ σώματος Α&. ^ κάί μικρόν νποκάτω Ρ.Ο^ 
^ βραγχία δή Ρ. Ο*. ^ προσάγτταί τ6 ΧίΙχορ τους Α*. ™ τους ^σ€ΐς πρ6ς 
τ6 στόμα Ρ.Ο&. ι^ μακρά ίηΐ6ΓρΓ6(68 ν6ΐ6Γ68, μικρά Α&.β^. ΠΑΠΙ Ρ.Ι)^. 
οιη. ο δί οιη. Ρ.ϋ*. Ρ ιτολύ ή] ή Ό», αΐΓολν€ΐ οογγ. Ρ. <1 Χηττάτ^ρα 
^ και βραχύτ€ρα Ρ.ϋ*. ' παχ€ΐ£ Ρ.Ο». ■ καθαπ^ρύ Α*.€*. * μείζων 
Ρ.Ο*. ▼ ί Ρ. ^ €ίσίν οιη. Α*.0*. » τύ Ο». Υ ^ιηρηνται ΏΚ 

« πώτα «11 €κτ6ς Ρ.Ο». * καΐ ί^σχ.] τύ ?σχ. Α».α». ^ €ΐπ•λί Ρ.Ο». 
* ηροσίττίκτουσιρ Ό*. ^ τέσσαρα Ρ.Ι)*. * λ€!ον Ο*. ^ ίχ€« υιη. 
Α».€». 9 τραχύ Ρ.ϋ*. 

Η3 ιοίΐ ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αη. 

άλλ' €1/ τοις με^αΚοις ττοσΊ ^ τα ίζωθ€ν ακάνθάς ?χ€ΐ μ€ΐζοΌς, 
Ύηζ ίε θηλεΐας ττροζ τον άρρενα ουδεμία ίιαφορα φαίνεται* 
καΐ γαρ ο αρρην και η θήΧεια οττοτεραν ^άν τύχρι των χι;- 
\ων εγρυοΊ μειζω^ ίσας μεντοι αμψοτερας ^ ού3ετερος ονίβ- 
'9'ϊΓθτΐε. Ύην ίε θάλατται/ ίεχονται μεν τταρα ^το στόμα ττάν- 
τα τα τοιαύτα^ " αψιασ-ι ί* ** εττιΚαμβάνοντα μικρόν τούτου 
μόριον οι καρκίνοι^ οι 3ε καραβοι τταρα τα ^ βραγχιοειίη' 
ιοεχουσι $ε τα ^ βρα^χιοειίη ττοΧΧα οι καραβοι. Τίοινον 3ε 
ττάντων τούτων εστίν* ό36νταζ τε ^ τταντ εγει 3ύο {κα\ «γαρ 
01 καραβοι τους ττρώτους 3ύο εχουσι) κα\ ^ το στόμα σαρκω- 
3εστερον αντ\ •γλώττι;9, είτα κοίλίαν του • στόματος εχομενην 
ευθύς^ ιτλην οι κάράβοι μτκρον στόμάχον ιτρο της κοιλίας^ 
2 1 εΐτ εκ ταύτης * εντερον ευθύ, ΤεΧευτρί 3ε τοΰτο τοις μεν κά" 
ραβοει3εσι και καρίσι κατ εύθυωρίαν ττρος την ούράν, ζ το 
ττερίττώμα αψιάσι κα\ τα φα εκτίκτου&ιν, τοις 3ε κϋφκΐ" 
νοις^ ζ το ^ εττΙτΓτυ^μα βχοΐΛπ, ιτατα μέσον ^το ^εττ/χτι/- 
'γμα. ΈΐΓΤ09 * ίε και ουτοι^ § τα ωα εκτικτουσιν. *Έ^η Τα θή~ 
ΊίΧεα αύτων τταρα το εντερον την τον φων 'χωραν εγουσιν. Καί 
την κάΧουμενην 3ε ^ μύτιν η ' μΐίκωνα ιτΧεΙω η βλάτΤά) * τταντ' 
έχει ταΰτα. Ύας 3ε ι31ας ^η3η 3ίαψορας καθ" εκα&τον 3εΐ θεω~ 
ρεΐν. Οι μεν όυν καραβοι^ ωοΊτερ είρηται^ 3ύο εχονσιν ό3όν^ 
τας με^άΧους και ^κοίΧους^ εν οϊς ενεστι χυμός όμοιος Τη 
2$^ μύτι3ι, μεταζυ 3ε των ό3όντων σαρκιον 'γΧωττοει3ες. ^Αττο 
3ε του στόματος έχει οισοψα^γον βραχυν κα\ κοιΧίαν τούτου 
εχομενην ύμενώ3η^ ?ρ ττρος τω στόματι ό3όντες εισΐ τρεΐς^ οι 
μεν 3ύο ® κατ αΧΧηΧους^ 6 3ε εΙς υττοκατω. Ύης 3ε κοΐΧιας 
€Κ του ττΧα^Ιου εντερον ^ εστίν άττΧουν κάϊ ^ ισοτταχες 3ι 

^ τά] τάς Ρ.Β». » ίίν Οίη. Ρ.ϋ». 1^ ου^ίποτί οχΛίτ^ροκ Ρ.ϋ». 1 τφ 
στόματι Ρ.ϋ». ™ άφίησι Ρ.ϋ». » €πΐΚαμβάνοντα κατά μικρόν Α». Ο*, 
ο βράγχια δή Ρ, βραγχοίΐ^ίι Α».0». Ρ βραγχοίώη Α».€». <1 πώτ* Ιίχ€ΐν 
ίυο Ρ.Α^, €χ€ΐ ^ύο πάντα Ο*, ϊ" τ6 στόμα"] €ν τω στόματι Ρ.Ι)*. ^ οη|•<5- 
ματος Οαζα : οοάίοββ στομάχου, * ίνθνς Ζντ^ρον Ρ.Ό^*. ^ Μπνγμα 
Β*. ΙΐΐΓθΙ)ίςυ6. ^ τό €ηίπτνγμα Οίη. Α». Ο». ^ δί οίη. Ρ. Υ μύτην 
Ρ, μνστιν Α*. ^ μ^ι^ονα Ρ. Ο». » ^χ€ΐ πάντα Ρ. ^ ήΒη Οίη. Α», 

β κοιλίας Ο*, κοιΚίαν Ρ. «^ μυστι]^ι Α*.0*. β καταλλήλως Α*. ' ίστι» 
ΙΐηΙβ ίντίρον Ώ^, ΟΙΒ. Α*.0*. ? Ισόπαχ^ς Ρ. IV. 2. Ι2τθΡΙί2Ν Δ. 103 

όλου μέχ/Η ττρος τ)ιν εζοίον του ττφιττώματος, ^ Τσ5τα 24 
μίν οΰν ^ Ίτάντα έχοι/σι καί οι κάραβοι και αι καρίίες και οι 
καρκίνοι* ^ κα\ 'γαρ ό3όντας 3ύο €γρυσιν οι καρκίνοι. ^Έτ« 
ί* *ο7 γ κάραβοι ττόρον ^ί^ουσι α.'πο του στήθους ήρτημενον 
μ^χρι ττρος την Ιζοίον του ττεριττώματος' οίΐτος ί' εστί ^τρ 
μεν θηΧεΙφ υστερικός, τφ ^ αρρενι Θορικός. *'Έστι 8* 6 ττο- 25 
ρος ούτος ττρος τφ κοιΚφ της σαρκός, ώστε μεταζυ είναι την 
σαρκα' το μεν 'γαρ εντερον ττρος τφ κυρτφ εστίν, ο 3ε ττόρος 
νρος τφ κοίΚφ, ομοίως έχοντα ταΰτα ωσττερ τοις τετρά' 
ΤΓΟσιν. Αιαφερει ^ ούθεν 6 του άρρενος η ^της θηλείας* 26 
αμφότεροι 'γαρ είσι ΧετττοΙ και Χευκοι κάϊ ύ^ρότητα έχοντες 
εν αύτοΐς ωχραν, ετι ^ ήρτημενοι αμφότεροι εκ του στήθους. 
^^ιχουσι ό ρ ούτω το ψον και αι καριόες και τα9 "έλικας. 
Ιδια ο έχει ο αρρην ττρος την υηΑειαν εν ^τρ σαρκι κατά το 27 
στήθος 8ύο λευκ αττα καθ^ αυτά, όμοια το χρώμα και την 
σύστασιν ^ταΐς της σηττίας ^ ττροβοσκίσιν' είλΐ'γμενα 5' εστ\ 
ταΰτα ωσττερ ή του κήρυκας μήκων. *^Η ί* ^ΡΧ^ τούτων 
εστίν ατΓΟ των κοτυλη8όνων, αί εισιν ύττοκατω των έσχατων 
τοίων. ^Εχει $ε και εν τούτφ σάρκα ερυθραν κα\ αίματώίη 28 
'^^ν χρόαν, ^τρ ^ άφ^ Ύλίσχραν καΐ ούχ όμοιαν τ^ σαρκί. 
"ΆτΓο ίβ ^ του ττερϊ τα στήθη ^ κηρυκώ^ους αλΧος εστίν 
ελί'γμός, ωσττερ άρττε^όνη το ττάχος' ^ &ν ύττοκατω ίύο αττα 
'^Ι^αθυρά εστί ττροσηρτημενα τφ εντέρω θορικοΛ Ύαΰται^ 
μεν ουν ο αρρην εχει' η οε υηλεια ^φα ** ισχει το χρώμα 
^ερυθρά, £ρ ή ττρόσφυσίς εστί ττρος τζ κοιλία κάϊ του έν- 
τερου ^ εκατερωθι ® μ^ΧΡ^ ^^^ ^ '^^ σαρκώδη, ύμενι λετττω 
νεριεχόμενα. Τα μεν ουν μόρια οσα εντός και έκτος εχουσι. ταΰτα εστίν. ^ ταντα-'π(ρίΤτώματο£ οτη. Ρ. ^ πάντΈς Ο». Ο». ^ «χι γάρ—καρ- 
κίροί οίη. Ό*. ^ γ€ οΐ Ό^. ™ ίχουσιν οίη. 0*.ϋ*. "^ τζί μ^ν ΰηΚ^ίας 
ύσηρυώς τον θ* &ρρ€νος Ρ.Ι>. ο της Οίη. Ο». Ρ οΖτοι Α».0. <1 Αι- 
καε, Ι^ία Α*. «^ τ^ οίη. Α». ■ ταις'] τζ Α*. * προβοσκησ€ΐ ΟΟΓΓ. Α*. 
^ την Λ* άφ^ν ϋ*. ^ του] τούτον Α*.0*. * κηρυκάΛης Ο*. Υ ών €*. 
« ν^νρά Ρ.Ι)*. » ώλν υ». ^ ?χ€« Α».0». β ίρνθρόν Ρ.Β». ^ €«α- 
τίρου Α*.€*. « Ι^ΧΡ^ Ο*• ' ^^ σαρκώδίς Α».€*. 

Η4 104 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

3 Σ>υμβ€βηκ€ ίβ των ^μίν ίναίμων τα €ντο9 Σμάρια ονόματα 
ίχ€ΐν' ττάντα ^^αρ (τττλάγχνα ^Ιχει τα ίσωθ^ν* των ί* άναί^ 
μων ουίβι/, άλλα ^κοινον τούτοις κα) ίκεΐνοις τταοη κοιΚια και 

2 στόμαχος κα\ ™ €ντ€ρον• Οί 8ε καρκίνοι^ ιτερί μεν των χι;- 
\ων και ^των ττοίων^ οτι εχονσι κα\ ττως εγρυσιν^ είρνρηι 
ττρότερον' ως ί' εττΐ το ττοΧυ ττάντες ° την ^εζιαν εγρυσι μεί" 
ζω χηλην και Ισγυροτεραν* Είρηται 8ε ττρότερον κα\ ττερί 

3 οφθαλμών 9 ότι εις το ττΧάγον βΚεττουσιν οι ιτλεΐστοι. Το 
ίέ κύτος του σώματος Ρ εν εστίν αίιόριστον, ^ ετι 8ε κεψΰΐΚη^ 
κάϊ ^ εί τι άλλο μόριον. *Έχουσι 5' όψθαΧμους οι μεν εκ 
του ΊΓλα^γΙου ανω ύττο το ττρανες ευθύς ^ττοΧυ ^8ιεστωτας^ 
ενιοι 8* εν μεσφ κάϊ ε^^γυς αΧΚηΧων, οΐον ^ οι *^Ί1ρ<ικΧεωτικο\ 

4 κάϊ αι μαΐαι. ^Υττοκάτω 8ε το στόμα των όψθαΧμων^ και 
εν αύτφ ό8όντας 8ύο ωσττερ ο καραβος^ ττΧην ου στρογγύΧοι 
ούτοι άλλα μακροί. Και εττϊ τούτων εττικαΧύμματα εστί 
8ύο, ο^ν μεταξύ εστίν οϊαττερ 6 καραβος έχει ττρος τοις ό8οΰ' 

5σιν. Αεχεται μεν ουν το υ8ωρ ^ τταρα το στόμα, αττωθων 
τοις ετΓίκαΧύμμασιν^ * αψίησι 8ε κατά τους ανω ττόρους του 
στόματος^ εττιΧαμβανων τοις εττικάΧύμμασιν^ ζ εισηΧθεν' οι;- 
τοι 8* εισϊν ^εύθυς ύττο τους όψθαΧμούς* κάϊ όταν 8εζηται το 
υ8ωρ^ ετΓίΧαμβανει το στόμα τοις ' εττικαΧύμμασιν αμψοτε^ 

^ροις^ εττειθ* ούτως ^ αττοττυτιζει την θάΧατταν. ^Εχόμενος 
8ε των ό8όντων 6 στόμαχος ^βραχύς τταμτΓαν^ ώστε 8οκεϊν 
ευθύς είναι μετά ^το στόμα ^την κοιΧίαν. Και κοιΧία τοι5- 
του εχομένη 8ικρόα^ ^ς εκ μέσης μεν το εντερόν εστίν άττΧοΰν 
κάϊ ΧετΓτόν' τεΧευτα 8ε το εντερον ιπτο το εττικαΧυμμα το 

7€(^ω, ωσττερ είρηται ^καϊ ττρότερον. *Έχει 8ε ^τ6 μεταζυ 

? μ€ν Οίη. Ρ.ϋ». 1* μόρια κάί €ΚΓ6ς 6ν6μ, Ρ.Ι)». * γάρ τά σιτλ. Ο*. 
^ ?χ€ΐν Α». 1 κοινά Ρ.Ό» π» ^ντίρον €στΐ¥, οΐ Ρ.ϋ*. η των ΟΠΙ. €». 
ο μ^ίζω ίχουσί τήμ ^ξώ» Ρ.ϋ». Ρ ίν ίΛ-ιν] Ινίστιν €θάίθ68. <1 ^ι δ€] 
η Τ€ Ρ.]>. Γ €ί τ» ΟΠΙ. Ρ.Ό», β πολλΔ Ρ. * ^ί€στωτάς πως, Ζνιοι Ό\ 
▼ οΐ οιη. ρΓ. Α». ^ πψρΐ τό στόμα άπωβονν Α».€». ^ οφό/σι— ^7 Ο™• 
ρΓ. Α». Τ €νβύς ΟΠΙ. Ό». * €πίκαλ, Ιση» άμφ, Α». » αποπτν€ί 
Α».α». ^ βραχύ Ο». € τό οω. Ο» Λ ^ν κωΧίαρ &η(6 μ€τά Ρ.Ό». 
β «χι ΟΠΙ. Ρ.Ό». ' τά €». οω. Ρ.Ό». IV. 3, 4• ΙΣΤΟΡίίΙΝ Δ. 105 

τωιτ ίτΓίκοίΚυμμάτων^ οΐάΐΓ€ρ ρ κάραβος^ ^ ττρος τοΐ^ οίοΰσιν• 
■"Εν ίέ τ^ κυτ€ΐ €€Γω "χυμός ίσην ωχρος^ «αϊ βίκρ^ αττα ιτρο^ 
μήκη ^\€υκά, κάΙ άλλα ^ττυρρα ^ ίιατΓετΓασμβνα» όααφ€ρ€ΐΖ 
Ι^ 6 αρρην ^της θηλζίας ™τφ μβ^θα και τφ ^ιτΧάτει κάΙ 
τφ ίτΓΐκάΚύμματι' μ€ίζον «γαρ ^τοΰτο εχα ή θήΧεια^ και 
χλβον αψβστηκος και ^ σννηρ€ψ€στ€ρον^ καθάττβρ κάϊ εττϊ των 
θη\€ΐων καράβων. 

Τα (ιβν ουν των μαλακοστράκων μόρια τούτον έχει τον 
τρότΓον. Τα ί' όστρακό8€ρμα των ζψιον^ ^οϊον οί Τ€ 'κο- 2 
χλ/αι ΐίαί οι κόχλοι και τταντα τα κα\ούμ€να οσιτρεα^ ετι ίβ 
το των εχίνων «γβί/οί, το μεν σαρκω^^ς^ όσα σάρκας Ιχβι, 
ομοίως έχει τοις μαΧακοστρακοις {αττος 'γαρ εχβι)^ το ί* 
οστρακον εκτος^ €ντος ο ουυ€ν σκΚηρον. Αυτά 0€ ττρος 
•αιττά 9ιαψορας βχβι ττολλάί κα\ κατά τα ^όστρακα και 
^ κατά την σάρκα την ίντός. Τα μ€ν 'γαρ αύτων ουκ εχ€ΐ ι 
σάρκα ονίβμίαν^ ^ οίον εχΐνος^ τα ί* εχ(ει μίν^ εντός ί* εχ€ΐ 
την σάρκα αφανή ττάσαν ιτλην της κεφαΧης, οίον οι τ€ χερ- 
σαίοι κοχλίαι κάϊ τα καΧούμβνα υττό τίνων '^κοκζίΚια και των 
€ν τ^ θαΧαττη αϊ τβ ττορψύραι και οι κήρυκες και 6 κόγΧος 
κα\ τ5λλα τα στρομβώίη• Των 5* άλλων τα μεν εστί ί/-3 
θύρα τα 5β ^ μονόθυρα' Χε^ω ίε δίθυρα τα 9υσ}ν όστράκοις 
ττεριεχομενα^ μονόθυρα 3ε τα ενί' *το 3ε σάρκωνες ^εττητο" 
Χης^ οίον ή ^Χεττάς. Ύων 3ε Ψιθύρων ^τά μεν εστίν ^ανάτΓτυ-4 
χα, οίον ® οι κτένες και οι μύες' ατταντα *γάρ τα τοιαύτα τη 
μεν συμττεψυκε τρ ίβ ^ ίιαΧεΧυται^ ώστε συ^κΧεΙεσθαι καΐ 
ανοί*γεσθαι. Τα ίβ ίίθυρα μεν εστιν^ ομοίως ίέ συ^κέκΧ^ι^ 
σται ετΓ αμφότερα^ οίον οι σωΧηνες. *'Έίστι ί* & οΧα ττερι^Β 

? παρά Α» Ο*. 1* Χηττά Ο».!)». * πνρα Α».Ι)». 1^ ^ιαιτίπλασμ^να 
Α\€\ 1 της ΟΠΟ. Ρ. » τφ Τ€ μτγ. Ρ.Ο».Βλ. η πάχίΐ Ρ.Α».ϋ». 
ο Ζχ€ί τοντο Ρ. Ό*. Ρ συνηρρ€φ€σηρο¥ Ο*. ί οίον ΟΠΙ. Ρ. ' κόχΚοι 
και οΐ κοχλιοί Ρ.Ι>. β 4αντά Α». * οστά Α», οστά Ο». ▼ κατά 

οηα. Β*. ^ οίον 6 €χ'ίΡος ΑΚ ' κοκκαΚια 0^, κωκάλια Ό^, 7 μονό^ 
θνρα — δίθυρα οιη. ρΓ. Α».€». « τά ^€ σαρκώίη Ρ.ϋ». * €π\ πολλής Α». 
* Χοπάς Α» €». β 6στΙ τά μ€¥ Ρ.ϋ». * άνάπτυκτα Α».0». • οϊ Τ€ 
κτ€9€ς Α* ο». ' ^ίώ<ύ€τ<α Ρ.Ι>. ιο6 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηι$τ. Ακ. 

βχβται τφ όστραχφ καΐ ού3€ν της σαρκός ίχβι .€£9 το Ιζω 
γβμν&ν^ οίον τα κ(ίΚαύμ€να ^ τήθυα. *Έτι ί' αύτων τΆν 

6 όστρακων 8ιαφορα\ ιτρος αΚΧηΧα €ίσίν. Τα μβν 'γαρ ^ \€ΐ6~ 
στρακά * ίσην^ ωσττβρ σωΧην κα] μύες και κόγχαι Ινιαι αι 
καΧούμ€ν<ΐί ύτό τίνων ^ 'γάΧακες^ τα ίέ ^ τραχυόστρακα^ οίον 
τα " Χιμνόστρεα κα) ^ ιτίννα κα\ Ύβνη κό^γχων €νια και κήρυ- 
Κ€ς* καΐ τούτων τα μ€ν ραβδωτά ^ εστιν^ οίον κτ€ΐς κα\ 
κόγχων τι 'γίνος, Ρτό 3* αρράβ^ατα^ οίον αί τβ ττινναι κα\ 

7κ6*γχων τι «γβι/οί. Καί τταχίΐ ^6 και Χετττότητι των όστρα^ 
κων ίιαφερουσιν^ οΧων Τ€ των οστράκων κα\ κατά μερος^ οΐον 
7Γ€ρι τα χείΧη' τα μεν γαρ * ΧετττοχειΧη ίστιν^ οίον ' οι 

8 μύε^^ τα ίέ " παχι/χΛλϊ, οίον τα ' Χιμνάστρεα. ""Ετι τα 
μεν κινητικά ""^αύτάΐ' βστ/μ, οίοι/ '^^ό κτείς (βνιοι «γαρ και 
* ττετεσθάι Χί'γουσι τ<Λς κτένας^ ετει κα\ εκ του όρ*γανου ^ 
Βηρεύονται ε^ΧΧονται ιτοΚΧάκις)^ τα ί' ακίνητα ^ εκ της 
'ιτροσψυης^ οίον η ^ττίννα• Τα ίβ στρομβώ$η νάντα κΐ" 

9 νεϊται κα\ ερττει' νέμεται 8* αττόΧυομενη και η ^ Χεττάς. Κοι- 
νον ίε ^ και τούτων και των αΧΧων των ^ σκΧηροστράκων το 
\άον είναι εντός το οστρακον. Το 3ε σαρκωίες τοις μεν 
μονοθύροις και ίιθύροις τΓροστΓεψυκε τοις οστράκοις^ ώστε 
βΐψ ατΓοσττάσθαι^ τοις 3ε στρομβώίεσιν αιτοΧεΧυται μάλλον. 

ιο*Ί3ιον 3ε τούτοις κατά το 6στρακον νΊταρχει' ττασι το εΧικην 
€χ€ΐι> ΤΟ οστρακον το εσχατον αττο της κεψαΛης. ϋ<τι ο 
" ετΓίτΓτυ'γμα * τταντ έχει εκ 'γενύτης• ιίέΤΐ όε ιταντα τα 
στρομβω3η των όστρακο3ερμων ^ 3εζιαί^ καί κινείται ουκ εττι 

1 1 την εΧΐκην αλΧ ^ είτι το καταντικρύ. Τα μεν ουν εζωθεν κ τηθ€α €», τίθ€α Α\ ^ \€ί6σαρκά Ρ. * €<πί &η(6 λ. Α» Ο». 

1ε γαλά^€( Ρ1>. 1 τραχία Ρ. Ο». » \ημ»6στρ€α Α», λιμόστρ^α Ρ.ϋ». 
η πινροι Ο». ο €στΐ¥ οίη. Ρ.Ό*. Ρ τά — γίρος οπί. Ρ. Α*. 9 Χ^πτό- 
χ€ΐλα Ρ.Ό». ' οΐ οίη. Ρ. 8 παχνχ€ίΚα Ρ.ϋ». * \€ίμ6στρ€α Α».€», 
λίμόστρία Ρ.Β». ▼ €<ΓΓ*ν αντων Ρ.Ο». ^ 6 οπί. Ρ.Ό», οί κτης Α». 
Χ πετασθαι, Α».€», ΐΓ€ττ€σΛα Ρ.Ό». Υ €κ\ ίστιν €Κ Α».€». « προσ- 
φύσ€ως Ρ.Ό». » ιτάνι; Α».0». ^ λοιταΓ Α».0». « «αϊ ρΟδΙ ίί 

ΟΠΙ. Α». ^ σκΚηροσάρκων Ρ.Ό*. « Μπυγμα Α\ ' Ιχ€4 ιτάιτα Ρ.Ό*. 
£Τ 9ε(ι$ Κ€κίιπ7ται Ρ.Ό&. 1^ Μ την ανηκμύ Ρ.Ό*. IV. 4• ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ. ίο; 

^ μόρια τούτων των ζφων τοιαύτας βχβι τάί 3ιαψορά9' τΆν 
ί* ίντος τροτΓον μέν τίνα ^ ΤΓαραΊτλησΊΟ^ η φύοΊψ εστί ττάν^ 
των^ κάϊ μάλιστα των ^στρομβω3ων (μβγβθβί γαρ άλλι;λ»ι^ 
ίίαψβρα και τοΪ9 καθ* χητ^ρογψιν ττάθεσΊΐ/), οι; 'ποΚυ ίβ Αα- 
φ«ρ€£ ούϋ τα μονόθυρα κα\ ίίθυρα^ ™ (τνγιτλβιστά ίε* διαψο^ 
ραν ° «γαρ ?χ« χροί αλλιτλα ® μεν μικράν, ττρος 5β τα ά/α- 
νι;τα ττλεέ'ω. Το5το ί' εσται ψανερον €κ των ΰστ€ρον μαλ- ι« 
λον. ^Η ίβ φν€Γΐς των στρομβθ€ΐ^ων άττάντων ομοίως €χ«, 
ίιαψέρει ί* ωσττβρ Ρ είρηται, καθ* ύττεροχην {τα μεν *γάρ 
μείζω ^ μέρη κάϊ ίνίηλότερα εχβι αύτων, τα 5' ίΧάττω τοι;- 
ναιττ/ον), ή-ί ίβ ^(ΤκΧηρότητι και μάΚακότψτι κα\ τοις αΧΚοις 
τοίί τοιούτοι^ τταθεσιν. *Έχ« *γαρ ττάντα * τί^ι/ μεν β^ο)- 13 
τάτ« 6ν τφ στόματι του οστράκου σάρκα * στιψράν, τα μεν 
μάλλον τα 5' ήττον. Έιτ μέσου 8ε τούτου η κεψαΧη κάι 
^κεράτια 3ύο' ταντα ί' εν μεν τοις μειζοσι μβγάλα, εν $ε 
τοις ^ εΚαττοσι ^τταμιταν μικρά εστίν. Ή ίέ κεψαΧη 14 
εζερ'χεται ττάσι τον αύτον τρόττον' ^ καν τι φοβηθ^, συσιτά" 
ται ιταΧιν εις το εντός. ϋιχβχ όε στόμα και οόοντας ενια, 
οίον 6 κοχλίας, όζεις ' και μικρούς και λετττούς. ^Έχουσι 1 5 
ίέ και ττροβοσκίίας, ωσττερ ^ κάί αί μυίάι* τούτο 5* εστί 
^γλωττοειίες. *Έ'χουσι 3ε και ^χη κήρυκες τ<η)το και αι 
ΐΓορφύραι ^ σ*ηψρόν, και ωσιτερ οι ^ μύωττες κάί οι οίστροι 
τα δέρματα διατρυτωσι των τετρα^Γό3ών^ ^δτι τι/ν ισγνν 
τουτ εστί ® σψοδρότατον' τ&ν *γίφ 8ελεατων τα όστρακα 
ίιατρυττωσΊν. Του 3ε στόμίχτος ^εχετΛι ευθί/ς η κοιλία. 
^ΟμοΙα 3* εστίν ι} κοιλία ιτρολόβφ όρνιθος ^ 4 των κόχλων. ^ μόρίο] τω¥ μορίωρ Α&.€^. ^ παραπΚησία' 4στϊν ή φικης αύτωρ καΙ 

Ρ.Ι)*. 1 στρομβθ€ί6ων Ρ.ϋ». ™ συγκληστά] τΑ ΐΓ\€ΐστα Α^.Ο*. 

ϊ' γάρ] μ€ν €*. ο μ€ν ΟΠΙ. €*. Ρ €'1ρηται κα\ κύ9 ύτημοχί^ι^ Ό\ (φι/ηα 
καθάΐΓ€ρ 6 χψ Ο». <1 μόρια Α*. Ο*. ' σκΚηρότατον καί μαΚακ&τατον Α*. 
• τΑ μίν ίζ&ττατοΐβ Α*. * στρυφνών Α*, στρυφνίιν Ο*. ^ κίρατα Α*. 
^ ίΧάτΓοσι] μικροίί Α*.€*. * πώτα μαφά, η Έ. Υ κ& η] «Λ ίτβν 
Ρ.Ι)«. > και ροβΐ 3£^ΐ( 6( ηιοχ ρθ8ΐ <{σίτνρ ο«ι. Ρ.Ό^. ^ οΐ οηι. ρΓ. Α». 
^ στνφρόν Ό», στρνφνόν Α*.0*. ^ οίστροι Κχά οί μνωπ€ς Ο*. ^ έΡτι] 
ίτι Α*.€*. β σφο^ρότ€ρον Α» Ο*. ' €*^ ίί€τα* ή Ρ.Ό*, ί(€τα» εύθνς 
καϊ η Α*. ΙΡ 1^] Ι) Α*, όμοια οβσα Ρ.Ι><^. ιο8 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΏΙΑ Ηιβτ. Α κ. 

χ 6 Κάτω ^ !χ€ί ϋο Χευκα ^στιψρά, ^ 8μοια μαστοϊς^ οΐα 
€γγΙν€ται και ίν ταΐ^ σηττίαις^ ττλην ^στιφρα ταΰτα μαλΧον. 
^ΑτΓο ίέ της κοιλίας (ττόμαχος ^άιτλοΰς μάκρος μ€χρι της 

1*1^ μηκωνος^ η ίστιν €ν τψ ττυθμίνι. Ύαΰτα μ€ν ^ ουν 3η\α 
και €ΤΓΐ των ιτορψνρων καΐ ^των κηρύκων εστίν ίν Ρτζ ίΧΐκρ 
τον οστράκου» Τον ίέ στομάχου το ίχόμενόν ίστιν βντβ^ 
ρον' ^ συν€χ€ς ίβ ο τβ στόμαχος κάϊ το εντερον^ και ατταν 

χ 8 απλοί; ν μίχρι της β^οίοι/. *^Η 5* ^Ρ'χ}ΐ '^οΰ €ντ€ρου ττερί την 
ίΧΐκην της ^ μηκωνος^ κα\ ^ταυτ^ εστίν ευρύτερον (Ιστι γά/ο 

. η μήκων • οιονεί ττερίττωμα ττάσι τοις όστρακηροΐς το ττόλυ 
αυτης^9 ^εΐτα ετΓΐκάμ>\^αν ανω φέρεται ττάΧιν ιτρος το σαρ^ 
κωίες^ καΐ ή τεΧευτη του έντερου ^ τταρα την κεφσΧήν εστίν, 
}[ "^ αψιασι το ττερίττωμα^ ιτάσυ^ ομοίως τοις ^στρομβώίεσι 

19 κάϊ τοις χερσαίοις και τοις ^ θαΧαττιοις. Ίίαρύψανται 8* 
άτΓΟ της κοιΧίας •τφ στομαχφ εν τοις με^άΧοις κόχΧοις 
συνεχόμενος ^ύμενίψ μάκρος ^ττόρος και Χενκός^ όμοιος την 
χρόαν τοις ανω μαστοειίεσιν' έχει ί' εντομας ωσττερ το εν 
τψ καραβφ ωον, ττΧην την χρόαν το μεν Χευκόν^ εκείνο 5* 

^οερυθρόν, ^Εχεί ί* ούίεμίαν εζοίον τοντο ού3ε ττόρον^ άλλ' 

^εν υμενι εστί "λεχτ^, κοιΧότΨΐτα έχον εν ^αύτω στενην, 

"ΆτΓο ίέ τοί; έντερου κάτω ' τταρατεινει ^ μεΧανα και τραχέα 

σννεχη^ οΐα και εν ταΐς χεΧώναις^ ΤΓΧην ^ττον ^ μεΧανα• 

*^Εχουσι 3ε κα) οι ^ θαΧάττιοι ΐίόχΧοι ταΰτα ^ και τα Χευκά^ 

ΐΠΓΧην ελάττ» οι εΧάττους. Τα ίέ μονόθυρα και ίιθυρα ^τρ 
μεν ομοίως έχει ^τούτοις ^τη 3* ετερως. ΙίεφαΧην μεν 'γαρ 
και κεράτια και στόμα εχουσι και το *γΧωττοειίες* αλλ* εν 

^ στριφνα Ο*, στρυφνά Α*• ^ Βμοια — στιφρα οίη. Ρ. * ίιπΧονί 

Ρ.ϋ». »» μηκονος ϋ». η ©^ 4^\ ^φ^α Α*. « των] ίπΐ των Ρ. 

Ρ τ5 Αυα €*, τγ ίΚΐΜ Α*. ί σνν€χ€ς — ίντ€ρον οίη. Α*.€*. ^ ταυ^ 

της Α».0*. β 61ον9Ϊ\ οίον κοίΚίας Α\€\ * €Ϊτά] ί «* Α*.€». 

"^ παρΛ] π^ρί Α*.0*. "^"^ άφίησι τ6 π. π. ομοίως κάί τοΙς Ρ.Ι)*. * στρομ- 
βθ€ΐίί€σι \\0Κ 1 άαλασσίοις Ώ^, ' τον στομάχου 0\ τγ στομάχγ 
ρ08( κόχλοις Ρ.Ο&. » υμίνι γ Ρ, ν^ν γ Ι>«. ^ μχ2 λη/κό^ πόρος Ρ.Ο^ 
β «ν ΟΠΙ. Α*. Λ λ€ΐΓΓφ και κοιλότητα Ρ. Α» Ο». β ίαντφ Α».€». ' «α- 
τατ€ίν€ί \\0\ ζ μίλαινα καί τραχιία Α\ ^ μίΚαα^ Α^. ^ θαΚάσσιοι 
0\ 3λλο* Ρ.ΒΛ. 1ε καί οω. ϋ». ι πί Ρ α>». » τουτονι ρΓ. Α». IV. 4. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Δ. 109 

μερ τοις ίΚάττοσι ίια ^ μ,ίκρόττιτα αντων αί>;λσ, τα ίέ κάϊ 
εν τεθνεωαν η μη κινουμένοις ® ου ίηλα. Ύην ίε Ρ μηκωνα ιί 
^ τταντα βχβι, αλλ ουκ εν ^ τβρ αντψ ονοε ισην ουό ομοίως 
φανεραρ^ άλλ' α/ μεν ^Χετταδες κάτω εν τφ βαθει^ τα & 
ϋθνρα εν τφ * *γί'γ'γ\υμώ$ει. Και τα τρί'χωίη ττάσιν ύτταρ- 
χ« κύκΧφ τούτοις^ οίον και τοις ^ κτεσΊν. Και το λβγο-ΐΒ 
μενον ψον τοις εχονσ-ιν, όταν ^εγωσιν^ εν ^τφ γτγι θάτερα 
κύκΧφ της ιτεριφερείας εστίν^ ωοΊτερ "^ καϊ το Χευκον τοις 
κόχΧοις' και «γαρ ^εκεΐνοις τοΰτο ομοιον υττάρχει. "Άλλα 
* ττάντα τα τοιαύτα μόρια^ ωσττερ είρηται^ εν μεν τοις μβγά- 
λοΐ9 3ηΧά εστιν^ εν ίβ τοις μικροις η ού$εν % μόΧις• Α1024 
μάΧιστα εν τοις με^άΧοις ^ κτεσ) φανερά εστίν* οίτοι 8* 
εισιν οι την ετεραν θυρίία ιτΧατεΐαν έχοντες^ οίον ^ εττίθεμα. 
*Η ίέ τον ττεριττώματος εζο3ος τοις μεν αλλοΐί ^εστ\ν εκ 
ΊτΧα'γΙου' εστί 'γαρ ^ιτόρος ζ ττορενεται εζω* η 'γαρ μήκων 
ωοΊτερ είρηται^ ττεριττωμά εστί ιτασιν εν υμενι. Το ίβ25 
/ταλο«;μ€ΐ/οι/ ωον ουκ ε'χει ττόρον εν ούθενΐ^ άλλ' αύτης της 
σαρκός εττανοιόει' εστί ο * ου/ς εττι » ταιττον τ^ εντερφ^ άλλα 
το μεν φον εν τοις ίεζιοΐς, το ^ ^εντερον εν τοις αριστεροΐς• 
Ύοΐς μεν ο?ι/ άλλοις τοιαύτη ^ η εζοίος της ττεριττώσεως^ τζ 26 
9 α^ρί<ΐί -ίλβττάίι, ην τίνες καΧοΰσι θαΧάττιον οίί, ^ύττοκάτω 
*τοί/ όστρακου η ττεριττωσις εζερχεται' τετρύτηται 'γαρ το 
ϋστρακον. ^Φανερά 3ε καΙ ή κοιΧία μετά το στόμα ούσα 
εν ταύτΐβ κα\ τα φοειίη, ΤΙάντα ίε ταΰτα τίνα τρόττον 
™τ^ θέσει έχει, εκ των ανατομών θεωρείσθω• Το ίβ ιτα-»; 
Χούμενον καρκίνων ° τρόττον τίνα κοινόν εστί των τε /χαλα- «* σμικρότητα Α*. ο ου ^λα] €ΰ^\α Ρ.ϋ». βΐ ΟΟΓΓ. Α». Ρ μηκονα 
Ρ.Ι)*. <1 πάντα οπί. Α*.0». ' ταντ^ Ρ. » λίπί^ί Α*. * γιγλυμωίίίί 
Ρ.ϋ». βΐ ΓΟ. Α*, γίγννμώίίί ρΓ. Α*. ▼ κτίΐσί Α*.0*. ^ Ζχονσιν Α*. 
> τγ κυκΚα^ της π€ριφ€ρ€ίας τψ Μ. θάτ€ρα Α\ 7 κα\ &Οΐ6 τ6 ΟΙΏ. 0^. 

* €ΐκΊ»ο τούτοις ομοίως Α*.0*. * πάρτα οΐϊΐ. Ο*. ^ κτΈΐσί Α*.0*. 

β €πΙΘημα Α».0*. ^ €στ1ν ΟΠΙ. Α^€». * πόρος ζ"] πρ6ς β Α*, πρ6ς οι 
Ο*. ' ουκ Ατι] ούκίτι Ώ\ « ταΐη-ό Α».0». 1* ήτ^ρον] ίηρον Α», Οίη. 
Ρ.Ι>. * η οιη. ΡΑ» Ο» ^ λοιτάίι Α».€* ϊ^ κάτ» Α» Ο». * φαι^- 
ρως Α*. "^ ίχα τ§ φύση Α*;0*. >* τρόηο» μίν τίνα Α*.0•. Ι ΙΟ ΠΕΡΙ ΤΑ ΖαΐΑ Ηΐ8Τ. Ακ. Αυτο α€Ρ " κοστρακωψ και των οστρ<χκοό€ρμων. Άυτο μ€Ρ ^'γαρ την 
ψύσιν ομοίον το?9 καραβοαίέσ-ι^ καΐ Ύΐν€ται αύτο καθ* ^αυτα, 
^ τφ ί βίσίι/βσθαι και "ζ^ην ίν ' όστράκφ ομοιον τοΐ9 οστρα^ 

28κο^ρμοΐ99 ω(ΓΤ€ Λα ταΰτα €θΐχ€ν ετταμψοτβρίζείρ• Ύηρ ίί 
μορψην ωί μίν άιτλω; €ΐΊΓ€Ϊν ομοιον ίστι ^τοϊς αραχναις^ 
ττΧην το κάτω της κβφαΧης καϊ του θώρακος μ€Ϊ^ον €χ€ΐ 

2^^€Κ€ΐνου. *Έχίΐ ίέ κεράτια $νο λβτττά ττυρρα, κα\ όψθαΧ'^ 
μονς ύτοκάτω τούτων ^ 8ύο μακρούς^ ουκ €ΐσ8υομ€νους ουίβ 
^ κατακ\ινομ€νον9 ωοΊτερ οι των καρκίνων άλλ' ορθούς^ ιητο^ 
κάτω 5β τούτων το ηττόμα και ιτβρί αύτο καθαττερεί τριχωίη 
αττα ττλβί», τούτων ^ εγομένονς ίύο ττόίας ίικρόους^ οΪ9 
ττροσα'^εται^ κα\ αΚΚους έψ* ίκάτερα ίιίο, και τρίτον μικρόν• 

30 Το ^€ κάτω του θώρακος μάΚΰΐκον ατταν €στ\ και ίιο^*γόμ€νον 
^ώ'χρον Ιν8οθ€ν• ^ΑτΓΟ 5ε τοί; στόματος ττόρος €Ϊς άχρι 
της κοιΧίας' της $€ ττιεριττώσεως ^ ού ^ηΚος 6 ιτόρος, Ο/ 
ίέ 7Γθί€9 κβΐ 6 θώραζ σκΧηρα μέν^ ^ττον ί' ' ^ τώι* καρκίνων• 
ΤΙρόατψυσιν ί* ούκ €'χ€ΐ ττρος τα όστρακα ^ωσττερ αι ττορφύ^ 

31 ραι και οί ιρηρυκ^ζ^ αλλ* ^εύαιτόΧντόν βστιν. ΤΙρομηκίστερά 
Ο €στι τα €ν τοις στρομροις των €ν τοις ^ νηρ€ΐταις. β^τ€^ 
ρον $€ ^ένος €<Γτί το των ® νηρειτων^ τα μίν $ΚΚα ιταραπΚη^ 
σιον^ των σε ° όικροων ττοόων τον μεν 0€ζΐον €χ(Η μακρόν τον 
^ αριστερον μβ^αν^ κα\ ιτοιεΐται την βα8ισιν μάΧΧον €ιγι 

22^τούτφ• Α^αμβανεται ίέ ^ κα\ εν ταϊς ^ κόγχαις τβ^οΰτβν^ 
ων εστίν η ττρόσφυσις τΓαρατΓΧησια, κάϊ εν τοις αΧΧοις. 
Ύουτον "ίέ καΧουσι ^ κνΧΧαρον. Ό ^έ ^νηρείτης το μεν 
όστρακον εχεβ. Χεϊον και ^ με*γα και στρογγύΧον^ την 3ε 
μορψην τταραττΧησιαν τοις κήρυζι^ ττΧην ουχ ωσττερ εκείνοι 
την ^ μήκωνα μεΧαιναν άλλ' ερυθράν' ττροστΓεψυκε $ε νεανί' 

ο γάρ τ^ιν φύσιρ ΟΒΙ. Β*. Ρ {αυτό Ρ.ϋ». <1 τ6 Π» ' οστράκοΐΐ Α*. 
■ ταΐς Α*.€*. * €Κ€ΐρος Ο*. ▼ ίύο οιη. Α*.0*. ^ καταίίΚΜΐομ€¥ον9 
Ρ. Ο» » €ΐ^θ€ν ώχμόν €στιν Α».0». Υ ου ίήλοί] €ϋ^\ο£ ϋ». «ή 
ΟΖη. Ρ. ^ «ίσπ€ρ κα), αΐ Ρ. ^ €ύαπ61ίντ6¥ Ρ. ^ νηρίταις, ΐηοχ νηρ^ων, 
βΐ ββΟΐ. 32. νηρίτης Ρ.ϋ*. ^ Πίκρων Ρ. « τοντου Ρ. ' καΐ Οίη. Α*. 
? κρόκαις τούτων ων €στί πρ, Α^.Ο^. ^ ^ καΐ καλ. Α^.Ο^. ^ σκυΧΚπφον 
Ό». ^ μίΚ^Ρ Α*.€*. 1 μηκονα Ρ.Ρ*. IV. 4,5• ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ. ιιι 

κω9 κατά το μΑσον• *Έ^ν μα^ οι/ν τα<9 ενίΐαΐί ατΓθ\υόμ€να $3 
νίμβται ταίίτα, ιτνευματων ^ όντων τα μίν καρκίνια ησν» 
χάζ^ι 'ίτρος τοις Χίθοις^ οι ίβ ™ νηρ€Ϊται ^ ΐΓροσβχονται κα^ 
θάτΓ€ρ οι ^ λ€7ά^€9* Ρ ωσαύτως ϋ και αι (ΐίμορροΐίες και τταν 
το τοιούτον ^νος. ΤΙροσψύονται ϋ ταΐς ττίτραις^ οτανζ4 
ατΓΟκΧινωσι το ίττικαΧυμμα* τοΰτο ^αρ €θΐκ€ν €ΐναι ^ωσιτ^ρ 
^ ττωμα' *δ 'γαρ τοις διθύροις αμψω^ τοΰτο τοις ^ στρομ^ 
βω^€σι το €Τ€ρον μέρος. Το 5* ίντος σαρκωίές ^βοττέ, και 
€ν τούτφ το στόμα, Ύον αύτον ίβ τρόττον βχβι ταϊς ^ αι- 
μορροΐσι και ταΐς ττορψύραις και ττασι τοις τοιούτοις, *Όσα 35 
δ* βχβι μείζω τον αριστερον ττόία^ ταύτα ίν μίν τοις στρόμ" 
βοις ουκ ίγγίνεται^ εν ϋ τοις ^νηρείταις εγγίνεται. Έισι 
ϋ τίνες * κόχλοι Οέ εγουσιν εν αύτοις όμοια ζφα τοις άαττα-» 
κοΐς τοις μικροΐς^ ^ οί ^γίνονται και εν τοις ΤΓΟταμοΐς' ίιαφε" 
ρουσι (δ* αύτώι/ τφ μχίΚακον εχειν *το εάω του οστράκου, 
ι ην Ο ιόεαν οίοι εισιν^ εκ των ανατομών υεωρεισυωσαν, 

ι ο εχινοι το μεν σαρκωόες ουκ εχοι/σιν, αλλ ιόιον 5 
αύτων τοΰτ εστίν εστερηνται γαρ ιταντες^ κάί ουκ εχουσι 
σάρκα εντός ούίεμίαν' τα ίε μεΚανα νάρτε^. ^Έστι ^ 
^Ύενη ττΧεΙω των εχίνων^ ίν μεν το εσθιόμενον* τοΰτο. ί* 
εστίν εν φ τα καθούμενα ωα μίεγιΧα ^εγγινεται και είώ^ 
ίιμα^ ομοίως εν ^ μείζοσι καΐ εΚάττοσιν' και 'γαρ ευθύς ^ετι 
μικροί οντες εχουσι ταΰτα, *Άλλα ® ίβ ίύο 'γενη το τε ι 
'τών ^σττατάγγων και ^το των κϋίΚουμενων ^ βρύσσων' •//- 
νονται ί' οδτοι ττελαΎίοι κάϊ σττανιοι. *Έτι α/ ^ εγινομη" 
τραι κ(ΐ\ούμεναι^ με^εθει τταντων μεγσται, ΤΙρος 3ε τού'^ 
τοις αΧΧο ^ένος * μετγεθει μεν μικρόν^ " άκανθας 3ε με^άΚας 

™ νηρΊτοί, βΐ 8€€ΐ;. 35• νηρίταις Ρ. Ο*. "» προσέρχονται Ο*, βΐ ρΓ. Α*, 
9ροσ€χο¥ΤΜ μ*ρ Ο*. ^^ \βΐΓάΙί€9 Α^.Ο^• Ρ ύΗταντως Ι^ καί αΐ αίμ,"] κίάαΐ 
άπορραί^€ς Ρ.Β&. <1 ωνιηρ^Ι Α\€Κ ' πόμα \Κ « ^ γάρ"] οΙο» €«. 
* στρομβθ€ίί^σί Α*. ^ «στ» οτα. ΑΚΟΚ ^ άπορραίάι Ρ.Β•. * κοχΚίοί 
Α».0». Τ ά Ρ.Βλ. « τύ οίη. Ρ.Β» » ΐΓλ«^» τ«ι^ ^χίνων γίνη Ρ.Ο•. 
^ γύφτοι Ρ.Β». β μ€ίζορι καΐ €λιίσσ(ττ 0».)ομ Α».€». ^ ?«] και Ρ, 
οιη. Ι>». « θ€ οίη. ρΓ. Α*. ' τώτ οίη. Ρ. β σνατσγιον Α•.0. 

^ τύ οίη. Α». * βνρσ'&¥ Α», βνρσσ&ν €». ^ χηρομψροΛ, ρτ. Α•. 

1 μβγίθος μίν €\ Οίη. Ρ.Β(^. °^ ά^^ιΜα£ Ιχοιτ μ«γι(λα£ Ρ.Ο&. 112 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Αμ. 

^€« και σκΧηραζ^ γ/ι/ίται 5* €κ της θοΧαττης €ν ιτοΚΚαΐς 
Βορ'γυιαΐς^ φ χρωνται ττρσί τάί στραγγουρίας τινές. Πβρ! 
ίέ Ύορώνηρ €ίσιν ίγινοι \€υκο\ θαίΚαττιοι καί τα όστρακα καί 
τα9 άκανθας κα\ τα φά, μ€ΐζονς ίί των αΧΚων ειί μήκος* η ί* 
άκανθα ου μ€*γα\η ονίί ϊ(τγυρα αΚΚα μάΚακωτέρα^ τα ίβ μβ- 
Χανα τα αττο του στόματος ττλβ/ω, και ττρος μίν τον εζω ττό- 
ρον ^συνατΓτοντα ττρος ίαυτα ίε ασννατττα' τούτοις ί* ωσττερ 

4 ίΐ€Ϊ\ημμ€νος ίστιν, Ιίινοΰνται ϋ μαΧιστα και ττΧβιστίΐκις οι 
ϋώίιμοι αύτων και σημ€Ϊον ϋ ® τι ίχουσιν βττί ταΐς ακαν^ 
θαις, ^Έχοι/σι μίν ^ ουν ατταιΗ'ες φα^ αλλ* ενιοι ΊΓαμτταν 
μικρά και ^ ουκ ίΒώ^ιμα. Συμβαίνει 3ε την ^ μεν Χε^ομενην 
κεφάΧην και το στόμα τον εχΐνον κάτω ε'χειν^ ζ ί' αψίησι 

5 το Ίτεριττωμα^ ανω. ^Ύαύτον 3ε τούτο συμβεβηκε τοις τε 
στρομβώίεσι ιτασι και ταΐς ^Χεττασιν* η 'γαρ νομή εκ των 
κάτωθεν^ ώστε το μεν στόμα ττρος *τ^ νομ^^ το 3ε ττερίτ- 
τωμα ανω ττρος τοις ιτρανεσι του όστρακου, *Έχει ί* ό 
ε)(ΐνος ό3όντας ττεντε κοιΧους εν3οθεν^ εν μέσω 3ε τούτων 

6 σώμα σαρκω3ες αντ\ "γΧωττης, Ύούτου ί' εγεται 6 στο^ια- 
χοί, είτα η κοΐΧία εις ττεντε μέρη 3ινιρημενη^ ττΧηρης ιτεριτ" 
τώματος' συνεχουσι 3ε ιταντες οι κόίΧιτοι αύτης ^ εις %ν πτρος 
την ^ εζο3ον της ττεριττώσεως, ζ τετρύττηται * το οστρακον. 

1ΤΓ0 όε την κοιΚιαν εν αΚΚιρ υμενι τα καλούμενα φα εστίν, 
ισα ^ τον αριθμόν οντά εν ^ττάσιν' ^ττεντε ^αρ εστί **το 

7 ΊΓΧηθος ^ και ττεριττα, *Άνω 3ε τα μεΧανα ^ α'ττο της αρχίίς 
των οδόντων ηρτηται^ α εστί ιτικρα και ουκ εόωόιμα, Άν 
τΓοΧΧοις 3ε των ^ζωων ^το τοιούτον εστίν η το ανάΧο'γον' 
κα), 'γαρ εν ταΐς γεΧώναις κα\ ^ εν ^ ψρύναις και β» εν βατρά" 
χοίί κάϊ εν τοις στρομβώ3εσι ^ κα\ τοις ^ μαΧ<ικΙοις' ' άλλα 

"^ συνάπτορτοί Α*, ο τί] τι α» Ρ, η άά Ι)•. Ρ ί^ν οίη, Α*. <1 ουκ 
βΐ ΐηοχ μΛΡ οίη. Α*. ' τσντά Α».€*. β Χοπάσιν Α».€*. * τ^ν νομηρ 
Ρ.Ώ». ▼ €ΐς ίν οπί. Β». ^ €{ω^€τ ρΓ. Α». » τ6 οίη. Ρ. Τ τψ άμι- 
6μψ Ρ.Ι>. « απασι Α».0». » πίντί] πάντα Ρ. »> τ6 πΚηβος ΟΠΙ. 
Ρ.Ι)». « κλΧ οίη. Ρ. Λ άτό «€ της Ι)». « ώωι^ Ρ.Ι)*. ' ίστι τ6 Τ04- 

οντον Ί}\ % €Ρ 86€αη(]&πι 61 (6ΐΐ1&πι οίη. Α^,Ο^. ^ φρννοιβ ΑΚ 
^ καΐ τοις] καϊ 4ρ τοϊί 0^, καί Α\ ^ μαΚακοϊς Ρ.Ο^. 1 ι!λλ* έν τψ 

Α».0». IV. 5, 6. 1ΣΤ0ΡΙί2Ν Δ. 1 13 

τφ 'χρώματι ίιαψίρα^ και αβροττα ίσην ™ €ν ττάσι τα τοι- 
αΰτα η τταμτταν η μαΧΚον. Κατά μεν ουν ^την αρ'χην και 8 
τεΧευτην σννεχες ^το σώμα του εχίνου βοττ/, κατά Ρίβ την 
έττίψανααν ου σι/νβχεί αλλ' ομοιον Χαμτττηρι μη ε'χοντι το 
κύκλφ ίερμα. Ύαΐς 5' ακανθαις 6 ίχΐνος ^ χρηταί ως ττοσίν' 
ταύταις γαρ ' αττερει^όμενος κάϊ κινούμενος μεταβαΧΧει τον 
τότΓον. 

Τα * ίέ καΧούμενα ^τηθυα τούτων τταντων έχει την ψύσιν 6 
Ίτεριττοτατην. Τ^εκρυττται γα/ο αύτων μόνων το σώμα εν τφ 
όστράκφ τταν^ το ί' οστραχόν εστί μεταζυ ίερματος καΐ 
όστρακου, ϋιο κα\ τέμνεται ωσιτερ βύρσα σκΧηρα, ΐΙροσττε-Ί 
ψυκε μεν ουν ταΐς ττετραις ^ τψ όστρακφ, 3ύο ^ 5* εγει ττόρους 
αττεχοντας ^αν αΧΧήΧων, τταμιταν μικρούς και ου ρα^Ιους 
ί^εΐν, η ^αψιησι και 8ε'χεται το ύ'γρόν' ττερίττωμα ^αρ ου- 
ίεν ε'χει ψανερόν, ωσττερ των αΧΧων όστρεων τα * μεν ωσττερ 
εχινος, τα 8ε την καΧουμενην μηκωνα, ^Ανοιχθεντα 5* εσωθεν 3 
Ίτρωτον μεν υμένα εγει νευρώίη ^ττερ) το όστρακω^ες' εν 3ε 
τούτω **αι5τό εοττί το σαρκωίες του ^ τηθύου, " ού8ενϊ ομοιον 
των αΚΧων* ^αύτη μεντοι η (ταρζ ττάσιν όμοια, ΐΐροσττεψυκε 4 
3ε τούτο κατά 3ύο τόττους τω ύμενι κάϊ τφ 3έρματι ^εκ χλα- 
γου' κάϊ ζ Ίτροσιτεψυκε^ ταύτ^ι εστϊ ^ στενωτερον εφ!* εκα- 
τερα, οΐς τείνει ττρός τους ττόρους τους εζω 3ια του όστρακου 
φέροντας, ζ αφιησι και ίεχεται την τροφην " κάϊ το ύ'γρόν, 
ως αν ει το μεν στόμα ειη, το όε τι; ττεριττωσει εί^οόος και 
εστίν αυτών το μεν ιταχυτερον το όε Αειττοτερον, ϋ^σω οε$ 
κοΐΧον εφ^ ^ εκάτερα, κάϊ ίιείρ^γει μικρόν τι συνεγες' εν θα- 
τερφ ^3ε των κοίΧων η υ^ρότης ε^γνεται. *'Αλλο 5' ού8εν ™ ίρ ηασι οίη. Ρ. Ο». "^ τ^ν οίη. Ρ. ο τό σώμα €στΙ τον «χ. Ώ\ 
τον €χ. τ6 στόμα €στΙ Α*.0•. Ρ δί ΟΠΙ. ρΓ. Α*. <1 χρηται 6 €χΐνο( 

Α*.0*. ' €π€ρ€ίδ6μ€νος €*. » δ€ ΟΠί. Ο*. * τηΘ€α πάντων ?χ€ΐ τήν 
φνσιρ τοντωρ Α».0». ▼ τ6 6στρακαΛ€ς Α».0» '^ δ* Οίη, Ο». » απ 
ΟΠ). Α*. Τ αφιασι Α*. ' μίν] μίν οΖν Α*. * πάρα Α*. ^ βστίν αίτό 
Ρ.Ώ». β τηθίον Α».€» Λ ονδ€ν4 δ' €στ1ν 6μοωρ Ρ.Ο». « αντη 

μίρτοί η σαρξ πάσα Α*.0*. ' €κ τον πλαγίον Α».0*. Ε στ€ΡΟτ€ρορ, ηΐ 
βοΐβΐ, Α». 1» κα\ &η(6 τ6 ΟΠΟ. €». ^ ίκάτ^ρορ Α». Ο* 1^ «€] γάρ Α».€*. 

νΟΙ.. IV, Ι 1 Η ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ί-χ^Εί μόριον ουτ€ όρ'γανικον ουτ€ αίσθητήριον^ οντΒ^ ω<ηΓ€ρ 
ίλίχθη ιτρότβρον ίν τοις αλΧοις^ το ττ^ρνττωματικον. Χρώ- 
μα 0€ τον ^τηνυου €(γτι το μ€ν ωχρον το ο €ρυυρον. 

6 ^'Έκττι ίέ και το των ^ ακαΧηψων γνο9 18ιον' ΐΓροσΊτέψνκβ 
™ μβν γαρ ταΐς ΤΓ&τραις ωσΊΓ€ρ €νια των οστραχο^ρμων^ 
^ ατΓοΚύεται 3* €νΙοτ€. Ουκ βχβί ί* οστρακον^ άλλα (ταρκωίβς 
το ^σωμα τταν ίστ\ν αύτη9• Αισθάνεται 5ε κα\ σνναρτταζεί 
ιτροσφερομενης της "χειρός κα\ ^ιτροσε-χεται^ καθαττερ 6 χο- 
ΧυτΓους ταΐς ιτΧεκταναις^ ^ ούτως ώστε την σάρκα εττανοιίεΐν, 

7 ϋιχβί όε το στόμα εν μεσω^ και ζι; αττο της ιτετρας ωσττερ 
^ ατΓ* οστρεον, *Και/ τι Ίτροσιτεση των μικρών ^ιχθυ^Ιων^ 
αντέχεται ^ωσττερ της χειρός ' οΰτω κανάτι ττροσττεσνι αντ^ 
είώίιμον^ ^κατεσθίει. Και αττοΧύεται 3ε ^νος τι αύτων^ ο 

ΒΥ εαν τι ιτροστΓεση κατεσθιει και εχίνους και κτένας, Πβ- 
ρΊττωμα ίέ ^ού^εν τταντεΚως φαίνεται έχουσα^ άλλ' όμοια 
κατά τούτο τοις ψυτοΐς εστίν, • Τενη 8ε των ^ ακαΧηψων 
^εστι ονο^ αι μεν εΧαττους και εόωόιμοι μαΧΑον^ αι όε με*γα- 

9 λαι και σκΧηραΙ^ ^ οϊαι γνονται καΙ ττερι ΧαΧκΙία, Ύοΰ μεν 
ουν χειμωνος την σάρκα ® στιψραν εχουσι {3ιο και θηρεύονται 
και είώίιμοί εισχ), του 8ε θέρους αττόΧΧυνται' γνονται 'γαρ 
μα8αραι^ κα\ αν τις θ/γι;, ίιασττωνται ταχέως κα) ^ οΧαι ου 
δύνανται ^ αψαιρεΐσθαι^ ττονοΰσαΐ τε ταΐς ^ αΧεαις εις τάί 
ττετρας ^εισίύονται μάΧΧον. 

ΐΙερ\ μεν ουν των μαΧακΙων κα) ^των μαΧακοστράκων 
και των οστρακόδερμων^ οσα * τε εχουσιν "* έκτος μέρη και 

7 οσα εντός^ είρηται' ιτερί 8ε των εντόμων Χεκτεον τον αύτον 

^ τηθίον Α*. Ο*. ^ άκάΚνφωρ Ο*, άκαΧίφων Ρ. ™ μίν γάρ θί] Α*. Ο*. 
** άπόΚνονται Α*^.0*. ^ σώμα παρ] στόμα Α*. Ο*. Ρ προσ^ίχ^ται Α*, 
προσέρχεται ΟΚ ^ οΰτως] οϋτ€ ρΓ. Α*. ^ άπ6 στ€ρ€ον Α*.€*. * και α» 
Ρ.Ι)». * Ιχθνωρ ϋ». ▼ <&77Γ€ρ] γάρ ωσπ€ρ καί Α».0» ^ τι Οίη. Ρ.Β» 
* κατ€σΘί€ί Οίη. Α*.0*. Ύ αν Ρ.Ο*. * παντεΚως ου^ίν Ο*, φανερόρ 

ου^(Ρ Α». » ?στ4 «€ γ4ρη Ρ.ϋ». »> άκάΚίφωΡ ϋ», άκάΚνφωρ Ρ. ^ €στΙ 
ΟΠΟ. Ρ.ϋ». <^ αί Α».€» β στρυφραν Α», στριφροΜ Ο» ^ 2λα 

Α», 5λω9 Ρ.Ι)*. « άφαιρίϊσθαι ου ^νραρται. Α».€». 1^ άΚεαΙς Α», 

ί €Ρί^νορταί Ρ.Ό». ^ τωρ ροβΐ κα\ οίη. Ρ.Ό». * Τ€ οίη. Ρ.Ό*. ™ μίρη 
€κτ6ψ Α».0«. IV. 6, 7- ΙΣΤΟΡΙΏΝ Δ. 1 15 

τρότΓΟΡ. ^Έστέ ίβ "το γνο^ τούτο ττολλα βχοι/ ^Ι^η ίν 
® αυτφ^ Κϋα ένίοις ττροζ αλλϊ;λα Ρ σ•υγγ€νικοΪ9 ο9σιν ουκ β-ττβ- 
ζευκται κοινον ίνομα ού^έν^ οίον ίττί μίΚίττΐ} και ^άνθρήν»/ 
και σψηκΐ και *" τοις τοιούτοις^ κα) ττάλιν οατα το τΓΤ€ρ6ν €χ€ΐ 
βν ΐΓολβ^, οίον μηΧοΧόνθη καΐ κάραβος και ' κανθαρις και οσα 

* τοιαύτα. ΤΙαντων μίν ονν κοινά μέρη εστί τρία^ κεφαΧη τ€ » 
κα\ το ΊΓ€ρ\ την ^ κοϊΧίαν κύτος κα) τρίτον το μεταζν τούτων^ 
οίον τοις αΧΧοις το στήθος κα\ ^ το νωτον ^ ίστίν. Ύουτο 3 
ίέ τοις μεν πτοΧΧοϊς ^ εν εστίν* οσα ίίε μακρά και ττοΧυττοία^ 
σ'χεοον ισα ταις εντομαις έχει *τα μεταξύ. Ιίαντα ο έχει 
διαιρούμενα ζωην τα έντομα^ ττΧην ^οσα η Χίαν κατέ>^υκται 
η 8ια μικρότητα ταχν ^ κατα'^ύχεται^ εττει και οΐ σφήκες 
ίιαιρεθεντες ζωσιν. Μετά μεν ουν τον μέσου ^ κα) η κεφαΧη 4 
και η κοιΧία ζί^, άνευ 8ε τούτου η κεφαΧη ^ ου ζ^. *Ό(Γα ίέ 
μακρά και πτοΧύττοίά ® εοττί, ττοΧυν χρόνον ζη διαιρούμενα^ και 
κινείται το αττοτμηθεν εττ' αμφότερα τα εσχατα' και 'γαρ 
€ΤΓΐ την τομην ΤΓορεύεται και εττι την ούραν^ οίον ή καΧουμενη 

^ σκοΧότΓεν8ρα, ^Έχει ί* όφθαΧμούς μίν ατταντα^ αΧΧο ί' αί-5 
(τθητήριον ού3εν φανερόν^ ττΧην ενια ^ οίον ^ γλώτ^αι/* ην κα) 
τα οστρακόδερμα * έχει πτάντα^ ^ ζ κα\ γεύεται ^ και εις ™ αύτο 
την τροφην ανάστα, Ύουτο 3ε τοις μεν μαΧακόν ^ εστι^ 
τοις ί ' έχει ισγυν ττοΧΧην^ ωσττερ ταις πτορφύραις. Και οι 6 
μυϋΟΊτες ° ίέ και οι οίστροι Ισγυρον τουτ εγουσι^ και ταλλα 
σχείον τα ττΧεΐστα* εν ^ττάσι 'γαρ τοις μη όιτισθοκεντροις 
τούτο ωσττερ οττΧον έχει εκαστον, *Όσ•α δ* έχει τοΰτο, όίόν^ 
τας ουκ έχει, Ρ εζω όΧΐ'γων τ ινών ^ είτε) κα\ αι μυϊαι ^ τούτω 
θίγγάνουσοΛ αιματίζουσι κάϊ οι κώνωττες τουτφ κεντοΰσιν, 

^ τοντο τό γ€Ρος πολλά ίί^η ίχον Α*.€•. <> ίωίτψ 0•. Ρ γτι^&χοΐί Α^. 
<1 άνβρΊντιι Ό*, άρθρυηι Ο*. ' τοΐί] πασι τοις Α*.0*. * κάνθαρος Ο*. 

* τοίαυτα £λλα. πώητων Α».€*. ▼ κοιλ.] κεφαλήν Ρ. ^^^ τ6 ρΟδΙ κάί Οίη. 
Α».0». Χ <»οτ4ν οίη. Ο». Υ ίν€<ΓΓ4ν• Βσα ί€ μικρά Α». * τό Α». 
» 6αα] α Ρ.Ό*. ^ ^χ€τα4 Α». ^ «α* ρθ8ΐ μίσου οίη. Α*.€*. ^ ού 
Οίη. ρΓ. Α•. « €στ» καϊ πολνν Ρ. ^ σκο\όπ€Βρα Α*. ? οίον 0Π1. Ρ.Ό». 
1* γλβΜτα Α*.0<^. * ί)(€4 ΟΠ1. Ό». ^ ψ €». ^ «α« αηΐβ «ίί οπι. Α». 
» οΜ/ν Α», η €ση βΐ δβοΐ. 6. «€ οπι. Ρ.Ό» ο αιτασι Ρ.Ό». Ρ €ξ Ρ. 
<1 τοντο Ρ. 

Ι 2 ιι6 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΪΑ Ηιβτ. Ακ. 

7^Έχοι;(Γΐ δ* Ινια των εντόμων και κίντρα. Το ίέ κίντρον τα 
μεν €•χ€ΐ ίν αύτοΐς^ οΐον αι μελιτται και οι σφηκ€^^ τα 5* €ιγ- 
τοζ^ οίον ^σκορτΓίο^' κα\ μόνον 3η * των εντόμων τοΰτο ^μα^ 
κροκεντρόν €<Γτιν, ^^Ετι §€ χι;λαί ί'χειτοντό ^ τ€ κα\ το ίν 
τοίί βιβ\Ιοΐ9 γνόμενον σκορττιωίβς. Τα ίέ τΓτηνα αύτων 
^'Π'ρος τοις αΧΧοις μορίοΐζ και τττερα βχβί. *Έστι ίέ τα μεν 
οΙτΓτερα αινώϊ', ωαητερ αι μνΐαι, τα ίέ τετράτττερα^ ωσττερ αι 
μελιτται' ούθεν 3^ ^εστϊν ^ οττισθόκεντρον ^ιτττερον μόνον. 
^Έτί ^6 τα μεν έχει των τττηνων ελυτρον τοις τττεροΐί, ωίπτερ 
' η μηλοΧόνθη^ τα ί' ανελυτρα εστιν^ ωαητερ ή μελιττα' 
' ανορροΊΓίτγιος 3ε η τττησις αύτων ^ πτάντων βστ/, κα\ το 
^τΓτερον ουκ έχει καυΧον ούίε σχισιν» *Έτι κεραίας ττρο των 
^ ομμάτων ^ έχει ενια^ οίον αΊ τε >\τυχάι και * οι κάραβοι, 
^^σ'α όε ττηόητικα αυτών €στι, τούτων τα μεν έχει τα οτΓίσυεν 
σκέλη μείζω^ τα ίε ιτηίάΧια καμτττόμενα εις τουττισθεν ωσ- 
ττερ τα των τετράτομων σκεΧη, Πάκτα ί' έχει τα ιτρανη 

ιοττρος τα υτττια ^μιάψορα^ ωσττερ και ^τ^Χα ζωα. *^Η ίέ 
τον σώματος σαρζ ούτε όστρακωίης εστ\ν ουθ* οΐον το εντός 
των όστρακω^ων^ ^ ούτω σαρκώίης^ άλλα μεταζυ, Ι^ιο * και 
ουτ ακανυαν εχουσιν ουτ οστουν ουυ οίον ^σηττιον ούτε 
κυκΧω οστρακον' αύτο 'γαρ αύτο το σώμα ίιά την σκΧηρότη^ 

1 1 τα σώζει^ και ^ ου ιτροσίεΐται έτερου ερείσματος. Αερμα ^ 
εχουσι μεν^ τταμιταν όε τούτο Κειττον. 1 α μεν ουν εζωυεν 
™ αύτων μόρια ^ ταύτα κα\ τοιαυτ εστίν, εντός 3ε εύθυς μετά 
το στόμα ® εντερον τοις μεν ττΧεΙστοις εύθυ κάϊ άττΧοΰν μέχρι 
της εζό8ου Ρ εστίν, όΧΐ'γοις 5* ^ εΧΐ'γμον έχει. Έ^τττΧαγχον 5* 
ού3εν έχει των τοιούτων ού8ε ττιμεΧην, ωσττερ ού8* αΧΧο των 

ϊ" σκορπιοί Ρ, Ιίη σκορπιός Ο*, β τοντο των ίντόμων Α*. Ο*. * μακρόν 
κ€ρκ6ν Ρ. ^ ΟΤΙ τ€ Α». ^^ τ€ οπι. Α». * €στ\ οιη. Α».0». 

Υ ^ίπτψρον ^ίσθόκ€ντρον, ΟίηίββΟ μόνον, Ρ.Ώ*. * η] και ϋ». » ορου^ 
ροπνγιος Α*, άνονρροπνγιος Ο*. ^ απάντων Α*.0*. ^ ολνμάτων Ρ. 

«^ €χ€ΐ οπι. Ρ.€».Ό». « οΓ\ αί ϋ» ^ Βίοφορά Α», ^ίαφοράν Ο», διαφο- 
ράς Ρ.ϋ». ? τά 3Κλα Ρ.ϋ». 1* οί5τω σαρκώδης] οΰτ€ σαρκώ6€ς Α».0». 
* και ΟΠΟ. Α*. ^ σγιπ'ΐΜίον Ο*. ^ ου^€ν ^^ίτοΛ Α*.0*. ™ μόρΜ αν^ 
των Ο*. ** ταντα και τοντον Ιίχουσι τ6ν τρόπον, €ντ6ς δί του κύτους μ§τά 
Ρ.ϋ». ο €ντ€ρόν €<ΓΓ4 τοις Ό\ Ρ ψστίν οίη. ϋ». <1 Α. Ιίχον Α». IV. η, 8. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Δ. ιΐ7 

αραίμων ονίίν, *Έι/<α 5* εχβί κάϊ ^ κοίλίαν^ κα) άττο ταύτης ΐ2 
το Χοητον €ντ€ρον ■ η άιτλοΰν η * €ΐ\ι*γμ€νον^ ωσττ^ρ ^ αι ακρί- 
ίες. *Ό 5ε τβττιζ μόνον των τοιούτων και των ^ αλλω^' ζωών 
στόμα ουκ €χ€£, άλλ' οίον τοις ^ όττιατθοκέντροις το γλωτ- 
τοβι^ίς, τούτο μακρόν κα) σνμφυβς κα) α^ιασγιστον^ ίι ου 
τ^ ίίρόσφ τρέφεται μόνον* εν 3ε τζ κοιΚια ουκ κτχει ττεριτ^ 
τωμα, ^Εστχ ί' αυτών ιτΚειω ε18η^ κα) ίιαψερουσι ^με*γέθει 13 
κα) ^ μικρότψΓΐ κα) τω τους μεν καλουμένους ^αχετας ύττο το 
^ 3ιά1ζωμα ίιηρησθαι κα) ε)(ειν υμένα φανερόν^ τα ίέ Τ€ττ<γο- 
νια μη ε'χειν. 

*Έ<ΓΤΐ ί' ενια ζωα ττεριττα και εν τ^ θαλάττι;, & 8ια το 1 4 
σττάνια εΐναι ουκ εστί θεϊναι εις ^γενος. *Ί13η ^γάρ ^ φασί τί- 
νες των εμττειρικων αΚιεων οι μεν εωρακεναι εν τη θαΧαττη 
όμοια ^ ίοκίοις, ^ μέλανα^ στρογγύΧα ^τε κα) ισοτταγ^' 
έτερα 8ε ^ κα) ασττισιν όμοια, το μεν "χρώμα ερυθρά, ιττε- 
ρυγα ο ε'χοντα ττυκνα' και αΑΑα όμοια αιόοιω ανόρος το 
τε εΐ8ος κα) το με*γεθος, ττΧην αντ) των ορ^χεων ^ ιττερύγα 

* εχειν ίι5ο, κα) Χαβεσθαι ττοτέ *^ τοιούτον του ττοΧυα^κιστρου 
τφ ^ ακρω. 

α μεν ουν μέρη των Ι^ωων ™ πταντων τα τ εντός και τα 
έκτος ττερ) εκαστον 'γενος κα) ι81^ κα) κοινή τούτον έχει τον 
τρότΓον, ΤΙερ) 3ε των αισθήσεων νυν Χεκτεον* ου ^γαρ ομοίως 8 
^ττάσιν ^υτταρχουσιν, άλλα τοις μεν ττάσαι τοις 5* ^εΧαττους. 
Έίΐσ) ί* ^αΐ ττΧεϊσται, κα) τταρ ας ουδεμία φαίνεται ϊ3ιος 
έτερα, ιτεντε τον αριθμόν, ο'^ις, ακοή, δσφρησις, 'γευσις, 
άφη. ^ Ανθρωπτος μεν ουν κα) τα Χωοτόκα κα) τ^εΧά, ' ιτρος 2 
ίε τούτοις και οσα εναιμα κα) ζφοτόκα, ττάντα φαίνεται 

«■ κοΐΚίας ρ. β ή υΐηιπιςτιβ οπι. Α».€*. * ίλνγμίνον Α*. ^ αΐ 

Οίη. Α*. ^^ ^ίλλων θ€ (ώων ΏΚ * ίμπροσβιν κίντροις Α*.0*.ϋ•. 

Τ /ίτχ.] κάί μβγ, ϋ*. * σμικρότητι Α*. * άσχίτας Α*. ^ υπόζωμα Ρ.ϋ*. 

* τίν€ς φασι των ίμπορικων Ρ.Ι)*. ^ ^κοίς Ο*, ^οκιοΐί — ^μοια ΟΠΟ. Ρ. 
« ά/ϋΐ€λανα Ο». ίτ€]«€Α».€». βκαϊ οίη. Ρ.Ό». ^ Ίττίρυγα^ V .Ό^. 

* ίχ€ί Α*. ^ τοιούτον οίη. Α*.€*. 1 Λί/χρ] &ρφ αντοΰ Α*.0*. ™ απάν- 
των τα τ €κτ6ς κάί τά 4ντ6ς κα\ π€ρ\ €Καστον γίνος Ιδίρ, Α^.Ο*. "* 5η•α- 
σ*ν Ο». ο {ηΓάρχ€ί Α•. Ρ ίλόττουί €ΐσΙν, €ΐσϊ Ο». <1 αΐ οίη. Ρ.Ό». 
' πρ69 *€] κα\ 3τ* πρ6ς Ρ.ϋ». 

Ι 3 ιι8 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ίγρντα ταύτας ττάσας^ ιτληρ €? τι ΊτείΓηρατται 'γένος • ίν^ οίον 
3 το των αοΊτάΚάκων. Ύοντο "γαρ ο'^ιν ουκ έχει* οψθϋίΚμονΫ 

* Ύαρ €ν μεν τφ φανερψ ουκ ίχβι, αφαιρεθέντος ίέ του ίήο- 
ματος οντος τταγεος α'Π'ο της κεψαΧης κατά την χωράν την 
^εζω των ομμάτων ^εσωθεν €ΐσιν οι όψθαΧμοι διεφθαρμένοι, 
^ τταντ έχοντες ταύτα τα μέρη τοις αληθινοΐς* εχουσι ^αρ 
τό τε μελαν κα\ το έντος του μέλανος, την καλουμενην κορην, 
και το κυκΧώτΓίον, εΧαττω μεντοι ταύτα ^πταντα 'των φανε^ 

Αρων όφθαΧμων. Εις 3ε το ^εζω ^ ού8εν σημαίνει τούτων 
3ια το του 3ερματος ττάχος, ως ^ εν τ^ 'γενεσει ^ ττηρουμυενης 
της φύσεως' εισί 'γαρ αττο του ε^κεφαΧου, ^ αννατττει τω 
^μυεΧφ, 3ύο ττόροι νευρώδεις και ΐΰτχυροι τταρ* αύτας τείνοντες 
τάς ε3ρας των όφθαΧμων, τελείΛτώντεί δ* €«9 τους ανω ^χβν- 

$Χιό8οντας, Τα 5' άλλα και των χρωμάτων αίατθησιν έχει 
και των 'γοφων, ετι » ο οσμής και χυμών, 1 ην όε ιτεμτΓτην 
αίσθησιν την άφην καΧουμενην ^ κα\ τ5λλα ττάντ έχει ζωα. 
Έι/ μεν ουν ενίοις κα\ τα αισθητήρια φανερωτατα ^ εστί, τα 

6 μεν των ομμάτων και μαΧΧον. Αιωρισμένον 'γαρ έχει τον 
τότΓον των όφθάΧμων καΐ ^ τον της ακοης' ενια μεν 'γαρ <ίτα 
έχει, ενια §ε τους ττόρους φανερούς. ^Ομοίως 8ε και ττερι 
οσφρήσεως" τα μεν "γαρ έχει μυκτηρας, τα 3ε τους ττόρους 

* τους της οσφρήσεως, οίον το των ορνίθων ^ενος• ^Ομοίως 

7 3ε καΐ το των χυμών αίσθητήριον την ™ γλώτται/. Έι/ ίέ 
τοις ενύ3ροις, καΧουμεροις 3ε ίχθύσι, το μεν των χυμών αι- 
σθητήριον, '^την γλώτταν, εχουσι μεν, εχουσι ί' αμυ3ρως' 
6στω3η ^ *^αρ κα\ ουκ αΊΓοΧεΧυμενην ^ εχουσιν. "Άλλ' ενιοις 
των ιχθύων ^ 6 ουρανός εστί σαρκώ3ης, οΐον των ττοταμίων εν β €1/ ΟΠΙ. Ρ.Ό». * μίν γαρ ίν Ρ.ϋ». ν ^^β^β Ρ.Β». ^ ίΐσοβ 

^σωθίν Ο*. * πάντ€ί ΙΙχονπί ταντα Α*. 7 πάντα οιη. Ρ.Ό*. ' των 
οφΘάλμώρ των φανερών Α*. * ίζωθψρ Α*. Ο*. ^ τούτων ον^€Ρ σημβάρ^ι 
Ό*, β €Ρ ΟΠΙ. Α*.€*. ^ πνρουμίνης^ Ρ, νληρονμίΡης Α*^.€*. * /Αν€λφ] 
Ρ€νρψ Ρ.Ό». ί χαυλΜοντας Ο». « **] δί καϊ Ρ.Ό». *» καί &ηΐ6 
τ^α ΟΠΙ. Ό». ϊ €ΐσί Ρ.Ό». ^ τ6ρ ΟΠΙ. Ρ.Ό». 1 τους &η(6 της 

ΟΠΙ. Α» €». π» γλωττα» €χουσιν, €Ρ Ρ^^». » η^ΐ' γλωτταν ΟΠΙ. Α».0». 
ο γαρ] τ€ γάρ Ρ.Ό». Ρ Ζχαυσιρ οπί. Ρ.Ό». <1 6 ΟΠΙ. Ρ. IV. 8. ΙΓΓ0ΡΙί2Ν Δ. ιΐ9 

τοις ^ κνττρίνοίς^ &(ττ€ τοις ^ μη σκο'ΐτουμένοις ακριβώς 3οκ€Ϊν 
^ταύτην €ΐναι γλάτται/. "Οτι ί' αισθάνονται γ€ΐ;ο/Λ€ΐ/α, φα- 8 
ν€ρ6ν' ι81οΐ9 τ€ ^αρ ^ΤΓοΧΧά χαιρ€ΐ γυμοΐς^ κάϊ το της αμίας 
Χαμβανουσι ^ μάΚιστα ίίΧβαρ κα\ *το των ττιόνων ιχθι/ων, 
ως γαιροντ€^ ^ €ν τ^ γείΛΤβι ' ^αί €ίω8!ί τοις τοιούτοις ίΛεα- 
σιν. Ύης 3^ -ακοής κάϊ της οσφρήσεως ούίεν ίγρυσι ψανερον^ 
αίσθητήριον' • δ 'γαρ αν τισιν είναι ίόζειε κατά τους τόττους 
των μυκτήρων^ ού$€ν ττεραινει ττρος τον εγιτεφαλοι/, άλλα τα μεν 
τυψΧα^ τα ίέ φέρει μέχρι των βρα^γχίων• ^Οτι 3ε και ακού^ ίο 
ουσι κάϊ όσψραΐνονται^ ψανερόν' τους τε 'γαρ >^όψους ^ψεύ- 
γοντα φαίνεται τους με^γάΧους^ οΐον τας είρεσίας των τριή^ 
ρων^ ώστε Χαμβανεσθαι ρψίίως εν ταΐς θΰϊΧάμαις* και 'γαρ 
αν μικρός ^ ο εζω "^όφος^ ^ όμως τοις εν τφ ύ'γρφ την ακοην 
ε-χουσι χαλβττοί κα\ μ^'γας κα) βαρύς φαίνεται ττάσιν. *^Οιι 
συμβαίνει κα\ εττ] της των 8εΧφινων θήρας* όταν 'γαρ ^αθρόως 
ττερικυκΧώσωσι τοις μονοζυΧοις^ "^οφουντες εζ αύτων ίν τ^ 
θαΧαττΡ] αθρόους ττοιουσιν ® εζοκεΧΧειν φεύγοντας εις την 
γ^ι/, κα) Χαμβανουσιν ύττο του ^\τόφου ^ καρηβαροΰντας. 
αιτοι ουό οι οελψινες της ακοής ουοεν » ψανερον εχουσιν 
αισθητήρων, ^'^τι ^ εν ταΐς θήραις των ιχθύων οτι ^ιαλι-ΐ2 
στα ευΧαβοΰνται '^όφον πτοιεΐν η κωττης η 3ικτυων οι ττερι 
την θήραν ταιίτι/ϊ' οντες' αλλ* όταν κατανοήσωσιν εν τινι 
τόττω τΓοΧΧους αθρόους οντας^ εκ τοσούτου τόττου τεκμαιρό^ 
μενοι ^ καθιάσι τα ί/ιτη/α, οττως μήτε κώττης μήτε ^ της ρύμης 
της άΧιάίος αφίκηται ττρος τον τόττον εκείνον ο "^όφος' 
τταραγγεΧΧουσί τε ττάσι τοις ναύταις οτι μαΧιστα σι^γη 
ττΧεΐν, μέχρι ττερ αν ^ συ^κυκΧώσωνται. ^Ενίοτε ί' όταν ι$ Γ κιητρίοα Α». Ο». β μή] μ^ν Ρ.ΑΜ)». * €?ναι ταύτην ϋ». ν ^^χ- 
λοίί €», πολλά ΓΟ. Α». ^ μαΧλω^ Ο». « τ6 πΐον των Ιχβυων Ρ.ϋ». 
Τ Ιν οίη. Ρ. Ο». 2 και €ν ία €δωθ5 Ρ.Ο». » Α γαρ 3ρ ης Ο», ά γάρ 
τΐ9 Α*. ^ φαίι^€ται φ€υγ»ντα Ο*. ^ ομοίως Ρ.Ο*. <^ αθρόους Ο*, 
αθρόον Ρ.Ο&. β ίζοκίίΚαν €<^^ €£ωκ(ίλην Α&. ^ καρηβαρωντας Α&.0&, 
καρηβαρονντίς Ρ. ? φỀρ6ν αηΐβ ου^ν Α*.0*, ρ08ΐ ^χυυσι Ώ^, ^ τα 
δίκτυα καθίασί» Α^.Ο. ^ της ροβΐ μητ€ Οπα. Ρ.Ό^. ^ κυκΚώσ^πην 

Α»€λ. 

Ι 4 ϊ!Ζθ ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

βουΚωνται σνν^ραμ€Ϊν^ ^ταύτον ιτοιουσιν οτΓ€ρ επί τηΐ των 
δελφίνων θήρας" ^>^οή>οΰσι 'γαρ "λ/θοίί, Ίνα ψοβηθίντες 
σννθίοχΓΐν €1^ ταύτο κα\ τοις 3ικτύοις*οΰτω ^ ττβριβάΧΧωνται. 

14 Και ΤΓρ\ν μ€ν (πτ/ιτλβίσαι, καθάττερ είρηται^ κωΚύουσι '^οφείν^ 
^ όταν ίε κυκλωοτωοη^ κεΚεύουσιν η3η βοάν κα\ '^οψεΐν' τον 
^αρ ψοφοι/ κάϊ τον θόρυβον ακούοντες ίμιτίτΓτουσΊ Λα τον 

15 ψόβον, *Έτί 5' όταν ίίοιχην οι άΧιεΐς €κ ητάνυ ττοΧΧοί) νεμο" 
μένους αθρόους ττοΚΚους εν ταΐς 'γαΧήναις κάϊ ^ευ81αις εττΐ" 
τΓοΧάζοντας, και βουΧηθωσίν ί8εΐν τα μεγέθη κα\ τι το ^ενος 
αυτων^ αν μεν α'ψοφητί τΓροσττΧεύσωσΊ^ Χανθάνουσι κα\ κατα^ 
Χαμβανουσιν εττητοΧα'ζρντας γγι, εαν 8ε τις ^τύγ^ι ^^οψησας 

ι^ίτρότερον^ ^φανεροί ^εισι φεύ^οντες. ^Έτι 5* εν τοις ττοταμοΐς 
εΐίτϊν ί'χθύ8ια ^ αττα & καΧοΰσΙ τίνες ^ κόττους' ταΰτα θη^ 
ρευουσί τίνες 8ια το ύττο ταΐς ττετραις ύττοίείυκεναι ^κότΐτον" 
τες ταί ττετρας Χιθοις" τα ^ ^ εκττίτττει ' ιταραφερόμενα ως 

^7 ακούοντα κα) καρηβαροΰντα ύττο του ψόφοι;. "Οτι μεν οΧν 
ακονουατιν, εκ των τοιούτων εστί φανερόν είσί ίε τίνες οί 
φασι κα\ μαΧιστα * όζυηκόους είναι των Χωων τους ^ ιχθυς^ 
εκ του ίιατρίβοντας ττερι την θάΧατταν εντυγχανειν τοιού^ 

ί^τοις τΓοΧΧοΐς, Μάλιστα ί* ^εισΐ των ιγθύων όζυηκοοι κε* 
στρεύς^ ^ χρεμ>^, Χάβραζ^ ® σάΧττη^ ^ χρομίς^ και όσοι αΧΧοι 
τοιούτοι των ιχθύων οι ί' άλλοι τούτων ηττον^ 8ιο β^^ιάλ- 
Χον ττρος τφ ε3άφει της θαΧάττης 'π'οιοΰνται τας Ααγωγάί. 

ί9^ Ομοίως 8ε και ττερί οσφρήσεως ^εχει, Ύοΰ τε *γαρ μη 
Ίτροσφάτου ίεΧεατος ^ ουκ εθεΧουσιν ατττεσθαι ^ οι ΐΓΧεϊοΓτοι 
των ιχθύων, τοις ^τε ίέΧεασιν ου τοις αύτοΐς άΧίσκονται 1 ταντό Ο». ™ ν^οφωσι Ρ.ϋ». » λί^οι;9 Α». ^ πίριβάλλοντΜ Ρ. 
Ρ €πάν Ρ.ϋ*. <1 €ν^ίας ρΓ. Α». ' ψοφησας τνχα Ρ.ϋ*. * φαα^€(Λν Ρ. 
^ φ€νγοντ€£ ίΐσίρ Ρ.ϋ. ▼ 3ττα] νπ6 ταίί πίτραις Ρ.Ό*. ^ κοίτους καΐ 
ταύτα Ρ.ϋ*. * κ6μιττοντ€ς ταΐς πίτραις Α*. 7 ίσπΙπτ€ΐ Ο*, ίμπίντ^ι Ρ. 
2 π€ρίφ€ρόμ€να Α». * οξνκόσυς Ό^, οζηκόονς ΟΟΓΓ. Α*. ^ Ιχθύας, λ€- 
γ€ΐν Βί τούτο τους διατρίβοντας π€ρ\ τ^ν θάΚατταν δια τό €ντυγχά»€ίν Ρ.Ο*. 
β των ιχβνων €*σιν Α».0» ^ χρ^ Ρ, Οίη. Α».0», « σάρηη Α», 

ί χρίμα Α», ^(ν\ς Ο*. ? μαΚιστα Α*. ^ ?χ€* ΟΠΙ. Α*. Ο*. * ου βί• 
λουσιν Α».0». ^ των Ιχθύων οΐ νλίίστοί Ρ,Ώ^.ΛάάΐΙΆΐ Α*. Ο*, οΐ ί* 

αλλθ4 τοντωΐ' ήττον, ^ θ«λ€ασ< τβ Ρ.Ο*. IV. 8. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ. ι α ι 

ττάντες άλλα ίίίοίς^ $ία'γινώσκοντ€ς τφ όσ-ψραΐνεσθαι* ίνια 
'γαρ ™ 3€\€αζ€ται τοις ίυατώίβσίν^ ωσττ^ρ ^ η σίίΚτΓη τ^ κό" 
ττρω, *Έτι ίε χολλοί ^των Ι'χθύων ίίατρίβουσιρ €ν σιτη^^ο 
ΧαΙοίς^ ους €7Γ€ίίαρ βονΚωρται Ρ ττροκάΚεσασθαι ^ ττρος την 
θηραν ^01 ά\ΐ€Ϊ99 το στόμα του σΊτηλαίου ττεριαΧεΙφουαη 
ταριχηραΐς όσμαΐς, ττρος ας ^ εξέρχονται ταχέως. ^ΆΧίσκβ^ιι 
ται ^ίέ και η ίγχεΧυς τούτον τον τρόττον' τιθέαοη ^ 'γαρ 
των ταριγηρων τι κεραμίων^ ενθεντες €ΐς το στόμα του κερα- 
μιου τον καΧούμενον ^ ηθμόν. Και ολωί 5ε ττρος τα κνι-* 
σώ$η * ττάντε^ ψίρονται μάΧΧον• Και των ^ σηττιων ' 5ε τα 
σαρκία σταθ&Ισαντες ένεκα τηζ οσμής ίεΧεαζουσι τούτοις* 
• ττροσεργρνται *γαρ μαΧΧον. Ύους ίέ ττοΧύττους φασίν ιι 
^ ότΓτησαντες εις τους κυρτούς εντιθεναι ού3ενος άλλοι/ χάριν 
η ^της κνίσης. *Έτ« 5* οι ρυάίες ίχθυες^ όταν εκγυθη το 
^ττΧύμα των ιχθύων, η της αντΧίας εκγυθεισης, ψεύ^ουσιν 
^ως όσψραινόμενοι της οσμής ^ αύτων. Και του αυτών ^5έί3 
ΰΰματος ^ταχυ όσψραΐνεσθαι ψασιν αύτούς' ίηΧον 3ε ττοι- 
ο«/(Γΐ ψεύ^οντες και εκτοττιζοντες μακράν, όταν ^ "γένηται 
αίμα ιχθύων, Καί οΧως 3ε ^ εαν μεν σαττρω τις ίεΧεατι 
ίεΧεάσ^ι ^τον κύρτον, ουκ εθεΧουσιν είσ8ύνειν ού^ε ττλι/σχα- 
ζειν, εαν 3ε νεαρω 3εΧεατι κα\ ^ κεκνισωμενω, ευθύς ψερό'- 
μενοι τΓορρωθεν εισίύνουσιν, Μαλίστα ίβ ψανερόν εστί 24 
τΓερ\ των ειρημενων εττι των ίεΧφίνων' ούτοι ^ 'γαρ της 
ακοής αίσθητηριον μεν ούίεν εχουσι ψανερόν, άΧίσκονται 
^ ίε ίια το καρηβαρεΐν ύττο του "^όψου, καθαιτερ είρηται 

■* ^λίάζονται Α*. "* οΐ σάΚηοί Ρ.Ό*, ο τωρ Ιχθύων οίη. Ρ. Ρ προ- 
καλ4σασθΜ οοπ*. Α*: €6ΐ6ΐΊ πμοσκαΚίσασθαι. 9 νρ6ς τ^ν βηραν'] €ΐς 

&γραρ Ρ. Ό». ' οΐ ΟΜ. ρΓ. Α», β ^ζίρχίταί Ρ.Ό». * δι] τ€ Ρ. > ^ρ] 
ί€ Α». ^^ Ιθμόν Β», Ισβμόν Ο». « φίρονται π, θαττον Α».0». Τ ση. 
πνων Α*. ^ Βί ΟΠΟ. Ο*. * προσέρχομαι Α*. ^ οτττησαντας Ρ. Α*. Ο*. 
« της Οίη. Α».€*. ^ πηΚυσμα Ρ.ϋ» πείσμα γρ. Α». ^ ^^ οίη. Ο*. 
^ αυτών — Ο. ΙΟ. 86€ΐ. 2. γ€νο<] ϊϊΒίΟ ρθ8ΐ Ε. 6. ΐ. 860(. 7* κοινωνίας ροηίΐ 

€*, ρο8ΐ &ρρ€νας Ρ•; Α», ίοΐίο ιο6 V — 1 1 1 V, ηοη, υΐ ρ&Γ βΓ&ΐ, ιοί 
Γ, ιΐ5ί ίη ΐΏ&Γ^ηε ΐΧΧ^ίπίΐ ίνταυθα πίρΐ φνΧΚα θ. ζηηι τ6 €λΧ€ίνον μ€τά 
φνΧΚα €ξ, &ΐΓου σημάον. ? δι^ Α*.0*. ^^ τάχιστα Α*.0*. ^ αιμΛ 

γίνηται Λ». Ο». ^ μίν €αν Ρ.Ό* 1 τόν] €15 τ6ν Ρ.Ό*. » Κίκνισσα- 
μ€ν<^ Ρ. η γαρ «τι της Α*.0*. ο «€ Οίη. Ρ. 121 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ΤΓρστ€ρον• Ουίέ 8η τ5? 6σ'φρησ'€ω9 Ρ αίοτθητηρίον οι/ίέι^ 
€χ€ΐ ψανερόν^ όσψραΐνεται 5' όζίως, 

«5 *Ότί Μ€ΐ/ ονι/ χάίταί τάί αίσ-θήσας ^ ταΰτα ^ εχβι τα ζφα^ 
ψανερόν' τα ίβ Χοιχα Ύ^νη των ζφων ^εστι μ€ν τέτταρα 
* 3 ίΐ^ί ρήμωνα €19 γβι^> α ττερι^χει το ιτληθος των Χοιττωρ ζψ(ΰν9 
τά τ€ μαΚάχια κα\ τα μάΚακόστρακα ^κάϊ τα οστρακόδερμα 
και €τι τα έντομα^ ^τούτων ίέ τα μεν μϋίΚακια κάί τα μα-- 
Χακόστρακα και τα έντομα έχει νασας τας αισθησ-εις' και 

26 Ύαρ ο'^ιν έχει κάϊ οσφρησιν * κάί ^εΰσιν. Τα τ€ Ύαρ εν~ 
τομα Υ οντά ττόρρω σνναιατθανεται^ και τα τττερίατα κα\ * τά 
ατΓτερα^ οίον *αι μεΧιτται και ^ οι κνιττεί του μεΧιτος' εκ 
ΤΓοΧΧοΰ γαρ ^αισθάνονται ίος τ^ όσμ^ γνάσκοντα* Και 

^ΊυτΓΟ τη9 ^τοΰ θείου οσμηζ ιτοΧΧα ^ αττόΧΧυται. ^Έτι ί' οι 
μύρμηκες χτπ όρι^γάνου και θειου ττεριτταττομενων ^Χείων εκ-- 
ΧεΙτΓουσι ^ τας μυρμηκιας, κα\ εΧαψεΙου κέρατος ^ θυμιωμενου 
τα ττΧεΐστα φεύγει των τοιούτων μαΧκττα 3ε φειτγουοΊ 

28 *^ θυμιωμενου του ^ στύρακος. ^ Αι τε ' σηττιαι κα\ οι ττοΧύ^ 
τΓθ3ες και οι κάραβοι τοις 3εΧεασιν άΧισκονται' και οί γβ 
ΊΓοΧύτΓοίες ούτω μεν ™ ιτροσεχονται ώστε μη " ατΓοσττασθαι 
άλλ' ύτΓομενειν ^ τεμνόμενοι^ εαν 3ε τις ^κόνι^αν ΤΓροσενε^κη^ 

^9^αψιασιν ευθέως όσμώμενοι• ^Ομοίως 3ε και ττερι γ€ΐΑ- 
σεως' ^ την τε 'γαρ τροφην ετεραν 3ιώκουσι^ κα\ ου τοις αι5- 
τοΐς ττάντα χαίρει χυμοΐς^ οίον η μεΧιττα ττρος ού3εν ^ττροσ• 
ιΐζάνει σαττρον άλλα ττρος τά *^Χυκεα^ 6 3ε κωνω^^ ττρος 
ουοεν ^Κυκυ άλλα ττρος τα οζεα. Ιο όε τη αψη αισνανε^ 

Ρ ονθιν αίσθητηριον ^% ονδ€ αίσθητηριορ Α*. <1 ταύτας Ρ. ϊ" Ιίχη 

&η(6 τάί Ό», αηΐβ ταντα Α» Ο». 8 ?στι] €ΙγΙ Ρ.ϋ». * ^ιηρημίνα €ΐσ\» 
ίΐς γ€νη άπ€ρ €χ€ί τ6 Ρ.Ι)*. ^ καΙ τά οστρακά^ρμα — μάΚακόστρακα Οίη. Ρ. 
ν τούτων — ίντομα Οίη. Α*. * κα\ γτνσιν Οίη. Α*.0*. 7 3ι»το] πίζα 

6ντα Α». €β. « τά οίη. Ρ.ϋ», ^ εί] αί Τ€ Ρ.Ι>. ^ αΙ?. ο αϊσθά- 
Ρ€ταί Α*. ^ του οω. €». « άιτάλλυνται Ό». ^ λ€/ωι^ Οίη. Ο». β τους 
μνρμηκυίας Α*. ** θυμιουμίνου Α*. * στόρακος Ο*. ^ αΤ Τ€] ίτι ίι αϊ 
Α*.€». 1 σψΓυΙαι Α*. ™ προσίχονται ίη(6ΓρΓ68 ν6(1ΐ8 : 0θ(ϋ€68 νροσ- 
€ρχορτΜ. ο άποίπτασβηναι Ρ.Ι)». ο άποτ€μΜΟμ€ν{Η Ρ.Ι)*. Ρ κόρυζα» Α*. 
<1 άφίασιν (υθίως οσμωμίνοι] ως φασιρ €νθνς οσφραινόμ^νοι αφίασιρ Τ.Ό^. 
^ την τ€ γαρ"] την τ€ Α*, €νίοτ€ γαρ την τ• Ρ.Ό*. * πρόστρεχα σαπρ6ν 
αλλά πρ6ς γλνκία. οΐ ^€ κωνωπβς Ρ.Ό*. IV. 8, 9. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ. 123 

σθαι^ ^οΐΓ€ρ κάί ΤΓρότ€ρον εφηται^ ττάσιν ντΓ0ίρχ€ί τοις ζφοίγ. 
Τα ί* ό<ΓΓρακό$€ρμα οσφρησιν μ€ν ^ κάϊ "γενατιν ?χβί, φαι/β-3ο 
ρον ί* €κ των ^ίίλβασ/Αωι/, οίον έττϊ τζί ιτορφύρας' αυτή "γαρ 
ίβλβάζίεται ΤΘΪ9 σαττροΐί^ '^βί ΊΓροσ€ρ'χ€ται ττρος το τοιούτον 
ϋλεαρ ως αίσθησίν έχουσα ττόρρωθ^ν. Καί των χυμών ίβ3» 
δτί αίσθησιν βχει, ή>αν€ρον * ίκ των αύτων' ιτρος & 'γάρ 3ια 
τας όσμας ^ ιτροσ'έρχρ'αι ^κρίνοντα, τούτων χαίρα ^κάϊ τοις 
χυμοίζ °€καστα• ϋιτι ο€ οσα εχα *' στόμα, χαιρα και 
\υΊΓ€Ϊται τη των χυμών α'ψ'βί. ΤΙερι ί' ο^^τεως καΐ άκοη9$9 
βέβαιον μεν ούθεν ίστιν ούίβ Χίαν ψανβρόν^ ίοκουσι ί^ οί τβ 
σωλήνες^ αν ^τΐ9 '^οψήσ^ι^ καταίύεσθαι^ κα\ φεύ^ειν κατω^ 
τερω^ όταν αϊσθωνται το σιίηριον ^ττροσιον (^ύττερεχει γαρ 
αύτων μικρόν^ το 5* άλλο ωσιτερ ίν θαΧαμη ίστίν)^ κάϊ οι 
κτένες^ εάν τις ττροσφερ^ι τον ίακτυΧον^ χάσκουσι κα\ σνμ^ 
μύουσιν ^ ως ορωντες. Και τους ^ νηρείτας 3* οι θηρευοντες 33 
ου κατά πτνευμα ^ 'ττροσιόντες θηρεύουσιν, όταν ^ θηρεύσωσιν 
αυτούς εις το ^ελεαρ^ ^ού3ε φθεγγομενοι άλλα σιωπτωντεζ 
^ ως όσψραινομενων και ακουόντων' εαν 3ε ψθεγγωνται^ 
ψασιν ύτΓοψευ^ειν αυτούς. ^Άκιστα 3ε την οσψρησιν ^ των 
6στρακο3ερμων φαίνεται εχειν των μεν ττορευτικων εχΐνος^ 
των 3* ακίνητων ^τηθυα ^ και βάλανοι. 

Τίερι μεν ^ουν των αισθητηρίων τούτον έχει τον τρόττον 
τοις ζωοις ιτασιν^ ττερι 3ε φωνής των ζωών ω3* έχει. ^Φωνη 9 
και "^^όφος ετερόν βστί, κα\ τρίτον ^τούτων 3ια\εκτος. 
Φωνεΐ μεν ^ουν ού3ενι των άλλων μορίων ού3εν ττλην τφ 
φάρυ^Ύΐ' 3ιο οσα μη έχει ^ ττνεύμονα^ ^ ού3ε φθεγγεται' * ωσπίρ Α*.0*^. '^ Ιχ€4 και γίνσιν Ώ^, ^ ^€\€ασμάτων Ώ^. 6ΐ 

ΟΟΓΓ. Ρ. * €«] θίά Ρ.Ο*. Υ προσίρχοντΜ Α»Χ'*. * κρίνοντα Α*. 
» καί ΟΒΟ. Α». ^ €καστον Ο». « στόματα Α».€». <* τιγ] τι Α».€». 
« νροσφ€ρ6μ€νον Ρ.ϋ*. ^ νπάρχα 0^, ? ως] προσ Α*. ^ ν€ΐρ€ίτα9 
Α*, νηρίτας Ρ.ϋ*. ' προσιόντας Α*.€*. ^ θηρ€νσ»σι»\ θηρίνωσιν Ο*, 
Θηρ€νουσί» Α» Ο*. ^ ον^] ου Ο». ™ ώ< Οίη. Α».0*. » φαίνεται των 
οστρακο^ρμων Α*.0*. ^ τη$€α Α*.€*, οΊον τά τηθνα Ρ.Ο*. Ρ και οΐ 
βάλανοι Ρ.ϋ». <1 οΖν οίη. Α* '■ φωνή ^• καί Ρ.Β» » τούτων κηΧϋ 
τρίτον Α».0*, οιη. Ρ. * ο^ οιη. Ο». ▼ πνβνμα Ρ.Β». ^ ούδίν 
Ρ.Ο•.Β». 124 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ίια\€ΚΤ09 5* η της ψωνης €στϊ ^τη γλώτ^ι; ίιαρθρωσις. 

2 Τά μ€ν ουν ή>ωνη€ντα η φωνή καί 6 Χαρνγζ αή>1ησιν^ ^ τα 
ί' άφωνα η γλώττα κα\ τα χ€ί\η' ^ζ ων η 3ια\€κτός εστίν. 
Δίο οσα *γ\ωτταν μη ?χ€ΐ ^η μη αττολεΧυμενην^ * ουτ€ ψωνεί 

3ουτ€ ίια\€Ύ€ται' "^οψεΐν ί* €στί κάϊ αΧΧοις μορίοις. Τα 
μεν ουν έντομα οΰτε ψωνεΐ ούτε λαλεγβται, "^οφεϊ ίε τφ 
εσω ιτνεύματι^ ου τφ θυραΐζε* ούθεν "γαρ αναιτνει αύτων, 
άλλα τά μεν ^ βομβεΐ^ οίον μελιττα και τα τιτηνα αύτων, 
τα 3* ^ίειν Χε^γεται^ οϊον ^ οι τέττι^ες. Πάντα ίέ ταίϊτα 
'^οψεΐ τω ύμενι τφ ύττο το ύττόΐζωμα^ ^ όσων ίιηρηται^ * οΐον 

4 των τεττίΎων τι *γενο9 τη τρί'^ει του ττνεύματος, Καί ^ αι 
μυΐαι 3ε και αϊ μεΧιτται καΐ τ3\\α τταντα^ τζ ^ τττησει 
^ αϊροντα και συστελΧοντα' 6 ^αρ "^όψος τρι'^ις ^εστι του 
εσω ιτνεύματος. Αι ^ ακρίδες τοις ττη^άΚίοις τρίβουσαι 
ΤΓΟίοΰσι τον '^όφον, ^ Οι/ίβ ^ 3η των μάΚακΙων ούίεν^ ούτε 
φθβγγβται ούτε "^οφεϊ ούίενα φυσικον "^όφον^ ούίε των 

ξ μαλακοστράκων • Οι 5* ιγθύες άφωνοι μεν εϊσιν (ούτε γαρ 
Ίτνεύμονα ούτε αρτηρίαν καί φάρυγγα ε'χουσι)^ "ζόφους 3ε 
τινας αφιάσι και ^ τριγμούς ους Χε'γουσι ^ φωνεΐν^ οΐον Χύρα 
και ® χρομίς {οίίτοι ^αρ αφιάσιν ωσπτερ Ρ "γρυΧισμόν) κάϊ 6 
καττρος 6 εν τφ "Άχελωο), ετι 3ε χαλιτίί *^και κόκκυζ* ^η 
μεν "γαρ "^οφεϊ οΐον ■ συρι^μόν^ 6 ^ 3ε ΊΓαραιτΧησιον τω 

βκόκκυ^ι "^όφον^ όθεν και τουνομα έχει, Τίάντα 3ε ταύτα 
την 3οκουσαν φωνην αφιασι τα μεν τ^ τρίβει των βρα'γ^ 
χΙων (ακανθώ3εις 'γαρ οι τοττοί), τα ίβ τοις εντός τοις ττερι 
την κοιΧίαν* ττνευμα 'γαρ ε'χει τούτων εκαστον^ ^ ο ττροστρί" 
βοντα και κινοΰντα ιτοιεΐ τους "ζόφους, Καί των σεΧα-χων 

* ιϋ γλώτη;] «αϊ η της γΧώττης Α*. Τ τΑ] δσα Ρ.Β*. ' ή Οίη. Ό*. 
* οϋτ€ φωνίΐ — ίντομα Οίη. Α». ^ βομβ€ίν Ρ. Ο*. ^ οΐ 0Π1. Ό*. <^ όσον 
Ρ. Α*. Ό*. * οΐον τό των Τ€ττίγων γίνος Ρ.Ο*. ^ αΐ αηΐβ μνίαί ΟΠΟ. Ρ. 
? ητήσ€ΐ] τρί^Ιτ€ί ϋ*. ^ α^οκται κάϊ συστέλλονται Α*. Ο*. * ?στι ρθ8ΐ 
πν€νματος Ρ.Α*.€*. ^^ ονθ€] ου γαρ ρΓ. Ο*, ούτω ΟΟΓΓ. Α*, οΰτω Ρ, 

οΰτ€ Ο». 1 ^€ Ό». Μ τρισμούς Ρ. Ο». » φων^ν Α*. ο χρω^^ Α». 
Ρ γρυλλισμον 1)», τρυλλισμ6ν Α».0». <1 κα\ 6 κ. Ρ.Ό» ^ 6 Ο». 

β τρίγμ6ν ϋ». βΐ ΟΟΓΡ. Α*, στρ€ίγμ6£ Ρ. ^ δ( ΟΠΟ. ρΓ. Α*. ▼ «5* 0•. IV. 9- ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Δ. 1 25 

ί* ίνια ίοκ€Ϊ τρΙζ€ΐν. "Άλλα τα5τα ^ ψωνεϊν μίν ουκ ορθώς ι 
€χ€ί φαναι^ "^οψεΐν ίε. Και *γαρ οι κτένες όταν ^ ψερωνται 
^ ατΓ€ρ€ΐ8όμ€νοι τφ ύγρω, ο καλουσ-ι ' ττετβσθαέ, ροίζοΰσί, και 
αι χεΚι^όνες αϊ θαΧαττιαι * ομοίως' καΙ ^αρ αύται ττετονται 
μ€Τ€ωροΐ9 ούχ^ άτττόμεναι της θαΧάττης' τα *γαρ ιττερύ^ια 
εχονσι ττΧατέα και μακρά, ^Ωσττβρ ουν των ορνίθων ^ττβτο-β 
μένων 6 ^γινόμενος ^ ταΓί τττέρυζι ^^όψος ου ^ ψωνη ® ίστιν^ 
οΰτως ού^ε των τοιούτων ^ ού^ενός. ^ΑψΙησι 8ε και 6 8ε\ψ\ς 
τρί'γμον κα] μύζει, όταν ^ έζέλθη^ εν τω αέρι, οι5χ ομοίως 
^ ίε τοις ειρημενοις' ' εστί ^αρ τούτψ φωνή' ε•χει γαρ και 
Ίτλευμονα και αρτηρίαν^ αλΧα την 'γΤ^ωτταν ουκ άττοΧεΧυ'- 
μενην ^ οι/ίέ χείΧη ώστε άρθρον τι της φωνής ττοιεϊν, Ύων ^ 
5' εχόντων ^Χωτταν κάϊ ττΧευμονα οσα μεν φοτοκα εστ] καϊ 
τετράτΓθ8α, ^ αψίησι ^ μεν φωνην^ ασθενή ^ μεντοι^ κάϊ τα 
μεν συρί'γμόν^ ωσττερ οι οφεις^ τα 8ε Χετττην και ^ασθενή 
φωνην, τα 5ε ® σι^μον μικρόν ^ ωσττερ αι ^(εΧωναι, *^0 ίβ ι© 
βάτραχος ι8ίαν έχει την γλώτται/' το μεν "γαρ εμττροσθεν 
ττροσττεφυκεν ιχθυω8ως^ Ρ δ τοις αΧΧοις αττοΧεΧυται^ ^ το 5β 
ΤΓΟΟί τον φάρυ*γγα αττοΧεΧνται καΐ ' ττειττυκται^ φ την ι31αν 
αφίησι ' φωνην. Και την οΧοΧυ*^όνα 8ε την 'γινομενην εν 1 1 
τω υ8ατι οι βάτραχοι οι άρρενες ττοιοΰσιν^ όταν ανακαΧων- 
ται τας θηΧειας ττρος την όχείαν' εισι *γαρ εκαστοις των 
ζψων 18ιαι φωνάι ττρος την ομΐΧίαν και τον ττΧησιασμόν^ 
• οίον και * ύσΐ και τρά'γοις Αταί ττροβάτοις, ΐίοιεϊ 3ε την ι% 
ολολνγοι/α, οταΐ' ισοχείΧη την κάτω σιαγόνα ττοιησας έττι τφ 
νίατι ΊτεριτεΙννι την ανω• ^οκει οβ 8ιαΧαμτΓθυσων των σια* 
'γόνων εκ της εττιτασεως ^ωσττερ Χύχνοι φα'ινεσθαι οι οψθαλ- ^ μ€ν φων^ιν Α*. * φαίνωνται Ρ.ϋ*. Υ αηρ^Λόμκνοί Α*. ' π/τ- 
ησβοί Α». » 6μοίως οίη. Ρ.€».ϋ». ^ π€τ.] των τγγγ. Α*. Ο». « ταΐί 
πτίρυξι οιη. Α*. ^ φων€ΐ Α*. * €στιν οίη. Α*. Ο*. ' ονίίν Ό*, ου- 
^ν6ς Α άφίησίν Ρ. « ΙΠ^Θυ Α*. ^^ θι ΟΠΙ. Α».€». * ?η γάρ τοντο 
φωρη€ν €χα κίά Ρ.Ό». 1^ ού^€ τά χ€ίΚη Α». ^ άφώσι Α».0». « μ€ν 
ϋΐη. Ρ.Ι)*. » ΐΛ€ΡΤθί] μ€Ρ Ρ, θ€ Α».€». ο άσθ€νίιρ βΐ συριγμών ΑΚ 
Ρ δ") ή Ό». <1 τό] τά Ρ.Ο».Ό». >• 4π€πτνκΓαι βΐ φωνην ά§ί. καί Ρ,ΏΚ 
■ οίον] τούτον Ρ. * τράγοίς καί νσϊ Α*.ρ•. ^ ι!σΐΓ€ρ οΐ Χνχνοι €Κ 126 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ• Αν. 

ί$μοΙ' η ^αρ όχ&α τα ττόΚΧα ^γ'γνβται νύκτωρ. Το ίβ τώΐ' 
ορνίθων 'γίνοζ αψιησι ψωνήν' και μαΧιστα βχεέ ίια\€ΚΤον 
*δσ•οΐ9 ύιτάρ'χβι ^ μετρίωζ η ^Χωττα ττλατβΓα, και * όσοι 
ίχουσι ΧετΓτην την ^Χίοτταν αύτων. *Ένια μ€ν ουν ^την 
αύτην άψιασι ψωνην τα τε θηΧ€α καΐ τα άρρενα^ ίνια ^ 

ΐ4€Τ€ραν. ΤΙοΧύψωνα ί* βστί και ΧαΧΐστ€ρα τα εΧαττω των 
με^άΧων' κα} μάΧιστα τβρί την οχε/αι/ ^€καστον γνεται 
των ορνέων τοιούτον^ κα\ τα μεν ^μαχόμενα φθβγγβται, οΐον 
δρτυζ^ τα $€ ττρο του μάχεσθαι ^ ιτροκαΧούμενα^ η νικωντα^ 

15 οΐον αΧ€Κτρυόν€9. *Άιίονσ•ι 5* ενια μίν ομοίως τα άρρενα 
τοις θηΧεσιν^ οΐον ^κα), αη8ών α^ει ^κάϊ 6 αρρην κάϊ η θηΧεια^ 
ΊτΧην η θήΧεια ιταύεται όταν εΊτωαζη κα] τα νεόττια εχι;• ενίων 
ίίβ τα άρρενα μάΧΧον^ οΐον αΧεκτρυόνες ^κάϊ ορτν^γες^ αι ίέ 

ι6 θηΧειαι ουκ ^8ουσιν. Τα ίέ ζφοτόκα και ^τετραττοία ζωα 
αΧΧο αΧΧην ^άψίησι ψωνην^ ίιάΧεκτον ί' ον^εν έχει, άλλ' 
ϊίιον ^τουτ ανθρώτΓου εστίν οσα μεν ^αρ ίιάΧεκτον έχει, 
και ψωνην έχει, οσα ίβ ψωνην, ου τταντα ίιαΧεκτον. ^Οσοι 
ίε ^ κωψοϊ γίνονται ^ €^^ γενετής, τταντίες κα\ ενεοϊ γνονται' 

ι ^ ψωνην μεν ουν ^αψιασι, ^ιαΧεκτον ί' ού^εμίαν. Τα ίβ τταιίΐα 
ωσττερ και των αλλωι/ μορίων ουκ εύκρατη εστίν, ούτως ούδε 
της γλώττι;9 το ττρΣοτον, και εστίν άτελ^, και άττοΧύεται 
ό'^ιαίτερον, ώστε "^εΧΧίζουσι κάϊ ^τραυΧίζουσι τα ττοΧΧά. 
Αιαψερουσι 8ε ^κατα τόττους και αι ψωναϊ κα\ ^αί §ιαΧεκτοι, 

ι8*^Η μεν ουν ψωνη όζυτητι και βαρύτητι μάΧιστα εττΙ^ηΧος, 
το Ο ειοος ούόεν όιαψερει των αυτών *γενων η ο εν τοις 
αρθροις, ί/ν αν τις ωσττερ ^ιαλεκτον * είττειεν, και των αΧΧωγ ^ φαΐνιται ννκτωρ οίσα, το Ρ.Ό*. * οίς Ρ. Υ μετρίως ΟΠΙ. Α*.0». 

* 5σα Ιίχουσι τηρ γλωτταιτ αντωρ λ€ΐΓΓ^ Α*. Ο*. * άφίησΊ τηρ αύτην 
Ρ. Ο*. ^ γίντταί €καστον Ώ^. ^ φθΈγγόμ^να μάχίται Α*.€*. ^ προσ• 
κάΚούμ€να Ρ. Ο*. * κα\ η άηΐίων Ρ. Ο*. ^ καΙ Αρρην κάί &ηλνς Α*. Ε δ€ 
«αΐ τά Ρ.Ι)*. ^ καϊ] Τ€ και Ρ.Ό*. * κα< τα τίτρόπο^α Ρ. ^^ φωνην 
άφίησι Α*.0*. ^ τούτο του άνθρωπου Ρ. Ο*. "^ γίνονται κωφοί Α*.0*. 
*^ πάντ€ς «κ γ€ν€τηί Ι)*. ^ άφίησι Ρ. Ο*. Ρ τρανΚίζονται Ρ. <1 κατά 
τους τάπσυς €*. «ατά τάιτους ροβΐ φωναί Ρ.Ό*. ϊ" η ^ιάΚ€κτος Α*.€*. 

* €ΗΓ(Μ€ Α*, €ΜΠΜ €*, €αΓ<Μ€ν Ρ.Ό*. IV. 9, ΙΟ. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Δ. ία; 

* ζωωι^ ίιαφ€ρ€ΐ καΐ των ίν ταύτφ ^γίνα ζφοον ^ κατά τοττοι/ί, 
οΐορ ^ των ΊΓ€ρ31κων οΐ μίν ^ κακκαβϋζρυσίν οΐ ίέ τρίζουσιν. 
Και των μικρών ^ όρνιθίων €νια ου την αύτην ' αψΙηοΊ ψωνην 19 
€ν τφ ^ίαν τοις 'γεννησασιν, αν ^αττότροψα γνωνται ^ κα\ 
αλλωι^ ^ακούσωσιν ^ορνίθων <^^6ντων. ^'Έί^η ί' ωττται κα\ 
αηίων ν€θττον ττρο^^άσκουσα^ ^ως οι/χ ^όμοιας ψύσ-ξΐ ^της 
ίΐΰί\€κτου ούσης κα\ της φωνής, άλλ' €ν8εχ6μ€νον ττλαττε- 
σθαι, Καέ οι ανθροητοι ψωνην μ€ν την αυτήν αφιάσι, ^χα- ίο 
Χ&ΓΓον ^ ου την αύτην. *^0 ί* βλεψα^ ψωνεΐ ^ άνευ μεν του 
μυκτηρος αύτω τω στόματι ττνευματωίες ωσττερ ^ όταν αν^ 
θρωίΓος εκττνε»] και αια^ι;, μετά 3ε του μυκτηρος ομοιον σάλ- 
χιγγι ^ τετραγυσμενίβ, 

Υ1ερ\ Βε υττνου και ε^γρη^όρσεως των ζωών, βτι ' μεν οσα Ι Ο 
Χ€^ά κα\ εναιμα τταντα καθευ§ει κα\ ^ ε^ρη'γορεν, ψανερον 
ΐΓΟίουσι κατά την αίσθησιν. ΥΙαντα γαρ οσα ε'χει ^βλε^ι 
φαρίίας, μύοντα ττοιεΐται τον υιτνον. *Έτι 5* ενυττνιαζειν 
φαίνονται ου μόνον ανθρωττοι, άλλα και ΐτητοι και κυνες και 
βόες, ετι 8ε ιτρόβατα καΐ αΐ'γες κα\ ττάν το των ζφοτόκων 
και τετραττόίων ^ενος' 8η\οΰσι 5* οι κύνες τω ύλαγμώ. 
ΤΙερι 8ε των ωοτοκούντων τοΰτο μεν α8η\ον, οτι ® ίέ καθεύ" 
ίουσι, φανερόν. * Ομοίως 8ε ^ και τα ενυ8ρα, οίον ο1 τε 3 
ιχθυες και τα ^ μΰίλακια και τα μαΚακόστρακα καραβοι τε 
και τα τοιαύτα. ΙΑρα-χυυττνα μεν ουν ^ εστί ^ταΰτα τταντα, 

* φαίνεται 8ε καθευ8οντα, Έημεΐον 8ε κατά μεν τα Ομματα 
^ ουκ εστί Χαβεΐν (^ού8εν γαρ ε^(ει ^βλέφαρα €Η5τώΐ'), άλλα 

* ζώων Οίη. Ρ. ^ κεη-ά τους τάντους Α*.€*. ^ των] των τ* Ό», 

Τ€ των Ρ, τ6 των (βάάϊϊο γ€νος ρθ8ΐ περδίκων) Α*.€*. * κακαβίζονσίν 
οΐ δ€ τρίβουσι Ρ. Τ ομν'ιθων Ρ.Ο».Ι)». « φωνί^ν οήπασ^ν Α»Χ*. 

» άπόστροφα Ο*. ^ κα\ των δΚλων ΌΚ β άκονωσιν Ρ.ϋ* ^ αγόντων 
ορνίθων Ρ.Ο» Ό*. β ^ρ οίη. Α». ^ ομοίως Ρ.ϋ». « οΰσης της ίια- 
λίκτον Ό^, ^ μίν &ν€ν Α».€», &ν€υ μίντοι Ρ.ϋ». * δτ ίίνθρωπος βκττνίίΐ 
και λβλ« Ρ.Ι)•. Ιί ητραχυμίντί Α». 1 μ^ν] «ή €*, ΟΠΙ. Ρ.ϋ». »» ,»^^^. 
γορ€ί Ρ.Ό* η βλ^φαρίία Ρ.Α». <> ί« ΟΠΟ. Ρ. Ρ και ρο8ΐ ^6 οίη. Ο». 
<1 μαΚακόστρακα κα\ τά μαλάκια κα\ καραβοί τ€ Α*. '' €«σι Ο*. * πάντα 
ταύτα 0^, πάντα τΛ τοιαύτα Ό*, άπαντα τά τοιαντα Ρ. * φαίνονται 

Α* €*. ▼ ΧαβΛν ούκ ίστοβ Ρ.Β». ^ ουίί Α» « βΚίφαρον αντω»β €*, 
τοντων βΚίφαρον Ό^, βΚίφαρον Ρ. 128 Π£ΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ. Ηιβτ. Αν. 

4τα?9 ατρ€μΙαις. * ΑΧίσκονται ^'γαρ οΐ Ιχθύβς^ *€« μη ίια 
τους ψθβΐρας κάϊ ^τούζ κόΧουμενους \^ύ\Χους^ καν ω<3ΓΤ€ τ^ 
χείρι ^λάμβαναν ραίίως' νυν 5", αν ^ χρονίζωσιν^ οΖτοι της 
νυκτός κατεσθίουσι Ίτροσ^Ιιττοντες^ ττοΧΧοϊ το ττΧηθος οντ€ς. 

5 γίνονται 8* €ν τω βυθω της θάΧαττης^ και τοσούτοι το 
ττΧηθος ωστ€ κάί το ίελεαρ, ^ο τι αν ιχθύος ^, βαν γρονίση 
€τγ\ της 'γης^ κατεσθίουσιν' και ανεΧκουσι ττοΧΧακις οι άΧιεΐς 

* ττερί το ίελβαρ ωσττερ σψαϊραν ^ σννεχομβνων αύτων. 
6"Άλλ' ίκ των ^τοιων^ε ^ μάΧΧον ίστι τεκμηρασθαι οτι «α- 

θεύ^ουσιν' ττοΧΚάκις ^αρ εστίν * ίττιττεσόντα ^ τοις ΐ'χθύσι 
Χαθεΐν ούτως ωστ€ ^κάι τη χαρί Χαβεΐν η τταταζαντα Χαθεΐν* 
ύτΓΟ §€ τον καιρόν τούτον ηρεμοΰσι σψό^ρα^ και κινουσιν 

7 ούθΐν ττΧην ηρίμα το ούραϊον• ™ /^ηΧον ίε 'γίνεται οτι 
° καθευ^ει και ταΐς ψοραΐς^ αν τι κινηθ^ ® ησυχαζόντιον' <^- 
ρ€ται Ύαρ ωσ^ττερ ίζ ΰττνου οντά. *Έτι ί' εν ταΐς ^ ττυριαις 

8 άΧισκονται Λα το καθεύίειν, ΤΙόΧΧακις ίε ' καΐ οι * θυννο^ 
σκότΓΟί ττεριβαΧΧονται καθευίοντας' ίηΧον ^ εκ του ησνχά" 
ζοντας κάϊ τα Χευκα ύττοψαΐνοντας άΧίσκεσθαι. ίίαθεύίουσι 
ίε της νυκτός μαΧΧον η της ημέρας ούτως * ώστε βαΧΧόντων 

^μη κινεΐσθαι. Τα ίέ ΊτΧεΐστα ^ καθεύ^ουσι της ^ης η της 
άμμου η Χίθου τίνος εγόμενοι εν τω βυθω, η άττοκρ&^αντες 
^ύτΓΟ ττετραν η θΐνα εαυτούς, οι §ε ττΧατεΐς εν τ5 αμμφ' 
γνώσκονται ίε τ^ σχηματίσει της άμμου, και Χαμβάνονται 

ιοτυτΓτόμενοι τοις ^τριώ8ουσιν, Ααμβάνονται 3ε κα\ 3^λά- 
βραζ κάϊ χρύσοψρυς κάϊ κεστράς κάϊ όσοι τοιούτοι ^τριώ^ 

Υ γαρ] μ€ν γάρ Ρ*. ' «ί μίν μ^ι Ρ. Ο*. * τους καλουμένους ψύΧουκ 
Α*, τους Χεγομίνους ψυΧΚους Ο*, τάς ψύΚας Ρ. ^ λα/3€Ζΐ' Ώ^, Χαμ- 

βεαη] Α*. β γρονίσωσί» Ό*, χρονίσουσιν Ρ. ^ όταν Ιχθύος β αρ Ρ,Ώ\ 

* ΥΓορα Α*. ' συν^χομίνην Ρ. Α*. ? τοιούτων Ρ. Ο*. ^ «στι τίκμαίρ€» 
σθαι μαΧΧον Ό\ μαΧΧον ?στ* Τ€κμαΙρ€σθαι Ρ. * €πιπ€σ6ντ€ς ρΓ. Α*. 
Ιί τους Ιχβυς Β». 1 καΙ ΟΙΌ. Α».0». » ίήλα Ρ. » καθΜουσι ίοΓ- 
1&586 Ο*. <> ησυχαζόντων αυτων' φ^ρτται Α*.0*. Ρ ττίρ οτη. Ι)*, 
<1 πίτραις Ρ.ϋ*. ϊ" καΐ οπί. ϋ». * Θυνοσκάποί Ρ. * ώστ€ οίη. Ρ. 
^ καθίυ^ουσιν § της ^δμμου ή της γης Ρ.ϋ*. ^ υπό την πύτραν Α*. 

* τριά^ουσι βΐ ΠΙΟΧ τριό^ντι Ρ. Ο*. Υ Χάβρακ€ς κολ χρυσόφρυ€ς κάί «€- 
στρ€ίς Ρ.ϋ». IV. ΙΟ, II. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Δ. 129 

ίοντι ημέρας ττοΧΧακίς 3ια το καθεύίβιν* €1 ίέ μή, ούθεν 
ίοκ€Ϊ των τοιούτων ^Χηψθηναι άν τριώ^οντι. Τα ίβ σβλαχι; 
οίτταί καθβνίει €νΙοτ€ ωστ€ και Χαμβαν&τθαι τ^ Χ^*/^'• ^Δελ- 1 1 
φ\ς ίέ ^Ίταί ^ψαΧαινα^ και οσα αυΧον βχβί, ιπΓ€ρ€•χοντα ^τον 
αυΧον καθεύίει της θαΧαττης^ 5*' ου ^ και αναττνέουσιν ηρίμα 
κινονντες τας τττβρυ^ας' καΙ ϋβΧψΐνός 'γβ κα\ ^ ρεγχοντος 
ζίη ηκρόανταΐ ^ τίνες. Ιίαθεν^ει $€ κάί τα μαΧάκια τον 
αύτον τρότΓον ονττβρ ^ οι ΐ'χθύες' ομοίως ίέ κα) τα μαΧακό-" 
στρακα τούτοις. Και τα έντομα 8ε των ζωών οτι τυγχάνει ι» 
υττνου, Αά τοιούτων σημείων εστί ψανερόν' ησνχάζουσΐ τε 
Ύαρ και ακινητιζονσιν ετΓΐ8ηΧως. ^ Μάλιστα ί' εττι των 
μεΧιττων τοΰτο 8ηΧον' ηρεμοΰσι ^τε *γαρ και τταύονται 
βομβουσαι της νυκτός. Δ^λοι/ 5β και ειτί των ^ εν ττοσι ΐ3 
μαΧιατα των τοιούτων ου γαρ μόνον 8ια το μη όζυ βΧέττειν 
ηανχαζουοΊ της νυκτός {ατταντα γαρ αμυίρως ^ βΧεττουσι τα 
σκΧηρόψθαΧμα)^ άλλα κα\ ττρος το φως ^το των Χύχνων 
ησνχαΐ^οντα υφαίνονται ουοεν ήττον. ϊ^νυττνιαζ^ει όε των 
ζφων μαΧιστα άνθρωπος. Κα< νεοις μεν ούσι και τταιίίοις ΐ4 
€τι ΤΓαμτταν ου γίνεται ενύιτνιον, άλλ' ^ άρχεται τοις τλβ/- 
στοις ττερϊ τετταρα ετη η ττεντε' ^ η^η 8ε ^εγόνασι και 
ανίρες και γυναίκες ο* * δλω9 ούθεν ττώττοτε ενύττνιον ει8ον. 
Συνέβη $ε τισι των τοιούτων ττροΐούσης της ηΧικιας ι8εΐν 
ίνύττνιον^ και μετά ταΰτα γενέσθαι ττερι το σώμα ^μεταβοΧην 
τοις μεν εις θάνατον τοις 5* €£? αρρωστίαν. 

Τϊερ\ μεν ^ ου ν αισθησεως κα\ υττνου κα\ ^ εγρηγόρσεως 
τοίττον έχει τον τρόττον' το ί' άρρεν κα] θηΧυ τοις μεν 1 1 
^υτταρχει των ζ^φων^ τοις ο ουχ ^υτταρχει, αλΑα καυ ομοιΟ' 
τηρτα τίνα κάϊ τικτειν Χέγονται και κύειν. *Έστ« ί' ούθεν 

* ι» Χηφθηραι ίν τγ τρί6^οντι Ό*, \ηφθίηναι αν τφ τριό^οντι Ρ. * 6 ί^ 
λλφίί Ώ\ 6 Μ^φΙς ^€ Ρ. 1> καϊ ΟΠ). Α» β φάΧλαινα Α^.€\ 

Λ τ6ρ αύλΑν] τ6ν <ώτ6ν Α*. « κα\ οπι Α».€*. ^ τ€ Ρ, «€ ϋ^. 

ί ρ^γκαντος ϋ*. 1» προς Ρ. * οί] κα» οΐ Ρ. Ο*. ^ μάλιστα] χαΐ /χά- 
λιστα Ρ. 1 τ€ οίη. Ρ.^».^». » €Ρ οπι. €». » βλάτουσι] βΚ(π€ΐ Ρ. 
ο τό &η(6 τωρ Οίη. Α».€». Ρ φαΙρ€ταί Ρ. <1 Αρχορται Α».0». »• ή^η 
γτγοράσιρ. €ΐσι ^ κα\ Ρ.Ι)*. « 3λωί οίη. Ρ. Ο». * μτταβολ^ Ό^, ν ο^ 
Οίη. Ρ. ^ €γρηγ6ρσ€ω£ και νπρον Ό^. ^ νπάρχουσί Α*. 

νΟΙι. IV. κ 130 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

αρρ€ν και θήλυ ίν τοις μονίμοις^ ού^ ο\ω9 ίν τοις όστρακο^ 

^^ρμοις, ^ *Έιν $€ τοΐζ μαΧακΙοις και τοις μαΧακοστράκοις 
€στι το μίν θη\υ το ί' αρρ^ν^ κα\ ίν τοις τΓ€ζοΐς και ίν τοις 
ίιτΓοσι κα) ^ τετραττοσι και ^ττασιν οσα €κ συνδυασμού τΙκτ€ΐ 

3ζφον η ωον η σκώΧηκα. "Έι/ μ€ν ουν τοις αΧΚοις ^ γν€σιν 
^ άττΧως ^η εστίν η ουκ βστιν, οΐον €ν μεν τοις τετράττοσι 
^ττάσιν €στι το μεν θηΧυ το ί' αρρεν^ εν ίέ τοις 6στρακο8ερμοις 
ουκ εστίν, άλλ' ωσττερ εν ψυτοϊς τα μεν ^ &}φορά εστί τα 

4^5* άφορα, ούτω κάϊ εν ^^ τούτοις, "Έι/ ίέ τοις εντόμοις και 
^τοΐς ιχθύσιν έστι τα μεν ^ολως ουκ εγοντα ται?τι;ν την 
ίιαψοραν εττ ού3ετερον, ' οΐον ε^χεΚυς ούτε άρρεν εστίν ουτβ 
θηΧυ, ού3ε 'γενν^ εζ ™ αυτής ού$έν, αλλ* οι ^ μεν ° Χε^οντες 
ΟΤΙ τρίγωνη και έΧμινθώίη ^ τΓροστΓεψυκότ εχουσαί ιτοτε 
τίνες φαίνονται, ού ^ ττροσθεωρησαντες το ττοΰ εχουσιν 

ΒασκετΓτως Χε^ουσιν. Ούτε γαρ ζφοτοκεΐ άνευ φοτοκίας 
ού8εν ' των τοιούτων, ωον 5* ουδεμία ττώττοτε &ΐΓται ε'χουσα* 
οσα τε ζφοτοκεΐ, εν τρ ύστερα έχει ^ καΙ τΓροσττεφυκότα, 
άλλ' ουκ εν τη ΎαστρΙ' εττεττετο 'γαρ ^ αν ωσττερ η τροψη. 

6*^Ηί/ ίέ Χε^ουσι 8ιαφοραν ^άρρενος εγχεΧυος και θηΧείας 
^ τφ τον μεν μειζιο κεφαΧην * εχειν κα), μακροτέραν, την ίε 
θηΧειαν ^ μικράν και σιμοτεραν, ου του θηΧεος * % * άρρενος 

ΐΧε^ουσιν^ άλλα του γνους. Έίΐσ\ ίε τίνες ιχθύες οί κα^ 
Χοΰνται ^ εττιτραγαι, γίνονται $ε ^των ττοταμίων τοιούτοι 
κυττρΐνος και ^ βάΧαΎρος* ουκ ε-χουσι ίβ οι τοιούτοι ούτε φον 
ούτε θορον ού8ετοτε, άλλ' όσοι στερεοί εισι και ιτίονες, 

Υ €ν Βί] ον δί Ρ. « »•«^ρ.] «" ι•ο*Γ τετρ, Ρ.Ό*. » πάσιν οίη. Β*> 
*ν πασιν Ρ. ^ γ€ν€σιν] ζώοις Ρ.Ο*. ο απλούν Ρ.Ο».ϋ». ^ ή &ηΐ6 
?στ4ν οίη. ϋ». « &ΐΓασιν Ρ.Ό» ^ φορά Ρ. « θ'] ^ αλλ* Α» Ο». 

^ τοις τοιούτοις Α*. * τοϊς Ιχθ,"] €ν ΤοΙς ΙχΘ, Ρ. ^ ουκ έχοντα 5Κως Α\ 
1 οίον η ίγχίλνς Α».0*. » αντον Α».€».ϋ», αντγ Ρ. »» μίν οπί. Ρ.Ό* 
ο φάσκοντψς Α*.0*. Ρ νροσπΈψνκότ'] πρασώΒη τ Α*.€*. *1 προΘ^ωρη^ 
σοΛΤΓίς Ό*. ' τωι» — ^ιπται] ώόν δ* ον8€μία τούτων πωπσΓ€ ^ττται Α*. 

8 και τάγ€ ον προσπίφ, €ν Ρ.Ό*. * &ν Οίη. Ρ. "^ αρρ€ν6ς τ€ κα\ ΰηΧ^ίοί 
€γ. Ρ.Ό*. ^ τω] τό Ρ. * και μακροτίραν ?χ€ΐν Ρ.Ό*. Υ μικρών καί 
Οίη. Ρ.Ό*, και σίμοτ€ραν ΟΠΟ. Ο*. « ξ] και Ρ.Ό*. * &ρρ€να Ρ.Ό*. 

^ ΟΓίτραγίαι Ρ.Ό*. ^ τοιούτοι των ποταμίων Ρ,0*,Ό*. ^ βαλΧαγρος 
€*, βαρηνος Ό*, κάρινος Ρ. IV. II. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Δ. 131 

• ίντ€ρον μικρόν εχονοΊ^ και ^ Βοκοΰσιρ ^ άριστοι ούτοι είναι. 
^*Έτ« ί* εί/ία, καθατΓ€ρ ίν τοΐ^ οστρακο^ίρμοί^ κα\ ψυτοϊς8 
το μεν τίκτον ίαττΐ ^και 'γεννων^ το 5" ό'χεΰον ουκ ίστιν^ ούτω 
^ και €ν τοις ιγβύσι το των '^ηττων γνος και το των ' ερυ^ 
θρινων κα\ αι 'χανναι' ™ τταντα 'γαρ τα τοιαύτα ωα φαίνεται 
έχοντα, ^Εν μ€ν ουν τοΐζ ττεζοΐς και εναΐμοις των 1^ωων9 
^δσα μη ωοτοκεΐ^ τα ττλεΓστα μείζω κάϊ μακροβιώτερα τα 
άρρενα των θηΧειων ®€έσ/, ττΧην ημίονος^ τούτων 5* αι θήΧειαι 
μακροβιωτ€ραι κα\ μείζους' εν Ρ ίέ τοις φοτόκοις κάϊ τοις 
σκωΧηκοτόκοις^ οίον εν ^τε τοις ιχθύσι και εττΐ των εντόμων^ 
μεΙζω τα θήΧεα των αρρένων εστίν ^ ' οϊον όψεις κάϊ ψαΧά^^ 
γα κάϊ ασκάΧαβωται ^κάϊ βάτραχοι. Και εττϊ των ιχθύων 5' ίο 
ωσαύτως^ οίον τα τε σεΧαχη τα μικρά κάϊ των α^εΧαΙων τα 
χλεΓστα, *τά ίβ ττετραια τταντα. *Ότέ ίέ ^ μακροβιώτεροι 
των ιχθύων αι θηΧεις των αρρένων^ 3ηΧον εκ του ^ττάΧαιότερα 
άΧίσκεσθαι τα θηΧεα των αρρένων. *Έστι 8ε τα μεν ανω και 1 1 
ιτρόσθια τταντων των ^ωων ^α άρρενα κρειττω και ισχυρότερα 
7καϊ εύοττΧότερα^ τα 5' ώί αν όττίσθια και κάτω λεχθέντα των 

• θηΧεων. ^ Ύοΰτο $€ κάϊ επ ανθρώττων καϊ εττϊ των αΧΧων 
ζφων των ΤΓ€ζων κάϊ ζωοτόκων τταντων ^εχει τον αύτον τρό- 
ττον. Και ανευρότερον ^ ίε καϊ ^αναρθράτερον το θηΧυ μάΧ" \% 
λον, καϊ ΧετΓτοτριχωτβρον^ ^ οσα τρίχας εχ€ΐ' τα ίέ μη τρί^ 
χας έχοντα β» «:ατα το ανάΧοΎον. Και ■* ύ^ροσαρκότερα 5ε 
τα θήΧεα των αρρένων κάϊ ^ ^ονυκροτώτ^ρα^ καϊ ^ α/ κνημαι 
ΧετΓτότεραι' τους 3ε ττό^ας ^Χαψυρωτίρους^ οσα ^τά μόρια 

^ €Γ€ρον Ρ. ' ^οκονσίν] €ΐσ\ν Τ.Ό\ οηαίβδΟ ΐηοχ ίΐναι. ? ο^οι 

Άριστοι Ο* ι» ίστί Α». Ο*. * «αι το -γεννών Α». ^ καΧ οτα. Α». Ο*. 
1 €ρυθρα^ ηοηηΐΐΐΐί. ι^ πάττα γ^^ και πάιητα Ρ.Ο^. ^ 6σα μη ψοτο~ 
ΚΜΪ] αμα ζγοτοκίΐ Ρ.ϋ» ο ^στί Α».0». Ρ «€] μίν Α». <1 Τ€ ΟΠΙ. 

Ρ, Ο*. *" οίον 6 6φις Α*. * κα\ οΐ βάτραχοί Ο*, καϊ οΐ βατράχων Α*. 

* τά ί€] τά τ« Α».0». ^ μακρ. ίίσι των Ρ.ϋ*. ^ παλαιστ€ρου Α*. 

* τά αρρίνα ΟΜ. Ρ.ϋ*. Τ και €κπ\€υρ6τ9ρα Ρ, Οίη. ϋ». * \€χθ€ντ€Ϊ\ 
Ζνία Α».0». » 6ηλ€ΐων Α».€», ΰηλπων Ό». ^ τοΰτο δ€] ταντόν Α».0». 
€ τοντον ?χ« τ6ν Ρ.ϋ». Λ «€] Τ€ Ρ.Ό», ΟΠΙ. Α». « &ναρθρον Ο», 
άνοΜ^ρότίρον Α*. ^ όσον Ό*. Κ κατά ΟΜ. Ρ. Ο*. ^ νγροσαρκότίρον 
ϋ τ6 ^λν Α*. ^ γ>νυκροτάτ€ρον Α*. ^ αΐ οίη. Α*.0*. ^ €χ€ΐ τσίτα 
τά μόρία Ώ\ ταντο Ιίχ€ί τά μόρια Ρ. 

Κ 2 132 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

ι^ταντ^ €χ€ί των ζφωρ. Και τβ^οί φωνής "^^6, ττάντα τα 
θη\€α λ€7ΓΤθψωνότ€ρα και όζυψωνότερα^ ττΧην βοός^ οσα 
€χ€ΐ ψωνήν' οΐ ίβ βόες ^ βαρύτερον ψθεγγονται ^ αι θηΧααι 

14 των αρρένων. Τα ίέ ττρος αλκην εν τη φύσει υττάρ-χοντα 
^μόρια^ οίον ό86ντες και ^'χαυΧιό^οντες και κέρατα ^κάι ττλη^ 
κτρα και οσα αΧΧα τοιαύτα μόρια^ ^εν ενίοις μεν 'γενεσιν 
οΧως τα μεν άρρενα έχει τα ίέ θήΧεα ουκ εχει^ οίον ^κέρατα 
εΧαφος θηΧεια ουκ έχει κάϊ των ορνίθων ^των ττΧηκτρα εχόν^ 
των ενιων αι θηΧειαι οΧως ττΧηκτρα ουκ εχουσιν' ομοίως ίέ 

ίΒκάϊ ^ χαυΧιό^οντας *α/ ΘηΧειαι ουκ εγρυσι των ^ύων. *Εν 
ενίοις ίε ύτταρχει μεν αμφοΐν^ άλλα ^ κρείττω κα\ μαλλοι^' 
τοις αρρεσιν^ οίον τα κέρατα των ταύρων ^ισχυρότερα των 
θηΧειων βοών. 

Ε. 

" ^^σα μεν ουν εχουσι μόρια τα ^φα τταντα ^ και των €ν- 
τος κάϊ των εκτός^ ετι ίέ ττερι ^ τβ ® των αισθήσεων και φω^ 
νης και υττνου^ κάϊ ττοΐα θήΧεα καϊ ττοΐα άρρενα^ ττρότερον 
είρηται ττερΙ ^ττάντων' ^ττερϊ 3ε ^των 'γενεσεων αύτων Χοιττον 

2 ^ιεΧθεϊν, κάϊ ττρωτον ττερι των * ιτρωτων. Εισϊ ίβ τολλαι 
καϊ ΤΓοΧΧην εχουσαι ττοικιΧιαν^ ^ καϊ τ^ μεν ^ ανόμοιοι^ "* τ^ 
Βε τρότΓον τίνα ττροσεοίκασιν αΚΧήΧαις. Έττεί ίέ ίιτίρηται 
τα 'γενη ^ ττρωτον^ τον αύτον τρόττον καϊ νυν ττειρατεον ττοί" 
εΐσθαι την θεωρΊαν' ττΧην τότε μεν την αρχήν εττοιούμεθα 
σκοτΓοΰντες ττερι των μέρων άττ' ανθρώττου^ νυν 3ε ττερϊ τού^ 
του τεΧευταΐον Χεκτεον Αα το ττΧειστην εχειν ττρα'γματείαν. 

3 ΤΙρωτον 5* ^αρκτεον αττο των οστρακόδερμων^ μετά ίε ταΰτα ^ ^€ Οίη. Α*.0*. "* βαρντ€ρα Α*. ® αΐ ί€ θη\€ΐαί Α*. Ρ μόρια €στί¥ 
όιον Α».0». <Ι χαυ\ιώίίοντ€ς Ο*. ^ ,^αϊ τα πλήκτρα Α^,Ο^^. • €ν οίη. 
Ρ.ϋ*. * ΤΚαφος Κ€ρατα Α*. ^ των τα πλ. Ρ*• ^ χανλιώθοιταί Ο*. 
* ουκ €χονσιν αθη\€ίαι Ο*. Υ νώΐ'] €νίων Α*. * κρ€ίττω μαΐΚΚον τοί%' 
αρρ€σι Ρ. Ο*. * Ισχ. ή τά των Ρ. Ο*. ^ 6σα — λοιπόν ^λ^βΐν] ΙΐβΒΟ 

1ίΙ)Γθ ςυ&Γΐο οβΧ €*, υΐτίςυβ ιη. ^ και των €ΐη'6ς οίη. Α». ^ τ« 

ΟΜ. Α». « των οίη. Ό». ^ απάντων Α».€». « π€ρ\ ίβ] τ6 ^ 

π€ρ\ Ρ. ^ τάί γ€ν€σ€ΐ6 Ρ.ϋ*. * πρώτων \ίκτ€ον, ίΐσΐ Ρ. ^ και τζ' 
πη Ρ. Ο». 1 ανόμοια Α*.€*. » πη Ρ.Ό». » πρότ€ρον Ο», ο άρκτ€ον 

\€ΚΤ€θν Α*. IV. II. V. Ι. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ε. 133 

'π€ρ\ των μαΧακοοΓτρακων^ κάΙ τα αΧΧα Ρ^β τούτον τον τρο- 
ΤΓον ^εφε^ήί' €στί ^β τα τ€ μαΚακία και τα ίντομα, κάί μ€τά 
ταντα το των ιχθύων γ€ΐ/09, τό Τ€ ζωοτόκον και το φοτόκον 
αύτων^ €Ϊτα το των ορνίθων μβτα ίέ ταΰτα ' ττβρι των ■ ττβ- 
ζων \€ΚΤ€ον^ οσα Τ€ * ζωοτόκα και ^ οσα ωοτόκα. Ζωοτόκα 4 
ί* ^ €(Γτ\ των τετραττό^ων ίνια^ και ανθρωττοζ των ίητόίων 
μόνον. Κοινοί/ μεν ονν συμβεβηκε και εττί των ζωων^ ωσττερ 
και ίτΓΐ των φντων' τα μεν ^αρ αττο σττερματος έτερων φι/- 
των^ τα 5' αιτΓΟ/χατα γνεται^ * σύστασης τίνος τοιαύτης άρ" 
χ^9, κα\ τούτων τα μεν εκ της γ?9 Χαμβανει την τροψην, τα 
ί* εν ετέροις ε*γγνεται ψυτοΐς^ ωσττερ είρηται εν τ5 θεωρία 
τ^ ^ ττερϊ ψντων. Ούτω καΐ των ζωών τα μεν αττο ζωών $ 
^γίνεται κατά συγγενειαν της μορφής^ τα ί' αυτόματα ^ και 
ουκ άτΓΟ συ^Ύενων, καΐ τούτων τα μεν ^εκ ^ης σηττομενης 
και ψυτων^ ωσιτερ ττοΧΚα σνμβαινει των εντόμων^ τα ^ εν 
τοις ζωοις αύτοϊς ^ εκ των εν τοις μορίοις ττεριττωμάτων. 
Ύων ^ $η την 'γενεσιν εχόντων αττο συγγενών ζωών ^ εν οΐς 6 
μεν αι/τώι^ εστί το θηΧυ και το αρρεν^ εκ συνδυασμού ® γ/- 
νονται' εν 8ε τω των ιχθύων ^ενει ενια γίνεται ούτε ^άρρενα 
ούτε θήΧεα, τφ γνει μεν οντά ετεροις των ιχθύων τα αι5τα, 
τφ ^ εϊ8ει ί' ετερα^ ενια 3ε και Ίταμιταν 13ια, Τα ίέ θηΧεα 7 
μεν εστιν^ άρρενα 5' ^ούκετι' εζ ων ^γίνεται ωσττερ εν τοις 
δρνισι τα υττηνεμια. Τα μεν ουν των ορνίθων * α'γονα ττάντα 
^ εστί ^ ταΰτα (™ μέχρι 'γαρ του " φοΰ γννησιν δύναται ή 
φύσις αύτων ετΓίτεΧεΐν)^ εαν μη τις αύτοΐς συμβ^ τρόττος 
αΧΧος της κοινωνίας ττρος τους αρρενας* ττερι £ν ακριβεστερον 
εσται όηΧον εν τοις ύστερον. 1 ων δε ιχυυων ενιοις^ όταν 8 Ρ ^^ Α». ς ίξης Α». »• π€ρί τ€ των Ο» « π^ζων και λ€ΚΤ€ον Ρ.ϋ». 

* ώοτόκα Α».0». ▼ οσα ζωοτόκα Α».€*, ώοτόκα οσα Ό». ^ 6στι οίη. Α*. 

* σνστραφ€ίσης Α*.€*. Υ π€ρ\ των φ, Ρ.Ό*. * ,^αΐ Οίη. Α*. * €κ 
της γης Α».€». ^ €κ] καΐ Ό», καΐ €κ Ρ. ο δί Α». Ο». * €ν οις] οσοις 
Ρ.ϋ» « γΙν€ται Ρ.Ο» ί 6ηλ€α οΰτ€ &ρρ€να Ρ.Ό». Ε ^ €?θ€ΐ Ρ.ϋ». 
^ ουκ€τί] οΰ Α*.€*. » Άγονα πάντα] άπαντα Α».0». 1^ €ΐσ\ Ρ.Ό». 
1 τανταΐ ίήλα Α*.€». ™ Η^ΧΡ*• >«ρ] <^^ Μ'ΧΡ* Ρ.Ό». >■» ώόν γ€ννησαί 
Α», ώου γίννησαι Ο». 

Κ3 134 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Αν. 

αυτόματα ^εννήσωσιν ψά^ σνμβαΐνα ίκ τούτων και ζωα γι- 
ρβσθαί^ Ίτλην των μβν καθ* αυτά ^ των ^ ουκ άνευ ^ άρρενος* 
ον ^6 τροτΓον, κα\ ΐΓ€ρι τούτων €ν τοις ^ ίχομβνοΐζ εσται φα-^ 
ν€ρόν' σχεδόν 'γαρ ^ τΓαραττΚησία σνμβαΐνα καΐ ίττΐ των όρ^ 

9 νίθων. "Οίτα ' δ' άττο * ταύτομάτου γνεται ^ €ν ζφοίζ ^ η 
γ5 ί φυτοις η τοΐζ τούτων μορίοιψ, ίχουσι ίε το άρρεν και 
'^το θήλυ, €ίΓ τούτων συνδυαζόμενων γνεται μ^ν ^τι^ ^ ου 
ταύτο ί* εζ ούθενος άλλ' άτβλβί, οΐον εκ *τβ των φθειρών 
ογευομενων αι καΧούμεναι κονι§ες καΐ εκ των ^ μυιων σκωΚηκε^ 
και εκ των ^ "^νχων σκώΧηκες ωοει8εΪ99 ^ζ ^ν ούτε τα ^εννη^ 
σαντα γνεται ούτε αΚΧο ούθεν ζφον, άλλα ^τα τοιαύτα 
ΙΟ μόνον. ΤΙρωτον ^ μεν ουν ττερί τη9 όχείας Χεκτεον^ ^οσα 
όγεύεται^ είτα μετά ταΰτα ττερι των αΧΚων εφεζηζ, τά Τ€ 
καθ* έκαστα κάϊ ^τα κοιν^ συμβαίνοντα ^ιτερί αύτων. 
Ζ "^Ο-χεύεται μεν ουν ταΰτα των ζωών εν οΐς ύτταρχει το θηΧυ 
και το άρρεν, εισι ο αι ο'χειαι ουυ ομοιαι ττασιν ουκ) ομοίως 

^ε-χουσαι. Τά μεν ^αρ ζωοτόκα καΐ ιτεζα των εναίμων έχει 
μεν ορφανά ^ ττάντα τα άρρενα ττροζ την ττράζιν την ^εννη^ 
τικήν, ου μην ομοιωζ •γβ * ττάντα ττΧησιαζουσιν, άλλα τά μεν 
ότΓίσθουρητικα ^ συνιόντα ττυ^ηΒόν, οΐον Χεοντες * και 5ασν- 
ΊΓΟ^ες και °* Χύ^κες' ^ των 3ε ίασυττό^ων κα\ ττοΧΧακις η θή' 

$Χεια Ίτροτερα αναβαίνει εττϊ τον άρρενα, Ύων ί' άλλων των 
μεν ττΧειστων ο αύτοζ τρόττοζ' τον ενίεχομενον ® 'γαρ ττοί" 
ουνται συνίυασμον τα ^τε ττΧεΐστα των τετραττό^ων, εττι- 
βαΙνοντο9 ετΓΐ το θηΧυ του άρρενος, και το των ορνίθων ατταν 

4 γνος ούτω τε και μοναχως, ΈιΙσι ^ 3ε 3ιαφοραί τίνες και ο άρρ€Ρων Α*.€*. Ρ Β€χομ€νοις ίστίύ, φαΡ€ρώτ€ρον Α*. <1 τταραπλι;- 
σίωί Α*. *" ^' Οίη. Α*. 8 γον αντομάτου Ρ.Ό*. * §ν τοις ζίΐ^ις Ρ. 
^ ? «' 7^ 9 «" φντοίί η €Ρ τοις Ρ.Ό». ^ τ6 οπί. Ρ. « τι] τοι Β*. 

Υ ου ταντο] τοντο αύτο Ρ.ϋ». βΐ ΟΟΓΓ. Α». « Τ€ Οίη. Α». Ο». » μνω¥ 

Ρ.Α». ^ ^λών Ρ, ^λλών Β». ο τά οίη. Ρ.Ό». Λ μίν οίη. Α». 
* πόσα Ό». ^ τά Οίη. Ρ.Ο». ? ΥΓ«ρι] τά Τ€ π^ρι Α». ^ πρ6ς την 
τοιαύτηρ πράξίΡ (^πρόσαξιν Ρ.) άπαίπτα τά &ρρ€να την γ, Ρ. Ο». ' πάντα 

ΟΜ. Ό». 1^ ανιόντα Ο». Ι καϊ] Τ€ καΐ Α».€». ^ λύγγ^ς Ρ.Α».0».Ο» 
η των ίασυτΓοδων θί πολλάκις Ρ.ϋ». ® γάρ ίνα ττοιοννται Ρ, Ρ Τ€ ΟΠΙ. 
Ρ.ϋ». <1 δ€] «ί κώ. Α» €». ν. 1, 2. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ε. Ι35 

ΊΓ€ρϊ τους όρνιθας* τα μ€Ρ 'γαρ σιτ/καθβίσ'ης της θηλεΐας εττί 
τηρ ^ην ίτηβαίνα το αρρ^ν^ ωοΊτερ αΙ ^ ώτΐ^ες και * οι άλ€- 
κτρυ6ν€ς, τα ^^ ου σνγκαθζίσης της θη\€ΐας, οίον ^ αΙ γβ- 
ρανοι* ίν τούτοις 'γαρ 6 αρρην ^έττητηίων οχβιίει την θή\€ΐαν^ 
και σνγγΙν€ται ωσ"7Γ€ρ ^καΐ τα στρουθία όζ€ως. Ύων ίβΒ 
Τ€τρατΓΟ§ων αΐ άρκτοι '7Γαρ<ιΚ€κ\ιμ€ναι τον αύτον τροττον 
οντΓ€ρ ^τ3λΧα ίττί των ττο^ων ^ττοιούμβνα την οχε/αι/, ττρος 
τα ττρανη των θη\€ΐων τα υτττια των αρρένων* οι 5β 'χερσαΐοι 
ίγίνοι όρθοι τα υτττια ττρος αλΧηΧα €χοια•€9. Τώι^ ^έ ζφΟ"^ 
τόκων και ^ μβ'γβθος έ-χόντων ουτ€ τους αρρενας βλαψους αι 
θη\€ΐαι ^ υτΓομίνουσιν^ €ΐ μη όλΐ'γάκις^ ουτ€ τους ταύρους αι 
βΟ€ς 8ια την του αιδοίου σνντονίαν^ άλλ' ^ύττα^οντα τα 
^ θη\€α ® δέχονται την Ύονην' ^ κα\ γαρ «τι των ^ ελάψων 
ώπται τοΰτο σνμβαϊνον^ των ^ γ€ τιθασσων. Αύκος * 5* 7 
οχ€ΐ;€έ ^ κα\ οχει/βται τον αύτον τρόττον ^ ονττ^ρ και κύων. 
Οι ί' αίλουροι ουκ οτΓΐσθ€ν σννιοντες, άλλ' ό μεν ορθός^ η 
ίβ θη\€ΐα ™ υττοτιθηοΊν ^ ίαυτήν' είσι §€ ® τί} φύσει αί θι/- 
λβιαι αφρο^ισιαστικαι^ κα\ ττροσα^ονται τοί)ς αρρενας €ΐς 
τας όχείας^ κάϊ Ρ σννοΰσαι κράΧρυσιν, Α/ ^β κάμηΚοι οχ€ΐ5- 8 
ονται της θηΧεΙας καθημένης' ττεριβεβηκως ^ίε 6 αρρην όχεύει 
ουκ αντίτητγος^ άλλα καθαττβρ και ^τα άλλα τετραττο^α' καΐ 
διημερεύει το μεν ό'χευον το ^ ογευόμενον. ^ Αττο'χωροΰσι ί* 
€«9 ερημίαν^ όταν ττοιωνται την όχείαν^ και ουκ εστΊ ττΧησια' 
σαι άλλ' η τω βόσκοντι. Το ί' αι^οΐον έχει 6 κάμηΧος^ 
^νευρον ούτως ώστε κα\ νευραν ^έκ τούτου ττοιεΐσθαι τοις 
τόζοις. Οι 3* εΧεψαντες ογεύονται μεν εν ταΐς ερημίαις^ 
μαΧιστα ίε ττερι τους ττοταμούς και ου 8ιατρΙβειν ειώθασιν' 

' Ρ€θτί^€ί Ρ, ν€άτη^ς Ό*. • οΐ Οίη. Α».0». * δ6 ούδ€ καβνίσης Α». 
^ αί] «αι αί Ο», καί οΐ Ρ. Ο». ^ «πι πο^ων 6(1ίΐίθη68 ρηΐΏ». » «αι 

ΟΤη. Ρ.Ο».Β» Τ ταλλα] και τά άλλα Ρ.Ο». « ποιουσι Α».0». » /ΐ€- 
'γ^Θη ϋ». ^ νπομίνωσιν Α». ο νποπίσόντα Α».ϋ». ^ ^λίΐα Α». 
« ^ίχρται Ο». ^ κα\ γάρ καί €π\ Α».0». « ίΚ^φάντων Α». 1» γ€ οηΐ. 
Α*.0». ί δ* Οίη. Ρ. ^ καί 6χ€ν(ται Οίη. Ό». 1 οι^€ρ καΐ] ωσπ€ρ Ρ.ϋ*. 
™ νπ€ίΤίθ€Ϊσα Ρ.ϋ». η αντην Ο». ο ^„ φνσιν Α».0*. Ρ σννιοΰσαί 
κσΚάζουσίν Ρ.ϋ*. ς δ€ 0Π1. Α^.Ο^. ^ τά ^(Χλο τά τ. Ο». » ν€νρω6€ς 
0&ιηο(ί&η&. ^ ΐΓοιοΰκται €χ τούτον Α^.Ο^. 

Κ4 136 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

6χ€υ€ται ί' ή μ€ν θη\€ΐα ^ σιτγκαθίεϊσα και ^ιαβαίνουσα^ ο ί* 
ιοαρρην ^ ετταναβαΐνων όχβύει. "^Οχεύεται $€ και η ψύκη κα^ 
θα7Γ€ρ τα ότΓίσθουρητίκα των ζωωι/, και σννί'χονται *€ΐ/ τ^ 
ό'χεια ττοΧυν χρόνον^ ωσττερ ^ κάϊ * αί κύρβς' εχουσι * δέ το 
αι^οΐον ^ μέ^α οι άρρενες• 

Ιον αυτόν 0€ τροττον και των ττεζ^ων τα τετραττοοα και 
ωοτοκα ^τΓθΐ€Ϊται την ό'χείαν. Τα μεν γαρ ίττιβαινοντα ' 
καθατΓβρ τα ζωοτόκα^ οίον '^ζβΧώνη και ή θαΧαττΙα κα\ ή 
•χερσαία. ^Έχουσι ίε τι εις ο οι ττόροι συνάτττουσΊν και φ 
εν τ^ όχεία Ίτλησιάζουσιν, οίον τριτ/όνες κα\ βάτραχοι και 
ττάν το τοιούτον 'γενοζ. 

4 . Τα 5* ατΓοϋα κα\ μακρά των ζφο^ν, οίον ^ όψεις τε και 
σμύραιναι, ® ττερητΧεκόμενοι τοις ύτττίοις ττρος τα υτττια. 
Οίίτω ^ίέ σψό8ρα ^οι όψεις ττεριεΧίττονται ^αΚΧηΧοις^ ωστβ 
οοκειν ενος όψεως ' όικεψαΧου ' είναι το σώμα ατταν. 1 ον 
αντον ίε τροττον και το των ' σαυρών γνος' °* όμοια 'γαρ 
ττερητΧοκ^ ττοιοΰνται την όχείαν, 

5 Οι ^ ιχθύες ° τταντες, εζω των ττΧατεων σεΧαχων^ τταρα^ 
ττίΐΓτοντες τα ΰτττια ττρος τα ΰτττια ττοιοΰνται τον ^συνίυα^ 
σμόν. Τα ίέ ττΧατεα καΐ ^ κερκοψόρα^ οίον βάτος κάϊ τρυπών 
κα\ τα τοέα5τα, οι; μόνον ^ τταραττιτΓΤοντα αΧΧα κα\ εττιβαι- 
νοντα τοις υτττιοις εττϊ τα ττρανη των θηΧειων^ ^ οσοις μη 

2εμ'7Γθ81ζει το ούραΐον ούθεν ^εχον ^ττάχος. Α/ ίέ ^ ριναι^ 
κάϊ οσοις των τοιούτων ιτοΧυ το ούραΐον^ τταρατριβομενα 
μόνον ^ όχευεται τα ΰτττια ττρος τα ΰτττια, ΈιίσΙ ίβ τίνες 
ο? εωρακεναι ψασϊ κάϊ συνεχόμενα των σεΧαχων ενια * δττι- 

3 σθεν, ωσττερ τους ^ κύνας, ^Έστι ' 8^ εν ττασι τοις σεΧαχώ^ 

▼ σνγκαΘ€ΐσα Α». "^ €πά»ω βαίνων Α». * Λτι Α». Τ καί ΟΠΙ. Α».€» 
« οΐ Ο». » ^€ καΐ τό Α».0». ^ μίγα ο* αρν€ς Ρ, οΐ αρρ€ν€ς μίγα Α». €*. 
^ 7Γο*€Γ Α*. *^ δφ*£ Τ€ καί μύραινα ϋ*. βΐ ΟΟΓΓ. Ο*. * π€ριπλ€κόμ€ν€ίί Α». 
ί Τ€ ϋ». « οι] οι Τ€ Α», 01 γ€ €» ι» αλλήλου9 Ο», αλλήλων Α». 

* δίΚ€φα\ον Ρ. ^ το σώμα ίΐναι Α*.0*. ^ σαυρών Α*. ™ όμοίαν γάρ 
Τ.5 7Γ. Α*.€*. ο α7Γαντ€ς Α*.0*. <> συνΒοιασμόν Α*. Ρ Μρωφόρα Ρ, 
<1 ίπιπίπτοντα Ρ.Ό*. ^ οσοιρ αν μη €μποδίζη Ρ. Ο*. * ίχουσι Α*. 

^ πάθος Ρ.Β» ▼ ρίν^ς Α». ^ οχ^υονται Ο*. » ^πισθίν &η(6 συν€χ6^ 
μίνα Ρ. Ρ». Υ κύνας φασίν. ίση Ρ.€*.ϋ». « ί'] γαρ Ο». ν. 2—5. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 137 

ί€σι ^ μ€Ϊζορ το θηΧυ του αρρενος' σχεδοι/ ίέ κα\ έν τοις 
αΧΧοΐ9 ι^θύσι τα θήΧβα μείζω των αρρένων. Ι^βλάχι; 5* 
€<Γτί τά ^τ€ βίρημβνα και βονς κάϊ Χάμια κάΙ ^ά«το9 και 
νάρκη κα] βάτραχος καΐ ττάντα τά ^ γαλεώί*;. Τά μεν ουν 4 
σβΧαχη τταντα ^τ^θ^ωρψται χπτο ττοΧΧων τούτους ττοιούμ^να 
τονς τροτΓονς την οχείαν* χρονιοττερα ^αρ η σνμττΧοκη τταν^ 
των των ζωοτόκων ^η των ωοτόκων. Και ^βΧψΐνβς ίβ καΐ 
τταντα τα κητώδη τον αντον τρόττον' τταρατΓίτΓτοντα ^άρ 
όχευα ^ τταρα το θηΧυ το αρρεν^ και χρονον οντ€ όΧΐ^ον 
ουτ€ Χίαν ΤΓοΧύν. Αιαίρέρουσι 5' €νίθΐ των ^ σελαχωίώι/ 5 
ιχθύων οι άρρενες των θηΧειων τω τους μεν εχειν ^ άττοκρε^ 
μώμενα ^ άττα 8ύο ττερι την εζο8ον της ττεριττώσεως^ τάς 
8ε θηΧεΙας ταΰτα μη εχειν^ οΐον εν τοις ^αΧεώ8εσΊν' εττι γαρ 
τούτων ύτταρχει τταντων το ειρημενον. ^Όρχεις μεν ούν ούτε β 
^ ιχθύς οντε άΧΧο των άττόίων έχει ούθεν^ ττόρους ίβ ίι/ο και 
™ οι όψεις κα\ οι ιχθύες οι άρρενες εχουσιν^ οι γνονται " θο- 
ροΰ ττΧηρεις ττερί την της όχειας ωραν^ και ττροιενται ύγρο- 
τιρ"α ^αΧακτώ3η τταντες. Ούτοι ί' οι ττόροι εις %ν συνατττου^ γ 
σιν, ωσττερ κα\ τοις ορνισιν' οι 'γαρ όρνιθες εντός εχουσι τους 
όρχεις, κα} τά άΧΧα ττάντα οσα ωοτοκεΐ ττ68ας έχοντα, Ύοΰτο 
^ ίη σνμττεραινει και εττεκτεινεται εις την του θήΧεος χώραν 
καΐ ύττοίοχην• *Έστ£ ^β τοις μεν ζωοτόκοις και ττεζοΐς 6 8 
αυτός ττόρος το5 Ρτβ σττερματος κα\ της του ύ^ροΰ ττεριτ- 
τώσεως εζωθεν, ^ εσωθεν 5' έτερος ττόρος, ωσττερ εΧεχθη ^κάί 
ττρότερον εν τ^ 8ιαψορψ τ^ των μορίων. Ύοΐς 8ε μη εχουσι 
κύστιν 6 αύτος κα\ της ζηράς ττεριττώσεως ττόρος εζωθεν' 
* εσωθεν 8ε σύνεγγυς άΧΧήΧων. ^Ομοίως 8ε ταΰτα έχει 9 
τοις θηΧεσιν αυτών κα\ τοις άρρεσιν' ου 'γαρ εχουσι κύστιν * μ€ίζων 6 θηΧυς Ρ.ϋ». ^ Τ€ Οϊη, Α».0». « αΐ€τ6ς Ρ.ϋ». ^ γάλο- 
€ίίίη Α*, γαλ€θ€ΐδή Ο*. * Τ€θ€ώρητ<α μάλλον νπ6 Ρ.Ό*. ' ^] «στίν ή 
Α*.0*. ? παρά οτα, Α*.€*. ^ σ€\αχθ€ί^ων ϋ*. * άποκρ€μόμ€να Ό*, 
άποκρ€μμόμ€Ρα Ρ. Α». ^ 3ττα] τά μόρια τά Α*. Ο*. ^ Ιχθύ€ς Α*. ™ οΐ 
&ηΙβ 3ψ€ΐ£ οίη. Α». >^ θόρου τ€ η-λ. Α*, καΙ θόρου νλ, Ρ. Ο». ο ^ 

Α».0». Ρ τ€ οίη. Ρ.Α».Ι>». <1 €ΐσ«ι»θ€Ρ ^' €Τ€ρο£ ωσπ€ρ Α* 0« ' καΐ 
ΟΜ. Ρ.Ό». " ίσηθίν οίη. Α*. 138 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

Ίτλην ^€ΤΓί χβλώνι/ί, τούτων 5' η θηλ€ία €να ττόρον €χ€ΐ, και" 
τοί κνστιρ ^ Ιχονσα' αί χελώι/αι ίβ τΆν ^ ωοτόκων €ΐσΙρ, 
*Η ^6 τωρ ^ωοτόκωρ Ιχθύωρ 6χ€ΐα ηττορ 'γίρεταί κατα8η\θ9' 
3ί07Γ€ρ οι ττλεΓστοι ρομίζουσι Ίτληροΰσθαι τα ^θήΧεα τωρ 

ιοαρρερωρ ^ αρακατΓτοΡτα^τορ θορορ, Ύοΰτο 'γαρ ιγο\Κ<ικι9 
οράται Ύίρόμερορ* τΓ€ρΙ ^ μ€Ρ 'γαρ τηρ τηζ ό'χ€ΐας ωραρ οι 
θηΧααι τοις αρρβσιρ εττόμβραι τοΰτο ^ρωσι^ κα\ κότττουσιρ 
υτΓΟ τηρ ^γαστέρα τοις στόμαοΊΡ^ οι δβ θαττορ τΓρ6ΐ€Ρται και 
μαΚΚορ' κατά 5ε τορ τοκορ οι αρρ€Ρ€ς τοις θη\€σι, ^ και 
ατΓΟτικτουσωρ ί' ^ αροκάτττουσι τα ωα' ίκ $€ τωρ τταραλβί- 

1 χ τΓομερωρ γρορται οι ι-χθύβς, ΤΙβρι ίέ τηρ Φοιρικηρ και 
θηραν τΓοιουνται 8ι αΧΚηΧωρ' αρρ€ρας ^ μερ 'γαρ ντταγοι/τβί 
κ€στρ€ας τας θηΧ€ΐας ττεριβαΧΧορται σίΛ/αγοντβί, θηΧβΙας ίβ 

Μτους αρρ€ρας4 Ύοΰτο μ€Ρ ^ουρ Λα το ττολλοΜΤέί όρασθαι 
τήι^ ίόζαρ €ΤΓθΙησ€ της όχείας ^ταύτηρ, ττοιεΐ ίβ ^τοΰτο και 
τα Τ€τράτΓθΒα τωρ ζφωρ' ΊΓ€ρ\ γαρ τηρ ωραρ της όχειας 
αττορραΙρουοΊ κάϊ τα αρρ€Ρα καΐ τα θηΧ€α^ και τωρ ^ αιίοίωρ 

13 οσμωρται αΧΧηΧωρ, ^ Αι ίβ ττέρ^ικες άρ κατά ^ αΡ€μορ 
στωσιρ αι θηΧειαι τωρ αρρίρωρ^ ί'γκυοι γρορται' ττοΧΧακις 
ίβ κάί της ψωρης^ ίαρ όρ^ωσαι τύγωσι^ και υΐΓβρτΓ^τομέρωρ 
€κ του κατατΓΡεΰσαι τορ αρρ€ρα' χάσκει 5έ /^αί η θηΧεια κα\ 
6 αρρηρ, και τηρ γλωτταν ίζω ίχουσι τβρί τί^ν της όχάας 

ι^τΓΟίησίρ, *^Η ίέ αΧηθίρη σνρο^ος τωρ ωοτόκωρ ιγθύωρ ολ«- 
^ακις οραται 3ια το ταχέως αττοΧυεσθαι ^ τταραττεσόρτας, 
€7Γ€Ϊ ωτΓται ^και η €ΊΓΐ τούτωρ ό')^€ΐα Ύΐρομερη ^τορ είρημίρορ 
τρότΓΟΡ, 

6 Τα ίέ μαΧακια^ ^ οΐορ ® οι ττοΧύττο^βς και σηττΊαι κα\ τεν^ 
θ/569, ΤΟΡ αύτορ τρότΓΟΡ Ρ ττάντα τΓΧησΊάζουσ-ίΡ άΧΧήΧοις* 

* απ, οτη, Ό^. ^ Ζχονσαι Ρ», ^χονσιν Α*. ^ ωοτοκούντων υίΓΟ- 
1)ίςΐΐ6 Ρ.€».ϋ*. * βή\€α τ6ν ί£ των Ο*. Υ άνακάπτοντα ίηΐρρ : 

€0^1068 άνακάμπτοντα, ρβήηάβ 8601. Ι Ο. ^ τ6ν Οίη. €^. & μ^ν ΟΠΙ. 
Ρ.Ρ». ^ και βΐ δ' ΟΠΙ. Ρ.ϋ». ο μίΡ ΟΠΙ. Α» €». ^ οΖν ΟΠΙ. Β*. 

β ταύτης Ρ.Ό». ^ τοντο] τ6 τοιούτον Α».€». Κ άρθρων Α*.0*. ^ οΐ 
Ρ. Ο*. ^ άνίμων Ρ, ^ π€ψαπ€σ6ντα Ο*. 1 η οχ^ία και Ατι τοντων 

Α».(>. ™ τον (Ιρημ^νον"] τούτον τον Ρ.ϋ». η οίον ΟΠΙ. Ρ.Α».0». 

ο οί ΟΠΙ. Α».€» ϋ*. Ρ 9Γλι;σιά^ονσι πάντα Ι)*. ν. 5—7• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 139 

κατά ^το στόμα γαρ σνμττΧέκονται^ τας τΓ\€Κτανα9 ιτροί 
τα9 Ίτλεκτάνας ' σ'υραρμόττοντβς. *Ό μίν οΰρ ιτόΚύτΓους^ 
όταν την Χε^ομένην κεψαΧην έρείστι ττρος ^την 'γην κάϊ Λα- 
Ίτεταστι τα9 ττλβΛτται/α^, ατ€ρος έψαρμόττα εττί το ττετασμα 
των ττΧεκτανων^ κάί σνν€χ€Ϊς ^ ττοιουνται τάί κοτυΚη^οναζ 
ΊΓρο9 αΧΧηΧας, Φασί 84 τίν€ς κάϊ τον άρρενα εχαν αι^οιω^ές 3 
τι €ν μι^ των ττΧεκτανων, ίν ζ 3ύο ^αι μ&γισται κοτυΧη^όνες 
εισίν' είναι 3ε το τοιούτον ωσττερ νευρωίε^^ Ι^^χρ^ ^έί μεσην 
την ττΧεκτανην Ίτροσιτεψυκος ατταν^ ^ζ εσττιψραναι εις τον 
μυκτηρα τηζ θηΧείας. Α/ ίέ ^σηττιαι και αι τενθι$ε9 νεου-Ά 
σιν αμα σνμττεττΧε^γμεναι, τα στόματα κα\ τα9 ττΧεκτανας 
^ εψαρμόττουσαι κατάντικρυ ^ άΧΧηΧαις, νεουσαι εναντίως' 
εναρμόττουσι 8ε κα\ τον καΧονμενον μυκτηρα εις τον μυ^ 
κτηρα. 1 ην οε νευσιν η μεν εττι το οττισυεν '^η ο εττι το 
στόμα ττοιεΐται, ^"^Εκτίκτει 3ε κατά τον φυσητή ρα καΧού•- 
μενον^ καθ* ον ενιοι και ό'χεύεσθαΐ ψασιν αύταζ. 

Τα ίέ μαΧακόστρακα όχεύεται, οίον κάραβοι καΐ άσταιτοι 7 
και καρ13ε9 και τα τοιαύτα^ ^ωσττερ κα\ τα οττισθουρητικα 
των τετρατΓοόων^ όταν ο μεν υτττιαν ^ ο ο εττι ^ ταύτης 
ΐΓοιηστι την κερκον• ^Οχευεται 8ε ^τοΰ ^ έαρος ^^ αρ-χομενου 
ττρος τη γί {τι8η ^αρ ύττται η όχεια τταντων των τοιούτων)^ 
ενιαγου 8ε κα\ όταν τα σύκα ^ αρχ^αι ττετταΐνεσθαι. Τον« 
αύτον 8ε τρόττον κο\ οι αστακο\ και αι καρ18ες όχεύονται. 
Οι 8ε καρκίνοι κατά τα ττρόσθια άΧΧηΧων σνν8υάζονταΐ9 
τα ετΓίΚϋίΧύμματα ^τά 'ίΓτυγω8η ττρος αΧΧηΧα σνμβάΧ" 
Χοντες, ΙΙρωτον 3* ^ό καρκίνος αναβαίνει ο εΧαττων εκ 3 
™ του ότΓίσθεν' όταν ί' αναβ^ ούτος ^ 6 μείζων " ττΧά^ιος 
ετΓίστρεψει. ®*Άλλω μεν ουν Ρ ού8εν\ η θηΧεια του άρρενος 

^ το οίη. Ρ.ϋ*. Γ προσαρμ6ττοντ€ς Ρ.Ο*. * ττ) γη Ό*. * ποιονίΠ 
Α». Ο» ▼ αΐ οίη. Α».0». ^ ξν ^σηιφράνΜ Ο», ? (Ισπιφράναι Α», οιη. 
Ρ.ϋ*. * σηπνίαί Α*. Υ Έναρμόττονσοί Α*. * αλλήλοιρ νίονης Ρ. Ο*. 
* 6 δ* Ο». ^ €ΚΤ€ίν€ΐ §6 και τ6ν Α*.€*. ^ ώσπ€ρ— -τετραπόδων Οίη. Ο*. 
^ 6 ^*] 6 τ€ Α». β ταύτην Α». €». ^ τον οτη. Ό». « ίαρος ρο8ΐ γ3 
Ρ.ϋ». ^ €ρχομ€νον Ο». ί αρξητΜ Ο». 1^ τα ΟϊΏ, Α*.0*. 1 «' 5 Τ€ 
καρκίνοί Α».€* » των Ρ.Ό» η ηΧαγΙως Ρ.Ό*. ο 5λλο Ρ.€*.Ό». 
Ρ ουΘίν Ρ.€».Ό». βΐ Γο. Α*: ρΓ. ομ. Ι40 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Αν. 

Ααφή[>€ΐ• το ί* €ΤΓΐκά\υμμα μ€Ϊζόν ^ ίστι το τη^ θηΧ&αζ και 
μαΧΧον αψΰστηκο^^ και σννηρ€φ€στ€ρον^ ^είς ο ίκτικτουοΊ «αϊ 
^ το τΓβρΙττωμα ίζέρχεται. Μ,όριον ^ ούθίν Ίτροίεται βά- 
Τ€ρον €ΐς θατερον. 
8 Τα 5' έντομα αννερ-χιεται μεν όπισθεν^ ειτ εττιβαΐνει το 
ελαττον εχι το μεΐζον' τούτο 5' εστ\ το άρρεν. ■ ^Έ^να^ 
φίησ-ι 8ε τον ^ιτορον κάτωθεν το θήλυ εις ^το άρρεν το 
εττανω^ αλλ ου το άρρεν εις το υη\ν, αχητερ εττι των αΚΚων, 

2 Καί τοντο το μοριον εττϊ μεν ενιων ^ κα\ φαίνεται μ&ζον ον 
η ^ ιτατά Χό^ον ^ του οΧου σώματος^ καΐ ττανυ μικρών οντων^ 
βττ' ενιων 3* ήττον. Τοίτο 5' εστί φανερόν, εάν τις *3ιαιρ^ 

$τας ό'χευομενας μυΐας. * ΑιτοΧύονται 3 άττ' αλλι/λων μοΧις* 
ΊΓοΧυν 'γαρ -χρονον 6 ανν^υασ-μός εστί των τοιούτων. ΑηΧον 
3* εττ] των εν ΊτοσΊν, οΐον ^μυιων τε κα\ κανθαρί3ων. Πάιπ-α 
5ε ^τον τρότΓον τούτον ^οχει/εται, α? τε μυΐαι και αϊ καν" 
θαριίες κα\ αι ^(ητον^ύΧαι καΐ τα φαΧάγγια^ ^και ει τι 

4 άλλο τοιούτον βστι των όχευομενων. ΤΙοιοΰνται ίε τα φα- 
λάγγια ^την όχείαν τόν8ε τον τρόττον^ ^οσα γβ υφαίνει 
αραγνια* όταν η θηΧεια σιτασίβ των αττοτεταμενων αραχνίων 
^αΊΓΟ του μεσου^ τταΧιν 6 αρρην αντκητα' τούτο 3ε ττοιή" 
σαντα ττοΧΧακις ούτω ^σννέρ-χεται καΐ σνμττΧεκεται ^αντί- 
τητ/α' 3ια 'γαρ ^την Ίτεριφερειαν της κοιΧιας οϋτος άρμόττει 

6 σνν3υασμος αύτοις. 

Β ^Η μεν ουν ό'χεία των ζψων τούτον ^ γνεται τον τρόττον 
^Ίταντων^ ωραι 3ε κα\ ήΧικΙαι ^της όχείας εκαστοις ε/σ-ϊν 
^ ωρκτμεναι των ζωών. ΙίοΰΧεται μεν '^οΰν η φύσις των 

<1 ίστ4 Γ0 της θη\€ία$ ροβΐ αφ€στηκ6ς Ρ.Ο». βΐ ΟίηίβδΟ τό Ό», γ ^^^ ^ 
ίκτίκτουσί καΙ Οίη. Ο*. ■ άφίησι Ρ.ϋ». * πόρον τ6 κότωβίν Α*.0*. 

▼ τ6ν Άρρ€να τ6ν Ρ.ϋ». "^ #εαι οίη. ϋ* « κατά τ6ν \όγον Α».€». 

7 όλου τον Α*. * ίίιω,ρητΜ Ρ.ΟΛ.ϋ». Λ μυών Τ€ κα\ άκανθαφ'Λων Ρ. 
^ τούτον τ6ν τρόπον Α*. ^ 6χ€νονται Ο*. ^ σφονδνλαι Ρ.ϋ*. * Κ(Λ 
€*] καν €1 Α*.€*. ^ τοντον τ6ν τρόπον την οχείαν Ρ.Ο*. ? οσα υφαίνει 
τ6 άράχνιον Α*.0*. ^ από του μίσου ΟΠί. Ρ.Ο*. ^ σνμπ\€Κ€ταί καΧ 
σννίρχεταί Α*. ^ άντίπιτγα οίη. ρΓ. Α*. ^ την οίη. Ρ. «* γίνεται] 
Ιχ€ΐ Α*.€*. ** πάντων &η1β τοντον ϋ*. ο ίκάστοις της οχ, Ρ.ϋ*. 
Ρ ^ίωρισμίναι Α^.Ο*. <1 ο^ 0Π1. Α». ν. 7, 8. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 141 

ιτΧάστων ττ^ρί τον αύτον "χρόνον ττοΐΒίσθαι την ομίλίαν ταυ• 
την^ όταν €κ του 'χ€ΐμωνος ^ μ€ταβα\\>^ ττροζ το θ€ρος' αυτή 
ί* ίστίν η του ίαρος ωρα, εν ΐβ τα "ττλειστα κα\ τττηνα κολ 
ιτεζα και ττΚξΰτα ορμά ® ττρος σνν^υασμόν» Ποιείταί 5' ιενια 6 
την ό'χείαν και τον τοκον και μετοττώρου κα\ "χειμώνας, οΐον 
των τ ένυδρων ^γνη αττα και των τττηνων' ανθρωττος ίέ 
μάλιστα ττάσαν ωραν, και των συνανθρωττευο μένων ^Ιζωων 
ΐΓοΧΚα ^ια την ^ αΚεαν κα\ ευτροψίαν, όσων * καΐ αΙ κυήσεις 
^ ο\ι^ογρ6νιοΙ εισιν, οΐον ύος κάϊ κυνός, και των τττηνων οσα 
ΐΓΧεονάκις ττοιουνται τους τόκους. Πολλά ίέ κα\ ιτρος τά9 7 
εκτροψας των τέκνων στοχαζόμενα ^ττοιουνται τον συν• 
ουασμον εν τη ατταρτι^ουση ωρψ• ^Ρ'^ψ ^^ ττρος την 
ομιΚίαν ^των ανθρώττων το μεν άρρεν εν τω χειμωνι μάΧΧον^ 
το ίβ θηΧυ εν τω θερει. Το 5ε των ορνίθων ^ένος, ωσττερΒ 
είρηται, το ιτλεΐστον ττερϊ το εαρ ττοιειται κα\ αρχομένου 
του θέρους την ^οχειαν κα\ τους τόκους, ττΧην άΧκυόνος. *^Η 
ίέ άΧκυων τίκτει ττερί τροττας ^τας χειμερινός, Διο ΐΓαί9 
κΰίΚοΰνται, όταν ευ3ιεινάι ^'γενωνται αι τροτται, ^άΧκυόνειοι 
ημεραι ειττα μεν ττρο τροττων, βτττά ίβ ^/Αβτά τροττας, καθα- 
ιτερ κα\ Σιμωνίδης εττοιησεν 

ως άπόταν ^χαμίριον κατά μήνα 

^ πινΰσκα Ζίύς ήματα ^ Τ€σ'σαρακαίδ€κα, 

1 \αθάρ€μόν Τ€ μι» ώρα» 

κάλίουσιν ίπιχθόνιοι, Ικμαν 

παι^οτρόφον ποικίΚας ^ αΚκυόνοί. 

γίνονται ί' ευίιειναι, όταν συμβη νοτίους ^ 'γίνεσθαι τας ίο 
τροΊτός, της ΤΙ\ειό3ος ° βορείου ^'γενομενης. Λβγβται 5' ' μίταβαΚη Α*. • πρ6ς τ6ν σννίίνασμόν Ρ-Ο^,Ο*. * ^ττα γ€νη Ρ.Ο*. 
τ ζφ^ρ π€ζων ποΧΧά Ρ.ϋ*. ^ άΧίΟ» κα\ €ντραφίαν όσον Α*. * κίά 

ΟϊΏ. Α»ίΟ» Υ ^ιγοχρόνιαί Ρ.ϋ». « ποί€Ϊται Ο». » δ€] γαρ Ο*. 
^ των] κάί των Ρ. ^ 6χ€ΐαν ποαίται κα\ Α*. ^ τάί ΟΠΙ. Ρ.ϋ*. * γ/- 
νωνται Ρ.Ό*. ' αΚκνωνίΐαι Ρ, αΚκνονίΙίίί Α*. Ο*. Ζ μετ6. τάί τροπάς Α*. 
^ κατά μήνα χαμίρων Α*.0*. * πινύσκίΐ Α*, τιτυσκτ^ δοΐΐηβίάβηΐβ. 

^ τ€σσαρ€σκαί^κα Ρ.Ό*. 1 \α3ββάν€μόν Ρ.Ο*.Ό*. ™ αλκνόναί Α*. 

>* γ€ν€σθαι Α*.0*. ® μορ^ίου Ρ. Ρ γυβομίνης Α*. 142 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Αν. 

€1/ €7Γτα μ€ν ημ€ραΐ9 ΤΓθΐ€Ϊσθαι την ^ι/€θττ/αν, 'βν ίέ ταίρ 
ΧοΐΊταΐς ίτττα ημίραις τίκταν *τά ν€Οττια και ίκτρ^φαν. 

ϊΐΤΙερ). μεν ^ ουν τους ενταύθα τόττονς ουκ ^ αει σνμβαΐνει 
γνεσ-θαι ά\κυονι8ας ημέρας ττερι ^ τας τροττας^ εν 3ε τω 
ικελικφ ττελα'γει (τχεοον ^ αεί. Ιικτει ο η αλχυων ττερι 
9 ητεντε φά. ^Ά 3* ϊ αίθυια και οι Χάροι τικτουσι μεν εν ταΐς 
^ττερί θαΚατταν Ίτετραις^ το μεν ττληθος 8ύο η τρία' άλλ' 
ό μεν χάρος του θέρους, η ί* ^αίθυια αρ'χομενου του έαρος 
ενθυς εκ τροττων, και έτΓΐκαθευ3ει ωσττερ αϊ αΧΧαι όρνιθες. 

2θύ3ετερον 3ε ^ψώΧεύει τούτων των όρνέων. ^Πάντων ίβ 
σττανιωτατον ί3εΐν *^ άΧκυόνα εστίν σ'χε3ον ^αρ ττερι 
ΊΙΧειά3ος 3ύσιν κα\ τροιτας οράται μόνον, καΐ εν τοις ύψόρ^ 
μοις ^ ττρωτον όσον ® ττεριητταμενη ττερί το ΊτΧοΐον αψανί" 
ζ^ται ευθύς, 3ιο ^ και ΈτησΙ'χορος τούτον τον τρόττον εμνη^ 

ζσυη ττερι αυτής. Ιικτει ©οε και η αηόων του υερους αρ-χο^ 
μενού, τίκτει ^3ε ττεντε καΐ %ζ φά' ^ψωΧεύει 3ε αττο του 
μετοττώρου μεγρι του έαρος. Τα ίβ έντομα και του -χειμω* 
νος όχεύεται καΐ γίνεται, όταν ευημεριαι ^Ύενωνται και νότια, 
όσα μη ^ψωΧεύει αιίτώι/, οΐον ^ μυΐαι και μύρμηκες. Ύικτει 
3* ατταζ του ενιαυτοΰ τα ττοΧΧα των αέριων. Οσα μη εττικυΐ- 
σκεται ωσττερ 3ασύτΓους. 

4 ^Ομοίίΰς 3ε και των ιχθύων οι τίΧεΐστοι ατταζ, οΐον οι 
^ -χυτοί (καΧουνται ™ ίέ χντοί οι τω 3ικτύω ^ ττεριεχόμενοι), 
θύννος, ττηΧαμύς, κεστρεύς, χαΧκ13ες, ® κοχΧιαι, Ρ χρόμις, "ψ-^τ- 
τα ^#:αί τα τοιαύτα, ττΧην 6 Χαβραζ' όίτος 3ε 3\ς τούτων 
μόνος, γίνεται 5' 'ό τόκος αύτφ 6 ύστερος ασθενέστερος. <1 νίοττίία» Ο*. ^^ €ν ταΐί λοιπαΐί δί Α*. • καΐ €κτρ€φ€ΐ» τά ρέοττιο 
Ο» ϋ», και €κτρ€φ€ΐ τά ν€άτηα Ρ. * ο^ν Οίη. €». ▼ αΐ€\ Ρ.ϋ». ^ τάς 
Οίη. Ρ.ϋ». Χ αχ€έ Ρ.Ο». 7 αιθυα Α». « π€ρ\ την θάλασσα» πίτραις, 
τ6 δ€ πλήθος Ρ.ϋ». » φωΚίΙ Α». 61 ίοΓίβδδβ €». ^ πάντωι^] ορνίθων 
Α».€». β αλκυόνας Ρ. ^ πρώτον ΟΠΙ. Α«.€». « πίριπταμίνη Α*. 
^ καΐ ό στησίχορος ίμνησθη τοντον τον τρόπον Α*. Κ δ€ και Οίη. Ρ. 

^ δί] Λ€ ιται Ρ. * γίνωντΜ καϊ νοτίαι Ρ.Ο*. ^ μν€ς Α*. 1 χυταΜί Ρ. 
"* δ€] δί οΐ Ρ.Α^.Ο*. "* π€ρΐ€χόμ€νοί οϊον θνννος πηλαμίς Ό\ <* κολίεα 
ίηΐρρ: κοχΚίία Ρ.ϋ^, κτ. κόλλαακΗ 0^, κοιλίαι κόΧλαιναι Α^. Ρ χρομίί 
ψηττοί Ρ.Ι)». <1 καϊ τά τοιαύτα οίη. Α*. ' αντγ 6 τόκος Ρ.ϋ». ν. 8— ΙΟ. ΙΣΤΟΡΙβΝ Ε. 143 

• 

Και ο τριχίας ίβ και τα ττετραΐα • ί/ί, η ίέ τρΙ^Χη * μονι; τρίς. δ 
Ύ&ζμαΐρονταί 5' €« τοί; αγόνου* τρις 'γαρ φαίνεται 6 ^ονος ττερί 
^τινας τοτΓονί. Ό 3έ σκορττίος τΙκτ€ΐ 8ίζ, Ύίκτα $€ ^κάϊ 6 
* σάρ'γο9 &'?? βαροί #:αι μετοττώρου' η $€ ^ σάΚττη μετοττώρου 
ατΓοζ» *^Η ίβ θυννίς ατταζ τίκτει^ άλλα Αά το τα μεν * ττρώΐαδ 
τα ο ο'για ττροι&ΤΌαι οις οοκει τικτειν εστί 6 ο μεν ττρω^ 
τοί τόκοζ ττερι τον Υίοσει^εωνα ητρο τροττων^ 6 ^ ύστερος 
τον έαρος, Αιαψερει 8* 6 θύννος 6 αρρην του θηΧεος^ οτι η 
μεν ε^(ει 6 3* ουκ εγει υττο τρ ^αστρι ιττερυ^ιον^ ο καΧοΰσιν 
^αψαρεα. Ύων ίε σεΧα-χων η ρίνη μόνη τίκτει ί/ί* τίκτει ΙΟ 
^αρ ^ καΐ αρ'χομενου του φθινοττώρου κα\ ττερΙ ΤϊΧεια8ος ίιί- 
σιν, ευημερεί ^ εν τω φθινοττώρω μάΧΧον' 6 5' εις τόκος γ/- 
ρεται Ίτερϊ ετττα η οκτώ. Αοκοΰσι 5' ενιοι των γαλβάι/, οΐον 
® ό αστερίας^ §ις του μηνός τίκτειν" τούτο 8ε συμβαίνει^ οτι 
^οι/χ αμα Ίταντα Χαμβάνει τεΧεωσιν τα φα. *Ένια 8ε τίκτει % 
ττασαν ωραν^ οίον " η * σμυραινα. 1 ικτει ο αυτή ωα ττολλα, 
κα\ ^ εκ^ μικρού τα'χεϊαν την αυζησιν Χαμβάνουσι ^ τα ^ γε- 
νόμενα^ ωσττερ και τα του ιτητούρου' κάϊ γαρ ταΡτα εζ ελα- 
'χίστου μέγιστα γνεται τάχιστα^ ττΧην η μεν^ σμυραινα -ττα- 
σ•αν ωραν τίκτει^ 6 8* Ίττιτουρος έαρος. Αιαψερει 5' ό ™ σμΰ^ $ 
ρος και η σμύραινα' η μεν *γαρ ^σμυραινα ττοικιΧον κα) ασθε~ 
νεστερον^ 6 8ε σμυρος ^ ομόγρους και ισγυρός^ κα\ το -χρώμα 
εγει ομοιον τη ** ττιτυι^ και οοοντας έχει και εσωυεν και εζω- 
θεν. Φασ\ ί* ωσττερ κάί ταλλα, τον μεν άρρενα την 8ε θή^ 
Χειαν είναι. ^^Εζερχεται 8ε τα?τα βιρ ^την ζηράν^ κάί Χαμβά" 
νονται ΤΓοΧΧακις. Συμβαίνει μεν ουν σ'χε8ον ττασι τα'χεΐαν4 
γνεσθαι την αυζησιν τοις ιχθύσιν^ ούχ ηκιστα 8ε κορακίνω 

* ίίς, ή «€ τρΙγ\η] δή τρίγΚα Ρ, ίή τρΙγΧα δί Ό», η ί« τριγλι; Α». Ο». 
% μόνορ Α^.Ο». ^ ηνας τους τόπους Α*. ^ και Οίη. ρΓ. Α*. * σαργός 
Α*.ϋ*. 7 σάλτπ; του μ, Ο*, σαΧπιγξ του μ. Α*. * πρώιμα τα ^ ^ψιμα 
ποΜΪσΰαι Ρ.ϋ». » άφορτα Α». ^ «ιι ΟΠΟ. Ρ. β οΐ άστ^ρίαι Ρ. Ό», 
^ ουχ άπαντα λαμβάνίΐ Τ€\€ίωσίν Ρ.Ό*. « η] κα\ ή Α*.€*. ^ μΰραινα 
0».δ». Κ €Κ ΟΠΟ. €». €1 ρΓ. Α». ^ μικρίΙ ρΓ. Α«. ί τα ΟΠΟ. Α».0». 
)£ γαη^ώμ€να ωσπ€ρ και τ6 Ρ.Ο*. 1 μύραινα Ρ.Ο^.Ο*. ™ σμύρος 

Ρ. Α*.Ό*. "* μύραινα ^ιαφόρως ποικιΚον Ό^, ^ όμόχροος Ρ, όμόχρως Α*. 
Ρ 6μοίυν Κχ€ΐ Ρ.ϋ». <1 ϊΓίτνϊ Ρ. ' ^ζίρχονται €». » τό ξηρόν Α».0». 136 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

όχενεται ^ η μεν θηΧαα ^ σν^καθΐ€Ϊσα και ίιαβαΐνουσ'α^ 6 ί* 
ιοαρρην ^ ετταναβαΐνων οχει/βι. ^Ογβύεται ίβ και η φώκη κα^ 
θαΊΓ€ρ τα ότΓίσθουργηκα των ζφων^ κάϊ συνέ'χονταί ^ίν τη 
οχ€ία ΤΓοΧυν "χρονον^ ωσττερ ^ κα\ * αΐ κύν€^' ί^ουσι * ίέ το 
α18οΐορ ^ μ€^α οι αρρ€ν€ς• 

Ιον αυτόν οε τροττον και των ττεζ^ων τα τετραττοοα και 
ωοτόκα ^ΐΓΟί^Ιται την ογβίαν. Τα μεν ^αρ έττιβαΐνοντα 
καθα7Γ€ρ τα ζωοτόκα^ οίον -χελώνη κα\ ή θαΧαττΙα και η 
χερσαία. ^Έχουσι 3ε τί εις ο οι πόροι σννάτττονσιν κα\ ψ 
εν Τ|ϊ οχεία ττΚησιαΙζουσιν^ οίον τριτ/όνες κα\ βάτραχοι και 
ττάν το τοιούτον 'γενος, 

, Ια ο ατΓΟοα και μακρά των ζωών, οίον ^ όψεις τε και 
σμύραιναι^ ® ττερίΊτΧεκόμενοι τοις ύτττιοις ττρος τα υτττια. 
Οντω ^8ε (τψόίρα ^οι όψεις ττεριεΚιττονται ^αΚΚηΚοις^ ώστβ 
οοκειν ενός όψεως * οικεψαλου "^ είναι το σώμα ατταν• 1 ον 
αύτον 8ε τρόττον κα\ το των ' σαυρών 'γενος' ™ όμοια 'γαρ 
ττερητλοκη ττοιοΰνται την όχείαν. 
5 Οι ί' ίχθύες ° τταντες, εζω των ττΚατεων σεΧαχων^ τταρα^ 
ΤΓίτΓτοντες τα ΰτττια ττρος τα υτττια ιτοιουνται τον ^ συν^υα^ 
σμόν. Τα ίέ ττΧατεα κα\ ^ κερκοφόρα, οίον βάτος κάϊ τρυπών 
κα\ τα τοιαύτα, ου μόνον ^ ΊταρατΓίτττοντα άλλα κάϊ εττιβαΐ" 
νοντα τοις υτττίοις εττί τα ττρανη των θηΧειων, ^ οσοις μη 

2εμ7Γθ8ίζει το ούραΐον ούθεν ^εχον ^τταχος, Α/ ίέ ^ ρϊναι^ 
κάϊ οσοις των τοιούτων ττοΧυ το ούραΐον, τταρατριβομενα 
μόνον ^ όχεύεται τα ΰτττια ττρος τα υτττια, Έισι ίε Ύΐνες 
ο^ι εωρακεναι ψασϊ κάϊ συνεχόμενα των σεΧαχων ενια ^ οττΐ" 

5σθεν, ωσττερ τους ^ κύνας, ^Έστι 'ί' εν ττάσι τοις σεΧαχώ^ 

ν συγκαθίίσα Α». ^ €πόνω βαίνων Α». * ατϊ Α*. Ύ και Οίη. Α*.€». 
2 οι ϋ». » δ€ κα\ το Α» €». ^ μ€γα οί Αρν€ς Ρ, οΐ αρρ€ν€ς μίγα Α».0». 
β ποίίΤ Α*. ^ ^φιρ τ€ καΙ μνραινα Ό*, βΐ ΟΟΓΓ. €*. * π€ρίπΚ€κ6μ€ναι Α*. 
ί Τ€ Ό». Κ οΐ] οί τ€ Α», οϊ γ€ €». ^ αλλήλουί Ο», αλλήλωμ Α». 

ί δικίφαΧον Ρ. ^ τ6 σώμα €Ϊναι Α*.0*. ^ σανρων Α\ ™ όμοίαν γάρ 
τη π. Α*.€*. «^ άπαντίς Α*.0*. ^ σννδοιασμόν Α*. Ρ Κ€ρωφ6ρα Ρ. 
<1 ίπιπίπτοντα Ρ.ϋ*. ^ οσοις Κν μη €μπΜζτυ Ρ. Ο*. • Ιίχονσι Α*. 

* πάθος Ρ.ϋ». ▼ ρίν€5 Α». ^ οχευονται €*. » 8πίσ•θ€ν &η(6 σνν€χ6^ 
μίνα Ρ. Π». Υ κύνας φασίν, ?στι Ρ.Οα.Β». « δ'] γάρ €». ν. α— 5. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 137 

3«η ^μείζον το θήλυ τον αρρ€νος' (τχείοΐ' ίβ και €ν τοΪ9 
αΚΧοις Ιχθύσι τα θή\€α μ€ΐζω των αρρένων, Σ€\άχη 8* 
έστί τα ^τ€ ^Ιρημίνα κα\ βοΰς καί λάμια καΐ ^ αετός και 
νάρκη και βάτραχος κάϊ ιταντα τα ^ ^αΧεώίη. Τα μεν ουΡ4 
(τελαχι; τταντα * τεθεώρηται ιητο ιτοΚΚων τούτους ητοιούμενα 
τους τρότΓους την όχείαν' "χρονκΰτίρα ^αρ η σνμττΧοκη τταν^ 
των των ^ζωοτόκων ^η των ωοτόκων. Και ίεΧψΐνες ίβ και 
τταντα τα κητώδη τον αύτον τρόττον' ΊΓαραττίτΓτοντα 'γαρ 
ό'χεν€ΐ ^ τταρα το θηΧυ το άρρεν, και γρόνον ουτ€ όΧΐ^ον 
ουτ€ Χίαν ΊΓοΧύν. Αιαψερουσι 8* ενιοι των ^ σεΧα'χωίων 5 
ιχθύων οι άρρενες τωΡ θηΧειων τω τους μεν εχειν * αττοκρε^ 
μώμενα ^ άττα ϋύο ττερι την εζοίον της ττεριττώσεως, τάς 
ίέ θηΧεΙας ταΰτα μη εχειν, οΐον εν τοις 'γαΧεώίεσιν' εττί 'γάρ 
τούτων ύτταρχει τταντων το είρημενον, ^Όρχεις μεν ούν ούτε 6 
^ ιχθύς οΰτε άλλο των αττόίων έχει ούθεν, ιτόρους ^ε $ύο και 
■* οι δψεις κα\ οι ιχθύες οι άρρενες εχουσιν, οί γνονται ° θο- 
ροΰ ττΧήρεις ττερί την της όχείας ωραν, κα\ ττροιενται ύγρο- 
τι^τα 'γαΧακτώίη τταντες. Ούτοι 5' οι ττόροι εις %ν συναιττου^ 7 
<Γΐν, ωσττερ κα\ τοις ορνισιν' οι 'γαρ όρνιθες εντός εχουσι τους 
όρχεις, κα) τα άΧΧα τταντα οσα ωοτοκεΐ ττό8ας έχοντα, Ύοΰτο 
^3η σνμττεραινει κάϊ εττεκτεινεται εις την του θήΧεος χώραν 
κα\ ύττο^οχην, *Έστ£ ίέ τθ£9 μεν Χίφοτόκοις κα\ ττεΧρΐς ο 8 
αντ09 Ίτόρος του Ρτ€ (τττέρματος κα} της του ύ^ρου ττεριτ" 
τώσεως εζωθεν, ^ εσωθεν 5' έτερος ττόρος, ωσττερ εΧεχθη ^και 
ΤΓ ρότερον εν τ^ 3ιαφορα τ^ των μορίων. Ύοΐς 8ε μη εχουσι 
κύστιν 6 αύτος κα\ της ζηράς ττεριττώσεως ττόρος εζωθεν' 
* εσωθεν 3ε σύνεγγ)ς αΧΧηΧων. ^Ομοίως 3ε ταΰτα έχει 9 
τοις θήΧεσιν αύτων και τοις αρρεσιν* ου *γαρ εχουσι κύστιν 

» μ€ίζων 6 θηλνς Ρ.ϋ». 1> Τ€ ΟΙΟ. Α*.0». β αΐντός Ρ.ϋ». ^ γάΚο- 
€4^5 Α*, γαλ€θ€ί^ Ο*. * τΐθίωρηται μαΚΚον νπ6 Ρ.Ο*. ' Ι}] €στ]ν ή 
Α*. Ο*. β πάρα Οίη. Α*.€*. ^ σ€λαχθ€ΐδων Ό*. ^ άποκρ€μόμ€να ϋ*, 
άποκρ€μμόμ€να Ρ. Α*. ^ άττα] τά μόρια τά Α*.€*. ^ Ιχθν€ς Α\ ^ οΐ 
ΜΙΙβ έφ€ΐ£ Οίη. Α». «» θόρον Τ€ πλ. Λ», κα\ θόρου πλ. Ρ.ϋ». © δβ 

Α».0». Ρ Τ€ οίη. Ρ.Α».1>. <1 €ίσωβ€Ρ ^' €Τ€ρος ωσπ€ρ Α».€». ' και 
Οίη. Ρ.ϋ». ■ ^σηβ€ν οίη. Α*. 138 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩ1Α Ηιβτ• Αΐί. 

ΊτΧην ^εττί -χ^εΧώνη^^ τούτων ί' η θη\€ΐα €να ττορον €χ«, κμ" 
τοι κύστιν ^ εχουσα' αΙ χ^εΧωναι ίβ των ^ φοτόκων €ΐσίν. 
Ή ίέ των ^ψοτόκων Ι'χθύων ό')(€ΐα ήττον γίνεται κατα^ηΧοζ' 
ίιότΓβρ οι ττΧεϊστοι νομίζουσ-ι ττΧηροΰσθαι τα '^θηΧεα των 
το αρρβνων ^ άνακάτΓΤοντα ^ τον θορόν. Ύοΰτο ^αρ ττοΧΧάκΐζ 
οραται γνόμενον' ττβρϊ ^μ€ν ^αρ την τη9 όχείας ωραν αΐ 
θηΧααι τοΪ9 αρρβσιν ίττομεναί τούτο ίρωσι^ και κόντουσιν 
ιΠΓο την γαστέρα τοΐζ στόμασιν^ οι ^€ θαττον ττροιενται και 
μαΧΧον' κατά $€ τον τόκον οι αρρ€ν€9 τοις θηΧεσΊ, ^ και 
ατΓΟτικτουσων 5' ^ ανακαιττουσι τα φα" €κ 5ε των τταραΧεί" 

1 1 τΓομίνων γίνονται οι ιχθύες. ΤΙβρΙ $€ την Φοινικην κάί 
θηραν ΤΓΟίουνται ίι αΧΧηΧων' αρρ€νας ^ μεν 'γαρ νττα^οντες 
κεστρέας τας θηΧεΙας '7Γ€ριβαΧΧονται συνα^οντβς^ θηΧειαΐ ίβ 

1 2 τους αρρενας^ Ύοΰτο μίν ^ ουν ίιά το ιτοΧΚάκις ορασθαι 
την $6ζαν €ΤΓθΐησ€ της όχείας ^ταύτην, ττοιεΐ 5ε ^τοΰτο και 
τα τετράτΓοία των ζω(ον' ττβρϊ γαρ την ωραν της ό')(€ΐας 
άττορραΙνουοΊ κάϊ τα άρρενα καΐ τα θηΧβα^ και των ^ αιδοίων 

13 οσμωνται αΧΧηΧων, ^ ΑΙ ίβ ττέρίικες αν κατά ^ ανεμον 
στωσιν αι θηΧειαι των αρρένων^ €^κυοι γνονται' ττοΧΧακις 
$€ και της φωνης^ €αν όρ'γαχται τνχωοΊ, καΙ υττεριτετομενων 
εκ του κατα'ττνευσαι τον αρρενα' γασκει 8ε κα\ η θήΧεια καΐ 
6 αρρην, και την ^Χωτταν εζω βχουσι νερί την της ο'χάας 

ι^τΓΟίησιν. *^Η 5ε αΧηθινη σύνοίίος των ωοτόκων ιχθύων ολί- 
*^ακις οραται 3ια το ταχέως αττοΧύεσθαι ^ τταραττεσόντας, 
εΊτεΙ &ΐΓται ^και η εττί τούτων οχεια γινομένη ^τον ειρημενον 
τρότΓον. 

6 Τά ίέ μαΧακια^ ^ οίον ® οι ττοΧύττοίες και σηττΊαι κα\ τβν- 
β/ίβί, τον αύτον τρότΓον ^ ττάντα ττΧησΊαζουσ-ιν αΧΧηΧοις' 

* ήτΐ ΟΓη. ϋ*. ^ Ζχουσεα Ό^, €χονσιν Α*. "^ ώστοκουντων υίΓΟ- 

1)ίςΐ16 Ρ.€*.ϋ*. ^ θήλία τ6ν ^€ των €*. 7 άνακάπτορτα ίηΐρρ : 

€0θ1ίθ68 άνακάμπτοντα, ρβΐίηάβ 860(. ΙΟ. ' γ^ρ οίη. €&. & μ€ν ΟΠ). 
Ρ.ϋ» ^ «αΙ βΐ δ* ΟΠ1. Ρ.ϋ». « μίν ΟΧΩ. Α» Ο». Λ οΰν 0Π1. ϋ». 

β ταύτης Ρ.ϋ*. ^ τοϋτο] το τοιούτον Α*.0*. Κ Άρθρων Α.\0\ ^ οΐ 
Ρ.Ό*. * άνίμων Ρ. ^ 7Γ€φαπ€σόντα Ο*. 1 η 6χ€ία κα\ €πϊ τούτων 

Α*.0. ™ τ6ν €ΐρημ€νον'] τούτον τον Ρ.ϋ*. >» οίον ΟΠΙ. Ρ.Α^.Ο*. 

ο οί ΟΠ). Α».€».ϋ». ρ πλησιάζονσι πώττα Ό*. ν. 5—7• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 139 

κατά ^το στόρια γαρ σνμττΧεκορται^ τας ττΧεκταναζ ητρο^ 
τα9 ΊτΚεκτάνας ^ σνναρμόττοντ€γ. Ό μεν ουν τΓθ\ύτΓον9 2 
όταν την \€^ομ€νην κεφαΧην ίρείσνι Ίτρος ^την ^ην κα\ &α- 
ττετασρ τας ιτλεκτανας^ ατ€ρος έψαρμόττα εττΐ το ιτίτασμα 
των τΓΚ&οτανων^ κα\ σνν€χ€Ϊ9 ^ττοιουνται τάί κοτυΧη^όναζ 
Ίτρο^ άλλ^λαί. Φασϊ ^4 τίνες και τον άρρενα εχειν αΐίοιωίεζ 3 
τι εν μι^ των ττΧεκτανων^ εν ^ ίύο ^α1 μέ'γισται κοτυΧη^όνες 
εισΊν* είναι ίβ το τοιούτον ωσττερ νευρώδες ^ Ι'^^χρ^ €£? μεσην 
την ττΧεκτανην ιτροίπτεφυκος ατταν^ ^^ εσττιψραναι εις τον 
μυκτηρα της θηΧειας. ΑΙ 8ε ^ σ-ηττιαι και αι τευθ13ες νεοχπΑ 
σιν αμα συμητεττΧετ^μεναι^ τα στόματα και τας ττΧεκτανας 
^ εψαρμόττουσαι κατάντικρυ ' αΧΧηΧαις^ νεουσαι εναντιως' 
εναρμόττουσι ίέ κα\ τον καΧούμενον μυκτηρα εις τον μι/- 
κτηρα. Ιην όε νευσιν η μεν εττι το οτΓΚτυεν "ι; ο εττι το 
στόμα ττοιεΐται. ^'*ΕκτΙκτει ίε κατά τον φυσητή ρα καΧού^ 
μενον^ καθ* ον ενιοι και όχεύεσθαΐ φασ-ιι/ αι5τα9. 

Τα ίβ μαΧακόστρακα όχεύεται^ οΐον καραβοι κα\ αστακοί 7 
κάϊ καρίνες και τα τοιαύτα, ^ωσττερ και τα όττισθουρητικα 
των τετρατΓοόων, όταν ο μεν υτττιαν " ο ο εττί " ταύτης 
ΊΓοιήστι την κερκον. ^Οχεύεται 3ε ^του ^ έαρος ^αρχομένου 
ττρος τί γ^ί {η3η ^αρ ιίττται η όχεία τταντων των τοιούτων), 
ενια'χοΰ $ε και όταν τα σύκα ^ αρχηται ΊτεΊταινεσθαι. Τοι/« 
αύτον 8ε τρόττον κα\ οι αστακοί κα\ αί καρ18ες ό'χεύονται. 
Οι 5ε καρκίνοι κατά τα ττρόσθια άΧΧήΧων συνδυάζονται, 
τα ετΓίκϋΐΧύμματα ^τά τττυγωίη ττρος αλλι^λα συμβάΧ" 
Χοντες. ΤΙρωτον ^ ^6 καρκίνος αναβαίνει 6 εΧαττων εκ$ 
^τοΰ οΊΓίσθεν' Οταν 8* αναβ^ ούτος, 6 μείζων "^ττλάγιοί 
ετΓίστρεφει. ®*'Αλλ« μεν ουν ^ ού8ενΙ ή θηΧεια τον άρρενος 

^ το ΟΜ. Ρ.ϋ*. Γ ΐΓροσαρμόττοντ€ς Ρ.Ο*. ^ τ^ γη Ό^. * ηοιουσχ 
Α». Ο» ▼ αί οίη. Α».0». ^^ ^ν ίσπίφράναι Ο», ? ίίσπιφράναι Α», Οίη. 
Ρ.ϋ*. * σηπνίαι Α*. Τ ίναρμάττουσαι Α*. ' αλλήλο»; ν€οντ(9 Ρ.Ό*. 
* ό ^ Ο». ^ €ΚΤ€ΐν(ΐ δί κα\ τον Α».€». β <ί5σπ€/>— -τ€τραπ<$^ων Οίη. Ο*. 
^ ό δ"] 6 τ€ Α\ β ταύτην Α».0» ί τον ΟΧΏ. Ώ\ « ίαρος ρ08ΐ γ3 
Ρ.Ό». 1» €ρχομ€νον Ο». ί αρξηται €». 1ε τα ΟΙΠ. Α» Ο». 1 ί' 5 τ* 
καρκίνος Α».0» » των Ρ.Ο». » πλαγίως Ρ.Ό» <> άλλα Ρ.€».Ό». 
Ρ οι^Θ€ν Ρ.€».Ό». βΐ ΓΟ. Α»: ρΓ. Οίη. 148 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

\€ΐαΐ9 οι ί* αρρ€ν€ς μικράν μ^ν^ μ€ίζ(ο ^ μέντοι γβ και βαρυ~ 
Τ€ραν της θι/λείοί' του 5ε χρόνου ^ ττροιοντος μ€ίζονα' ^Αβ- 
της ί* ε7Γ€ΐ8αρ 'γενηται και τη9 οχε/αί αρζηται^ ψωνην αφΙη~ 
σιν 6 μεν αρρην με^άΚην καΐ βαρεΐαν^ η ^6 Θάλεια μειζω και 
Χαμττροτίραν η τέως, αχ/>« ετϋν είκοσιν ως εττί το χολιί• μετά 
μίντοι τον γρόνον τούτον ασθενεστεραν αψιάοΊ κα\ οι άρρενες 

Βκα\ αι ^θηΧειαι. ^Ως μεν ^ ονν εττι το ττοΧύ^ καθάττερ είττομεν^ 
ίιαψερει η ψωνη των αρρένων, κάϊ των θηΧειων ^ εν τφ βαρύ" 
τερον φθεγγεσθαί τα άρρενα των ΘηΧειων^ ^ όσων εστίν ^άττο- 
τασις της ψωνης' ου μην εν ττάσι ^ γε τοις ζψοις^ άλλ' ενίοις 
τουναντίον, οΐον εΊτΙ των βοων' εχί 'γαρ τούτων το θηΧυ του 
άρρενος βαρύτερον ψθεγγεται, και οι μόσχοι των τεΧείων• 

9 Αιο και τας ψωνας τα εκτεμνόμενα μεταβαΧΧουσιν εναντίως* 
εις το θηΧυ ^αρ μεταβαΧΧουσι τα εκτεμνόμενα. 
ΙΟ Οι ίέ χρόνοι της όχείας κατά την ηΧικιαν εχουσιν ώίε 
τοις ζωοις. ΤΙρόβατον μεν κάϊ αίζ αύτοετες ^οχεύεται και 
κυει^ μαΧΧον 3ε η αίζ' κάϊ οι άρρενες §* όχεύουσιν ώσαιίτωί. 
Τα ί* "είτγοι/α των αρρένων ίιαφερει ειτί τούτων και των 
αΧΧων' οι γαρ άρρενες βεΧτιους ° γνονται ® % τω ύστερον 

1 1 Ρίτει, όταν ^ ^ηρασκωσιν. ^Υς 5' ' όχεύει μεν κάϊ όχεύεται 
ττρωτον οκτάμηνος, τίκτει ^ * ι; βΐ7λεια * μεν ^ ενιαυσία {ούτω 
^αρ συμβαίνει 6 χρόνος της κυήσεως), 6 3* αρρην ^ενν^ μεν 

12 οκτάμηνος, φαΰΧα μεντοι ττρϊν γενέσθαι ενιαύσιος. Ου τταν^ 
ταχοΰ 3ε, ωσττερ είρηται, ^ομοίως συμβαίνουσίν αι ήΧικίαι' 
ενιαχου^ μεν 'γαρ ^ αι ^υες όχεύονται μεν καϊ όχεύουσι τετρα- 
μηνοι, ώστε 3ε ^ενναν κάϊ εκτρεφειν εξάμηνοι, ενιαχοΰ 5* οι 
κάττροι 3εκαμηνοι άρχονται όχεύειν, ^ α^αθοϊ 3ε μέχρι ^ εττι 

13 ^ τριετές. Κι/ων ί* ως εττΙ το ττοΧυ ^ μεν όχεύεται ® ενιαυσία 

^ μίντοι γ*] ίίβ Α». « π^ριόντος Α*. ^ ^ιίτης Α*. * θηΚης Ι>». 
' οΖν Οΐΐί, Ρ.ϋ* Κ €ν — βη\€ΐων Οίη. Α».0». 1» 6σον Ρ.Α». ^ ώπ$- 
στασΐ£ Ρ.Ό^, άτΐότασίς τις €». 1^ τ€ Ό». 1 όχίύονται Ρ.ϋ». ^Ι^γγορα 
Ρ.Α». η γίν€ται Α». ο ή οίη. Α».0» Ρ ?Γΐ Ρ. <1 γηράσωσιν Α». 
^ 6χ€ν€ταί μ€ν κα\ 6χ€ύ€ί Α*. ■ η ΟΠΙ. Ρ.ϋ*. * μ^ν ΟΠΙ. Α*. Ο•. 

▼ Ιΐίο βΐ 8βΟΙ. 13, 61 1 6. ενιαυσία Ρ.ϋ». ^ 6μοΊως ΟΠΙ. Ρ.Ό». » μ€Ψ 

Οίη. Ρ.Ο».ϋ». Τ οΐ €», ΟΠΙ. Ρ.ϋ». « ίί Ο». » νγαβ^ι Α». ^ €ιγΙ 
ΟΠΙ. Ρ.ϋ». « τρΐ€τία£ Ρ.€».Ό* ^ μ€ν ΟΠΙ. Α».0». « ο»*ανσιο Ρ^)». ν. 14. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 149 

κα) όχενα ενιαύσιοι^ ίνίοτβ $€ σνμβαΐνα ταύτα κα\ όκταμή^ 
ροι^' μάΚΧον ίέ ^ τούτο γνσται εχϊ των ^ αρρίνων ^ των θψ- 
\€ίων. Κιίβι 5* ίζήκοντα και μίαν η ^ και $ύο ^ η τρ€Ϊ9 ημέρας 
το μΰχρότατον' ^ ίλαττον δ' οι; φέρει των ^ ίζήκονθ^ ήμερων^ 
άλλ' αν τι " και 'γένηται^ ουκ εκτρέφεται εις τέλος, Ύεκοΰ^ Μ 
σα 9ε τταΧιν ό'χεύεται εκτω μηνι^ κα\ ου ττρότερον, ^Ιτητος 5' 
όχεύειν άρχεται ° ίιετης και ^ όγευεσθαι^ ώστε κα\ ^ενναν' 
τα μεντοι Ρ εκ^ονα ^ τα κατά τούτους τους -χρόνους ελαττω 
κάί ασθενικωτερα. *" Ως 8* έττΐ το ττΧεΐστον ^τριετής οδεύει και 
όχεύεται. Και ετΓΐ8ι3ωαη 5* ά€ΐ έττι ^ το ^ βεΧτΙω τα Ρ εκ^ονα 
'^ ^ενναν μέχρι έτων είκοσιν, Όχβιίει 5' ό Ιπτιτος 6 αρρην \% 
^^ μέγρι ετών τριάκοντα ^ κα\ τριων^ η 5ε θηΧεια όχευεται 
^ μέχρι τετταρακοντα έτων, ώστε συμβαίνει σχε8ον 8ια βίου 
γνεσθαι την οχειαν' ζί^ Ύ^Ρ ^^ ^' '^^ ττοΧυ 6 μεν αρρην 
ττερι ' ττεντε κα\ τριάκοντα ετη, η 3ε θήΧεια * ττΧεΙω των 
^ τετταρακοντα' ?ίι; ίβ τις έβιωσεν Ίτητος ^ ετη εβ8ομήκοντα 
και ττεντε. *Όνος 3ε τριακονταμηνος όχευει καΐ όχεύεται. Ου 1 6 
μ€ντοι ^εννωσι γβ ως εττι το ττοΚυ " αλλ η τριετής η όιετης 
και εξάμηνος. ι±οη οε και " ενιαυσία εκυησεν ώστε και * εκτρα- 
φηναι, ^ Και βοΰς ενιαυσία ετεκεν ώστε ^ κα\ έκτραφηναι' 
κα\ το μέγεθος ηύζήθη όσον εμεΧΧε, και ούκετι. Αι μεν οΰν 
αργάι τοις ζφοις τούτοις της ^ 'γεννησεως τούτον εχουσι τον 
τροτΓον. Υεννα ^ 5' ' ανθροητος ^ μεν το εσχατον μέχρι έβ3ο~ ι; 
μήκοντα έτων 6 αρρην, γ)νη ° ίβ μέχρι ιτεντηκοντα. "Άλλα 
τούτο μεν ° σιτάνιον* οΧι^οις γά/ο Ρ 'γενναται έν ταύταις ταΐς 

' ταντα Ρ.Ι)*. β θη\€ίων ^ τωρ άρρίνων Ρ. Ο*. ^ «αϊ ΛΠΐβ δύο οίη. 
Ρ-ϋί*. ^ §] ί καϊ Α».€». ϊ^ ίΚαττον Οίη. ρΓ. Α». 1 ίξηκονθημίρων Α*. 
™ «II ΟΠΟ. Ρ.ϋ». "» ^ί€της Ο», ο οχήίται 'Ρ.Ό\ Ρ εγγόνα υίΓοΒίςυβ 
Ρ.Α». <1 τά οίη. Ρ.ϋ». ' τρίτης Ρ.Ο», και τριίτης Α\ « τά Α&.Ο». 
^β4Κτιορ Ι>. ▼ γ€ννα δ€ μ^χρι Α*.0», γ€νρω9 &χρί Ρ. ^ &χρί Ρ. « κχίί 
οίη. Ρ. Τ &χρι «τών ησσαράκοντα Ρ.ϋ*. * τριάκοντα πίνη Ρ.ϋ*. 

* ΐΓλ€Όν Α*. ^ τ€σσαράκορτα Ρ.ϋ». ^ καΙ ίβ^ομηκοντα π€ντ€ €τη Ρ.Ι)*, 
Ζτη ίβ^ομ-ηκοντα π4ντ€ Ο*. «^ ίίλλά ^ί^Γ€^ς η καί τρί€Τ€ίς κάϊ ίξάμηνοι Ρ.ϋ*. 

* ίρίανσια Ρ.ϋ*. ^ τραφηνω, Α*. ? «α* βονς — €κτραφηναι Οϊΐϊ, Α*. ^ «και 
ρ08ΐ «στβ ΟΠ1. Ρ. ι γ€ν€σ€ως Α».0». 1^ δ'] δ€ 6 Ρ.Ο». 1 άνθρωπος 
&ρρην Ο», 011118818 Π10Χ 6 άρρην. ™ /Λ€ν] /Λ€τά ο», οίη. Ρ.ϋ*. "* δι] 
δ€ τό Ι)*. ο σπόνιον γίρττΜ, οΚίγοις Ρ. Ρ -γτγίνψΌΐ Ρ.ϋ*. 

1-3 1 50 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

ηλικιαις ^ τέκνα ως ο βττί το ιτολν τοις μεν ιτεντε και εζη^ 

ι8 κοντά ορος^ ^ ταΐς 8ε ττεντε και ^ τετταρακοντα. ΤΙρόβατον 
ίε τίκτει μ-εγρι ετών οκτώ, εαν. 8ε θεραττεύηται καΧως, κα\ 
μεγρι εν^εκα' (Γ)(ε3ον ^9ε ίιά βιον ^ σνμβαΐνει ό'χευειν και 
ό'χεύεσ'θαι ^ αμψστεροις. Οι ίβ τράγοι ττίονες οντες ήττον 
γόνιμοι είσιν {αψ^ νίν κα\ τας αμττελους, όταν μη ψερωσι, 
^ τραβάν κάΚουσιν), άλλα ^ ιταρισγναινόμενοι δύνανται ■ οχει^- 

^9 οντες ^εννάν. ^ΟχεύονσΊ 8* οι κριοϊ ^τας ττρεσβυτατας ττρω^ 
τον, τάί ίέ νέας ^ οι; 8ιωκουσιν. Ύικτουσι 3', ωσττερ ειρηται 
εν τοις ^ ττρότερον, αι νέαι βλάττω τα ^ εκ^ονα των ττρεσβίΗ 
τερων. Ιίάπτρος 8* α^γαθος μεν ^ ό')(ευειν με-χρι εττ) ^τριε- 
τές, των 8ε ττρεσβυτερων χείρω τα εκ^ονα* ου ^αρ ετι *γ/- 

2 ο νεται αυτφ » εττιόοσις ουόε ρώμη. υχευειν ο ειωυε χορ^ 
τασθεϊς και ^ μη ττροβιβάσας αΚΚην' ει 8ε μη, * οΚι^ογβονιω- 
τερα η οχεία γνεται κα\ μικρότερα τα ^ εκ^ονα, Ύικτει 5' 
ελάχιστα μεν ΰς, όταν ^ ^ ττρωττοτοκος' 8ευτεροτόκος 5' ούσα 
άκμάζει' ^ηράσκονσα 8ε τίκτει μεν ομοίως, όχέύεται 8ε βρα^ 
8ύτερον* όταν 8ε τΓεντεκαι8εκαετεΐς &σιν, ούκετι γννΣοσιν άλ- 

21 λα ^^ραΐαι γνονται. Έαν δ' ^ευτραφής ^, θάττον ορμψ 

ττρος τας οχείας κα\ νεα κάϊ ^ηράσκουσα' έγκυος 5' ο5σα εαν 

ΤΓίαινηται σή>ό8ρα, εΧαττον ^Ίσχει το γάλα μετά τον τόκον. 

α Ο εκ'γονα κατά μεν την ηλικιαν βέλτιστα εν ακμτι, κατά 

8ε τας ώρας, οσα του χειμώνας αρχομένου 'γινεται' χείριστα 

228ε τα θερινα' και 'γαρ ^ μικρά κάϊ Χετττα κάϊ ύ^ρα. Ό ί' 
αρρην, εαν μεν ° ευτραφής ^, ττάσαν ωραν όχεύειν 8ύναται, 
κάϊ μεθ^ ημέραν κάϊ νυκτωρ' ει 8ε μη, μάλιστα τό ^ γ' εωθεν' ^ Τίκνον Ο*. ^ ταίς^ τοις Α*, των Ρ. • Τίσσαράκοντα Ο^,Ο», «τσ- 
ράκοντα Ρ. ^ Α€ και δια Ό^. ^ 6χ(Ευ€ΐν σνμβαίν€ΐ Α^, συμβαίνει »ίαί 

6χ€ν€ΐν Ρ. ^ άμφότ€ρα Ο*. * τρόγαν Α». Τ παρισχραίνόμίνοί Ο*. 
* 6χευ€σθαι κα\ γ, Α^.Ο*. ■ τας πρίσβντίρας Α*, τοις πρ^σβντόταα 

Ρ.ϋ». ^ ου 0Π1. Ρ.ϋ». β προτίροις Ο». <1 εγγόνα Ρ. β οχ^ύ^ι Α» €». 
^ τρΐ€Τους Ρ.Ό*. ? ατίρρωσα Ο*. ^ μη Οίη. Ρ.Ο*. * ολίγον χρον^ωτί" 
ρα Ρ. βΐ Ύρ. Α^, 6λίγοχ€ΐροτ€ρα Ο*, όΧιγοχοίροτ^ρα Α^. 1^ €γγονα Α*. 

1 1/ πρωτότοκος Ο*, πρωτότοκος υ Ρ, πρωτόγονος ^ Ό^, ^ γραία γίνονται 
€», αγριαίνονται Ϋ.Ώκ » €ντροφηση Α».€». ο €χ€ί Ό\ Ρ μικρά κα\ 
οιη. Ό», ς γ οίη. Ρ.Ο». ν. 14, 15- ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ε. 151 

και ^ηρασκων ^ττον άε/, ωίπτβρ ^ίρνρ-αι και ττρότερον. Πολ- «3 
λα4Γ<9 5* οι αδύνατοι ^ η Λα την ηΧικΙαν η * Λ' άσθει/βέαν, ου 
ουναμενοι τα-χεως * οχβνβιν, κατακ\ινομ€νη9 της θηΧεΙας Αά το 
καμν€ίρ τίί ^σταΰτει σι/*γΐΓαται:λ£θ6ΐπ'€9 'ττλι/σέαζοι/ΰΓίΐ/. Κι/έ- 
(Γΐτεται ίε μαΧιστα ^ ή υς, εττειίαι/ θυωσα καταβαΧλη τα ώτα* 
ε£ ίέ ^μη^ ^ αναθυ^ τταΧιν. ^Α/ ίέ κύν€9 όχευονται ου ίια βΙου'^Α 
άλλα μί'χρι * ακμής τινός' ως ^μέν ίττΐ το ττοΧυ μ€\ρι ετών 
3ώ3€κα αϊ τ ό'χβΐαι συμβαΐνουσι κα\ αι κυήσεις αύτων' ου μην 
άλλ' η^η τισ•\ κα\ όκτωκαΐίεκα ετη ^ 'γε^ονόσι και είκοσι ^ συν~ 
εβη κάϊ θηΧείαις ^ό-χευθηναι κάϊ αρρεσι ^εννησαι, ^Αφαιρεί" 2$ 
ται Ά κα\ το ^ηρας ώστε μη 'γεννάν μη8ε τίκτειν^ καθαττερ 
^ κα\ εττϊ των αΧΧων. ^Η ίε κάμηΧος εστί μεν ^ όττισθουρητι^ 
κ6ν^ κα\ ογευεται ωσττερ είρηται ττρότερον' της ^ όχείας 6 
'χρόνος εν τί ^^ Αραβία κατά τον ^αιμακτηριωνα μήνα. Κι/ει 
5έ 3ώ8εκα μηνας^ τίκτει 8ε εν' εστί γαρ μονοτόκον. *' Αρχεται «6 
5έ της όχείας η θήΧεια τριετής ούσα και 6 αρρην τριετής^ ων' 
μετά §ε τον τόκον εν έτος ίιαΧιτΓουσα όχευεται η θηΧεια. Ό 
Ο εΑεφας άρχεται μεν ραινεσυαι ο μεν νεωτατος όεκ ετών, 
6 ίέ ττρεσβύτατος ττεντεκαι^εκα' 6 8* αρρην βαίνει ^ττεντέτης 
ων η εζετης. θρόνος 8ε της όχείας το εαρ. ΤΙαΧιν 8ε βαίνει 27 
μετά την όχείαν 8ια τρίτου ετους' ον 5' αν ε^κύμονα ττοιηση, 
τοιτΓον τταλιν ουχ ατττεται, Γί,υει ο ετη ουο, τίκτει ο ει/' 
ίστι ^αρ μονοτόκον' το ο' εμβρυον γνεται ' όσον μόσχος 
ίΐμηνος η τρίμηνος. 

ΙϊερΙ μεν ο5ν της όχείας των ζωών των όχευομενων τούτον 
έχει τον τροττον' ΤΙερι 8ε της γενέσεως ^κάϊ των όχευομενων Ι < 
και των ανοχευτων Χεκτεον, κα\ ττρωτον ττερί των όστρακο8ερ- 
μων' τούτο ^αρ εστίν ανόχευτον μόνον ως ειττεϊν ° οΧον το 

^ η αη(6 δία Οίη. Ρ.Ό*. * δι' ΟΠΙ. Ρ.ϋ*. * οχ^ναν δια την ά^νναμίωβ 
κατ Ρ. ▼ σνστάσ€ΐ Ρ.Ό». ^ η Οίη. Α». €». * μη] μη όταν Α^,Ο», 
μ^ οί Ρ, μ^ ο{, αλλ* ϋ». 7 άναθνμία Ρ.Ό» « οί €». & τινός άκμης 
Α».0*. ^ μ€ν οδν €7Γΐ Ο». β γεγόνασι Ο*. ^ σνμβίβηκ€ θη\€ίαις 

Α».€». β κνησαι Ό». ^ και ρθ8ΐ καθάπψρ ΟΠί. Α».0». Κ οπισθονρητικη 
Α». ^ άρραβία Ρ.Α». Ό«. » ων ΟΪΏ. Ο». 1^ π€ντ€ ή κα\ Ιξ ίτών ων Ό», 
ΐΓ«η•* Γτων η και Ιξ ων Ρ. 1 οίον Α». ™ «αι οηη. Ρ.Ό*. η ίΚον] 

{Ινώ Α*. 

1.4 15α ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

<γβνο9. Α/ μ€ν ονν ττορφύραι του βάρος ονναθροιζόμ^ναι €ΐ9 

ζταύτο ΐΓΟίουσι την καΧουμίνην ^ μβΧΐκηραν• Τοντο 3* εστίν 
οίον κηρίον^ ττΧην οι/χ ούτω Ρ 'γΧαφυρον^ ολλ' ω<ηηρ αν «ί βιτ 
ΧβίτυρΙων ^βρββίνθων Χβυκων ττοΧΧα ^ σνμττα^γ&η, Ονκ εχ€ΐ 5* 
αν€ω'γμ€νον ιτόρον ούθεν τούτων^ ούΒβ γίνονται €κ τούτων 
οι ΊΓορψύραι, άλλα φύονται και * αύται και * τ3λλα τα 

3 οστρακόδερμα έζ ιΧύος κάϊ ^ σνσ•σή>\/^€ως. Τοίϊτο δβ σνμ» 
β<ιΙν€ΐ ωσνερ αττοκαθαρμα κα} ταύταις και ^ τοις κηρνζιν' 
κηριαζονσΊ γά/ο και οι κήρυκες, Υινονται μεν οσν και τα 
κηριάζοντα των όστρακο^ρμων τον αύτον τράττον ^τοΐς 
αλλοΐ9 οστρακο^ρμοις^ ου μην άλλα μαΚΚον όταν Ίτροϋ» 

^ττάργτί τα ^^ ομοιογνη» ^ Αφιασι ^αρ αρχόμενα κηριαζείν 
'γΧισ-χρότητα μυζώ3η^ εζ * ης τα ΧετΓυριώίη σννισταται. Τα5- 
τα μεν ουν ^ αιταντα ίιαχβίται, άψιηοΊ 3* δ είχεν εις την 
'γην' και εν τούτω τφ τοττφ γίνεται εν τί •γ^ί σνσταντα 
ΤΓορφύρια μικρα^ & εχουσαι άΧίσκονται αι ττορφύραι ^ εττ* 

Βαύτων^ ενια δ' οΰττω 8ιηκριβωμενα την μορφήν• Έάν ίβ 
ΤΓρ]ν εκτεκείν άΧωσιν, ενίοτε εν ταΐς φορμισιν ^ ούχ οττου 
^ετυγρν ^ εκτίκτουα-ιν^ άλλ' €£? ταυτο ιοΰσαι^ ωσιτερ ^ και εν 
Τη θαλάττι;, ^ και 3ιά την στενοχωριαν ^ 'γίνονται ' οιονεί 

6 βότρυς, ΕιαΊ 3ε των ττορφυρων ^ενη ^ ΊτΧειω, και ενιαι μεν 
με^άΧαι^ οίον ^ αι ττερι το ^γιον καΐ Κεκτόν^ οΐ ίέ μικροί^ 
οίον εν τφ Εύριττφ και ττερι την ™ Κα^/αι/, κα\ αι μεν εν τοις 
κόΧτΓΟίς με'γαΧαι και τραχεϊαι^ κάϊ το άνθος αύτων αϊ μεν 
τΓΧεΐσται μεΧαν ^ εχουσιν, ενιαι 8* ερυθρον ^ και μικρόν γ/- 
νονται ί' ενιαι των με^άΧων καΐ V μραΐαι' αι 5' εν τοις αιγια- 
λο/9 και Ίτερι τα9 ακτας το μεν μέγεθος ^γίνονται μικραΐ, το 

ο μ^λικηρα» Ρ, μ^Χικηράν Ό». Ρ γΚαφυρόν, ^σπ€ρ γ^ ίΐ Α\ ^^Ρ^- 
βινθίωρ Α*, €ρ€βίνΰίνων Ο». ϊ" ανκπλακ€ΐ€ν Ρ.ϋ». • ανταΐ Ρ, αυτά Ο*. 
* τά οίλλο έστμακόδίρμα Ρ.ϋ». ▼ σψ^ως Ρ.Β». "^ ταϊς Α». « τοις] κα\ 
τοις ΑΛ.€». Υ 6μογ€νη, άφίησι Α^,Ο». «ζί] ων Ρ.€&.Β». » θιαχ€4- 
ται άπαντα Ό\ ^ €π ΟΠ). Ρ. « ούχ Οϊΐϊ. Ρ.ϋ*. ^ €τνχ€ν Α».0*.Ι>». 
β ίκτίκτουσιν αΚις ίν τφ αντ^ οΖσαι Ρ.ϋ», ^ κα\ Οίη. Ρ.Ό*. ? και ίίιλ] 
αλλά ίιά Α».0», κα\ Ρ. 1» γίν(ΤΜ Α». » οίον Α^.ϋΚ ^ πολλά Ρ.Ι>. 
1 αΐ αηΐβ π€ρ\ οω. Α».0». ™ καρ€αρ Ρ. η ΙΙχονσαι Ρ. Ο». ο καϊ οπί. 

Ρ.ϋ». Ρ /ΜΌ4α4 Α».€». ν. 15. ΙΣΤΟΡΙβΝ Ε. 153 

ί* ανθθ9 ίρνθρον β'χονσ'ΐν, *Έτι ί' €ν ^ μίν τοις ' νροσβο^ 7 
ρείοις μελαιναι^ ίν 5ε τοις νοτίοις ερυθροί ως €7γι το ττΧεΐστον 
€ΐτΓ€Ϊν» ^ ΑΧίσκονται δβ το5 ίαρος^ όταν κηριαζωσιν' ίπτο 
κύνα 3* οι}χ άΚισκονται' ου 'γαρ νίμονται^ άλλα κρύτττουσιν 
€αυτας κάί * ψωΧευουσΊν, Το 3* άνθος εχονσιν ανα μέσον 8 
της μηκωνος και του τραχηΧου' τούτων ί' βστίν η σνμψυσις 
ττυκνη^ το * 5β "χρώμα ί^εΐν ωσττερ ύμην Χευκός^ ^ ον αψαι^ 
ροΰσιν' ΘΧιβόμενος ίβ βατττει καΐ ανθίζει την χείρα• Δία- 
τείνει 5' ^ αύτην * οίον ψΧε^^' τούτο 8ε 3οκεΐ είναι το άνθος, 
^Η. ί* αλλι; ^ φύσις οίον στυτττηρια» ^Οταν $ε κηριάζοίσιν 9 
οι ΊΓορφύραι, Τ(ίτ€ γειριστον εγρυσι το άνθος• Ύας μεν ουν 
μικράς μετά των όστρακων κότττουσιν' ου 'γαρ ρα8ιον αψε^ 
Χεΐν των 3ε μειζόνων ΊτεριεΧόντες το οστρακον αφαιροΰ^Ί 
το άνθος• Διο καΙ χωρίζεται 6 τράχηΧος και η μήκων ίο 
μεταζύ γαρ τούτων το ανθος^ εττανω της καΧουμενης κοίΧιας' 
αφαιρεθέντος ' ουν ανάγκη 3ΐί]ρησθαι• Έττου^άζουσι 8ε ζω^ 
σας κότττειν' εαν * γαρ ττρότερον αττοθάνΐβ, συνεζεμεΐ το 
άνθος* 8ιο και φυΧαττουσιν εν ^ τοις ^ κύρτοις^ ^ εως αν 
* άθροΐσωσι και σχοΧασοχτιν• Οι μεν ουν αρχαίοι ιτρος 1 1 
τοις 8εΧεασιν ου καθιεσαν ού8ε ττροσητττον τους ^ κυρτούς^ 
ώστε ^ σννεβαινεν ανεσττασμενην η8η ττολλαιτίί ατΓΟττΙτττειν' 
οι 8ε νυν ττροσατΓτουσιν, οττως εαν άττοττεσ^ι^ βη αττοΧΧύη" 
ται• Μάλιστα 5' ^ αττοττίτττει^ εαν ττΧήρης ^' κενής 8* ούσης 
^ κα\ ' ατΓοσίΓασαι χαΧεττόν. Ύαυτα μεν ουν τα συμβϋά" 
νοντα ί8ια ττερί τας ττορφύρας εστίν. Ύον αύτον 8ε τρόττον ΐ2 
°* γίνονται ταις ττορφύραις και οι κήρυκες, και την αύτην 
ωραν• *Έχουσι 8ε καΐ τα έττικαΧύμματα κατά ταύτα αμ^ 
φότερα^ και τίλλα "τα στρομβώ8η^ εκ γενετής ^ ατταντα' *1 τοίί μίν Ρ.ϋ*. >■ προσβορρ(ίοίς ^^, • φωΚονσιν Α"*. Ο*. ^ ΧΡ^Η^ 
«€ ?.!>. ν 5^] ^^ ^ρ ρ.ϋ». ν αντη Α* Ο». Χ ωστΓ€ρ φΧίβα Ρ.Β». 
Τ σύμφυσα οίον στυπτηρίας Ρ.Ό*. * οίν] τοίνυν Ρ. * 'γαρ πριν κότττίΐν 
πρότ€ρον Ρ.Ό». 1> το7ς οίη. Α».0». β κνρτοις Ρ.Ό». ^ ίωε αν] €αν Α», 
β άθροισθώσιν Ρ. Ο». ^ κυρτούς Ρ.Ό». ? συμβαΙ»€ΐν Α».€». 1» άπο^ 
Χυηταί Ρ.Ό». ^ άποπίπτουσιν ντον Α».0», ^ κα\ οίη. Ρ.Ό». ^ ΰοτο^ 
σπασβαι Ρ.€».Ό». ™ ίγγίνονται Ρ.Ό». » τα ΟΜ. Ρ. ο πάντα Ρ.Ό». 154 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ϊΑ Ηιβτ. Αν. 

νίμονται 5* Ρ ίζαΐροντα την καΚονμίνην γλώτταν ιητο το ιτα- 

ΐ3λν^ι^ια. Το ίβ μβ'γεθοζ τη9 γλώττι;9 βχει η ττορψνρα μβϊζον 
ίίίκτνλου, φ νέμεται και ^ ^ιατρυττα τα κογχύλια κα\ το αν- 
τη9 οστρακον. *Έ<Γη ίέ ** και η ττορψύρα κάϊ 6 κηρυζ αμ- 
φότερα μακρόβια* ζ^ γαρ η ττορψνρα ιτερί ετη εζ^ και καθ* 
εκαστον ενιαυτον φανερά εστίν ή αΰζησις τοις βιαστή μασι 
τοις εν τω όστρακω της ελικος, }ί.ηριαΧρυσι ^ε κα\ οι μύες. 

14 Τα ίέ ^Χιμνόστρεα καλούμενα, οττου αν βόρβορος ^?, ενταύθα 
σννισταται ιτρωτον αύτων ή αρχή, Αι 3ε κόγχαι και * αι 
χημαι και * οι (τωΧηνες και * οι κτένες εν τοις αμμώίεσΊ Χαμ^ 

ΐζβανουσι την σύστασιν, Αι 3ε ^ ττίνναι όρθαι φύονται εκ του 
βυσσου εν τοις αμμώ3εσι και βορβορώ3εσιν, *Έχοι;σ•ι δ' εν 
αύταΐς ^ ττιννοψύΚακα, * αι μεν καρ13ιον αι 3ε καρκινιον* ου 

ι6 στερισκόμεναι 3ιαφθειρονται θάττον, ^0\ως 3ε τταντα τα 
όστρακ<ϋ3η γίνεται κα\ αυτόματα εν τη ι\ύΊ\ κατά την 3^ί<α- 
ψοραν της ιΧνος ' έτερα, εν μεν τ? βορβορώ3ει τα οστρεα, 
εν 3ε Τ|7 αμμώ3ει κόγχαι κα\ τα είρημενα, ττερι 3ε τας σ^- 
ραγγας των * τΓετρι3ιων ^ τηθυα κα\ βάλανοι και τα εττιττο- 

ΐ7λά^ομτα, οΐον αι ^λετΓά3ες κα) οι ^νηρεϊται, ^Ατταντα μεν 
ουν τα τοιαύτα την αυζησιν έχει ταχεΐαν, μάλιστα 3* αί τε 
^τΓορψύραι και οι κτένες' ταύτα γαρ ^ εν ενιαυτφ γίνεται 
τέλεια. ^Έμψύονται 3* ^ εν ενίοις των όστρακο3ερμων καρ- 
κινοι ^λευκοί, το μέγεθος μικροί ττάμτταν, Ίτλειστοι μεν εν 
τοις μυσ\ τοις ^ τΓνελώ3εσιν, εττειτα και εν ταΐς ^ ττινναις οΐ 

ι8 καλούμενοι ^ ττιννοτηραι. Τινονται 3ε κάϊ εν τοις * κτεσ\ κάϊ 
εν τοις ™ λιμνοστρεοις' αΰζησιν ί' ° ον3εμΙαν ούτοι έτΓΐ3ηλον 
λαμβανουσιν. Φασϊ 5' ^αυτούς οι άλιεϊς αμα όνγγνεσθαι 

Ρ €ξ€γ€ίροντα Ρ.Ο». <1 ίίατρν7ΓΤ€ΐ Ρ. >^ κα\ 8η1β ή ΟΙϊΙ. Ο*. » λί/«5- 
στρ€α Ρ.Α».0*.Ο*. * αί βηΐβ χ. βΐ οΐ \ΐΙτο\)ϊ(\\ΐβ Οίη. Ρ. Ο*. ^ πιραι Ο. 
^ πινοφύλακα Ρ.ϋ*. * αΐ μίν"] κάϊ αΐ μίν Α*.€*. Ύ ^ιαφθοράν Α*. 

2 ^(ρα δ€ (V Ρ.Ο». » πίτρίδωρ Ο». 1> τηΰυαι Ο», τηθύα Ό», τιθνα Ρ. 
β λ«Γίδ€5 Α*. ^ νηρΊτΜ Ό*, νηρ€ται Ρ. * πορφύρας Α*. ^ €ν ρΗοΓβΠΙ 
οτη. Ο», ΛΐΐβΓ&ΓΠ ΟΓη. Α».€». « \€πτοί Ι)». 1» ττυλώδ^σιν Α*.€«. 
* πίναις Ρ.ϋ"». ί' πιννοθηραι Α*.€*, πινοθηραι Ρ.Ό». 1 κτίν^σι Ρ.Ό*, βΐ 
ΟΟΓΓ. Α^. «» \ιμοστρ€θΐς Ρ.Ό». » €πίδη\ον ονδψμίαν οίτος Α».€». 

ο αντοΐς Ρ, €0^-6^ Α». ν. 15, 1 6. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ε. 155 

^ινομένοι^• ^ΑψανΙζονταί §€ τίνα γβονον ίν τ^ αμμω και 
οι κτ€ν€ς^ ωστΓβρ και (ΐι ττορφύραι, Ρ Φύεται μεν ου ν τα 19 
δστρεα καθάττερ είρηται^ Ρ φύεται ^ 5' αύτων τα μεν εν τοΪ9 
^τενά^εσι^ *τα ί' «/ το?9 αΙ^ιαΚοϊζ^ τα 5* εν τοις ^σττίλώ- 
ίεσι τόχθ£95 ενια 8* εν τοΪ9 (τκΧηροΐ^ και ^τραχεσι, τα 5' εν 
Τ0Ϊ9 αμμώίεσιν. Και τα μεν μεταβαΧλει ^τοι/9 τοττους^ 
τα ο οι/. 1 ων όε μη μεταραΛΛοντων αι μεν * ττινναι ερρι- 2ο 
ζωνται^ οι 8ε σωΧηνες και αι κό^')(αι ^ αρρίζοττοι 3ιαμένουσιν* 
όταν ίΙ* άναοΊτασθωσιν^ ονκετι δύνανται Χ^ν. Ό ίέ καΧού^ 
μένος αστήρ * ούτω θερμο9 εστί την ψύσιν^ ωσθ' ο τι αν 
Χάβη^ Ίταραχρημα εζαιρούμενον 81εψθον είναι, Φασί ίέ κάϊ 
^ αίνος ^ με^ιστον είναι τούτο εν τφ ευρίττφ τφ των Πυ^ο- 
ραΐων. Ύην 8ε μορφην ^ ομοιόν εστί τοις ^ραφομενοις, 2ΐ 
Τινονται 3ε κάϊ οι καΧούμενοι ^ ττΧεύμονες * αυτόματοι. Ώι 
3* οι γραφείς ^όστρεω γρωνται^ ττάχει τε ^ ττοΧυ ύττερβάΧΧει, 
κάϊ έξωθεν του όστρακου^ το άνθος εττιγνεται' εισϊ 3ε τα 
τοιαύτα μαΧιστα ττερϊ τους τόιτους τους ^ ιτερϊ Κ,αρΙαν. Το 2ί 
3ε καρκινιον γνεται μεν την αρ'χην εκ της ^ης καϊ ιΧύος^ ειτ 
εις τα κενά των όστρακων εισ3ύεται^ κάϊ αύζανόμενον *μ€- 
τεισ3ύνει ττάΧιν εις αΧΧο μείζον οστρακον^ οίον είς τε το του 
^ νηρείτου κάϊ * το τοί; στ ρόμβου "^ κάϊ των αΧΧων των τοι- 
ούτων^ τΓοΧΧακις ° 5' €£9 τους κήρυκας τους μικρούς. ^Οταν 
ί' ^ εισ3ύσιι, ^ συμιτεριφερει τούτο καϊ εν τούτω ^τρέφεται 
στάΧιν* καϊ αύζανόμενον ^ ττάΧιν εις αΧΧο ^ μετεισ3ύνει μεΐ" 
ζον. 

Ύον αύτον 3ε τρόττον ^γίνονται τοις όστρακο3ερμοις καϊ ΙΟ 

Ρ φύονται ΐΐίΓοΜςυβ Α*. ^ θ* αυτών ^ μ^ν Ρ.Ό*, θ€ τά μ^ν αυτών Α*.0*. 
^στΈνάγ^σι Α*, ^τά θ* €ν τοις αιγιαλοί; οιτι. Ρ,ϋ*. * πι/λώδίσι Ο*, 7Γν€λώ. 
δ€σί Ρ, (ΠΓΐλαθώ^€σ( Ό*. ^ τραχώ^€σι Ρ. Ο*. ^ τόν τόπον Α*. * πίναι 
Ρ.Ι)*. 7 άρρΊζωτα Α*. * οίϋτος Ρ. * σιννος Α*, σίννος Ο*, σίνος τι 
Ρ.Ο*. ^ τούτο {τούτω Ό^.) τψ €ύρίπο^ τφ {των Ώ^,) πυρραίων μ§γιστον 
ίΐναι Ρ.Ο*. ττυρραίνων Α*. ^ ζμοιόν €στί] όμοίαν Α\0^. ^ πν^ύμονίς 
Α» €». β αυτόματα Α». ' όστρ^ίφ Α», όστρίω Ρ. ϋ πολλφ Α».€». 
^ ίΓ€ρι την καρίαν ϋ*. * μ€Τ€ν8ύν€ί Ο*. ^ νηρίτου Ρ.Ό*. 1 τό ΟΜ. Α*. 
™ καϊ τ6 των Ρ.Α».€». η δ* €Ϊς] δί και €ΐί Ρ.Ό». ο „ν*^^7 Ρ, ίΐσθυι; ^ 
β Ο*, €ίρ δνο β Α*, 6^5 θυο Ι)*. ρ ανμπ€ρίφ€ρη Ο*, σνμπ€ριφ€ρ€ΐ και 

Α».€«. <1 στρ€φ€ται Ρ.Α».€». ' πάλιν] πλην Ρ. » ;*€Ταθνν€ΐ Α».€». 156 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

τα μη €•χοντα * οστραχα^ ^ οΐον αί τβ κνΐ3αι κα\ οι σττόγγοι 
€ν ταις σηρα^ζι των ττ^τρων. ^ Άκττι 0€ των κνιόων όυο 
'γενη' αι μβν ούν €ν τοις κοίλοι^ ουκ αττοΧύονται ^των ττβ- 
τρων^ αι 8* ^ ίττί τοίί. λε/οΐί και ττΧαταμώίβσιν αττοΧυόμεναι 
1 μετα'χωροΰσιν. Καί αι λετταίβί ίέ αττόλύονται κα\ ^ιβταχο)- 
ρουσιν, Ύων ίέ (πτόγγων ίν ταϊς θαΧάμαις ^γίνονται ^ττιν- 
νοψύΧακες. *^Έχ€<γτι ί* οΐον αραχνιον γτγι των θαΧαμων^ 
^ο ίιοί*γοντ€9 καΐ σννά*γοντ€9 θηρεύουσι τα ίχθνίια τα μικρά, 
^ττρος μεν το βίσεΧθεΐν 3ιοι^οντ€ς αύτα, όταν 5* εισεΧθ^, 

3 σννα^οντ€9• ^Έστι 5ε των στΓογ^ων τρία γείΊ/, ο μεν μα- 
νός, 6 ^6 ττυκνος, ^τρίτος ϋ* ον καΧουαιν ® "* Αχ/λλβίον ^λε- 
ΤΓτότατος και ττυκνότατος και ίίτχυρότατος' ον ύττο τα κράνη 
και τα9 κνημΐ3αί ύττοτιθέαοΊ και ήττον η ττΧη^η ^ >Ιτοψ€Ϊ• 
Έι7Γανιώτατο9 ^6 γίνεται ούτθ9• Ύων ίβ ττυκνων οι (τκΧηρο) 

4 σφόδρα και τραχβΐς τράγοι κάΧοΰνται, Φύονται ^ η ττρος 
" τΓ€τρα ττάντες η ^ €ν ταΐς θκτΐ, τρέφονται 8* εν τζ ιλι/Γ. 
Σημεϊον ίε* οταΐ' γαρ Χηφθωαι, φαίνονται μεστοί ιΧύο9' 
οττερ ^συμβαίνει κα\ τοΓί αλλοΐ9 τοις φυομενοις άττο της 
Ίτροσφύσεως ούσα η τροφή. ^Ασθενέστεροι 8* εισίν οι ιτυκνοί 

5 των μάνων 8ια το την ττρόσφυσιν εΐναι ^κατ εΧαττον. ^Έχει 
3ε και αίσθησιν, ως φασιν. Σημεΐον 8ε' ^εαν *γαρ μελΧον- 
τος ατΓοσττάν αισθηται, ° συνα'γει εαυτόν και "χαΧεττον ^ αφε- 
Χείν εστίν, Ταντο ίέ το5το ττοιεΐ κάϊ όταν ^ ττνευμα ττόΧυ 
και κΧύι8ων, ττρος το μη αττοττΙτΓτειν, ^ϊσϊ 3ε τίνες ο? ττερι 

6 τούτου αμφισβητοΰσιν, ωσττερ οι εν Ύορων^ι. Ρ Ύρεφει ί' 
εν ^ εαυτω ζφα, εΧμινθάς τε και ετερ^ ^ αττα, * ά όταν αττο- 
σττασθ^, τα ιχθύίια τα ττετραΐα ^ κατεσθίει, και τας ρίζας 

* ^στρακον Α^.€\ ^ οϊορ οίη. Ρ. ^ €στι θ€ των] των ^€ Ρ^>«. 

* των] €Κ των Α*.0*. Υ ^ηΐ τοίς μ€ίζοσι καί €πί τοΙς π\. Ρ.Ο*. * πινο- 
φύ\ακ€ς Ρ.Ο» » ?στ* Ρ.Ο». ϊϊ Α Α».€». « πρ6ΐ μχν τό] πριν μ^ν 
Ρ.Ό*. ^ τρίτον Ρ.Ό*. * αγχιΚΚίον Ρ. ' Χίπτότατον καϊ πνκνΑτατον 
καί Ισχνρότατον Α*. β ψοφ€Ϊ] ττοΐίΐ ^Ι^όφον Ρ. Ο*. ^ πίτραν Ρ. Ο*. 

* €νΐ πρ6ς Ρ.Ο*. ^ σημαίνει Ρ. Ι)*. ^ κατ ΤΚαττον] κατίΧθσυσαν Ρ.Ο*. 
π» €άν γ^ρ] όταν γάρ Χηφθώσιν €αν Α*. ** σννάγίται κα\ χ, Ρ. Ο*, ο αητο• 
σπαν ^*. Ρ τρίφα θ*] φασί γάρ τρ€φ€ΐν Ρ.ϋ*. <1 αντφ Ο*. ' 3γτο] 
τοιαύτα Ρ.Ό». « άς Ρ, ΟΠΒ. Α».€» * καησβ'ίΜΐ ΕηΙβ 5ταν Α».€». ν. 1 6. ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 157 

ταί {ητοΧοΙτΓου^' ίαν 5* αττορρα^γη^ φύβται ιτάλιν €κ του 
κατίΐΚοιΤΓου και αναττΧηροΰται. Μ,€'γιστοι μεν ουν ^γι- 
γνονται οί ^ μανοί^ και ττΧεϊσΎΟΐ 'τΓ€ρ\ την Α,υκΙαν^ * μαΧα- 
κώτατοι ί* οι ττνκνοΐ' οι ^αρ "Άχ/λλειοι ^ στιψρότεροι τοι;- 
των €ΐσΙν. *Όλα>9 5' ' οι ίν τοις βαθέσι και €ν8ΐ€ΐνοΐς μαΧα-- ; 
κώτατοι €ΐσΊν' το ^αρ ττνάίμα κάϊ 6 "χειμων σκΧηρύν€ΐ^ κα^ 
θαττερ κα\ τ5λλα τα ψυόμενα^ και αφαιρείται την ανζησ-ιν' 
Αο και οί εν ^ΕΧΧησττόντω τρα-χεΐς είσΐ και ττνκνοί, και 
* οΧω9 οί τ εττεκεινα ΜαΧεας κάϊ οι ^ εντός 8ιαψερονσι μα^ 
Χακοτητι και σκΧηρότητι. Αεί 8ε μη^ άΧεαν είναι σψόίρα' 8 
σηττεται *γαρ, ωσττερ τα ψνόμενα. Αιο οι ιτρος ταΐς ακταΐς 
€ΐ<τι κάΧΧιστοι^ αν &σιν ^ α'γχιβαθεϊς' αϊ ^αρ ^ κεκρανται 
ιτρος αμφω ίια το βάθος. ^ΆττΧυτοι ί' δντες και ζώντες 
^ ϋεϊν μεν ^ εισι μεΧανες. ^ΈΙ 8ε ττρόσφνσις εστίν ούτε 
καθ* %ν ούτε κατά τταν' μεταζυ ^αρ εισι ττόροι κενοί. Πε- 9 
ριτεταται 8* ωσττερ ν μην ττερι ^ τα κάτω' ^ ιτατά ττΧείω δ' 
βστίι/ η ΊΓρόσφυσις. ^Άνωθεν ί' οί μεν αΧΧοι ττόροι ' σι/γ- 
κεκΧεισμενοι^ φανεροί 5' εισι ^τετταρες η ττεντε* Αο φασιν 
ίνιοι τούτους είναι καθ^ ους ίε-χεται την τροφή ν. ^Έστι 5* ίο 
αΧΧο^^ενος δ καΧοΰσιν αττΧυΰτίας 8ια το μη 8ύνασθαι ττΧύ- 
νεσθαι* τοντο ίέ τους μεν με*γαΧους ττόρους έχει, το ί' άλλο 
ττνκνόν εστί ττάν' * ίιατμηθεν 8ε ττυκνότερόν ™ εστί κα\ γλί- 
σ"χρότερον του σττο'γ'γου, και το σννοΧον ^ ιτΧευμονωίες. 
® ^ΟμοΧοΎεΐται 3ε μαΧιστα τταρα τταντων τοΰτο το 'γενος 
αίσθησιν εχειν και ττοΧυγρονιον είναι. Αια8ηΧοι ί' είσ\ν εν τι 
τ^5 θαΧαττί] ττρος τους ^ σιτο'γ'γους ^τφ τους (ττΓογγοι/ί 
^ μεν είναι Χευκους εφιζούσης της ιΧύος, τούτους ^ αεί με^ 
Χανας. Τα μεν ουν ττερί τους σττόγγους κα\ την τίον όστρα- 
κοίερμων ^ενεσιν τούτον εγει τον τρόττον. 

^ γίγνορται Οίη. Ρ.ϋ*. ^ μακροί Ρ. * μάΚακώτ€ροί Ο*. 7 στριφνό^ 
Τ€ροι Α*.€*.0*. * οί οίη. Ο*. * οί τ Μκ^ινα όλως Ρ. ^ €ντ6ς'] ίν 
τοις Ρ.Α» €».Ό». « &γαν βαββίς Ό». <1 κίκραται Α».€» « 1^€ΐν μίν 
Οίη. Ρ,ϋ». ί μίΚανίς (Ισι Α».0». ^ τ6 Α»Χ». 1» κατά ΟΧΏ, Α«.€». 
' σνγκ€κΚίμ€νοι Α*Χ*. ^ τίσσαρ^ς Ρ.Ο*. ^ ^ιατμηθ^ν] ονθίν Ρ.Ό*. 
™ κα\ γ\ισχρ6τ€ρ6ν €στι Ό*. ** πν€υμονω^€ς Α*.0*. ο ωμο\ΑγψΓ€α. Ρ. 
Ρ σπόγγους — π€ρ\ τους οηα. ρΓ. Α*. <1 τό Ρ. ^ μίν οπί. ί». 158 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΏΙΑ Ηιβτ. Αν. 

1 7 Των $€ μαΧακοστρακων οι κάραβοι μετά την όχείαν 
κύουσι κα\ Ίσ^ουσι τα φα ττερι τρεις μηναζ^ • Σκιρροώοριωνα 
κα\ ^ ^Εκατομβαιωνα και ^ Μ,ετα^ειτνιωνα* ^ μετά 3ε ταύτα 
ττροστικτουσιν ιπτο την κοιΧίαν εις ταί Ίττύχας^ και ανζάνε- 

2 ται αυτών τα φα ωσττερ οι σκωΧηκες. Ιο ^ό αυτό τούτο 
και ετΓΐ των μείΚακΙων ^ εστ\ καΐ των ιχθύων^ ^ όσοι ωοτο- 
κονσιν αυξάνεται γά^ο ττάντων το φόν. Το μεν ουν φον 
γίνεται ^^αθυρον των καράβων^ 8ιηρημενον εις οκτώ μοίρας. 

3 Καθ' εκαστον 'γαρ των ενικαΧυμματων των εκ του ιτΧα'γίου 
ττεψυκότων εστί χον3ρω3ές τι ττρος ^ο ττεριψύεται^ και το 
οΚον 'γίνεται ωσττερ βότρυς* σχίζεται 'γαρ εκαστον εις 

4ΤΓ\είω των -χονίρωίων. Ύαΰτα 3ε 3ιαστεΧ\οντι μεν γίνεται 
^ φανερά^ ττροσβλετΓοντι 3ε συνεστηκός τι φαίνεται* και 
^γίνεται ^3ε μέγιστα ου τα ιτρος ^τφ ττόρφ άλλα ^τά κατά 
μέσον, ελάχιστα όε τα έσχατα. Ιο όε με^γευος β των ωων 

Β των μικρών εστίν ήλίκον ^ κεγχραμίς, * Ουκ ευθύς 5* εστ)ν 
εχόμενα του ττόρου, άλλα ιτατα μέσον" εκατέρωθεν *γαρ άττο 
της κέρκου κα\ άττο του θώρακος 3ύο διαστήματα ^ μαΚιστα 
αττεχει' οΰτω ^αρ κα\ τα εττικαΧύμματα ττεφυκεν, Αι?τά 
μεν ουν τα εκ * του ττΧα'γιου ου δύναται συμιτεριΧαμβανειν, 
του 3* άκρου ^ ττροσετΓίτεθεντος καΧύτττει τταντα, και *γΙνεται 

6"τοι/τ αυτοις οίον ττωμα. Άίοικε όε τα ωα τικτουσα 
Ίτροσά^γειν ττρος τα χον3ρώ3η ^τω ττΧατει της κέρκου ^ττροσ- 
ανατΓτυττομενης, και ττροστηεσασα ευθύς κάϊ κεκαμμενη 
^ ατΓΟτικτειν. Τα ίέ χον3ρώ3η κατά τους καιρούς τούτους 
^ αυξάνεται και 3εκτικα ^γίνεται των ^φων" ττρος τα χον3ρώ3η 
^αρ ατΓΟΤικτουσι, καθαττερ αι ^σηττίαι ττρος τα ^ κΧήματα 

8 σκίροφοριωνα Α*.Ό*, σκιροφορίωνα Ρ, * ίκατομβαίωνα Ρ. ^ /χ€- 
ταγίίτνιώντα Α*, μίταγατνίονα Ρ. """^ μίτα ^6] και μ€τά Ρ.Ο*. * αντ6 
*€ Α».€«. 7 €ίνι Α». « οσα Ρ.Ό» » ψαίνρ6ν Ρ.Ό». ^ γ Α«.€». 
« φαΡ€ρόν Ό». ^ ^€ ρθ8ΐ γίν€ταί οπί. Ρ.Ό». * τό πόρρω Α».€». ' τά 
Οίη. Ρ.Ό». ? των μικρών ωών Ρ.Ό» ^ Κ€χραμίς Ο». » ουκ ίση θ* 
€νθνς Α».€». ϊ' €π€χ€ΐ, μάλιστα Α». Ο». * του οίη. Α». «» προσητιτι. 
βίντος Α».€». η τοντ οίη. Ρ.Ό». ο τφ πλάτη οίη. Ρ.Ό». Ρ προσ- 
αναπτνσσομ€νης καΙ συμπιίσασα θ€ ^υβυς Ρ.Ό». *1 άποτίκτ€ΐ Ρ.Ό». 

' αυξάνει βΐ ζώων Ρ.Ό». « σηπναι Α». * κλίματα ΟΟΓΓ. Ρ. ν. 17, ι8. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ε. 159 

και τον ψορυτόν. "ΆχοτΖ/πτει μεν ούν τοντον τον τροττον^ 7 
συμιτί'^ασα δ' ενταύθα μάλιστα ^ εν είκοσιν ημεραις άττο- 
^άλλεί σνν€στηκο9 και αθρόον^ ωσττερ φαίνεται καΐ βιττοί' 
€Ϊτ €Κ τούτων ^γίνονται οι καραβοι εν ήμεραις μάλιστα ττεν» 
τεκαΐίεκα, κα\ λαμβάνονται ττολλακις ελαττονς η ίακτυ- 
λιαΐοι. ^ ΤΙροεκτΙκτει μεν ονν ττρο αρκτούρου, μετά 8* 8 
αρκτουρον αττοραλλει τα ωα. Ιων οε ^ κνφων καριοων η 
κνησίί εστί Ίτερι τετταρας μήνας, Τινονται 8* οι μεν καρα^ 
βοι ^ εν τοις ' τρα'χεσι κάϊ ττετρώ^εσιν^ οι 5' αστακοί εν τοις 
λείοις' εν 3ε τοις ττηλώίεσιν ού8ετεροι' 8ιο και εν Έλλι/σ•- 
ΊΓοντφ μεν και ΐΓερ\ θασον αστακό] γ/ι/ομται, ττερ) 8ε το 
Σι*γειον κάϊ τον ^^Άθων καραβοι, Αιασ η μαίνονται 8ε τους 9 
τότΓονς οι αλιείς τους τε τρα')(εϊς κάϊ τους ττηλώ^εις ταίί τε 
ακταΐς και ^ τοις άλλοις ^ τοις τοιούτοις σημείοις, όταν βού- 
λωνται εν τω ττελα^ει ττοιεΐσθαι την θηραν. Τινονται ί' εν 
μεν τφ ^ "χειμωνι και τω εαρι ιτρος τζ γ^ μάλλον^ του 8ε 
νερους εν τω ιτελα^γει, " όιωκοντα οτε μεν την αλεαν οτε όε 
το "^ΰ^χος. Ύοΐς 8ε γρόνοις ΤΓαραττλησΙως ^ και αι καλού" ίο 
μεναι άρκτοι τικτουσι τοις καραβοις' 8ιο κα\ του "χειμωνος 
κα\ ττριν εκτεκεΐν του έαρος αρισται εισιν^ όταν ί' εκτέκωσι^ 
χείρισται, *Εκ8ύνουσι 8ε το κέλυφος του ^ έαρος ^ ωσττερ οι 
οφεις το καλούμενον ^ηρας^ κα] εύθυς ^ γινόμενοι κα\ ύστερον 
κα\ οι καραβοι κα\ οι καρκίνοι. Έιΐσ) ^' οι καραβοι μακρό^ 
βίοι Ίταντες. 

α όε μαλάκια εκ του " συνουασμου και της οχβίΟί ωον ι ο 
ίο'χει λευκόν' τούτο 8ε *γΙνεται τω χρόνφ, ωσττερ τα των 
σκληρο8ερμων^ "^αθυρόν. Και αττοτικτει 6 μεν ' ττολύττους 
εις τα9 Θαλαμα9 η εις ^ κεράμιον η τι άλλο κοίλον ομοιον ^ %ν] δ' €ν Α*. "^ πρθ€Κτίκτονσί Ρ.ϋ*. * φύκων ή κννησίς Ιση 

καρί^Μν π€ρ\ τεσσάρας Ρ.Ο*. Υ «V] πρης Π». * τραχώ^€σι Ρ.Ο». 

* αθω Ρ.Ό». 1> τοις \χίτΟ\:)Ί(\\1& ΟΜ. Ρ.Ό». « €αρί καί τφ χ€ίμωνί Ρ.Ό». 
^ ^ιωκονσι θ* ότ€ Ό». ^*καί ΟΠΙ. Ο», «αϊ αι κάΚούμ€νζα Άρκτοι ρ08ΐ καράβοις 
ροηίΐ Ό». ^ ά€ρος Α». ? γ€νόμ€νοι και νσηρον κα\ οι καρκίνοι και οΐ 

καραβοι Α».0». ^ σνκδοίασ/ΑοΟ Α». * ποΧνπονς η €ΐς Ρ.Ό». ^ Κ€ρά' 
μ€ΐον Ρ. 1 6ο ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΧΜ Α Ηιβτ. Αν. 

βοστρνχίοις ^ οίνάνθηί και Χθίκης καρττφ^ καθαττερ ^Ιρτρ-αι 

2ΤΓρότ€ρον. ^*Έκκρ€μαννυνται "ίε ττερί την θαΧάμην τα ωα, 

οταν 6ΚΤΈΚ9Ι. Ιο 0€ ΤΓΑηυος "εχβι τοσαντα φα ωστ βξαι- 

ρ^θίντων ίμττΙττΚαται αγγ€Ϊον ττοΧΧφ μ€ίζον τηί κεψαΧης^ 

$€ν ^§ €•χ€ΐ τα ωα. Τα μερ ούν των ττοΧιπτόίων μεθ* ^ημέρας 

^ μαΧιστα Ίτεντηκοντα γ/ι/βται ^εκ των αττορρα^γεντων 'ιτο- 

λιτϊΓοΛα, κάϊ εζερττει^ ωοΊτερ τα ψαΧάγγια^ ττοΧΧα το χλ^- 

θος' ων η μεν καθ^ έκαστα φύσις των μεΧων ουνω ίιαίηΧος^ 

η 5* δΧι; μορψη φανερά. Αια 3ε την μικρότητα και την 

4ασθενειαν φθείρεται το ττΧηθος αντων. ^*Ή3ι; δ* Λτηται 

κα\ ούτω τταμτταν μικρά ωστ ^ αίιαρθρωτα μεν είναι ^ άτττο^ 

μένων 3ε κινεΐσθαι• Α/ 5ε ^σηττιαι αττοτικτονσι^ και ^γίνεται 

όμοια ^ μνρτοΐζ με^άΧοις ' κα) ^ μεΧασιν* και άΧΧήΧων βχο- 

μενά εστιι/, ^^ οίον βότρυς το ττάν^ τΓερητετΓΧε^μενα ^ ενι τινι, 

5 κα\ ουκ εναττόστταστα άΧΧήΧων• ^ ^Ετταφιησι γιρ 6 αρρην 
ν*γρότητα τίνα μυζώ3η' ο την ^Χισγρότητα ^τταρεχει. Και 
αυζανεται όε * ταύτη τα ωα, και ενυνς μεν εστί Αευκα, οταν 
^ 3* αφζ τον ^ θοΧόν^ κάϊ μειζω ^ και μεΧανα. ^Οταν 3ε 
^ σητΓΐ3ιον 'γενηται, οΧον εκ τον Χευκοΰ ^ 'γενόμενον βσω, 

6 ^τούτον ττεριρρα'γεντος ε^εργεται. Τινεται ^3* αν το ττρω- 
τον αττορράνη η θηΧεια^ ^ οίον χαλαζία* εκ ^αρ τούτου το 
*^ σητΓΐ3ιον Ρ φύεται ^ βττί κεφαΧήν^ ωσττερ οι όρνιθες κατά 
την κοιΧίαν ττροσηρτημενοι. Πο/α 3ε τις εστίν η ιτρόσφυ^ 
σΐ9 η όμφαΧώ3ης, ουττω ύττται^ ττΧην οτι αυξανομένου του 
σητΓΐ31ου αε\ εΧαττον γίνεται το Χευκον^ και τεΧος^ ωσττερ 

7 το ώχρον τοις ορνισι^ τούτοις το Χευκον αφανίζεται» Μβ- 1 οΐίνάνθης Ο». « €κκρ€μάνυντΜ Α». » θ€] μ€Ρ Ρ. ο Ίσχ^ι Ρ. 
Ρ ψ Ρ.Α*.0*.Ο*. *1 ήμίρορ Α*. "^ /χαλιστα π€ρ\ π€ντηκοντα Α*.0*. 
8 ίκ] άπ6 Ρ.Ο*. * πολυπόδων 0^, ποΚνποια Ό*, ίΓθλΐΛΓ€Μΐ Ρ. ▼ ήδ' 
ρΓ. Α*. "^ άδιάπτοοτα Ώ^, ^ σψτυαι Α*, αΙ βοΐβΐ. 7 μνμτοΐς Ρ. 
2 καϊ οίη. Α».0». » μ€Χ€σιν €«. Λ(1(1ίΐ Ρ. €παφΐ€Ϊ γάρ τ6ν θάΚον, ΌΚ 

€παφίησί γαρ τ6ν Θόρον. ^ οίον 6 βότρυς Ρ. ^ τυη 4νι Α*.ϋ*. ^ άφίησι 
Ρ.ϋ». β παρ€π€ΤΜ Ο» ί ταύτα Α». » ** Οίη. Ο. ^ 6ορ6ν Α^Ο^ 
θόρον Ρ.ϋ». ί κα\ οίη. Α».€». 1ε σηπνδίον Α», ^γινόμ^νον Α«.€«.Β«. 
™ τοντον] τότ€ Ρ.Ό*. "^ ^€ Γ0 ?σω πρώτον &Γαν άπορράιηι Ρ. Ο•. 

ο οίον η χάΚαζα Α».€». Ρ φαίνεται Ο». <1 «Τί την Κ€φαΚην Α». ν. ϊ8. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ε. ι6ι 

'γίστοι ίβ φαίνονται ττρωτον^ ωσττερ καΐ ίν τοΓί αλλοέί, κα\ 
€ν τούτοις οι όψθαΧμοΙ. ^Ωών ίψ^ ο3 το Α, όψθαΧμοι βφ' 
^Λν το Β Γ, το σητΓΐ^ιον * αύτο βφ' ο? Δ. Κι/« ίέ τοί? 
Ιαρος, άτΓθτΙκτ€ΐ 5* €ΐ^ ημ^ραις τΓ€ντ€κα18€κα' όταν 5' άττο- 
τάτι; τα ωα, «γίνεται β)/ αλλαΐ9 ττεντβκαΐ^βκα ημίραις οΐον 
ρα•γ€9 βότρυος^ *ωι/ ττβριρραγντων €κ8ύ€ται €σωθ€ν τα σψ• 
ττί^α• Έάν δβ τίί ^ ΊΓ€ρισ'χΙσνι ττρότερον ηΒη τετεΧειωμέ^Β 
νων, ττροίενται κόττρον τα οτηττί^ια^ κάϊ το γρωμα μεταβάλω 
Χβι €ρυθρότ€ρον 'γινόμβνον €κ Χευκοΰ 3ια τον ψόβον. Τα 9 
μ€ν €$ν μαΧακόστρακα αυτά ^ νψ* αυτά θέμενα τα ωά 
έτΓψάζα^ 6 ίέ ΊΓοΧυτΓονς και η σηττια κα\ τίλλα τα τοιαύτα 
&η'0ζ6ντα^ *ο? αν τα κυήματα αυτών ^, μαΧιστα μεν η 
σψτία' ΤΓοΧΧάκις 'γαρ ύττερψαΐνεται ττρος τη «γ^ το ^ κύτος 
αυτής• υ 0€ ΤΓοΧυτΓους ο υηΑυς οτ€ μεν εττι τοις φοις οτε 
Χ* εττί τφ στόματι ^ ιτροκαθηται της θαΧαμης^ την ττλβιττα- 
νην ^εττεγων. *Ή ίέ σηττια ττρος την *γην εκτίκτει ττερ) τα ι ο 
^ φυκΙα κάϊ τα ^ καΧαμώίη^ καν τι § ^τοιούτον εκβεβΧημβ^ 
νον, ^ οίον ΰΧη^ κΧήματα η Χιθοι' καΐ οι άΧιεΐς 8ε ^ κΧηματΙ^- 
9ας τίθεασΊν εττίτηΧες' κα\ ττρος ταύτα εκτικτει μακρόν κα\ 
σννεγες εκ των ωων^ οΐον το των βοστρύ-χων, "Ά-ττοτ/ιττίΐ 1 1 
ίε και αίΓορραινει ε^ ^ άνα'γω'γης, ως μετά τόνου ^γινομένης 
της ^Ίτροεσ-εως» Αι 8ε τευθι3ες ^ττεΧά^γιαι αττοτικτουσιν 
ΤΟ ο ωον, ωσιτερ η σηττια, αττοτικτει συνεγες. ϋίστι οε 
καΐ 6 τευθος κάϊ ή σηττια βραχυβιον' ου 'γαρ ίιετίζουσιν, ει 
μη τίνες ^ όΧΐ*γαι αύτων' ομοίως 8ε κάϊ οι ττοΧύτΓθ3ες. ΤΙνε- 1 1 
ται 5* εζ ενός ψοΰ εν σηττ18ιον' ομοίως 3ε καϊ εττϊ των τευθι- 
8ων έχει. Αιαψερει 8' ^ η αρρην ^ τευθίς της θηΧείας' έχει Γ ων] οΐ Ρ.ϋ». 8 αύτ6 € • Γ0 δ' «ψ ου τ6 ί Ρ, αύτ6 τό € Β». * ων] 
ίΧασσονς ων Ρ.Ό*. ^ π^ρίσχισΰγι Α*.€». '^^'^ νφ' αυτά] και υπ αντά 
Α*.0*. * ον — μίν] ού ταντά κυήματα αυτών μαΚιστα θ€ Ρ.ϋ*. 7 κήτος 
Α*. * προσκάέψαι Ό». » νπ€ρ€χων Ρ.ϋ*. ^ φνκια Ρ.Ο*, φυλακία 
Α*Χ*. ^ κάΚαμύνδια Ρ. «^ τοιαύτα €κβ€β\ημ€να Ρ. * οίον οΓγ υλι; Α*, 
ί κΚηματα Ο», κΚίματα Α*. ? βναγωγης €*. ** προθίσίως Ρ, προσθί- 
σ€ως ΟΟΓΓ. Α». « πλάγιαι Ρ.Ο». ^ ολίγοι Ρ». 1 6 Ρ.Οδ.Ο». «» τ€ν- 
ΰ6ς Ρ.Ό». 

νΟΙ.. IV. Μ ι62 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΧΜΑ Ηιβτ. Αν. 

*γαρ η θηλαα^ βαι/ ης ίιαστειλας " θ^ωρησίβ την κόμην είσω, 
^ίρυθρα 8ύο οΐον μαστούς^ 6 ^ αρρην ουκ βχβι. *^Η ίέ σηττία 
τουτό τ έχει ίιαψορον^ κάΙ οτι ^ττοικίλωτερός ίστιν 6 αρρην 
τη9 θηΧβΙας^ καθάτΓ€ρ είρηται ττρότερον. 
1 9 ^ Τά ί' €ντομα των ζφοον οτι μεν βλάττω εστί τα άρρενα 
των θηΧειων καϊ εττιβοάνει άνωθεν^ κα\ ττως ττοιεϊται την 
ό•χεΙαν^ και οτι ^ιαΧύεται μόλις, είρηται ττρότερον' όταν 3* 
οχβι/Ο^, τα-χείύς ^ττοιεϊται "τα Ίτλεΐαττα τον ^τόκον οσα όχεύ^ 

ιβταέ. Ύικτει ^ε ττάντα ^σκωληκας ΊτΧην 'γενος τι ^Ιητχων' 
αύται 3ε σκΧηρόν, ομοιον ^κνήκου σττερματι, εσω 3ε * χνμα• 
"Έι: 5ε των σκωΚηκων ουκ εκ μέρους τίνος γίνεται ^τ6 ζωον, 
'ωσττερ εκ των φων, άλλ' ^ολον αυξάνεται και ίιαρθρούμενον 

3 γίνεται ^το ζφον. ΥΙνεται 3ε αύτων τα μεν εκ" ζφων των σνγ- 
γνων, οίον φαλάγγια ^'τβ και άραχνια εκ ψαΧα^γων καΙ 
αραγνιων, κα\ αττελαβοι καΐ ακρι3ες καϊ τέττι^ες' τα 3* 
ουκ εκ ^ψων αλλ αυτόματα, τα *^ μεν εκ της οροσου της εττι 
τοις ψύΚΧοις ^ ττηττούσης, κατά ψύσιν μεν ® εν τω ^ εαρι, 
7Γ0Λ\ακις β οε και του χειμωνος, όταν ευόια και " νοτιά * γβ- 
νηται ττΧεΙω γρόνον' τα 5* εν βορβόρω ^ κα\ κόττρω ^ αηττο' 
μενοις, τα 3* εν ζύΧοις, τα μεν ψυτων, τα 3* ^ εν αυοις η3η, 
τα 3* εν θριζΐ ζωωι/, "τά ίε εν σαρκϊ των 'ζωων, τά δ' εν 
® τοις ττεριττώμασι, κα\ τούτων τά μεν Ρ εκκεγωρισ μένων, τα 
ύ ^ετι όντων εν τοις ζωοις, οΐον αι καΧούμεναι εΧμινθες. 

^Έστι 5* αύτων γνη τρία, ^η τε ονομαζόμενη ττΧατεΙα, και 
*αι στρογγυΚαι, κα\ ^τριται αϊ ^ ασκαρί3ες. Έ#γ μεν ουν 

η θ€ωρτί Ρ.Ό». ο ί*ρν6ρα] €ντ€ρα Ρ.Ο». Ρ 7Γθ4κιλώτ€^ι/ Ό». <1 Τά 
— πρότ€ρον ΟΜ. ρΓ. Α». "Γ προΪ€ται ϋ». β τά ΟΜ. Ρ. Β». * τράπορ Ρ. 
▼ σκωΚηκα Ρ.Ο». ^ κρικον Ρ.Α«.€».Ό». « χνμΛ Α», ^γχνμΛ Ρ.Ι>. 
Υ τό Οίη. Ρ.ϋ» « ώσϊΓ€ρ— ίφον Οίη. Ο». » δλον] ώί Α». ^ τ6 βΐ 
ΐηοχ Τ€ οίη. Ρ.Ό». β μίρ] ^€ Ρ. ^ ίπιπιπτονσης Ρ.Ό». « Ιν] €ν οδν 
Α* οίη. Ρ.Ό». ^ άίρι Α». « *€ γίνετω, καϊ Ό». *» νόηα Ο». * γ(ρη^ 
ται Ρ. 1^ καϊ] τίι ^ ίν Α*.0». ^ σηπομίνγ Ρ, σηπομΛνγι Ό». ™ €ν 
αΰοις Β&δίΐββηβίβ: «V αϋτοίς Α».€», ίαντοίς Ρ.Ό». ^ τά ^* €ν σαρκΧ 

των ζ<^ων ΟΜ. Ρ.Ό». ο τοϊς] τισι Ρ. Ρ €γκ€χωρισ μίνων Α», €ΚΚ€χρω~ 
σμίνων Ρ, ίκκίχ^σμίνων γρ, Α». <1 ?η 3ντων] €Κ των Ρ.Ό». ' α^ ^^ 
οι^ο/ζιι{($/χ€να( 9ΓλαΓ€Μ» Ο». 8 αί 0Π1. Ρ. * τρίτοι αί] αί τρίτοι καλονηταλ 
Ρ.Ό». « ακορί^€Γ Α».€». ν. ι8, 19- ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. 163 

τούτων €Τ€ρον ^ ούθβν γ/μβται* ι} ^ ί β πλατεία ττροσΊτέψυκβ 

* Τ€ μόνη τφ €ντ€ρφ κάί αττοτικτει ^ οίον σικυου σιτέρμα^ φ 
^ινάσκουσι σημεΐφ οΐ ιατροί τους Ι-χοντας αυτήν, ΤΙνονται 5 
ί* α/ μ£ν καΧούμ€ναι "^υχαι €Κ των ' καμττών, * α? ^γίνονται 
«Γί των ψΰλΧων των χλω|θωι/, και μάΚκττα ίττί της ραψάνου^ 
^ήν καΧοΰσι τίνες κραμβην^ Ίτρωτον μεν βΧαττον κέ'γχρου^ 

* €?τα μικροί ^ ατκώΧηκες αυξανόμενοι^ ίττειτα εν τρισϊν ήμεραις 
καμτται μΛκραΙ' /Χ€τα ίέ ταύτα αύζηθεΐσαι ακινητίζουσι, και 
μεταβαΧΚουσΊ την μορψήν, κάϊ καΧοΰνται ^ γρυσαΧΧίίες^ και 
σκΧηρον εχουαι το κεΧυψος^ άιττομενου 8ε κινούνται• ^ΤΙροσ^β 
ίχονται 3β ττόροις αρα•χνιώ8εσιν ^ ούτε στο/χα εχουσαι ουτ 
αλΧο των μορίων ^ 3ιά3ηΧον ούθέν. θρόνου 5' * ου ττοΧΧοΰ 
ίιεΧθόντος ττεριρρή^γνυται το κεΧυψος, και ^εκττετεται εζ αυ- 
τών ΊΓτερωττα ^^α, αί καΧουμεν ^υγάς. Το μεν ουν ττρώ-; 
τον, αταν ωσ-ι κάμτται, τρέφονται και ^ττεριττωμα αψιάσιν' 
όταν ίέ ^ενωνται ® 'χρυσαΧΧίίες^ ^ ούθενος ούτε γεύονται 
ούτε Ίτροιενται ττεριττωμα. Τον αι5τον ίέ τρόττον κάϊ ταλλα 
δσα 'γινεται εκ σκωΧήκων^ κάϊ ° όσοι εκ ® συνδυασμού «γίνονται 
\(^ων σκώΧηκες^ κα\ όσοι άνευ όχειας. Και 'γαρ Ρ οι των 8 
μεΧιττων καϊ ^ ανθρηνων κάϊ σφηκών όταν μεν νέοι σκώΧηκες 
£σι^ τρέφονται ^ τε κα\ κόττρον έχοντες φαΐνονται' όταν 5* 
€Κ των σκωΧήκων εις την ίιατύττωσιν εΧθωσι^ καΧοΰνται * μεν 
νυμφαι τοτε^ ου Χαμβανουσι ίε τροφην ού§ε κόττρον *?γ' 
εχουσιν^ άλλα ^ ττεριειρ'γμενοι άκινητίζουσιν εως αν αύζηθω' 
σιν' τοτβ ί' εξέρχονται ^ ίιακό^^αντες ω * ^ταταλι/λβιττται ό 
κντταρος, ΤΙνονται 8ε καϊ τα ^ υττερα καϊ τα ιτηνία εκ τίνων 9 

▼ (Λθίν η γΙν€ΤΜ Ρ. ^ π\ατ€ία θί Α*.0*. * Τ€ μόνη] μόρψ Ρ.Ό*. 
Τ οίον] τι οϊορ Ρ,Ο*. * κάμπων Α*. * αί ^€ γΙνοντΜ €Κ Ρ. Ο*. ^ ήν 
καί καλ. Ό*. β Ι?Γ€ΐτα Α».0*. <1 σκ, καϊ ανξ. Ό». « Ιΐίο βΐ 8βθΙ. 6. 
χρνσάλΙ^€ς Α*. ' πΐρί,ίχονται Ρ.Ό*. 9 οΰτ€ Β€ στόμα ^χουσιν Ρ, οι οϋτ€ 
στόμα ίχουσιν Ό*. ^ ονθ^ν^ΜηΚον Ό*. ^ ον ΟΜ. Ρ.Ό*. ^ €κπ€ττ€ται 
Α*, ίκπνττονται Ρ, ίκπίτονταί Ό*. ^ περιττώματα Ο*. ^ονθίν Ρ.Ό*. 
η έσα Ρ.Ό». ο συνδυασμών Α*. Ρ οι] €Κ €*, οίη. Α*. <1 άνθρινων Ρ. 
«• Τ€] ^ν Ρ.Ό*, β /Λ€ν 0^1/ ιπ;/Αφ<Μ Ρ.€*. * ?Γ 0Π1. Ρ.Ό* ^ π€ρΐ€ΐ(τγμ€' 
ΜΗ άκίνητίζουσιν μέχρις Ό*. '^^'^ ^ιοΛί^ψασοι Ρ.Ό*. * κατάΚίληττται Ρ, 
«αταλ€λ€ΜΠ'<Η Ό*. 7 πηνία και τά ϋπερα Ρ.Ό*, υπερα κα\ τά υττηνια 

Α*, ε* 

Μ 2 ι64 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Αν. 

* τοιούτων αλλβΰΐ/, αϊ κυμάίνουσι 7^ ττορ^ία κα\ * ΊΓροβ&<Γ(Χι 
τω €Τ€ρω κάμ'^αο'αί ίτηβαΐνουαην' €κα<Γτον 5έ των * ^ι^γνο- 

^ο μένων το οίκεΐον γρωμα \αμβαν€ΐ αττο τ^ί καμίτη^» ^Ειτ ίε 
τίΐ/09 σΊ^ώλ^;^^09 ^ιεγάλοι;, δί ^βί οίον κέρατα καΐ ίιαψέρα των 
αλλωι/, ^*γΙν€ται ^ττρωτον μβν μ€ταβα\6ντος τον α7^ώ\ηι^ος 
κάμΊτη, €ΐΓ€ΐτα ^ βομβύλίος^ €κ 5ε τούτου ^ν€κύ^λθ9' ^ €ν ^ζ 

1 1 5ε μησί μ€ταβά\\€ΐ ταύτας τας μορψάς ιτασας. Έ#γ 5έ 
^ τούτον τον ζώου κα\ τα βομβύκια άναΧύονσι των *γυνύικων 
τίνέί αναττηνίζόμεναι, καττατα ύψαΙνουσΊν' ιτρώτη 5ε λέγεται 

12 *> νφηναι €ν Κω ^ ΤΙαμφΙλη ^ Πλάτεω θνγάτηρ. Έιτ 5έ των 
σκωλήκων των έν τοις ζνΚοις τοις ανοις οι * κάραβοι γίνονται 
τον αυτόν τροττον "Ίτρωτον μβν " ακιντ^τισαντων των σκω^ 
Χηκων^ είτα ττεριρρα^ίντος του κελύφους εζερχονται οι * κά- 
ραβοι, ΈΐΓ 5έ των ^ καράβων γίνονται ^ αι ^ ττρασΌΚΟυρίίες' 

ι^^ίοτχουσι 5έ ΐττερα κα\ αύται. "Έιτ 5έ των εν τόΐς ττοταμοΐί 
ττλατεων ζωναριών των εττίθεόντων ' οι οιστρόι' 3ιο και οι 
Ίτλεΐστοι ττερί τα ΰ3ατά ^γίνονται * οδ τα τόιαΰτά ^ εβττί ζ^α. 

14 Έκ 5έ ^μελαίνων τίνων και δασειών ου με^αΚων καμητων 
Ίτρωτον ^γίνονται * ττυ^οΧαμίΓίοες, οι/χ αί ^ ιτετόμεναι' ύΡται 
5έ τταλιν μεταβάλΧουσι^ και γνονται τττερωτα ζωα ■ εζ αυ- 
τώι/, οι καλούμενοι βοστρυγρι. Α/ 5* εμττιίες ^γίνονται εκ 
των ασκαριόων, Λι ό ασχαριόες γνονται εν τε τη ιλυι των 
φρεάτων κα) οττου αν * σύρρευσις '^ενηται ύδατος ^ *γέώ^ 

15 εχοι/σα υττόστασιν. Το μεν ουν ττρωτον ^ αύτη η ίλύί ΟΊρτο- 

2 τοιούτων ίίλΧων] καμπόίν τοιοντωρ Ρ.Ο^. & προσβασαι 61 ΠΙ ΟΧ γ€νων 
Ρ.Ο^.ϋ*. ^ γίρίταί ^€ πρ. Ρ. « πρώτον μ€ταβάΚλοντος Α*.0*, 

<1 βομβνΧις Αβ.Ο». « νβιαί^αλλοί ϋ», σιτυθαλλοΓ Ρ. ί ίξ μησΙ μ€ταβαΚ. 
\€ί ^€, 0ΐηί88& €1», ρ. ? του ζώου τούτου ϋ». *» ύφαΡΜ Ρ.Ο». * ιτασα- 
φίλη Ο*. ^ πλαΓ€ω €*, λατούω Ρ, Χατώου Ο». ^ ΐΐίΓΟ^ίςΐΙβ καράβωι 
Α*, κοφάμβίοι Ο*. ™ πρώτον μίν ΟΠΙ. 1)*. "* άκινητισάντων — του\ 

υμην τις άκαηρ: των σκ. νοείται. π€ριρραγ€ντος ϋ του Ρ.Ο*. ο κραμβων 
δο&Ιί^βΓ, σίμβλων Α», σίμ^ων €». Ρ αΐ ΟϊΏ. Α».0*. <1 πρασουκα•- 

ρίΒ€ς Ο». Γ ^χουσι Ρ.Ό». 9 οί οίστροι Οίη. Ρ.Ό». ^ οί] και Ρ.Ό». 
^ ίώα €στί Α^.Ο». ^ μελαίνων τινών και Βάσεων Ρ.Α».0».Ό». * πυρο^ 
\αμπίΒ€ς Ρ.Ό». Υ πνττόμίναι Ρ. * ίξ αυτών"] €ξ αυτών ^€ Ο», και ίξ 
αυτών Ρ.Ό». » σύρρψισις Ρ, συρρύασίΐ Ο». ^ γαιώΒη ίχουσα» Α». 

β αχ'τη Α».€». ν. Ι9• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 165 

μίνη 'χρωμα Χαμβανα λα/ιτοι/, είτα μίλαν^ τ^λειττώσα ί' α/- 
μ4κτίο3€9' όταν ίβ τοιαύτη ^γίνηταί, φύεται ίζ αύτης ωοητερ 
τα φυκΙα μικρά σφόδρα κα\ ίρυθρα' ταΰτα ίε χρόνον ^ μεν 
Ύΐνα κινείται ^ ττροστΓεφυκότα^ εττειτ αττορρα'^εντα φέρεται 
κατά το ΰίωρ^ αϊ καΧούμεναι άσκαρι8ες. Μεθ' ημέρας ί' 1 6 
οΚίγις Ίστανται όρθαι εττι του ν3ατος άκινητιζονσ'αι και 
σκΚ^ραΙ^ καττειτα ττεριρρα^γέντος ® του κελύφους η εμττίς ανω 
ίτΓΐκάθηται^ εως ^ αν ηΧιος η ττνεΰμα κινησι^' τότε *^ 5' η3η 
^ ττετεται. ΪΙάσι 3ε καΐ τοις αΧΧοις ' σκώΧηζι και τοις ζφοις ι η 
τοις €κ των σκωΧηκων ττεριρρη^γνυμενοις η ^ «/>χ^ 'γΐ'γνεται 
της 'γενεσεως ύφ^ ηΧιου η ύττο ττνεύματος. Μαλλοι/ ίέ καΐ 
θαττον γνονται αι ασκαρ18ες εν τοις εχουσι τταντοίαττην ι/ττο- 
στασιν, οίον ^ ΙΑετ^αροϊ τε ^γίνεται κα\ εν τοις ερ*γοις' ΰτήττε^ 
ται γαρ ™ τα τοίοντα θαττον. " Και μετοττώρου 8ε *γινονται 1 8 
μαΧΧον' τότε *γαρ ®το ύ^γρον συμβαίνει ^ είναι εΧαττον. Οι 
ίέ ^κρότωνες γνονται εκ της α'^ρώστεως^ αι ίέ μηΧοΧόνθαι 
εκ των σκωΧηκων των εν τοις ^ βοΧιτοις κα\ των όνι^ων. * Οι 
9ε κανθαροι ην κυΧίουσι κόττρον, εν ταύτνι * φωΧεύουσί τε τον 
χειμώνα και ^ εντίκτουσι ^ σκωΧηκια^ εζ £ν γνονται ^ καν^ 
θαροι. γίνονται $ε και εκ των σκωΧηκων των ^ εν τοις κ) 
* όσττρίοις τττερωτα Χ^φα ομοίως τοις ειρημενοις, Αι 8ε μυϊαι 
εκ των σκωΧηκων των εν τ^ κόττρω τη χωριζομέν/} κατά /χβ- 
ρος' ίιο κα) οι ιτερι ταύτην την ερ'γασίαν οντες μάχονται 
χΐιορίζ^ιν την αΧΧην την μεμι^γμένην^ και Χε'γουσι * τότε κα^ 
τ^ιρ^γάσθαι την κόττρον. *^Η ί' ^ΡΧ*ί '^^^' ^σκωΧηκιων μικρά' 2ο 
ττρωτον ® μεν γαρ κα\ ενταύθα ερυθραίνεται και εζ ακινησίας 

β Τίνα μίν Ρ. <^ προσπ€φνκότα ίηΐρρ : ΰΟ(ϋθ68 7Γ€φνκότα. β του οιη. 
Αλ.Ο. ^αρ]βίίν Α«. « δ' ήδη"] φη Α», ^η Ρ.Ι>. »» π€τστα* Ο», 
π^ταται Ρ, πίττανται Α*. * ζώοις κμ σκώληζι Α*. ^ αρχ4 φαίνεται γι- 
¥€σβαί της γ€ν€σ€ως η νφ* Ρ.Ό*. ^ Μίγαροΐ] μ€ν γάρ οί Ρ. ™ τα τοι- 
αυτα] ταντα Α» Ο». » καϊ] τον Ό», και — «λατΓονθίη. Ρ. ^τ6 οίη. ϋ». 
Ρ €ΐναι] μάλλον ίΐραι Α». <1 κρότονα Ρ. »" βο^ντοίς Ρ, βοΚβίτοις Α».0». 
β αϊ Ρ.1>. * φωλονσί Ρ. Ο», ν ^κτίκτονσι Ρ. Ο». ^ σκωληκα Ρ, σ«ώ- 
λ^χαί ϋ». χ σκανθαροί Ρ. Υ €ν οΐΏ. Α». Ο», ζ κυπρίοις Ρ. » κατ€ρ- 
γάσθαι τόη Ι)*, Κ(χτ€ργάσασΘαί τότ( Ρ. ^ σκώΚηκων Α*. ^ μίν γαρ και] 
γάρ Α».0Λ. 

Μ 3 1 66 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

Χαμβάνα κΊνη<ην οίον ττεφυκότα' €ΐτα σκωΚηκιον αττοβαιν^ί 
ακίνητον' είτα κινηθεν ύστερον γίνεται ακινιγτον τταΧιν εκ ίβ 
τούτου μυΐα ^ αιτοτεΧεΐται^' και κινείται ττνεύματος ^ ηΧίου 

21^ γενομένου. Οι ίε μνούττες ^γίνονται εκ των ζνΧων, ΑΙ ίβ 
' όρσοίάκναι εκ των ^ σκωΧηκιων μεταβαΧΧόντων' τα ίε σκω- 

22Χηκια ταντα ^γνεται εν τοΐζ καυΧοΐς της κράμβης. ΑΙ 3ε 
κανθαρίίες εκ των ττρος ταΐς συκαΐς καμττων και ταΐς αττιοις 
κα\ ταΐς ιτεύκαις {ττρος ττασι 'γαρ τούτοις γνονται σκώΧηκες^ 
καΐ εκ των εν τ^ κυνακανθνι' ορμωσι 3ε καΐ ^Ίτρος τα ίνσώ^η 

23 ίίά το εκ τοιαύτης '^ε'^ονεναι υΧης. Οι 3ε κώνωιτες εκ ^ σκω^ 
Χηκων ο? ^γίνονται εκ της ττερι το όζος ιΧύος* και ^αρ εν 
τοις 3οκοΰσιν ^ ασητττοτάτοις ^ είναι έγγί^γνονται ζφα^ οίον 
εν ^ "χιόνι τ^ ® τταΧαια. ΤΙνεται ^ 3* ή ^ τταΧαια ερυθρότερα^ 
3ιο κα\ οι (ΓκώΧηκες τοιούτοι και 3ασ'εϊς* ^οι 5* εκ της εν 
* Μι;5ία * "χιόνος με*γαΧοι κα\ Χευκοι' 3υσ'κΙνητοι 3ε τταντες• 

24 Ει/ ίέ Κύττρω^ ^ ου ή ^ χαΧκΐτις Χίθος καίεται^ εττί ττολλαί 
ημέρας ^ εμβαΧΧόντων^ ενταύθα ^γίνεται θηρία εν τφ ττυρί^ 
των με^γόΧων ^ μυιων μικρόν τι μείζονα^ υττόιττερα^ & * 3ια 

2ζΤου ττυρος ^7Γη3α κάϊ βα31ζει. * Αττοθνησκουσι 3ε κα\ οι σκώ^ 
Χηκες και ταύτα χωριζόμενα τα μεν του ττυρός^ ^ οι 3ε της 
χιόνος. *Ότ£ 5' εν3έχεται ^ μη ^ κόεαθαι συστάσεις * τινας 
ζφων^ η σαΧαμαν3ρα ττοιεΐ ψανερόν' αυτή '^ο,ρ^ ως φασί^ 

2β^ 3ια ττυρος βα3ιζουσα κατασβέννυσι το ττυρ. Τ1ερ\ 3ε τον 
^^Υττανιν ΤΓΟταμον τον ττερΙ Βόσιτορον τον ^Κιμμεριον ύττο 
τροττας θερινας καταφέρονται ^υττο του ττοταμου οίον θύΧα-^ 
κοι μείζους ^ ραγώι/, εζ ων ρη^νυμενων εζερχεται ζφον τττε" 

^ αποτ€λ€ττ$ Α*.0*. * γίνομίρον Ρ.Ο*. ^ ορ^ο^άκΡΜ Α*.0*. 9 σκω• 
ληκων Ρ.Ο». ^ γίνονται Ρ.Ό». * πρ6ς ϋΐη. Ο». ^ σκωληκίωρ Α*.0*. 
1 άσαίίΓοτάτοίς Ο*, ϊ** €?να* οίη. Ρ.Ό*. "* χιόνι τ€ τ^ Α», βραχιόνι Τ€ τ§ 
€». ο πάΚαι^ σκωΚηκ€ς, γΐνίται Ρ.Ό». Ρ θ* Οίη. Ο». <1 ιταλαχΛ] 

ηάσα Α». ■" οί δ* €« της] ίν θ€ τ^ Α».0». β Μι^^ίςι] €νδ/^ Ό*, (νθρίςι 
Ρ». * χκίι/ι Α».€». ν οί οίη. Α». ^ χαλιτήη^ί Ρ. » ίμβαΚόντ^αν 
Ρ.Ό». 1 μνων Ρ. Α».Ό». « «ατά Ρ.Ό». » βα^/^ι κα\ πη^ Ρ.Ό». 
1> οΐ δί] τα δ€ Α». *^μη] κα\ μ^ Α».0». «1 «αίεσΛϋ Ρ.Α».0». « τιν&ν 
Ρ.Ο». ί θια του πνρ6ς Ρ.Α».0» ί υπάνην Ρ.Ο». ^ κψμΜρικ6ν Ο», 
κα\ μίχρι κα\ Ρ. » €^1 Ρ.Ό». ^ ρογών Α», ρωγών Ρ Χ)». ν. 19, αα ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. ιό; 

ρντον Τ€τράτΓουν' ζ^ ^^ ^^^^ ^ττετεταΐ' μβχρι ίείλης^ κατα^ 
φ€ρομ€Ρου 3€ του ηΧίον ατΓομαραΙν€ται^ και αμα ίνομίνου αττο- 
θνησκ€ΐ " βίωσαν " ημέραν μίαν^ Αο ^^ κα\ καΚ^ΐται έψημβρον• 
Τα ΊΓ\€Ϊ(Γτα ίέ των ^γινομένων Ρ ίκ τ€ καμττων καΐ (τκωΚηκων 27 
ντΓΟ αραχνίων ^ κατ€^^€ται το ττρωτον. Ύαΰτα μεν ουν ^γίνε- 
ται τοΰτον τον τρόττον' οΐ 8ε ' σφήκες οι * ιχνενμονες καΧού' 20 
μενοι {εΙσΧ 3' εΚαττους των έτερων) τα ψαΧά'γ'για αττοκτεΐ- 
ναντες ψερουσι Ίτρος ^τειγίον η τι τοιούτον τρω'γΧην βχοι/, 
και ττηΧφ ^ ττροσκαταΧεΙ'^αντες ^ εντικτονσιν ενταύθα^ καΐ 
^γίνονται εζ αντων ^ οι σφήκες * οι * ιχνεύμονες. *'Έινια 8ε 2 
των κοΧεοτΓτερων καΐ μικρών και ανωνύμων ζωών του ττηΧοΰ 
τρώ^Χας ττοιοΰνται μικρας η ττρος ταφοις ^ η τειχιοις^ και 
ενταύθα^ τα σκωΧηκια ^ εντικτουσιν. ^Ο 8ε γρόνος της γε-3 
νεσεως άττο μεν της αρ'χης μ€')(ρι ^τοΰ τεΧονς σχε86ν τοις 
ττΧειστοις ετττάσι μετρείται τρισιν η ^ τετταρσιν. Ύοϊς μεν 
^ οΖν ® σκώΧηζι κα\ τοις σκωΧηκοει8εσι τοις ττΧεΙστοις τρεις 
γνονται €•7Γτάί€9, τοις 8ε ^ ωοτοκουσι ^ τέτταρες ως εττΐ το 
ΤΓοΧν. Τούτων 8* άτΓΟ μεν της όχειας εν ταϊς ετττα ή στ/στα- 4 
σις γιι/βταέ, εν 8ε ταϊς Χοιτταΐς τρισΙν εττφαζουσι κα\ ^εκΧε^ 
ΊΓουσιν οσα γοι/ω ^ τίκτεται , οΐον νττ ^ αρά'χνου η άλλοι; 
' τίνος τοιούτου. Α/ ίε μεταβοΧάί ^γίνονται τοις ττΧεΙστοις 
κατά τριήμερον η τετραήμερον^ ωσττερ και ™α/ των νόσων 
σνμβαινουσι κρίσεις. 

Ύων μεν ουν εντόμων οΖτος ό τρόττος ° εστί της ^γενεσεως' 5 
φθείρονται 8* ^ ερρικνωμενων των μορίων ^ ωσττερ ^ηρψ τα 
μείζω των ζψ(ιον' οσα 8ε τττερωτά^ καΐ των ^τττερων συσττω^ 1 πεταται. Α*, ΐΓ€ταται Ρ. ο* βιουν Ρ.ϋ*. "* ημίραν μίαν ίώ"] ημίρας 
Βνο Ρ. ο καί οΠϋ. Α*.0*. Ρ €ΚΤ€ καμπών καϊ] καμπών €Κ των Ρ. Ι)*, 
ί π€ρί€χ€ται Ρ.Ό*. ^ σφηκ€ς καϊ οΐ Α*. ^ Ισχνονμον€ς ΐΐΐΓθΙ}ί()ΐΐ6 Ρ. 

* τίΐχίον ^] τ^ χιόνι Ρ.Ό». ^ καταχρίσανης Ρ.Ό*. ^ ΙκτΊκτουσιν Ρ.Ο».Ό*. 
» οΐ αΐηιπιςαε οιη. Α*.€». Υ ή τ9ΐχιοιί\ κα\ τ^ιχίοις Ρ. * τά οιη. Ρ. 
« €Κτίκτονσιν Ρ.Ό*. ^ του ΟΜ. Ρ.Ό*. ^ τίσσαρσι Ό*. «^ οΖν οίη. 
Α*.0«. β σκάλωψι Ρ, κώνωψι Α*.0*.Ό*. ^ ζκ^ονσι Ρ.Α*. €*.Ό*. 
8 Τ€σσ€φ€ς Α*. ^ €κΚ€ίπονσιν Ρ.Ό*. * τηκίται Ρ. ^ άραχνιον Α*. Ο*. 

* τοιούτου τιν6ς Ρ.Ό*. ™ αΐ οτη. Ο*. ** της γίνίσίώς ίστιν Α*. 
® ίρικνονμίνων Α*.0*, ρικνωμένων Ρ. Ρ πτ€ρωτών ού σπωμίνων Ρ. 

Μ 4 ι68 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

μένων ττερι το μετόττωρον' ^<η ίέ μύωττες και των ομμΛτων 
^ €ζυ3ρωτΓΐώντων• 
ΖΙ ΤΙ^ρι ίέ την ^ν€<ην ^την των μβΧιττων ού τον αύτον 
τρότΓον 7Γαντ€ς υτΓοΧαμβανουσιν. 0« μίν ^αρ φασιν ον 
τίκταν οϊ/ί' οχβνβσθαι τας μβΧίττας^ άΧΧα ψέραν τον ^γόνον^ 
και ψέρβιν οι μεν 'άττο του άνθους τον καΧΧύντρου, οι 5* άχο 
του άνθους του καΧαμον, άλλοι 5' άττο του άνθους της ίΧαί- 
ας' και σ^μβϊον ^ Χί^ουσιν ^ οτι αν ίΧαιων φορά ^ένηται, 
2Τ0Τ6 και ίσμοί αψιενται ττΧεΐστοί. Οι $4 ψαοτι τον μεν των 
* κηφήνων ^ ^όνον αύτας ψερειν αττό τίνος υΧης των ' ιτροαΐ" 
ρημενων^ τον $€ των μεΧιττων τικτειν τους η'γεμόνας. Τ» ν 
Ο ηγμονων εστί ^γενη όυο^ ο μεν ρβλτιωι/ ττυρρος^ ο ο έτερος 
μεΧας κα\ ττοικιΧωτερος^ το $ε με'γεθος ίιιτΧασιος της χρη•* 
στης μεΧιττης' * και το κάτω του διαζώματος ί'χουσιν ημιο^ 
Χιον μαΧιστα τφ μηκει^ και καΧοΰνται ύττό τίνων μητέρες ως 

3 *γεννωντες. Έ^ημεΐον ϋε ^ Χε^γουσιν οτι 6 μβν των ^ κηφήνων 
εγγίνεται άγονος καν ^ μη ενίι ή^γεμών, 6 ίε των μεΧιττων ουκ 
εγγίνεται. Οι 8ε φασιν όχευεσθαι^ και είναι αρρενας μεν 

4 ® τους κηφήνας^ θηΧεΙας 8ε τας μεΧίττας. *Έ(γτ£ ίέ των μεν 
αλλωΐ' ή 'γενεσις εν τοις κοΙΧοις του κηρίου, οι ^ ^γ' ίγβ^ 
μόνες γνονται κάτω ττρος τω κηρίω, αττοκρεμαμενοι χ^ρ/;, 

Β^εςη ετΓτά, εναντΊως τω ^ αλλ» γοι/ω ττεφνκότες. Υίέντρον 
ο αι μίν μέΧιτται €γρυσιν^ οι §€ κηφήνες ουκ ε'χουσιν' οι 8ε 
βασιΧεΐς και ηγεμόνες εχουσι μεν κεντρον^ άλλ' οι; τύτττουσι^ 
2ζ8ιο €νιοι ^ούκ οΊονται ε-χειν αυτούς. ΕισΙ 8ε ^γενη των μεΧιτ- 
τώι/, η μεν άριστη Σμικρά κα\ στρο^γ^ύΧη και ^ιτοικιΧη^ αΧΧη 
8ε ™ μαχρα^ όμοια τη ° άνθρήνι^^ τρίτος 8* 6 φωρ καΧούμβνος <1 αΐ Ρ.Ό*. *" €ξυ^ροπιωντων Α*, €*{ νδροπιόντων Ρ. » ^^ι; ^ηΐβ ^^^μ 
οω. Ρ.Β». * από — οΐ & οιη. Ρ.Ό». ν λ«'γ€ΐν Α». ^ 6τι άν] όταν 
Ο», ΟΤΙ όταν Ό*. * κηφίνων Α*. Ύ φ€ρ€ΐν αύτάς γόνον Ρ, οντάς φ€ρ€ΐ» 
γόνον Ό*, φ€ρ€ΐν (ΐυτάς Α**. * ίΐμημίνωρ Ρ.Ό». » κα\ τυ] τ6 δ€ Α».0». 
^ \(γ€ται Α». β κηφίνων Α». «^ μη ΟΠΟΙ. Ο». β τους] τας Α». ^ γ* 

0Π1. Ρ.Ό». 8: Ι£ ή €'?Γτά] κα\ ί^ηπτοι Ρ.Ό». »» αλλφ οιη. Ρ.Ό». 1 οίκ] 
μ€Ρ ουκ Ρ.Ό». 1^ μακρά Ό». 1 ποικίλη] κοίΚη Α». »» μυφα Ό», 

η άρΘρηνη Ο», άρΘριν^ Ρ.Ό». ν. 21, Μ. 1ΣΤ0ΡΙί2Ν Ε. 169 

(σίτοί ί* βστί ^μβλαί και τλατιτ/αστω/ο), τέηψτοΫ 5' Ρό 
κηφην^ μ€^θ€ΐ μ€ν μί^στοΫ ^ τταντων, ακεντρος ^ §€ και νω- 
&ρσί^ λο • «αί ιτλέκονσΊ τινβς ΤΓ€ρι τα (τμηνη ωστ€ τας * μβν 
μΐΚίττα^ €ΐσίύ€σθαΐ9 τους ϋ κηφήνας μη ίια το είναι ^ αν- 
τίΜ μηζρυς. * 1^*>^εμ6νων ίέ ^ '^νη 3νο ίστιν^ ωσττερ €?- 1 
ρψται κάί ιτρστερον• Έισί 5έ * ττΧεΙους εν ίκαστφ ^ σμηνει 
ψγ€μον€ς9 *«»< οι/χ β?9 μόνος* αττόΧΚυται ^β το σμήνος, * βάν 
τβ 9Ύ^Μ<>^^ μ^ ικανοί * ίνωσιν (οι)χ ** οίτ» 5ιά το ^ άναρχοι 
ΑοΛ, άλλ' ώί ψασίν, οτι συμβαΧΧονται εις την 'γενεσιν ^την 
των'μεΧιττων^ εαν τβ τολλοί ^^σιν οι ηγεμόνες* ίιασττωσι 
γαρ. *'Οταμ μεν ονν εαρ ^ ο>\ηον ^γενηται^ κάϊ όταν ^ αύχμοί $ 
καί ερνοΊβη^ ^ εΧάττων ^γίνεται ^ 6 *γόνος' άλλ' ανχμοΰ μεν 
οντος μεΧι ερ*γαζονται μάΧΧον, εττομβρίας 3ε "γόνον^ 8ι6 και 
αμα σνμβαΐνει εΧαιών φορά και εσμών. ^ΕργΙζονται 3ε 4 
Ίτρωτον μεν το κηριον^ είτα τον "γονον ^ εναψιασιν^ *α>ί ^ μεν 
ενιοι Χεγπβσιν, εκ του στόματος^ ^δσοι φερειν φασ]ν ^αΧΧο- 
θβν, €ίθ' ουτω το μεΧι ^ τροφην την μεν του θέρους την 3ε 
τον μετοΊτώρου' αμεινον ί' εστ\ το μετοττωρινον μεΧι. Γ/- 5 
νεται α κηριον μεν εζ ^ ανθέων^ κηρωσιν 3ε ^ φερσνσιν αττο 
του 3ακρύου των 3εν3ρων^ μεΧι 3ε το ττϊτττον εκ του αέρος, 
και μάλιστα * εν ταΐς των άστρων εττιτοΧαΐς, και όταν κατά- 
σκη^^ι^ ^η ?ρις' οΧως 5' ού ^γίνεται μεΧι ττρο ΤίΧεια3ος εττι- 
τοΚης. ^ Ύον μεν ουν κηρον ττοιεΐ, ωσττερ είρηται, εκ των 6 
ανθέων* το ^ ίέ /ιιβλέ δτέ ^^ ού ττοιεΐ άλλα '^ φέρει * το τί- 

ο μίγαί Α». Ο» Ρ 6 οίη. Α».0». <1 απάντων Α».€» ^ δί] Τ€ €» 
• κα\ π\€Κθνσί] πΚίκουσί μ€ν Ρ. Ο*. * μίλίττας μίν Ρ. ^ αυτούς Οΐϊΐ. 
Α*.0*. ^ γ€νη ίνο (ϊσίν Ρ, δυο γ€νη ίΐσΐν Ο*. * πλ^ίονς βηΐβ ήγ€^ 

μ69€ς Ρ.ϋ*. Τ γ€Ρ(ΐ Ο*. * €€ίν ηγ€μόν€ς Ικανοί μη Ρ. Ο*. * ωσιν 

Α*.0». ^ οντω ίί δία Ι)». <5 άναρχα Ι)», Άναρχαι Ρ. ^ την &η1β των 
σΟϊ. Α*. β <5σ4ν 7ΐγ€μόν€£ Ο*, ψ^μ6ν€ς <5σι Ρ.Ι>. ^ ^ψιμον Ρ. Ο». 

? αυχμαι Ρ. ^ ίΚάττω Α» * 6 γόνος] λόγος Α», ίηΟβΓίΟ €». *^ εκα- 
φίψη» Ρ. ι ώί] δ* ώί Ι>. Μ ^€1/] /ΐ€ν ουν Α».0». » δσοι] οΙ δί ϋ», 
διύ Ρ. ο 3λο^€ν €ί9 τον τ^ μ, Ρ. το 0Π1. Ι>. Ρ τρίφαν Ρ.Ι)». ς άν• 
Θ&ν Ρ. Α*. *■ φίρωσιν Α*. * «V ταΪΓ οτη. Ρ, ταϊς οπί. Ι)». * «7 ί^ί] 
σίριος Ό^, Ιρις Α\ ^ τ6 μ€ν οΖν κηρίον, 01018818 ποκί ωσπ^ρ €Ϊρηται, 

Α».€». ^ θ« αηΐβ τών Ρ.ϋ». « ου] δ* ού Β». Υ ^νιήκρίΐ Α*. « τ^ 
πΊαττον] πλίίστομ μόρον Ρ, πλίίστομ μ($ΐΌν Ό*. ΐ7ο ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩ1Α. Ηΐ8Τ. Αν. 

7ΓΤ0Ι/, σημ€Ϊον* ^€ν μι^ γαρ η ίυσίν ημέραΐί ττληρη άρίσκουσι 
τα σμήνη οι ^ μβΧίΤτουρ'γοϊ μίλίτος• *Έτι ίέ του μ^το^ 
ττώρου άνθη ^ μ€ν «γ/ι/βΓαί, ^μίλί 3* οΰ^ όταν αφαιρ^θ^. 

7 ^ ^ Αψίίρημβνου ουν ηίη τοΰ "γβνομβνον μβλιτοί, '«αί τροφής 
^η ουκ ίνούσ-ης €τι 1} (ητανίας^ ^€ν€*γΙν€το α ι/, είττβρ εττοΐουν €κ 
των ^ ανθέων. * Συνίσταται $€ το μέλι ΤΓ€Ττόμ€νον* εζ αρ'- 
χη9 γά/ο οίον ΰ8ωρ γνεται^ και ίψ^ ημέρας μέν τινας υ^ρόν 
ίστι (βιο καν ^αφαιρβθίι έν ταύταις ταϊς ημέραις^ ουκ ^βχβί 

βττάχοί), €ν είκοσι ίβ ""μάλιστα συνίσταται, ΑηΧον 3* έστΙν 
ευθέως το αττο ^τοΰ ^χυμοΰ' διαφέρει 'γαρ τ^ 'γΧυκύτητι 
και τω ττάχει. Φέρει 3* αττο τταντων η μέλιττα οσα ^εν 
κάΧυκι ανθείς και αττο των αΧΧων ^ 8ε οσα αν "γΧυκυτητα 
^Χ?' ούθένα βΧάτΓΤουσα καρττόν' τους 8ε -χυμούς ^τούτων τψ 

9 ομοιω τ^ γλωττι; αναΧαμβάνουσα κομίζει, * Βλ/ττεται ίέ 
τα σμηνη^ όταν έρινεον συκον ^ ψανρ' ^ σχα^ονας 5* αρίστας 
τΓοιοΰσιν, όταν μέΧι έρ'γάζωνται. Φέρει 3ε κηρον μεν και 
έριθακην ττερι τοις σκέΧεσι^ το * ίέ μβλέ εμεί εις τον κυττα^ 
^ ον οε 'γονον όταν αψίβ^ εττωα^ει ωσττερ όρνις, ιΐΛν 

8ε τω κηρίω το σκωΧηκιον μικρόν μεν 6ν ΐζβΐται ΤΓΧά'γιον^ 
ύστερον ί' ανισταται αύτο ύψ* εαυτού καΐ τρέφεται^ ττρος 8ε 
τω ^ κηριω εχεται ώστε και αντειληφυαι. κ^ όε άγονος εστί 
των μεΧιττων και των κηφήνων Χευκός^ έζ ου τα σκωΧήκια 

* *γίνεται' * αυξανόμενα ^ ίέ γνονται μέΧιτται και κηφήνες. 
II Ό ^6 των βασιΧέων 'γόνος την γρόαν ^γίνεται ύττόττυρρος^ 

την 8ε ΧεΊΓτότητά ^ έστιν ^οΐον μέλι τταχυ' ^τον 3* ο'γκον 
ευθέως έχει τταραττΧησιον τω ^'γΐ'γνομ^νω έζ ^ αύτοΰ, Σ/τώ- 

* ί'ν /Μ^ γάρ 5] ^ια γαρ €ν "Ρ, ^ μίλιτουργοί Ρ. ^ γίνεται μ^ Ρ.ϋ», 
^ μίΚί ί* ο{ί] δυο Ρ. β αφαιρουμένου Ό\ ' ή &Ιΐ1:6 ουκ Οίη. Ρ.ϋ•. 

« €γίν€το Ρ.ϋ». 1» ανΰων Ρ.Α».€» * σννίίται Ρ. 1^ νφαφ^ΰί €ν ταυ- 
ταις Ρ.Ώ». 1 ίσχ€ΐ Ρ.Ι>. «η μαλλομ Ρ. » του οπί. Ώ\ ο χυμού 
μάΚιστα. ^ιαφ€ρ€ΐ Ρ.ϋ». <1 Ιν καλυκι άνθίΐί] ?χ€4 €ν κάλυκι &νθη Ρ.€».ϋ» 
Γ δ€ Οίη. Α».0». 8 τούτους Α» Ο». * βο\Ιττ€Ταί Α», βο\ίτ€ταί Ο», 

€ίλίΓΤ6τ<Μ Ρ.ϋ». ν φάγ^ι Ρ.Β&. V σχοΒωναί Β», σχΜοντας Ρ. 

* /ϋΐ€λ4 ί€ Ρ.Ό*. 7 '^Ρ^ν °^ προσέρχεται Α^.Ο*. * γίνονται 0•. 
» αυξανομένων Ο». 1> δ€] δ€ οΚΊγα Α», δ€ ολι 7' Ο». ο €στιν Οίη. Α». 
Λ οίον οίη. Ρ. β τόμ 3γκομ δ* Ρ.ϋ». ^ γ€νομ€νψ Ρ.Α^.Ολ.Β». 8 αυ- 
τόν] ολ/γου Ρ. ν. αα. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 171 

Χηζ ^ ^ ου *γΙν€ται ΊΓρότ€ρον ^ ίκ τούτου^ άλλ' ευθέων η μέ^ 
λιττα, ^ ως ψασίρ, ^Οταρ ίί τίκνι ίν τφ κηρίω, μέλι €Κ του 
αταντικρυ γίνεται. Φύεί 3* ^ ι; ™ (τχάίωι/ ττόίας και τττερά^ ιι 
&Γα¥ ^ καταΧαφθ^* όταν ίέ \αβνι τελοί, ^τον υ μίνα ^ιτεριρ^ 
ρ^ζας ^ €Κ7Γ€ταται. ίίότΓρον $€ ιτροΐεται^ ' ?ω9 αν ζ σκωΧη^ 
κίον^ ύστερον ί* ούκίτι^ ττΧην έαν μη β^βλθ»;, ωσττερ ίΚί^φη 
ττρότερον. "^Εάι/ ίε τΐ9 ^ αφεΚίβ τάί κβψαΧας τηί ^(Γχά-ΐ3 
ίονος ^ ττρίν ΊΓτερα βχβιι/, ίζεσθίουσιν ^αύτα αι μεΧιττα^ 
7 και *κηψηνο9 ΤΓτερον ^αν ^ αττοκνίσας αφ^ τις, των Χοιττων^ 

* αύται τα τττερα αττεσθιουσιν, Βί09 5ε των μεΧιττων ετη 
€ζ ενιαι "ο ετττα ςωσιι/. Ζ,μηνος ο αν οιαμεινρ ετη εννέα 

η 8εκα, βδ 8οκεΐ ^ια'γε'γενησθαι. Έμ ίέ τω ΙΙοιπ"ϋΰ είσιι^ 

* τινε^ μεΧιττάι Χευκα\ σψό8ρα, ^ αι το μίΧι ^ ττοιοΰσι ^ 5/9 
του μηνός. * Αι δ* €ί/ ^ θεμισκύρα ττερ). τον ^ θερμώ3οντα 
ΊΓΟταμον εν τη γ^ και ™ εν τοις σμηνεσι " ττοιοΰνται κηρία 
ουκ ε-χοντα κηρον ^ ττοΧυν άλλα ττανυ Ρ σμικρόν^ μεΧι 3ε 
χαχι/ το όε κηριον Α€ΐον και ομαλον εστίν. Όυκ αει οεί$ 
^τοΰτο τΓΟίοΰσιν^ άλλα του γειμωνος' 6 *γαρ κιττος ττοΧύς 
εν τω ^τοττω εστιν^ αννει όε ταυτην την ωραν^ αψ ου φε" 
ρουσι το μεΧι. Κατά•γ€τα£ ίέ και εις ^"^Αμισον ^ μίΧι ανω^ 
θεν Χευκον κάϊ τταχυ σψ68ρα^ ο ττοιοΰσιν αι μεΧιτται άνευ 
κηρίων ττρος τοις 3εν8ρεσιν' ^γίνεται 3ε ^ κα\ άλλοθι τοιούτον 
εν τω ΙΙοκτω. ΕισΙ 3ε και μεΧιτται αι ττοιοΰσι ^ κηρια 1 6 
τρητΧά εν τ^ γρ' ταίτα 5έ μέλι μεν ίσ'χει^ * σκώΧηκας 5' 

1» «• Οίη. Ρ. * €κ] «€ €κ Ρ. *^ ως φασιι/] φαίρεται ?.ΏΚ 1 η Οίη. 
Ρ.ϋ». Μ ΙσχάΒων Ρ. «» κατάΚηφθ^ Α».^» ϋ». » τ6ν μίν υμίνα Ρ.ϋ». 
Ρ π€ρίρρηξαν Α*. Π €κπ€ταται Ρ, €Κ!ποταται ϋ*. ' €ως ίίν ιΙ] ωσανίΐ 

Ρ.ϋ» » €άι/] €1 Α». * άφίληταί Ρ.Ο» ϋ». ν σχάίωνοί ϋ». ν ^χή^ 
πτίρα Ζχ(ί €ξ, ^σθίουσιν Ρ. * ανταΐ Ο*, αίττοί Α*. Τ ίών Ό*. * κη^ 
φην€ς, νπίβρον Ρ. * «άν Ρ, Οίη. Ό*. ^ άποκινησας Ρ. β αίττων Ό\ 
^ δ* έητά] θ€ των μίΚιττών και ^τττά ^τη Ρ.Ο*. * μίΚιτταί τιν^ς Ϋ.Τ)\ 

^ αί μίλι Ό», άπόμ€\ί Ρ. » ίτοιοΟσαι Ρ. »» διΛ Α» * αί δ* €ν] €ν «€ Α», 
ϊ' θίμισκόραι Ρ. Ι Θ€ρμό^οντα Ρ.Ό». ™ ί'μ αηΐβ τοίί ΟΠΙ. ϋ». «» ποι- 
ονσι Ο». ο ίτολύ Ρ. Ρ μικρόν Ρ.Ο».!)». <1 τοιοντον ΌΚ ^ τόπφ] 
πόντϋ^ Ο*. 8 άμισσίίν Ο*. 3βνσσον Α*. * είνωθίν μ^λι Ρ.Ι)*. ▼ και 
σλλο^(ΐ/ Γθ(ονΓομ Α*, τοωντον καΐ ίΚΚοΰι Ρ.Ό*. ^ τριπΚα κηρια Ρ.Ό*. 

* σκώληκα Ρ.Ό*. 17 ζ ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ουκ Υίατχβι. ^ΈρΎΐ ί* οντβ τα κηρία ττα,ρτα τοίαΰτα^ οΰτ€ 
ττάσ-αί αί μίλιτται τοιαΰτα ττοιοΰσιν. 

23 Α* 5* ' ανθρηραι και οι σή>ηκ€9 ττοιουσι κηρία τφ 'γόνφ, 
οται/ ^ μ€ν μη β^χοχτιν η*^€μ6να άλλ' ατΓΟΤτΚανηθίασι κα\ μη 
άρισκωσιν^ αι μίν- * ανθρηναι ίττϊ μετβώρον τινό^^ οι $€ σφη~ 

2Κ€γ €ν "τ^ωγλαέ9, όταν ό β'χωσιν ^η'γβμονα^ υττο 'γην. -Ε^ςα- 
*γωρα μ€ν ^ ουν * ττάντα ίστι τα κηρια ^ αι5τώι/, ωσττβρ και τα 
των μ€\ιττων9 σύγκειται ί' ουκ €Κ ^ κηρου άλλ' ίκ ψΧοιώ^ους 
κάϊ ^ αρα•χνώ8ου9 δ\η9 το κηρίον" ^Χαψυρωτερον ίέ ττολλώ 
το των ^ανθρηνΣύν έατίν η το των σφηκών κηρίον. ^Εναψιάσι 
ίβ «γονον, ωσττερ ^ αι μελιτται, όσον σταΧα^μον €19 το Ίτλά- 

^^ιον του κυττάρου^ καΐ ^ ιτροσέχεται τφ τοιχ<ρ. ^Χ ^^^ 
"* ^6 ττασι ΤΟΙ9 κντταροΐί ° ΐν^στί γο>Ό9, άλλ' ένιοΐί μλν η^η 
μ€*γά\α βνεστιν ωστ€ κα\ ^ττετβσθαι^ ένιοις §€ νύμφαι, ίν το<9 
ίέ σκωΚηκ€9 €τι, Κοττ/οο^ δέ μόνον Ι^ττερί τοις σκώΧηζιν, 
ωστΓ€ρ ^καΐ ταΐί μεΧίτταις. Και ^ ίστ αν νύμψαι &σιν^ 

^ακινη^Γίζουσι κα\ ^ ίτταΧηΧΐΊτται 6 κύτταρο^, ίίαταντικρυ 5' 
€ν τφ κυτταρφ ^τοΰ 'γόνου όσον στάΧα^μος ^ε^γγνεται 
μίΧιτος ίν τοις τη9 ανθρηνης κηριοις. Τινονται ^5' αι 
^σχα^ονες ουκ €ν τω ^ €αρι τούτων, άλλ' ίν τφ μετοττώρφ' 
την 3* αίζησιν €ΤΓΐ8ηΧον ^Χαμβανουσι μαΧιστ €ν ταΐς ^ται/- 
σέΧηνοις. ^Έχβται ίέ κα] ό 'γόνος κα\ οι σκώΧηκ€9 ου κά- 
τωθεν του κυττάρου, άλλ' €κ ^ των ΤΓΧα'γΙων. 

24 ^Ένια $€ των ^ βομβυκίων ττρος Χΐθφ η τοιούτφ ^τινι ττοι- 
ουσι ττηΧινον όζύ, ^ ωσττερ οι αλεί ^ καταΧεΙψονται' τούτο §€ Υ €χα Α».0». '^ άρθρηναι ιιΐΓθΙ)ίςιΐ€ Ρ.Β». » μίν οΐϊΐ. Αβ.€».ϋ«. 
1> τρώγλη Ρ.Ο». β ηγεμόνας Ρ.ϋ» ^ ουν] ον Ρ. « ίστι πώττα Α*.0» 
^ αντών] και τά τούτων Ρ.ϋ*. ? κηρίων Α*.€•. ^ άμμώ^ον^ Α^.Ο*. 
» άρθρι^νων Ρ.Ο» 1^ 4 μίλιττα Α».0». 1 €ρχονται πρ6ς Α*.€^ «» «€ 
δ* €Ρ ?.ΌΚ ^ ί^στιρ ό γόνος ΡΊ)». ο πίττ€σθαι Ρ.Α». Ρ πίρΐ 
ΰπ€στι, Ρ.Β*. <1 καΐ &η1β γοΙγ οω. Ρ.ϋ^. γ 5τ Αν Ο», ογ€ Α», β ^να- 
ληλίίίΓΓαί €*, βπάΚη\ίπτ(»ι Ρ.Ό*. * τον γόνον] τούτον οίον Ο*, του γόνου 
οϋ οοίτ. Α», ν μ^ντος €γγίν€ΤΜ Ρ.0».0». ^ δ* αί] δ< Ρ.ϋ». » σχά- 
8ων€ί Ό\ σχάδοντ€$ Ρ. Υ άίρι Α*. * λαμβάνει Α*. * πανσίλήΐΌΐΓ Α*. 
^^ του πλαγίου Α*. Ο*. ^ βομβυκοαΒων Α*. Ο*. *^ τινί πηλινφ 6ξ€Ϊ Ρ. 
* ωσπίρ"] κα\ ^σπ€ρ Ο*, όίαττίρ €ν αΚΚοις Ο*. ' καταλί/ποι^αι ϋ*. ν. 20—27- ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ε. 173 

ΙΓ (πΙ^όίρα ταγυ και σκΧηρόν ^ Χόγχψι γά/ο μόλις 8ιαιρονσ•ιν. 
^Εντανθα ^ίβ Ύίκτουσι^ και ^γνεται ^ σ-κωΧήκια \€νκα εν 
νμένι β£Κανι, Χωρίς ίβ του υ μένος εν τω ττηΧω ™ έγγίνεται 
κηρός' σίτος ί' ό κηρος ΊτοΧύ ° εστίν ° ωχρότερος του των 
μεΚιττων. 

^Ογεύονται 3ε και οι μύρμηκες και τίκτουσι σκωΧηκια^ Ρ α 2 ζ 
ον 'ίτροαΊΓεφνκεν ^ ον8ενι' αυξανόμενα $ε ταΰτα εκ μικρών 
και στρογγυλών το ττρωτον μακρά *" γνεται καΐ ίιαρθρουται' 
η ίε γνεσις εστί τούτοις του έαρος. Ύικτουσι ίβ κα\ οι 26 
σκορττίοι οι χερσαίοι * σκωΧηκια ωοει8η ττόλΧα, κα] ^ εττωα- 
Ιζσνσιν, ^Οταν ίέ τβλβιωθ^, εκβάΧΧονται^ ωσττερ οι αράχναι^ 
και ατΓοΚΚυνται ύττο των τεκνων' ττοΧΧακις ^ 'γαρ γγ^ονται 
ΤΓερ\ ενίεκα ^τον αριθμόν. 

Τα 5* αραχνια όχεύεται ^ μεν τταντα τον ειρημενον τρό~ 2^ 
ΤΓον^ 'γεννα 3ε σκωΧηκια μικρά ττρωτον* ^' όΧα ^αρ μετα- 
βάλλοντα ' "γίνεται ^ αράχνια^ ^ κα\ ουκ €Κ μέρους, ^ ειτεί 
στρογγυλά έστι κατ αρχάς* όταν 8ε τέκρι, ειτωαζει τε κα) 
εν τρισ\ν ήμεραις 3ιαρθροΰται. ΎΊκτει 3ε τταντα μίν ^ εντ 
αραχνίω, άλλα τα μεν εν λεττΤω κάϊ μικρω, τα 5' εν τταχεΐ, 
κα\ τα μεν όλως εν ^ κυτει στρο*γγ!λω, τα 3ε μέχρι τίνος 
ττεριέχεται υττο του αραχνίου. Ουχ αμα 3ε τταντα αράχνια 
"γίΡεται' τΓη3α 5' εύθυς κάϊ άψίησιν αραχνιον. Ό ίε χυμός ^ 
όμοιος εν τοις σκώληζι ^ θλιβομένοις καΐ ίν αύτοϊς νεοις ουσι, 
Ίταχυς κα\ λευκός. Α/ ίβ λειμώνιαι αραχναι ττροαττοτίκτου- 
σιν εις αραχνιον, οι το μίν ήμισυ ττρος αυταΐς εστί, το ί' 
ήμισυ εζω' κα\ εν τούτω εττωάζουσαι 8> ζωοττοιοΰσιν. Τα ίβ 4 ί σφαίρα κα\ παχύ κα\ Α*.0*. ^ λ. γαρ μ, ί.] τούτο ^€ (γάρ €*) μόλις 
και λόγχη διαττίπτΜί ^ιαιρονσίν Α*.0». ^ ^ί] ιν Ρ.ϋ» ^ γΐρονται Α».0» 
1 σκώ\ηκ€ς \€νκο\ Α». ™ γίνεται, Ρ.ϋ». «» €στα/] τι Ρ.ϋ». ο ωχρότ€' 
ρον Α», ώχρότίρος γίνεται Ρ.ϋ». Ρ α] ί€ Ρ.ϋ». ί ούδίνΓ] πρ6ς οΐβ^ν 
Ρ. Ο*. *■ γίνονται κα\ ^ιαρθρουνται Ρ.Ώ*. * σκωληκια ώιοΐίη €*, σκωλι;- 
κώδη Ρ.ϋ» * σπάζονσιν Ρ. ν ^^ γ/μ^-βι Ρ.ϋ». ^ τόμ οιη. ϋ». 

Χ μίν οιη. Ρ. Υ όλον γαρ μ€ταβάΧλαν Α^.€\ * γίνονται ΌΚ » αρα- 
χνιον Α*.€*. ^^ κα\ 0Π1. Α». ^ ^€» στρογγυλά] ^ηιστρόγγυλα ^€ 
Ρ.Ό^. ^ ίν αραχνιον άλλα τα μίν ίν ληη^ν κα\ μικρόν^ τα ΐ!^ ίν παχύ 
Ρ.ϋ». β κίττφ ρ,ϋβ. { φβίψομίνοις Ρ.ϋ». 9 ζωα ιτοιονσ* Α».0». 174 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

φαλάγγια ^τίκτει €ίς γΐρ^αθον ττΧβζάμενα τταχνν^ ^ίψ & 
€ΤΓ(ύαζρυσιν. ΎΙκτουσι ^ α/ μεν 'γΧαψυράϊ βλαττω το ττλή- 
θο9, τα ίέ ψ(ΐ\άγγία ^ ττόλυ ττΧηθος* κάΙ αύζηθεντα ττεριε-χει 
^ κνκΧω ™ το ψαΧάγγιον^ κάϊ ° αττοκτβίνα την τεκοΰσαν ^ ίκ- 
βάΧΧοντα^ τΓοΧΧακις ίέ και τον Ρ άρρενα^ ^ ίαν Χαβωσιν* συνε- 

5ΤΓωσ^€ΐ *γαρ τη θηΧεια, ""Έν/οτε 5έ το ττΧηθος ^γνονται 
κα\ τριακόσια ττε/οχ €ν φαΧα^γγον, Έιτ ίέ μικρών τέλειοι 
^ οι αραχναι ^γίνονται ^ ττερ] τα9 ίττταίας τας τίτταρας, 
20 Αι Ο ακριθ€ς οχενονται ^ μεν τον αυτόν τροττον τοις αλ- 
λοΐ9 €ντ6μοΐ9^ ίτΓΐβαινοντος του ίΧαττονος €τγι *το μείζον 
(το ^αρ άρρεν εΧαττόν εστι)^ τίκτουσι ^ εις την ^ην ^ κατά- 
ττήζασαι τον ττρος τη κερκω ' καυΧόν^ &ν οι άρρενες ουκ εχου^ 
σιν, ^*Αθρόαι ίε τικτουσι κα\ κατά τον αύτον ^τόττον, 

4 ώστε είναι ^ καθαττερε] κηριον. Εέθ' όταν τεκωσιν, ενταύθα 
^γίνονται σκώΧηκες φοειίεϊς^ (η ττεριΧαμβανονται ύττό τίνος ^γης 
λετΓτήί * ωσττερ ύμενος' εκ ταύτης ί' * εκττεττονται. ΤΙνεται 
ίε μαΧακα τα κυήματα ούτως ωστ αν τις α>\τηται συνθΧίβε^ 
σθαι. Ύαυτα 3* ουκ εττιττοΧης άλλα μικρόν ύιτο ^ γ?9 εστίν. 

^Οταν ^ε ^ Ίτεψθωσιν^ εκ8ύνουσιν εκ του ^ ^γεοει^οΰς του ττβ- 
ριεχοντος ακρι8ες μικράϊ και μεΧαιναι' εΐτα ^ ττεριρρή^νυται 
^ αύταΐς το ίερμα^ και γνονται ^ ευθύς μείζους, ΎΙκτουσι ίε 
Χή*γοντος του θέρους^ κα) τεκουσαι αττοθνησκουσιν αμα γαρ 

4 *" τικτούσαις σκώΧηκες ε^γγνονται ιτερϊ τον τρα^ηΧον, Και 
οι άρρενες ° ίβ αττοθνήσκουσι ττερι τον αύτον χροι/ον. "Έ/τ- 
ίύνουσι ^ εκ ^ της *γης του έαρος. Ού ^γίνονται Ρ ί' ακρ18ες ^ τίκτονσιν ρ. ^€φ*] (V ρ. Ό*. ^ πο\ν το π\ηθθ9 Α*. Ο*. Ι κύκΚ{^ οίη. 
Ρ.ϋ». «η τό] τ6 θ€ Ρ.Ι)». η «Γοτιιετί* Ρ.Ο». ο ίφ,] κα\ €φάλλορταί 
Α^.Οα. ρ Λρσίνα Τ.Ό^. <) €άν Χάβωσιν] άναλαμβάρονσιν Ρ. γ €νίοτ€. 
τ6 «€ Ρ.Ολ.Β^. 8 γίντΓΜ Ρ.ϋ» * οΐ Ότα. Ρ.ϋ». ▼ «γ1 τας τεσσάρας 
ίπτάδας Ό^, ^ μίν Οίη. Ρ.Ο». ^ τ6ν μ^ίζορα Ρ.ϋ». Υ ιτηξασαι Α^€». 
« ανλόν. οΐ «€ &ρρ€ν(£ Ρ.Β». » αθρόως Ρ.Ο». ^ τρόπον Ρ.Ο». ο καθά- 
π€ρ ίν ίΐ κηρίον Ρ^ καΒάπ€ρ αν { κηρίον Ό\ ^ όίσν€ρ νφ* νμίρος €ν ταύτη 
Ρ.ϋ*. * ίκπίτορτΜ Ο*. ^ γην Α*. 8> ίΓ€φ^ώσιΐ'] Έκπίνθώσιν Ρ, €ΚΤ€κω^ 
σι» Ο*. ^ γαο^ώονς Ο*. * πίριρρηγνυντΜ Α*. ^ αυτών Ό^, ^ €ν6νί] 
δ* €νθύ£ Ο». η» τικτούσαις] τίκωσι Ρ.ϋ*. »» δί όπα. ϋ». ο της γης 
οίη. Ρ. Ρ «•] «^ αΐ ?.Ώ\ ν. «7— 3θ• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 175 

" ίπητ €¥ τρ ορ€ΐννι ^ ουτ €1/ Τ9Ι λι/ΤΓ^α, αλλ βι/ ττ; ττεσιαοχ ιταί 
κατ€ρρωγΗίΐ^' έν ταΪ9 " ρω'γμαΐζ ^αρ * ίκτίκτουσιν, Αιαμίνα 
θ€ τα ^ί'Οί τον χ€ίμωνα €ν τνι γι;• αμα ^ 0€ τφ ^ σε/οβί γ/- 
νονται €κ των ττερυσινων κυημάτων ακρίδες. 

^ΟμοΙω9 $€ τΙκτουοΊ και οι * αττελαβοι^ και τ€κόντ€^ 20 
ατοθνησκουσιν. Φθείρεται 5' αιπ-ώι/ τα ωά ύττο των μετοττω- 
ρινών ύίατων^ όταν ττοΧΧα ^ενηται* αν ί* αύ-χ^μος σνμβη^ 
^ τότε γίνονται * ^ιαλλον ττολλοί οι * άττελαβοι Αα * το μη 
φθείρεϋτθαι ομοιω^^ ειτεί άτακτος *γ6 3οκεΐ η ^ ψθορμ αύτων^ 
και γνεσθαι οττως αν τύχτι, 

Ύων ίε τεττί'γων ^ενη μεν εστί 5ι/ο, οι μεν μικροί, ®' 3^ 
ιτρωτοι φαίνονται κάϊ τεΧευταΐοι αττόΧΧυνται, οι 8ε ^ με^ 
^άΧοι, οι αίοντες, οι κάϊ ύστερον ^γίνονται και ττρότερον 
αίΓοΧΧυνται, ^Ομοίως §* εν τε τοις μικροϊς ® κα\ τοις /χβγα- 
Λοΐ9 * οι μεν οιτιρημενοι εισι το υττο^ωμα, » οι αοοντες, οι οε 
^ αίιαίρετοι, οι ουκ ^ α3οντες. ίίαΧονσι 8ε *^ τίνες τους μεν 2 
με^άΧους και ^8οντας αγετας, τους 8ε μικρούς ^ τεττί'γόνια' 
$8ουσι 8ε μικρόν και τούτων οι 8ΐΡΐρημενοι» Ου ^γίνονται 8ε 


τεττί'γες ^οττου ^μη 8εν8ρα εστίν* 8ιο και εν ίίνρήνρι ου «γι- 
νονται εν τω ττε&'ω, ττερ] 8ε την ττόΧιν ττολλοί, ^ιαλιστα 8* ου 
εΧαΐαι' ®ον *γαρ ^γίνονται τταΧίνσκιοι, Έμ ^γαρτοΐς "^υχροΐς ου ^ 
γίνονται τεττι*γες, 8ιο ού8^ εν τοις ^συσκίοις αΧσεσιν. ^Οχεύ- 
ονται ^ ^ ομοίως οι με'γαΧοι αΧΧήΧοις κα\ οι μικροί, υτιτιοι 
σνν8υαζόμενοι ττρος άΧΧηΧους' εναψίησι ^ 8* 6 αρρην εις την 
θηΧειαν, ωσττερ και τίλλα έντομα. ^Έχβί ίβ ^ καΐ η θήΧεια 
αι8οΐον εσ^ισμενον' * ΘήΧεια ^ έστΙν εις ην αψιησιν 6 ^ αρρην. «1 οΰτ ρΓ. ΟΠ). Ρ.ϋ». ϊ ονδ' €ν τ5 Χίπρψ Ρ.ϋ. » ρωχμαΐς Ο». * ίν- 
τίκΓουσιν Ρ. ▼ «€] ^ (ν Ρ.Ώ». ^ θ^ρ^ι"] ίαρι Ώ» θανΑν Ρ. « άγγ^Κα- 
φοι Ρ. Τ ίΓ0Τ€ Ρ. « /χαλλομ σττ. ποΚΚοί Ρ.ϋ». » τό οντά μ^ι Ρ.ϋ». 
*> φορά Ο*, β μεγάλοι οΐ] τίλητταίοέ Α*.^*. ^ οι κα\ νστ€ρον] νστ^ράν 
Τ€ Ό». ο\ — ουκ ^^οντ€% Οίη. Ο». « κα\ €ν τοις Ρ.ϋ». ^ μίν οΐ Ρ. Κ οΐ 
βηΐβ 5δ. 0Π1. Α*. ^ ΐΛιαίρ€Τθΐ οί €*, α^ιαίρ€Τον ίχοντ€ί Ρ.ϋ*. ^ ^Βονσι 
Ρ.Ο».ί)». ϊ^ τιν€ς οίη. Α».0». ι τριγόνια Α».0». >» οποί Α». » ^€1^- 
ίρα μη Ρ.Ώ*. ο ου γίνονται ποΧνσκιοι Ρ.ϋ*. Ρ σνκίοις Ο», ίυσκίοις 
Ρ.ϋ». <1 οΐ μεγάλοι ομοίως Ρ.ϋ». » «*] τ^ €». » «ιΙ ΟΜ. Ρ.Ώ». 
^ η Ιϋ ΰηΚίίά ίστιν €ν ί ίναφίησίν Ρ.ϋ». ▼ Αρρην τι. τίκτουσι Ρ, 176 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

4 ΎΙκτουσ-ι ^ ^ ίν τοΪ9 * αρ^οΐς, ^ τρνττωρτζς φ €•χουσίν οττΐ" 
σθερ ' ο^€έ, καθάττερ κα\ οι * αττέΧαβοι' ^ καΙ «γάρ οι * άτ- 
τεΧαβοι τίκτονσιν ^ ίν τοις άρ^οΐς^ ίιο ίγοΧΧοΙ €ν τ^ ^Κι/ρι;- 
ναία γνονται. Έντ/ιττοι/σ-ι 5ε κάϊ εν τοις καΧαμοις €Ρ οίς 
Ιστάσι * τας αμττεΧονς' ^ιατρυττωντεζ ^ τους καΧάμους, και 

5 €ν τοΪ9 της ί σκίΧΧης καυΧοΐς. Ύαΰτα 3ε τα κυήματα ^ κα- 
ταρρεΐ εΐ9 την '^ην. Υίνονται ίέ ττολλοί όταν εττομβρία 
'γενηται. * *Ό 5ε σκώΧηζ αύζηθεϊς εν τη ^ γ^ ^γίνεται τετ~ 
τΐ'γομήτρα* και εισ} τοτβ η8ιστοι^ ττρίν ττεριρρα^ηναι το 

βκεΧυψος, "Οται/ 5' η ωρα εΧθη ττερϊ τροττάς^ ^ εξέρχονται νύ- 
κτωρ^ κα) ευθύς ρή^νυται ™ τε το κεΧυψος και γνονται τβτ- 
τΐ'γες εκ της τεττι^ομητρας, " και 'γινονται μεΧανες και 
σκΧηρότ^ροι ενθυς καΐ μείζους, και ^8ου(ην. Ε/σ-ί 5' άρρενες 
μεν οι άγοντες εν άμφοτεροις τοις γνεσι^ θηΧεις 3* οι έτεροι* 

7 Και το μεν ττρωτον η3ιους οι άρρενες^ μετά 3ε την όχείαν οι 
θήΧειαι' εχουατι 'γαρ ωα Χευκα. ^^ Αναττετόμεναι 5' όταν 
Ρ σοβηοΎΐ τις^ αφιασιν ιτγρον ^ οίον ΰίωρ^ ο Χε^γουσιν οι 
^εωρ'γοί ως κατουρούντων καϊ εχόντων ττερίττωμα και τρε- 

8 ψομενων τζ ίρόσφ. ^Εαν $ε τις κινων τον 8άκτυΧον ττροσίνι 
^ άττ' * άκρου ετηκαμτττων τε και εκτε'ινων * τταΧιν^ μαΧΧον 
υτΓομενουσιν ^ η εαν ^ ευθύς εκτεινας^ και αναβαινουσιν ειτι τον 
3ακτυΧον' $ια το αμυ8ρως * ^αρ οράν ως ^ εττι φύλΧον άνα- 
βαίνουσι κινούμενον, 

2 Ι Ύων 5' εντόμων Οσα σαρκοψα'γα μεν ' μη ^ €στι, Γ^ ίβ ^ δ€ τοΙς Ο*, δ€ τοις μίν ρΓ. Α*, θ€ €ν μ€ν τοις ΟΟΓΓ. Α*. * άγροία 
Ρ.ϋ*. βΐ ΟΟΓΓ. Α*. 1 τρνπωντ€ί — 6ξ€Ϊ] ως ίχονσιν Ρ. « οξύ Α». 

Α άττ€λαφοι τΐ(Γθ5ί^υβ Ρ. ^ καί γάρ οντοι οΐ άττίΚαφοι Ρ. κα\ γαρ οΐ ατ- 
τίλαβοί ΟΠΟ. Α*. Ο*, β €ν τοις άγροις ΟΟΓΓ. Α*, €ν τοις σαργοΐς ϋ», ίν Ρ. 
Λ κυρηνη Ρ.Ο». β τάί] τους Α».0». ^ τους] τάς Ρ.ϋ». » σ«€λλι?£ Ρ, 
κίκΚης Α*.Οα, σιη/λλι;^ ΟΟΓΓ. Α». ^ κάτω ρ€ΐ Ρ. ^ οτορ δί σκ^ηζ 

αΐχηθϋ Α». ^ ΎΏ τ<^« γίν(ται. Ό». 1 ίξίρχρται Ώ» " Τ€ οω. Ρ.ϋ*. 
° καϊ γίνονταί] γίνονται δ€ Ρ.Ο*. ο αναπ€ττ6μ€ναι Ρ, άναπαττίψ^ναι 

Α».€». Ρ συμβϋ Ρ.ϋ». <1 οίον ως νδωρ Α^,Ο». γ «τ' Ρ. » 3κρου 
ή τι κάμπτων καϊ Ρ. Ο*. ^ψΛίΚΚον πάλιν Ρ. ^ ή-^φύλΧον άναβαίνουσι 
Οίη. Ρ. ^ €ΐΘυς 4κτ€ίνιι, άναβαίνουσι ί' Ό*. * γαρ οιη. ϋ*. Υ ΙηΧ 
το φύΧΚον αναβαίνοντας 0•. * μή οίη. Ο*. * €ΐσΙ Α*.€*. ν. 3θ>3ΐ• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. 177 

χνμοί9 σαρκός ζω<τηζ9 οΐον οι ^ τε φθείρες ^ και αι "ψ-ι^λλαι 
και κόρεις^ εκ μεν της όχείας τταντα ^γεννψ τας καΧονμενας 
κόνι9ας9€κ ίε τούτων ^έτερον ούθεν 'γίνεται ττάλιν, Αύτων ίε2 
γνοντηι τούτων αι μεν >^ύ\\αι εζ ελαχίστης σηττε^όνος (οττον 
•γαρ ^αν κόττρος ζηρα 'γενηται^ ενταύθα συνίστανται)^ ^αΐ 3ε 
κόρεις €κ της ικμα8ος της αττο των ζωών συνιστάμενης εκτός^ 
" οι ίβ φθείρες εκ των σαρκών. ΤΙνονται 5' όταν μελΧωσιν^ 
οίονίονθοι μικροί^ ουκ έχοντες ^ττύον' τούτους ^ αν τις ^κεντηστι^ 
εξέρχονται φθείρες, ^ΕνΙοις 8ε ^τοΰτο συμβαίνει των άνθρώ-$ 
των νόσημα^ όταν υγρασία ττοΧλη εν τω σώματι §' κάϊ Αε- 
φθάρησάν τίνες ° η8η τούτον τον τρόττον, ωσττερ * Αλκμάνα 
"τ€ φασι ^τον ττοιητην κάϊ Φερεκύ3ην τον Ρ Σύριον, Και εν 
νόσοις 3ε τισι ^γ/νβται ^ ττληθος φθειρών. *Έστί * ί ε «γ€ί/09 4 
φθειρών ο* καλούνται α'γριοι^ κάϊ σκληρότεροι των εν τοις 
τοΧλοΐς ^ΐ'γνομενων' εισ\ 3* ούτοι και ίυσαφαίρετοι αττο 
του * χρωτός, ΊΙαισϊ μεν ^ ουν ουσιν αι κεφαλαϊ ^ γνονται 
φθειρώίεις^ τοις 3* αν3ράσιν ^ττον. ΤΙνονται 3ε καϊ ^αι «γν- 
ναΐκες των ανίρων μόϊλλον φθειρώ8εις. ^^Οσοις ί' αν ^€«γ«γί-5 
νωνται ^εν τη κεφαλίί^ ^ττον ττονοΰσι ταί κεφάλας, Έ«γ«γ/- 
νονται ίε και των άλλων ^ ζωών εν ττολλοΐς φθείρες. Και 
γαρ ^οΐ ^όρνιθες εχουσι^ κάι ^οί καλούμενοι φασιανοϊ εαν μη 
κονιωνται^ ^διαφθείρονται ύττο των φθειρών. Και των άλλων 
ίε οσα τττερα έχει, ^των εχόντων καυλον και των εχόντων 
τρίχας, Ιϊλην Ονος ουκ έχει οΰτε φθείρας ούτε ^ κρότωνας. 6 
Οι ίέ βόες εχουσιν αμφω' τα ^έ ττρόβατα κάϊ αΐ*γες ^ιτροτω- 
νας^ φθείρας 5' ουκ εχουσιν' κάϊ *α/ υες φθείρας με*γαλους καϊ ^ Τ€ Οίη. Α».0». β «αΐ ^|^υλλο^ Ό», κα\ ψτ^λοι Ρ. ^ ούί«/ ίπρον ϋ». 
« γάρ] «• Α» Ο» ί αν Οίη. Ρ.ϋ» « οΐ 0\ ^ αΐ ΏΚ * ποιι^ν Ρ.Ό». 
^^ 4άν Ο*. 1 καηησγι €Κ τούτων €ξ€ρχ€ται Α^.ΟΚ ™ τοντο οπί. Ρ,ϋ*. 
*» ήΐίη 61 Γ€ ΟΠΙ. Α».€*. ο τ6ν ποιητών ΟΜ. Ο*. Ρ άσσνριον Α^.Ο*. 
1 γίΐΌΙται Α*.€*. ^ πλήθη Α^, * Βί τι γίνοςΟ^. * χρωτός] σώματος ν.Ό\ 
▼ οδν Οίη. Ρ. "^ φθαρώ^ίίς γίνονται Ρ.ϋ». * αΐ ΟΠΙ. Ρ. Υ δσο4 Ι)*. 
« ^γγίνηται Α».0». * €ν ΟΠΙ. Ρ.ϋ». ^ ζώων ΟΠί. Α». ^ οΐ οπί. Α^Ο». 
^ ^ρνίΐί ρ. β οι γ€ κάΚούμίνοί Ρ.ϋ*. .' φθίΐρονταί νπ6 φθβφών Ο*. 
9 τ6 ίχον Ρ.Α».0».ϋ». ^'κρότονας υΐΓθΙ)ίςυβ ρ. * αΐ ΟΠΙ. Ρ.Ο».ϋ». 

νΟΙ.. !▼. Ν 178 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΤΑ Ηΐ8Τ. Αν. 

σκΧηρού^. Έι/ ίβ τοις κυσιν οι κα\ονμ€Ρθί ^γίνονταί ^κννοραΐ- 
σται. Τ1άντ€ς ί* οι (1>θ€ΐρ€γ εν τοις εγονσιν εζ αύτων γίνονται 

7 ^των ζωών. ΤΙνονται ^ οι φθείρες ^μαΧΧον όταν μεταβάλω 
Χωσι °τα υίατα οΐς Χονονται^ οσ-α έχει τ&ν Χονομενων φθείρας. 
^Έν ίε τί θαΧαττρι γνονται μεν εν τοις ίχθν<η φθείρες^ ο?τοι 
ί* ουκ εζ αντων των ιχθύων άλλ' εκ της ιΧνος* εισ) ίε τας 
δ^εις όμοιοι τοις ^ονοις τοις ^ ττοΧύττοοΊ^ 'ττΧην την ούραν 

8 εχουσι ^ ΊτΧατεϊαν. ^Έιν "" ^ ειίός εατι των φθειρών των 
βοΛαττιωι/, κάϊ ^γίνονται ττανταχοί, •μάλιστα 5β ττερι τας 
τρι'γΧας. Πάντα ^ ίβ ιτοΧύττο^α ^ ταντ εστ). και ^ αναιμα 
*τά έντομα. ^^Ο ^ των θύννων οίστρος ^γίνεται μεν ^ττερι 
τα τΓτερν^ια^ εστί ^ όμοιος τοις σκορττίοις^ κα\ το με'γεθος 

^^ηΧικος αράχνης. "Έν ίέ τη θαΧαττη τη αττο ίίυρήνης 
'ττρος Αί^γντΓΤον εστί ττερι τον ^Χφΐνα ιχθνς ον καΧοΰσι 
φθείρα* %ς 'γίνεται τταντων ττιότατος ίια το άττοΧαίειν τρο~ 
φης αφθόνου θηρενοντος του ίεΧφΐνος. 
2 2 νίνεται ίέ κάϊ αΧΧα ^ ζωίάρια^ ωσιτερ εΧεχθη * καΐ τρό- 
τερον^ τα μεν εν εριοις και οσα εζ ερνων ^εστιν^ οίον ^οι 
σητες^ ^ο? εμφύονται μαΧΚον όταν κονιορτώίη ^ ^ τα ερια^ 
μαΧιστα 8ε γνονται αν αράχνης ΟΛΤ^/κατακΧεισθη' εκττίνων 

2 '/αρ, εαν τχ ενη " υ^ρον^ ξηραίνει. 1 ινεται οε * και εν " χί- 
τωνι 6 σκώΧηί^ οίτος. Και ^εν κηρω ίε γνεται ΊταΧαίσν^ 
μενφ^ ωσητερ εν ζύΧφ ζωον^ ο 3η 8οκεΐ εΧάχιστον εΐναι των 

3 Χωων Ίταντων κα\ καΧεϊται ™ ακαρΊ^ Χενκον κα\ μικρόν. Και 
εν τοις βιβΧιοις αΧΧα γνεται^ τα μεν όμοια " τοις εν τοις 
ιματιοις^ τα ίβ ^τοΐς σκοριτιοις άνευ της ούράς^ μικρά ττάμ^ 
τταν' κα\ οΧως εν ττασιν ως ειττεΐν^ εν τε τοις ζηροΐς ύ^ραινο' 

^ ΚΌΡορ€σταί Ρ, κυνοραΧσταί ΙΗ. ^ τ&ν 0Λ. Ρ. ™ μάλιστα Ρ. 13*. 
"^ τα οίη. Ρ.Ο*. <> όνιοις Ο*. Ρ παχνποσι Α». *1 παχηαν Α*. ' ί* 
Οίη. ρΓ. Α». 8 ί€ μάλιστα Α*. * ί€ τά πολύποδα Ο*. ▼ ταντ €ΐσ\ 
Α».€», €στΙ ταντα Ρ.Ό» ^ αναιμα Α».0*. » τά] κτά Ρ, «αΐ Α*.0». 
Υ 6] οΐ Ο», τισΐ Ρ.ϋ». « παρά Α». » ηΧΙκσρ ϋ». ^ ζωάρια Α», 

β καϊ πρότ€ρον οίη. Ρ.ϋ». <* €ΐσ\ρ Α*.Ι)*. β ©ί οίη. Α*. Ο*. ' οϊ 
οχη. Ρ. » τά ίρια β Α».€» 1» υγρού Α*.0* * κα\ ΟΠΙ. Ρ.ϋ». 

>ε χιόνι Ο». 1 ίν] Μ Α».0». » άκαρη Α» Ο». » τοίς €ν] τ&ν ^ Ρ. 
ο τοις οίη. Ρ.ϋ«. ν. 31— 33• ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ε. 179 

μίψοκ καί €ν τοέί ν^ροΪ9 ζηραινομενοι^^ οσα «χβι αύτΆν 
Χωη¥. '*Έ1στι ίβ τι σκωΚηκιον δ ιταλβΓται ζυΧοφθόρον, 
ονββνοί ^ττον ^ ατοτΓον τΆν ^ωων, *' Η ' μεν «γαρ κεφαΧη 4 
ίξ» τοί? κ€\ύ<Ι>συς ^ ιτροίρ'χεται ^ττοικίλη^ και οΐ ττό^ες €τγ 
^ακρου^ &σΊΓ€ρ τοίί αλλοΐ9 σκωλη^ιν^ ίν γιτωνι ^ίβ το α\\ο 
σΆμα ^ αρα'χψιώίει^ κάί ττερί αύτο καρψη, ωστ€ 8οκ€Ϊ)/ ττροσ^ 
€^(€σθαι βαίιζοντι' ταΰτα ίβ ^ σνμφυτα τφ γιτωνι ^ ίστιν^ 
ύσ^χ-Βρ ^κογΧίίΐί το δστρακον^ οΰτω το ατταν ^ τω σκωΚηκι^ 
«αχ ονκ άτΓΟχ/τΓΤβί άλλ' ατΓοστταται ωοΊτερ ττροσττεψυκότα' 
και ίάρ *τΐί τον χιτώνα ττεριίΧνι^ ατΓθθνήσκ€ΐ κα) ^γίνεται 
ομοίως άγρεΐος ωκητερ 6 κο-χλίας ττβριαιρεθεντος τον οστρά" 
κσυ. θρόνου ίβ ιτρο'ιοντος γνεται και ούτος 6 σκώΧηζ$ 
'χρνσ'άλΧίς ωϋτπερ ^ οι κάμτται, κα] ζη ακιρψτίζων' ^ ο τι ^8* 
ίζ αύτον γίνεται των τττερωτων Χωων^ ουττω συνωιτται, ^Οι 
ί* ίρινεοι ^01 €ν τοις ^ίρινεοΐς ίχουατι ^τους καΧονμενονς 
^'^ηνας, Τιν€ται 8ε ^τοντο ττρωτον σκωΧηκιον^ εΐτα ^ττε-β 
ριρρατγεντος τον δέρματος ® εκττέτεται τοντο Ρ ε^γκαταλιττών 
^ό "ψ^ν, και ^ εισ8νεται εις τα των σνκων ^ερινα, και ίια 
* στομάτων ττοιεΐ μη ατΓΟΤτΙτττειν τα * ερινα' 8ιο ΊτεριάιττονσΊ 
^ τε τα ερινα ττρος τας ^ανκας οι γ«»ρ*γοι, κάϊ φντενονσΊ 
ιτλησΊον ταΐς συκαΐς ερινεονς, 

Ύων 3ε τετραιτόίων και εναιμων κάϊ ψοτόκων αι μ€ν β^ 
γενέσεις ειατί του εαρος^ όχεύεται ί' ου ^'τταντα την αντην 
ωραν^ αλλά τα μεν έαρος τα 8ε θέρους τα 8ε ττερι το μετο- 
τωρον^ ως εκάστοις ^ πτρος την γνεττιν των εκγίνων η ετι- V ίτι 0•. ^ άτοπον] άπο τούτων Ρ. Ο*. "■ μ€ν Οίη. Ο*. * προσί- 
χψται Ρ.Ό». * ποιΚίΚη] τη κοίλι; Α». ^ άκρον Α», άκρων Ο» ^ δί\ 
κάί Ρ.]>. Χ άραχνίώ^€ΐ ρθ8( ^ Α», άραχνιω^Ές Ρ.Ό^. Υ σνμφυά €«. 
« €/σο» Α*.€». » κοχΧΙαις Α». ^ τφ οίη. Ρ. « τ6ν χιτώνα τις Α«.€». 
^αί]κα\αΙ Ρ.ϋ». β 5 τί] δ Ρ.ϋ». ' «* ^ξ αύτων €«. §€ ταυτον Ρ. 

ί οί δ€ ρΊνίί Ρ.ϋ» ^ οίοπί. Α». > €ρίνοίς Ι>, ^ρνοις Ρ. 1^ τλί κα- 
Κουμ4νας Ρ. ^ ^ραί Ρ.Ώ^, ^ τοχ>γο πρώτον"] πρώτον τ6 Α*. Ο*. 

** 4μ9€ριρραγτντο5 Ρ. Ο», πίρίΛίρίβίντοί Ο*. ο ίκπίταται Α*.0», ίκπίτ' 
τψται Ρ. Ρ 1•γκατάΚ(ίπον Ρ.Ι>». <1 6 ^ν] Ι^^ιν Ρ.Α».0» ϋ» γ ο»^€. 
τβ* Α».€». • φιττά υΐΓθΙ>ίςιιο Α».0». * στόματος Α*. "* τα τ€ Ρ.Ι>. 
^ σνκίας Α» €*. » πάντα] κατά Α».0*. 7 προς] π€ρ\ Α».0». 

Ν 2 1 8ο ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

2 ούσα ωρα σνμψΰρα, *^Η 'μέι/ οί/ι/ χβλώνι; τίκτα φα σκΧη^ 
ρόίβρμα καΐ ^ίίχροα ωσιτερ τα των ορνίθων^ τεκοΰατα ίβ 
κατορύττ€ΐ και το ανω ττοιβΐ ίττίκροτον* όταν §€ τοΰτο 
ΊΓΟίησρ, φοιτωσα έιτφάζα ^ ανωθβν' ίκλέττεται ίί τα φα τφ 

Ζυστ€ρφ €Τ€ΐ. χι ο ^€μν9 €ζίουσα €κ του υοατος τίκτει^ 
ορύζασα βόθυνον τηθώίη^ και ^ίντ€Κουσα καταΧεΙττα' ίάσασα 
3* ημίρας ^ίΚαττους η τριάκοντα ανορύττα και ^ έκΧεττει 
ταχι/, και αττα^γει τους ν€θττους βει;ίη;9 6ΐ9 το υοωρ. 1έ- 
κτουσι $€ κα\ αι θαΧαττιαι •χ€Χωναι €ν τζ γι^ ^ωά όμοια 
τοις ορνισι τοις ^ήμεροις^ και κατορύζασαι ίττφαζουσι ^τας 

4 νύκτας. Ύικτουατι ^ ίέ ΊτοΧύ ττΧηθος ωων' κα\ 'γαρ ™ €1*9 
ίκατον τίκτουσιν φα» ΎΙκτουοΊ §€ " κα\ σαΰροι κα\ κροκό' 
ίειΧοι οι χερσαίοι κα\ οι ττοτάμιοι εις την ^ην» **Έ#ίλ€- 
7Γ€ται $€ τα των Ρ σαυρών αυτόματα ίν τ^ γ^ί' οι; *γαρ Λβ- 
τΐζει 6 σαυρος* λ^γβται γαρ ^εκμηνος είναι βίος σαύρας, 

$*0 3ε ΤΓΟταμιος κροκόίειΧος τίκτει μεν φα ""ττολλά, τα 'ϊΓλ€ί- 
<Γτα Ίτερι εζήκοντα^ Χευκα την χρόαν^ κάϊ έιτικάθηται •5* 
ημέρας εζήκοντα {και *γαρ ^κα\ βιοΐ ^ χρόνον ΤΓθΧύν\ εζ 
Τάχιστων ^ φων ^ζφον με^ιστον γίνεται εκ τούτων το 
μεν γαρ φον * ου μεϊζόν εστί ^ χηνειου^ και 6 νεοττος. ' τοιί- 
του κατά Χό^ον^ αυξανόμενος ίε ^γίνεται ^κάι ετττακαΐ^εκα 
ττηχεων• Αε^ουσι 8ε τίνες ^ Οτι κα\ αυξάνεται εως ^ αν ^^. 
34 Ύων 5ε όψεων 6 μεν εχις ^ ζφοτοκεΐ εζω^ εν αύτφ ττρωτον 
φοτοκησας" το 5* φόν^ ωσττερ των ιχθύων^ ^ μονόχρουν εστί 
κα\ μαΧακόίερμον. Ό ίβ νεοττος ^ ανω εττιγνεται^ και ου κουσα Ό\ « Αάττους ή οπί. Ρ.ϋ». ^ €κΚ€ίπ€ί Ρ, ίκκΚάτΓβι ΟΟΓΓ. ϋ». 
ί €υθν£ &η(6 τους Ρ.Ό\ οιη. €». 1» ψά οιη. Ρ.ϋ». * ήμίτίροις Α».0». 
^ τάίί νύκταις Α•. ^ δ€ τ6 πλήθος πο\ν Ρ, ί€ π^θος πολύ Ι)». ™ βίς 
οιη. Ρ.Β». ^ κοΛ αΙ σανραι καΐ οΐ κροκ6^€ΐλοι. Α*.0*. ο ίκλίπεται Ρ. 
Ρ σαυρών €*. ^ 4ξ(ψην6βίος (ϊναι 6 σανρος Ρ.Ό*. «^ «τολλά τά πλ€Ϊστα 
οιη. Ρ.Β». β ^ οιη. Ρ.ϋ». * καΐ ρο8ΐ γάρ οπα. Ρ.ϋ». ▼ πόλνν 
χρόνον ϋ*. ^ μίγιστον ζωον Ρ.Ο». * 9σην ου μείζον Ρ. Ο*. Υ χηνίου 
κίύ ν€ΌΤΤθΰ Ρ, « τούτον] τον Ρ, οίη. Ο». * καΙ οίη. Α». ^ δτι καϊ] 
ώί καΐ Ρ.Ο*, «ιϊ ώί Ο». β αν] οδ Α*. ^ ΙΙζω ζωοτοκ€Ϊ ^ν Ο*, (»οτοκ<ι 
€*{ ων €*. ® μονόχροόν Ο». ^ Άνωθεν πβριγίνίται Ρ.ϋ*. ν. 33> 34• VI. Ι. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ε. Ζ. ι8ι 

ΊΓ€ρΐ€χ€ΐ ψΧοιοζ οστροκώίη^^ ωσττερ ονίε τα των ιχθύων» 
Ύίκτ€ΐ ^ ίέ ^ μικρά €χ18ια ίν υμίσιν^ οί τΓ€ριρρη*γνυνται τρι^ 2 
ταιοι' €νιοτ€ 0€ και ' τα εσω οιαψα^οντα αυτά ^ εςβ^οχεται. 
ιΐΓΤβέ Ο €1/ μχα ημ€ρα καν €ν, τικτ€ΐ σβ * ττΑβέω ι; €ΐκοσιν' 
™ ο* ί* αλλοί οφβ(9 φοτοκονατιν ε^ω, τα 5' ωά άλλι/λοΐί συν" 
€χη €<ΓΓΐν ω<ηΓ€ρ αι των γυναικών ^ ίττοίβ^ο/^εί* όταν 5έ τέκ^ι 
€19 την 'γην^ ίτηραζει, ^ΕκΧ^ττεται ®ίέ ^ καΐ ταύτα τφ 
^νστΈρφ €Τ€ΐ• 

ζ. 

Ά/ μ€ν ουν των οή>€ων κα\ των εντόμων 'γενεατεις^ €τι 
• ίβ των * τετράτομων κα\ ωοτόκων^ τούτον εγρυσι τον τρο- 
ΐΓθν• Οι 5* όρνιθες ωοτοκοΰσι μεν ^ ατταντες, η ^ ωρα τη9 
σχείας και οι τόκοι ^ ου ττάσιν ομοίως εχουσιν. Τα μεν « 
γαρ '*' κα\ όχεύεται και τίκτει κατά τταντα τον χρόνον ως 
είιτεΐν^ οίον αΧεκτορ\ς κα\ ττεριστερα, η μεν αΧεκτορις οΧον 
τον ενιαυτον ^ εζω * $ύο μηνών των εν τω γειμωνι τροττικων, 
ΤΐΧηθος $ε τίκτουσιν ενιαι κα\ ^των 'γενναΐων ιτρο εττωασμοΰ 
κα\ εζηκοντα* καίτοι ήττον ττοΧυτόκοι ^ αι ^ενναΐαι των 
α^εννων εισιν. Αι οε ^ Αοριαναι αΑεκτοριόες εισι μεν μΐ"3 
κρα\ το με^γεθος^ τικτουσι 5' αν* εκαστην ημεραν' εισ\ ίε 
χαΧετταΙ^ και κτεινουσι τους νεοττους ττοΧΧακις' χρώματα 
ίε τταντοίαττα εχουσιν. ΎΙκτουατι 3ε ^καϊ οικο'γενεΐς ενιαι 
ίις της ημερας' η3η 3έ τίνες Χίαν ττοΧυτοκησασαι αττεθανον 
ίια ® ταχέων. Α/ μεν ουν αΧεκτορι8ες τίκτουσιν^ ωσττερ^ 
είρηται^ συνεχως' ττεριστερα ίίε κα\ φαττα και τρυ*γων κα\ 
' οινας ίιτοκουσι μεν^ άλλ' ^ αι ττεριστεραϊ κάϊ δεκάκις ^ τον « ^'] δί κίύ Α». ^ μικρά ίχί^νια Α*, μικράν €χί8νιον €». * τα ίσω] 
ίσωθίν Ρ.Ό*. ^ €ξ€ρχονταί Α\ 1 πλίον Α» «» αί Ρ. » νπΜ^ 
ρ4^£ Ρ. ο δ€ ΟΠΟ. ϋ». Ρ κα\ οιη. Α* <1 Μρψ €». 

Οοάίοββ Ρ.Α». Ο». ϋ». βΐ 08ρρ. Ι, 2, 3- Ε». ^ Αί] Εΐ ϋ». Αί — τρόπον] 
1黀 ρΓΟχίαιο ςυοςιιβ 1ίΙ)Γ0 ά&Ι Ρ. » δ(] δ€ και Ρ, θ€ κάΙ των ζώων ο*. 
* τετραπόδων ζώων κα\ ώοτοκονντων Ρ. ^ ϋΟΓίΐντα Α*. ^ ου] €ν Ρ. 

Χ καΐ οίη. Α».0». γ €{ω] π\ψ Ό». « δνοΐν Α».€». » των Ιννίων 
προτπωσμον Ρ.Ε*. ί» αϊ γ."] κα\ αΐ γ, Ρ.Ε». « α^ριαίΊχαι Ρ.Ό».Ε». 

^ «Μ οιη. Α».0» β Γαχ€Όί ΏΚ ' οΊασκαι Ρ.Ε» « αί] ώ( Ρ.Όλ.Ε». 
^ του] μίν του Ρ.Ε\ 

Ν3 ι82 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

ένιαυτω) τίκτουσιν. Οι & τΓλβΓστο* των ορνίθων τίκτουσι 
την ίαρινην ωραν^ και €ΐσ\ν οι μ€ν ττοΚύ^ονοι αντων^ ττοΧύ- 
^ονοι &€ Αχώί, *ο* μ€ν τφ ιτοΧΧάκις^ ωσττβρ €α 'π€ριστ€ραΙ^ 

5 * οι ίέ τω χολλα, ωσττ^ρ αϊ άΧ€ΚΤορ18€ς, Τα ^ ίέ γαμ'ψ'ώ- 
νι/χα τταντα ^όΧΐ'γό'γονά «στιΐ', ίζω κεγχρίίος* αυτή ίέ 
™χλ€ΐ(Γτα τίκτ€ΐ των ^γαμ^^ωνύχων. ^Ωιτται μίν ουν κα\ 
τίτταρα ?5ι;, τΙκτ€ΐ ίέ ° και ττΧβΙω. ΎΙκτουσι 5έ τα μ€ν 
αΧΧα ίν ^ ν€θττια?9, τα ίέ μη Ρ τττητίκα ουκ ίν ν€θττιαΪ99 
οίον αι Τ€ τΓ€ρόίΚ€ς και οι ορτυ^ες^ ** αλΛ €ν τι; ^ γι;, " εττι;- 
Χυ^αζόμενα υΧην, *^Ω<Γαι?τωί 5ε και ^ κόρυ§ος και τετριζ, 

βΎαΰτα μ€ν ^ουν ύτΓην€μουγ ιτοΐ€Ϊται τας νεοττεύσειν ον 5* οι 
^ ϋοιατΓΟί καΧοΜπν * είροιτα^ €19 τας όττας €ν τ^ γ^ ιτατα- 
ίυόμ€νο9 ν€θττ€ύ€ΐ μόνοί, Αι ίβ κΙγΧίχι ^ ν€θττιαν μεν 
^τΓΟίουνται ωσιτερ αί χ€λίίοι/€9 έκ ιτηΧου ίιτί τοΪ9 ύ>^ηΧοϊς 
των Ό€νορων^ εψεςηξ 0€ ττοιονσιν αΚΚηΚαΛ^ και έχομβνας^ ωστ 

7 είναι Λα την σννεχειαν ωσττερ * ορμαθον ^ νεοττιων. Ό 5' 
® €ΤΓθ>\τ μόνο9 ού ΐΓΟίβιται ^ νεοττιαν των καθ* • εαντα νεοτ' 
τενόντων 9 άλλ' είσίνόμενος εΐ9 τα στεΧε^η εν τοις κοιΧοις 
αύτων τίκτει^ ούίεν σνμψορονμενοί' ^Ο 3ε ^ κόκκνζ ^ κάϊ εν 
οικΙ(^ νεοττενει κα\ εν ττετραις. Ή ίέ ^τετριζ^ ή ν ^καΧοΰσιν 
* Αθηναίοι οίρα'γα^ οντ εττι τη9 γϊί νεοττενει οντ εττι τοί9 
^ν^ρεσιν^ ^άλλ' εττι τοις χαμαιζηΧοις ψντοΪ9» 
2 10 Ο ψον αιταιΟΊΐη^ ομοιωζ των ορνιυων σκΧηροόερμον 
'τ' εστίν^ εαν ^όνφ ^ενηται και μη ίιαφθαρη {ενια γαρ 
μαΧοικά τίκτονσιν αι αΧεκτορίίες•)^ '^οΐ ί/χροα τα φα ™τα » αΐ υΐΓθΙ)ί(ΐυβ Ρ.ϋα.Ε». ^ ίϋ ροβΐ τά οίη. Ρ.Ε». 1 ολιγογόνια Ρ.Ε». 
» πλίίστα τίκτ€ΐ Ρ. » κάί οίη. Ρ.Ε». ο «οττΟμγ ϋ», Ι'€ΟΤΤ€μμ( Ρ.Ε». 
11^θϋί<)ΐ16. ρ ντητίκά €ν ν^οττιαΐ^ ουδαμώς οίοι^ οϊ Α^.Ο^. 4 αλλ*} ΤΝη-€4 
δ€ Ό*. ^ γη Οίη. Α*. * (ΊτηΚυγαζομίνη νΚη Α*.0*, ΙνιΚαζόμ^να υΚης 
Ρ.Ε». * κ6ρυδ(ς Ρ.Β».Ε» ν ο^μ οίη. €». ^ βοιάττιοι Ρ.ϋ*.Ε». 
» μίρονα Ρ.ϋ».Ε*, άίροηα 8€ΐ]η6ί(ΐ6ηΐ8. Τ ν€θττΙαν Ρ.ϋ», ν^οττβίαν Ε*. 
« ΐΓΟίοΰσιν Α».0. » ορμαθη Ρ, 6ρ/*α^ Ρ». ^ μ«οττ€Μ» Ρ.Β»£*. 

ο «πω^ Ρ. ^ ν€θττ€ίαν Ρ.Β^.Ε». * €αΛη•ίί ΑΐηΙ)Γ08ί&ηΐΐ8, ^αντόιτ 

Α».ϋ*.Ε», ίαντώι/ Ο», αντάιτ Ρ. ^ κψ«θί Ό», β καΐ ρο8ΐ; κ. ΟΒΒ. Α».0». 
1ι ΤίΤέί Ε». ί κάΚουσιν οΐ άθηναωι Ρ.ϋ».Ε». 1^ αλλ* 4ν τοις Ι>. 1 τ 
οω. Α».€*. ™ τα &1ΐ6Γαιη οπι. Α^Ο^ϋ*. VI. 1, 2. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 183 *» » ορνίθων^ &ΓΤ09 μ€ν το Χευκόν^ €ντο9 $€ το ωχρόν, Αια^Ί 
φίρουσι & ^ και τα των ττερι ττοταμούς κάϊ Χίμρας γνομέ" 
νων όρνιων ττρος τα των ^ ζηροβατικων' Ρ ττολλαττλάσιον 
•γαρ ^€1 ^ τα των ίνύ^ρων κατά λο«γοι/ το ω\ρον ττρο^ το 
Χοβκον• Και τα χρώματα $€ των φων ίιαψβρα κατά "■ τα 3 
Ύ^νη των ορνίθων των μεν "γαρ Χευκα ^έστι τα ωα, οίον 
7Γ€ρισΎ€ρα^ ^ και ττερίικος^ των 3' ώχ/οα, οίον ^ των ττερί τα9 
\1μνα99 ^ των δέ κατεστι'^μίνα^ οίον τα των ^ μεΧεα^γρί^ων 
καϊ .ψασιανων' τα ίέ της κεγχρίίος ερυθρά ^ εστίν ωσττερ 
μΙΧτοΫ. *Έχα δέ το φον ίιαψοραν' τη μεν 'γαρ ^ όζν τ^ 4 
α ιτΧατύτερον εστιν' εζιόντοζ δ' η'γεΐται το ττλατι^. ^'Έκττι 
α τα μεν μακρά κάϊ οζεα των φων θήΧεα^ τα ίέ (ττρογγι^λα 
καΐ ιτεριφερειαν ε•)(οντα κατά το όζν άρρενα, ^^ΈικτΓεττε-$ 
ται μεν ουν έττφάζόντων των ορνίθων^ ου μην ^ άλλα και 
αυτόματα εν τρ γ^ ωσττερ εν Αί'γιίτΓτω, κατορυττόντων 
^€19 την κοΊτρον" κα\ εν ^Έιυρακούσαις 8ε ψιΧοττότης τις 
^ύττστιθεμενοί ύττο την >^Ιαθον εις την 'γην τοσούτον ^εττινεν, 
ω9 ψασί^ \ρόνον συνεχώς^ ^εως ^εκΧεττοι τα <ρά. *Ί18η 3ε 6 
και κείμενα εν αγγείοις αΧεεινοΐς ^έζεττεψθη και ^ εζηΧθεν 
^ αυτόματα. "^ Η μεν ουν ^γονη τταντων των ορνίθων Χευκη^ 
ωσττερ και των α\\ων ^ιρωι/' όταν ο οχευυί^^ ανω ττρος το 
ύιτόζωμα Χαμβανει η θηΧεια, Και το μεν ττρωτον ^ μικρόν ; 
και Χευκον φαίνεται^ εττειτα ερνθρον καΐ αιματίο^ες^ αύ^ανο- 
μενον 8ε ωχρον κάϊ ζανθον ατταν' όταν δ' η8η " 'γΐ'γνηται 
άίρότερον, διακρίνεται^ καϊ εσω μεν το ωχρον ε^ω 8ε το 
Χευκον ττεριίσταται. ^Οταν 8ε τεΧειωθ^ί^ άττοΧύεταί ^ τε κάϊ 8 « καί ρ08ΐ θ€ οίη. Α».€*. ο ξηροβιωτικών Ε», ξηρά βιωηκών Ρ. 

Ρ πολλά ΐΓλ€ίοι^ Ρ.Ε». <1 τ6 Ρ.€».Ό*.Ε^ ' τά οιη. Ρ.ϋβ.Ε». « ^Ισι 
Α». * καί πίρ^κκος οιη. Α». Ο*. ^ των ρ03ΐ οίοι; ΟΠΙ. ρΓ. Α». ^ των] 
τα Ο*. * μ€\(απί^ων Ρ, μ€\€ασπί^ων Ε*. Υ ίίσιν Α*. ^ οξντηη 

πΚατντβρόν Ρ.Ε*. * €κπ€Τ€ται Ρ, ίκπίμπίται Ο*, €κλ€π€Γαί Α*.€*. 

^ αλλά οιη. Α*.0*. β 64ί τ^ι* γην «γ την κόπραν Ρ.Ε^. ^ σνρρακούσαις 
0•.Ε*. β νποθψίνος Ό^, ^ χρόνον €πίν€, οπίίδβίβ ως φασί, Α*.0». 
8 €ως] (ως Αν Α», Ιι (κλάτυ Α*.€», ίκλαιηίη Ρ.ϋβ.Ε». * €ξ(πίμφη 

Ρ.ϋ».Ε». >^ (ξηΧθον Ο». 1 αυτομάτως Ρ.Ι)λ.Ε». π> ληκο» κα\ μικράν 
Α».0». η γ^νηται Α* Ο» ο Τ€ Οίη. Ρ.ϋ».Ε». 

Ν4 1 84 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΏΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

Ρβ^ερχβταί ούτω ^τφ καιρώ ίκ τον μαΧακον βΐναι ^ μετα- 
βάΧΧον "βτΓΐ το σκΧηρόν^ ωστ ίζερχεται μ\ν ου^ττω ιΤΕΤτη- 
Ύος^ ^ έζβΧθον 8* ^ευθέως ττη^νυται και γνεται σ-κΧηρόν, 

ρβάν μη ^ €ζΙη νενοσηκός. ^Εφανη 5' ηίη^ ^οίον €1/ τινι καιρφ 
γνεται το φόν {'ατταν γαρ ωχροί/ ομοίως ίστιν^ ωσ-ττερ 
ύστερον 6 νβοττοί), τοιαύτα καΐ ίν ^αΧεκτρυόνι ^ ^ιαιρου^ 
μένω υττο το υτταζωμα^ οΖττερ αι θηΧειαι εχονϋτι τα ωα, το 
μεν €ί3ος ώχρα ολα, το ίέ μέγεθος ηΧΐκα ωα' ^ & εν τέρατος 

ΙΟ λο«γω τιθεασιν. Οι 3ε Χε^γοντες οτι υττοΧείμματά ^ εστί τα 
ιπτηνεμια των εμττροσθεν εζ όχείας ^ινομενων^ ουκ ® αΧηθη 
Χε'γουσιν' (ίττται γαρ ικανως ή^η ανόχευτοι νεοττιίες άλεκτο- 

11 ριόων και χηνών ^ικτουσαι υττηνεμια. Ια ^ό φα τα '^νττηνε- 
μια ελαττω μεν τψ με^εθει ^γνεται και ^ττον ή8εα και 
ύ'γρότερα των ^ ^ονίμων^ ττΧηθει ^ ίέ ΊτΧείω' υιτοτιθεμενων 
ίε τη ορνιθι ούθεν τταχυνεται ™ το ν*γρόν^ άλλα το τε ωχρον 
διαμένει κα\ ^ το Χευκον ® όμοια οντά, ΥΙνεται ί* υττηνεμια 
τΓολλώι/, οίον Ρ άλβιΤΓορ/ίοί, ττερίικος^, ττεριστερας^ ταωνος^ 

ιι^χηνός^ χηναΧώττεκος, "^ΈικΧετΓεται ί' εττίραζουσων εν τφ 
θερει ^ θάττον η εν τφ χειμωνι' εν όκτωκαι8εκα ^αρ ημεραις 
αι αΧεκτορι3ες εν τφ θερει εκΧεττουσιν^ ^εν 8ε τφ χειμωνι 
ενιοτ ^εν ττεντε και εϊκοσιν, Αιαψερουσι μεντοι ^καΐ όρνιθες 
ορνίθων τφ εττωαστικώτεραι είναι ετεραι ετέρων» ^Εαν 3ε 

ιτ^βροντηση εττωαΧρύσης^ ^διαφθείρεται τα φα. Τα ίβ κα- 
Χούμενα ύττό τίνων κυνοσουσα κα\ * ουρία γίνεται τον θέρους Ρ €ξ(ρχ€ται π€πηγ6ς όντως Α^.Ο*. <1 τφ ίη06Γ(υΐη Ο*. >^ μτταβαΚ' 
Χοντος Ρ, μίταβαλόντος ϋ^.Ε*. * €πϊ] πρ6ς Ρ.Ο*.Ε*. * πω οτα, 

Α».0». ▼ (ξ€ρχ6μ€νον Ό», φρχομίρου Ρ.Ε». ^ €νθνς Α» Ο». » ίξίο] 
ί Ρ.Ό^.Ε*. Υ οίον] ώ6ν ρ. Α». * άπαντα γάρ ωχρά ομοίως Ε*, άπαντα 
ομοίως γαρ ωχρ6ν Ρ. * άλίκτορι Ώ^, αλίκτορίδι Ρ. Ε*. ^ αίρονμίνψ Ε*, 
αΙρονμ€νον Ρ. ^ ά ΟΜ. Ρ.ϋ» Ε». <* €ίσι Α». ^ άΚηθως Α» ^ τ*- 
κονσαι Ρ.ϋ^.Ε*. Ρ δ*] γάρ 0\ ^ νπην€μΛα των ίμπροσθ^ν ίζ 6χ€ΐα£ 
γινομίνωρ ίΚάττω Α*. ' γίγνονται Α*. ^^ μονίμων π\ηθη Ε*. * ^ 
πλίίω οτη. Ρ.Ε» ™ τφ νγργ Ρ.Ε». » τα \€νκά Α». Ο» « Βμοιον Ρ. 
Ρ άΚίκτορίδ^ς πίρ^ικίς π€ριστ€ρα\ ταων Ρ. Ε*. <1 χην Ε*. ' Θαττονί 

Ζλαττον Ρ.Ε». 8 τφ χαμωνί δί, οίηίβδΕ €ν, €». * (ν ΟΜ. Ρ.ϋ» Ε». 
ν και] καΐ οΐ ϋ^,Ε». ^ φθίίρίται Α». » οΰρινα Ι)*.Ε». VI. 2. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 185 

μαΧΧον» 7ί€ψύρία ίέ καΧβΐται ^ τα νττηνβμια υττό τινων^ οη 
ύτΓΟ την ^έαρινην ωραν φΰάρονται ^ίβχο/χβι/αέ τα ττνεύματα 
^ αι δρνιθ€ς' τοιούτον ίβ ττοιοΰσΊ και τη χαρί ττω^ * ψι^λα- 
ή^ώμεναι* Υινεταί ίβ τα υττηνέμια γόνιμα καΐ τα ίζ οχβέ'αί ΐ4 
^ ίνυτταρ'χοντα η8η μεταβάλΧα το 'γ€νος €£? άλλο «γβμοί, βαν 
ττρϊν ^ μ€ταβαΧ€ΐν €κ του ωχροΰ εΙς το ^Χενκον ό'χεύηται ή 
τα ιητηνέμια €•χουσα η τα β>γοι/ω εΐΧημμίνα ξζ €Τ€ρου ορνί' 
θοΐ' κα\ γν€ταί τα μεν χητηνεμια ^όνιμα^ τα ίβ ΊΓροϋττάρ" 
χοντα κατά τον ύστερον όχενοντα όρνιθα. ^ ^Αν 5* η3η ι$ 
* μεταβαΧΧόντων εις το Χευκόν^ ούθεν ^ μεταβάΧΧει ούτε τα 
ύττηνεμια ώστε γνεσθαι Ύονιμα^ ούτε τα 'γόνφ κνούμενα 
Αστε ^ μεταβαΧΧειν εις το του όχεύοντοζ *γενος. Και έαν 
ύτταρ'χόντων 3ε ™ μικρών " ^ιαΧεΙττη η όχεια^ ούθεν ® ετταυ^ 
ζάνεται τα Ίτροϋτταρχοντα' εαν 8ε ττάΧιν όχευηται^ ταχεία 
γνεται ^η εττίίοσις ^ εις το με^γεθος, *'Έιχει 3ε φύσιν τοΰιβ 
ϋίον ^ το ' ω-χρον κάϊ το Χευκον * εναντιαν ου μόνον τω χ/οώ- 
ματι άλλα και τ^ δυνάμει* το μεν ^αρ ωχρον ύττο *το5 
^^ ^^ονς Ίτη^νυται^ το ^ 3ε Χευκον ου ττή'γνυται άλλ' ύ'γραι^ 
νεται μαΧΧον' υττο 3ε του ττυρος το μεν Χευκον ττή'γνυται^ το 
^3* ώχρον ου ττη'γνυται άλλα μαΧακον 3ιατεΧεΐ, αν μη κατά- 
καυθ^9 κοί μάΧΧον * επομένου η ττυρουμενου συνίσταται καΐ 
ζηραΐνεται, ^Έικατερον 3ε ^ χωρίς ύμενι 3ιειΧητΓται άττ' άλ-17 
\η\ων, Αι οε ττρος τ^ί αρχτι του ωχρού χαΑαζαι ουυεν 
σνμβαΧΧονται ιτρος την γνεσιν^ ωσττερ τίνες ύττοΧαμβά» 
νουσιν' εισ\ 3ε 3ύο^ η μεν κάτωθεν η 3* άνωθεν, Συμβαίνει 1 8 
ίε 'περ\ το ωχρον και το Χευκον^ καΐ δταν εζαιρεθεντα ' συν- 7 νπό τίνων τα νπηνίμΛα Ό*. * ίίαρινίιν Α*. Ο*, άκριν^ιν Ε*. * ^*Χ<^- 
μκνοί ϋ», δ€χ6μ€να Ρ.Α». ^ οΐ Ό^, β ^\αφώμ€να Α». ^ ^^η ίνυ- 
πόρχοντα Ρ.ϋ».Ε». « μα-αβαΚΚίΐν Ρ.Ο»Έ». ' π€ρίΚ€νκον Α».€». 

Κ γόνγ €ΪΧημ€να 1)^, γονο€φημ€να Ρ.Ε*. ^ €άν Ο*. * μ€τα/3άλλοι^ Ρ.Ε*. 
^ μτΓαβαΚΚόντων Ρ, μ€τ<φαΐΚ6ντων Ε*. ^ μΛταβαΚίΙν Α*. Ο*. "* μικρόν 
Ε» η «ίαλίν?7 Ο». ο €πσυραν€ται Ε». V η Βΐ €ΐς ΟϊΆ, Ρ.Ε». <1 τό] 
τΟΓ€ ϋ», οΰτ€ Ρ, οϋτ€ τ6 Ε». ^ \€νκ6ν κοί τ6 ωχρον Ρ.ϋ».Ε». β €ναΡ' 
τία Ρ.Ε» * του οίη. Ο». « ψυχρού Ρ.Ε». ▼ λα;«άν «* Ρ.Ε». 

^ «ΧρΑν ^€ ϋ*. * ίπομίνου Ρ. Υ Χ^Ρ^ **' νμίνι ί^ι^ίΚν/πτΜ υπ 

Ρ.ϋ*.Ε*. * σνγκράσιι Ρ, σνγκ€ράσιι ϋ*,Ε*, σνν^ροαήίηι Α*.€*. ι86 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΏΙΑ Ηιβτ. Αν. 

€ρασνι Τί9 χλαω τοιαύτα ^^Ις κνστιν και ί^^νι ^ μαΚακως 
και μη ^ σνντόνφ τφ ττυρι^ το ωχρον €ΐ9 το μέσον συνέρχεται 

ι^'^ταν^ ^κύκλφ ίβ το \€νκον ^ ττεράσταται. Ύων.^ άΧεκτο- 

ρίίων αί νεοττΙΒβς ^ιτρΆτον τΊκτουσιν €υθυ9 αρχομένου του 

Ιαρος^ κα\ ττΧβΙω ^τίκτουσιν ^η αι ιτρεσβύτεραι* ίΚάττω ίέ 

τφ μ€^€υ€ΐ τα €κ των νεωτέρων. υλωζ όε εαν *^ μη εττψα^ 

Ίοζωσιν αι όρνιθες, διαφθείρονται κα\ κάμνουσιν. ^Οχευθεϊσαι 
οε αι ^ μεν όρνιθες ψρίττουσΐ τε και αττοσείονται και ίγοΧ•- 
Χακις καρψος ττεριβαΧΚονται (ττοιοΰσι $ε το αυτό τούτο κα\ 
τεκοΰσαι ενίοτε"), αι ίε ττεριστεραι εψελκουσι το ^ ορροττύ- 

31 γ«ον, οι δε χήνες κατακολυμβωσιν. Αι δε κυήσεις και ^ αι 
των ύττηνεμιων ψων σνλΧη>1^εις ταχειαι ^γίνονται ταΓί χλε/- 
σταις των ορνίθων, οίον και τ^ ττέρδικι, όταν όρ^α ττρος την 
όχείαν' εαν ^αρ ^ κατά ιτνευμα στ^ του άρρενος, κυίσκεται 
και ευθύς ^άχρηστος γίνεται ττρος ^τας θηρας' οσψρησιν 

22 γαρ δοκεΐ εχειν έττίδηΧον ο ττερδιζ. *^1ί δε του ^ φοΰ ^γενεσις 
μετά την όχειαν και εκ του φου τταΧιν * συμττεττομενου * η 
τον νεοττοΰ γνεσις ουκ εν ίσοις χρονοις συμβαίνει ττάσιν, 
άλλα διαφέρει κατά ^τά μεγέθη των Ύεννώντων. 2λ;ι//- 
σταται δε το της αΧεκτορίδος ψον μετά την οχείαν και 
τέΧειοΰται "^εν ^ δεχ ημέραις ως εττΐ το ττοΧύ* καΐ της Ίτερί" 

ι^στεράς 5' εν μικρφ εΧαττονι, Αύνανται ί' αι ττεριστεραι 
^ ηδη του φου * εν ωδΐνι οντος κατέχειν' εαν ^αρ τι ενο^ 
χΧηθη ύττό τίνος η ττερί την νεοττείαν η ^τττερον ίκτιΧΘ^ η 
αΧλο τι ^ ΤΓονησνι ^ και δυσαρεστήσει, κατέχει και ου τίκτει 

» €ΐς την κνστιν Α».0». ^ μαΚακ^ Ρ.Ό».Ε». ^ σνντόνως τφ Α», 

σνντόνί^ Ρ.ϋ^.Ε*. ^ κυκΚψ τ6 Β( \€νκ6ν Ρ.Ε*, «τυκλφ Λί τ6 \€νκ6ν 

κυκΧ^ Ό^, * π€ριτ€τατα», Α*.€*. ' ιτρ&ται τίκτονσιν Α*, τίκτονσι 

πρίτΓον Ρ.Ό^.Ε•. 9 Τίκτουσιν'] τ€ τίκτονσιν 0^, Βί τίκταυσιν Ρ.ϋ*.Ε*. 
1ι ί Οίη. Ρ.Ι)*.Ε». ^ τά μτγίβη Ρ.Ε». 1^ μψτω Ρ.Ι>.Ε». 1 μοβ ΟΤΆ. 
Α».€•. "» ουρσιητγιον Α». » αί ρθ8ΐ «ι1 ΟΙΟ. Ρ.€». βΐ ρΓ. Α». © κα- 
ττατνίυσβ^ του Ρ.ΕΙ*. Ρ αχρηστόν Α•.€*. <1 τήί Α*. ' φου] ν€θττον 
Ρ. Ε*. ■ συμπεττομΑνη Α*. * ι^ τον ν^σττου γίνίσις οΐϊΐ. Ρ.Ε*. ^ τά 
ΟΙΟ. Ρ.€» ϋ» Εβ. ^ ά»] τό ύ6ν ^ Ρ.Α». Ο.Ε». » ^,γ] δ«' ωιΐβ 1α- 
οαη&ιη ςα&ΙΙαοΓ ΙίΐΙεπυηιιη Ρ. Υ ήδη] και ήδη Α*.0*. * €ν ώίίι»4 
6ντ€ς Ρ. Ε*, €νωδίροντο9 Α*.0*. * πτίρον ή τι ίτ(ρον (ΚτίΚ&ο Α*.0*. 

1ϊ πον6 Ε*, πον€Ϊ Ρ. ο καϊ «.] ί καΐ ί. Ρ.ϋ«ι.Ε» νΐ. 2, 3• ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 187 

^ μ^Χη(ταΰτα. ^*Ί8ια ίέ τΓβρί τας 'π•€ριστ€ρας συμβαίν€ί και 
τάλ 'π€ρ\ τίιν όχβίαν. ^ΙίυνοΰσΊ Τ€ ^αρ αλληλας, όταν ^4 
μίΧΧ^ αναβαΙν€ΐν 6 ^ αρρην^ η ουκ αν 6χ€ύσ€ΐ€ν, 6 μίν ΤΓρ€-- 
σβυτ€ρο9 ^ο ττρωτον' υστβρον μίντοι άναβαίν€ί καΐ μη κύσας' 
€Η ίί ν€άτ€ροι ^άβϊ τούτο 'ποιήσαντ€9 όχ€νουσιν, Ύοΰτό τα^ 
^ίη ί3ιον ΐΓΟκΛσί^ και ετι αι θηΧ^ιαι α\\η\αις αναβαινονσιν^ 
^δταν αρρην μη ηταρζ^ ^κύσασαι ωστΓ€ρ ^οι άρρενες* και ούθεν 
ιτροϊίμεναι €19 αΧΧηλας τικτουσιν φα ττλβ/ω ^η τα γοι/φ 
Ρ •γίΜ)/χ€κα, €^ £ν ου γνεται νεοττος ^ ούθείς, άλλ' ύττηνεμια 
Ίτάντα τα τοιαύτα εστίν, 

Ή ίέ ^Ύενεσις εκ του φου ^τοΐς δρνισι συμβαίνει μεν τον ο 
αύτον τροΊΓον ττασιν, οι ίέ χρόνοι ίιαψερουα-ι της τεΧειώσείας, 
^ καθάττερ είρηται, Ύαϊς μεν ουν αΧεκτορΙσι τριών ήμερων 
και νυκτών τταρεΧθουσων εττισημαινει το ττρωτον^ ταίί ίέ μεΐ^ 
ζοσιν αύτων ορνισιν ^ εν ττΧειονι χρόνφ^ ταΐς ί' εΧάττοσιν 
€¥ εΧάττονι, ΤΙνεται 8* ^ εν τούτφ τψ χρόνφ ^ η$η ^ανωι 
το ύ'χρον ^ ττροσεΧηΧυθος ττρος το όζύ, ζττερ * εστίν ή αρχή 
•τβ τον φου και εκΧεττεται το ωοι/, κάϊ όσον στί'γμη αίμα^ 
τινη εν τω Χευκψ ή καρίια. Ύοΰτο $ε το ^σημεϊον ττηί^ 
και κινείται ωσιτερ εμ^^τυχον^ και αττ αντοΰ §ύο ττόροι ψΧε^ 
βίκοι εναιμοι ^ εΧισσόμενοι ψβρουσιν αυξανομένου εις εκάτε^ 
ρον των χιτώνων των ττεριεχόντων, Καί ύμην ^ αίματικας ^ 
ίνας έχων ^ η8η ττεριεχει το Χευκον κατά τον χρόνον τούτον 
^ατο των ττόρων των φΧεβικων, *ΟΧι*γον ί' ύστερον και 
το σώμα ^ η^η ατοκρίνεται^ μικρόν ^ το ^ ττρωτον ττάμτΓαν 

^ μ€Χησασα Α».€».Ββ. β ίδιςι Ρ. ^ κνονσί Α».€3. Ρ αρρηρ ουκ 
αν 6χ€ν(η3 Ρ.Ε*. *» τ6] αν μ^ τό Ό», €άν μη κύση Αβ.Ο». » τοντο αίΐ 
Α».0. 1^ 6η οτη, Ρ.ϋ» Ε>. 1 όταν 6 αρρην Β». ™ κνησασαι Ε\ 
κυνησασαι Ρ.Ό» π οι οίη. €». ο § τα] €ίτα Ρ.ϋ».Ε». Ρ γ€νόμ€να 
Ρ.Ο», γ€ννώμ€να Α».€». «Ι ον^« €« ϋ», €15 Ρ.Ε». «• γίννησις Α». 

' ΤΌΪί] συμβαίνει τοις Υ)\ ^ καΰάπ^ρ €'ίρηται οτη, Ό^. ^ €ν πλίίοσί 
τάίί ί" 4λάττοσιν «λάττονα Ρ.Ό^.Ε». ^ €μ €ΐ ^η οω. Α» Ο». » ιΐι^ 
.τ6 ώχρον] τό Τ€ ανω ωχρόν ^*, τό Τ€ ώχρί»ν ανΰ* Α», ανω Ρ.ΙΗ^.Ε*. 
Τ *ρ<ΜΧη\νΘ69 ϋ», πρ6ί τ6 ίΚηλνΰ^ς Ρ.Ε». « €(ττ\ν βΐ τ€ οίη. Ρ.ϋ» ^1». 
» σήμερον ν^. ^ λίλισσωμίνοί Α».^», ίΚισσ6μ§νοι ο2 Ρ.Β».Ελ. 

ο 9€ραχ€ΐ ή^ ϋ». <1 υπ6 Ρ.Ο» Ε». β ή^η] ήδη καί Ρ.Ε». ί τ6 Οίη. 
Ρ.€».Ό».Ε» β ιτρωτον βιηΐβ μικρόν Ρ*. 1 88 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

^ κάΙ Χευκόν. * Δΐ7λΐ7 3* ή κεψαΧη, και ταύτης οι οφθαλμοί 
μαλιστ €μτΓ€<ρυσημ€νοι' και τούτο μ€χρι ττόρρω ^ 8ιατ€\€Ϊ' 

4ο'ψ>€ *γάρ 7ΓθΤ€ μικροί ^γίνονται και σνμττΙτΓΤουσιν. Ύοΰ ίβ 
σώματος το κάτω μέρος ούθ€ν φαίνεται μοριον ττρος το ανω 
το πρώτον. Των ίέ ττόρων των €κ της καρ8ιας τεινόντων 6 
μεν φέρει εις το κνκΧφ Ίτεριεχον^ ^6 8* εις το ώ\ρον ^ωσττερ 

ΒομφαΧος ων, *^Η μεν ουν ίρχη τον νεοττοΰ εστίν εκ του 
Χενκοΰ^ η ίε τροφή 3ια του όμφαΧου εκ του ώ'χροΰ, Δε^α- 
ταιου ^ ηίη οντος 6 νεοττος οΧος " ίιαίηΧος και τα μέρη 
τταντα. *Έχ€ί ί* ^ ετι την κεφαΧην μείζω του Ρ άλλον σώ- 
ματος^ κα\ τους όφθαΧμους της κεφαΧης^ ουκ έχοντας ^ττω 

όδ^ίΐ/. γίνονται 'ί' οι όφθαΧμοΙ ττερί τον χρόνον τούτον 
έζαιρομενοι μείζους κυαμων κα\ μεΧανες' αφαιρουμένου 8ε του 
δέρματος ύ^γρον ενεστι Χευκον και ψυχ/οΛ, σφόδρα στίΧβον 

7ΤΓρος την αυγιν^ ^ στερεον ο ουυεν. Ια μεν ουν ττερι τα 
όμματα κα\ την κεφαΧην τούτον * διάκειται τον τρόττον^ 
έχει 8* εν τω χρόνφ τούτω και τα σττΧάγχνα ηίη φανερά 
και τα ττερι την κοιΧίαν κάϊ την των εντέρων φύσιν^ και αι 
φΧέβες αι αττο της καρίΐας φαινομεναι τείνειν ττρος τψ ο/χ- 

8 φαΧω η8η γ/γι/οκταί. "Άπο 5ε του όμφαΧοΰ τέταται φλέψ 
ή μεν ττρος τον υμένα τον ττεριέχοντα το ^ώχρόν (το 3* 
ωγρον εν ^ τφ χρόνω τούτω ύ^ρον. έστιν η8η, κάϊ ττΧεΐον § 
το κατά φύσιν), η 3* ετέρα εις τον υμένα τον περιέχοντα 
οΧον ^τόν τε υμένα εν φ 6 νεοττός^ κάϊ τον του ωχροΰ υμένα 

^καΐ το μεταζυ τούτων ύ^γρόν. Αυξανομένου Ύαρ του νεοτά- 
του κατά μικρόν του ωχροΰ το μεν ανω γνεται το ίε κατω^ 
εν μέσψ 8ε *το Χευκον ύ^ρόν' του 8ε κάτω ωχροΰ ^το λβν- 
κον κάτωθεν^ ωσττερ το πρώτον ύπηρχεν, ΑεκαταΙου 8* οΐ'- 1» καί τ6 λίνκόΐ^ Ρ.Ι)».Ε». * ^ηΚη «* η] δηλοΙ «* ή υ», «^ ή^η Ρ.Ε». 

1^ «ίοπλ^ί Ρ.Ε». ^6ί^ €ΐς τ6 ώχρόν] «€ ωί τφ ώχρψ Ρ.Ε». »» δπ(ρ €». 
η ίίίηΧος ρΓ. Ο», €{ίδί7λθΓ ΟΟΓΓ. Ο ^^ 0Π1. Ρ.ϋ».Ε». Ρ 3λλον] 3λον Α». 
<1 πως Ο». γ στίρ^^ν] νσηρον Ρ.Ι)*.Ε*. ■ ί^ιάκίΐντΜ Α*. * ωχμόν] 
νγρόρ Α*, το ώχρόν — πίρΐίχοντα οίη. Ρ. Ε*. ^ τοντφ τψ χρόνγ ΰγρ6ν 

ίΐίίη €στϊ Ρ.Ο».ϋ».Ε«. "^ τόν τ€ 0Π1. Ρ.Ε», τ( οιη. !>. » τό αΐηιιη- 
ςυβ οιη. Α».€». VI. 3- ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 189 

Τ09 ΤΟ Χευκον €<Γχατον γνεται, όλΙ^ον η3η ον και ΎΧίσγρον 
και τταγυ κάΙ ΰττωχρον. Ύέτακται «γαρ τ^ θ^σα €καστα 
τ6ν^€ τον τρότΓον, ^ ΤΙρΆτος μ€ν και €(Γχατος ττροζ το ίο 
οστρακον '6 του φοΰ νμην^ οι/χ 6 του οστράκου^ άλλ' ύττ 
€Κ£Ϊνον> "Έν ίέ τούτω \€υκον €ν€στιν νΎρόν, *€?Γα ο ι/βοτ- 
τ099 ^κα\ χβρί αύτον υ μην χωρίζων^ οττως μη ^^ ίν ύ*γρω 6 
νβΟΤΓτός' ύτΓο §€ τον ν€θττ6ν το ώγρόν^ ^ €ίς ο των φ\€βων 
€<ρ€ρ€ν η ετέρα, η ί' έτερα εις το περιέχον Χευκόν. Το ίέ 1 1 
ιταν ττεριεχει υμην μετά ύ^ρότητος ιχωροειίους. Εΐτ αΧλος 
νμην ττερι αύτο η3η το εμβρυον, ωσττερ είρηται, χωρίζων 
ητρος ® το ν^ρον, ι ττοκατω οε ' τούτου το ωγρον εν ετερφ 
ύμενι ττεριειΚημμενον, ^ εΐζ ο τείνει ^όμψαΧος 6 αττο της καρ" 
ίΐας και τη9 με^αΧης ψΧεβος ψερων, ώστε μη είναι το ε/χ- 
βρυον εν ^ μηίετερα των ύ*γροτητων, ΊΊερι 8ε την εικοστηνΐ2 
^ ?ίΐ7 φθεγγεται τε κινούμενος εσωθεν, ^ εάν τις κινξί ^ιεΧών, 
και η8η ίασνς ^γίνεται, όταν υττερ τας εικοσιν ™ η εκκόΧα^ις 
Ύΐ^γνηται των ωων, Χΐ<χ€ΐ οε την κεψαΚην ^ υττερ του οεζίου 13 
σκεΧους ειτί τ^ λαγόι/ί, την 8ε τττερυ^α υττερ ^της κεψαΧης' 
και ^φανερός κατά τούτον τον -χρόνον ο τε ^ χοριοειδής υμην 
6 μετά τον του ό<Γτρακου υ μένα τον εσχατον, εις ον ^ ετεινεν 
6 έτερος των όμφαΧων {κα\ 6 νεοττος εν τούτω ^ 8η *γΙνεται 
* τότε οΧος), κα\ 6 έτερος υμην ^ χοριοειδής ων, ^ 6 ττερί το 
ωχρον εις ο "^ ετεινεν 6 έτερος όμφαΧός' αμφω * ^ ηστην 
αττό τε της καρ8ίας κα\ της φΧεβος της με^αΧης, ^ Εν 8ε ΐ4 
τούτφ τω χρόνφ 6 μεν ^ττρος το εζω χόριον όμφαΧος τείνων 
ατΓοΧύεται του ζφου ^ σνμττετττωκώς, 6 8ε εις το ωχρον φέρων ■• > Τ πρύττως μίν κα\ ίσχατον Ρ.ϋ».Ε». « 6] τ6 Α», Οίη. €». » «ιτ 
Ι^στίΡ 6 Α».0». ^ και 6 πίρΐ Ρ.ϋ».Ε». « ί Ρ08ΐ ν(θττ6ς Ο». ^ βίς 
Ι] €ΐσω Ρ.ϋ». Ε». « τψ (τ/ρψ Ε» ' τούτο ώχρ6ν Ρ.ϋ». Ε». Ρ €ΐς 6] 
Ατ ^ Ρ.ϋ» Ε». 1^ 6 6μφάΚ6ς άπ6 Α». * ονδ€Τ€ρ^ Ρ.Ε», ού^€Τ€ρψ Β». 
^ ^Λ;] ί Α*. * ϋν Τ4Γ «1^ Ι^^ί άιη•υαΡ€Ϊ Ρ.Ε*. ™ η €§α(6λαψις γίνεται 
Α», γίγνηται η €κκ6\αψις Ρ.Β».Ε». » μγ€/)] νπ6 Α», ο της Οίη. Α».€». 
Ρ φαν^ρως Ό».Ε»• <1 υ(ΓθΙ)ίςαβ χορΜης Ρ.Ε*, χορ€ΐάΛης Ι)*, χοφο^ 

9ίΑηί €». Γ (ν€Τ€ί»€ν Α». 8 δή] ή^η Α». * τ^€ οΚος'] τ6 τίλος €». 
▼ 6 οπι. Α».0». ^ €Τ€ίν€το Α».0». » θ* ^σθηρ Ρ, ^ €<γγ*ι^ Α».€», 
ίηοβΓίΟ Έ^. τ Ιίξω πρ6ς τ6 Α^,0\ ' συμπ^πτωκός Ρ, σνμπίπτωκότος 
Α».€». 190 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηΐβτ. Αν. 

^σννήρτηται του Ρ€ΟΤΤο5 Ίτροί το €ντ€ρον το λετΓτοι/, και 
β(Γω του άγροΰ ττοΧυ 9/ίη γν€ται ίν τφ νεοττω, καΐ ύττό- 

ι$.<ττημα ίν τ^ κοιΧία ώγρόν. Και ττ^ριττωμα ί* ^ αφιψισι 
^ιτερϊ τον •χρ6νον τ(Λτον Ίτροί το εζω ^χόριον^ και βν τρ 
κοιΧία ®βχ«• Χ€νκορ ίέ και τβ ίζω ττερίττωμα^ και βσω τι 

τβίγγίνεται Χευκόν. Τβλοί 5β ^το ^«χρον άβί ίΧαττον γινο- 
μ€νον και ττροϊορ αναΧίσκεται τταμναν και ίμτΓεριΧαμβάνεται 
€ν τφ νβοττ», ωστ η8η ^ €κκ€ΚοΧαμμ€νον $€καταΙου^ αν τΐ9 
αναοΓχΙση^ * €τι ττροζ τφ εντερφ μικρόν τι του ωγρου λβ/ιτβ- 
ταί, άτΓΟ ^ ίέ του όμψαΧοΰ άτολελυται, κα) ούθβν * ^γίν^ται 

ιΐμεταζυ ""άλλ* ανηΧίΛΠΓαι τταν. Πβρί 5ε τον γρόνον τον 
ΐΓρότ€ρον ^ηθίντα καθ€ύ3€ί μίν 6 νεοττός^ €^€ΐρ€ται 5β και 
αναβΧεττει κινούμ€νο9 και ψθέγγεται' κα\ ή κϋψϋα α μα τφ 
όμψαΧφ ^αναψυ(Γψ ως αναττνίοντος. Ή μεν ουν ^γενεσις ^βκ 

ι8το? φοΰ τοΪ9 ορνισι τούτον έχει τον τρόπον. ^ΤΙκτουσι 8* 
αί όρνιθες ενια α^ονα των φων κάί τά εζ όχείας ^ινόμενα^ 
και ειτφαΧιουσων ούθεν ^γίνεται εκ^ονον' τεθεώρψ/ται 3ε τίΛτο 
μαΧιστα εττι των ττεριστερων. Ια δε οιουμα των φων ου 
έχει ^ΧεκΙθους, (ίν 'τα μεν &ιείρ^ει ^τοΰ μη εις αλΧηΧα σι/γ- 
κεχυσθαι τα ωχρά του Χευκοΰ Χετττη ^^ιαφυοΊς, τά ί* ουκ 

ΐ9εγει ταύτην την ίιαψυσιν, αΧΧα ανμ^^αύονοΊν* ΙΆΙσι ί' 
^ ενιαι αΧεκτορΙίες αί ττάντα 8ι3υμα τίκτουτιν^ ^ και ηίη εττι 
τούτων ^ΊΓται *το ιτερ] την ^Χεκιθον σνμβαΐνον' όκτωκαί^ 
ίεκα γαρ τις τεκοΰσα εξεΧ€>\^ε 318νμα^ ττΧην ο<τα ■ ουρκι βγ€- 
νετο. Τά μεν οΐιν άλλα Ύονιμα^ ττΧην ^οτι το μεν μείζον 
το ί* ^εΧαττον γνεται των ίιίύμων^ ^το 3ε ^τεΧενταϊον τβ»- 
ρατω3ες, 

* σνναρτήτΜ Ρ.Ε3•. ^ όφώσΊ Α*.0*. β π^μί τ6ν χρόνσ» τούτον ροΛ 
χ&ριον Α». ^ χωρίον Ρ». « €χ€ΐ] «€ Ιίχ€ΐ Ρ. ί τ6 οιη. Ρ.Ε». β Μ 
ύχρ^ρ Ε». ^ 4κκ€Κθ\αμΛΡαν Α».0», €ΚΚ€κάΚνμμίνον Ρ.ϋ».Ε». * ίπ] τά 
Α».0». 1^ τον δμφάΚον «€ Ρ. 1 γίγν€ΤίΗ τψ μ€τα(ύ Α». »» ^λο Ρ.Ε», 
011118818 ανηΧφοτω, ΨΓο». ^ ϋοκφυσα Ε*. ® 4κ οιη. Ρ.Ε». Ρ ΤΜττονστβ» €». 
ή \€κύΦαυ9 Ρ.Ι>». Γ γΑ] τ6 Α*.0. β του] τ6 Α«. * δίά^ίΐτΐί Ρ^Ε*. 
▼ λ^ι αΐ αλ. Α». ^^ μ\ ^^η] ως Ρ.ϋ^.Ε». « τ6 Οίη. Α» Ο» Τ λ€- 

ίκυθον Ρ.Ε». « οβροΗΐ Ρ.€».Ι)•.Ε». » ^ι Οοπγ. Οββηεηιβ : (κκΚοββ 
6σα. ^ ΙΚασσον Α» « τά] Λγ€ Ρ.Ε*. ^ Γ€λ€ντ$ Ε». VI. 3, 4• 13ΤΟΡΙ12Ν Ζ. 191 

ΎΙκτουοΓΐ ίβ Ίταντα μεν τα ΤΓ€ρίσΎ€ρο€ί8η ίύο, οίον φαττα 4 
και τρυ^γων ως ίττϊ το ττοΧύ, τα ίβ τΓ\€Ϊ(ττα τρία τρνγών και 
φαττα. Ύίκτ€ΐ ί* η μβν ΤΓ€ριστ€ρα^ ωσΊΓ€ρ είρηται, ττάσαρζ 
ωραν^ τρυ^γων ίέ και φαττα εν τω εαρι^ ® οι; ιτλεονάκις η λ'ρ' 
τίκτει ίε τα ίεύτερα^ όταν τα ^ττρότερον ^γεννηθέντα ^ιαφθα-- 
ρ^' ^ ΤΓολλαί γαρ ^ιαφθείρονα-ιν αύτα των ορνίθων, ΎΙκτει 3 
μεν " ουν, ωοΊτερ ειρηται^ και * τρία Ίτοτε' αλλ * εζα*γει 
ονίετΓΟτε ^ ίυοΐν ™ ιτλεον νεοττοΐν^ ενίοτε ^ ίέ και ενα μόνον• 
ΤΟ Ο ντΓΟΛεπΓομενον των ψων αει " ουριον εστίν. 1 ωι/ θ€ 
ιτΧεΙστων όρνεων ού8εν αντοετες ^εννα. ^Αιταντες 8* οι δρ- 
νιθε99 ί^ειίαν ^ ατταζ αρζωνται τίκτειν^ 8ια τεΧονς ως ειττεϊν 
^βχουσιι/ ωα, αλλ ^ εν ενιοις όια μικρότητα ου ραόιον ιοειν. 
*Ί1 3ε ττεριστερα "άί εττί το ττόλυ άρρεν και θηλν^ κα\ του- 4 
των ως έττι το ττοΧυ ττρότερον το άρρεν τίκτει* και τεκοΰσα 
μίαν ^ ημεραν 9ιά\είτΓει ^ τα ττολλα, είτα τταΧιν τίκτει θά~ 
τερον. ^Έιττωαζει $ε κα\ 6 αρρην εν τφ ^ μέρει της ημέρας^ 
την δε ννκτα η ί^ηλεια, ^ ΓΑΚίτεττεται τε και εκΧεττεται $ 
εντός είκοσιν ήμερων το ^ *γενομενον Ίτροτερον των ωων Τί- 
τρώσκει ίε το ψον τη ' ιτροτεραΐα * η εκΧειτει. Και σννθερ^ 
μαίνσυοΊ τους νεοττους αμφότεροι εττί ^ 'χρόνον τον αύτον 
ονττερ κα\ τα ωά. ^άΧεττωτερα ^ίϊε η θηΧεια εστί ^ττερι 
την ^ τεκνοτροφίαν του άρρενος^ ωσττερ κάϊ τα άλλα ζφα 
μετά τον τόκον, Ύίκτουσι ίβ τχΛ ενιαυτοΰ και ίεκακις^ η^ηβ 
ϋ ^ τίνες καΐ εν8εκάκις, αι ^ εν ΑιγΛττω καΐ ίωίεκάκις. 
8• ^Οχευει ίέ κάϊ ό'χεύεται η ττεριστερα ° €ΐπ"0Ρ ενιαυτοΰ' και β ου Οίη. Ρ.Β». ^ πρότ€ρα Ρ.Ό», πρώτα Ο». Ε ποΧΚοΙ Α», πολλά Ρ. 
1ι οίν] ο^ν ούτως Ό», όντως Ρ. > τρίς Ρ. 1^ €ξάγ€ί Τ( ον^ίπίΤΓ€ Ρ.Οβ.Ι)*. 
1 ΛκτΙ Ρ.Ι)*. «η πλ«ω Α», ΐΓλ€/ωι^ 0«. ^ ^ καΧ ^νά] ^ ίν Α« €». 

ο οΰρινόρ Ό». Ρ άπαξ] απανης !>•, άπ Α*.€*, Οίη. Ρ. <Ι ίχονσι φυσ^ι 
ωά Ρ. Γ «V 0Π1. Ρ.Α».ϋ». ■ ως μίν ατΙ Α» Ο» * ήμίραν ου «ίο. 

λ€ΜΓ€* Ρ. ▼ τλ ΤΓολλά Οίη. Α».0•. ^ μ€ρ€ΐ] θ€ρ€1 Ρ.Ι>». « ΑθΓ€- 

τ€ται υ». Τ γ€ννώμ€νον Ρ.ϋ». « προτίρ^ Ρ.€•.Ό». » 1>] ^^ Α» Ο, 
27 Ρ. Ο*. ^ χρόνορ τιρά τ6ν αντ6ρ ίίί τρόπον Βνπηρ Ο*, χρόνον τινά τόι» 

σΰτόΐ' Λ€ χρόνορ ^νπ€ρ Α*. ^ ^€ κα\η Ρ, Ο•. <* ΑτΙ Α*.ϋ*. • ττιομο- 
φορίαν Α*. - ' τις Ο». ΙΓ ^χ€ν€τα4 Λί καϊ όχιν^ι Α*. ** Ατό» του ^νι- 
οντον ϋ*. Ι9ίϊ ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

Ύαρ ^€κμηνο9 όγεύβι και όχεύβται. Ύας ίβ φαττας και τας 
τρνγόναΫ ίνιοί ψασιν 6γ€ν€σθαι κα\ 'γβννάν καΐ τρίμηνα οντα^ 

ησημ€Ϊον ΤΓΟίούμβνοι την ΤΓοΧυττΧηθβιαν αύτων. ^^Έ'γκυα 8ε 
^γίνεται ίεκα κα\ τετταρας ημέρας ^ και ειτωάζει αΧΧας τοσαιί- 
τας' εν ετεραις 3ε ίεκα κάϊ ^ τέτταρσι ™ τττερουνται ούτως 
" ω(Γτε μη ρ^^/ω9 καταλαμβανεσθαι, ΒίοΓ ίέ φαττα, ως 
φασι^ και τετταρακοντα ετη' κα\ αι ττερ^ικες 3ε ττΧείω ^η 
ετη εκκαιίεκα. ΎΙκτει Ρ ίέ ί ττεριστερα αττονεοττεύουσα 
τταΚιν εν τριακονθ* ήμεραις, 

Γ "Ό 5έ ^ν"^ νεοττεύει μεν εττί ττετραις αττροσβατοις' 3ιο 
σττανιον ι3εϊν ^ νεοττιαν γητος κα\ νεοττονς. Και Λα τούτο 
^κα\ **^Ή.ρ63ωρος ^6 ^ΙΆρύσωνος του (τοφιστου ^Ίτατηρ φησίν 
είναι τους γίττας άφ' * ετέρας ^γης^ ^ αίηΧον ημΐν^ τοΰτό τε 
Χε^ων το σημεϊον^ οτι ον3ε\ς εώραχε γητος ^ νεοττιαν^ και 
ΟΤΙ ' τΓολλοί εζαίφνης φαίνονται ακοΧονθουντες τοις * στρα- 

ατευμασ-ιν. Ιο ό εστί χαλεττον "μεν ιοειν^ ωττται ό όμως, 
ικτονσι όε όυο ωα ^ οι γ^ττες. 1 α μεν ουν αλΛα οσα (ταρ^ 
κοψαΎα ουκ ωττται ιτΧεονακις η ατταζ τίκτοντα^ ή 8ε χεΧιίων 
8ις νεοττεύει ^ μόνον των (Γαρκοψά^γων των ® ίέ νεοττων αν 
τις ^ετι νέων όντων της ^(εΧι8όνος τα όμματα εκκεντησίβ^ 
γίνονται ύ*γιεΐς και ^ βΧεττουσιν ύστερον. 

υ ο αετός φα μεν τίκτει τρία, ειτλβτΓβι οε τούτων τα 
ίιίο, ωσττερ εστ\ κα\ ^ εν τοις Μ,ουσαίου Χε^ομενοις εττεσιν^ 

^Ος τρία μίν τΙχτ€ΐ, δυο (κΚάτα, ίν 'δ* αΚ€γίζα, 

^Ώς μεν ουν τα ττοΧΚα ούτω συμβαίνει^ η8η 8ε κα\ ^ τρεις 

νεοττοϊ ωμμενοι είσίν, *ΈικβαλΧει 8* αυξανομένων τον έτερον 

2 ^ των νεοττων αχθόμενος ™ τρ ε8ω8η. ^Αμα 8ε ° και Χέζεται 

* ίξάμψον Ο*, Ιζ μηνών Ρ.ϋ». ^^ ίίγγυα Α*. 1 Τ€σσάρσι Α*. ™ ιττ*- 
ρονται Ο», π€ραίουταί Α*. >* ^ση λμ ραί^ιως μί} κατ βίοι Ρ. ^ ^ ή 
Ρ.Ό». Ρ «€ κα\ η Τ.ΌΚ ^ ν€θΓΤ€ίαν Μΐτο\)ϊφΐ6 Ρ.ϋ». «• και οιη. 
Ρ.ϋ». 8 ηρό^οτος Ρ.Ο».ϋ» * 6 οίη. Ρ. ▼ βρνσσωνος Ο», βρίσσωνος 
Ό\ άρίσσωνος Ρ. ^ πατίρας Ρ.Ό». » βψ Ρ.€» ϋ». Ί ά^ηΚους Ρ.ϋ». 
* ΥΓολλοΙί ρ. * στρατ€νομ€νοις Α*. ^ μ€ν οίη. Ρ.Β*. ^ οΐ οπί. Ρ. 
Λ /χαλλον €». β δ€ νίοττων οίη. Ρ. ^ ΙΙτι οίη. Ρ.Ο» ϋ». Ρ βΧ€ποντ€ς Ρ. 
^ €ΐΓΐ τοις λίγομενοις μουσαίου Ρ. Β». * δ' άΚ€γίζ€Ϊ] δ€ λ€πίζ€ΐ Ρ. ^^ τρϊί 
Ό». 1 των νεοττων ν€θττ6ν Ρ*. "» της ίδω^ης €». » κάϊ οίη. Ρ.Ι)•. VI. 4—7• ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. Ι93 

βτ τφ χρόνφ ^τούτφ Ραχαστοί γ/ι/€σθα«, ^ δττωί /χί^ ά^άζΐ| 
τονί τ&ρ θηρίων σκύμνους* οί τβ 'ονι/ ίίΐΊ/χβί •α!5τοί; ^ίιαστρί' 
ψοντοα ολί^γας ήμίρας^ και τα ιττερα ^ Χευκαινεται^ ωστβ 
και Τ0Ϊ9 τίκνοις τότ€ γίνονται γαΚεττοΙ. Ύον ί* ίκβΚηθέντα 
ίέγεται και '^€κτρ€<ρ€ΐ η ψήνη» Έττωάζβι ίέ * χβρί τριακονβ* ζ 
ημέρας. Και των αΚΚων ίέ τοις με^αΧοις ^6 χρόνος τοσον- 
τος έστι της βττ^ασβωί, οίον • χι;ι/ί #ταί ωτ13ι' τοις ϋ μίσοις 
ΐΓ€|ί)ΐ €ΐκοσιν^ οίον ικτινφ ■ ίταέ ιβρακι. 1 έίττβι όε ο ικτινος τα 
μίν πλβιστα ίΛ), ίνίοτβ ίβ ιταί τρβί? β^άγβί ΐ'βοττοΛ* ό ^ 5* 
α<τώλ<09 ιταλοιζ/ΑβίΌ; Ιίττίΐ' στβ «ταί τετταρας, Ύ1κτ€ΐ ίέ ιταί 4 
ό κόραζ ου μόνον ίι/ο, ωστΓ€ρ φασί τινες^ άλλα ιταί τλε/ω' 
® «ΐΓβΜΖ^βί ίβ * ΐΓβρΙ €ΐκοσιν ημέρας κάϊ €κβά\\€ΐ τους ι/€θτ- 
τους ο κοραζ, Ιιοΐ€ΐ ό€ και άλλα των ® όρνιων το αυτό τούτο 
'τοΧλίΐκις ^αρ^ οσα ττΧβΙω τΙκτ€ΐ^ ίνα έκβάλΧουοτιν, Ου τταν^ $ 
τα 4ε τα των α€των «γένι; όμοια ΠΓ€ρ\ τα τβκνα^ άλλ' 6 
τύ^αρ^ος χαΧεττός^ οι 5έ μέλανες &ίτ€κνοι ττερι την τρο- 
ή^ψ €ΐσιν^ €ΊΓ€ΐ Ίτάντες ^γε ως ειττεΐν οι 'γαμ'^^ώνυχβς^ ^δτε 
θαττον οι ι/εοττοί ^ δύνανται * ιτέτεσθαι^ ίκβάΧΧουσ-ι τΛττον- 
τβ? «Γ τ5ί ^ ν€θττιας. Και τώι/ σλλίβΐ' ίε, ωσττερ βίρηται^ β 
σχβίοκ οι τλεΓστσι τοίπ-ο ίρωσι και ^ θ/οεψαντε^ ού^εμίαν 
«τιμελειαι^ ττοιουνται "το λοιττοι/, χλί^ΐ' κορώνης' αυτή 5* εττι 
τιι^ χρόνον επι/χελειται' ιταί γά|9 ?ίι; ^ττετομένων σιτίζει 
® ιταραττετομένη, 

*0 ίέ κόκκυζ Χέζεται μεν ύττό τίνων ως μεταβάλλει εζ^ 
ϋροχος^ ίια το αψανίζεατθαι τον ιερακα ^ττερι τούτον τον 
χρόνόν^ ^ φ ομοιός εστίν* σχείον 5έ και τους άλλοι/; ιερακας 

ο τουτγ'] τφ αντγ Α^.Ο». Ρ €πά€Τος Ο», βητάη-οί Α*. <1 ^ως ίΐ 

μ^ Ρ. Γ οίΐί οπί. Α», ροβΐ ^νυχα ροηαηΐ Ρ.Ο*.ϋ«. ■ αντφ Ό». 

* ίίιαφ4ρονται Α*.€». ▼ Χΐνκαίνονται ϋ«. "^ τρ€φ€λ Ρ.Ι)•. * ΐΓ«ρΙ 
οηι. Ι)•. Χ 4 οιη. Ρ. « χι^νόί καΙ ώτ/^ί Α». Ο». » κα\ οτη Ρ. ^ Μ 
γΛίΚιθ9 Ρ. ο €ν<^(«ι ^€] καΐ €πωάζ€ΐ και Ο» καί ίπωάζ^ι Ρ.Ο». ^ π€ρ2 
ΟΠΙ. Α». β 3ρνί^ωμ €». ^ γ€] τβ Ρ. οιη. 0».ϋ». β δτ4 ο», οτ<» 
Ρ.Ο•. ^ ^ννωκται Ρ.Ο* ϋ». ί ηίττ€σβαι Α\ ^ ^€θΤΤ€ΐας Ρ.Ι)». 

1 4κτμέ^αντ(ς Ρ, €πίκάμ^ντ€ς Ό» » τύ Οίη. Α».0». » πίτο^νη 

Ρ.ϋ•. ο ναραπ€τομ(νονς Ρ.Α».ϋ*. Ρ ττ^ρϊ] καί ιτίρΐ Ρ. ί ^ ^/χοιον] 

^/ΑΟΙΟί θ* Α*, ο». 

▼01•. IV. ο ηϊϊ» ΓΛ ΖηίΑ ΗΐΒτ. Ακ. 

ιβτ— Λ 'Ρ$£γγ«ται ό κόκη^, νλη» όλι'- 

ακπς ψαι'νη-αι *€Ίτ όλ/'^οΐ' ^ζρόνοί/ τον 

[ ΛψανΙζΐται. "Εστί ^ 6 μίν Ιίραζ 

^^-Λ_»-,— « *ΐΜ(ΐί^ 01/ γαμψωΜ/χοϊ. "Ετι ίε "οΰΑβ 

. •,.. ^ ^9I•;Μ\«• «Μκο• ϋρακι, άλλ' αμφα ^ ταΟτα ιτί- 

. -,^ ^.'>>ηι' λν\' η κατά το χραιμα μόνον τροσίοίκη' 

»-*»' — ^Η ^" **» αρΐκοί 'τα ποικ/λα οΐον •γραμμαί ΐΐσ•ι, 

•>■ κ ,Α^τι^νΐ οίο» στι•γμαΙ. Το μίντοι μβγεθο; και η 

■ ■--« τ» τ•4Λ£τ\νηα τ«ρ ίλαγίστφ ταν ΐίρακων, 8ϊ κατά τον 

•..«ηη -«τ-νβ'ΊΙ^α»^ «Γτ<ν ώί έτ! το ττολύ ^όι- ψαίνΐται '6 

.-Λχις» ίτ« ?ίτ 7« νμμίνοι ΐίσιν άμψω. Κα! κατεσβιόμοΌϊ 

Λ Λ-Γ* »Λ»ί«'ί ΜΓο ϋρακοί' καίτοι ονθΐν ττοι^ΐ τοΰτο των 

■ '***•■*«*• «^»**»•- Νίοττοϋί ίί κόκκιτγος ^Χΐ-γουιτιν ωί 

Αι~ο>& «^Μί»* ό ί( τίκτ€ΐ μίν, αλλ' οιΐ ττοιησάμαΌς ' μβοτ- 

•■-^Μ» λ\\' «ίοτβ μεν έ»• τρ των ίλαττόνων όρνίθιβν ΐντίκτα 

* κχτΛί^'ί^ν τα ψα τα ίκάνων, μαΧιστα ί" .ίν ταίί τώ»• 

'^^'ίΐΜ' '**οττια<ί, καταψα-γαν και τα τοίτωμ ^'ά. Τί'ίττβι 

).'' Μνι'^ιίηΐ μί»" ί«>. τά ίέ ιτλεϊστα βν. ί^Εντίκτα 8ΐ και 

'τ;ϊ τίί 'ίτολαίίοϊ "νεοττιρ• ή 5" ' εκπΓΓττει και ϊκτρΐφΐΐ. 

ΓΛηΜί "* ί< ΐΓίΛΐκ ιταϊ ή?ΐ'κρ€ωί κατά τοΟτον τον καιρόν μά- 

\ι*το. Γινοητϊΐ ^ «α! των ίΐράκιβν "οι ί-ίοττοί ηίνκρΐφ 

<τ^ΐ(Η*|Μ κα! ττίονΐί' Νεοττειίει ίε γεμοί τι αίΛ•™!» νόρρίύ και 

η Λτντόμοιί νΐτραις. 

§ 'Κνγά^ει ί< τα χολλα τ»»• "ορικιον, ωσττίρ ΐίρψται ττερί 

τιϊ• ιηριατΐρ«ν, ^ια^κχόμΐνα Ρτα άρρενα τοϊί θι}λε<Γΐ, τά ίέ 

τ^ΐίίΗΤΟΐ' χρόνον όσον οίΓολει•»•** το θήλυ τροφην αντφ το- 

αιΐ^ΐ'μ'ΚΜ'• Τ»»- ί( χΐίκώμ α<' ^θηλειαι ετ^ά^οινι μοι^ι, χα! 

μ'] «ί * βί^ Ρ- * "^ι Ρ-^'• * γΑ αίτΑ η-. >Μλλ(»> Ι) ί^ρκκι ιΕλλΑ κ. 
Α•Λ'•. * Ά Ο»- Α».ϋ». 7 *>•] ώ» Ρ. « ΐ ΟΜ. Α".ΰ». " ντ*- 
>«ν Ι\Ο.0•. * λ»χη Α». = (ΐοττιία* Ο•, κττηύηι Ρ. Λ β. τ* τοντντ 
,;« μ. Λ*. * Φ43Μ• Ό^, φΧάβοίν Α> €>>, φπτή» Ρ. Ι >ί<ιπ Αι>ΡΪΚ 
( ΓΚΜΙ Ρ.Ο•.Ι>. ^ τβ] ί«ί τί ΡΟ)•, Ι ύλα.'ίθ( ρΓ. Ι>. 

ι»•. •<ηπ«Μ Ρ. »ι•βπΐ#— βϋρΐ» ΟΠΟ. Ο. 1 «ΧΟΓ« Ο». 
4λ«η» Α». ■ •1]_οΙ* Α".0". ο 6ρνίβ«ΐ Ρ,Οϊ. Ρ 
ΐιΐϊ)«,-ί«ΑΓ.ΡΛ•Λ)^ 
VI. 7—9- ΙΪΤΟΡΙϋΝ Ζ. 195 

'ΧιαμΛνονσι δια -ιταντοΐ * ίφνίρβνουίται, ίταντηρ άρξωιται 
τοίίτο ΊΓοίίϊν. ΐίροί οβ * τοτΓΟί! ' ίΧύίΐοΊ τβ και νόαν βχονσι % 
τανταν τ5ι/ \ιμναΙ»βν σρνίθαν α* ' μβοττιβΐ 'γ'ινονται' ίιοτΓβρ 
και ^(τυχιαμ ?χο»τε! γτγΪ τώμ ωώμ 5ι!ναιτ(ΐ( ■ τροώην ^ αύτοΐί 
τοριζΐσθαι και μη τΓανταίΓανι» αατιτοι ΐΐναι. ^ΕττφαΖουσί ίίι 
ηιι τάν κορ<ύν&ν αϊ ΟηΚααι μόνοι, και * ^ιατβλοί/αΊΐ' ριγ' αίΛ- 
τ-Μ• ονα-α< &α ταη-ο;* τρίφουσ-ι ^ αυταΐ οΐ βρρίνκ κομίζον- 
τίί τ^»- τροφην αιΤταΐί κα! <γιτι^ο»τ«. Τώι» ίβ " φαβών η 
μ€ν θηΚαα άχο Μίλι;; αρζαμίνη την τΐ ■ «ίχθ" ολι;!» ήτΐ^αξΐΐ 
και ΐΐύί ακρατίσματο! ωραρ, ό ^ αρρην το λοιποί/ τοΰ γρόνον. 
Οί 0€ ΤΓ(ρ6ικ€( ούο ΐΓοιοΰνται των ψίον σ'ηκονς, και ΐφ" 'φ4 
μεν η θηΧεια ** ήτΐ ϋ Θατίρψ ό αρρην ίτΓψαΤίΐ, καΐ ίκΧίγαί 
ΐκ•)Γ€μΐΓ€ΐ ά(ατ€ροί ίκάτίρα' «αϊ τον( νεοττοΐΐί όταν -τρϋτον 
*ζά•γ^, οχΐυΆ αΰτοιίρ- 

*0 ίί ταώί ^§ μίν ττερϊ *χίντβ καϊ ακοσιν ίτη, γνν^^ 
α ^τρίετηί μαλιοτα, ^ΐν οΐΐ κάϊ την ποικιλί'αν των ττ€ρ»ν 
ατΓοΧαμβάνΐΐ' ^ «λβχα ί ίν τριάκονθ" ημίραις ί μικρψ 
•τΧΐίαην. "Αναζ ίβ τοΰ ίτονς ^ μόνον τίκτίΐ' τίκτίΐ 3" φα* 
ΙύΙα:α % μικρψ ίΚάττ^' τίκτει 5β '' $ιά\βίιτων 3ΰο η τρεΐς 
ημίραί και ονκ ΐψ^ηί' α! οβ τραιτοτοκοι μαΧιστα ' ττΐρι 
όκτΗ φά, Ύΐκτονσι 5" ο< "^ ταψ " ύττηνίμια. *0\τνονταί ίβ 
Τ€ρΐ το %ρ' Ύΐνίται & καΐ 6 τοκοί ίύθέωί μ^τα την ό^ζΐΐαν. 
ΐΐτΐρορρυη ίΐ αμα " τοίρ ιτρώτοα ταν ίίνίραιν κα) άρχεται 3 
οΜίΐ ατΓοΚαμβάνίΐν την "πτίρΐύσιν άμα τ^ τονταν βΚαστη- 
σ«ι, ^^ΑΧίκτορίίι ί" ΰτΓΟΤίθίαα-ιν αύτων τα φα εττίίΐάξ^ηί' 
' Οί τρίφοντα ίια 'το τομ άρρενα την θηλάαν τοντο Βρώσης 
πιτΐτομονν σύντριβαν Αβ ταιίτην ' 5ί την αΐτίαν και των 

' ίιαμίηνη οπι. Ρ.Ι)•. • ίφιΛρτύαυαιτ Ρ. * πίπΌΐι] τοίτ Α'.Ο'. 

* ίλΜητί Ο*. -^ Μοτηιί Α^.Ο', Μοττιί» Ρ.Β•. < ^ροφ^»} τροφή» 
ΎΟ» Ρ4>•. τ αύηΐΜ β>. ■ Β<<ιμ<'Μηκπΐ' Ρ.0>. > φάβω» Ρ.€^Ι)>, 
φλά*» Α". ϊ» ιτίκτα Ρ.ϋ». -^ γ] ώ Ο". Ί .'ιγΙ θατίρψ ϋ Ρ.Ο», ΑτΙ 
Αη-ΐρ™ Ο». ' .«ΜΓί ιΓί'«τ Ρ.Ο». ' τριιτηι Ό\ Β ("φ" Α^.Ο». *> <*. 
λ€»• ί•] «α! .«λότ,ί Ρ.Ο». ί «ϋΤί. μά«>ν Ρ-ϋ". Ιί βιολι,τά^ ?.]>, 
Ι 4ηρ] τό έπύ 0<ι. ΙΟ ταώρΐί Λ^ ταιί•"! 0^, ταώ τά ά>Λ και τύ Ρ.Ι>, 

* ίκ^τΐμίαΐ ντηΜμν Ρ. " τάϊί ϋράταχί Ρ. Ρ αϊ ί' αΚιιπορίΙΙιι ίπτ, 4 βΐ 
■ίΟΜ. Ρ.Ο». -■τ-ο]γοΟΡ. «ίνΐ'.ϋ". 
ι86 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

€ρασ9} τΐ9 ττΧ&ω τοιαύτα ^€ΐς κύστιν κα\ €*ψ•ι; ^ μαΚ(χκως 
κα\ μη ^ σνντόνψ τφ ττυρί^ το ω'χρον βιί το μέσον συνέρχεται 

19 τταΐ', * κνκΧφ ίβ το \€νκον ® ΐΓ€ριΙσταται. Ύων . ί* αΧεκτο^ 
ρΐίων αί νεοττΙΒβς ^'χ-ρϋτον τίκτουσιν €υθυ^ αρχομένου του 
βαρος^ καΐ ττΧεΙω ^τίκτουσιν ^η αι ττρεσβύτεραι' ελαττω ίέ 
* τφ μ^τγέθει τα έκ των ν€θΰΤ€ρων, *Όλωί ίβ βαν ^ μη εττφά" 

Ίοζωσιν αι όρνιθες^ διαφθείρονται και κάμνουσιν. ^Οχευθεΐσαι 
5β αί ^ μεν όρνιθες ψρίττουσί τβ και αττοσείονται κάϊ ττοΧ" 
Χακις καρφος ττεριβαλΧονται (ττοιοΰσι δβ το αιίτο τοΰτο κα\ 
τεκοΰσαι ενίοτε)^ αί ίέ ιτεριστεραι εψεΧκουσι το ™ όρροττύ- 

31 *γίον, οί 3ε χήνες κατακοΧυμβΆσιν. ΑΙ δέ κυήσεις κα\ ^ αί 
των υττηνεμίων φων σνΧΧη>1^εις ταχειαι "γίνονται ταϊς ττλε/- 
σταις τΆν ορνίθων^ οίον κάί τ^ ττέρ^ικι^ όταν ο/ογ^ ττρος την 
όχείαν εαν γαρ ® κατά ττνευμα στ^ του άρρενος^ κυισκεται 
και ευθύς ^άχρηστος ^γίνεται ττρος ^τάς θηρας' οσψρησιν 

32 'γαρ 3οκεΐ εχειν εττίίηΧον 6 ιτέρίιζ, "Ή 5ε τοί '' ψοΰ '^ένεσις 
μετά την όχείαν και εκ του φοΰ ττάΧιν " συμττεττομενου * η 
του νεοττοΰ γνεσις ουκ εν ίσοις χρόνοις συμβαίνει ττάσιν, 
άλλα ίιαψερει κατά ^τά μεγέθη των 'γεννώντων, ^συνί- 
σταται ίε το της άΧεκτορί3ος φον μετά την όχείαν κάϊ 
τέΧειοΰται "^εν ^^χ ημέραις ως εττΐ το ττοΧύ' και της τερί' 

23στερας ^ εν μικρφ εΧαττονι. Αύνανται 5' αί ττεριστεραΐ 
>' η8η του φου * εν ωίινι οντος κατέχειν' εαν γαρ τι €ΐ/ο- 
χΧηθ^ ύττό τίνος η νερι την νεοττείαν η ^τττερον εκτιΧθη η 
άΧΧο τι ^ΤΓονηση ^κάι δυσαρεστήσει ^ κατέχει και ου τίκτει 

» €ίΓ τήν κύστιρ Α».0». ^ μαΚακγ Ρ.ϋ».Ε*. <5 σνντόμως τω Α», 

συντόν<^ Ρ.ϋ^.Ε*. ^ ιτνκλφ τ6 δ€ \€νκ6ρ Ρ. Ε*, κνκλφ ^ί τό λη;κόν 

κνκλ^ Ο*. * κηρκτίταται Α*.€*. ^ ιτρ&ται τίκτουσιν Α*, τίκτουσι 

πρίάτον Ρ.Ό^.Ε•. 9 τίκτουσα^'] τ€ τίκτουσιν Ο*, Λ« τίκτουσιν Ρ.ϋ*.Ε*. 
1ι ί Οίη. Ρ.Ι)*.Ε». * τά μτγίβη V£^^. ^ μηπω Ρ.Ι>.Ε». 1 μ€ν ΟΠΙ. 
Α».€•. "» ουροπνγιον Α». » αί ρθ8ΐ καΐ Οίη. Ρ.€». βΐ ρΓ. Α». ο κα- 
ταπν^υσΰ^ του Ρ.Έ^, Ρ αχμηστόν Α».€*. <1 τη9 Α*. ' φοΰ] νίοττου 
Ρ. Ε*. ■ συμπεττομΛνη Α*. * ^ του νβοττου γίνψσΐί οηα. Ρ.Ε*. ^ τά 
οηο. Ρ.Ο». Ό» Εβ. ^ Λ] τ6 ύ6ν ά^ Ρ.Α». Ο.Ε«^. » δίχ] Β4 αιιΐβ 1α- 
οαη&ιη ςα&ΙΙαοΓ Ιίΐΐεπιηιπι Ρ. ϊ ήδη"] καΐ ήδη Α*.0*. * *ν ώίΐνι 
Βντίς Ρ.Ε», €νω6ίνοντο9 Α*.0*. * πτ€ρ6ν ή τι (ίτ€ρον ίκτιΚΰ^ Α*.0*. 

»> ΙΓΟνί Ε*, 1ΓΟΙΤ€4 Ρ. Ο «1^ «.] ^ ΚΟί ί. Ρ.ϋ».Ε^ VI. 2, 3• ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 187 

^ μΛλ^σασα. ^^Ιίια ίέ ττερ), τας 7Γ€ριστ€ρας συμβαίνει κα\ 
τάίβ 7Γ€ρ\ την όχείαν, ^ΙίυροΰσΙ τ€ 'γαρ άΧΧηλας^ οται/34 
μ^λΧρ αναβ(Ην€ΐν 6 ^ αρρην^ η ουκ αν όχεύσαεν, 6 μίν 7Γ|9€- 
σβυτ€ρο9 ^ο ττρωτον' ύστερον μίντοι ανάβαινα και μη κύσας' 
οί 3ε ν€ώτ€ροι ^α€Ϊ τούτο ΤΓ0ΐήσαντ€9 όχενονοΊν, Ύοΰτό Τ€7$ 
^8η ϊ3ιον ΐΓΟίουσι, και ετι αΐ θηΚ^ιαι αΚΚηΚαι^ αναβαινουσιν^ 
^δταν αρρην μη τταρη, ^κύσασαι &<τπ€ρ ^οι αρρ^νες' κα\ ουθίν 
ττροΐίμεναι «V αλλ^λαί τικτουσιν φα ττΧεΙω ^η τα 'γόνφ 
Ρ *γινόμ€να^ ίζ &ν ου γνεται ν€θττος ^ ούθείς^ άλλ' ιπτηνέμια 
ττάντα τα τοιαύτα έστιν, 

Ή ίέ ^'γένεσις €Κ του φοΰ *τοΪ9 ορνισι σνμβαιν^ι μεν τον ο 
αύτον τρότΓον ττάσιν, οι $€ χρόνοι ^ιαφέρουοΊ της τβλβιώσβω^, 
^καθάτΓ€ρ είρηται, Ύαΐς μεν ούν αΧεκτορΙσ-ι τριών ήμερων 
και νυκτών τταρεΧθουσων εττισημαινει το ττρωτον^ ταΐς 8ε μεΐ" 
^οσιν αυτών ορνισιν ^ εν ττΧεΙονι χρόνψ^ ταΐς ί' εΧαττοσιν 
εν εΧάττονι. Τίνεται 8* ^ εν τούτφ τφ χρόνφ ^η8η ^ανω^ 
το ωγρον ^ ττροσεΧηΧυθος ττρος το όζύ^ ζττερ ^ εστίν η αρχή 

• Τ€ του φοΰ κάϊ εκΧεττεται το φόν^ κάϊ όσον στι*γμη αίμα^ 
τίνη εν τφ Χευκφ η καρ8ια. Ύοΰτο ίε το ^σημεϊον ττηί^ 
και κινείται ωσττερ εμ^^υχον^ κα\ αττ αντοΰ ίύο ττόροι φΧε" 
βίκοι ίναιμοι ^ εΧισσόμενοι ψερουσιν αυξανομένου εις εκάτε^ 
ρον των χιτώνων των ττεριεχόντων. Και ύμην 3* αιματικας ^ 
ίνας έχων ^ η8η ττεριεχει το Χευκον κατά τον χρόνον τούτον 
^αίΓΟ των ττόρων των φΧεβικων. "Όλ/γον 3* ύστερον και 
το σώμα ® η8η αττοκρίνεται^ μικρόν ^ το ^ ττρωτον ττάμτΓαν 

^ μίΧησασα Α».€».Β». « ίδιςι Ρ. ' κυονσί Α». €». ? ^ρρην ουκ 
^ ^χ€ν<Π7 Ρ.Ε*. ^τ6] ^ μ^ι τ6 Ό», ^άν μή κύσχι Αβ.Ο». » τοντο άϋ 
Α».0. 1^ ^^ Οίη. Ρ.ϋ».Ε>. 1 όταν 6 &ρμην Β». ω κχήισασαι Ε», 
κννησασοί Ρ.ϋ». π οί οίη. €». ο ή τα] €ΐτα Ρ.ϋ».Ε». Ρ γ€ρόμ€να 
Ρ. Ο*, γ€ννώμ€να Α*Χ*. *1 ον^€ €Γί ϋ*, (ΐς Ρ. Ε*. ' γ€ννησις Α*. 

* ΤΌΪί] συμβαίνει τοις ϋ*. * καύάπ^ρ €Ϊρηταί Οίη. Ό^. ^ €» ηλίίοσι 
ταΐί δ' ιλάττοσιν βλάττονα Ρ.Ό».Ε•. ^ «ν €ΐ ^^δη οω. Α•.0». » Λν» 

.τ6 ώχρον"] τό Τ€ ανω ωχρόν Ο*, τό τ€ ώχρ6ν ανω Α*, ανω Ρ.Ι^,Ε*. 
Τ ιτρ<Μ\η\νθ6ί ϋ», προς τ6 ί\η\νΘ6ς Ρ.Ε». « ί(ττ\„ ^ι γ^ οίη. Ρ.ϋ»^». 
» σημ^ρορ Ρ.Ε». ^^ \€\ισσωμ€νοί Α*.^^, €λίσσόμ€νοί οΐ Ρ.Β».Εα. 

β ιτ€ρί€>ί ίΛ; ϋ». <1 υπό Ρ.ϋ» Ε». β ήίη] ή^η καί Ρ.Ε». ' τό Οίη. 
Ρ.€».ϋ».Ε» Κ πρώτον &η1β μικρόν ϋ». 1 8ο ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ιοΰσ-α ωρα σνμψ€ρ€ί, Ό '^ιβί' οί/ν χ€\ώνη τΙκτ€ΐ φα σκλη^ 
ρό^βρμα και ^31χροα ωσττ^ρ τα των ορνίθων^ Τ€Κονσα 5ε 
κατορύττ€ί κάϊ το ανω ττοιβΐ βΊτΙκροτον όταν §€ τοΰτο 
ΐΓΟίησνι^ φοιτωσα εττφαζει ^ ανωθ€ν* βκλβττεται ίβ τα φα τφ 

$υστ€ρφ €Τ€ί, γΙ ο ^€μυς €ζΐονσ'α €κ του υοατος τέ/ητε/, 
ορύζασα βόθννον τηθώίη^ κάϊ ^€ντ€Κονσα κατα\€ί'η'€ΐ' ίάσασα 
3* ημέρας ^ίΚαττους η τριάκοντα ανορύττ€ΐ και ^ €κ\€τγ€1 
ταχυ^ και αιτα^βι τους ν€θττους ^ ευυυς €ΐς το υόωρ, 14- 
κτονσι $€ και αί θαΧαττιαι χελωι/α( €ν τζ γ^ ^φα όμοια 
τοις ορνισι τοις ^ημέροις^ κα\ κατορύζασαι ίττφαζουσι ^τας 

4 νύκτας. ΎΙκτουσι ^ ίέ ττοΧυ ττΧηθος φων' κα\ 'γαρ "* €£Ρ 
€κατον τικτουσιν φα. ΎΙκτουσι ίέ " και σαΰροι και κροκό" 
ίβίΧοι οι χβρσ-αΐοι και οι ττοτάμιοι €ΐς την 'γην. ® "* Ειτλε- 
ΐΓ€ται ίέ τα των Ρ (ταύρων αυτόματα έν τ^ «γ^* οι; 'γαρ Αβ- 
τΙζ€ΐ 6 σ-αυρος' Χ€*γ€ται *γαρ ^€κμηνος €Ϊναι βίος σαύρας. 

$^0 §€ τΓΟτάμιος κροκόίβιΧος τΙκτ€ΐ μίν φα ^ ττοΧΧά^ τα ττλεί- 
στα τΓ€ρι ίζηκοντα^ Χ€υκα την χρόαν^ κάϊ βττικάθηται "3* 
ημέρας ίζηκοντα {και γαρ ^και βιοϊ ^ χρόνον τολι;μ), έζ 
^αχίστων ί* φων ^ζφον μ€*γιστον 'γίνεται €Κ τούτων το 
μεν *γάρ φον * ου μείζον εστί ^ χηνείου^ κα\ 6 νεοττος. ' τού" 
του κατά Χό^γον^ αυξανόμενος 3ε 'γίνεται ^κάι ετττΰχαΐίεκα 
ττή'χεων. Αε^ουσι 3ε τίνες ^ οτι και αυξάνεται εως ^ αν ζη. 
34 Των 3ε δψεων 6 μεν εχις ^ ζφοτοκεΐ εζω^ εν αύτφ ττρωτον 
φοτοκησας* το ί* φόν^ ωσττερ των ί^φύων^ ^ μονόχρουν εστ\ 
και μαΧ<ικό3ερμον. ^Ο 3ε νεοττος ^ ανω εττιγνεται^ και ου « μ€9 οίΐ'] δ€ Ό». » ^Ικροα Ρ.ϋ». »> 3νω Α». ^ €μ\ς Ο». Λ ^^^, 
κονσα ϋ*. * €λάττοι;9 ή ΟΠΟ. Ρ.ϋ•. ' €κΚ€ίπ€ΐ Ρ, ^κκΚ€1Π'€^ ΟΟΓΓ. ϋ*. 
Ε €νθύς &ηΐ6 τούί Ρ.Β», Οίη. €». 1^ ^ Οίη. Ρ.ϋ*. * ημττίροις Α».0». 
1^ τοις νύκταις Α*. ^ ίι γ6 πλήθος νο\ν Ρ, δ€ πλήθος πο\ν ϋ*. ™ €ΐς 
Οίη. Ρ. Β*. ** και οί σαυραι κάί οΐ κροκόίί^ίλοι Α*.0». ο ίκλιπεται Ρ. 
Ρ σαυρών 0&. 4 ίξεψηνόβιος έΙ^μ 6 σανρος Ρ.ϋ^. ^ πολλέ^ τα πΧίΐστα 
Οίη. Ρ.ϋ». * ί* 0Π1. Ρ.Β». * κίά ρο8ΐ γάρ οχη. Ρ.ϋ». ^ πόΧνν 
χρόρορ ϋ*. '^' μβγιστον ζωορ Ρ.ϋ*. * €στ4ν ον μείζον Ρ.ϋ*. Τ χηνίου 
κα\ ν€θττον Ρ. ' τούτου] τον Ρ, οηΐ. ϋ*. * λοΙ οπι. Α*. ^^ οτι και] 
ως και Ρ.Ο^ κα\ ως €&. <ί ορ] οδ Α^ ^ Ιίξω ζωστοκψι €ν ϋ% ζωοτοκ€ΐ 
€ξ ων Ο». * μονόχροόν Ο». ' β^ωθ€9 πίριγίνίται Ρ.Π». ν. 33» 34• VI. Ι . ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ε. Ζ. 1 8 1 

ΐΓ€ρι^χ€ΐ φΧοιος οστρακώ^η^^ ωσττερ οι/ίβ τα των ιχθύων. 
Ύικτ€ΐ β^ ίέ ^ μικρά βχ/ίία εν υμίσιν^ οί τΓβριρρη^νυνται τρί' τ, 
ταιοι' €νιοτ€ 0€ και ' τα €σω όιαφα^οντα αυτά * εζβρχβται. 
ΎΙκτα ί' εν μι^ ^μ^ρ^ καθ* €ν, τίκτει ίβ ^ττΚεΙω η εικοσιν' 
^ οι ^ αΚΚοι όψεις ωοτοκουσιν εζω, τα 3' ωα άλλι/λοίρ συν^ 
εχη εστΊν ωοπτερ αι των ^γυναικών "^ ύττοίεριίες' όταν 3ε τεκη 
€19 την 'γην^ εττωάζει, ^ΕκΧεττεται ^ ίε Ρ^ταϊ ταύτα τφ 
^υστερώ ετει. 

ζ. 

*Ά/ μεν ονν των όψεων κάϊ των εντόμων γβνεσβιρ, ετι 
• 5ε των * τετραττόίων και ωοτόκων, τούτον εχουοΊ τον τρό' 
ΤΓον, Οι 5* όρνιθες ωοτοκοΰσι μεν ^ ατταντες, ί ^ ωρα της 
ό•)^εΙας και οι τόκοι ^ ου ττασιν ομοίως εχουσιν. Τα μεν « 
γαρ '^καΐ όχευεται και τίκτει κατά τταντα τον 'χρόνον ως 
είττεΐν, οίον αΧεκτορ\ς κα\ περιστέρα^ η μεν άΧεκτορΙς όλον 
τον ενιαυτον ^ εζω * ίύο μηνών των εν τω "χειμωνι τροττικων, 
ΊΊΧηθος ίε τίκτουσιν ενιαι κα\ ^των γενναίων ττρο εττωασμοΰ 
κα\ εζήκοντα" καίτοι ήττον ττοΧυτόκοι ^ αι 'γενναϊαι των 
α^εννων εισιν, Αι οε ^ Άοριαναι αΚεκτοριοες εισι μεν μΐ'3 
κραι το με^ευος, τικτουσι ο αν εκαστην ημεραν εισι οε 
χαλεχαι, κα\ κτείνουσι τους νεοττους ττοΧΚακις' γρώματα 
3ε Ίταντοίαττα ε•)^ουσιν, Ύίκτουσι 3ε ^κα\ οίκο'γενεΐς ενιαι 
3ις της ημερας' η3η 3ε τίνες Χίαν ττοΧυτοκήσασαι ίητεθανον 
3ια ^τα'χεων, Α/ μεν ουν άΧεκτορί3ες τίκτουσιν^ ωσττερ/^ 
είρηται^ συνεγως' ττεριστερα 3ε κα\ ψάττα κα\ τρυπών και 
^ οινας 3ιτοκοΰσι μεν^ αλλ* 8> αι ττεριστεράϊ κα\ 3εκάκις ^ τον Ε ίι] ί€ Κίύ Α*. ** μικρά ίχι^νια Α*, μικράν ίχί^νιον Ο*. * τά €σω] 
ίσωΰίν Ρ.ϋ». ^ ίξίρχονται Α» 1 πλιον Α» ^ αΐ ?. ^ νπΜ^ 
ρι^ς Ρ. ο ί€ οίη. ϋ». Ρ κα\ Οίη. Α» <1 €ν€ρω Ο». 

Οοάίοββ Ρ.Α» 0».ϋ». βΐ οβρρ. Ι, α, 3• Ε». «• Αί] Ε* ϋ». Α* — τρόπον] 
}ϊΧ€ ρΓΟχίιηο (^υοί^υβ 1ίΙ)Γ0 ά&Ι Ρ. » ^^] ^^ ,^αΐ Ρ, θ€ κάί των ζώωνΌ'^, 
* τετραπόδων ζώων καΐ ώοτοκουντων Ρ. ▼ άπαντα Α^. "^ ου] €ν Ρ. 

» και ΟΜ. Α».€». 7 ?ίω] π\ην ϋ». » δνοιν Α».0». » των €νν€ων 
προ€ΐΓωσμού Ρ.Ε». ^ αΐ γ.] κα\ αΙ γ. Ρ.Ε». « άδριαρικαί Ρ.ϋ».Ε*. 

Λ κίά οίη. Α».0» β ταχίοί ϋ*. ^ οίασκαι Ρ.Ε». β αΐ] ως Ρ.ϋ». Ε». 
1» τον] μ€ν τον Ρ.Ε». 

Ν3 1 82 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

€νιαντ<Η! τικτουσιν. Οί ϋ ττΧεΐστοι των ορνίθων τίκτουσι 
την ίαρινην ωραν^ κάϊ €ΐσιν οι μ€ν ττοΧύ^ονοι αντων, ττολι/- 
^ονοι ^6 Αχώ9, * οΐ μίν τφ ΊτοΧλάκΐζ^ ωσττβρ α/ ττεριστβραΐ^ 

δ * οι ^6 τφ 'ϊΓολλα, ωστΓ€ρ αι άλβιττορ/ίβί. Τα ^ ίέ γαμψώ- 
ννχα τταντα ^ολι^ό^^ονά ίστιν^ €ζω κ€*γχρίίος* αυτή 5ε 
""-ττλείίΓτα τΙκτ€ΐ των ^αμ^^/ωνυχων. ^Ωττται μίν ονν κάϊ 
τέτταρα η^η^ τΙκτ€ΐ §€ ° και ττλε/ω. Ύίκτουσι $€ τα μ€ν 
άλλα ίν ® ι/€θττία?9, τα ίβ μη Ρ τττητικα ουκ έν νεοττιαίί, 
οίον αΊ Τ€ τΓ€ρ8ίΚ€ς και οι ορττ/γβί, ^ άλλ' εν τ^ ^ γ^, ' ίττη^ 
Χχτ^αΧ^ομενα υ\ην• ^Ωσαύτως ίβ και ^ κόρν8ο9 και τέτριζ. 

βΤαΰτα μ€ν ^ονν υττηνέμου^ ιτοιβΐται τας νεοτττείΛΤβΐί' δι^ ί* οι 
^ ϋοιωτοί καλίπίσιν * βίροττα^ €19 τα9 07Γά9 €ν τ^ γ^ κατα- 
3υόμ€νο9 ν€θττ€ύ€ΐ μόνος, Αι ίέ κΙγΧοΛ ^ ν€θττιαν μεν 
^νοκΛνται ωοΊτερ αί χεΧιίόνες εκ ΊτηΧοΰ εττι τοις ίψι/λοΓί 
τώΐ' ίενίρων^ εφεζης 8ε ττοιονσιν αΧΧηΧαις ίςαϊ εχομενας^ ωστ 

7 είναι ίια την σννε^^ειαν ωσιτερ ^ορμαθον ^ νεοττιων• Ό 5' 
^εττο^^τ μόνος ου ποιείται ^νεοττιαν των καθ* ^εαυτα νεοτ" 
τευόντων^ αλλ* είσ-^υόμενος εις τα στεΧε^η εν τοις κοίΧοις 
αύτων τίκτει^ ού3εν σνμψορούμενος' Ό 5β ^ κόκκυζ ^ και εν 
οίκιφ νεοττεύει κα\ εν ττετραις, Ή ^ ^τετριζ, ην ^καΧοΰσιν 
^Αθηναϊοι ουρα^α^ οντ εττΐ της 'γης νεοττεύει ουτ βχί τοις 
ίενίρεσιν^ ^ άλλ' εττ} τοις "χαμαιζήΧοις φυτοΐς. 
2 Ιο ο φον ατταντων ομοίως των ορνιυων σκΛηροόερμον 
*τ* εστίν^ εάν ^όνφ 'γενηται και μη ίιαφθαρ^ (ενια *γαρ 
μαΧακά τίκτουσιν οι αΧεκτορΙζες)^ *«* ίίχροα τα φα ™ τα » άί \1ϋ-θΙ)ί(ΐα6 Ρ.ϋ».Ε«. ^ ί€ ροβΐ τά Οίη. Ρ.Ε». * οΚιγτγόνία Ρ.Ε». 
"Λ ν\€ΐστα τίκτει Ρ. ** καΐ όπα. Ρ.Ε». ® Ρίοττίαις ϋ*, Ρ€θττ€ίαις Ρ.Ε*. 
\ΐ(ΓθΙ}ί()\ΐ6. Ρ ιττητικα €¥ ι^οττίβίί ονίίαμως οίοι^ οί Α*.^*. ^ αλλ*} τίκτ€ΐ 
θ€ Ό». *^ τδ ®"^• Α*• * €πηλνγαζομ§νη νλη Α*.€*, €π(λαζόμ€Ρα νΚης 
Ρ.Ε». * κόμυδ€$ Ρ.Ό». Ε» ν οίν οιη. Ο» ^ βοΜ»-ιοι Ρ.Ο».Ε». 
* μίρονα Ρ.ϋ».Ε», άίροπα 8θΙΐη6ί(ΐ6Πΐ8. Τ ν€θΤΎΐαν Ρ.Ο», ρνοττ€Μΐν Ε*. 
2 ποίοΰσιν Α».0. » ορμαΰη Ρ, όρμαΰη ϋ». ^ Ρ€σττ€ίαν Ρ.ϋβ£*. 

ο ΙΙπωψ Ρ. «1 Ρ€9ΤΤ9ίαν Ρ.Ο*.Ε». ® €αι;τά ΑΐηΙ)Γ08ί&ηη8, ίαντορ 

Α».ϋ».Ε», 4αυτώρ Ο», αντ^ Ρ. ^ κ//)«>ί Ο», ί και ρθ8ΐ; κ. Οίη. Α».€». 
1^ ΓΓΓίί Ε». ^ κάΚούσιν οΐ άθηραΐοί Ρ.ϋ».Ε». 1^ αλλ* €> τοίί 1>. 1 τ 
Οίη. Α».0*. ™ τά &1(6ταιη οίη. Α».0».0*. VI. 1, 2. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. 183 

τΐν ορνίθων^ &ηΌ9 μίν το Χευκόν^ ίντος $€ το ωχρόν. Αία- 2 
φίραυσί Ά ^καΐ τα των ττ^ρί ττοταμους καΙ Χίμνας γνομβ- 
νωΐί όρνίων ιτρος τα των ^ ζηροβατικων' Ρ ττολλαπλάσιοι/ 
γαρ ^€1 ^τα των βννίρων κατά λόγοι/ το ώχρον ττρος το 
Χενκόν• Και τα χρώματα $€ των ωων Λαψήοει ιτατά ^ τα 3 
'γίνη των ορνίθων των μεν *γαρ Χευκα ^ €στι τα ωα, οΓοι^ 
'Τ€ριστ€ρα9 ^κάι ττέρίικος^ των 8* ώχρα^ οίον ^ των ττερί τας 
\1μναΐ9 ^ των ίέ κατεοΎΐ'^μένα^ οίον τα των ^ μβΧεα^γρΙίων 
κάΙ ,φασιανων' τα ίέ τη9 κε^γ'χρίίος ερυθρά ^ εστίν ωσττερ 
μίΧτος. *Έχ€ΐ 3έ το ωον ^ιαψοραν' τ^ μεν γαρ ^ όζυ τ54 
ίέ ττλατντβροι/ εστιν' εζιόντοζ ί' η'^εϊται το ττΧατύ, ^Έστι 
ίβ τα μεν μακρά κα\ όζεα των ωων θηΧεα^ τα ίέ στρογγνΧα 
και Ίτερίψερειαν έχοντα κατά το όζυ άρρενα. * Έ#Γ7Γε7~Γ€- 5 
ται μεν ουν εττφάζόντων των ορνίθων, ου μην ^'άλλά και 
αυτόματα εν τη γ^ ωσττερ εν Αί'γιίτΓτω, κατορυττοντων 
^€19 την κόττρον' κα\ εν ^Έιυρακούσαις 3ε ψιΧοττότης τις 
^ίτΓΟΤίθε μένος ύττο την "γΐαθον εις την γζι/ τοσούτον ^εττινεν, 
ως φασί^ γρόνον συνεχώς, ^εως ^εκΧεττοι τα ωα. *'Ή.8η ίεβ 
και κείμενα εν άγγείοις αΧεεινοΐς * εζειτέφθη και ^ εζηΧθεν 
^ αντόματα. ^ Η μεν ούν *γονη τταντων των ορνίθων Χευκή, 
ωσιτερ και των α\\ων ^ωων όταν ο οχευυΐβ, ανω ττρος το 
υΊτόζωμα Χαμβανει η θηΧεια. Και το μεν ττρωτον ^ μικρόν η 
κίΐι Χενκον φαίνεται, εττειτα ερνθρον καΐ αίματω^ες, αύζανό- 
μενον 8ε ωχρον κα\ ζανθον ατταν' όταν 3' ηϋη " γ/γι/ιρται 
άίρότερον, διακρίνεται, κα\ εσω μεν το ωχρον εζω 8ε το 
Χευκον ττεριίσταται. ^Οταν 8ε τεΧειωθ^, αττοΧύεταί ^ τε κα] 8 η και ρθ8ΐ ί€ Οίη. Α».0». ο ξηροβίοττικωρ Ε», ξηρά βιωτικων Ρ. 

Ρ ΐΓολλά ΐΓλ€ίοΐ' Ρ.Ε». <1 τ6 Ρ.Ο».ϋ» Ε» Γ το οπι. Ρ.ϋ».Ε» β «ν, 
Α*. * #ίαΙ πίρ^ίκος οίη. Α*. Ο». ^ των ροδΙ οίον οπι. ρΓ. Α*. ^ των"] 
τά Ό*. * μ€\€απίδων Ρ, μ€\€ασπίδων Ε*. 7 €ΐσιν Α*. * οξύτητι 

ΐΓλατντ€ρόν Ρ.Ε*. * €κπίτ€ταί Ρ, (κπίμπ€ΤΜ Ο», €κλ€π€ταί Α*.0*. 

^^ άλλα οίη. Α*.0*. β «έ£ την γην «ΐ£ την κάπραν Ρ.Ε^. *^ σνρρακούσαα 
Ο» Ε». β νποθ€μ€νος ϋ» ^ χρόνον Ζπιν€, 0ΐηί53ΐ8 ώί φασί, Α^.Ο*. 

8 €ω£] €ως ^ λΚ ^ €ΐ^€πη Α» Ο», €κΚαπ€ίη Ρ.ϋ» Ε*. ^ €ξ€π€μφη 
Ρ.ϋ*.Ε». ^ (ξηΧθον Ο». 1 αυτομάτως Ρ.Ι)*.Ε». π» \€υκον καΐ μικράν 
Α*.0. Ι» γίνηται Α».€β ο τ^ οιη. Ρ.Ό».Εβ. 

Ν4 1 84 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

Ρε^ερχβται ούτω ^τφ καιρώ €κ του μάΚακον ^Ιναι ^ μετα^ 
βάΧΧορ 'εττί το σκΧηρόν, ωστ έζέρχιεται μ€ν ον^ττω ττεττη^ 
'γός^ ^ €ζ€\θ6ν ί' ^ευθέως ττη^γνυται κάϊ γνεται σκΚηρόν, 

^ίαν μη ^ ίζΐ»! νβνοσηκός, '^Εψάνη 3' η^η^ ^οϊον βν τινι καιρώ 
'γινεται το ωόν ('ατται/ γαρ ωγρον ομοίως βστίν^ ωσττερ 
ΰστ€ρον 6 ρεοττός)^ τοιαύτα και €ν ^αΧ&ίτρυόρι ^ ίιαιρου- 
μένω νττο το υττόζωμα^ ουττερ οι θηλειαι €χουσι τα φα, το 
μίν ε?(5ο9 ωγρα οΚα^ το ίέ με'γεθος ηΧΐκα φά' ^α ίν τίρατος 

ΙΟ λόγω τιθεασιν. Οι ίε λεγοι/τεί οτι νττοΧεΙμματά ^εστί τα 
ύττηνεμια των εμττροσθεν ίζ οχε/α9 ^ινομένων^ ουκ ^ αΧηθη 
λεγουσίΐ/• &ΤΓται γαρ ικανως ήίη αρόχευτοι ι/εοττ/ίε9 αΧεκτΟ' 

11 ριοων και χηνών ^ικτουσαι υττηνβμια, χα ^ό φα τα "ιτττι/ι/ε- 
μια ελάττω μεν τω ^ιεγεθεί ^γ/νετα* κα\ ^ττον ήίεα και 
υγρότερα των ^ ^ονίμων^ πΧήθα ^ 3έ ττΧείω' ύττοτιθεμενων 
σε τι; ορνιυι ουυεν τταχυνεται ™ το υ^ρον^ αΚΚα το τε ωγρον 
ίιαμ€ν€ΐ και ° το Χευκον ® όμοια οντά• ΤΙνεται 5* ύττηνεμια 
τΓολλώι/, οίον Ρ άλει:τορ/ίο9, ττερίικος^, ττερίστερδί, ταωνος^ 

Έΐ^χηνός, "χηναΧώττεκος. ^ΕκΧεττεται ί* εττωαζουσων ίν τψ 
θέρει ^ θάττον η ίν τψ χειμωνι' €ν όκτωκαίίεκα γαρ ημεραις 
αι άΧεκτορΙ^ες εν τφ θερβι εκΧεττουσιν^ *ει/ 5έ τω χειμωνι 
ενίοτ ^€ν ττίντε κα\ είκοσιν, ΑιαψερουσΊ μεντοι ^καΐ όρνιθες 
ορνίθων τω έττψαστικώτεραι είναι ετεραι έτερων, Έάι/ ίε 

ί^βροντηση εττωαζούσης, ^διαφθείρεται τα ωά. Τα 5έ κα^ 
Χονμενα ύττό τίνων κυνόσουσα κα\ * ουρία 'γίνεται του θέρους Ρ €ξ€ρχ€Γαί π€πψ/6ς οϋτως Α^.Ο*. ^ τφ ίη€6Γ(ηΐη Ο*. *^ μ€ταβαΚ' 
λοντος Ρ, μίταβίΐΚόντος ϋ» Ε*. » €πϊ] πρ6ς Ρ.Ι)».Ε*. * πω Οίη. 

Α».0». ▼ €ξ€ρχόμ€νον Ό\ ίξίρχομίνου Ρ.Ε». ^ €υθνς Α» Ο*. » €{φ] 
^ Ρ.Ο*.Ε*. 7 οίον] ω6ν Ρ.Α*. ' 6.π€αηα γάρ ωχρά ομοίως Ε*, άπαντα 
ομοίως γαρ ωχρ6ν Ρ. * άΚίκτορί Ό\ αλιιτΓοριδι Ρ.Ε^. ^ αίρονμίν^ Ε*, 
αίρονμίνου Ρ. ο Α ΟΜ. Ρ.ϋ». Ε». ^ €ΐσ\ Α». β αλι;^ω£ Α». ^ τ€- 
κονσαι Ρ.ϋ*.Ε*• β δ*] γάρ Ο*. 1* νπην4μια των Ζμπροσθίν ίζ 6χ€ίας 
γινομίνων ίΚαττω Α*. ^ γΙγνοντΜ Α*. ^ μονίμων πλήθη Ε*. ^ ^ 

πλ€ΐω οίη. Ρ.Ε». » τφ νγρψ Ρ.Ε». "^ τα λ€ΐ;κά Α^,Ο» ο 5/χο*ομ Ρ. 
Ρ α\€κτορίδ(ς π€ρ^ικ€ς π€ρίστ€ρα\ ταων Ρ. Ε*. ^ χην Ε*. "' ^ττοΐ'] 

Ζλαττον Ρ. Ε». β τφ χ€ΐμωνί δί, ΟΠίίδδ» €ν, Ο». * €ν Οίη. Ρ.ϋ» Ε*. 
ν και] καί οΐ Οα.Ε». ^ φθ^ίρίταί Α». « ο0ρ4ΐΌ Ι>*.Ε«. VI. 2. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. 1 85 

μΛΚΧον. Ζεφύρια ίέ καΧβΐται ^ τα ιητηνέμια υττό τίνων ^ οτι 
νχο την * ίαρινην ωραν φαίνονται ^ ίεχόμεναι τα πνεύματα 
^ αι ορνιθες' τοιούτον ίβ ττοιουσι κα\ τη χειρί ττως ^ ^ηΧα* 
φώμεναι, ΥΙνεται ίε τα χητηνεμια γόνιμα καΙ τα εζ όχείας Η 
^ ενυττάργοντα η8η μεταβαΧΧει το 'γενος εΐ9 άλλο 'γενος^ εαν 
ιτρίν ^ μεταβαΚεΙν εκ του ωγροΰ εις το ^λευκον οχεύηται η 
τα ιητηνεμια έχουσα η τα β•γοι/ω ειλημμενα εζ έτερου ορνί" 
θθ9' και γνεται τα μεν ύττηνεμια *γ6νιμα^ τα ίέ Ίτροϋτταρ^ 
•χοντα κατά τον ύστερον ογενοντα όρνιθα, ^ ^ Αι/ 5* η^η \$ 
* μεταβαΧΚόντων εις το Χευκόν, ούθεν ^ μεταβάΧΧει ούτε τά 
ύττηνεμια ώστε ^Ινεσθαι 'γόνιμα, ούτε τα 'γόνω κυούμενα 
ώστε ^ μεταβαΧΧειν εις το του ό'χεύοντος 'γενος, Καί εαν 
ύτταρχόντων ίε ™ μικρών " ίιαΧεΙττη η ό'χεια^ ούθεν ® ετταυ^ 
ζανεται τά ττροϋτταρχοντα' εαν ίε τταΧιν όγεύηται^ ταχεία 
γνεται Ρ η εττι^οσις Ρ εις το με*γεθος. ^Έχει 5ε φύσιν του 1 6 
οίον ^ το ' ωχρον κα\ το Χευκον * εναντιαν ού μόνον τω χρώ^ 
μάτι άλλα κα\ τη ίυναμει' το μεν 'γαρ ωχρον ύττο ^τοΰ 
™ "ψύχους ττη^νυται, το ^ ίε Χευκον ού ττή'γνυται άλλ' ύ'γραί" 
νεται μάΧΧον' ύττο 8ε του ττυρος το μεν Χευκον ττη^νυται^ το 
^^ ωγρον ού ττη'γνυται άλλα μαΧακον Αατελεί, αν μη ιτατα- 
καυθη, ι^ο} μάΧΧον * ε>\τομενου η ττυρουμενου συνίσταται και 
ξηραίνεται. ^Εκάτερον 3ε ^ χωρϊς ύμενι ίιείΧηττται αττ άλ-ι; 
ΧηΧων. Α/ ίέ Ίτρος τη ο,ργ^ του ωγροΰ χάΧαΙζαι ούθεν 
συμβαΧΧονται ττρος την 'γενεσιν^ ωσττερ τίνες ύττοΧαμβα^ 
νουσιν' εισ\ ίέ ίι5ο, ι; ^ιέί^ κάτωθεν η 5* άνωθεν. Συμβαίνει 1 8 
ίέ ττερι το ωχρον κα\ το Χευκον^ και όταν εζαιρεθεντα ' συν^ Ύ νπό τίνων τά ιητηνΈμια Ο*. * βίαρ&ι^ν Α*. Ο*, ΟΜρινίιν Ε*. • ^^<^- 
μ^νοί Ό\ ^όμενα Ρ.Α*. ^ οΐ Ό\ ^ ψη\αφώμ€να Α*. «^ ή^η ΐνυ- 
πάρχοντα Ρ.ϋ».Ε». « /Α€τα/3άλλ€ΐν Ρ.€»Έ». ^ π€ριΚ€νκον Α» €». 

ί γόνψ ίΙΚημίνα Ο*, γονο€ΐρημ€να Ρ.Ε*. ^ ^άν Ο*. * μτΓοβάΚΧον Ρ. Ε*. 
^ μτταβαλΧόντων Ρ, μνταβαΚόντων Ε*. ^ μ(ταβ(ΐΚ€ίν Α^,0\ ^ μικρόν 
Ε» «1 διάΚίττη Ο». ο €νσνράν€ταί Ε». V ή ^Ι €ίί οίη. Ρ.Ε». ς τ^] 
τ«$Γ€ Ό», οΰτ€ ρ, οΰτ€ τ6 Ε\ ^ \€νκ6ν κα\ τ6 ωχρ6ν Ρ.ΌΛ.Ε». • €ναΡ' 
τία Ρ.Ε». * του ΌΧη. Ο». « ^|^υχρον Ρ.Ε». ▼ \€υκ6ν «€ Ρ.Ε*. 

■^ ωχρ6ν ί€ Ο*. * ίπομ/ίνου Ρ. 7 Χ^Ρ^^ «' νμίνί ^ίΜίΚηπτ€Λ νπ* 

Ρ.Ό*.Ε*. » συγκράση Ρ, σνγκχράχηο ϋ*.Ε*, σνν€ρα»ισ}ΐ Α*.0*. ι86 ΠΕΡΙ ΤΑ ζαΐΑ Ηιβτ. Αν. 

€ρασ'η τις Ίτλ&ω τοίΰΛτα ^€ΐς κύστιν και εψι; ^μοΑαιτώί 
και μη ^ (τυντόνω τφ ττυρι, το ώγρον ε/ί το μίσον συνέρχεται 

ι^τταν^ ^κυκΧφ 5β το \€υκον ^ ιτβριίσταται, Ύων.^ άλεκττο- 
ρ18ων αι ν€θττ13€ί ^ιτρϋτον τιχτουσιν ενθνς αρχομένου του 
€αρο9^ και χλβ/ω ^τίκτουσιν ^η αι ττρεσβυτεραι* ίΚάττω ίέ 
* τω μ€^θ€ΐ τα εκ των νεωτέρων, *Όλω9 ίβ έαν ^ μη 6χωά- 

2οζωα•ιν αι όρνιθες^ διαφθείρονται και κάμνουσιν. ^Οχευθεΐσαι 
8ε αι ^ μεν όρνιθες φρΙττουσΊ τε κάί αττοσείονται κα\ ττοΧ" 
Χακις καρψος ττεριβαΧΧονται (ττοιοΰσι 3ε το αύτο τοΰτο και 
τεκοΰσαι ενίοτε), αι 3ε ιτεριστεράϊ εψελκουσι το ™ όρροττύ- " 

31 ^ιον, οι 3ε χήνες κατακοΧυμβωσιν. Α/ δβ κυήσεις και " αι 
των ύττηνεμίων φων συΧΚη'^εις ταχεϊαι γνονται ταϊς ττλε/- 
<Γταέ9 των ορνίθων, οϊον και τ^ ττέρίικι, όταν όρ*γψ ιτρος την 
όχειαν' εαν γαρ ^ κατά Ίτνεΰμα στζ του άρρενος, κυΐσκεται 
και ευθύς ^άχρηστος γίνεται ττρος ^τάς θήρας* οσψρησιν 

22 γαρ 3οκεΐ εχειν έττΙίηΧον 6 ττέρίιζ. Ή ίέ του ^ ψοΰ *γένεσις 
μετά την οχειαν και εκ του ψου ττίΐΚιν * συμττεττομένου * η 
του νεοττοΰ 'γενεσις ουκ εν ίσοις χρόνοις συμβαίνει ττάσιν, 
άλλα 3ιαψέρει κατά ^τά μεγέθη των ^εννώντων. ΣυνΙ- 
σταται 3ε το της άΧεκτορ13ος ψον μετά την οχειαν κα\ 
τεΚειοΰται ^έν ^3έχ ήμέραις ως εττι το ΊΤοΧύ' και της ττερί' 

Ί^στεράς 3' εν μικρφ έΧάττονι. Αύνανται 3' αι ττεριστεραι 
^ */3η τολ) φου * εν ω3ΐνι οντος κατέχειν' εαν γαρ τι ενο^ 
χΧηθ^ί ύττό τίνος η ττερϊ την νεοττειαν η * τττερον έκτιΧΘ^ η 
αΧΧο τι ^ΊΓονηση ^κα\ 3υσαρεστησΐβ, κατέχει κα\ ου τίκτει 

* €ΐς την κύστιν Α*.0*. ^ μαΚακψ Ρ.Ο».Ε^. ^ σνντόνως τφ Α*, 

σνντόνψ Ρ.ϋ».Ε*. ^ κνκλψ τ6 δ€ λη/κόΐ' Ρ.Ε», ικνικλ^ ί€ το λευκών 

κυκΚψ ϋ». * π^ρντίταται Α*.0*. ^ νρ&ται τίκτονσιν Α*, τίκτονσι 

πρντον Ρ.Ο».Ε*. ί τίκτιτυσΐν] τ€ τίκτονσιν Ο», Ιϋ τίκτουσιν Ρ.Ο».Ε». 
1> ? Οίη. Ρ.Ι>.Ε•. ί τά μτγίΰη Ρ.Ε». 1^ μψτω Ρ.Ι>.Ε». 1 μ€ν Οίη. 
Α».€*. » ονροπνγίον Α». » αϊ ρθ8ΐ Κίά ΟΠΙ. Ρ.€». βΐ ρΓ. Α». ο κα- 
ταπνησθτι τον Ρ.Ε*. Ρ αχρηστόν Α•.0*. ^ τή? Α*. "' ψον] νεοττοΰ 
Ρ.Ε*. ■ σνμπ€ΤΤομΜνη Α*. * η τον νβοττον γ€ν€σίς ΟΠΙ. Ρ.Ε*. ^ τα 
οιη. Ρ.Ο». Ό» Ε». ^ ίν] τ6 ύ6ν ^ Ρ.Α».Ο.Ε». » θίχ] ^< «ι^ ^' 
€ΐιη&ιη ςα&ΙΙαοΓ Ιίκβπιηιιη Ρ. Τ ήδη] κάί ήδη Α*.€». * €ν ωδίνι 
ίντ€ς Ρ.Ε*, €νωδΙ»οντο9 Α*.€*. * πτ€ρ6ν ή γ4 ίπρον €ΚΤΪΚθ§ Α*.0*. 

Ιϊ πονη Ε», πον€Ϊ Ρ. β κα\ «.] ή καϊ δ. Ρ,ϋΛ.Ε» VI. 2» 3• ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ. 187 

^ /Αβλλιτσασα. •^Ιίια ίέ τΓ€ρΙ τας ιτεριοΎβρας (τυμβαΐνα καΐ 
τάλ ΐΓ€ρ\ τίιν 6\€ίαν. ^Ιίυνουσί τ€ '^αρ αΚΧηΚας, όταν 2^ 
μίΚΧ,»! αναβαΙν€ΐν 6 ^ αρρην^ η ουκ αν οχει^βιβι/, ό μίν 7Γρ€'' 
ατβυτβρος ^ο ιτρωτον' ύστερον μίντοι αναβαίνει κα\ μη κύσαν 
<Μ ίέ ¥€άτΓ€ροί *ά€ί Ύουτο ΐΓθΐησαντ€ς ό-χεύουσιν. Ύοντό Τ€2ξ 
^ίη ίίιον ΤΓΟίουσ-ι^ κα\ ετι αι θη\€ΐαι αλλι^λαι; αναβαΐνουσιν^ 
^Όταν αρρην μη ιταρ^, ^κύσασ-αι ωσττερ ^οΐ αρρ€ν€ς' κα] ούθίν 
'Μ'ροϊέμεναί €ΐ9 αλΧηΧας τίκτουσιν ωα ττΧεΙω °η τα 'γόνφ 
Ρ γινόμενα, €^ £ν ού γν€ται ν€θττος ^ ούθβΐς^ άλλ' υττηνίμια 
ιταντα τα τοιαύτα ίστιν. 

^Η ^€ ^^€ν€σΐζ ίκ του φοΰ ^τοΐ^ ορνισι συμβαίν€ί μίν τον ο 
αύτον τρότΓον Ίτασιν^ οΐ ίέ γρόνοι ίιαψέρουσΊ της τεΧαώσεως^ 
^καθάΐΓ€ρ είρηται, ΎαΙς μεν ούν αΧεκτορΙσί τριών ήμερων 
κάϊ νυκτών τταρεΧθουσων ίττισημαινει το ττρωτον^ ταΐς 3ε μει~ 
Χ^οσιν αυτών ορνισιν ^ εν ττΧείονι χρόνω^ ταΓ9 ί' εΧαττοσιν 
€ν ελαττονι. Ιινεται ό ^ εν τοντψ τφ χρονω ^ ηοη ^ανω2 
το ω^ζρον Τ^ προσεΧηΧυθθ9 χροί το όζύ^ ^ττερ ^ εστίν ή αρχή 
■τ€ του ψοΰ κα\ εκΧεττεται το ωόν, κα\ όσον στιγμή αιμα^ 
τίνη εν τφ Χευκφ η κάργια. Ύουτο 8ε το ^σημεΐον ιτηί^ 
και κινείται ωσττερ εμ'^υχον, κα\ άιτ αύτοΰ 8νο ττόροι ψΧε^ 
βικοΙ ίναιμοι ^ εΧισσόμενοι ψερουσιν αυξανομένου εις εκάτε^ 
ρον των χιτώνων των ττεριεγοντων. Και υμην ί' αίματικας ^ 
ίνας έχων ^ η3η ττεριεχει το Χευκον κατά τον χρόνον τούτον 
^ανο των ιτόρων των ψΧεβικων. ^ΟΧΐ^ον 3* ύστερον και 
το σώμα ^ ηΒη ατοκρίνεται^ μικρόν ^ το ^ ττρωτον ττάμιταν 

Λ μίΧησασα Α».€».Β» « ίδι'^ Ρ. ^ κνονσί Α«.€». β αρρψ ουκ 
Άν 6χ€νσυ Ρ.Ε». *^ τό] Αν μ^ τ6 Ό», 6^1^ μη κύση Α«.0». * τοντο ά(\ 
Α»•0• ϊ^ «4 Οίη. Ρ.Όβ.Ε». 1 &ταν 6 &ρμην ϋ». π» κνησασΜ Ε*, 
ΜΛτήσασα* Ρ.ϋ». » οΐ Οίη. €». ο η τα] €ΐτα Ρ.ϋ».Ε». Ρ γ€νόμ€να 
Ρ. Ο*, γ€ννώμ€να Α*.0*. *1 ον^€ €Ϊς Ό^, €Ϊς Ρ.Ε*. ' γίννησίς Α^. 

• τοϊί] ϋνμβαί¥€ί τοϊς ϋ*. * καθάΐΓ€ρ €ίρηταί ΟΏϊ, Ο*. ^ €ν ηΧίίοσι 
ΓβΣ» θ* «λάττοσΐ!» €λάττονα Ρ.Ο^.Ε*. "^"^ €ν €ΐ ή^η ΟΠΙ. Α*.0*. * 3νω 
,τΑ ωχρον] τό Τ€ ανω ώχρόν Ο», το η ώχρο» ΙΙνω Α*, ώ»» Ρ.Ι)*.Ε*. 
Τ ΐΓρ4Μ\η\νθ69 Ό», πρ6ί τ6 ίληλνθός Ρ.Ε». « «στίν βΐ Γ€ (ΜΒ. Ρ.Ό» ^^β. 
» σημ€ρο¥ ν^. ^ λίλισσωμίνοι Α».€», ξΚισσόμ^νοι οΙ Ρ.Β».Ε^α. 

ο π€ράχ€ΐ ΙΙ^η Ό». <1 νπ6 Ρ. Ο» Ε». β ή^η] ήδη καί Ρ.Ε*. ' τό οίη. 
Ρ.Ο* Β».Ε» » πρώτον &η1β μίκρ6ν Ο». 1 88 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

^ κα) Χενκόν. * Αή\η ^ η κεφαλή^ και ταύτης οι όψθαΧμοί 
μαΧιστ ίμτΓβφυσ-ημίνοι' καΙ τούτο μ^χρι ττόρρω ^ 8ιατ€\€Ϊ' 

4 0^6 'γάρ 7ΓΟΤ6 μικρό} γνονται και σνμττΙτΓτουσιν. Ύοΰ ίβ 
σώματος το κάτω μέρος ονθεν φαίνεται μόριον ττρος το ανω 
το Ίτρωτον. Ύών ίέ Ίτόρων των €κ της καρ8ιας τεινόντων 6 
μεν φέρει εις το κύκΧω ιτεριεγον^ ^6 5* €19 το ωχρον ^ωσττερ 

ξόμφαΧος ων. "Ή μεν ουν αργτι του νεοττου εστ\ν εκ του 
Χευκοΰ^ η ίβ τροφή ίια του όμφαΧοΰ εκ του ωγροΰ. Αεκα•- 
ταίου ^ η8η οντος 6 νεοττος οΧος ° Ααίι/λοί κα\ τα μέρη 
ναντα. ^Έ-χει 5* ® ετι την κεφαΧην μειζω του Ρ άλλοι; σώ- 
ματος^ και τους όφθάΧμους της κεφαΧης, ουκ έχοντας ^ττω 

6ο^Ι/Ίν• ΤΙνονται 'ί* οι όφθαΧμοΙ ττερϊ τον χρόνον τούτον 
εζαιρόμενοι μείζους κυαμων κα\ μεΧανες' αφαιρουμένου 3ε του 
3ερματος ύ'γρον ενεστι Χευκον κα\ ^υχρόν^ σφόδρα στιΧβον 

Ίττρος την αυγιν9 ^ στερεον ο ουυεν. Χα μεν ουν ττερι τα 
όμματα κάϊ την κεφαΧην τούτον • διάκειται τον τρόττον^ 
ε'χει ^ εν τω χρόνφ τούτω κα\ τα χητΧαΎχνα η3η φανερά 
κάί τα ττερΙ την κοιΧιαν και την των εντέρων φύσιν^ κάϊ αΐ 
φΧεβες αι αττο της καρδίας φαινόμεναι τεινειν ττρος τω ομ- 

8 φαΧω η8η 'γΐ^νονται. "* Αττο ίέ του όμφαΧοΰ τεταται φΧε^ 
η μεν ττρος τον υμένα τον περιέχοντα το ^ ώγρόν (το ί* 
ωχρον εν ^ τω χρόνφ τούτψ ύ*^ρόν. εστίν ηίη^ και ττΧεΐον η 
το κατά φύσιν)^ η ί' έτερα εις τον υμένα τον περιέχοντα 
οΧον ^τόν τε υμένα εν φ 6 νεοττός, κα\ τον του ωχρού υμένα 

^κα\ το μεταζυ τούτων υ^ρόν. Αύζανομενου 'γάρ του νεοΤ" 
του κατά μικρόν του ωχροΰ το μεν ανω *γΙνεται το 3ε κατω^ 
εν μεσψ ίε *το Χευκον ύ^ρόν' του 3ε κάτω ωχρού ^το λευ- 
κον κάτωθεν^ ωσττερ το ττρωτον υττηρχεν. ΑεκαταΙου 8* ον* 

^ καί τ6 \€νκ6ν Ρ.Ι>.Ε*. * ^ηλη «• η] «ΐ/λοί θ* ή ϋ», «^ ή^η Ρ.Ε». 

^ ^ιαπλ€ί Ρ.Ε*. 1 6 θ* €19 τ6 ^χρ^ν] δ€ ως τφ ωχρψ Ρ.Ε*. "^ οπ€ρ Ο*. 
>ι ^η\ος γτ. 0Λ, ΜηΧος ΟΟΓΓ. Ο ^τ* οπί. Ρ.Ι)».Ε». Ρ όίλλον] 5λον Α». 
^ πως Ο», γ (Γ^^ρ^6μ] νατ^ρον Ρ.Ι)*.Ε*. * ^ίάκίΐνται Α^. * ^ΧΡ^^"] 
νγρόρ Α*, το ωχρόν — π^ρι^χοντα Οίη. Ρ.Ε*. ^ τοντιι^ τφ χρόνψ νγρ6ν 

ή^η €στϊ Ρ.ΟΛ,ΌΛ.Εβ. ^ τ6ν τ€ οηο. Ρ.Ε*, γ€ οιη. Ό*. » τό αΐταιη- 
ςυβ οιη. Α».€* VI. 3- ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ζ. 189 

Τ05 ΤΟ \€νκον εσχατομ γνεται^ ολίγον ηίη ον και 'γΧίσχρορ 
ΚΟΛ ιταγυ και ΰττωγρον. Ύετακται ^αρ τί/ θίσ^ι βκαστα 
τόν^β τον τροτΓον. Υ ΙΙρωτος μ€ν και Ισχατοί ιτρος το ίο 
οστρακον 'ο τον φου ύμην, οι5χ ό του οστράκου^ άλλ' ύττ 
€Κ€ίνον, "Έν ίέ τούτω Χευκον ίν^στιν ύ'γρόν^ ^€Ϊτα 6 ν€θΤ'' 
Τ099 και ΤΓ€ρι αυτόν υμην χοοριζ,^^ν, οττως μη ^ ί) €ν υ'γρω ο 
ν€θττ09* ντΓΟ 3έ τον ν€οττον το ά'^όν^ ^€£9 δ των ψΧββων 
€φ€ρ€ν η €Τ€ρα^ η 8* €Τ€ρα €ΐς το 7Γ€ρΐ€χον Χευκόν. Το ίβ 1 1 
τταν ΊΓ€ρΐ€χ€ΐ υμην μ€τα ύ^ρ6τητο9 ιχωροαίοΟς, Ε?τ' αλλθ9 
υμην ΊΓ€ρι αυτό ηίη το εμβρυον^ ωσττερ ειρηται^ Χ^Ρ^ζ^^ 
7^ο9 ΤΟ υ*γρον. ι ττοκατω οβ ' τούτου το ωχρον €ν €Τ€ρφ 
ύμένι ΊΓβριαΧημμενον, ^€19 ο τείνει ^όμψαΧος 6 αττο της καρ" 
ίία9 καΐ τη9 με^άΧηζ ψΧεβος ψερων^ ώστε μη είναι το εμ^ 
βρυον εν ^ μη^ετερα των ύ^ροτητων. ΤΙερι 8ε την είκοστην ΐ2 
*^ ηίη ψθεγγεταΐ τε κινούμενος εσωθεν^ ^ εάν τις κιν!ι λβλώι/, 
και ηίη ίασυς γίνεται, όταν υττερ τας είκοσ-ιν ™ η εκκόΧα'^ις 
'γίγ^ηται των ψων, ^Έχει 3ε την κεφαΧην ^ υττερ του 8εζιοΰ 13 
σκεΧους εττ] τη λαγοι/ί, την 3ε τττερυ^α υττερ ® της κεψαΧης' 
και ^φανερός κατά τούτον τον χρόνον ο τε ^ χοριοειδής υμην 
6 μετά τον του οστράκου υμένα τον εσχατον^ εις ον ^ ετεινεν 
6 έτερος των όμψαΧων {κα\ 6 νεοττος εν τούτω * 3η γίνεται 
* τοτε οΧος)^ και ο έτερος υμην ** χοριοειδής ων^ ^ ο ττερι το 
ωχρον εις ο ^ ετεινεν ό έτερος όμψαΧός' αμψω * 5* ηστην 
αττό τε της καρ3ιας κα\ της ψΧεβος της με^γαΧης, *Έιν 3ε ΐ4 
τούτφ τψ χρόνω ό μεν ^ττρος το εζω χόριον όμψαΧος τείνων 
ατΓοΧύεται του ζφου ^ συμττετΓτωκώς, 6 3ε εις το ωχρον φέρων ♦ » Τ πράη-ως μ^ν καί ίσχατον Ρ.Β».Ε». » 6] τΑ Α», Οίη. Ο». » €Γτ 
|ρ«στ<ν 6 Α*.0». ^ καί 6 π€ρ\ Ρ.Ι>.Ε». « ί ρθ8ΐ ν€οττ6ς €». Λ ^ΐς 
λ] €ίσω Ρ.ΌΛ.Ε*. « τφ νγρ^ Ε». ^ τοντο ώχρ6ν Ρ.Β» Ε». 9 €ΐς 6] 
ίρ φ Ρ.Ό* Ε». 1^ 6 6μφαλ6ς άτό Α». * ουθο-ιρ^ Ρ.Ε», ον^€Τ€ρ<^ ϋ». 
^ ^η] Ώ Α*. ^ Λν τ*ί κίΐφ ϋ», άντυαν€Ϊ Ρ.Ε*. ™ η €κκ6λαψις γίνεται 
Α», γίγνηταί ή €κκ6λαψίς Ρ.ϋ» Ε», η νΐΓ€>] νπ6 Α», ο της Οίη. Α» €*. 
Ρ φαν€ρω£ Β».Ε*. ^ η(ΤθΙ)ί(1\1β χοριώδης Ρ.Ε*, χορ€ΐωδης Β», χοιμο^ 

€Λη9 €*. Γ €ν€Τ€ΐν€ν Α». » δή] ή^η Α». * τ6τ€ οΧοί] τό τίΚος ο» 

▼ 6 οιη. Α».€». ^ η•«ν€Γο Α*.0»• » θ* ήσβην Ρ, ^ 4στΐΛβ Α».€*, 
ίηοβΓίΟ Ε^• 1 Ιίζω πρ6ς τ6 Α^.Ο*. ' σνμτηπτωκόί Ρ, σνμπ^πτωκάτοί 
Α*.0•. 190 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Αν. 

^συνηρτηται του νεοττου ττροί το εντερον το λβτττοι/, κα\ 
€σω τον ω'χροΰ ττοΧυ »/^η γίνεται εν τφ νεοττφ, και ι/ττο- 

ι^.ΟΎημα ίν τη κοιΧία ω•χρόν. Και περίττωμα 5* ^ αψίησι 
^ττερί τον γρονον τοντον Ίτροζ το εζω ^γόριον, κάϊ εν τη 
κοιλία ^εχει' Χενκον ίε καΐ το εζω περίττωμα^ και εσω τι 

ι6 εγγίνεται Χευκόν. ΎεΧος 3ε ^το ^ωγρον αε\ εΧαττον γιι/α- 
μενον κα\ ιτροΐον αναΧίσκεται τταμιταν και εμιτεριΧαμβανεται 
εν τω νεοττω, ωστ ή8η ^ εκκεκοΧαμμενου ^εκαταίον^ αν Τί9 
ανασ•)^1ση, * ετι ιτροζ τφ εντερω μικρόν τι του ωχροΰ λε/ττβ- 
ταί, ατΓο ^ 8ε του όμψαΧοΰ άττοΧεΧυται^ κα) ονθεν * γίνεται 

ΐ7μεταζυ "άλλ' ανήΧωται τταν, Τίερ\ ίε τον χρόνον τον 
Ίτρότερον ^ηθεντα καθενίει μεν 6 νεοττΜ', εγείρεται 5ε κα\ 
αναβΧεττει κινούμενος και ψθεγγεται* και η καρίΐα άμα τω 
ομψαΧφ ^αναψυο'ψ ως αναττνεοντος. "Ή μεν ουν ^ενεσις ^εκ 

ι8 τίΛ ωοΰ τοις ορνισι τ^ηττον έχει τον τρόττον. Ρ Ύικτουσι ί' 
αι όρνιθες ενια α^ονα των φων και τα εζ όχειας γνόμενα^ 
και επωαΐζονσων ονθεν 'γίνεται εκ*γονον' τεθεώρηται ίέ τούτο 
μαΧιστα ειτι των ιτεριστερων. Ια δε οιουμα των φων ου 
έχει ^ΧεκΙθους, &ν 'τά μεν ίιείρ^ει ^τ(ή} μη εις αΧΧηΧα σνγ- 
κεχυσθαι τα ωχρά του Χευκου Χειττη ^^ια'ψυσ'ΐς^ τα ^ ουκ 

19 έχει ταύτην την ^ιάψνσιν^ αΧΧά (τυμ^^ταύουσΊν• Είσί 3' 
^ ενιαι αΧεκτορΙίες αί ττάντα ίΐίυμα τΊκτουσιν^ ^ιταί η^η ετη, 
τούτων ύτΓται * το ττερι την ^ Χεκιθον ανμβαινον* οκτωκαί^ 
ίεκα γαρ τις τεκουσ-α ε^ελελ/^ε ϋίυμα^ ΊτΧην οσα ' ουρία εγε- 
νετο. Ύα μεν ουν αΧΚα γοι/ιμα, ττΧην ^οτι το μεν μείζον 
το ^ ^ εΧαττον γνεται των ίιίύμων, *^ το ίε ^ τεΧενταΐον τε- 
ρατωίες, 

^ συν<ψΤ€ΐτ<α Ρ.Ε/•. ^^ άφίαΦΊ Α*. Ο*, β ίττ/Λ τ6ν χρόνον τοντορ ροΛ 
χόριον Α». <* χωρίον Ι>. « «χα] «ί ίχ€ί Ρ. ^ τ6 οιη. Ρ.Ε». 8 Μ 
ωχρ^Ρ Ε*. ϊ^ ^κκ€Κθ\αμ€νσυ Α*.0», €ΚΚ€κάΚυμμ*ρορ Ρ.ϋ».Ε*. » ίτι] τά 
Α».0». ^ τον ομφάΚου Λ* Ρ. 1 γίγρίτοι τψ μ€Τα(ύ Α» « ^λο Ρ.Ε*, 
ΟΤηίββίβ άρηΧωηη πα», ^ άναφυσα £>. ^ 4κ οηΐ. Ρ. Ε α. Ρ τίκτουσα», €>^. 
ς \€κύ0ους Ρ.Ι)•. Γ τΑ] τΑ Α^.Ο. • του] τ6 Α*. * θαχ^€<Γΐί Ρ ^>. 
▼ ^κιαι α\ αΚ. λ\ ^ καΙ 4Ι^η] ως Ρ.Ι>*.Ε». « τ6 ΟΜ. Α» Ο* 7 λ«- 

«ν^ Ρ.Ε*. * οΰροΗΐ Ρ.€».Ι)•.Ε». * 5η Οοογ. θ€8ηβπΐ8 : οο()ίθ68 
5σα. ^ ίΚασσον Α» « τ6] ίτί Ρ.Ε» ^ τιΧ^ντ^ Ε». VI. 3» 4• ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. 191 

Ύίκτο^^ι ίβ ιταντα μίν τα τΓ€ρι<ΓΤ€ρο€ΐ3η ίι;ο, οίον φάττα 4 
και τρυ㻥 «9 «τι το ττολν, τα 3β χλείστα τρία τρνγων και 
ψαττα. Ύ1κτ€ΐ ί* η μβν ητηριστερά^ άσιτερ είρηται^ τάσανζ 
ωρα^9 τριτγων ίβ και φαττα εν τω ίαρι, ® οι; "ττΧεονάκις ^ 3/9* 
Τίκτ€ί α τα ίεύτβρα^ 8ταν τα ^ττρότερον ^βννηθειττα ^ιαφθα^ 
ρρ* ^ ΊΓοΧΚαι Ύαρ ίιαφθείρονσΊν αυτά των ορνίθων. Ύ1κτ€ΐ 3 
μ€ν ■ ουν, ωοΊτερ αρηται^ και * τρία ττοτβ' αλλ "^ εζαγβι 
ονοτίΓΟΤβ * σνοιν ■■ •ττλβοΐ' ΐ'εοττοίΐ', ενίοτε " οβ «αι βνα μόνον 
το Ο υττολεητομενον των φων αει " ουριον €(ΓΤΐν• 1 ωι/ οβ 
ττΧεΙστων όρνεων ονϋν αυτοετε^ 'γεννα. ^Ατταντες ί' οι ορ^ 
νιθες^ ετειίάν Ρ ατταζ αρζωνται τίκτειν, Αά τέλους ως ειττεϊν 
^εχουοΊν φα, αλλ* ^ εν ενίοις 8ια μικρότητα ου ρά^ιον ιίεΐν. 
*Η ίέ ιτεριστερα ^ως εττί το ττοΧύ άρρεν κάϊ θηΧυ, κα] τοιί-4 
των ως εττϊ το ιτοΧν ττρότερον το άρρεν τίκτει' κα\ τεκοΰσα 
μιαν ^ημεραν ίιαΧείττει ^ τα ττολλα, βίτα τταΧιν τίκτει θα- 

■4171 'ν?^ \ίν » -^ιιγ' λ•/ 

τερον» ϋΐχωαζβί οε και ο αρρην εν τω ^ μέρει της ημέρας, 
την δε ννκτα η υηΧεια, * Άκττεττεται τε και εκΧεττεται $ 
ίττϋί είκοσιν ήμερων το ^ 'γενόμενον ττρότερον των φων τΐ" 
τρωσκει ίβ το φον τη ' ττροτεραία * η εκΧειτει. Καί σννθερ^ 
μαΙνσνσΊ τους νεοττονς αμφότεροι εττΙ ^-χρόνον τον αύτον 
ονττερ και τα φά. ΎίαΧεττωτερα ^^ η θηΧεια εστί ^ττερι 
την ^ τεκνοτροφίαν του άρρενος, ωοΊτερ και τα αΧΧα ζωα 
μετά τον τόκον. ΎΙκτουσι ίε ταί; ενιαυτοΰ και δεκάκις, η3η β 
ίε ^ τίνες κα\ ενίεκάκις, αι ί* εν ΑιγΙτττω καΐ ίω^εκάκις. 
% "Οχενει ίέ κα\ όχεύεται η ττεριστερα ^ εντός ενιαυτου' και β ον οίη. Ρ.Β». ^ πρ6τ€ρα Ρ.Β», πρώτα Ο», ί πολλοί Α«, πολλά Ρ. 
^ οΖν] οΖν όντως Ό^, όντως Ρ. * τρις Ρ, ^ ^ζόγίΐ Τ€ ου^€ποΓ€ Ρ.0*.Ο*. 
1 ΛκτΙ Ρ.ϋ». » πλ€ω Α*, π\€ίων Ο* » »€ «αϊ ίνα] θ* ίν Α». €». 

ο οΰρ»ν6ρ Ι>. Ρ άπαξ] απαντάς ϋ*, άπ Α*. Ο*, Οίη. Ρ. ί ίχουσι φύσα 
ά<ί Ρ. Γ «V Οίη. Ρ.ΑΜ)». ^ ως μ€ν ατΙ Α».0* * ημ^ραν ού «ια- 

λίάΓ€4 Ρ. ▼ τά πολλά οίη. Α».0*. ^ μίρα] θίρ^ι Ρ.Ι>. » ^/τπ€- 
Τ€τα4 ϋ» Τ γ€ννώμ(ΐ>ον Ρ.Ώ^. « πρντίρψ Ρ.Ο*. ϋ* * Ι>] Ι^ς Λ*.0» 
27 Ρ. Π*. ^ χρόρορ τιρ^ τ6ν αντ6ν ίί τρόπον Βνπψρ 0^, ΧΡ^ινον Τΐνίί τ6ν 

οΜρ λ* χρόρορ ορπ€ρ Α\ ^ ^€ κα\ η Ρ.Ι>. Λ Μ Α».€*. « τψκρο- 
φορίαν Α*. ' ' τις Ι>*. ? 6χ<ι;(τα4 ίί καΐ 6χίν€ί Α•. ^ Λτό« τον ίρί- 
ιινη>ν Ο•. 192 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηΐδτ. Αν. 

^αρ ^€κμηνο9 όχεύβι και οχ€ΐ;€ται. Τάί ίβ ψάττας και τάί 
τρνγόνας ίριοί ψασιν ό'χενβσθαι και ^γενναν κα) τρίμηνα οντά, 

τσημ€Ϊον ΊΓΟίούμενοι την ΊΓοΚυττΚηθειαν αύτων, ^*Έ'γκνα 3ε 
^γίνεται 3εκα κα\ τετταρας ημέρας^ ^«ί εττφάζει αΧΧας τοσαν- 
τας' εν ετεραις ίε 8έκα και ^ τετταρσι ™ τττερουνται ούτως 
" ώστε μη ρί^ίίίως καταΧαμβανεσθαι. ΒιοΓ ίέ ψαττα, ως 
φασί^ καΐ τετταρακοντα ετη' και αϊ ττέρίικες 3ε ττλείω ^η 
ετη εκκαιίεκα. Ύικτει ^ 3ε η ττεριστερα αττονεσττεύουσα 
Ίταλιν εν τριάκονθ* ημεραις. 

^ ^Ο 3ε •γύ'ψ' νεοττεύει μεν εττι ττετραις αττροσβατοις' 3ιο 
σττάνιον ι3εΐν ^ νεοττιαν γητος και νεοττονς. Και 3ια τούτο 
^κάι **^Ή.ρό3ωρος *ό ^Ιβρνσωνος του σοψιστοΰ ""ητατηρ ψησίν 
είναι τους 'γυττας αφ^ * ετέρας γζί, ^ α3ή\ου ημΐν^ τοΰτό τε 
Χε'γων το σημεΐον^ οτι ον3εΙς εώρακε γητος ^ νεοττιαν, και 
ΟΤΙ ' ΤΓολλοί εζαιψνης φαίνονται ακοΧουθοΰντες τοις ■ στ/οα- 

2 τευμασιν. Ιο ο εστί χαλβττοι/ " μεν ιόειν, ωττται ύ όμως, 
Ύίκτουσι 3ε 3ύο ωα ^ οι γίττες. Τα μεν ουν αΧΧα οσα σαρ" 
κοφά*γα ουκ ωττται ΊτΧεονακις η ατταζ τίκτοντα, η 3ε 'χε\ι3ων 
31ς νεοττεύει ^ μόνον των σαρκοφά'γων' των • 3ε νεοττων αν 
τις ^ετι νέων όντων της 'χε\ι36νος τα όμματα εκκεντησ^ι, 
^γίνονται ύ'γιεΐς και ^ βΧεττουσιν ύστερον. 

υ ο αετός φα μεν τίκτει τρία, εκΑεττει όε τούτων τα 
3ύθ9 ωσττερ εστί και ** εν τοις ίΛουσαίου Χε^ομενοις εττεσιν, 

^Οί τρία μ€¥ τΙκΤ€1, δυο €κλ€ΙΓ€Ι, ίν ^δ* αλ€γί(€ΐ. 

^Ως μεν ουν τα ττοΧΧα οντω συμβαίνει, η3η 3ε καΐ ^ τρεις 

νεοττοί ωμμενοι εισιν, ^ΈίκβαΚΧει ί' αυξανομένων τον έτερον 

2 ^ των νεοττων αχθόμενος ™ τ^ ε3ω3ίί• *Ά/χα ίέ ° καΐ Χε^γεται 

* ίζάμηνορ Ο», ίξ μηνών Ρ.Ό*. 1^ Ιίγγυα Α». 1 τίσσάρσι Α». °* ιγγ€- 
ρουται Ο*, π^ροίονται Α*. •* βίστί κα\ ραΒίως μη κατ ^ιοϊ Ρ. ο ίτη ή 
Ρ.Ο». Ρ «€ κα\ ή Ρ.Ολ. ς μ€θττ€ίαιτ ιιΐΓθΙ)ί(ΐυβ Ρ.Β». ^ καΐ οιη. 
Ρ.ϋβ. 8 ήρό^οτος Ρ.^Λ^)» * 6 οίη. Ρ. ▼ βρύσσωνος Ο», βρίσσωνος 
Ό», άρίσσωνος Ρ. ^ πατίρας Ρ.Β». χ ^φ' Ρ.€» ϋ» 7 άδηλους ¥.Ό\ 
« 9ΓθλλοΪ£ Ρ. * στρατ€υομ€νοις Α*. ^ μ^ν οίη. Ρ.ϋ*. ^ οΐ ΟΠί. Ρ. 
Λ μαΧΚον ^\ β «€ νεοττων οίη. Ρ. ^ ίτι Οίη. Ρ.Ο» ϋ» % βΧ€ποντ€ς Ρ. 
ϊ* €πι τοΙς \€γομ€νοις μουσαΐον Ρ.Ό». * δ' αλ€γι(€«] δι λ€ΥΓ((€ΐ Ρ. ^ τρις 
ϋ*. 1 των ν€θττων ν€θττ6ν Ώ\ ™ της €δωδ^ί €■. •* καΐ οίη. Ρ.ϋ*. VI. 4—7. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 193 

«^ τφ χρόνφ ^τούτφ ΡαιταβΠΓΟί ^Ινεσθαι, ^οττως μ}/ άρΊτάζ»/ 
τους τΆν θηρίων σκύμνους* ο1 τβ ^ονν ονυχ€ς ^αντοΰ *ίιαστ|θ€- 
ψονται δλΐ'γας ημέρας, κοϋ τα τττβρα '^ Χευκαίνβται^ ωστ€ 
και Τ0Ϊ9 τέκνοις τότ€ ^γίνονται χαΧεττοΙ. Ύον 5* €κβ\ηθ€ντα 
9εχ€ταί κάϊ ^ίκτρβψει η ψήνη. ΈττΛκίζβ* ίβ * ΤΓ€ρ\ τριακονθ* ι 
ημέρας. Και των αΧΧων ίέ τοις μ€*γα\οις ^6 χρόνος τοσου^ 
τός €στί της εττψάσ^ως^ οίον ■ •χηνϊ και ωτίίι' τοις ίβ μίσοις 
ΐΓβ^ί €ΐκοσιν^ οίον ικτινω ^και ιερακι• ϊικτα ο€ ο ικτινος τα 
μ€ν τΓ\€Ϊ(Ττα ίι/ο, ένίοτβ 3β και τρεις ίζά'γβι νεοττούς' ό ^ί* 
αιτώΧιος καΧονμενος ίστιν στβ κα\ τέτταρας, Ύ1κτ€ΐ ίέ κα\ 4 
6 κόραζ ον μόνον ίι/ο, ω<Γ7Γ€ρ φασΊ τινες^ άλλα και ττΧεΙω' 
^ βττωάζβι ίέ ^ ΊΓ€ρι είκοσιν ημέρας κα\ ίκβάΧΧηι τους ι/βοτ^ 
τους 6 κόραζ, ΙΙοΐ€Ϊ ίε και αΧΧα των ^ορνέων το αύτο τοΰτο' 
τΓοΧΧακις γα^, οσα ττΧεΙω τίκτει^ ίνα έκβάΧΧουσιν, Ου χαν- 5 
τα ίε τα των α€των 'γένη όμοια ΤΓ€ρ\ τα τέκνα, αλλ* ο 
Ίτυ^αρ'γος •χαΧεττός, οι 5β μέΧανες &}τ€κνοι ττερί την τρο- 
ψήν €ΐσΊν, ίτΓ€ΐ ττάντες ^γβ &ς €ΐτΓ€Ϊν οι '^αμ'^ωνυγβς, ^ οτ€ 
θαττον οι νεοττοί ^ δύνανται * ττέτεσθαι, έκβάΧΧουσι τντττομ- 
τ*βτ έκ της ^ ν€θττιας. Και των αλλωΐ' ίβ, ωοΊτερ €ΐρηται, β 
σχβίομ οι ΤΓλβιστοι τοΰτο ίρωσι κα} ^ θρέ>^αντ€ς ούίεμίαν 
έ7ΓΐβΑέΧ€ΐαν ττοιουνται ^το Χοιττόν, ΊτΧην κορώνης' αυτή 8* έττΐ 
τίνα χρόνον έττιμΒΧεΐταΐ' κα\ «γαρ ^!η ^ττετομένων σιτΐζ^ει 
^ ΐΓαρατΓ€Τθμένη, 

*0 ίέ κόκκυζ Χέζεται μεν υττό τίνων ως μεταβαΧΧει έζ^ 
Ιέρακος^ ίια το αψανιζεσθαι τον ιέρακα ^Ίτβρι τούτον τον 
•χροι^όν, ^ φ ομοιός έστιν' σχβίοι/ 3ε και τους άλλον; ιέρακας 

ο τοντφ] τφ αυτ^ Α*.€*. Ρ Ιπάίτος 0^, ίπτάετος Α\ ^ 5ϊΓ«ί €ΐ 
μ^ Ρ. Γ οΰρ οιη. Α•, ροβΐ Ιίννχ€ς ροπηηΐ; Ρ.Ο*.ϋ«. • αυτψ Ώ\ 

* ^^αφίρόρτοί Α». Ο». ▼ Χίνκαίνονται ϋ*. ^ τρ€φ€ί Ρ.ϋ*. * π€ρΙ 
Οίη. Β•. 7 4 οιη. Ρ. « χην6ς και ώτί^ς Α». Ο». » κάϊ ΟΪΏ Ρ. ^ ^ 
γώλιο» Ρ. β €π(^ζ€ΐ θί] κα2 Γττακίίτι κάϊ Ο», καΐ (πωάζ€ί Ρ.ϋ». ^ 7Γ€ρί 
Οίη. Α*. β ορνίθων €». ί γ«] Γ€ Ρ. οιη. €».ϋ». Ε δη €», 6ταρ 
Ρ.Ο* 1» ίί^ωμπϊΐ Ρ.€λ ϋ8. ί ΐΓ€ττ€σθαι Α». ^^ ΐ'€0ΤΤ€/αί Ρ.Ι)». 

1 ^κτρίψα»Τ€ς Ρ, Ιπικάμψαντα Ό\ ^ τ6 ΟΙΏ. Α».0». « πίτομίνη 

Ρ.ϋ•. ο πίφαπίτομίνους Ρ.Α*.ϋ*. Ρ ιτ^ρΐ] καΐ ιτίρΐ Ρ. <! ^ 6μοιος] 
6μίΗος θ* Α*. Ο*. 

νοί.. IV. Ο 194 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ουκ εστίν Ιίεΐν^ ^ ^^ Θαττον ψθέγγεται δ κόκκυζ, ιτΧην όλΐ' 
<γα9 ήμβραζ, *"0 ίέ κόκκυζ φϋάνεται •€1γ όΧΐ^ον χρόνον του 

^θβρους^'τον ίέ •χ€ίμωνα αφανίζεται. *Έστι ί* ό μεν ιεραζ 
«γαμ'ψ'ώία/χοί, * ό ίέ κόκκυζ ου *γαμ^ώννχος. ^Έτι 3ε ^ ού^€ 
τα ττερϊ την κεφάΚην εοικεν Ιερακι^ αλλ* αμφω ^ταντα ιτε» 
ριστερφ μαΚΚον' άλλ' η κατά το χρώμα μόνον νροσεοικεν 
Ιερακι, ττΧην τ<η) μεν ιερακος * τα ιτοικίλα οίον 'γραμμαΐ εϊσι, 

ζτου ίε κόκκυ^ος οΐον στι^μαι. Το βίεντοι με'γεθος κα\ η 
ΊΓτησίζ ΊταραΐΓΚησΙα τφ ελαγίστφ των ιερακων, ο9 κατά τον 
•χρόνον τουτοιΓαφανη9 εστίν ως εττΐ το ττοΧυ ^ον φαίνεται 'ό 
κόκκυζ^ εττεί 1}3η 'γε ωμμενοι είσιν αμφω. Και κατεσθιόμενος 
3' ΛτΓται κόκκυζ ύττο ιερακος' καίτοι ούθεν ττοιεΐ τοΰτο των 

4^ ομογενών όρνεων. Νεοττους ίε κόκκυ^ος ^\ε*γουσιν ω9 
ού3ε}ς εώρακεν' 6 3ε τίκτει μεν^ άλλ' ου ιτοιησαμενος ^ νεοτ" 
τιαν^ άλλ' ενίοτε μεν εν τ^ των ελαττόνων ορνίθων εντίκτει 
^καταφα'γων τα ψά τα εκείνων^ μάλιστα ΐ *>εν ταΐς των 
* φαβών ^ νεοττιαίς, καταφανών και τα τούτων φά, Ύίκτει 

βί* όλΐ'γίΐκΐζ μεν 3ϊ/ο, τα 3έ Ίτλεΐστα εν. Ιί* Εντίκτει 3ε καΐ 
^ τ5 της ^ ύτΓοΧαΐίος ^ νεοττι^' η 3* | εκττεττει και εκτρέφει, 
γίνεται ™ 3έ ιτίων καΐ ηίύκρεως κατά τούτον τον καιρόν μά^ 
\ιστα. Τίνονται 3ε κα\ των ίερακων ^οι νεοττοί ηίύκρεφ 
σφό3ρα κα\ ττίονες. Νεοττεύει 3ε γνος τι αντώι/ ττόρρω και 
εν ατΓΟτόμοις ττετραις. 
8 "Έττακίζει 3έ τα ιτοΚΚα των ^ όρνεων^ ωοΊτερ είρηται ττερΧ 
των ττεριστερων^ 3ια3εγόμενα Ρ τα άρρενα τοις θηλεσι^ τα 3ε 
τοσούτον χρόνον όσον αΊτόλεΙττει το θήλυ τροφην αύτφ ττο^ 
ριζόμενον. Ύων 3ε χηνών αϊ ^θήΧειαι εττφάζουσι μόναι^ και 

Γ όταν θαττον φθίγγηταί Ρ.Ολ.Βλ. • Ατ'] μέρ Ιπ Ώ\ * 4 «€ κόκκυξ 
ου] καί 6 κόκκυξ Ρ. ▼ οΰτ€ Ρ.Ο». ^ τά αυτά π. μάλλον ^ ϋρακι αλλά κ. 

Α».0». » τά οιη. Α*.ϋ*. 7 6ν] άν Ρ. «4 οω. Α«.€». » 6μΜογ€- 
ρων Ρ.Ο».Ι>». ϊ> λ€7€ΐ Α», β Ρ€θττ€ΐαρ Ό\ νοττ^ία» Ρ. ^ «. τΑ τοίττωρ 
.ώα μ, Α*, β φάβων Τ}\ φΧάβω» Α*. Ο», φαττων Ρ. ' Ρ€θττ€ΐίας ΡΊ)*. 
? τικτ€ΐ Ρ.€».Ι>. ^τΰ]νπ6τΏ Ρ.Β*. * νλαί^ς ρΓ. Ο». 1^ Ρ€σττ€(ψ 
Β», Ρ€θττ€ίας Ρ. ρ^οττιψ — καφ6ρ οιη. Ο*. 1 €ΐκλήΓ€4 ϋ*. "^ πΤορ κοΑ 
ηδνκρ€ωρ Α». » οι] οϊορ Α*.0». <> όρρίθοη^ Ρ.Ε)». Ρ το] τ6ρ Β•. 
<1 ^λ€4αι Τ€ €π. Ρ.ΟΛ,ϋ*. VI. 7— 9• ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. 195 

^ ϋιαμένουσι ίια Ίταντο^ ■ εφβίρβι/οι/βΡαι, 8τανΐΓ€ρ αρζωνται 
τοίΤτο ΊΓ0ΐ€ΪνΦ ΙΙρος $€ ^ τοτΓΟίί ^ Ιλωίβσ/ τβ Λταί χοαν Ιχουσι % 
Ίταντων των ΧιμναΙων ορνίθων οΙ ^ ι/€θττιαέ 'γίνονται' λοττβρ 
ιταχ η<ητχίαν €χοντ€9 εττι των φων δύνανται * τροψην ^ αυτοΐζ 
'τορίζιεα'θαι κα\ μη ΊταντάττασΊν ασντοι β?ι/αι. ^Έιίτφά^ουσί 5ε 3 
«αι τωι^ κορωνών αί θηΧείαι μόναι^ κα\ ' διατ^Κόυσιν €τγ* αύ^ 
των ονσαι Αα ιταντός' τρίφουσι ί* αι)τάί ο/ αρρ€ν€ς κομίζον^ 
τβί τΐιι/ τροψην αύταΐ^ κάϊ σηΊζοντες. Ύων ίέ ^ φαβών η 
μ€ν θηΧεια άττο δ€ΐ\ηί αρζαμ€νη την τβ ^ ννχθ* οΚην εττφάζει 
και €ως ακρατίσματος ώρας, 6 ^ αρρην το Χοιττον του χρόνου* 

ι ο€ ΊΓ€ροιΚ€ς ονο ΊΓΟίουντοϋ των ωων σηκους, και βφ ^ (ρ4 
μ€ν η θη\€ΐα ^ €Τγ\ ίέ θατίρψ 6 αρρην εττωάζει, καΙ βιτλεψοί 
€κτΓ€μτΓ€ΐ €κάτ€ρος €κάτ€ρα* κα\ τους νεοττους όταν ττρωτον 
€^άγί;, όχ€υ€ΐ αυτούς. 

^^ δβ ταως ζι; μεν ιτερι ^ιτεντε και εικοσιν ετη, ^ενν^Ο 
ίβ ^τριετής μαΚιστα, ^ εν οΐς και την ττοικίΚίαν των τττερων 
ατΓοΚαμβάνει' ^ εκΚεττει ί* εν τριάκονθ* ήμεραις ^ μικρω 
νΧεΙοσιν. ^Ατταζ δε του έτους * μόνον τίκτει' τίκτει ^ ύ^α 2 
δώδεκα η μικρφ ελάττω' τίκτει δε ^ διαΧείττων δύο η τρεις 
ημυερας και ουκ εψεζης' αι δε ιτρωτοτόκοι μάλιστα ^ ττερϊ 
οκτώ φά• Ύίκτουσι ί* οι ^ταψ ^υττηνεμια. ^Ο-χεύονται δε 
ττερι το εαρ' ^γίνεται δί και 6 τόκος ευθέως μετά την όχείαν. 
ΤΙτερορρυεΐ δε αμα ® τοις ττρωτοις των δένδρων και αρ-χεται 3 
αύθις αιτοΧαμβανειν την τττερωσιν αμα τίβ τούτων /βλααττι}- 
σβι. ^^ΑΧεκτορίδι δ* υττοτιθεασιν αύτων τα φα εττφάζειν 
^ οι τρεψοντες δια ^τ6 τον άρρενα της θηΧείας τοΰτο δρώσης 
ενιττετόμενον σνντρίβειν' δια ταύτην ' 5ε την αίτίαν και των 

' ίίίαμίρουσι οίη. Ρ.Ι)•. ■ €φ€δρ€νουσα^ Ρ. * τάποις] τοις Α^.Ο*. 
▼ νλώ^σί Ι)». ^ νίστται Α».0», νίσττίίαι Ρ.ϋ». * τροφην] τροψην 
τ«« Ρ,ϋ». 7 αντάίί ΌΚ » ^ιαμ€Ρονσιν Ρ.Ο». » φάβων Ρ.€* Ό», 
φΚάβων Α*. ^ νν«τα Ρ.ϋ». β φ] ων Ο». ^ Μ θατ€ρψ ^ Ρ.€*, Μ 
ΑίΓίραυ ϋ» β €Ϊκοσι, πίντ* Ρ.ϋ*. ^ τρι^ς Ό». ? €0* Α».€» 1^ €«. 
λ€ΐΓ« θ•] ι:α2 €ΐ£λ€ΐτ€4 Ρ.Ό». ^ τίκτ«4 ^ι«ν Ρ.ϋ». ^^ «ιολιπών Ρ.ϋ». 

1 ΐΓίρΙ τά 3«τ» ο*. <» ταων€£ Α*, Γα<$ν€£ €*, ταω τά ώ^ «αϊ τά Ρ.ϋ•, 

^ ννηρ^μέα] ντην€μυ Ρ. <> τοις πρώτοις Ρ. Ρ αί θ* αλ€Κτορί9€£ υπ, 4 οΙ 

Γ/ΜφοΜ-€ν οιη. Ρ.ϋ». ' τΑ] τον ρ. β θ») Ι*.Ό*. 

ο 3 196 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖαΐΑ ΗΐΒΤ. Ακ. 

αγρίων ^νιοι ορνίθων αΊΓό9ι9ρα<τκοντ€9 τονί &ρρ€να9 τίκτοιπη 
Α και €ΐτψάΧσυσιν. ^ΥΊΤΟτΙθεται ^ϋ ^ τοις ίρνισι μάΧιστα ίνο 
φά* τοσαΰτα '^αρ ^ μόνα δύναται * ίνωαζουσ-α ίζαγιν. 
Τ *Έτημ€\οννται 5' οττως μη καταβαίνουσα ^ ^ΐϋίΚίτΓνι τον 
επωαατμοι/, 'παρατιθ€ντ€ς τροψήν. Οι ^ ορνιθ€ς ΊΓ€ρι την 
όχείαν τουζ ορχίΐς μ€ΐζους • ίσ'χουσ'ΐν ^ βητιίηλως, οι μίν 
μαΧΚον όχευτικοι ^ κάϊ μάΧΚον ^ βττίίι/λωί, οϊον α\€κτρυόν€9 
και ΤΓ€ρ3ικ€99 οι ίβ μη συνεχώς ζττον. 

Πβ^ί μ€ν ^ουν τη9 των ορνίθων ^ιη/^σβαν και 'γεν€σ€ω9 του^ 

Ι Ο τον βχβί τον τρόττον^ οι ^ ίχθι/€9 οτι ^ μβν ου ιταντβς ψοτο^ 

κοΰσ-ιν^ βίρηται ττρότβρον. Τα μίν γά^ σβλάχι; 1ζφοτοκ€Ϊ^ 

^ το ίβ των αΧΧων * γή/οί ιχθύων φοτοκβΐ, ^ Ζφστοκεΐ ίβ 

τα σβλάχι; ^ ττρότ^ρον (βοτοκήσαντα °* ίν αίτοΓ9, και ίκτρβ^ 

2 ψουσ-ιν €ν αύτοΓί, ττΧην βάτραχου, ^Έχουατι 3β κα\ τας νστε- 
ρα9, ωστΓβρ ^ βν τοΐί ανω ελ^χθι;, διαφόρους οι ° ιχθύες' τα 
μεν γαρ φοτοκοΰντα 3ικρόαί €χ€ΐ κα\ κάτω^ τό ίβ <Τ€\αχη 
όρνιθω8€στ€ρα9. Αιαψερει ίβ τη9 των ορνίθων ύ&τέρας^ οτι 
ου ττρος τφ ύττοίζώματι ενίοΐζ συνίσταται τα ^ά, άλλα με^ 
ταζυ κατά την ροίχιν^ εκείθεν ^ αύζανόμενα μεταβαίνει. 

3 Το ί* ωον ^γίνεται τταντων των ιχθύων ου ^ ίίχρων αλΧα 
^μονόχρων^ Χευκότερον 5* ^ ωχρότερον^ και ιτράτερον και 
όταν ^ ενζ ο νεοττός• Αιαψερει ί' ή ^ενεσις η εκ τον φοδ 
• τον των ιχθύων και των ορνίθων^ ^ ουκ έχει τον έτερον όμ^ 
φάΧον τείνοντα ττρος τον ύμενα τον ύιτο το * Ιίστρακον* τον 
ί* €19 το ώχρον τοις δρνισι τείνοντα ττόρον^ τούτον έχει 

4Τθΐν ίυοϊν ^ μόνον. Ή 5* αλλι; ^γίνεσίί ?5ι; ττάσα ή αύτη * θι οω. Ρ. ^ μάλιστα τοις ϋρρισι Ο*. "^ μόνα δύνανται Α*, δνναταί 
μόνα Ρ, δύνανται μόνα Ώ^. > ατωάζονσαι Α^.Ο*. Τ ίτημ^Κ&νται Α<^. 
* θ(αλ€(ΐΤ27 Ρ.ϋ*, άποΚίιηι Α*. * ίχουσιν Ρ,ϋ•• ί* €π€ΐ6η δΚως οΐ μίν 
ΐλαττον οχ, Ρ. ^ και μάλλον] καΐ άίΐ 0^, κα\ αΐ δ€ Α^. <1 €πίδη\ους 

Α*. * ο^ν οπί. Α*. ' γ€ν€σ€ως κα\ κνησίως Ρ,Ο*. ? μίν οίη. Α*. 
^ τά— ίί τά σ€\άχη οίη. Ρ. * Ιχθύων γ€νος ϋ*. ^ ζι^οκίΐ θ* τλ] τλ 
θ€ Α*.0». 1 πρώτον Ρ. Α* Ο» ™ ίν αντοϊκ ΟΜ. Α*.0*. » €ν] κα\ 
€ν ϋ*. Ο Ιχ$ύς ρ. ρ δίχροον Α*, δίχρσνν Ρ. ^ μονόχροον Α*, όμόχρων 
]>, 5μοχ/κ)ν Ρ. Γ Αγ5 Αβ.Ο». β του τώτ] τ^ί των Ρ.Ι)». * βστ^αΐ€θΐ^] 
νΐΓ(((ω/χα Α*. Ο*. ^ μόνοιν Α*. VI. 9, ΙΟ. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. ΐ97 

^ η €κ του φσυ των * τβ ορνιυων και των ιχρυωρ' εττ 3^ αιτρφ 

* Τ€ γαρ τοΛόι; 'γίνεται, και αι ψΧεβες ομοίων τ^ίνονσιν βκ 
τηΫ καρ8ίας ιτρίατον^ '^α^ 4 κβψαΧη και τα όμματα και 
τα ανω ^ μίγστα ομοίως το ττρωτον' ^ ανζανομίνου 5' ά6< 
ίλαττον 'γιν€ται το φόν^ και τέλος αφανίζεται και είσίνεται 

^ «τω, καθάττερ ^ ίν τοις ορνισιν 6 νεοττος καΧονμενος, Προσ- 5 
7Γ€ψνκ€ ίέ και ® ο όμψαΧος μικρόν κατώτερον του ^ στόμα" 
Τ09 της ^αστρός, *Έ<ττι $€ νέοις μεν ουσιν ^ 6 ομφαλός 
^ μακρός, αύζανομενοις 3* εΚάττων, και τέλος μικρός, * ειας 
αν εισελθ^, καθαττερ ελέχθη ειτι των ορνίθων, ΤΙεριεχεται 6 

* οε το εμρρυον και το ψον υμενι κοινφ' υττο όε * τούτον αλ- 
λοί εστ}ν νμήν, ΐ>ς ττεριεγει ™ Ι^α το εμβρυον' μεταξύ 8ε των 
υμένων ενεστιν ύ^ρότης• Και η τροφή 5* όμοια γνεται τοις 
^ ΐ'χθυίίοις εν τ^ κοίλίφ ωσιτερ τοις των ορνίθων νεοττοΐς, ή 
μεν λευκή ή 5* <ύχρα. Το μεν ουν ® σχήμα της υστέρας ως 7 
έχει, εκ των ανατομών θεωρείσθω' 8ιαφορα ί* Ρ εστίν αύτοΐς 
Ίτρος αυτούς, οίον τοις Ύαλεώ^εσι και ττρός αυτούς και ττρος 
τα Ίτλατεα• ^Ενίοις μεν '^αρ εν τω μεσφ της υστέρας ττερί 
την ραχιν ττροσττεφυκε τα φα, ωσττερ είρηται, οΐον τοις ^σκυ^ 
λίοις' αυξανόμενα ίε ' ττεριερχεται. Ούσης ίε ίικρόας της 8 
υστέρας κα\ ττροσττεφυκυίας ττρος τφ ύττοζώματι, ωσττερ και 
των αλΧων των τοιούτων, ' ττεριερχεται εις εκατερον το μέρος• 

ϋιχβί Ο η υστέρα και ^αυτη και η * των άλλων των Ύα\εοειοων 
μικρόν ^ ττροελθόντι αττό τον ύττοζώματος οΐον μαστούς λβν- 
κούς, ^ οι κυημάτων * μη ενόντων ουκ έγγίνονται. Τα μεν 9 
^^ σκυλιά και αι ρατιοες * ισχουσι τα οστρακωοη, " εν οις εγγι- ^ η ρθ8ΐ οΜι οω. Ρ.Ι)*. * τ€ οιη. Α* €*. Τ &κρου Ό*, άκράτ€ρα Ρ. 

* Τ« οιη. Ρ. * μέγιστα γίγν€τΜ τό πρώτον 6μοιω£ Α*.0*, μίγιστα ά^ιοίως 
πρντον Ρ.ϋ». ^ δ* αυξανομίνον άίΐ Α*. ^ €ίσω ΑΚ ^ €ν] κάί 
Ρ.Α*.0». « 6 οιη. Α» ^σώματος Α».0». 8 ό ΟΠΙ. €». ^ μίκρ6£ 
Α».0». 1 €ως ίιν] €•άν Α» €». ^ «€ κα\ τ6 Α». 1 τούτο Ρ. " ίδίςι] 
ίιά Ρ. » Ιχΰύσιν Α». ο ΧΡ^μ^ Ρ• Ρ ««^^^ «" αυτοΐί Ρ.ϋ*. 9 σκνλ- 
λίοις Α*, σχύλλοίί Ο». »" π€ριίχ€τω, η(ΓθΙ)ίςΐΐβ Ρ.ϋ», ■ α^ Ρ.ϋ*. 

* των γαλ€θ€«^ών των άλλων Α*. ^ προσίλάόντί Ρ. ^ οι] οίον Α*. 

* μ^Ι βντων Ο», μ*ν διττών Α*. Υ σκνλλία κάί λιβατΰί€ς Α*.€*. * ίχονσι 
Β». »«νο&] €ν/θ4ρΡ. 

θ3 19» ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΛΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

νεται ^(βω3η9 ν^ροτηζ' το ίβ (τχημα του οστράκου ϋμοιον 
ταΐζ των ^ αΰΚων 'γΧώτταις, και πτόροι τ^ιχώίβΐΓ ^ έγγίνον- 
ιοται τοΐζ οστρακοι^. ΤοίΫ ίΛν ονν ^ σκνΧίοίζ^ 069 καΧον<τΙ 
ην€9 ^ ν€βρΙα9 γαλβοι/ί, όταν τΓ€ριρρα^ζ κα\ ^ίκΊτέσ-νι το 
οστρακον^ γνονται οι ν€θττοι' ^ ταΐς ίβ * βατίσιν^ όταν ίκτί" 
II κω&ι^ του οστράκου ΤΓ€ριρρα*γ€ντος β^ερ-χεται ό νβοττός. Ό 
ο ακανυια9 γαλβοί " ιτροζ τω υττο^ωματι * ίΟ'χβ* τα φα ανω^ 
υ€ν των μαστών* όταν ™ Οβ κατάρτι το φον^ €τγι τουτφ 
ατΓοΧβΧυμίνφ ^γίνεται 6 ι/€θττο9. Τον αύτον ίβ τρόττον συμ- 
ι^βαίν€ΐ η ^ίν&τις κα\ ίτΛ των άΧωττίκων, Οι $€ καΧούμενοι 
® λβίοι των ΎοΧβων τα μεν φα Ίσγουσι μβταζυ των ' ύστερων 
ομοίως τοις ^ σκυΧίοις^ ττεριστάντα ' ίβ ταντα εις εκατεραν 
την ίικρόαν της υστέρας καταβαίνει, καΐ τα ζωα γνεται τον 
όμψαΧον έχοντα ττρος τ^ υστερφ, ώστε αναΧισκομενων των 
ωων ομοίως • 8οκεΐν ^ εχειν το εμβρυον τοις τετροπτοσιν* 
«3 ΤΙροστΓεψυκε 8ε μάκρος ων ό ομφαλοί της μεν υστέρας ιτρος 
τψ κάτω μέρει, ωσττερ εκ κοτυΧηίόνος ^ έκαστος ηρτημένος^ 
του 3' εμβρύου ^^ κατά το μέσον, ζ το ητταρ. *Ή ίέ τρο^ 
ψη ανατεμνομένου, καν ^ μηκέτ βχι; το ωόν, ωώ^ης. ^ Χόριον 
3ε και υμένες ίίιοι ττερι εκαστον * γίνονται των εμβρύων, κα- 
ι 4 θαττερ ετΓΐ των τετραττόίων. ^Έχει 8ε τα έμβρυα την κεψα- 
Χην νεα μεν οντά ανω, " αόρυνομενα όε και " τβλεα ^ οντά κα^• 
τω, ^Έγγ/νεταέ ίε κάϊ ^έν τη αριστερά άρρενα και εν τη 
ίεζια θήΧεα, καΙ εν τη αύτη ^ αμα θηΧεα κα\ άρρενα. Και τα 
9 έμβρυα διαιρούμενα, ομοίως ωσττερ έττ) των τετραττόίων. ^ ωο€ΐ6η£ ϋ•. « ^λων Ρ.Ο*. ^ ιτροσγίνοντΜ Ο*, προσ€γγίγ¥θΐβ' 
ΤΜ Α*. β σχνλλ/<Μί Α*.€*. ^ νίβμίαε] νινριονς Ρ.ϋ». ζ ίμπίσγι Ρ. 
1» τοις Ρ.ϋ». * /3άτο»σ*ν Ρ. ^ ιτρόρ] Ιν Ρ. 1 ?χ€ΐ Α*.0». ™ θ^ Ρ. 
η άπόλίΧνμίνων €π\ Γοντφ Ώ^, Μ τούτου άπολυομίνων Ρ. ο λ€θ1 ΟΚ 

Ρ €ντ€ρων Ρ, <1 σκνΧΧίοις π€ρι6ντα Α*.0*. ^ ^ τ^ τοίοΛτα Ρ.Ι)*. 

■ ^οκ€ΐ Α*, 0Π1, Ό*. * ^Χ^*•ν τύ] ίν ίχ^οβ Α*.0*. ▼ Ικαστοί ίνηρτημΛ^ 
νος Α\ ηρτημίνος €καστος ϋ*, "^ κατά τ6 μίσον ^ § Ρ. » μή ?χ|7 ^^ 
ωάν, ώθ€ΐ^ης Ρ. Ο*. Υ χ($ρΜ>μ-^860(. 15. έμβρυα ήίη'] 1ΐ8Β0 ρθ8ΐ Ο. Ι3• 

ββοΐ. 9• ηάΚίΡ ροηίΐ Ρ*. « γίγντται Α*. » Μρυρόμβνα ϋ*. *> τίΚίία 
Ρ.Β». ο ^ντα οιη. Ρ. <1 4γγί»οντω, Ρ.ϋ». β ίν ρο8ΐ ί€ κα\ οιη. Ρ. 
^ αμα\ &μα καί Ό\ % έμβρυα] Ι^γκνα Α^, ^Χ/να 0\ . VI. ΙΟ, ιτ. ΙΠΌΡΙίΙΝ Ζ. 199 

€χ€ΐ των ΟΊτλάγχνων ίσα €χ€ΐ με^γάλα, οΐον το ^Ίταρ^ ^ και 
αίματώίη. Πάιπ"α ίέ τα σεΧαχωίη * αμα ίχουοΊν ανω μεν ι$ 
■ Ίτρος τφ υττο^ωματι φα, τα μεν μβέζω τα ο βλαττω, ττοΚ-' 
λα, κάτω 5* έμβρυα ηίη' ^ ίιο ™ -ίτολλοί κατά μήνα τικτειν 
κα\ οχεύεσΌαι ^ οίονται τον9 τοιούτους των ιχθύων^ οτι ούχ^ 
αμα τταντα Ίτροίενται, άΧ\α ττόλΧακις και ττοΧυν γρόνον. 
Τα 5β ^κατω ^εν τη υατερφ ^αμα ττεττεται και ^τεΧεσιουρ- 1 6 
γβΓταί. Οι μεν ονν αΧΧοι ^γοΧεοϊ καΐ εζαή>ιάσι κα\ δέχονται 
€19 εαυτούς τους νεοττούς^ και αι ρΐναι και αι νάρκαι (β3η 3* 
^ ωψθη νάρκη με^αΧη ττερί ό^^οηκοντα έχουσα εν ^ εαυτή 
εμΡρυα)^ ο ό ακανυιας ^ ουκ εισόεχεται μονός των ^αΧεων όια 
την ακανθαν. Ύων 3ε ττΧατεων τρυ*γων και βάτος ου 3εχον^ 17 
ται ίιά την τραχύτητα της κέρκου. Ουκ εισίεχεται 3* ούίε 
βάτραχος τους νεοττους 8ια το μέγεθος της κεψαΧης καΙ τας 
ακάνθας' ού3ε ^αρ ζφοτοκεϊ μόνος τούτων^ ωοπτερ είρηται 
ττρότερον. Αι μεν ουν ττρος αΧΧηΧα ίιαψοράϊ τούτον εχουσι 
τον τρότΓον αύτων^ και η η^ενεσις "^ η εκ των ψων' οι ίε αρ- ι χ 
ρενες ιτερι τον * χρόνον της όχειας τους ττόρους εχουσι ^ θο- 
ρου ΊτΧηρεις οΰτως ώστε ΘΧιβομενων * εζω ρεΐν το σττερμα 
Χευκόν, Είσ\ ^ * οι ττόροι 81κροοι^ ^ άττο του ύττόζώματος 
^ και της με^άΧης ψΧεβος έχοντες την αρχήν. ΤΙερ] μεν ουν > 
τον χρόνον τούτον ^ η3η ίιάίηΧοι ® ττρος την των θηΧειων 
ύστεραν είσϊν οι ττόροι των αρρένων^ όταν 3ε μη αύτη η ^ωρα^ 
^ττον ί 3ιά3ηΧοι τφ μη συνηθει' ^ ιτάμιταν γαρ * εν εν'ιοις 
κα\ ενίοτε αίηΧοι ^γίνονται, ωσττερ εΧεχθη ττερΙ των Ορχεων 
εν τοις ορνισιν. *Έχουσι 8ε διαφοράς και αΧΧας μεν ττρος^ί 

^ καί τα αίματώ^η Α*.€», κα\ αΙματώ^'Ρ. * αίμα Ρ. βΐ ΟΟΓΓ. Α». 

^ ΐΓ€ρΙ τό νπόζωμα — δι τα Ιίμβρυα ήϋη ίη ΟαίΙΓ^ηβ Α*.0*. ^ δ*Α— Ο. 1 3• 

8601. 9• ιηχλα^ ρο8( 1ίΙ)ηιιη (Ιβοίιηαιη ροηίΐ Ο^, οιη. Α^. ■ΐ' ιτολλΛ ]Ρ.0^. 
» ο[6ντ€ Ρ.ϋ». ο κστωΰίν Ρ.ϋ». Ρ €Ρ θΐη. Ρ. <1 &μα π€ΤΤ€σΘαί Ό^, 
άροπήτίσθαι Ρ. ' Τ€\€σίονργ€ίσ3αί ϋ*. ■ Ατται Ρ. * αύτβ Ρ.ϋ*. 
▼ μόνοί ουκ €ΐσ^€χπ'αι Ρ.ϋ*. "^ η ΜΐΙβ €Κ οίη. Ο*. * χρόνον τούτον 
της Ρ.ϋ». Τ ΐΓληρ€ΐς θορού Ρ, π\ηρ€ΐς ΰόρον ϋ*. » β€ίν Ιίξω Ρ.ϋ». 

» οΐ οιη. Ο». 1> από] καϊ απ6 Ο». « κίά οτα. Ρ.ϋ». <* ή^η οτη. Ο*. 
^ πρ6ί — ί/ττον δ<άθι;λοι οίη. Ρ. ' «ίρα κα. . ^ιττον Ρ. 9 ^ιαίίηΚοΙ Ό\ 
^ πάμποΜ-^Ινονται οίη. Ό*. ' €ν οίη. Ρ. 

04 200 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖαΐΑ Ηιβτ. Αν• 

αλλι^λα ο? τβ θορικοι τόροι και οι ύστβρικοί, και 8τι οι μ&β 
ΊτροσΊτεψύκασΊ τ^ όσψνϊ^ οι $€ των θη\€ΐων ^ ττόροι εύκινγτοί 
€ΐσι και ΧετΓτφ υ μίνι ΊΓροσ€ΐ\ημμ€νοι. θεωρβίσ'θωα'αν ^€ κα} 
οι των αρρένων ττόροι^ ως ΙχουοΊν^ ίκ των ^ ίν ταΓί ανατομαΐζ 

Α 3ια^€*γραμμ€νων. ^ΕτΓίκύί&κεται §€ τα σβλαχ^, και κνει τους 

ττλβ/στοι/ί μήνας εζ. ΤΙΧειστακις 8* ™ αιτοτίκτει ^ 6 κάΚού^ 

μ€νος των γαλβώ)/ ® αστερίας* αίΓΟτΙκτβι ^αρ 5ίί του μην09. 

^Άρ-χονται 3* όχεύεσ-θαι μηνός Μαιμακτηριωνος* Οι ^ αΧΧοι 

'γαΧεοΙ 3ις τικτουσι^ ιτΧην του Ρ σκυΧίου' ούτος ί' ανϋΐζ τ(Ηβ 

5 €νιαυτου. . 1 ικτουσι οε ^ τα μεν του έαρος αιττων, ρίνη δε και 
του μετοττώρου ττρος ίύσιν ΤΙΧεια$ος ^χειμερινην •το νστβ- 
ρον, το ίέ Ίτρωτον του έαρος* ^ ευθηνεϊ 8* αυτής μαΧιστα μεν 
6 ^όνος ^6 ύστερος* αι ίε ναρκαι ττερι το φθινόττωρον* 

β^ΈέΚτικτει 3ε τα σεΧαχη ιτρος την ^ην ^ εκ του ττεΧα'γους 
κάϊ των βαθέων * ειτανιόντα ίιά ^τ€ την αΧεαν και 3ιά το φο- 

η βεισθαι ττερϊ των τέκνων. Των μϊν ουν αΧΧων ιγθυων τταρα 
τας συγγενείας ούθεν όίττται σνν3υαζόμενον^ ρίνη ίέ 'δοκεϊ 
μόνη τούτο ιτοιέΐν και βάτος* εστί 'γαρ τις ίχθυς ος καΧεΐται 
ρινόβατος' έχει 'γαρ την μεν ^κεψαΧην και τα εμττροσθεν 
βάτου^ τα ί* οττισϋεν ρίνης^ ως ^γινόμενος εζ αμφοτέρων •τοι{- 

$των. Οι μεν ουν ^γοΧεοΙ κα\ ^οι 'γαΧεοειίεϊς^ οίον αΧώττηζ 
κα\ κύων^ κα\ οι νΧατεΐς ^ ιχθύες, ^ νάρκη καΐ βάτος καΐ 
^Χειόβατος και τρυ^ών^ τον ειρημενον τρόιτον ζωοτοκοΰσιν 
ι 2, (ροτοκησαντες^ ^εΧψΙς 3ε και ψαΧαινα και τα άλλα κήτη^ οσα 
μη έχει βρά^γχια αΧΧα ^ φυσητή ρα^ ζωοτοκουσιν^ ετι 3ε 
^ ττρίστις κάϊ ^ βοΰς' ούίεν 'γαρ τούτων φαίνεται ίχον φα, 
άλλ' ευθέως .κύημα^ εζ ου ίιαρθρουμένου γνεται το ζφον^ κα^ ^ €νιώηγΓθΐ πόροι Ο*. 1 €ν τοις όν.] άροτομων Ρ.ϋ*. >» αποτίκτίΐ 

Οίη. Ρ. >^ οΐ καΚονμ€νοι Ρ. ο άσηριας άπο οίη. Ρ. Ρ σκυλΧίον Ο α. 
<1 τά μίν] πάιτΓ€ς Ρ, πάντα Ό*. *■ χαμ^ρινης Ο*, Οίη. Ρ. » τό νστ€ρον 
τύ δ€ πρώτον] τά δ€ π€ρ\ τ6ν Ρ. * άσθ€ν€ΐ Ο*. ν ^ υσηρος] νστ€ρον 
Ρ.ϋ». ^ Μκ δ€ τον Ρ. χ €πανίόντα οίη. ίη 1&(ηιη& Ρ. Τ τι οπι. Ο*. 

* μόνη δοκ€ΐ Ρ. Ό*. * τούτων των Ιχβυων. οΐ Ρ.ϋ*. ^ οΐ γαλ€θ€ΐ^((] 
6 Ρ. ο Ιχθύς Ρ. ^ νάρκοί καΧ βάτοι Ρ.Ι)». β ^^νόβστος ϋ». ^ φυσι;- 
τηροί ^\ 8 πρίστι;ί Ρ.ϋΛ. 1» Ζβανς Ρ. VI. II, 12. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 7θΐ 

θάΐΓ€ρ ανθρω7Γ09 και των τετραττόίων τα ζφοτόκα* ΎΙκτα ^ 
ί* ό * μ€ν 8€Κφί9 τα ^μ€ν ^ ττοΧΧα ?)/, €νΙοτ€ ίέ και ίύο* ή Ά 
™ φάλαινα η $ύο τα χλβίστα ° και ττλβοναιτιρ» η βν• ^ Ομοίως 
α ® τω ίβΧψΐνι και η Ρ ψώκαινα' και γαρ ίοΎΐν δμοιον ίβλ* 
φΐνι μικρψ^ ^Ιν€ται ^ βν τφ ΤΙόντψ• Αιαψ€ρ€ΐ ϋ ^ φώκαινα 3 
3€\φΐνο9' ίστι 'γαρ το μ^'γεθοζ ελαττοι/, ευρίττερον 5' €κ του 
νύτου' το χρώμα ' βχβι κυανοΰν. ■ Πολλοί ίέ * ίεΧφΙνων τι 
•γενοί β^ι^α/ ψασχ τήΐ' φωκαιναν. ^"'Αι/αχί'βΓ ίέ ττάντα οσα 
€χ€ΐ φυσνρ-ηρα^ ^ και ϋχεται τον αέρα* * ΊτΚεύμονα ^αρ 
Ιχοναην• Και δ γβ ^ελφΐ; ωτΓται, όταν καθεύίη, ύτΓ€ρ€χων4 
το ρύγχος^ κα\ ρέγχει ^ καθεύίων. ^Έχβι ί' ό ' ί€\φις και ^^ 
φωκαινα ^γάΚα^ κάϊ θηλάζονται* και €ΐ<Γ$εχονται ^$€ τα 
τέκνα ^ μικρά οντά* Ύην 5* αυζησιν τα τέκνα των ίεΚφΙνων 
^ ΐΓΟίοΰνται τα-χεΐαν* έν ίτεσι ^γαρ ίέκα μβγβθοί ^ \αμβάνου<η 
^τέ\€ον. Κι/6( ίβ 3έκα μήνας. Ύ1κτ€ΐ ί* ό ^ελφι^ έν τφ$ 
Θέρ€ΐ9 έν αλλι; ^ ωρψ ονίβμι^' συμβαίνει ^β <α< αφανίΐζεσθαι 
αύτον ύτΓΟ κύνα ττερι τριάκον& ημέρας. ΤΙαρ€υ(θ\ουθ€Ϊ $€ τα 
τέκνα ΊΓοΧύν χρόνον^ και εστί το "ζ/φον φιΚόητεκνον. Ζ§ ^ ίτη^ 
χολλά* ίηΧοί ^αρ ενιοι ^γε^όνασι βιοΰντ€9 οι ^ μεν ττέντβ 
και εικοΰτιν ετη^ οι ίέ τριάκοντα* αττοκότττοντες *γαρ ενίων το 
ούραΐον οι άΧιεϊς αφιασιν^ ώστε τούτφ ^ γ^ρίζεσθαι τους 
χρόνους αύτων. Ή ίέ φώκη ίστι ^ μεν των ένβμφοτεριζόντων 7 
ζφων* ου ίέχεται μεν ιγαρ το υ^ωρ, άλλ' αναττνεϊ κα\ καθεν8εί 
και τίκτει εν τρ *γη μέν^ * 7^09 α(γιαλοΓ9 ίβ, ως οίσα των ιτβ- 
ζων^ $ιατρΙβει ^ίέ του χρόνου^τ^ν ττοΧυν κάΙ τρέφεται έκτης 
™ θσλάττης^ ίιο μετά των ένυδρων ιτερι αύτης Χεκτέον. ^Ζφ^Β 

^ μ€ν Οίη. Ο». 1ε μίρ οπι. Β». 1 π\€Ϊστα Ιν, Μοτ€ καϊ €*. » φά- 
λοϋτα δνο τά πλίΐστα μ^ντοι Ιν Α*.0*. " κα\ Οίη. Β*. ® τψ Βίλ^α^ί 

&ηΐ6 κα\ γαρ €&. Ρ φώκη Ρ. 4 φώκη Ρ, τον 0& τ ξχη οίη. Ό^. 

> ΐΓολλοΙ — ΈΪναί] οΐ ^€\φΊνοί Ρ. ^ δ€\φ'ίνος €&. ▼ ώηαηίϊ ^] ανά Ρ. 
^ καί οίη. Ρ. χ πν€νμονα 0*.ϋ». V κφχΛον Ρ. « δ€λφ1ν Ι)•, 

^Χφϋνος Ο*. » θ€ οίη. 0».Ι>». ^ μικρά θ€ Ζντα τ^ν αΰξησιν 0\ 

β πΌΐΜίτα», Ο*. Λ λα/λβάι^ι Ο*. β χ^Κίΐον Ρ.Ό». ' |4€ν] 

μ€ν πΚ^Ίω ίτη ή Ο». & γρωρίζονσι Ρ.Ο*. ^^ /χ€ν ΟΠΙ. Ο*. * ιτρόί τοίί 
αίγιβλοΐί Ρ. Ο». Ιι θ€ οίη. Α».0». ^ τό ιτβλύ ΡΟ)». « θαλάσσης 

Ρ.Ο*. π ώθΓΟ«€ί Ρ. αθ2 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

οτοκ€Ϊ μ^ν οίν €υθυ9 εν αι5τ^, καΐ τικτβι ζφα, και ® χόριον καΙ 
Ρτ5λλα Ίτροίεται ωοΊτερ ττρόβατον* ΤΙκτα ί* ίν ή ίιίο, τα 
^ΐίβ ττλβ/στα τρία. Και μαστούς 'ί* €γ€ΐ ίά), και θηΧάζε^ 
ται υτΓΟ των τέκνων καθαττερ τα τβτραττοία. Ύίκτ€ΐ ί* 
• ω(Γ7Γ€ρ ανθρωτΓος ττασαν ωραν τον ετονς^ μάλιστα ί αμα 

9ταΓ9 Ίτρώταις ^αιζίν* ^Άγει ϋ ΊΓ€ρι 3ω3€καταΐα 6ντα τα 
Τ€κνα €19 την θάΧατταν ττοΧΚακις τη9 ημέρας^ σννεθιζουσα 
κατά μικρόν τα 5β κατάντη φέρεται^ αλλ* ου βαίίζει^ ίια 
το μη 3ννασθαι α7Γ€ρ€ΐ3&τθαι τοΪ9 ττοσίν• Σι/να'γβι ίέ κα\ 
σνστίΚΚ^ι ^ ίαυτην' (ταρκωίες 'γαρ βστι κα\ μάλακον, καϊ 
10 οστά χονίρωίη έχει• "* Α.ΊΓθκτ€Ϊναι ϋ ψώκην χαΚεττον βιοΛί^ζ, 
^ €αν μη τΐ9 ττατάζΐί * ιταρα τον κρόταψον' το ^γαρ σώμα 
σαρκωίες ^ αύτης, ^ΑψΙησι ϋ * ψωνην ομοίαν βοΐ. *Έχ€ί 
α κα} το αϋοΐον η θηΧεια ομοιον βατίίι, * ττάντα ίί τ^ίλλα 
*γυναικι. 

ΤίερΧ μεν ^οί/ν των ενύίρων και ^ ζφοτοκονντων % βι^ αύτοΪ9 
% ίζω ή γνεσίΫ καΐ τα ττερί τον τόκον τούτον έχει τον τρο- 
1 2 '^^ον' οι ί* φοκοκξπίντες των ιχθύων την μεν ύστεραν ίικρόαν 
εχουσι κα\ κατω^ καθαττερ ελέχθη ιτρότερον {φοτοκοΰσι ίε 
Ίταντες οί τε ΧετΓΐίύοτοΙ^ οίον ^Χάβραζ κεστρευς κεψεΐΧος 
^ετεΧίζ^ και οι ^Χευκο\ καΧούμενοι ττάντεζ^ κα\ οι Χεΐοι ΐΓΧην 

2^ εγχεΧυος)^ ψον ^3' ^ίσχονσι ψαθι/ρον. Ύοντο ίε ήπάνεται 
3ια το την ύστεραν εΐναι ιτΧηρη ττασαν φων^ ωστ εν γ€ τοΓί 
μικροϊς των ^ ιχθύων 8οκεΐν φα μόνον είναι 3ύο' Αά την μι^ 
κρότητα 'γαρ και την Χετττότητα αίηΧος εν αύτοΪ9 ή ύστερα, 
ΤΙερΙ μεν ουν τη9 όχειαζ τταντων των ιχθύων είρηται Ίτρότε-^ 

2ΐρον. Είσι 8ε των ιχθύων οι μεν τΓΧεΐστοι άρρενες και 

ο χωρίον Ι)». ρ τλ ^ίλλα Ρ, γάΚα Β*. <Ι «€ ίΓλ€ΐστο] ΐΓ\€ίστα Ιΐ Ρ. 
' θ' ίχ€ί θνο] €χα δώ €&. > ωσπ^ρ 6 Μρωττοί 0\ ^ <^£^] <(^^« 

ΐΓρ6£ τ5 πό^ Ο*. ▼ αύτην Ο*. ^ ία^ μ^ ιτατάξυ πί Ρ, τα λν ^ ιγογο- 
$3 Ό\ Χ π€ρ\ Ώ\ Τ αύτης ίστιν. άφίησι, €&. > 6μΛΐαν φωι^ν βοί V, 
όμοΐα» βοΧ ψωνην Ώ\ & άπαντα Ϊ€ τά τοίουτα άμοια γνναικί Ρ.Ο^. 

^ ο^ν οίη. Ρ. ^ ζωοτοκούντων δ€ Ιν Ιαντυα η ίξω γ€ν€σίς 0\ ^ λα- 
βρακίς Ρ. β Ιτ€λΐ( Ι)«, €ντ€\€ΐς €&. ^ κάλούμίνοι ληκοί 0^. 9 4γχ€^ 
λ€ω5 Β». 1» β"] γίφ Ρ, ΟΠΟ. Ο*. * τίκτουσι ψαΰνρόν €*, ίσχαυσι τ6 
ψα»υρ6ν Ρ.Βα 1^ ΙχΜΙων &νμι €«. VI. τβ, 13. ΙΣΤΟΡΙΛΝ Ζ. 203 

Θ^€ΐ99 ^'τψ^ι ^ βρνθρίνου κάί ^ χαννης ίττορεΐταί* Ίτάντεί γαρ 
άλία-κονται κυήματα έχοντες, Συνίσταται μεν ουν και 
^ όχευομενων φα τοις σννίυαζομίνοις των ιχθύων, ίσχουσι 
Ά κα) άνευ όχείας, Αη\οΰσ•ι 3* ενιοι των ττοταμίων εύθυς 
^ρ ^ γεννώμενοι ως είττεΐν και μικροί οντες οι ^ ψοζΐνοι 
κυηματ εχουατιν. ^ ΑττορραΙνουσι ίε τα «α, και καθάττερ^ 
\ε*γεται, τα μεν ττολλά Ρ φα οι άρρενες ^ ανακαιττουσι, τα 
^ ατΓοΚΚνται εν τφ ύ^ρφ' οσα ^ αν εκτεκωσιν εις τους 
τότΓους ^ εις ους εκτΙκτουοΊ, ταΰτα (τωζεται* ει γαρ τταντα 
εσώζετο, τταμιτληθες ■ αν το γνος ^ν ^ εκάστων. Και τοιί- 5 
των ^ ου γίνεται τα ττολλα γοι/ιμα, αΚ^οσα άν ^ εττιρραντι 
6 αρρην τφ ^ θορφ' όταν 'γαρ εκτεκη, τταρεττομενος ό αρρην 
ετΓίρραΙνει βττί τα φα ^τον θορον, κα\ οσα ^ μεν αν ειτιρραν- 
Θρ9 ^'^ Ίτάντων ^γίνεται ιχβυίια, εκ ίέ των * άλλων οττως άν 
τύχιρ, Ύαύτο ίβ ^συμβαίνει τοΡτο κα\ εττί των μάΚακΙων'6 
6 'γαρ αρρην των ^ σηττιων, όταν εκτεκη η θηΧεια, εττιρραινει 
τα φα. ^ ^Οττερ βίίλογοι/ ^ συμβ€άνειν κα\ εττι των αλλωΐ' 
μάΚακιων, άλλ' εττί των ^ σηττιων δττται εν τφ ιταρόντι μο- 
νον. ^ΈκτΙκτουσι ίε ττρος τ^ γ^' ^' Μ^ΐ' ^κωβιοι ττρος τοις 7 
λιθοίί, ττΧην ττΧατυ κάϊ ^^αθυρον το αττοτικτομενόν εστίν. 
^Ομοίως 8ε καΐ οι αΧΧοι' αλβειι^α τε 'γαρ εστί τα ττερι την 
γ5ν, και τροψην έχει μάΧΧον, καΙ ττρος το μη κατεσθιεσθαι 
ύτΓΟ των μειζόνων τα κυήματα. Αιο και εν τφ ΤΙόντφ ττεριΒ 
τον ^ θερμώ^οντα ττοταμον οι ττΧεΐστοι τίκτουσιν' ^ νηνεμος 
^αρ 6 τότΓος κα\ αΧεεινος και έχων υίατα ^Χυκεα. ΎΙκτουσι 
ί* οι μεν αΧΧοι *τώι/ φοτόκων ιχθύων ατταζ του ενιαυτοΰ, 
ΊΓΧην των μικρών ^ ψυκίίων' αύται ίε 31ς. Αιάψερει ^ ο 

1 χάρης Ο*. ™ ώΛ 6χ€υομ€νωρ Ό* "^ γοβόμαηι Ο*. ο φοξίνοι Ο*, 
φοξίροί Ρ.Ο&. Ρ ώά ρθ8( ΐΓολλΛ οπί. €&. 4 άροκάμπτουσι Ρ.Ο^Β». 
' €ΐς ρο8ΐ τάτΓονς οίη. Ρ.Ι>. • &τ] Α^ Τ4 Β», ΟΙΟ. Ρ. * ίκάστψ Ο». 
▼ €πφραίνυ Ο», π€ριρρώη3 Ρ.ϋ*. ^ ΰόρφ Βταν γάρ €κτίκτυ Ρ,ΌΚ 

χ τλν θορ6ν] €κ τον θοροΰ Ο*. Τ μίν] π^ρ Ρ. * 5λλωμ] αύτ&ν Ρ. 

* τοντο <η)μβ(άν€ΐ Β*. ^ σηηίων \χΧχο\ήψί^ Ο*. « &π€ρ Ο*. ^ σν/ι- 
βαίρ€ίΡ ρθ8ΐ ^λων μαλακίων ^\ ^ κηβωτίοις πρ^ς Χίάοις Ρ. ^ ^- 

^ρ6ν Ρ.£>Α. β θ^ρίΜοντα Τ.Ώ^. ^ νην.] ϋν^μοί Ρ. ^ των Ιχθύων 
τωρ ύοτόκωρ Ό», ί φυκΛίωρ Ρ.Ο».!)•. 904 Π|:Ρ1 ΤΛ ΖαΐΑ Ηιβτ. Αν. 

βρρην φύίςί^ τ^9 Θη\ί^α9 τφ ^ μ€\άντ€ρο9 ^Ιναι και μ&^ζρυ^ 
9^€ΐν τας \€ΤΓΐ3α9• 0/ μβν ουν αλΧοι Ιχθυεί εν ^όνφ τ/- 
κτουσι και τα φα αψιάσιρ' ήν ϋ κοΐΚοΰσΊ τιν€9 βεΧόνην, 
όταν ^ ζ$η ωρα ζ του τίκτειν^ διαρρήγητται^ και ούτω τα φα 
εξέρχεται, ^Έχει γαρ ™τιι/α ό ίχθνς ουτοα ^ιάψικτιν ίητο 
την γαστέρα κα\ το ^^τρον^ «(τττβ/ο ^ οι ^τυψΧίναι όψεις* 

τοδταν 5' ^εκτεκ^^ σνμφύεται ταΰτα ττάΧιν. Ή ίέ γνεοΊα εκ 
του φοΰ ^ ομοίως σνμβαΐνει εττι τε των εσω φοτοκούντων και 
ετΓΐ των * εζω' εττ άκρου * τε *γαρ γνεται καΐ υμένι ττεριεχε* 
τα<9 κα\ ττρωτον 8ια3η\οι οι όψθαΧμοι με^αΧοι και σφαΐ" 

II ροει3εΪ9 οντες• ^Ηι και δηΧον ίτι οι/χ ωσττερ τίνες ψασιν, 
ομοίως ^γίνονται τοις εκ των σκωΧηκων ^ινομενοις' τουναντίον 
^ ^αρ συμβαίνει εν εκείνων, τα ^ κάτω μείζω ττρωτον, οι ί* 

12 οφθαλμό! καΐ η κεψάΧη ύστερον. '^^^Οταν ^ ανάΧωθ^Ι το 
φον, "γίνονται ^ "γυρινώδεις, και το ^μεν ττρωτον ούίεμίαν τρο» 
ψην Χαμβανοντα αύζάνονται εκ της αττο του φοΰ * εγγιγ^ο» 
μενης ίτ^ρότητος, ύστερον 4β τρέφονται ϊως αν αύζηθωσι τοις 
ητοτΓοψΛΟίς * υίο/σιν• Ύου ίε ^ Τίονταυ καθαιρομενου εττιφε'^ 
ρεταί τι κατά τον ^ΈίΧΧησττοντον 5 Κ€ΪΧουσι φΰκος' εστί ί* 

ι^ώχρον τοΰτο• Οι ίε ^ τίνες φασι τοΰτο άνθος είναι ^τι 
φυσικον το φυκίον. "* Αρχοβίενου 3ε γίνεται του θέρους, 
Ύούτφ τρέφεται ® κα\ τα δστρεα και τα ιχθύίια τα εν τοις 
τόττοις τούτοις• Φασι 5β τίνες των θαλαττίων και την ττορ" 
φύραν Ισχειν αττο τούτου ^τ6 άνθος. 
14 Οι ίε Χιμναΐοι κάί ^ οι ττοτάμιοι των ιχθύων ^κυήματα 
μεν ΐσχουσι * ττεντάμηνοι, την ηΧικίαν οντες ως εττι το ^ττόΧύ, ^ μΛαντ€ρα ϋ», 1 ψίη οιη. €*. " ηνα ίσω 6 ϋ», η ίρταρ Ο». 
ο αΐ \)\ Ρ τν^ΙοΛ Ο^. 4 9ΚΤ€Κξΐ (3 Κίά σνμφν€ΐχα «τάλιτ ταύτα 

(ταντά Ρ) Ρα3». Γ ομοίως ΟΠΙ. Ρ.ϋ». » Ιίζω ζωοτοκούντων. Ατ' ΡΟ)» 
^ Τ€ οχη. 0^. ^ γίφ ου σνμβαίν€ΐ Α^. ^ κάτο"] κάτω καί 0^, κατά 

των Α*. * &ταν οιη. Ρ. ίη 1&ουηιΐ. Τ πυραβώίί€ΐ£ Ρ^)*. » ^χγ€ι«- 
μ€νη£ Ρ. Λ νδστίοίς Α*.0*. ^ ποτον Ρ.Ι)». β τιν€£ οπί. Ρ.ϋ». <* τ» 
φυσίκ6» τ6 φυκίον] τον ψύκον άφ* ο^ τ6 φυκίον €Γικμ Ρ.]^. 6ΐ ρ&τΐίΐη 
ΟΟΙΤ. Α^. β ^ οιη. €!α.Ι>. ^ του &ρύους Ρ.Ο^ ? οΐ ρθ8ΐ καί οιη. 
Ρ.Βα. 1> κύημα Ρ. * πάντΜ μήνας ι> ^ιΚικΙιιν ίχοντ^ς Ρ.ϋ». ^^ ιτολύ 
€ΐκ9ΐν τίκτουσι Ρ,Ι)», VI. ΐ3> Η• ΙΣΤΟΡΙΑΝ 2. αο5 

τΙκτουσΊ ϋ τ(η} ίνιανταΰ ^ ητβριιόντοΫ Λταντ^* Ασιηρ ""ίϊ 
καί οΐ θαλάττιοΐ9 καΐ οίνοι ουκ ίζαψία&ιν ού9€7ΓθΤ€ αμα 
Ίτάν^ ο?Τ€ αι θήΧααι το ωον ουτβ οι άρρενες τορ θορόν^ 
** άλλ' εχονατιν άεϊ ΙτΧ&ω % έΚάττονα ^ αι μβν ^ά οι ϋ θορόν. 
ΎΙκτονσι 5* 61/ τ5 καθηκούσ-η ωρψ κυτρΐνος μεν ττεντάκΐζ ^« 
ίζάκις' ^ΊΓ0ΐ€Ϊται ίέ τον τόκον μαΧιστα βττ} τοΐζ αστροΐί* 
ίχαλ#Γΐ9 ίέ τΙκτ€ΐ τ/ί/ί, οι ^ άλλοι ατταζ ^έν τφ ένιαυτφ. 
• ΎΙκΤονσΊ ίβ τταντες εν ταίί * ιτροΚιμνά&ι των ττοταμων και 
Των Χιμνων Ίτρο^ τα καΧαμώίη^ οίον ο1 τβ ^ φοζΐνοι και ^ολ 
"^Ίτερκαι• Οι ίβ γλάι/6£9 και αι ττέρκαι συνεγε^ αφιασι το 3 
κνημα^ ^ ωσιτερ οι βατρα^οι' ούτω ίέ σννεχβς ίστι το κύημα 
ττεριειΧι^μίνον^ ώστε ^τό γβ τηί ττεριέψι^ Αά ττΧατυτιτΓα 
ανατηνίζονται εν ταΐς Χίμναις οι άΧιεΐψ *εκ των καΧάμων• 
Οι μεν οΐίν μείζους των ^ ^Χανίων εν τοις ^ βαθεσ-ι **€<π•/-4 
κτονατιν^ ^ενιοι και κατ 6ρ*γυιας το βάθος, οι ί* εΧάττου9 
αύτίον εν τοΐ^ βραχυτίροις, μάΧιστα ^ττρος ρίζα^ί ιτεας ^ 
αλΧου τίνος ίενίρον, και ττρος τφ καΧάμω 9ε και νρος τ^ 
^ βρύφ. ΈνμττΧεκονται 3ε Ίτρος αΧΧηΧους ενίοτε κα\ ^ιτάνυ^ 
μί*/ας Ίτρος μικρόν και * ττροσαγαγοντβί τχΛς ττόρους ττροψ 
αλλ^λοι;^» οδί καΚοΰσι τίνες όμψαΧούς, ![ τον Ύονον αφιασιν, 
^ ο μεν το ψον * ό ίβ τον θόρον "* εζιησιν. ^Οσ-α 9* άν τφ 
θορφ μ^'χβί των φων, ευθύς τε Χενκότερα φαίνεται και μειζω 
εν ημερφ ως ειττείν• ^Υστερον ^ί^ εν όΧΐ'γψ χρόνφ ίηΧαβ 
εύττι τα όμματα ^τοΰ ιχθύος* τοντο γαρ βν Ίτάσι τοις 
ϊγθύσιν, ωσ-ιτερ κα\ εν τοις αΚΚοις Χωοις^ ετηίηΧότατόν εστίν 
εύθυς και φαίνεται με^γιστον. *Όσων ί* αν ^φων 6 θορος 1 π€(Ηάρτοί Α* Ο». « θί οιη. Ρ. » ιΐΑλ*— ίί θορ^ οΛ. Α».€•. 
ο οί Ρ. Ρ ποιούνται Ο*. <1 χάλκης Ρ. ' /ν οπί. Ρ.Ο*. ■ τίκτουσι 
7τότΓ€£ ^ €&, ιτάντ€γ δι τίκτουσι Ό^, ^ ηρολιμρασί 0^, πρ69 λιμνάσι Ρ,Ο^• 
^ φορξινοι Ρ. ^ αΐ οίη. Ρ.Α*.0*. * π^ρσαι Α*. Τ θ^σιηρ κύη μα 
οιη. Ρ.Α». « τ6τ€ Ο», Ρ.ϋ». » ^κ οιη. Α».0*. ^ γΧοριων Α•, γλα- 
νίωρ Ρ.Ολ.Ό». β βάΰ€σιν Α*.0. ^ ίντίκτουσιν €\ β ίΤ,,,οί «€ κχά 
Α* 0•. ί πρόψ ταις ριζαιψ Β*. 8 βρίφ Α*. ^ πάνυ οπί. Ρ.ϋ». 

* προσάγσντ€9 Α*.0». 1^ ο2 Ρ.ϋ*. 1 οί Ρ.Ο*.Β*. » ι^ιασιν Ρ.Ι)•. 
>^ δ€ ολίγον χρΑνον Ρ.Β& ο γζ^ρ ΐχΒύων Ρ.Ό^ Ρ ^ οιη. Ρ. 2θ6 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖαΐΑ Ηιβτ. Αν. 

μαΐ θ/γι;, καθάττ^ρ καίί ^Μ, των θάΚαττΙων^ αγρ€ΪΌν ^το 

Ιψον τοΰτο και α^ονόν €στιν. "Άτο ίβ των ^γονίμων ψων 
αύζανομένων των * ιχθυϋων αττοκαθΜρβται οΐον κέλυφος* 
τούτο ό €σην υμην Ό ΊΓ€ρΐ€'χων το φον και το ιχυυοιον. 

%^Οταν ίβ μιγ|7 τ^^^ 6 θορός, σφόίρα γνεται ^ κο\\ω3€9 
το σννβστηκοί ίζ αύτων ττροί ταΐς /5ιζαΐ9 ^η οττον αν €κτ€- 
κωσιν. ^Ου ^ αν νΧεΐστον τίκωσιν^ φοφυΧακ€Ϊ 6 αρρην, 

ο^ ίέ θηλαα αττέρχεται Τβκοΰίτα. *Έστι ίί βραδύτατη μ€ν 
€κ των φων '^ η ^των 'γΧανΙων ανζησις^ 8ιο ΤΓροα•€3ρ€υ€ΐ 6 
αρρην καΐ ^τ€Τταρακοντα και ττεντηκοντα ημέρας^ ονως μη 
κατ€σ'θιηται 6 'γόνος ύιτο των ΐΓαρατνχόντων ^ ίχθνίΐων' 
ίευτβρα ίβ ^βραδυτητι ^η τον κυττρίνον γβνβσΐί, ^ομως ίβ 

ιοταχβωί και τούτων ο ^σωζόμενος ίιαφ€ύ^ι 'γόνος. Ύων ί* 
εΧαττόνων €νΙων και τριταίων ^ όντων ηίη ιχθύίια εστίν. 
Καμβάνει 5* αυζησιν τα ψά^ ων άν βττίψανσ}; ο θορός^ και 
αυθημερόν κα\ ^ ύστερον ετι^ * Το μεν ^ ουν τον * ^Χάνιος 
■■γ/νβται όσον οροβος^ τα ίβ των κιητρίνων κα\ των τοιούτων 

II ^οσον κεγ)(^Η>9• Ταντα μεν ουν τοντοι/ τον τρόττον τίκτει 
κα\ 'γεννφ^ ^χαΧκϊς ίέ τίκτει εν τοις ^ βαθεσιν αθρόα και 
^ α^εΧαΐα^ ον 8ε καίΧονσι ' τιΧωνα^ ττρος τοις αιγοΧοϊς εν 

12* ύιτηνεμοις* α'γεΧαϊος ίβ καΐ ούτος. Κχητρϊνος ίε κάϊ */8α- 
Χερος και οι αΧΧοι τταντες ως ειττεΐν ^ ωθ(Λνται μεν ^ εί$ τα 
βραχέα ττρος τον τόκον^ μιφ & θηΧειφ ττόΧΧακις ακοΧου^ 
θουσιν άρρενες και τρισκαΐίεκα και τεσσαρεσκαΐίεκα' της θη^ 
ΧεΙας ί* ^άφιείσης το φον καΐ ύπτογωρούσης εττακοΧουθοΰντες 

^^εΐΓίρραινουσι τον θορόν. "Ά-τοΧλνται ίβ τα ττΧειστ αύτων 

<1 Μ οπι. Α».0*. ' τ6 ^ν οτα. Α».0*. ■ ιχΛ/β» Ρ.ϋ*. * 6 οιη. 
Α».0». ▼ ιωιλ4«δ€( Α», σφο«ρΑβ€5 Ρ. ^ ή οιη. Α*.0». « οί — γ€κ•. 
σιν οπι. Ρ. €ΚΤ€κωσίν Ο*. 7 η] η €κΤ. * του γλανίος Α*, των γλα- 
Μων 0•. » τίσσαράκσμτα Ρ. ^ Ιχθύων Ρ.Ό*. « βραχύτητι €*, βρα" 
^ντάτη Α*. ^ η ΟΠΙ. Ρ. β 6μοιω£ Α*.€». ^ 6ζ6μ€νος Ρ. 8 ϋντων 
^η] €'ν τγ €2»€« Α» €«. 1» ?Τ4 ί;στ€ρορ Ρ ^^». 1 τά Α», 6 Ρ.Β». ^ οΖν 
ΟΠΙ. ρ. * 7^άν«ω( Ο. » γίνεται 6σον] &« γίνεται Ρ. >* &Γα Ρ, 
ο χάΧκις Ρ, Ρ /^ά^^σ&ΐ' Α» Ο». <1 α>€λαιορ Ρ, άγ€λαί»ρ Α».0». ' τν- 
λωνα ΑΑ.^^ ψίλωνα Ρ, ^^νΧωνα Ο». • νπην^μίοις Αα.Οα.Ό^ ^ βαλι- 
»0Γ Ρ.Ο». ▼ όχουνται Ρ. ^ ^Ις] προς Ρ.Ι>». » άφιονσΐ|Γ Α». VI. 14. ΐ5• ΙΣΤΟΡΙΛΝ Ζ• 007 

Αά Τ€ 'γαρ το υΊτοχωροΰα-αν τίκταν την θη\€ίαν σκΜ¥νυται 
το ψον^ Τ ο τι αν ύτΓο ρεύβίατος ^^|φθί^ και μη -ττροίττΓβσι; ττροί 
■ ΰΧην' κάί «γα^ * ονί* φοφυΚακΒΐ των αΚΧων Ιζω ^ 'γΚάνιο^ 
€ΐνθ&99 'ττλην ^ €αν αθρόψ ^άνφ ίαυτον ττ^ριτυ^ ^ 6 κνττρΐνος* 
τοντον α ψασιν φοφνλακβΓν• θορον $€ ^τΓαντ€9 ίχονσιν ^ οι ΐ4 
άρρενες ιτΧην ^ βγχβλι/οί' αυτή ί* *' ον^ετερον * ουτ φαν οΰτε 
θορόν. Οι μεν ουν κεστρεΐς εκ τη9 θαΧαττης αναβαίνουσιν 
βϊρ ^ τ€ τας Χιμνας κάϊ τους ττοταμούς^ ^ οι ί* ^γχελυς τον- 
ναντίον εκ τούτων εις την ™ θαΧατταν. 

Οι μεν ουν ττλβΓστοι, ■* ωσττερ είρηται, των ιχθύων 'γίνον-- 1 ζ 
ται ες φων» υυ μην ολλ ενιοι και εκ της ι\υος και εκ της 
άμμου γνονται^ και των τοιούτων αγενών α ^ γνεται ^εκ συν-- 
ίυασμοΰ ^ καΐ φων^ εν τελμασιν αλΧοις τβ, και ' οίον ττερϊ 
]\ριοον ψαοΊν είναι ττοτβ, " ο ' ε^ηραινετο μεν υττο ^ κυνα και 
^η ιλύς αττασα ^εζι^ρεΐτο^ ύδωρ 5* ηρχετο εγγίνεσθαι αμα 
τοις ττρώτοις 'γΐ'γνομενοις. "Έι^ ^ τούτψ ι-χθύίια ενε^Ινετο* 
* αρχομένου του ΰίατος. * Ηι/ ίέ κεστρεων τι 'γενος τοΰτο, •5 
ονίέ γνεται εζ οχ«αί, μέγεθος ^ ηΚίκα μαιν'ώια μικρά* φον 
ίε τούτων ^ εΐχεν ούίεν ^ούίε θορόν• ΤΙνεται $ε και εν ττοτα- 
μοΐς εν τ^ "Άσ/^» * ου ^ιαρρεουσιν ^εις την θάΚατταν, ιχθύίια 
μικρά^ ^ ηΧΐκοι ^ε^^τητοί^ έτερα τον αύτον τρόττον τούτοις. 
^Ένιοι 3ε καΐ οΧως ψασι τους κεστρεΐς φύεσθαι ττάντας^ ουκ Ζ 
ορθώς Χε^οντες' εχουσαι 'γαρ φαίνονται και φα αι θηΧειαι 
αυτών και *υορον οι άρρενες. Αλλα γνος τι ^^ εστίν αυτών 

Τ 5 Τ4 &μ] &Γ€α^ Ρ. Ο*. » ΐΚνν Ο*. » ού^€ν Ρ.ϋ». 1> γ\α»ίος Α», 
γΚανίωί €\ γΚάριίίος Ρ. ^ €^ άΰρ6<ρ] «V ^θρου Ρ. ^6 οιη. Ρ. 

^ ?χονσι πάτΓ€ς Ό\ ^ οΐ οίη. Ρ. 8 ίγχίΚ^ως Ό^, ^ ονίίίτίρορ οπι. 
Ρ.Ο». ^ σ(ίη $ορ6ν οΟτ€ »6ι^ Τ.Ό^. ^^ τ« οιη. Ρ.€».Β». 1 οί «* ή^ι'- 
λ€ΐ^ Ρ^ αϊ ^ €γχ£Κν€ς Α^. 'ΐ' ϋαΚασσαρ Ρ. » τ&ι^ ΙχΙ^υ^ηβ ϋ&σπ€ρ €ίμητΜ 
Ό\ ο γίιηρτΜ Βα. ρ ^κ] κα\ Ρ. 4 καϊ &ηΐ6 γων Οίη. Ρ. ' ομη£ 
Ρ.Ι)». β ^ Ό\ θ€ Ρ, οίη. Α•. * ξηραίρ€Τ(η Ρ. ▼ κυμμα Ο». ^ η οπί. 

Α».0». Χ €ζήρ€ί Γ0 ν^ωρ ήρχΡΓΌ δ* Α».0». Τ ΤΟνΤ^ θ€ ΙχΘ. Ρ.Ι>». 

' άρχομίνοις Α\ * 5 ον γίν€ταί Α*, δ γί黀τια |4€ν Ρ, ον γίνεται μίρ υ•, 
^ ι^λίκα ΐιοΜ'ίθλα] 17X4x10 Ρ. ^ ονΰ€¥ ίχα Α& Ο». ^ ον ^ρόν Α^ 

ο^ τ^ν βοράν η Ρ. β ού] ^ον Ρ.Β^^. ^ €ΐς θάλασσα» Ρ.Ό^ Κ ι^λίκα 
Ό•. ^ έ^Ιτητ^ν Ο», έ^οΰ Ρ.ϋ». 1 θάρον Ι>. )( ^στϋ^ οπλ. Ρ. 2θ8 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αμ. 

ΤΜοδτον, 5 * φύεται & της ι\νο9 κάϊ της ίμμου. ^Οτι " μίν 
οίν ^Ιν€ται αυτόματα ° βι/ισ οΰτ €κ ζφοον οντ βζ ό-χβίας^ φα- 

^ν€ρον €Κ τούτων. *Ό(Γα ίέ μήτ ψοτοκ€Ϊ μητ€ ζφοτοκίΐ^ 
^ ττάντα γίνεται τα μεν €Κ της ίΧνος τα ί* €κ της ίμμου και 
τ5γ ίτητΓοΚαΧρύσης (τιίψβωί, οΊον κα\ τ^ς αψύης 6 καΧούμενος 
αφρός Ύΐνεται €Κ της αμμώδους ^ης' κα\ εστίν αυτή η αψύη 
^ άναυδης και ^α^γονος^ και όταν ^ ττΧεΙων ^γενηται χρόνος^ 
ΟΊτόΧΧυται^ ■ αλλι; ίβ ιτάΧιν εττι^Ινεται^ ^ιο εζω χρόνου τίνος 
ολ/γοϋ Ίτάσ-αν ως ειττεΐν την αΚΧην ^ γίνεται ωραν* ίιαμενει 
Ύαρ ^ αρζαμενη άττο ^ άρκτούρου μετοιτωρινοΰ μέχρι του εα- 

5 ρος. Σημεΐον ί* οτι * ενίοτ εκ της γ?9 ανέρχεται* άΧιευο^ 
μένων "γαρ^ εαν ^ μεν ^ ψ5χο9, ουχ άΧίσ-κεται^ εαν ί* * ^ €ΐ5- 
ϋα^ άΧίατκεται^ ως εκ της ^ης ανιούσα ττρος την αΧεαν. Και 
^ίΧκόντων και αναζυομένης της γζί ^ττΧεονάκις ιτΧεΙων γ/- 
νεται και βεΧτίων. Αι ί* αλλαί αψύαι χειρους ίια το ^ τα- 

6χν Χαμβάνειν ανζηα-ιν. ΤΙνονται ^ εν τοις εττισκίοις και 
^ελώίί&ι τότΓΟίς^ όταν ευημερίας ^ γενομένης αναθερμαΐνηρται 
ί Τγ5> *Λ)^ ^ΐΓβρι ^ΑΒίινας ίν ^ΣοίΧαμΐνι κα\ ιτροςτφ θεμιστο" 
κΚεΙφ και εν ίΛαραθωνι* εν ^ορ ^τούτοις τοις τόττοις γίνεται 

7 ο αφρός. Φοίνεται ^ εν μεν τόητοις τοιούτοις κάϊ ευημερίαις 
τοιαύταις^ ^γίνεται ^ ί* ενιαχοΰ κα\ όττόταν υ3ωρ * ττοΧυ ^ εζ 
ουρανού ^νηται^ εν τφ αφρφ ^ τφ ^γι^νομενφ ύττο του όμ- 
βρίου ύδατος^ 3ιο και καΧεΐται αφρός* κα\ εττιφερεται ενίοτε 
■■ εΐΓΐ'ΤΓοΧης της θαΧαττης^ ' 3ταν ευημερία ^, εν φ σνατρεφε- 
ται, οίον εν τρ κοττρφ ®τά σκωΧήκια^ οΰτως εν τούτφ 6 Ιι^σ^Ρ. πι ^ 0^3 ^ ρ. η ξρΜ καί οΰτ* ΌΚ ο ^ί/τβτταΫ.Ό^. 
Ρ ^ίΜη;^« Ρ.ΑΑ.Ο. "Ι ίίρρ€νος€Λ. τ πλ^ίω Ο'^. • ώΛ* <ίθϊ; ιηίλιιτ 

Α».0». ^ ι2|Μθτ γώ^ντοι Ρ. "^ άρξάιια^1^.Α^.0^.Ό^, ^ ψκτου Ο». 
« ίι^/στ• Οίη. Α». 1 ί ψύχος μβι^ Τ.Ό^. « ^ οβί. Ρ.Ο*.Ι)». » €λκο|*€ΐπ? 
Ο*. ^ 9Γλ€/ω πΧΛονώης γίΐβ€ταί κβά β€Κτίω Ρ, πληνώας οω. Α*. ^ λβμ- 
βά9€ΐ9 αβξησοβ ταχύ ΌΚ ^ Αώδβσι] αλ€β4κ>ίρ !>, 4ν ^νίΚοις Ρ. β γινο- 
ΙΛ€Ρη9 Α*. ' €Ρ όΘψβΟίς ΐΓ€ρ1 σάλαμίρα Α*.0*. β τοϊς τοιούτοις Α•.€*. 
•^ ί*] ί€ «αϊ Ρ. * πόΚύ οίη. Α*. Ο*. ^ ^κ του ουρανού γ^νψΌΐ Ρ, γίνηταί €κ 
του ουρανού Ι>». 1 τω &1(6ηιιη οιη. Α•.0*. ™ «ιτι ιτολλ^ρ ιι(ΓθΙ)ίφΐ6 
Α*, η Λ-ατ] 3ταν μ^ΐ Ο», ο ^^ μ^^ σκφλ^κΜ Ρ, τά σκωληκΜ μικρά Ι)•. VI. 15, ι6. ΙΣΤΟΡΙΛΝ Ζ. 209 

αψρός^ οτΓου αν σνστ^ ^ έττηΓοΧη^' Ρ Λο ττοΧΚαχοΰ Ίτροσ^" 
ρ€ται €κ του ττβλογοι/ί η άψύη αυτή. Και ^ €υθην€Ϊ ^ε και 8 
αΧισκ€ται ' ττΧβΙστη^ * οττόταν €ΐητγρον καΐ * ευίιανον γνηται 
το €Τ09• *^Η 3* αλλ ι; αψνη άγονος ιχθύων ίστιν^ ^ η μίν ΐΓα-9 
\ουμενη κωβΐτΐ9 κωβιων των μικρών και φαύλων^ οί καταίν* 
νουσιν 6(9 την ^ην' εκ ίέ τη9 ^ ψαΧηρικης γ/γι/οκταί ^ μ^β" 
βρα^ες^ €κ 8ε τούτων τριχ/ίβί, εκ ίέ των τρίχινων τριχίαι^ εκ 
■ ίβ μιας αψύης^ • οίον της εν τφ ^Α^θηναΐων Χιμενι, οι ^ ε^γκρα^ 
σιγοΚοι καΧούμενοι. ^'Έκττι ίέ και αΧΧη αψύη^ ή γοι/θ9 βστι ίο 
μαινΙ$ων και ^ κ^στρίων. Ό 3* αφρός 6 α'γονος νέγρος ίστι 
κα\ 8ιαμ€ν€ΐ οΧΐ'γον γρόνον^ καθάττβρ €Ϊρηται ττρότβρον' 
τβΧος γαρ Χείττεται ^ κεψαΧη και όψθαΧμοι. ΤΙΧην νυν βυ- 
ρηται τοις άΧιεΰα-ι ιτρος το ίιακομΰζειν' άΧιζομενη γαρ 
*7Γλ€ί'ω ^ μένει γρόνον. 

ΑΙ ί* 8 βγχβλι/Γ ουτ ίζ όχείας ^γίνονται ουτ ψοτοκουσιν^ 1 6 
** ούί ίΧηψθη * ΊτώτΓΟτε ουτ€ θορον έχουσα ού$€μΙα ουτ ^ ψά, 
ουτ ^ άνα(Γχισ'θ€ίσ'αι ^ εντός θορικους ττόρους ουθ* ύστβρικους 
^ εχουατιν* άλλα τοΰτο οΧον το γβι/οί των ίναιμων ου ^γίνεται 
ουτ βς οχ€ΐας " ουτ βξ ωωΐ'. Ψανερον ο €στιν οτι ούτως €χ€ΐ' 2 
Ρ €ν €νΙαις γαρ τ€Χματώ3€σι Χίμναις του τε ΰίατος τταντος 
εζαντΧηθ€ντος καΐ του ΊτηΧοΰ^ζυο-θέντος ^γίνονται ττάΧιν^^οταν 
υίωρ γνηται ομβριον' ίν §€ τοις αύχμοις ου γνονται^ ού8* ίν 
ταις ίιαμενούσαις Χιμναις* κα) γαρ ζ<ασι και τρέφονται όμβρίφ 
υδατι. Κ/τι μ€ν ουν ουτ βς οχβιας ουτ " εζ φων γνονται^ $ 
φαν€ρ6ν εστίν* ίοκοΰσι ίβ * τισι 'γενναν^ οτι €ν ενιαις των ^εγ- 

ο (πί ποΚΚη^ Α*. Ρ ^ώ — ιτλ^ση; οίη. Ο*. <1 €υσθ€ν€ΐ ϋ*. ' ίτλιί- 
στον Α*. ■ ^α» €*• * Μιηρ6ρ ϋ*, ίΰνΚον Ρ. "^ ή μ*ν καΧουμίνη κωβι- 
τις 87ΐΙ)τΐΤ^118 : οοάίοββ 6 μ^ν καΚουμ^νος κωβίτης. ' φλιαραήί Λ^. 7 β€μ• 
βρά^ς Α», μίν 3φα^ς Ρ.ϋ*. « «€ μια^] ί' €ρίας Α* Ο». » οίον — γόνοί 
€στΙ Οίη. Ο'*. ^ €ν κρασί χόΚοι ϋ», «/ κρασί χόλοΙ Ρ, €ν κρασί<} ϋχοι Α\ 
« ΚΜΟΤρών Α». <* «:€φαλοΙ Α*. * 7Γλ€Μ)ν Ρ. ^ίιαμ€ν€ί Ρ*. βΤ €γχ€\€α 
ΡΙ)Κ ^ οϋτ Α».0». ι πω 0Π1. Ό». ϊ^ οΛ•• ύ6ν Ό», ΟΠ). Ρ. 1 άρα- 
σχισθ(ΐσα Ρ.Α» ϋ» » €ντΟΓ] τους Α*, ^ι έχουσα Ρ.Α».0». ο ο(?Γ€ ί»ων 
Ό», οβτ' €Κ ζώων Ρ. Ρ ότ Οίη. Β» Μ ίζοσΰίντος Ρ, ίξρισθίντος 0•. γ ί^ταν] 
οί ίητ Ρ. β ^15 ^ώων Ρ.Β». * τιι/€ί Ο». "^ ίγχίΚιων Ρ, ίγχίΚ^ων ϋ». 

νχ)!.. IV. ρ 210 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩ1Α ΗΐδΤ. Αν. 

-χίέΚύων ίλμίνθια ^ ίγγίνεται' €Κ τούτων *γά|0 οίονται 3^γ/- 

Αν€σθαι €γχβλι;9. Ύοΰτο ί* βστίν ουι: αΚηθέ^^ άλλα γ*γνονται 
€Κ των κάΚουμίνων γ^ί ίντίρων, α αυτόματα * αννισταται €ν 
τω ττηλφ καΐ €ν τη γ^ τ^ ίνίκμω. Και ίίίι; β^σ/ι/ ωμμέναι αι 
μ\ν ^ίκϋνουσαι ^ ειτ τούτων^ αϊ ί' €ΐ/ ^έαχ:ι/ι^ομ6ΐ/ο<9 και ίιαΐ" 

Βρουμ€νοΐ9 γνονται ψανζραι. Και €ν τη θαλαττι; ^ίέ καΐ 
^ ίν τοις ΤΓΟταμοϊς ® ^γίνονται τα τοιαύτα^ όταν § μάΚιστα 
σ5'ψΊ9, της μ€ν ^ θΰΐΚάττης ττρος τοις τοωύτοίς τόττοις ^ ου 
αν ^ ψΰκος^ των ίέ ττοταμων και Χιμνων ^ ττβρί τα χβ/λι;* €ΐ/- 
τα?θα γαρ ^ άλβα ^ΐίτχυουσ'α (τηττβι. ΤΙβρϊ μ€ν ουν της των εγ 
χβλι/ωι/ «γβνβσβωί τούτον ίχβι τον τροττον, 
1 7. Τούί ίβ τόκους ουτ€ ΐΓαντ€ς οι ιχθύες ττοιουνται την αύτην 
ωραν ουβ* ομοίως^ οΰτ€ κύουσι τον Ίσον χρόνον, ΤΙρο μ€ν 
^ ουν της οχ€ΐας ^ άγβλαι ^γίνονται αρρένων και θηΧειων' όταν 

«ίέ ΤΓβρΙ την ό'χζίαν ^κάι τους τόκους {?σ«, σννίυαζονται. Κιί- 
ουσ-ι ίε τούτων €νιοι ^ μ^ν ου ττΧίΐους τριάκονθ* ήμερων, οι ίε 
βλαττω χρόνον, ^τταντες ί* €ν "χρόνοις ^ ίιαιρουμβνοις εις τον 
των ίβίομαΒων αριθμόν• ίίυουσΊ ^ ίέ ιτΧεΐστον γρόνον ' ους 

3 #:αλοί;σ'/ τίνες * μαρινους. * ΈΛρ'γος §€ κυΐσκεται μεν ττερΧ 
τον ΤΙοσει^εωνα μήνα, κύει 5* ημέρας τριακοντα' κάϊ ον κα^ 
ΧουοΊ ^ 3ε τίνες ^ 'χεΧωνα ^ των κεστρεων, ^κα) 6 μύζων 
^ την αύτην ωραν κα\ ίσον γρόνον κύουσι ' τω * σαρ'γω. Πο- 
νοΰσι ^ ίε τη κυησει ττάντες, 3ι6 μαΧιστα την ωραν ταύτην εκ^ 

ΑΤτΊτηΌυσιν' φέρονται ^γάρ ^οιστρωντες ττρος την ^γην. Και 
οΧως εν κινήσει ττερ) τον γρόνον τούτον 8ιατεΧοΰσιν οντες, 

^ εγγίνονται Ρ.Β». » γαρ βηΐβ τούτων ϋ», ΟΠΙ. Ο*. Τ ήτγ»- 

ν€σβαι, €*.Β*. ' συνίστανται Ρ. * ίκΚνόμίνοί Ο*. ^ €κ των 

τοιούτων Α*. <^ ^€ ΟΠΙ. Ρ.€*. ^ €ν ΟΠΙ. Ι)*. β γιγνίται Ο», 

ί θαλάσσης Ρ.Β*. 8 ον ΟΜ. Ρ. ^ παρά Ρ.Ο». * «τχουσα Ρ.Α».ϋ». 
^ οΖν ΟΠΙ. Α*. ^ αΐ αγ€Καί ϋ*, αί άγίΧαΤαι Α*.0*. ™ βίσι κα( τους τόκους 
Ο*. ϊ* /ϋ€ν ΟΠΙ. Ρ. ο πάντα Ρ.Α^.Ο*. Ρ διαιρούμενα Α*• <1 δί τιν^ς 
π\€ίστον Α*. «• δν Ρ. « μαρινου Ρ. * σα^£ Α*.0*. « δ€ ΟΠΙ. Α».€». 
^ χίΚΚωνα Α*.0*. ^ των κ^στρίων ΟΠΙ. Ρ. * και μύξωνα Ό*, κα\μύζωνα 
δ€ Ρ, Τ την — χρονον'\ τον αυτόν και ίσον χρόνον Ρ, τ6ν αυτόν χρόνον Ό^. 
*τί ΑΚ » σαργ^ Α».0».ϋ». ^ ί^ €ν τβ Α». €». β γαρ] θ* Α».€». 
<1 ο» σύροντας Ρ. IV. ι6,ΐ7. ΙΣΤΟΡΙϋΝ Ζ. %ιί 

?α)? αρ €κτ€κωσιρ' και μάλιστα ό κεστρευς τοΰτο ιτοιεΐ των 
ΐ'χθνωρ' όταν 5* ίκτεκωσιν^ ησν^αΧρυσίν• ΠολλοΓ? ίέ των 
ιχθύων ιτίρας ίστ) του τίκτειν^ όταν ίγγένηται σκωΚηκια εν 
τη "γαστρί' εγγίνεται "γαρ μικρά και β/Αψι/χα, α εζεΧαύνει 
τα κυήματα. Οι 3ε τόκοι ^γίνονται τοις μεν ρυάσι του ^ εαρος^ 5 
κάί τοΪ9 ττΧειστοΐζ 8ε νερι την εαρινην ισημερίαν' ^ τοις β^δ' 
αλλοέί οι5χ η αύτη ωρα τ<η) ετους^ άλλα τοις μεν ^ του θέρους^ 
τοις 3ε ττερι την ^ ψθινοττωρινην ισημερίαν. ΎΙκτει ίε Ίτρω-β 
τον των τοιούτων ^αθερίνη {τίκτει 3ε ττροζ τ^ *γ^), κεψαΧοζ 
3ε ΰστατοί' 3η\ον 3* εκ του ττρωτον ^ταύτης ψαΐνεσθαι τον 
'γονον, ^τοΰ ί* υστατον. ΎΙκτει 3ε κάί κεστρευζ εν τοις 
Ίτρώτοις^ κα\ σαΧιτη του θέρους αργομενου ° εν τοις 'ττλβ/στοίί, 
ενιαχοΰ ® 5ε μετοττώρου. ΎΙκτει 3ε και Ρ ό ^ αύλωττίας, ον 7 
κα\<Η}σΙ ' τίνες ανθιαν^ του θέρους. Μετά 5ε * τούτους χρύ' 
σοψρυς κα\ Χάβρα^ και ^ μόρμυρος και οΧως οι καΧούμενοι 
3ρομα3ες. ^Ύστατοι 3ε των α^γεΧαΙων τρΙ'γΧη κάϊ κορακΐνος' 
τίκτουσι 3ε ^ ούτοι νερι το μετόττωρον. ΎΙκτει 3*^ η τρί'γΧη 
^ετΓΐ τω ΊτηΧω^ 3ι6 οψέ τίκτει* ττοΧυν "γαρ χρόνον 6 ττηΧος 
■ψνχροί εστίν. *Ό 3ε κορακΐνος ύστερον της τρΙ'γΧης εττι των 8 
^ φυκιών εκτΓορευόμενος, 3ια το ' βιοτεύειν εν τοις ττετραιοις 
'χωριοις' * κύει 3ε ττοΧυν 'χρόνον. Αι 5ε μαιν13ες τίκτουσι 
μετά τροττας 'χειμερινας. Ύων ^ 5* άλλωΐ' όσοι ττεΧά'γιοι, οι 
ΤΓοΧΧοι θέρους τικτουσιν* σημειον 5' οτι οι/χ άΧισκονται τον 
'χρόνον τούτον. ΤΙοΧυ^ονώτατον 3* εστ\ των ιχθύων ^ μαΐ" 9 
ι/ι?, των 3ε σεΧαχων βατραχος' άλλα σττανιοΊ εισι 3ια το 
αίΓοΧΧυσθαι ρ(^3ιως* τίκτει 'γαρ αθρόα ^ κα\ ττρος τη «γρ. « άίρος Ρ.Α» €» ί τοίί δ' —Ισημίρία» ΟΜ. Ρ. » 5λλοΐ£ δ' Α». 

^ τον &η(6 θ. Οίη. Α*.0*. » μετοπωρινην Ρ, ίορινην Ό*. ^^ άνθ^ρίνη Ό*, 
ί αντης φαίν€σθαι Ο*, φίΐίνισθΜ ταύτης Α*. ™ τον] τό Ρ. "^ €ν τοϊς 
πλίίστοίί οπι, Ρ. «δ* κα\μ€τ,Ρ, Ρ 6] κ€στρ€νς 6 Α», οιη.Ο*. ^ ανλο- 
νιας Ρ.Ό*. 'τίνίί οιη. Ρ.ϋ*. * ταντα όΡ.ϋ». * μόρμνρος] οσμνΚος 
Α3.0» ▼ αντοί Αα.Ο*. ^ η ΟΠί. Ρ. » «V Ο». ϊ φνσίκών Ο». 
« βιωτίΰίΐν Ρ. Λ καί κνα «€ Ρ.ϋ». ^ Λ' ^λων] πολλών ^* Ρ. ο η 
μαινίς Ρ.ϋ». ^ κα\] &μα Ρ, κάί &μα Ό». 

Ρ 2 212 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩ1Α Ηιβτ. Ακ. 

*Όλω? 5* ^ ο\Λ^ο'γονώτ€ρα μέν ίστι τα σελαχι; λα το ζφο^ 

10 τοκβΐν^ σώζ6τα* 5ε μάλιστα ταΰτα 3ια το /χβγβθοί. "Όψ/- 
'γονον 8* €(ΓΤέ /τα! ^} κα\ουμ€νη βεΚονη, και αΐ ιτοΧΚαι αυτών 
Ίτρο τον τίκταν ίιαρρη'γνυρται ιητο των ψων' ?σ^€έ 5' οι5χ 
ούτω 9Γθλλα ώί με^αΧα» Καί ωσττερ τα ψαΧαγγια ίβ, 
^ τΓ€ριꀕχυνται και ΊΓ€ρ\ την ββΧονην' €κτΙκτ€ΐ "γαρ ττρο^ 

ιιβ^αύτ^, καν Τίί θ/γ|7, ψευ^ονσιν, Ή 5* αθ^ρίνη τίκτει τρί^ 
βουσα την κοιΧιαν ιτρος την αμμον. Αιαρρη'γνυρται ίε καΐ 
οι ^ θύννοι ύττδ τ^ί 'ττέ/χβλήί, ζ»σί 3' €τη 3ύο. Έ!ιημ€Ϊον ίί 
τούτον ΤΓΟίοννται οι άλέβίρ* ^ έκΧιττουσων ^γάρ '^ 7γοτ€ των 
^ θνννίίων ίνιαντόν, τφ ™ εχομ^νφ ετ€ΐ και οι θύννοι ίζίΧνπον• 
Αοκονσι 5* " ίνιαντφ €ΐναι ττρεσβύτεροι των ττηΧαμν^ν. 

ΐί "Όχβϊ/οιπ-αέ ®5' ^01 θύννοι κίΐι ^οι σκόμβροι ΤΓ€ρι τον Έλα- 
ψηβοΧιωνα φθίνοντα^ τΊκτονσι ίέ ΊΓ€ρ\ τον ^Έίκατομβαιωνα 

ΐΒαρχόμβνον' τικτονσι ίβ οίον ίν θνΧακω τα φα. *Ή 5* ανζη^ 
σ/9 ίστι των θνννίίων ταχβία' όταν ^αρ τίκωσιν οι ί'χθνες 
€ν τφ Ποντω, γ^γνονται €κ τον φοΰ ας καΧονσιν οι μεν 
' σκορίνΧας^ * ^νζάντιοι 5' ανζ18ςΐ9 Αά το εν όΧΐ*γαις * αιί^ά- 
νεσθαι ημέραις^ κα\ εξέρχονται ^ μεν τον φθινοττώρον αμα 
ταΐς ^ θνννισιν^ εΙσττΧεονσι ίέ τον έαρος η3η ουσαι ττηΧα^ 

τ^μύ^ες• Σχε86ν 3ε κάϊ οι αΧΧοι ττάντες ίχθύες ταχεΐαν ^Χαμ^ 
βάνονσι την ανξησιν^ ^ τταντες 5' εν τφ ΤΙόντω θάττον' τταρ 

15 ημεραν "γαρ κάϊ ^αΐ ^αμιαι ^ττοΧν ετΓΐ8ήΧως ^ αίρονται. ^ΟΧως 
3ε 8εΐ νομίζειν τοις αντοΐς Ιχθύσι μη εν τοις αντοϊς τόττοις 
μήτε ^ της όχειας κα\ της κνησεως είναι την αντήι/ ωραν μήτε 
τον τόκον και της ευημερίας^ εττεϊ και οι καΧονμενοι * κορα^ 
κΐνοι ενιαχον τικτονσι Ίτερι τον ^ιτνραμητόν' άλλα τον ως 

* οΚίγάγονα Ό*, οΚιγΌτόκα Ρ. ^ πίρικίχυνται ^€ Α*.0*. 8Γ αντηρ 
Ρ.ϋ». ^ θύροι ΌΚ 1 €κλ€4ΤΓουσ»ν Α» Ο». 1^ τότ€ ϋ». 1 θυνΙΒων 
ϋ», θννών Ρ. ™ ίρχομ€ν<^ Α». » €νιαυτ6ν Ρ. ο δ*] γάρ Ρ. Ρ ο2 
0Π1. Ρ. ^ οί ΟΜ. Ρ.Α».€». Γ σκορά^νλαε Ρ.ϋ» » οΐ «€ βυζώη-ιοι, Α». 
* ήμ€ραις αυζάν€σθαι Ρ.ϋ». ▼ μΛν Ικ τον Ρ. ^ θννναίς Ρ.Ο*. * λα/χ. 
βάνωσί Α». Τ πάιττα Ρ.Α».0». « αΐ Οίη. Ρ.ϋ». » άμίαι Α». ^ πολ- 
λοί Ρ.Ο*. β ανζάνοντΜ Ρ.ϋ*. ^ της κυησ€ως καί της οχιίας Α*.0*. α1- 
(βηΐΐη της οίη. Ρ.ϋ*. β κϋψκΊροι Ρ. ^ πνράμητον Α*.0*, ιτυραΐΑηγόν Ρ. VI. 17, ι8. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ζ. 213 

ίττί το ΎοΚν ^νγνομίνου έστό'χασται τα ^Ιρημίνα, *Ί<ΓχουσΊ 1 6 
ίβ κα\ οι "γόγγροι κυήματα* άλλ' ουκ ίν ιτάσι τοΪ9 τόττοις 
ομοίως τούτο ειτΙίηΧον^ ούίε το κύημα σφόίρα ψανβρον 3ια 
την ΊΓΐμ€\ην' 1<τχ€ΐ Ύαρ μακρόν^ ωστΓ€ρ κα\ οΐ οψας. "Άλλ* 
€ΤΓΐ το ττυρ τίθεμενον 8ία$η\ον Ίτοιεΐ' ή μίν «γαρ ΊπμεΧη θυ* 
μιάται και τήκεται, τα ίβ ιτηί^ και ^^τοψεΐ ^ ίκθΧιβόμενα. 
^'ΈτΓΐ ί* αν τΐζ ψι^λαφα κάί τρΙβη τοις ίαΛτι5λθ£?, το μενιΐ 
στίαρ λείοι/ φαίνεται, το 5* ωον ^τραγυ. ^Ένιοι μεν ουν 
'γόγγροι στεαρ μεν εγουσιν ωον 8* ούίεν, οι 3ε τουναντίον 
στεαρ ^ μεν ούθέν, ωον ίε τοιούτον οίον ^είρηται νυν. 

ΤΙερΙ μεν ουν των αΧΧων ζφων καΙ ' ττΧωτων και τττηνων, 1 8 
κα\ Ίτερϊ των ττεΐ^ων οσα ωοτοκεϊ, σχε8ον είρηται ττερί ττάι/- 
τ»ι/, ττερί ^τε όχείας κα\ κυήσεως ^κάι των αΧΧων των ομοι» 
οτρόττων τοΛ"θί?' ττερϊ ^3ε των ττεζων οσα Ι^φοτοκεΐ κα\ ττερι 
^ανθρωτΓου Χεκτεον τα σνμβΰάνοντα τον αύτον τρόττον. ΤΙερι 
μίν ο?μ όχειας ^είρηται και «5/^ και κοιν^ κατά ττάντων. 
' Υίαντων 3ε κοινον των Χ^ωων το ττερι την εττιθυμίαν και την ί 
ηοονην ετΓΤοησυαι την ατΓΟ της οχειας μάλιστα. Ια μεν 
ουν θηΧεα χαΧεττώτατα, όταν εκτεκωσι ττρωτον, οι ^ άρρενες 
ττερΙ την όχείαν. 07 τε "γαρ Ίτγίγοι ίακνουσι τ(Λς ίτητουςζ 
*κα} καταβάΧΧουσι κάϊ ίιωκουσι τους ^ιτητεας, και οι ΰες οι 
α'γριοι 'χαΧεττώτατοι, καίττερ ^ασθενέστατοι ττερϊ τον καιρόν 
τούτον δντες, ίια την ό'χείαν, κάϊ ττρος άλλι;λοι;ί ^ μεν ττοί" 
ουνται μάχας θαυμαστάς, θωρακίζοντες ^εαυτούς κάϊ ττοιοΰν" 
τες το 3ερμα ως ττα'χυτατον εκ τταρασκευης, ττρος τα ίεν3ρα 
^τρίβοντες κάϊ τω ιτηΧφ μοΧύνοντες ττοΧΧάκις και ^ηραΐ" 
νοντες * εαυτούς* μάχονται ίε ττρος άΧληΧους, εζεΧαύνοντες 8Γ €Κ0Κιβ6μ€νον Ρ. 1» παχύ Ρ.Ο». ί μ€ρ] μόνον Ρ.ϋ» ^ ίΤμηταί 
μα νυν Ρ.ϋ*. 1 κτηνών καί πΚωτων Α*.0*. ™ τ€] τζί Α*.0*. » κώ, 
των"] καί γ€ν€σ€»9 κάί των Ρ.ϋ*. ο θ* πίζών οσα ώοτοκίΐ Α*. Ο*. Ρ αν- 
βρωηων Ρ. Ο*. <1 Λμηταί τάΜ κατά Ο*, Λρηται καί κοίνη και Ι^ίι^ κατά Ί)Κ 
' πάντων ίϋ κοινόν των ζώων] ^ί των ζώων κοίν6ν Ρ. Ι)*. " ηιι καταβαΚ' 
λονσι — Ιππίας οιη. Ρ. * ΙππίΙς Α*. Ο*. ▼ άσΰίνίστψροι €*. ^ μηβ] 
δί Α*, οιη. Ο*. * δαύτους] άλλι^^ον; αίττουί Α*. Ο*. Τ διατρ(βοντ€9 
Ρ. Ο*. * αύτονί Ο*, αύτης Α*. 

Ρ 3 214 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

€κ των ^σνοψορβίων, ούτω σψοίρως ωστ€ ΎοΧΚίΐκι^ αμψο^ 

4Τ€ροι ατΓοθνησκουσιν. ^Ωσαύτως $€ και οι ταύροι και οι κριοί 
κα\ οι τρα'γοι' ττρότ^ρον 'γαρ οντες σύννομοι Ζκαστοι ττερι 
τους καιρούς της όχείας μάχονται διιστάμενοι ττρος αΚΚηΧονς, 
ΧαλετΓΟί ίβ και 6 κάμηλος ττερ) την όχειαν 6 αρρην^ ίαν ^ Τ€ 
ανθρωτΓος ίάν Τ€ κάμηλος ττλησιάζιιι' ίτητφ μεν η^αρ δλως α€ΐ 

ΒτΓολεμει. Ιον αυτόν όε τροττον και εττι των α'γριων και 
'γαρ άρκτοι και λύκοι και λέοντες χαλβττοί τοις ΊτλησιάζουσΊ 
"γίνονται ^ττερι τον καιρόν τούτον, ττρος αλΧήλους ί* ^ττον 
μάχονται ίια το μη α'γελαΐον είναι μηθεν των τοιούτων ζφ»ν. 
Χαλετταί ίέ ^και αι θηλειαι άρκτοι αττο των σκύμνων^ ωσττερ 

6κάϊ αι κύνες αττο των σκυλακιων. ^Ε^α'γρκιΙνονται ίε και οι 
ελέφαντες ιτερί την οχειαν, 8ιό^ερ ψασίν ουκ εαν αύτονς 
όχεύειν τας θηλεΐας τους ^τρέφοντας εν τοις ^Ινίοΐς* εμμα^ 
νεΐς "γαρ ^γινόμενους εν τοις χρόνοις τούτοις ^ ανατρεττειν τας 
οικήσεις ^αύτων ατε ψαύλως ^ωκο^ομημενας, κα\ άλλα ττολλά 

7 ερ'γάζεσθαι. Φασι 3ε και την της ^ τροφής ία^Ι^ιλειαν ιτρα^ 
οτερους αυτούς τταρεχειν* και ττροσά'γοντες ^5* αύτοις έτερους 
™ κολάΧρυσι κα\ ° ^ουλουνται ττροστάττοντες τύτττειν ® τοις 
ττροσα'γομενοις. Τα ίέ ττοΧλάκις ττοιούμενα Ρτα? οχείας 
κα\ μη κατά μίαν ωραν, οίον τα συνανθροητευόμενα, ^ υες τε 
κάϊ κύνες, ^ ήττον τοιαύτα ^ττοιοΰντα φαίνεται 3ια την αφθο^ 

9νΙαν της ομιλίας, Ύων 8ε θηλειων ορμητικως εχουσι ττρος 
τον συν^υασμον μάλιστα μεν Ίττιτος, εττειτα βοΰς, Αι μεν 
ουν ΊττΊΓΟί αι θηλειαι ιτητομανοΰσιν' όθεν κα\ εττϊ την /8λα- 
σφημιαν το όνομα αυτών εττιφερουσιν αττο μόνου των ζψων 

9^ την εττ] των ακολάστων ΤΓερ\ το αφροίισιαζεσθαι. Αβ- 
'γονται 3ε κα\ εζανεμοΰσθαι ττερι τον καιρόν τούτον* ^ ίιο εν * σνοφορβίίων ϋ*. ^ τ€ ό άνθρωπος Α*. ^ ^«ρ'Ο ^Ρ^ί Α*. ^ καΐ 
0Π1. Α*. β π€ρ οίη. Ο*. ^ στρ€ψαντας Ρ. Κ άναστρίφ^ί» Ρ. ^ αυ• 
των οϋτί Ρ, αυτά Τ€ Α*.0*^. ' οΙκοΒομονμ€νας Ρ.Ό^. ^ τροφής άΙίηΧίαν 
παρ* αυτοίς ίχαν* κα\ Ρ. 1 δ* οίη. Ρ. ™ κολάζονται Ρί)<^. «* ίου- 
\€υονται. Α*, δουλ€νονσι Ο*, ο τους προσαγομίνους Τ)^, τους προσταττο- 
μίνους Ρ. Ρ την οχίίαν Α» Ο». «1 ΰίς] οίον υ^ς Ρ. ^ {}ττον τα τ. Ρ.Ό\ 
β ποίούντα οίη. Ρ».€». * την^ τούτου την €», οίη. Ρ. ▼ δώ κα\ €ν ϋ» VI. ι8. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 215 

Κρι/τι; ουκ εζαφουσι τα 6χ€Ϊα εκ των θηλαων. *'Οταν ίβ ίο 
τοντο Ίτάθωσι^ θεουοτιν €κ των αλΧων Ι,τητων* *Έ<ΓΤέ σβ το 
ττάθος ^ οττερ εττί * των ύων λέγεται το καττρίζειν. θβοίΛΤέ 
ίβ ουτ€ ΊΓρο9 εω οΰτ€ ττροζ ίυσμάς, άλλα ττρος αρκτον ^ 
νότον. ^Οταν 8* ίμιτίσνι το Ίτάθος^ ^ ον§€να ίωσι ττλι/σία- 
^€έΐ/, €ως αν η αττείττωσι 3ια τον ' ττόνον η τΓρο9 * θάΚατταν 
ελθωσιν τοτ€ ί' έκβάλλονοΊ τι, ΚάΚοΰσί ίβ και τοΰτο^ 
ωσττερ ίττι του τικτομίνου^ ιτητομανες' €<γγι 5* οίον η καττρία^ 
κάϊ ζητοΰσι τοΰτο μάλιστα ττάντων ^ αί ττερι ταί ψαρμα^ 
κείας. ΤΙερϊ ίέ την ωραν τη9 ό'χείας ^ σιτγκύτττουσι Τ€ ττροζτι 
άλλι^λα; μαλΧον η ττρότερον^ κα\ την κερκον κινουσι ττυκνα^ 
κάϊ την ψωνην άψιασιν άΧΧοιοτέραν % κατά τον ^αΧΧον 
•χρονον* ^ ρεΐ 5* αυται^ εκ του αίίοίον ομοιον γονζ, λεχτο- 
τερον ίε ττοΧύ η το του αρρενοί' ^ κάϊ καΐΧοΰσι ^τοΰτό τινε9 
ίτητομανες, άλλ' ^ού το εττι τοΪ9 ιτώΧοΐζ εττιψυόμενον' ήο- 
«γώίβί ί* εΐνίχΐ ψασι ^Χαβεΐν' κατά μικρόν γά^ο ^ ρεΐν, Κα< ΐ3 
ούροΰσι 3ε ττολλαιπί, όταν ^ σκυζωσι^ κα\ ιτροζ αύτα9 ™ τταΐ" 
ζουσιν. Τα μεν ουν ττερι ^τους Ίτητουί τούτον έχει τον 
τρότΓον, οι 3ε βόες ® ταυρωσιν' ούτω ίβ σψό3ρα κατακώχιμαι 
τφ τταθει γνονται^ ώστε μη 8ύνασθαι αύτων κρατεΐν μη$ε 
Ρ Χαμβάνεσθαι τους βουκόΧους. ΑηΧαι ^ εισΐ και α/ Ίτητοι 1$ 
καΐ ^ αι βόες^ όταν όρ'γωσι νρος την οχβ/αι/, κάϊ τζ εττάρσει 
των αίίοΐων^ και τφ ττυκνα ούρεΐν αι βόες ωσττερ ^ αι ίτητοι. 
*Έτι • 5* α? γε βόες έττί τους ταύρους αναβαΐνουσι^ κα\ τταρα^ 
κοΧουθοΰσιν αεί^ κα\ ^ τταρεστασιν. Τίρότερα 3ε τα νεώτερα ΐ4 
όρ^ ττρος την όχείαν και εν ^ τοις ίττιτοις κα\ εν ^ τοις βου^ 
σίν' και όταν ευημερίαι γνωνται και τα σώματα ευ εγωσι^ 
μαΚΧον όρ'γωσιν• Αι μεν ουν Ίτητοι όταν αττοκείρωνται^ 

^ βίση^ρ Α*.0*. * των ύών] ηνων Ρ, υων Ό*. Τ ονδίν Ρ. • πό- 
θον Ο* * θάλασσα» Α» ^ οΐ Ρ.Ο» Ο». « σνγκάπτουσί Ρ. <1 ίλλον 
οίη. Α».€». β €κρ€Ϊ Ρ.ϋ». ί κα\ κάΚονσι] κάΚονσι δί Ρ. 8Γ τιν«5 
τούτο Α*.0*. ** ον τούτο ατΙ τοις πολλοίς Α*.0*. * λαμβώ^α^ Α*. Ο*. 
1^ ρ€ΐ Ρ.ϋ*. 1 σκυζωσί ρΙβΗςαβ. ™ παίζοΜη, Ρ.Α».0».Ο». » τους] 
τάς ϋ». ο τανριωσιν Α».0». Ρ \αμβάρ€ΐ» Α».€». <1 οί β. Α\ 

*■ αΐ ίπίΓοι] καϊ ίπποί Ρ. β δ* οίη. Α*.0*. * παριστασι Ρ. ^ τμ υΙΐΌ- 
1)ίςαβ Ι>^. 

Ρ4 21 6 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ. Ηιβτ. Αμ. άτΓΟτταύονται τηζ ορμηζ μάλλον και γνονται ^κατηψβί 

ΐΒραι, Οι 5* αρρ€Ρ€ς Ίτητοι ίια'γινώσκουσι τάί Θη\€ία9 τα9 
σύννομους τάις όσμαΐς, καν όλΐ'γας ήμεραζ ^αμα ^γίνωντοΛ 
Ίτρο τηζ 6'χ€ΐαί* ^ καν αναμιχθωσιν *άλλι}λθίί, β^βλαι/νονσι 
$άκνοντ€^9 και νέμονται χωρίς^ €καστοι τάί εαυτών €χοιπ"€9. 

ιβΑιίόασι 5* €κάστφ ^ττερί τριάκοντα η μικρφ ττλβίοι^. "Οται^ 
ίέ ΊτροσΙρ ^τΐ9 αρρην, σν<Γτρ€>\τας €19 ^ τούτο κάϊ ττερι^ραμων 
κύκΧφ, ττροσεΧθων μά'χ€ται' καν τΐζ κινηται^ ίακνει και «ω- 
\ύ€ΐ• *Ό α ταύρος, όταν ωρα της όχείας ^, τοτβ γνεται 
σύννομος και μάχεται τοις αλΧοις, τον ίέ ^ ττροτερον χρόνον 
μ€τ αΧΧήΧων ^ είσιν, ο καΧεΐται ^ ατιμα'γεΧεϊν ττοΧλίΐκις 

ι; 'γαρ οΊ β^γ' ίν τ^^ϊίττείρφ ού φαίνονται τριών μηνών• ΟΧως 

. ^ §€ ^τά ^α'γρια ^ττάντα η τα ττΧεϊστα ού ^σνννεμονται 
^τοΐς θηΧεσι ττρο της ώρας του όχεύειν, αλλ* ίκκρίνονται^ 
όταν €ίς ηΧικΙαν ίΧθωσι, και χωρϊς βόσκονται τα άρρενα των 
υηΑειων. Λαέ α* υ€9 ο όταν εχωσι ττρος την οχ&αν " ορμη^ 
τικως, ο καΧεΐται 1? καττράν, ωθούνται και ττρος τους ανθρώ^ 

ι8 τΓους. Τίερι ίέ τας κύνας το τοιούτον τταθος καΧεΐται σκυ^ 
ζΐαν. ^^Έέτταρσις μεν ουν τοις θηΧεσιν ^εγγίνεται των αί- 
ίοιων, όταν ττρος την όχείαν ^ όρ'γωο'ΐ, * και ύ'γρασία ττερϊ 
τον τοτΓον' αι 5' ΐιτιτοι και αττορραινουσι Χευκην ύ'γρότητα 

ι^ττερι τον καιρόν τούτον. Κ.αθάρσεις §ε ^γίνονται ^ μεν ιτατα- 
μηνίων, ού μην ^ οσαι ^ γβ ταις ^γυναιζίν ούθενΐ των αλλωι^ 
ζφων. Ύοΐς μεν ουν ττροβάτοις κα\ αϊζιν, εττειίαν ^ωρα ^ 
όχευεσθαι, ειτισημαΐνει ττρο του οχεύεσθαι' και έττει^ν οχβι/- 
θωσι, ^γνεται τα σημεία, είτα ^ιαΧεΙττει, ' μέχρι οι! αν ^μεΧ" 

2οΧωσι τικτειν. Ύοτε 3' εττισημαινει, και ούτω 'γινώσκονσιν 

^ κατωφ€ρ€στ€ροί Ο*. χ αμεϊ] αΚΚαχάθ^ν αμα Ρ, άλλαχόθι &μα Ό\ 

7 καρ^ κα\ Α». 0».ϋ» « αλλήλα4£ Ο*, τάί 5λλα5 Ό». » π€ρ\ Οίη. Ρ. 
^ τΐ£ Οΐίί. Ρ. β αυτ6 Α*. ^ πρότ§ρον μίν χρόνον Ρ. β €ΐσΙν ΟΠΙ. Ρ. 
ί άτιμαγ€\€ΐν ΌΚ 8Γ γ ] Τ€ Ρ. 1» ^6] Τ€ Ρ.Α».€». ^ τάγ€ Ρ. Ι' αγρι- 
ώτ€ρα Α\€\ 1 πάντων Α*. ™ συννίμιται Α*.0*. "* ταίί Ρ.1)*. 
ο όρμητίκώς β,ηΐβ πρ6ς ϋ», ρο8ΐ κάΚίΤται Ρ. Ρ κάπρια» Α*.€*.Ό». 

^ γίγν€ται Ο», γίγνονται Α*. ^^ όρμωσί Ρ.Ο*.ϋ». » κάϊ Οίη. Α*.€». 

* μ^ν ΟΠΙ. Ρ. ν ζ^α Α».0» ν τ€ Α\ ^β ωρα Ο*. Υ γίνονται 
Ρ.ϋ». « μίχρις Α» Ο». ϋ». » θ^λωσι Α». VI. ι8• ΙΓΓ0ΡΙί2Ν Ζ. 217 

στι ^ εττίτοκοι οι τΓ0ΐμ€ν€9. ^Έτταίαν $€ Τ€κνι^ καθαρσίζ γι- 
ν€ταί τΓολλι;, το β€ν ττρωτον ου σψό3ρα αιματώίης^ υ<ΓΤ€ρον 
μίντοι σφόίρα• Βοί ίβ και ονφ κα\ ίτητφ ττλβ/ω μ€ν του^ 
των 3ια το *^μβγ€θο9, ελάττω ^ίβ κατά λόγοι/ ^ττόΧΧψ. 
γ1 μεν ουν ρους όταν ορ'γ<ΐί ττρος την ^ο'χειαν η υηλεια^^ι 
8 καθαίρεται καθαρσιν βρα^(€Ϊαν όσον ημικοτυΚιον η μικρφ 
^ΊτΧίον* ^καιρός 5ε γνεται τη9 όχείας μάλιστα τΓ€ρ\ την 
καθαρσιν. 'ΊτΓΤΤοί 5β των τετραττο^ων άτταντων εντοκωτατον 
κα\ ΧοχΙων καθαρωτατον^ και ίλαχίστην ττροΐεται αίματος 
^ ρύσιν^ ως κατά το του σώματος ^ μ€'γ€θος. Μάλιστα 5βί3 
κα\ ταΐς βουσΐ και ταϊς Ίτητοις τα καταμήνια ^ €ΤΓΐσημαΙν€ΐ 
" ίιάΚ&ΊΓοντα ° ίΐμηνον και Ρ Τ€τράμηνον κα\ ίζάμηνον' αλλ* 
ου 4 ρφίιον 'γνωναι μη ΤΓαρ€ΊΓθμίνω μη$€ συνηθει σψόίρα, 3ιο 
€νιοι ουκ οίονται γνεσθαι αυτοΐς. Ύοΐς ί* όρεΰσι τοις θή~ 
Χεσιν ουθίν ^γίνεται καταμηνιον^ άλλα το ουρον τταγυτερον 
το της θηΧεΙας. *Όλωί μεν ουν το της κύστεως ττερίττωμα 23 
τοΓί τετρατΓοσι τταγυτερον ^ ^ το των ανθρώττων^ * το ίέ των 
ττροβατων κάϊ ^των αΐ'γων των θηΧειων τταχυτερον ^ ετι η το 
των αρρένων* όνου 8ε Χετττότερον το των θηΧειων^ βοος ^ίε 
ίριμύτερον το της θηΧείας. Μετά δε τους τόκους άτταντων 24 
των τετραττό^ων Ίταχυτερον το ουρον «γ/μεταί, και μαΧΧον 
των εΧαττω ττροϊεμενων καθαρσιν. Το δέ »γαλα «γ/μεται, 
όταν ό•χευεσθαι αρ'χωνται^ ττυοειίες' γρησιμον 8ε "γίνεται, 
ειτειίαν τεκωσιν ύστερον• ϊίύοντα 8ε * και ττρόβατα κα\ 25 
αιγβί ^ τΓΐότερα γίνονται και εσθίουσι μαΚΧον* κα\ βόες 8ε 
ωσαύτως κα\ τ5λλα *τά τετ ρατΓθ8α τταντα, ^Ορμητικώ" 
τατα μεν * οί/ι/ ως επί το ^ ττάν είττεΐν ττρος την όχειαν την 

^ «ν/τοκά ίίσιν οΐ ϋ». β μτγίθος γ'ιρτται ΤΚαττον Ρ.ϋ». ^ θ^ Ρ.Α*. 
, © ΐΓολλ^. ή] ποΧλων Α*.€*. ^ όχιίαρ] γηρ Ρ. Κ καθαίρψταί] κα\ καθαί- 
ρ€ται καΐ Ρ. ^ ΐΓλ€Ϊοΐ' ϋ*, ττλί/ω Ρ. * γίνεται δί ΚΜρ6ς Ο*. ^^ ρύσίρ] 
^ιν Ρ. 1 μ€γ€Θος οιη. Ρ. ίη Ιαοτίηο. ™ σημαα^ί "Ώ^ σνμβαίρίΐ Ρ. 
"^ Ιαιάλίττόντα Ρ.ϋ*. ο δ€ μόνον Ρ. Ρ τρίμηνον ϋ*. <1 μ^διον"] Βννατ6ν 
Ρ.ϋ». "^ το οιη. Ρ. β τό θ€ των] των δ€ Α». * των ΕηΙβ αίγ. Οίη. 
Ρ.Α».0» ▼ ?Γΐ ΟΠΟ. Α».0».1>. ^ δ€ κα\ «ρ. ϋ» Χ καί ττρ.] τλ ηρ. 
Ρ.ϋ* Τ πίάΓ€ρΜ Ρ. « τα οιη. Ρ.Ο».Ι>. » οίν'] αδν ^στίν Ό», 

0Π1. Α». ^ παν] ιτολύ Ρ.Ό\ 2ΐ8 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ίαρινην ωραν ^βστίν' ον μην ^τά ττάντα •γ€ ττοι^ϊται, τον 
αυτόν καιρόν τη^ όχείας^ άλλα ττρος την ίκτροψην των τ€- 

26κνων €ν τοΪ9 καθηκονσι καιροΐζ. Α/ μβν ουν ^ημ€ροι υβί κυ~ 
ουσι τετταραζ μηναζ, ^τίκτουσι ίέ τα -τηλείστα είκοσιν' ττΧην 
αν 9Γθλλά τέκωσιν^ ου δύνανται ίκτρίφειν τταντα. Υηρα•" 
σκουσαι ίέ τίκτουσι μ€ν ομοίως^ ό'χεύονται ίέ βραίύτ€ρον' 
κυΐσκονται ^8* €κ μιας όχείας, άλλα ιτολλίίκέί ^εττιβιβάσκουσι 
3ια το ίκβάΧΧαν μ6τα την ό'χείαν την κάΚουμενην υττό τίνων 

2ηκατΓρίαν. Ύοΰτο μίν ουν συμβαίνει ττασαις^ ενιαι 5* αμα 
τούτω και το σττερμα ττροιενται• Γ^μ ' όβ τΐβ κνησει ο αν 
^βΧαψθ^ των τέκνων και τψ με^θει ττηρωθ^^ καΧεΐται μετά" 
'χοιρον' τούτο ίβ γνεται οττον αν ^τύχΐ[ΐ τη9 υστέρας. ^Οταν 

«8 ίέ 'γεννησ-^ι, τφ ττρώτω τον ττρωτον ιταρεγει ^μαστόν• ^ θι;- 
ωσαν 8* ου 3εΐ ^ ευθύς ^βιβάζειν, ττριν ^αν μη τα βϊτα 'ιτατα- 
βάΧ^ΐ' ει ίε μη^ ^άναθι/^ ιταΧιν* ^άν Ιί* όρ'γωσαν βιβαστι^ 
μία όχεια^ ωσττερ είρηται^ αρκεί. Συμφέρει §* ό'χενοντι μεν 
τω καττρφ τταρεγειν κριθας, τετοκυίφ 8ε τζ υί κριθάς εψθας. 
ισι όε των υων αι μεν ευυυς καΚΑΐ'χοιροι μονον^ αι ο ετταυ^ 
ζανόμεναι τά τέκνα κίΐι τας ίεΧψαχας γρηστας 'γεννωσιν. 
Φαα-ι 8ε τίνες, εαν τον έτερον οψθαΧμον ^ εκκοΊΤ^ η υς, αττΟ" 
θνησκειν 8ια τα'χεων ως εττί το ΊτοΧύ. Ζωσι 8* α/ ττΧεΐίΓται 
μεν τΓερ\ ετη ΤΓεντεκαι8εκα, ενιαι 8ε κα\ των εϊκοσιν όΧΐ'γον 
αίΓοΧείττουσιν. 
1 9 Τά 5ε ττρόβατα ^ κυΐσκεται μεν εν τρισίν § ^τέτταροτιν 
όχείαις, ^αν 8* ΰ8ωρ ετΓΐ'γενηται μετά την όχείαν, ανακυΐσκει' 
ομοίως όε και ^αι αιγερ. Ιικτουσι *θ€ τα μεν τΓΧειστα οι/ο, 
ενίοτε όε ° και τρία ^ η τξτταρα. ]\υει όε ττεντε μήνας και β €στίν οιη. Ο*. ^ τά οιη. Α*.0*. « ^μ^ρ^ Α*. Ο*. ' τίκη>υσι] 
κυουσι ρΓ. Α*. ^ ίί V ουκ 9κ Ρ.Β*. 61 ΟΟΓΓ. Α*. ^ €πφαΚΚουσι Ρ, ήτι- 
βόσκουσι Α\ * δ* νΐΓΐκνησ€ί Ρ. ^^ β^αβ^ Α*. ^ γ^νηται Α*. Ο*. 

» μασθόν Ρ. » όργωσαν ΟΟΓΓ. Ο». <> ίνθίως Ρ. Ρ λα/ιβώνιν Α*.€*. 
α &/ οιη. Α» Ο». Γ καταβαλλυ Ρ.ϋ» κατάΚάβυ Α» Ο» » ώ^αθυμ^ 

Ρ. Α*. Ο*. * ίά» Ο*. ▼ €κκο7Γη ίί άποθνησκ€ΐ Α*.0*^. "'^' κυΐσκσυσι ϋ*. 
Χ τίτρασιν Α». Τ €άν Ο». « αί Οίη. Ρ. Α». Ο». » θ€] μίν Ο* ^ καΙ 
ΟΠ). Ο». <5 4] ή8η δ€ κα\ Ρ.Ό* VI. ι8, 19• ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ζ. 219 

ττρόβατον και αίζ' 3ιο ^ ίν ενίοις τόττοις^ όσοι ά\€€ΐνοΙ €Ϊσι 
και €ν οΐς ευημβροΰσι και τροψην αφθονον εχουσι^ ίί? τικτου^ 
σιν. Ζ^ ^ ί* αί^ μίν ττερϊ €τη όκτώ^ ττροβατον ίβ ^βιτα, τα ι 
& 'ττλβίστα ελαττω, ττΚην οι η^γβμόνες των ττροβατων' όίτοι 
ίέ και 7Γ€ντ€κα18€κα. "Έμ ίκαστίβ ^31 ττοιμν^ κατασ-κευά" 
ζουσιν η'γεμόνα των αρρβνων, δί όταν ονόματι κΧηθ^ ιητο 
τον ΊΓΟίμένοζ ΤΓροη'γ€Ϊται* ανν€θΡ^ονσι ^ ίβ τοΰτο ϋράν €Κ 
νέων. Τα ίέ τΓ€ρ\ την ΑΙΘιοττΊαν ττρόβατα ζ^ και 8ώ8€καΖ 
και ^τριακαιοεκα €τη, και αιγεί οβ '^και ό€κα και βνοεκα. 
*Οχ€ύ€ΐ ίέ και οχβι/βται, ίως αν ^^> ^^^^ ττροβατον και αΐζ. 
Αιίυμοτοκονσι ίέ κάϊ ττρόβατα και αιγβί 3ια τβ ευβοσιαν^ 
και €αν 6 κριός η ^6 ^τρά'γος ^ ίιίυμοτόκος η ή μητηρ• 
θηΧν^όνα α^ ^τα 3' αρρ€νο'γόνα γνεται 3ιά τ€ τα υ3ατα4 
(βστι γαρ τα μβν θηΧιτ/όνα τα 5ε αρρ^νο'^όνά) ^ κα\ ίια 
Ρτα9 όχείας ωσαύτως^ και ^ βορ€ΐοις μβν ό•χ€νομ€να αρρενο^ 
τοκ€ΐ μάΧΧ,ον^ νοτιοις & θηΚντοκ€Ϊ. Μετα/βαλλβέ ίβ κα\ τα 
θηΚντοκουντα κα\ άρρ€νοτοκ€Ϊ' ίβί 3' οράν ό'χενόμενα ττρος 
βορέαν. Τα 5' €ΐωθότβ ^ττρωι οχβιίβσθαέ, ^ίαν ^οψέ ^οχ^}7 5 
Τέί, οι/χ υττομίνουσι τους κριούς. Αενκα ίβ τα '^ εκ'γονα γ/- 
ι/6ταέ /^αέ μέλανα^ εαν υττο τ^ του κρι<ή! 'γλώττνι Χενκαι ψΧε" 
βες (ίσιν ^η μεΧαιναι^ Χευκα μεν εαν Χευκαι^ ^ μεΧανα ^ εαν 
μεΧαιναι' εαν 8* ^ αμψότεραι^ ^αμψότερα' ττνρρα ί* ^ εαν 
ττνρραί. Τα ίβ το άΧνκον ΰ3ωρ ττίνοντα ττρότερον όχεύεται' 6 
οει ο αλίζβέμ ττριν τεκειν και εττειόαν τεκι^^ και έαρος αυυις. 
Αΐ'γων 8* η'γεμόνα ου καθιστάσιν οι νομείς 8ια το μη μόνιμον 
είναι την ψύσιν αύτων, άλλ' όζεΐαν και ευκίνητον. Ύων 8ε 7 
ττροβατων εαν μεν τα ττρεσβύτερα ορμ^ ττρος την όχείαν 
κατά την τετα'γμενην ^ ωραν^ ψασίν ^οι ττοιμενες σημεϊον 

Λ ^ οίη. Ο». β δ€ καΙ αίί Α*. ί ΐΓλ€ΐστ» Α». «^^γάρΤ. 

•» δ€ ρθ8ΐ σννίθ, οίη. Α*.0*. * τρισκαί^€κα Ρ.ϋ». ^^ κα\ δίκα οίη. Ρ. 
1 6 ροβΐ ή οίη. Ρ.Α».0». "» τρε^ς] ταύρος Α».0». » τά δ*] «ιΐ Ρ.Ο». 
ο κάί οω. Ρ. Ρ τά οχίΐα Α».€». ς βορρίίοα Ο». ' ^ρ»η ^ ^^^ Α». 

β €άν] δίΓ €άν €*. * 6^ οίη. Α».0» ν 3χ«;^ Ρ. ^ ^ονα Ρ.Α» Ο». 

' η] ηιΐ Ρ. γ €ίΙ[ν ^€ μ£Κ<Μηη μίλαι^ Α^.Ο^. ' άμφάηρα ΑΚ ^ ίΐμφω 
Αλ.Ο* ^ &ν €*.!)». € φασατ ωραι^ Ρ.Α».0». ^ οΙ ίΓθΐ^'»€ί οίη. Ρ. ααο ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩ1Α Ηιβτ. Αν. 

ευετηρίας €ΐναι τοΪ9 ττροβατοΐζ^ ίαν ίβ τα νεώτε^οα, ^ κακσ^ 
θην€Ϊν τα ττροβατα. 
2 Ο Ύων 5β κυνων ίστι μ€ν 'γβνη ττλβ/ω, όγεύα δέ ^ κύων η Λα- 
κωνικη ^ μεν οκτάμηνοι ^ και * οχβιίβται• ιταί το σκάλος ί* 
αίροντβς ^ ούροΰσιν τηίη €νιοι τΓ€ρ\ τον χρόνον τοντον• Κνί- 
σ/Γ€ται ίέ κνων €Κ μιας όχείας' 8η\ον <Ϊ€ τοντο γίνεται /χά- 
λίστα ^ €1/ τοέί ιτλετητονσέ τάί όχείας* ατταζ 'γαρ €ΤΓΐβαντ€γ 

2 ττΚηροΰσιν• Κ(;6< 5* ^ /χβΐ' Αακωνικη €Κτον μέρος του βνιαν^ 
του (τούτο ο εστίν ^ημεραι εζηκοντα)^ καν αρα μιψ η όυσ-ιν 
1ΐ ^τρισ\ ^ττΧεΙονας ημέρας κα\ ίΚάττους μι^, ΎυφΧα ίέ 
γίνεται αύτ^ τα σ-κυΧάκια^ Ρ όταν τεκη^ ^ίεκα ^ ημέρας. 
Ύεκοΰσα 3ε ττάΧιν όχευεται ^εκτω μηνΐ, και ου ττροτερον. 

Ζ^^Έ^νιαι ίΐε κνουσι *τών κυνων ^ το ττεμιττον μέρος του ενί" 
αυτού (τοΰτο 5* εστϊν ημεραι εβίομηκοντα και 5ιλ)), τυψΧα 
8ε γνεται τα σκυΧάκια τούτων των κυνων ημέρας ^ ίεκα^ 
τέτταρας. *'Ένιαι ίε κνουσι μεν τέταρτον μέρος του ενιαυ^ 
του {τούτο 5* εστ\ τρεις μήνες οΧοι)^ τυψΧα * ίβ τα σκυΧά" 

4κια τούτων γνεται ετττακίχΐίε^ ημεραις. Αοκεΐ 8ε σκυζαν 
τον ίσον γβόνον ^κύων. Τα δβ καταμήνια ταϊς κυσ\ν *€ΤΓτά 
ημεραις ^γίνεται' συμβαίνει 8* αμα και ετταρσις αι3οΙου. Έν 
ίέ τφ χρόνψ τούτω ου ^ττροσίενται όχειαν^ άλλ' ^ εν ταΐς 
μετά ^ ταύτας ^ ετττα ημεραις* τας 'γαρ ττάσας ίοκεΐ * σκυζάν 
ημέρας τετταρας και 8εκα ως εττι το ιτοΧύ^ ου μην αλλά τισι 

ζ και ττερι εκκίΐΐίε^ ημέρας ^γε^ενηται τοΰτο το ττάθος. ^Η 
3' εν τοις τοκοις κάθαρσις γνεται αμα τοις σκυΧακΙοις τικτο^ 
μενοις, εστί ^ αυτή ταχεία ιταί ψΧειγματώίης* και το ^χλ^- β κακοηθυρ€αβ Ο. ^ «ύων] νλ^ίον Α».0». β μίρ Οίη. Α».0». ^^ καύΐ] 
καΐ ή θηλ€ΐα δί ωσαύτως Α*. Ο*. ' 6χ€νοντ€ς Ρ. ^ ούρωσιν Ρ. ^ ερ] 
δή Α*.0*. ™ ημ€ραί Ο*. "* τρισΐ οτη, Α*. ο ίΓλ€ίοσιΐ' ημίροίς ή 

€λά7τω Α*.0*. Ρ δτον δ€ τίκη Ρ. <1 ημάραα Α*. *■ όιττβ^ μησί Ρ. 

■ ίνιοι Ρ. * των κυνων ΟΠΙ. Α*. ▼ τ6 οτη. Ρ.Α*.0*. "'^' Ιί€κατ•σσαρα£ 
ηοηηυΐΐί. ' θ€ γίνεται τούτων τα σκυΚώαα Ό^, καΐ τούτοις γίνεται τά 
σκυλάκια Ρ. Ύ κνων 6σον κυει, τα Τ.Ό^, ' ίπτά ημέρας Ρ, ημεραις 

επτά ϋ». » προΐεται Α».€*. ^ εν ΟΠΙ. Ρ. « ταντα Α».€». ^^ έιττά 
ημερ<ας] εν επτά Μραις Ρ. • κυναρ Α*.€*, κυνων Ρ. ^ πλήθος &Γαρ 

τίκωσιν Ρ.Ο*. VI. 19, 2ο. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. ααι 

θθ9 3*, Όταν έκτίκωσιν^ αττκτχναΐνεται ^ίΧαττον η κατά το 
σώμα. Το ίέ 'γαΧα α/ κν§^€ς ϊσχουσι ττρο τ<η) Τ€Κ€Ϊν ως εττί 
ΤΟ τΓολυ ημ€ρα9 ττβντβ ου μην αλλ €νιαΐζ '^και ετττα *γέ- 
ι^6ταέ ττρότερον και τ€τταρ(ην• Χρήσιμον 8* ευθύζ ^ βστι το 6 
«γάλα, όταν Τ€κωσιν, Ή ίέ Ααχωνικη μετά την όχείαν 
τριάκονθ* ^ημ^ραις ^ν(ΓΤ€ρον, Το μεν ουν Ίτρωτον ιταγύ 
60ΤΙ, 'χρονι^όμενον ίβ ^γίνεται Χετττότερον, Αιαφερα 5β 
τταχύτητι το κνναον ^των αΧΧων ζωών μετά το υειον και 
8ασνΊΓ08αον. ΤΙνεται ίβ σημεΐον κα\ όταν ηΧικΙαν ί'χωσι 7 
του όχεύεσθαι' ωσττερ ^αρ τοις ανθρωττοις^ εττί τα/ί ® θηΧαϊς 
των Ρ μαστών εττί'γίνεται ανο18ησΙς τις κάϊ γόνίρον ίσχουσιν' 
ου μην αΧΧ ερ'γον μη συνηθει οντι ταΰτα καταμαθεΐν' ου 
'γαρ ^εχει μέγεθος ούθεν το σημεΐον. Τί μεν ουν θηΧεΙφ 
τοΰτο συμβαίνει^ ^τφ 5* αρρενι ούθεν τούτων. Το ίβ σκεΧοςπ 
αφοντες ούροΰσιν οι άρρενες ως μεν εττϊ • το ττοΧυ όταν β^ά- 
μηνοι άσιν' * ττοιοΰσι 8ε τίνες ^ τοΰτο κα\ ύστερον^ ηίη οιττα- 
μηνοι οντες^ καΐ ττρότερον ^ η εξάμηνοι* ως 'γαρ άττΧως ειττειν^ 
όταν ^ισχύειν αρζωνται^ αύτο ττοιοΰσιν, Αι 3ε θηΧειαι ττάσαι 
καθεΧρμεναι ούροΰσιν* η8η 3ε τίνες και τούτων αρασαι το 
σκεΧος ούρησαν. ΎΙκτει ^ $ε κύων σκυΧακια ' τα ΊτΧεϊστα 9 
ίώίεκα^ ως 3* εττΙ το ΊτοΧυ ττεντε η εζ' η3η 3ε και εν ετεκε 
τις' α/ ίβ Αακωνικάι ως εττΙ το ττοΧυ ^όκτώ. '^Ο'χεύονται 
3* αι ΘηΧειαι και ό'χεύουσιν οι άρρενες εως αν ζωσιν. *'Ι3ιον 
ί* εττΙ των Κακωνικων συμβαίνει Ίταθος' Ίτονησαντες «γάρ 
μόίΧΧον 3ύνανται όχεύειν η ^ αρ'γοΰντες. Ζ^ ^ 3* η μεν Αα- ίο 
κωνική κύων 6 μεν αρρην ^ιτερι ετη ^ιτα, ή 3ε θηΧεια ττερι 
ετη 3ω3εκα9 των 3* αΧΧων κυνων α/ ^ μεν ττΧεΐσται ττερι ετη 

Κ Ιλαττον ή] «11 ΤΚαττον Ρ.Ό*. ^ κάί ίν ίπτά Ρ. * γίνεται καί 

πράτ€ρον κάί τίσσαρσι Α*. Ο*. ^ €στι οίη. Ρ. * ημέρας Ο*. ™ νστίρον 
ΕΠίβ μ€τά την Α».0*. » τώιτ] ίτρόί τό (τά Ρ.) των Ρ.Ο*. ο ΒηΧίΐΜς 
Α».0». Ρ ιυασθων Ρ.ϋ*. ς ϊσχ€ΐ Ρ.ϋ*. ι^ τό δ' &ρρ€ν Α» €». » τΑ 
Οίη. Α*. * τΓΟέονσ* — (ζάμηνοι ΟΙΒ. Ρ. ^ τοντο καϊ νστ€ρον^ καί €Τ€ροι 
τοντο Ρ.θΛ. ^ 4] οΐ Α».0». Χ Ισχυ€ίν'] όχ€ν€ίν Ρ.ϋ». 7 δ«] «€ 
και Ό^, ζ δώ^κα τα νλίΐστα Ρ.Ο^. & οιπ-ώ] καί οκτώ Ρ, οκτώ καϊ 

Α*.0*. ^ 6ργούντ€ς ΟΟΓΓ. Α*. ^ δί των λακωνικών κυνων Ρ.ϋ*. ^ π^ρΐ 
οιη. Ρ.ϋ». β /χ€ν οίη. Ρ.ΟΜ)*. 222 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΏΙΑ Ηιβτ. Αν. 

^ Τ€τταρακα13€κα ^1^ τΓ€ντ€κα13€κα9 €νιαί 5ε κα\ είκοσιν' 3ιο 
κάϊ ^Ομηρον ^ οίοντΜ τιν€9 όρθως ττοιησαι τω €ΐκοσΎψ ετβι 

1 1 αίΓοθανόντα τον κύνα του "Όδυσσβωί. Έ'ττί μίν ουν των 
Α^ακωνικων 3ια το ττονβΐν του9 αρρενας μάΧΚον μακροβιώ^ 
Τ€ραι αι θηλααι των αρρβνων' €ίγ\ ίβ των αλλωΐ' Χίαν μ€ν 
ουκ ίττΙ^ηΧον^ μακροβιώτ€ροί 5' όμως οι αρρ€ν€9 των θηλαων 
€ΐσΊν, "ΌίοκΓαί ίβ κύων ου βαΧΧα ττΧην τους καΧουμίνους 
^κυνόίοντας' τούτους ^ όταν ^(?σί τετράμηνοι, ομοίως αί τ€ 

12 θήΧειαι και οι άρρενες. Δια δέ το τούτους μόνους βάΧΧειν 
αμφισβητοΰσι τινες' οι μεν 'γαρ ίια ^ το 3ύο μόνους βάΧλειν 
οΧως ου ψασι {'χαΧεττον «γαρ εττιτυχεΐν τούτοις^, οι ί* όταν 
ί^ωσι τούτους, οΧως οίονται βαΧλειν καΐ τους άλλοις. Ύας 
8* ηΧικΙας εκ των οδόντων σκοττουσιν' οι μεν ^αρ νέοι Χευκούς 
και ό^εΐς εχουσιν, οι ίε ττρεσβύτεροι μεΧανας κάϊ άμβΧεϊς. 

2 1 Ήους 3ε ττΧηροΐ μεν 6 αρρην εκ μιας όχείας, βαίνει 3ε 
^σψο$ρως ώστε ^ συ^καμιττεσθαι ^την βοΰν' εαν 3' άμαρτη 
της ορμής, ^ είκοσιν ημέρας ^ιαΧεΙττουσα ττροσΊεται τταΧιν η 
θήΧεια την όχείαν. Οι μεν ουν ττρεσβύτεροι των ταύρων 
ού3* αναβαινουσι ττΧεονακις εττΐ την αύτην της αύτης ημέρας, 
εαν μη αρα ^ οιαΚιττοντε^ οι όε νεώτεροι και την αυτήν ρια^ 
ζονται ττΧεονάκις και εττΐ 'ττοΧΧας αναβαινουσι ίια την ακμην. 
2^Ήίκιστα ^ ίε Χα'γνον *των αρρένων εστ\ βους. "Όχβνβέ 5' 
ό νικών των ταύρων* όταν 3' εζα8υνατησ»ι 3ια την Χα'γνεΙαν, 
ετΓίτΙθεται 6 ηττώμενός, καΐ κρατεί ττοΧΧακις. "^Οχεύει $ε 
τα άρρενα και ό'χεύεται τα θηΧεα ενιαύσια οντά ττρωτον, 
ώστε ^ και 'γενναν ου ^ μην α\\α το «γ ως εττι το ττολυ 
ενιαύσιοι κάϊ οκτάμηνοι, το 3ε μάΧισθ' ομοΧο'γούμενον ^Λβ- 
3τεΐς. Κυει ί* εννέα μήνας, ίεκάτφ 3ε τίκτει* ενιοι 8ε 3ιισγυ^ ^ τίσσαρ€σκαΆ€κα Ό*. 8Γ ή π€ντ€Κϋά^κα οίη. Α*^.0*. ^ τα^ς οΐονται 
Ρ.ϋ». * κυνά^οντας Ρ. ^ ίΐσΐ Α». 1 τό] τ€ Ο*. ™ σφόδρα Α\ 
η σνγκαπτ€σθαί Ρ.Α».0*. ^ τ6ν βονν' €€α^ διαμάρττι Α*.0*^. Ρ είκοσι 
δ* 4/*€ραΓ Α».€» <1 δ4αλ€ίΐΓοντ€£ Α».€». ' θ€ \αί»6ν των ρΓ. Ρ, δ* 

ίΚαυνόντων ΟΟΓΓ. * των αρρένων ΛηΙβ Χότγνον Α*.0*. * καί ρο8ΐ 

ώστ€ Οίη. Α». ▼ μην δ' αλλά Α».€». ^ δί^τ€α Α», δι^η^ί €», 

δί€τίς Ρ. VI. 20, 21. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 223 

ριζονται 3€κα μήνας κύαν ^ ημ€ρο\€^3όν. Υ^Ο τι 3* αν 
ίμττροσθεν ίζεν^χθη των είρημένων "χρόνων^ * €κβ6\ίμόν βστι 
■ κα\ ^ ου θβλει ζην' ^ μα\(ΐκαι 'γαρ και ατεΧεΐς γνονται αί 
^οττΧαΙ. Ύ1κτ€ΐ ί* 61/ τα ιτλεΐίττα^ όΚΐ'γαχις ίέ 8ύο' και τΙκτ€ΐ 
και *οχ«/€ΐ €(ύς αν 'ζι;. Δωσι ο ωί εττι το ττολι; ττβ^έ '7Γ€ιπ"6-4 
καΙί€κα €τη ^ αι θηΧειαι' κα\ οι αρρ€ν€ς 3', ** €αν €κτμηθωσιν• 
* ΣΛνιοι 0€ ζ»σέ ιται €ΐκοσιν ετη '^και ετι ττλβιω, €αν €υψορον 
€^ωσι το σώμα* κα\ 'γαρ των βοών ^τονί τομίας εθίζουσι^ 
και καθιστάσι ^των βοών η'γεμόνας ωσττερ των ττροβατων^ 
κα\ ζωσιΐ' οίτοι ττΧειω γρόνον των αΧΚων ίιά Τ€ το ^ μη 
ΤΓθν€Ϊν και 3ια το νίμεσθαι ακβραιον νομην, ^Αχμαζει ^5 
μαΧιστα ^ΤΓ€ντ€τη9 ων^ 3ιο κα\ ^ Ομηρο ν ψασι ττεττοιηκεναι 
τιν€9 ορθώς Ύοιήσαντα 

&ρσ€να νίΡταίτηρον 

κα\ το 

βο6ς Ρ ίΡΡίώροίΟ* 

ίύνασθαι γαρ ταύτόν. Ύους 3* 63οντας βάλλει β^^ ^ ίιβ- 
τη9, και ουκ ^αθρόους "άλλ' ωσιτερ Ίτητος* τας ί' οττΧάς^ 
ΟΊΓΟταν ΊΓοία'γρα^ ουκ αττοβάΧΧει, αΧΧ οιίβι μόνον σψόίρα 
τους Ίτόίας» Το ίβ γάλα, όταν Τ€κη^ γρησιμον γνεται'β 
^εμττροσθεν 5* ουκ βχβέ 'γαΧα, Το ίβ ττρωτον 'γινόμενον 
^αΧα όταν 'τταγ^, ούτω γνεται ^ σκΧηρον ωσττερ Χιθος* 
τούτο 5β σνμβίχινει^ ίαν μη τις ^Α*/^*/ υ8ατι. ^Νεώτβραι 
3* ενιαυσίων ουκ ^ όχευονται, ττΧην εαν τι τερατώδες ' ζ' 
η8η 8ε τίνες κα\ τετράμηνοι ω'χεύθησαν * και ω'χευσαν, ^'Αρ- 7 
χονται 3ε της όχείας ττερϊ τον * θαρ'γηΧιωνα μήνα κα\ τον * ημ€ρο\9γ^ων ϋ», ήμ(ρο\ώών Ρ. Τ 3 τι] ότορ Ρ. « ίμβόλίμον Ό\ 
Α καί ΟϊΏ, Ρ. ^ ού Θ€λ€ΐ] ον {^ ΙΗί κΆν μιιψ6ν προτ€ρη<η^ τ^ τόκγ οϋτ€ 

Θ€λ€ΐ Ρ.ϋ». β μάΚα Ρ.Α*.0».υ» Λ απλοί Α*.0* « άργ€υ€ί Α». 

^ β Ρ. » αί] καΐ Ρ. 1» &^ Ο». 1 ?νιαι ϋ». 1^ κάί Λ-ι οίη. Ο* 1 τοί,ς 
— ήγΈμόνας] ίίσιν ηγ€μόρ€ς Α*.0*. ™ ηγ€μόνα£ των βοών Ό*. "* μή 
&()θίάί( ίη(ρ. ΤβΙυβ. ο π€ντα€τίις Ρ,ΌΚ Ρ €νν€ώτ€ροι ο^υνασθαι Ρ. 
<1 δΐ€π;Γ Α». ^ αθρόως €\ » αλλ" Οίη. Α».0*. * ^μπροσΘ€ν — γίνεται 
Οίη. Ρ. ▼ σκληρ6ν γαρ ώ(ΠΓ€ρ Ρ. ^ Μ^] ^'^ΜΑ*^!^ Α*^.0*. * !»«»- 
τ€/)α Ρ. Υ οχ€ν€ται Ρ. Α*. Ο*. ^ ϋ Βΐ κα\ ώχπ/σανοπί. Ρ.Ο*. » θαρ- 
τάΚίωνα Ρ. 224 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖηίΑ Ηιβτ. Αν. 

^ Σκιρροψοριωνα <ζί ττλβΓσταί* ον μην αλλ* ζνιοί και μ^γρι 
του μετοττώρον ^ κυΐσκονται. *Όται/ δέ ^ ττολλαί κύοΜπ καΙ 
^ Ίτροσ^ίχωνται την όχείαν^ σψό8ρα 8οκ€Ϊ σημ^Ιον είναι και 
^(€ΐμωνος και εττομβρίας. ΑΙ ίέ σννήθειαι ^γίνονται μ€ν ^ταΐ^ 
ρουΰΓΐν ωσττερ ^ταΐζ ιτητοΐζ^ ήττον 0€. 
22 ^^Ιτητος ί* άρχεται όχεύειν 6 μεν αρρην ίιετηζ, και η 
θήΧεια 3ιετη9 οχεύεσθαι' ταΰτα μεντοι ολ/γα εστί, κάϊ τα 
^εκ'γονα τούτων βλάττω και ασθενικωτερα' ώί 3* εττι το 
ΊΓοΧυ άρχονται όχεύειν τριετεΐζ οντεζ, και ^αι Ίνιτοι όχενε" 
σθαι, κα\ ετΓΐίι8όασι ί* άβί ττρος το ^ βεΚτίω τα ^εκ^ονα 

2 γνεσθαι μ€χρι ^ ετών είκοσιν. Ιίυει 5* ενίεκα μήνας, $ω3ε^ 
κατφ ίβ τίκτει. ΤίΧηροΐ ί* ό ΐτητος ουκ εν τετα'γμεναις 
ημεραις, αλλ ενίοτε ^ μεν εν μιήί η όυσιν η τρισιν, ενίοτε 
^^ εν ΊτΧεΙοσιν* θαττον 8ε Ρ ττΧηροΐ εττιβαινων όνος ^ η 
ΊττΊΓος. Ή 3' όχεία ουκ εττίττονος των Στητών» ωσττερ η των 
βοών. ' Αα'γνΙστατον * δέ και των θηΧειων και των αρρε• 

3 νων * μετ ανθροητον ΐτητος εστίν. *' Η ίβ των νεωτέρων 
όχεία γνεται τταρα την ηΧικιαν, όταν ευβοσία και αφθονία 
^ενηται τροφής. ^Έστι μεν ουν ως εχί το ττοΧυ ^ μονοτό- 
κος, τίκτει μεντοι ττοτε και ίύο τα ττΧεΐστα. ΚαΙ ^ ημιό" 

4 νους ί* ^η^η ετεκέ τις 3ύο' & κρίνουσιν εν ^τερασιν. "Όχβιίβί 
μεν ουν Ίτητος και ^ τριακονταμηνος' ώστε ίε και 'γεννάν 
αζίως, όταν ^τταύσηται βαΧΧων. *'ϊί8η ίε τίνες κα\ βάΧ^ 
Χοντες εττΧηρωσαν, ως φασίν, ^ αν μη φύσει ^α'γονοι τυγχα- 

5 νωσιν οντες. *'Έχει μεν ουν ό3όντας ^ τετταρακοντα, βάΧ^ 
Χει 5β τονί μεν ττρώτους ^τετταρας τριακονταμηνος, τους 

^ σκηροφορίωνα Ρ, σκφοφορίωνα Ο^. ^ κυίσκη-αι Α^. ^ ιτολλαι ίηΐρ : 
Οθάίθ68 τΓολλά. * προσ^ίχοντΜ Α*. ' τοις \ΐΧτα\}\ξ\\ΐβ Ρ.ϋ*. 8Γ 6 ίππος 
Λρχ^ΓΜ δ* Ρ. ^ Ιίγγονα Α*, ^ττονα Ρ. * οΐ ϋ*. 1^ β€λτιον Ρ.ϋ». 1 ίγ^ 
γορα Ρ, δ' ίγγοιτα Α».0«. >» των Ρ. ^ μίν ΟϊΩ. Α». <> δ* €ν'] δί Ρ.ϋ». 
Ρ επιβαίνων πΧηροϊ Ο*, αηβαίνα πΧηρων Ρ. <1 ή ίππος'\ ϊππί^ Α*• ' λαγνι- 
αστον Ο*, αλλ* άγνίστατον Ρ,Ό^. * δ€ οίη. ϋ*. * ίττπος μ€Τ Άνθρ^ητοψ 
Ώ^. ν μονάτοκον νβΐ μονοτόκον Ρ.Α*.€*. ^ ήμιόνονς ΐηΐρρ : οοάίοββ 
ήμίονος, * ή^ Οίη. Α*^.€*. Ύ Τ€σσαρσί» Α*. * τρίακονταμηροος, 

0101880 ωστ€, Ρ. * πανηται Α*.0*. ^ <άν Ο*. ^ άπάγοροι τνχωσλν 
Α*.€*. ^ τεσσαρακοστά Ρ.Ό^, μίγάΚονς Ο*. * τίτταμας καί τρ. Ρ. VI. 21, 22. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Ζ. 225 

μ€ν 3ύο άνωθεν ^ τους ίβ 8ύο κάτωθεν' ^ ετταίίαν §€ ^ένψται 
ίνίαυτος, βαΧΧει τον αντον τρόττον τετταρα^^ 8ύο μεν ανω^ 
θεν 3ύο §€ κάτωθεν, κα\ ττάΧιν όταν αΧΚος ενιαυτος 'γενψΓαι^ 
έτερους τετταρας τον αύτον τροττον' τετταρων ί' ετών ττα" 
ρεΚθόντων και β^ μηνών ούκέτι βάΧΚει ον8ενα. *'Ί13η 8ε Τί9 6 
^το Ίτρωτον ευθύς αμα ^ττάντας εζεβαΧε^ και αΧΧος αμα 
τοις τεΧευταιΟίς ατταντας' ^άλλά τα τοιαύτα γνεται ολ/- 
^ακις. ^Ωστε σ-χείον συμβαίνει^ ^ όταν τετταρων ετών ™^ 
και εζ μηνών ^ γρησιμον είναι ττρος την ° 'γέννησ'ΐν μάΧιστα. 
Έ/σέ 5* οι ττρεσβύτεροι των ίτητων 'γονιμώτεροι^ κάϊ οι άρρενες 
των αρρένων κα\ αΙ θήΧειαι των θηΧειων, ^ ΑναβαΙνουσι ίε και 7 
εττΐ τας μητέρας οι Ιτγτγοι κα\ ® εττΐ τας θυ^ατερας' και τότε 
3οκεΐ ^τεΧεον είναι το ιττιτοψόρβιον^οταν ο'χεύωσι ^τά εαυτών 
εκ'γονα. Οι ίε Έ^κύθαι ιτητευουσι ταις κυούσαις Ίτητοις^ όταν 
θάττον στραφώ το εμβρυον, κα) ψασί γνεσθαι αύτας ^ ει" 
τοκωτερας. Τα μεν ούν αΧΧα τετραττοία- " κατακείμενα 8 
τίκτει^ 5έθ και ττΧα'για Ίτροερ-χεται τα έμβρυα τταντων' ^ή 
^ ίττΊΓος η θηΧεια όταν η$η ττΧησΊον ^ της αφέσεως, ^ ορθή 
στασα ιτροΐεται το ^ εκ'γονον, Ζωσι ίβ των Στητών οι * μεν 
ττΧειστοι ττερϊ όκτωκα18εκα ετη και είκοσιν, ^ ενιοι ' ίέ ττεντε" 
κοΛεικοσι και τριάκοντα* εαν 3ε τις ^εττιμεΧως θεραττεύνι, 
^εκτείνει και ττρος τα ττεντηκοντα, Ό 5ε μακρότατος βίος^ 
των ^ττΧε'κΓτων εστϊν ως εττί το ιτοΧυ ^ τριακοντετης' ή 3ε 
ΘηΧεια ως εττΙ το ττοΧυ μεν ττεντε και είκοσιν ετη, η3η 8ε τίνες 
και ^ τετταράκοντα ετη βεβιώκασιν. ^Έλάττω ίε γρόνον 
βιουσιν οι άρρενες των θηΧειων 3ια τας όχείας, και ^ οι ι81α 

^ τούί θ€ Λνο] δυο δ€ Ρ.Ι)*. « €π€ώαρ — κάτωθι Οίη. Ρ. 1» 9ν&υς 
τ6 πρ&τον Ο». ί πάνταί §ξ€β€ΪΧλ€ Ρ, €ξ€βαΚ€ πάντας Α*.€*. ^ αλλ& 
τοιαύτα γίνεται σχ€86ρ όλιγάκις Α*. Ο*. ^ οταρ ^€ τίττάρων Ο*. ο* β 
καϊ] α Α», ή Ο». η -γίν^σιν Ρ.ϋ». ο Μ, οίη. Α».0». Ρ Τ€λί*οι^ Τ>\ 
τ6 τίλίίον ρ. 1 αντων τα Ρ. *" (ντοκαοτίραχ Ρ. * τίκτ€ΐ καταχείμωνα 
Ρ.ϋ*. * ή δ€ ΘηΚαα Χπποί Ρ. ▼ ορθησασα πρ, Ρ. ^ ίίγγονον Ρ.Α*. 
» μων ΟΜ. Ρ. Υ Ζνιοι — είκοσι Οίη. Ρ. * δ€] δ€ «ιι ϋ». » ίηιμελως 
ΟΤΩ. Ρ.ϋ». ^ εκτείνεται Α». « πλείόνων Ο», ΐππων ϋ». ^ τριακον- 
ταετής 0•, τριάκοντα εννέα, ετη Ο*, τριακοντετης — ίτολύ Οίη. Ρ. • τεσ•• 
σαράκοντα Ρ. ^ ξλαττον Α» €». 8Γ οΐ οτα. Ρ.Ο*, ί% Οίη. Α».0». 

νοι.. IV. α 226 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΏΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

10^ τρ€<Ι>όμ€νοι των ίν τοΓί ίτητοψορβιοίζ. Ή μεν ονν θηΧεια 
ττίντ €των τβλοί \αμβάν€ί μήκους και ίψοι/ί, ό 5' αρρην ίζ 
έτων' μετά ίβ ταΰτα ίν αΧλοις ^%ζ ετεσι το ττΧηθος λα/χ- 
βάνα του σώματος^ και €ΤΓΐ318ωσι ^ μέχρι ετών είκοσιν. 

11^ * ΑίΓξΤΓεΚειουται 5β τα θηΧεα των αρρένων εμττροσθεν^ εν 
™ ίέ τ^ 'γαστρι τα άρρενα των " θηΧειων^ καθαιτερ και εττι 
των ανθρώττων' ταύτο 3ε τοΰτο συμβαίνει κα] εττι των αΧΚων 
\ωων οσα ιτΑειω τίκτει, \^η\α^ειν όε ψασι τον μεν ημιονον 
^ εζάμηνον^ ειτ ούκετι ^ ττροσιεσθαι 8ια το ^(πτάσθαι κάϊ 

ΐ2ΤΓονεΐν* τον ί' ΊττΊΓον ιτΧεΙω χρόνον, ^Ακμάζει ίε και Ίτητος 
και ήμίονος μετά τους βόΧους' όταν $ε ^ τταντας &σι βε^ 
βΧηκότες, ου ρά8ιον γ^ωναι την ηΧικΙαν, Αιο και *Χε*γουσι 
'γνώμην εχειν, όταν ^αβοΧος ^' όταν ^ 8ε βεβΧηκώς^ ουκ 

*3 ^Χ^**^• ^ ^Ομως 8ε μάΧιστα 'γνωρίζεται η ηΧικΙα μετά τους 
βόΧους τφ κυνόίοντι' των μεν *γαρ ^ιτηταστων 'γινεται 
^ μικρός 8ια Ύην τρί'^ιν {κατά τούτον 'γάρ 'εμβαΧΧεται 6 
•χαΧινός), των 8ε μη ^ιτττταστων με*γας μεν άλλ' αττηρτημε^- 

14 νος^ των * όε νέων οςυς και " μικρός, υχευει ο ο μεν αρρην 
ττασαν ^τε ωραν και ^εως ςι; και η υηΚεια ο οχευεται ειας 
άν ζη^ * ουττω 8ε ττασαν ωραν^ ^ εάν μη τις βΤ 8εσμον η αΧΧην 
τινά τΓροσενε'γκψι ^ άνά*γκην' ωρα 8* ουκ αφαιρείται ού8εμΙα 
τεταγμένη * του ^ όχεύεσθαι και όχεύειν. Ου μεντοι *γε οτ 
έτυχε ^γενομένης της όχείας 8ύνανται ^α αν ^εννησωσιν εκτρε- 

ΐξφειν, Έΐ' ^ΟτΓουντι ™ί' εν ιτητοψορβίω Ίτητος ε'γενετο ος 
ωχευεν ετών ^ων ^τετταρακοντα* ε8ει 8ε τά ^ττρόσθια σκεΧη ^ Τρ€φ6μ€ναΐ Ρ.Β». * €ξ ?Γ€σ4] €ξ€σί Α». ϊ^ μ^Χρί^ Ώ\ ^ ΟΐΓΟΓ€- 

Χ^ωντΜ"] κα\ άπσΓ§\ουνταί* Τ€λ€ωύντΜ Ό^. 6ΐ οηΐί88& καί Ρ. >κ^ ^ ρ08ΐ 
τά 0&. >^ θηΚ€ίων νστ€ρο¥ καΒαπ§ρ Α^.ΟΚ ο €ξάμηνσ9 οίη. Ρ. 

Ρ προΐίσθαι Α».€*, προσίίται Ρ.ϋ». <1 άποσπασΘαι Α*.0». ' ιτώτΐί 
Α».0». » \€γ€ται γνώριμα Α» Ο». * βόΚο$ Α». Ο». ▼ ««] €Κ Ρ. 

^^ Αω£ Α*.0*. * υΙΤοΜςαβ ίΊΤταίτων Ρ.Ό», βΐ ΟΟΓΓ. Α*. Υ μακρ6$ 
Α».0». « €κβαΧ\€ΓΜ Α». » «€ οω. Α».€λ. ϊ> μακρός Ρ.€». β Τ€] 
τήΐ' Α*. Λ €«ί ίν β Ρ.Ι>*. « ούτω Ο», βΐ ρΓ. Α». ^ ίάν μη] €ω£ άν 
Ο», βΐ ρΓ. Α«. « ^€σμω» Α\ ^ ανάγκην ΟΠΙ. Α*.0«. ' του ΟΠΙ. Ρ. 
1^ 6χ€ν(ΐν και 6χ§ν€σΘαι Α». ^ Α] οτ Α«.€». ™ δ* — &»] «€ 6 φορβίον 
ίππος Α*. "* ών οίη. Α*, ο τ€σσαράκοντα Ρ.€».Ι)*. Ρ πρ6σ$€ν Α». VI. 22, 23- ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. 227 

ανν€ττΜρ€ΐν. ^Αρχονται ί* οχβνβσθα* *1 α/ ίτητοι του έαρος. 
^Οταν 5ε Τ6Κ9Ι ' ι; ιτπτος, ουιτ βι/θυ; • μβτα τοΰτο ττίμιτλαται 
α\\α ίιαΧεΙττα γρόνον^ καί τίκτα ^ αμείνω ΤΒταρτφ § ττβμ- 
ΤΓτω ?Γ6έ /ΐΛ€τά τον τόκον. ^ ^Ενα 3* ίνιαυτον και ττάμιταν ι6 
άι/άγΛΓΐ; ^ιαΧεΙτταν και ΤΓθΐ€Ϊν ωσττβρ ^ νειόν. ^Ιτητοζ μεν ο!ν 
ίιαΧειΤΓουσα τίκτει^ ωοΊτερ είρηται^ ^ονος ίβ σννεχως. Γέ- 
νονται ίβ των ΊιπΓων αι μεν και ατεκνοι οΚωζ, ^ αι $€ σνΧΧαμ- 
βανουσι μεν^ ου δύνανται 3* εκψερειν* (τημεΐον ίε των τοιού^ 
των 'Χε'γουσιν ειναι^ το εμβρυον ^ ανασ^(ΐζόμενον εχειν^αΧ" 
Χα νεφροειίη ιτερί τους νεφρούς^ ώστε ^ ίοκεΐν τετταρας 
^εχειν νεφρούς, ^Οταν 3ε τεκη ^η ίτητος^ τό τε ^'χόριον βιζ-ι; 
θυς κατεσθίει^ και αττεσθίει του ττωΧου ο εττιφύεται εττΐ του 
μετώτΓου ϊ των ττώΧων^ ^ καΧεΐται ίε ίτητομανες' εστί 8ε το 
με'γεθος εΧαττον ^ μίκρω ισχαίος^ την 8* ιϋαν ΊτΧατυ^ ττερί" 
φερες, μεΧαν. ^ Ύοΰτο εαν τις φθη Χαβων κα) οσφρηται ή 1 8 
ίτΓΤΓος^ εζίσταται και ^ μαίνεται ττρος την όσμην' ίιο και 
^τίΗΠΌ αι φαρμακίίες ζητοΰσι και συΧΧε*γουσιν, ^^Εαν 3* 
^ίί'χευμενην ίτητον ύττο Ίτητου όνος ό'χεύση^ ίιαφθειρει το εμ- 
βρυον ^το ^ ενυτταρ'χον, ^Ιτητων ί* η'γεμόνα ου καθιστασιν 
οι ^ ιτΓΊτοφορβοι ^ωσιτερ βοων^ 8ια το μη μόνιμον είναι την 
φύσιν αύτων άλλ' όζεϊαν και ευκίνητον. 

*Όνος 3* όχεύει μεν και όχεύεται τριακονταμηνος^ και /8αλ- 23 
λβί τους ττρώτους ό3όντας' τους 3ε 3ευτερους εκτφ μηνΐ, και 
τους τρίτους και τους τετάρτους ωσαύτως* τούτους 3ε * γνώ- 
μονας κΰίΧοΰσι^ τους τετάρτους. *'Ή.3η 3ε και ενιαυσία όνος 
εκυησεν ώστε και εκτραφηναι. ^^Εζουρεΐ 3', όταν όχευθζ^ * 

<1 αΐ οιη. Α».€». ' 4] 6 Ρ.ϋ». οιό. Ο», βΐ ρΓ. Α». » μττά τούτο 
οω. Ρ.ϋ». * &μ€ί»ορ Α».0«. ▼ ίνα] Κνία Ρ.€». ^^ Ρ€0ρ Ρ.Β*. 

« ίνοΓ 0&Ζ&, ημίονος Ρ.Α».0«.Β». Τ αΐ θί σ. μίν Οίη. Ϋ,μ€νθΧΩΛ^.Ο\ 
« \€γ€ΐ Α». » άν^σχημίνον Ρ. 1> ιίλλά Ρ.ϋ». β ^Κ€ΐ Α». * Ιχ«ν] 
ίΧ^αι Ρ. Ο•. • η οίη. Α*. ' Χ'^Ρ^ Ρ• ^ ^^^ ποΧΚωρ Α*, τοντωρ τωρ 
πωΚίωρ Ρ.ϋ». »» «ιλ€ίτ« θί] δ «ιλ. Ρ. Ο». « μ^κμβς 1>, μικρ6ρ Ρ. 

Ι' τοντο ^ ίάρ τις 6φΘη Α\€\ ^ ^κμαίρτται Α*.0*. ™ τοντο οη. 

Ρ.Ι)«. η €π^α> Ρ.Α«. <> 6χ«νομ€Ρηρ Ρ.Α».€». Ρ τ6 ρθ8ΐ ίμβρνσρ Οίη. Ρ. 
<1 νπάρχορ Ρ. Α».€*. ^ Ιπποφορβίίί Α». « <&ηΓ€/> τ&ρ βοωρ Α». 0«. 

* γρ&μα Α*.0•, γρωμαί Ρ.Ι)*. ^ ίζονρίί] φίρα Α•. 

α 2 228 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηιβτ. Αν. 

την 'γονην^ €αν μηκωΧύηται' 5έθ τύτττουσι μετά τηρ όχείαν 
^ ευθνς και ίιώκουσιν. ΎΙκτει $€ ίωίεκατφ μηνΐ, Ύίκτει ίβ 
τα μεν ττοΧλα εν' μονοτοκον 'γαρ ίστι ψύσει' τίκτει ^ ενίοτε 

Ζ και 3ύο, Ό μεν οίν όνος ετταναβαζ διαφθείρει το του Ίτητου 
δ-χευμα^ ωσττερ είρηται' 6 ^ Ίτητοζ το του όνου ου διαφθεί- 
ρει^ όταν *^ ά'χευμενη η ^ιτητος ύττο του όνου. ^Ίσχβ* ίέ 'γαΧα 
κύουσα ίεκάμηνος ούσα» ^ Ύεκοΰσα ίε βιβάζεται εβ^όμνι 
ήμερα, και μάλιστα * ίεχεται το * ττΧησμα ταύτι/ ^ βιβασθεΐ" 

4 σα τη ημερφ, λαμρανει όε και ύστερον, ι^αν όε μη τεκη Ίτριν 
^ το Ύνωμα ^ Χιττεΐν, ούκέτι Χαμβανει ττΧησμα ού3ε κυΐσκεται 
του Χοιττοΰ βίου τταντός, Ύικτειν 5* οι; θεΧει ούτε ορωμενη 
ύτΓΟ άνθρώτΓου ουτ εν τφ φωτΐ, αλλ' βέί το σκότος αχαγοι/- 
σιν, δταν μεΧλη τίκτειν. ΎΙκτει ίε 3ια βίου, εαν τεκη ττριν 
^το *γνωμα ^Χιττεΐν. ΒίΟί ί' όνος ^ττΧεΙω τριακοντ βτ5ι/, 

5κα\ ^η θηΧεια του άρρενος ττΧεΙω ^ετη, ^Οταν 5* Ίτητος 
^ ό'χευση ίνον η όνος Ίτητον, ττοΧυ μαΧΧον εζαμβΧοΐ η όταν 
τα ομογενή αΚΧηΧοις μιχθη, οίον ΙτΓττος Ίτητω * η όνος ονφ. 
^ΑίΓοβαίνει ίε και 6 της κυήσεως χρόνος, όταν μιχθη Ίτητος 
και όνος, κατά το άρρεν, Χε*γω ί' εν οσω χρόνφ τοΰτο *γΙνεται 

6 εζ ομο'γενων ^γινόμενον. Το ίέ με^γεθος του σώματος και το 
εΐ8ος και η ίσχυς μαΧΧον τω θήΧει αφομοιοΰται του ^ *γενθ' 
μενού. ^ ^Αν 3ε συνεχώς ™ μισ^ηται κα\ μη ° ^ιαΧεΙττη χ/οο- 
νον τίνα ούτως όχευόμενα, ταχέως ® α'γονον το θηΧυ ^Ινεται' 
ίιο συνεχώς ου μΙσ*γουσιν Ρ ούτως οι ττερι ταύτα ττρα^ματευ- 

7 όμενοι, άΧΧα ίιαΧεΙττουσΙ τίνα χρονον. Ου ^ ττροσίεχεται 5' 
ούτε η ιττΊΓος τον ονον ούτε η όνος τον Ίτητον, εαν μη τύχτι 
τεθηΧακως 6 όνος Ίττττον' ιπτοβάΧΧουσι ^αρ εττίτηίες ους ιτα- ^^ €νθν €\ χ ί 6χ€υομίνη η Ο», η 6χ€νομίνη β Α*. Τ τίκτουσα Ρ.Β*. 
* Ιί€χ€Τ(α\ ^€ ^€χ€ταί Ρ. * πλησίασμα Α». Ο». *> τ^ ήμ€(Η} βιβασθίΊσα 
Ρ.Ό». <5 τ6 γνωμην υίΓοΜςυβ ρ. 4 λ€ΐΐΓ€ΐν υίΓοόίςαβ Ρ.Ι)*. 

« π\€ΐον Α». ' ή οιη. Ρ. » ίη Ρ. 1» 6χ€ννη Ρ.ϋ». Ι $] οΤορ ϋ*. 
ϊ* γίνομ€»ον Α». 1 €01^ Ο». πι μίγητται Α». » ^ίαΚίιηι Α« €«.Β». 
ο τΑ ^λυ ^νον Ρ.ϋ». Ρ ούτως οι ΐΓ€ρι τα τοιαντα ϋ», οι τ€ π€ρ\ 

ταύτα Ρ. <1 προσ^ίχορται Α*. Ο*. VI. 23—25. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 229 

Χοΰσιν ^ ιττΊΓοθηλας. Οίτοι 5* όχεύονσ-ίν ίν τ^ ■ νομ^ βία κραΤ(Η)νΤ€Ϋ9 ΟίΧΠΓβρ οι ΊτΓΤΓΟΙ, Ό ί* όρευς ανάβαινα μίν κα\ όχεύει μβτά τον χ/οωτοι/24 
βόλον^ * ετΓταετης 3* ωι/ κα) νληροΐ, και ηίη ί^νετο ^ γννο9 
όταν ^ αναβη βψ' Ίττιτον θήΧααν' ύστερον ί* ούκέτί αναβαΐ* 
ν€ί. Και 6 θήλυς 5' όρΜ η^η έττΧηρώθη^ ον μεντοι ^γβ 
ω<Γτ εζενε^κεΐν Αά τβλον^. ^ Α/ 5' εν τρ * ^υρΐί^ί τη ύττερ « 
Φοινίκης ημίονοι κα} όγεύονται και τικτουσιν' άλλ' βστι *το 
•γβνοί ομοιον μεν έτερον ϋε. Οι 8ε καΧούμενοι ° ^Ιννοι γ/- 
νονται εζ ^ Ίτητου, όταν νοατησ»/ εν τη κυησει^ ωσττερ ^ εν μεν 
τοις ανθράτΓοις οι • νάνοι, εν 8ε τοις ύσι τα μεταχοιρα' κάί 
ίσχβι 3ε, ωοΊτερ οι^νάνοι^ 6 ^'γίννος το αϋοΐον με^α. Ζη ^ 3* Ζ 
ήμίονος ετη ττοΧλά' η8η γά/ο τις βεβίωκεν ετη ^ και ό^ίοή^ 
κοντα^ οίον *Αθηνησιν οτε τον νέων ^ φκο^όμουν' ^ος και 
αψειμενος ηϋη 8ια ^ το 'γηρας σνναμττρεύων ™ και " τταρα- . 
ΤΓορευόμενος τταρώ^υνε τα ® ζεύ*γη ττρος το ερ^ον, ωστ ^ψ•ι;- 
φίσαντο μη αττεΧαννειν αύτον τους ^σιτοττώΧους αττο των 
^ τηΧιων. Υηρασκει 8ε βραίύτερον 6 θηΧυς όρευς του αρρε- 4 
νος• Λβγοι/σι 5' ενιοι οτι ή μεν καθαίρεται ουρούσα, 6 ί* 
αρρην 8ια το όσφραΐνεσθαι του ούρου ^ γηράσκει θάττον. 

Τούτων μεν ουν των Χ(^(ιον αι γενέσεις τούτον ε^ζουσι τον 
τρότΓον. Τα ίέ νεα κάί τα ττάΧαια τετ ρατΓθ8α ^ια^ινωσκου^ 2 ζ 
σιν οι Ίτερϊ τας θεραττείας • οντες αύτων* εαν μεν αττο της 
'γναθου το ίερμα * εψεΧκόμενον ^ ταγυ εττιη, νέον το τετρά^^ 
τΓουν^ εαν 8ε ττοΧυν γρόνον ^ μένη ερρυτι8ωμενον, τταΧαιόν* ' Ιπποθηρας Α*.0*. > ρομ}) βίρ] Ρ€θμηνΙρ, Α*.€*. * (πτίτης Ό*, 

ΙπιτρΟτης Ο» ▼ γιρνος Α».0», ίννο£ Ρ.ΏΚ ^ άιπφαίρΐί Α».€*. 

* γ* Οίη. Α*. Ο*. Υ αΐ μίν (V Ρ, €ν θι Α*. * ούρίαι τ^ νπ%ρ φοινίκην Ο*. 
« τό ΟΜ. Α«. *> Υιννοι Ρ.Α».Ι)«. β Ίππων Α«. * §ν μ€ν ΟΠΙ. Α» €*. 
β νώπΌΑ υίΓοόίςυβ Ρ.Α».€».Β*. ^ 7»^* Α*.€«, γίινοΓ Ι)». ? ί'] ί* ί 
Ι)*, ί* ή Ρ.Ο». >» καί οίη. ϋ*. ί οΙκΜμανν Ο». 1* ί»ς καφημ€νος Ρ. 

* τ6 οίη. Ρ.Ο^.ϋ*. π» καϊ ΟΜ. Ρ.ϋ». >» π€ριπορ€νόμ€νος Α*.€*. 
ο ζνγα Α».€*. Ρ σιτοπώΧας Ρ.Ο*. <1 τηΧίωρ Ρ.Ο», η;λ€ΐ«ν Α», &η^ 
λιιων €*. ' γηράσκ€ί μαλΚορ Θαττορ Ρ.Ο*. • αντ&ιρ ϋρτ§ς Α*.0•. 

* άφίΚκόμΛΡΟΡ ϋ*. ▼ παχύ Ρ.Α*.€*. ^ μίνη 4ρμυτΛούμ$νορ Α*, €ρ^- 
τΛ^μβνορ μίνια Ρ•1)^• 

03 230 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί21Α Ηιβτ. Αμ. 

20 *^Η ίέ κάμη\θ9 κν€ΐ μίν ί€κα μηνας^ τίκτα 3* άβί εν μόνον" 
μονοτόκον ^αρ ίστιν. ^Έκκρίνουσι 5* €κ των καμήλων 
€νιαύσιον το ^ίκτ^ονον• Ζ^ 5έ χρόνον ^ ττοΧύν^ χλβ/ω ί/ ττεντη- 
κοντά ίτη, ΎΙκτα $€ του εαρος^ και ^αΧα βχβι μέχρι ο5 αν 
€ν ΎαοΎρ] \άβι^• *Έχβέ ίέ και τα κρία και το * '^αΧα η^ιστα 
ττάντων* ιτίνουσι ίβ * το ^αΧα δύο και €να η τρία και €να ττρος 
υ8ωρ κ€ρασαντ€γ. 

^7 Ό ί' εΧέψας όχεύει και όχεύεται ^ ττρωτον είκοσιν €των• 
^Οταν 3* οχενθ^ η θηΧεια^ φέρει ίν γαστρι, ως μέν τινές φα- 
σιι/, ενιαυτον και βς μηνας^ ως ο έτεροι^ τρι €τη τοιι θ€ 
μη 6μοΧο*γ€Ϊσθαι τον γρόνον αίτιον ^το μη ^ ευθεώρητον €?^ 
ναι την όχείαν, ΎΙκτει ί* η θηΧεια σνγκαθίσασα εττι τα 
ΟΊΓίσθεν^ κα\ αΧ^οΰσα 8ήΧη εστίν, Ό 5β σκύμνος όταν γβ- 
νηται^ θηΧάζει τφ στόματι ® και ου τφ μυκτηρι^ και βαδίζει 
και βΧεττεί ευθύς ^ γεννηθείς, 

2ο Αι ί' ^υες α/ α^ριαι του χειμωνος ^ αρχομένου όχεύονται^ 

τίκτουσι δε τοΟ ' έαρος αιτοχωρουσαι εΙς τους δυσβατωτάτου9 

τότΓους και ^ αττοκρήμνους μάΧιστα και ψαραγγώδεις και- 

συσκίους, ΑιατρΙβει ί' 6 αρρην εν ταΐς ύσ\ν ως εττι το ιτοΧύ 

ημέρας τριάκοντα. Το ίβ ττΧηθος των τικτομένων καΐ 6 

χρόνος της κυήσεως 6 ^ αύτος και εΊτι των ημέρων ύων εστίν. 

3 Τά9 ίέ φωνας ™ τταραττΧησίους εχουσι ^τοϊς ημέροις^ ιτΧην 

μαΚΧον η θηΧεια φωνεϊ^ 6 5* αρρην σττανίως. Ύων δ* αρρένων 

® και α*γρίων οι τομίαι μείζους γίνονται καΙ χαΧεττωτεροι^ ωσ- 

ττερ και ^Ομηρος έττοίησεν 

Ρ θρ€^ρ *π\ χΚοννην συν ^ριον' ονθι €ψκα 
βηρί γ€ σντοφάγψ, 4 ολλ<^ ρίγ ν\η€ΡΤί, 

3 γίνονται δε τομίαι δια το νέοις ουσιν εμττίτΓτειν νόσημα 

χ €γγονον Ρ. τ ΐΓολν ο*. * γάλα μίχρι οί α» εν γαστρί λάβιι ίβιστα 
Ό». » τό όπα. Ρ. ^ πρώτον] προ των Ρ.ϋ». « τ6 θ€ μν^ Α». * ενθε^ 
ρητον ίΐναϊ] Θεωρείσθαι Ρ. β κάί &η(6 ου ΟΠΟ. Ρ.ϋ». ^γεννώμενος 

Τ.Ώ\ ? ί£ Α*.0*. ϊϊ αρχόμενοι Α*. ^ άερος Α*. ^^ άποκρημνοτάτουν 
μάλιστα Α^,Ο^ι. 1 αυτός τε ώς κάί Ρ. ™ πεφαπλησίας Α*, παραπλησίως 
Ρ.€». " ταΐς ϋ» ο ^αΐ αγρίων Οίη. Α\€Κ Ρ θριψα^ Ρ. <1 αλλ* 

άγρίψ ΟΟΓΓ. Ο*. VI. 26—29• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. 231 

^κνησμον €ΐς του9 οργβΐ^' βιτα ζυόμενοι ττροζ τα ^ένίρα β/τ- 
θλίβουσι τους ορ-χείζ. 

* Ή ί* €λαψο9 την μ€Ρ όχείαρ χοιβΓταέ, * καθάττερ ίΚεγθη ^ρ 
Ίτρότβρορ, ^ τα ττλβίστα μεΐ' β^ ύχαγωγζί (ον γαρ ύττομερει ή 
θήΧαα τορ άρρενα ττοΧΚακις 8ία τηρ ανρτορίαν)^ ου μηρ άλλα 
και ύτΓομερουσαι €ρίοτ€ οχβ/οια"αι, καθαττερ τα ττρόβατα' και 
δταρ όρ^γωσι^ ^ τταρεκκΧίρουσίΡ άλλι;λα9. * Μβταλλάττβέ ί* ι 
ό αρρηρ και ου ^ ττρος μιφ ίιατρίβει^ άλλα * ίιαΧητωρ βραγυν 
γβορορ Ίτλησιαζει ^αΧΚαις. *^Η ί* ο^^&Ό' γρ€ται μ€Τ αρ^ 
κτοΰρορ ΐΓ€ρι ΤΟΡ Βοηδρομιωρα και Μαιμακτηριωρα, Κιίβί ί* 
οκτώ μηρας* κυισκ€ται 5' έρ ολ/γαΐί ημέραις, καΐ ύψ' ίρος 
ΤΓοΧΚαΙ, Τίκτει 5* ως μΐρ ^ €τη το ττοΧυ ?ι/, η^η 84 τιρες ωμ- 3 
μ€ραι €ΐσιρ όΧΐ^αι κάϊ $ύο. Καί ττοιεΐται τους τόκους τταρα 
τας 68ους ίια τορ ττρος τα θηρία ψόβορ. *Ή ί' αϋζησις *^ τα- 
χεία τάΐ' ρεβρωρ, Ιίαθαρσις ίε κατ αΧΧονς μερ -χρορους ^ ου 
συμβαιρει ταΐς εΧαφοι^' οταρ δβ * τικτωσι^ γρβται φΧε- 
^ματώίης αύταΐς κάθαρσις• Είθισται ί' ^α*γ€ΐρ τους ρεβρους 4 
€7γ\ τους σταθμούς* εστί 8ε τούτο το χωρίορ αύταΐς καταψυ^ 
•γι;, ττετρα βΤ ττεριρρα^εΐσα μ'ιαρ βχοι/σα εισο8οΡ^ ου κα\ αμύ^ 
ρεσθαι ^ εΐωθερ η8η τους εττιτιθεμένους, ΥΙερΧ 8ε της Χωης 
μυθοΧο^εϊται μερ ως * 6ρ μακρόβιορ, ού ^ ψαιρεται 8* ούτε τωρ 
μυθοΧο^ουμερωρ ούθερ * σαψες^ η τε κύησις και η αϋζησις των 
ρεβρωρ συμβαίρει ονχ ως μακρόβιου του ζώου ορτος» Έν5 
ίβ τω δρει τφ ^^ΕΧαψώερτι καΧουμερφ^ ο εστί της ^ Ασίας ερ 
τ^ ^^Αρ^ιρούσίΐ, ου ^ ετεΧεύτησερ ^ΑΧκιβια8ης^ Ρα/ ίΧαψοι 
^ ττάσαι το ους εσ^ισμεναι εισιρ^ ώστε καρ ^ εκτοττισωσι ■ γι- 
ρώσκεσθαι τούτφ* και τα έμβρυα ^8* ^ ερ τ!ι γαστ/οί οντά εύ" 

Γ κνισμ6ρ Ο*, κμισμων Ρ. «6 Ρ.Ο». * καθώς Α». ▼ τά] τά «€ Α«.0». 
^ πεψΓγκλίνουσίν 0^. ^ μεΓαβαΚ\€ί Α*.0*. Υ προσίίίατρίβ€ί, οτηίββο 
μια, Α» €». « ^ίάλ€ΐπων Ρ. » άλλήλαΐί Α«.€». ^ €π\ οπί. Ρ.Ι)». 
€ ταχίΜΐ μίν των Α».0'«. ^ ον ΟΜ. Α».€«. « τί/τωσι Ρ.ϋ». ^ άλγ*ατ 
Α•.0*. Κ πίρίΐίοχμία ΟΟΓΓ. €*. ^ €Ϊω^€ γοΤγ €ΐηηθ€μ€Ρθΐς Α*.€•. 

* 3ι»] ^στ4 ΟΟΓΓ. €•. ^ φαίνοντΜ θι των Α*.0*. ^ σαφίς"] ομφαΪΫ 0•. 
™ ίλαφ6€ντί Α*, Αατ<ί«νη Ρ.Β». "* άργιρνούση Α*.0*. ^ τ€Τ€\€ντηκ9Ρ 
Ρ.ϋ*. Ρ αΐ οίη Ρ.ϋ*. <1 ττασαι] ίστασαι Ρ. «■ ^ιττοπίσωσι] §1ς τονπίσω 
Α*.0*. * γιρώσκβται τοντο Ρ, γίρ§σθαι τούτφ καταφωκί% Ο*. * ί* 

οιη. Ρ. ▼ €ν^Γ Ιχ€* ^ν τη γαστρϊ, οιηίβδο ^ντα, Α*. Ο•. 

^4 «32 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

θνς €')(€ΐ τοντο το σημ€Ϊον. ΟηΚα^ ^5' ίγουσιν *(Χί θηΧααί 

6 τ€τταρα9 ωστΓ€ρ αι 7 βόες. ^ Εττβίίάι/ ίβ * ιτλησθωσιν α/ 
θήΧειαι^ ίκκρίνονται οι άρρενες καθ* εαυτούς^ κα\ ίια την •όρ- 
μην την των αφροδίσιων έκαστος μονούμενος βόθρους όρύττει, 
και ^ βρωμάται ωσττερ οι τράγοι* και τα ιτρόσωττα 8ία το 
ραΐνεσθαι μέλανα γνεται ^ αύτων^ ωσττερ ^των τράγύν, 
Οντω 8ε ίιά^ονσιν^ ^εως αν ν8ωρ ^ενηται' μετά 3ε ταντα 

*]τρετΓονται ττρος την νομην. Ύαυτα ίέ ιτοιεΐ το 'ζί^ον ίια το 
φύσει Χα^νον είναι και 3ια την τταχύτητα" ιπτερβάΚΧουσα 
^αρ γίνεται τον θέρους αύτων^ ίιο κάϊ ου δύνανται θεΐν, αλλ* 
άΧίσκονται ύττο των ττεζ^ 3ιωκόντων εν τω ίευτερφ ^ ίρόμω 
και τριτω^ κ(ΐι φεύ^ουσι ίια το καΰμα κα\ το 5σθμα εις το 

Βΰ8ωρ. Καθ' ον 3ε γρόνον ^ό'χεύουσι^τα κρεα γίνεται ^φαΰΧα 
και ίυσώίη^ καθαττερ ^κα\ των τράγων* Έν μεν ουν τω 
'χειμωνι γίνονται ΧεΊττοι κα\ ασθενείς^ ττρος ^ί' εαρ ,μαΧιστ* 

9ακμάζουσι ττρος το 3ραμεΐν, ^Εν 3ε τω φεύ^ειν άνάτταυσιρ 
ΊΓΟίοΰνται των 3ρόμων^ κα\ ' υφιστάμενοι μενουσιν εως αν 
ττΧησιον εΧθη 6 3ιώκων' τότε 3ε ττάΧιν φευ^ουσιν• Ύοΰτο 
3ε 3οκουσι ττοιειν 3ια το ττονεΐν τα εντός' το "γαρ εντερον 
ε-χει Χετττον και ασθενές ούτως ωστ εαν ήρεμα τις ττατάζ^ι. Λ V 3ιακότΓτεται του 3ερματος υγους οντος. 
30 Αέ 5' άρκτοι την ^ μεν ό-χείαν ττοιοΰνται^ ωσττερ είρηται 
ττρότερον^ ουκ αναβα3ον άλλα κατακεκΧιμεναι εττΐ της •γΪ9. 
Κι;€έ ί' άρκτος τριακον& " ημέρας, ΎΙκτει 3ε ® και εν κάϊ 
ίι/ο, τα 3ε ττΧεΐστα ττέντε. "Ελάχιστοι/ δέ τίκτει το εμβρυον 
τω με*γεθει ως κατά το σώμα το ^ εαυτης' ^εΧαττον μεν 
*γαρ *γαΧης τίκτει^ ^μείζον 3ε μυός^ και ψέλαι/ κα\ τνφΧόν, ^ Α*] τ Ρ. χ αΓτ€ θ, Α».0». Τ βονς Ρ.Ο». « θ* ίμπΧησθωσιν αϊ 
θηΚαί Ρ.Ο*. * όσμ^ν Α*.0*. ^ βρωμαται γρ. Α*, βρωμά Ρ, βρομ^ Ό\ 
βρομύ Α».0* ο αϋτοίς Ό» ^ των'] τα των Ρ.ϋ». « ώ£ Ρ. ^ κα\ 
τρίτ<^ Βρόμω Ό*. Κ 6χ€νονται ΟΟΓΓ. Α*, ίχονσι Ο*. ^ δνσώδι; καΐ 

φαϋλα Ό», και φανΚα κα\ δυσώθι; Α^. Ο». ί και ΟΠΙ. Α».0». ^^ δ'] δ€ 
τό Ρ.Ο*. 1 ύφ. μ€ν μ^νουσιρ Α*, νφ, μ€Ρ ΡΜονσιν Ο*. Ψ μίν Οίη. Ο*, 
η ημ€ραις Ρ.€».ϋ», ο καΐ ρθ8ΐ «€ ΟΠΙ. €*. Ρ αυτής Ρ.Ι)*. <1 Λάτ- 
τους βΐ ΠΙΟΧ μΛίζους Ρ. Α*. Ο». VI. 29— 3«• ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. 233 

και (τχείοι/ α$ιαρθρ(ΰτα τα σκίλη και τα ττΧειστα των μο" 
ριων• Την 5' ό'χείαν ΤΓθΐ€Ϊται του μηνο9 του ^^Ελαψηβο-^ 
ΧιωνοΫ, τΙκτ€ΐ ίε ττερ] τηρ ωραν την του • ψωΧεύειν, ΤΙ^νον- 
ται ^ μεν ονν ΤΓ€ρ\ τον χρόνον τούτον και η θηΧβια και ή 
αρρην ^ τΓΐότατοι* όταν ί' ^ €κθρ€•^η τρίτω μηνί, ^ έκψαί' 
νουσιν ηίη του ^ Ιαρος, Και '^η ^ ΰ<ΓΓριζ 5β ^ ψωΧεύει και 
κύει Ίσαζ ημίρας^ και τδλλα ωσαύτως τί αρκτω. Ιίύουσαν 
ί* αρκτον €ρ^ον €στ\ ^Χαβεϊν. 

Αέων 5* ΟΤΙ μ€ν 6γ€υ€ΐ οττισθ^ν κα\ €στιν όττισθουρτρΊκόν^ 2 1 
€ίρ9ρ•αι ττρότβρον' ο'χευ^ι ^€ κα\ τΙκτ€ΐ ου ιτασαν ωραν^ καθ* 
€καστον μ^ντοι τον ένιαυτόν. Τ/ιτΓβι μ€ν ουν του ίαροζ^ 
ΤΙΚΤΕΙ Ο ω? 6ΤΓ£ ΤΟ ΤΓοΚυ όυο^ τα μ€ντοι ΐΓ\€ΐστα βς' τικτ€ΐ 
ί €νΙοτ€ και €ν. ^Ο $€ Χβχθβιζ μΰθο9 ΤΓ€ρ\ του ίκβάΧΧ^ινι 
τάί υστέρας τίκτοντα Χηρώίης βστέ', σννετεθη 5* ειτ του (πτα- 
νιους είναι τους Χίοντας^ αττορουντος την αΐτίαν του τον 
μυθον ^ σννθεντος' σττάνιον ^αρ το ^ενος ® το των Χεόντων 
βστί και ^ ουκ εν ττοΧΧω 'γίνεται τοττω^ αΧΧα της Εύρώττης 
άττασης εν τω μεταζυ του *Α'χεΧωου κα\ του ε Νέσσου χο- 
τα^ον. ΎΙκτει 3ε και 6 Χεων ττανυ μικρά ούτως ώστε δίμηνα 
οντά μόΧις ^ βα$1ζειν. Οι ί' εν ^υρία Χεοντες τΙκτουσίΒ 
ττεντακις, το ττρωτον ττεντε, ειτ άε\ εν ι εΧαττονα' μετά 3ε 
^ταΰτα ^ούκετι ού3εν τίκτουσιν, άλλ' ί^ονοι 3ιατεΧοΰσιν. 
Ουκ έχει ίε η Χεαινα ^ χαΐτην^ άλλ' 6 αρρην Χεων. Βάλλει 
ίβ 6 Χεων ™τίΖι/ οδόντων τους κυνόδοντας καΧουμενους τεττα- 
ρας ^ μόνους^ 8ύο μεν άνωθεν 3ύο ίε κάτωθεν* βαΧΧει 5* ^εζά" 
μηνός ων την ηΧικΙαν» 

Ή ίβ ύαινα Ρτώ μεν γρώματι '^Χυκώίης εστ/, ίασυτερα ^Ζ 

' €λαφηβω\€ωνος Ρ. > φωΚίΙν Ο*, 6χ€ν9ΐν Ρ. * μίν οίν] ^€ Α^,Ο», 
▼ πιότατος Ρ.ϋ». ^ ^ρίψϋ Ρ. ^^ €κφαίν€Γαι Α», €κφ€ρ€ται Ο». 

Υ άίρος Α*.0». « 6 Α», οιη. Ρ. » άστρΧζ Ο», στρίζ Α«. *> φωΧ^η 
ΓΟ. Α», φωλ€ίται Ρ.Α».€» Ό». € \ηφίηναί Α^,Ο». * συντ€^»νΓθί 

Ρ.€». β το ρθ8ΐ -γίνος οηΐ. Α». ^ ονχ ίν Α».0». » ν€σου Α».0», 
ι^ιοστον Ρ. 1» βάδιζα Α^.Ο». » τούτα] χρ<(Μ>ιτ τ»ά Α*.0». ^ ούθίν 
ονκιτι Ρ. 1 χοίτην] και την &η(6 Ι&ουη&ΠΙ Ρ. ™ των οίίόντων ΟΠΙ. 

Ρ.Ο*. "* μόρορ €*. ο δ€κάμηνος Ρ. Ρ τά /ΐ€ν χρώματα Ρ. <1 λ€ΐ;ΐ[ώ- 
^ι^ί €στ/ 1)*, €στ4 λ€νκώ^ί Α*.^*. 234 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖίΙΙΑ Ηΐ8τ. Αν. 

*■ ίβ, και Χοψιαρ €χ€ΐ ίι οΧης της ράχιεως' ΤΓ€ρι ίβ των αί- 
ίοιων ο 뀕γ€ταί, ως εγβι αρρ€νο9 και θηΧβίας, ψβίίοί ί<Γτιν• 

2'*Αλλ' €χ€£ το μ€ν τω! ^ αρρ€νος ομοιον τψ των Χύκων ^ κα\ 
των κννων, το ίέ ίοκοΰν Θη\€ΐα9 €ΐναι ύττοκατω μεν βχβι της 
κίρκου^ τταραττΚησιον ^ €στ\ τφ σχηματι ^ τφ του θη\€ος^ 
ουκ βχβι μέντοι ού^ενα ττόρον' ύττοκατω ^ ^ εστίν αύτοΰ 6 

^της ττεριττώσεως ττόρος. *^Η ίβ θηΧεια ^ ύαινα έχει μεν ^και 
το ομοιον τφ της θηΧεΙας \&γομένω αιίοΐφ^ έχει 5' ωσττερ ο 
αρρην ^αύτο ύττοκατω της κέρκου^ ^ττόρον 8* ούίενα ίχει' 
μετά ^ 8ε ^ τούτο 6 της ττεριττώσεώς εστί ττόρος^ ύττοκατω 
ίε τούτον το αΧηθινον αι3οΐον. ^Έχει ^ ί' ^ ύαινα η θηΧεια 
και υστεραν, ωσττερ και τα άλλα ζ^α τα υηλεα^ οσα εστί 
τοιαύτα. Σττάνιον 8* εστί Χαβεΐν ^θηΧειαν ΰαιναν* ^εν ενίεκα 
'γοΰν κυνηγός ^τις μίαν εψη Χαβεΐν. 
^^ Οι ίε 8ασύττο8ες όχεύονται ^μεν συνιόντες οττισθεν^ ωσττερ 
είρηται ττρότερον {εστί ^αρ όττισθουρητικόν)^ όχεύονται 3ε 
κα\ τίκτονσι ττασαν ωραν^ και έττικυίσκονται όταν ^ κύωσι^ 
και τικτουσι κατά ^ μήνα. Ιικτουσι ο ουκ αυροα^ άλλα 

2 ίιαΧεΙττουσιν ημέρας ^ δσας αν τύχωσιν. *Ίσχει 3* η θήΧεια 
«γάλα ττρότερον η τεκεΐν, κα\ τεκοΰσα ευθύς όχεύεται^ και 
συΧΧαμβάνει ετι θηΧαζομενη' το ίε «γάλα τταχυτητι ομοιον 
εστί τφ υειω. Ι ικτει ™ όε η/φλα, ωσττερ τα τολλα των 
ττοΧυσχιίων. 
34 *^Η 5* αΧώττηζ ^ όχευει μεν αναβαΐνονσα^ τίκτει ®ί' ωσττερ 
^η άρκτος, και ετι μάΧΧον αίιαρθρωτον. ^Οταν ίε μεΚΧρ 
τΊκτειν, εκτοττίζει ούτως ώστε ^ σττάνιον είναι ' το Χηψθηναι 

' ^ί] Τ€ Ρ.ϋ*. • &ρρ€Ρος] Άρρενος ίρ^ί Α*, θηΚίος Μς Ο*. * «αϊ] 
καί τφ Ο*. ▼ τφ ρ08ΐ σχηματι Οϊίί, Ρ.Ό*. ^^ αντου ίστ)» Ο*, αντ^ρ 
€σταβ Α*. * υω»α\ ίνα Ρ. Υ κα\ τό] τοι Ρ, * αντό"] ου τ6 Ο*. 

* ηόρορ ^ ονίί€να Ιίχ€ΐ] παρξχιτΚψηον ^ <στ1 τψ σχηματι τψ τον θηΧίος, 
ουκ Ιίχ€ΐ μίντοι ον^ίνα πόρον Α*. ^ δ€ Οίη. Ο*. ^ τοντον Α*.0*. 

^ δ'] «€ καί €». β ΰαιναν θη\€ΐαρ Τ,Ώ\ ' €ν οω. Α». « τιγ] τ^ν Ρ. 
** μ€ν'] μίν οδρ Ρ. ^ κύωσΐ] τίκωσι ϋ*. ^ μήνας Ο*. ^ ίητόσας Ρ.Ο*. 
«^ «€] «' ού Α».0» η οχίυνταί Ρ.Α».0». ο ^η 3* ού τνφλά Α». 

Ρ ή] ό Ρ.€*, ΟΠ1. Α*. <1 σπάνιόν τι €2ναι Ρ. ' το — €κτ€κη οίη. 

Α»€». VI. 32—36. ΙΣΤΟΡΙΏΝ Ζ. ^35 

κύουσαν. ^Οταν ί* ίκτέκη^ τη γλώττι; •λ«χοι«Γα ίκθερ^ 
μαίρα κάϊ σνμ'7Γ€ΤΤ€ί. Τ/ιττβι ίέ τετταρα τα ττΧζΐστα. 

Α,νκος ίέ ^ κν€ΐ μεν κα\ τίκτει καθανερ κύων τω χρόνφ 2^ 
και τω ττΧηθει των ^ι^γνομενων^ και τυφΧα τίκτει ωσττερ 
κύων* όχεύει ίε κα\ όχεύεται κατά μίαν ωραν^ και τίκτει 
αρχομένου του θέρους. Α.έ*γεται 8ε τΐ9 ττερϊ του τόκου 
Χό^ος ττρος μυθον συνατττων' ψασι ^αρ ^ τταντας τους λιί- 
κους εν ίώίβχ' ημεραις του ενιαυτοΰ τικτειν. Ύούτου ^ ίει 
ΤΎΐν αιτιαν εν μύθφ ^Χε^γουσιν^ οτι εν τοσαύταις ημεραις 
7 την Λιπ^ώ ' τταρεκόμισαν εζ ^^Υττερβορεων εις ΑηΧον, 
^Χύκαιναν ψαινομενην Αά τον της ^ίΐρας ^ ψόβον. Ει ί* 
εστίν 6 'χρόνος ούτος της κυήσεως η ^ μη εστιν^ ού8έν ττω 
συνωτΓται μέχρι * γε του νυν, άλλ' η οτι Χέ*γεται μόνον. 
Ουκ αΧηθες ^ 3ε φαίνεται ^ ον ούίε το Χε^όμενον ^ως ατταζ 
^εν τω βίω τικτουσιν οι Χύκοι, 

Οι 5' αΐΧουροι κα\ ^ οι ιχνεύμονες τικτουσιν οσαττερ ^ και 3 
™ οι κννες, κα\ τρέφονται τοις αύτοΐς' ζωσι 3ε ττερΙ ετη εζ. 
Και 6 ^ ττανθηρ δε τίκτει ® τυφΧα ωσττερ Χύκος, τίκτει 8ε τα 
ΤΓΧεΐστα ^τετταρα ^τον αριθμόν. Και οι θωες 8* ^ομοίως 
κυΐσκονται τοις κυσι, κα\ τικτουσι τυφΧα' τίκτουσι δε κα\ 
ουο και τρία και τετταρα τον αριυμον. ϊ^στι όε την ιοεαν 
€7Γ ■ ούραν μεν μακρός, το ί' ίψοί * βραχύτερος. ^Ομοίως 
δε ταχυτητι διαφέρει, ^ καίττερ των σκεΧων Οντων βραχέων, 
^δια το ύ^ρος είναι, και ττηδα ττόρρω. 

Εισι δ* εν Συρία οι καΧούμενοι ημιονοι, έτερον ^ενος των ^6 
εκ συνδυασμού γινομένων Ίττττου κα\ όνου, * όμοιοι δε την 
δψέΐ/, ωσττερ και οι αέριοι ^ όνοι ττρος τους ήμερους, αττό 

8 «κΚβΙχονσα Θ€ρμων€ΐ Ρ. * κυ€Ϊ] 6χ€ν€ί Ρ. ^ Αγοι^ογ Ρ.Ι>». 

^ ^ηΤ. Χ \4γ^ι Α&, Υ τ5 Ρ. « 4κ6μΛσ€Ρ Α*.€«. » νπ^ρβοραίων Ρ. 
^ λνκαιρα φοίνομίνη Α*.€*. ^ φόβον"] χρόνον Α*. ^ μη'\ αΐ€ΐ Α*, 

οΙγ' ο» β γ€ οιη. Α» Ο». ί «€ 0Π1. Α».€». 9 Ιν] οΐον Ρ.Β*. 

1» ως"] ^4 Ρ, ΟΜ. Α».€». ι ίν τψ βίγ οιη. ρ. ϊ* οΐ ρο8ΐ καϊ οιη. Ρ. Ο*, 
ϊ καΧ οιη. Β« «η οΐ οίη. Αλ.Ο*. » πάρθηρ ϋ*. ο τνφλά] ταυτά Ρ. 
ρ τίσσαρα Α*.ϋ*. ^ τ6ν αριθμόν ΟΠΙ. Α*.0*. ^ κνί&κονται όμοΙως Ώ\ 
* ουρία^"] σ€ίρ6ρ Ρ. ^ βραχντ^ρος] μακρότ€ρος Ρ.Ο^. ^ καΙ ν§ρι σκάλων 
ρΓ. Α* ^ «ιΑ] αλλά δια Ρ.ϋ». « Βμοίον Ό^. Τ 2ιτοι οω. Ρ. 236 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

τινοζ ομοιότητοζ \εχθ€ντ€ς. Έισί ί* ωσττβρ οι όνοι οι 

2α*γριοι κα\ α/ ήμίονοι^ την ταγυτητα διαφέροντες. Αίίται 
* αι ημίονοι γννΆσιν βζ άΧΧηΧων, Έημεΐον §€' ^θον «γαρ 
τιν€ς εις ΦριτγΙαν έττΐ Φαρνακου του Φαρναβάζου ττατρός^ 
και οιαμενουσιν €τι. ΓΑίσι ό€ νυν μεν τρεις^ το τταλαιον ο 
εννέα ^ ζσαν^ ως ψασίν, 
^^ Ή ίβ των μυών ^ενεσις θαυμασιωτάτη τταρα τ5λλα ζωα 
€στι τω ττληθει και τω ταγει. *'ϊ18η *γαρ ττοτε ^ εναττοΧη" 
φθείσης της θηΧεΙας κυούσης εν αγγείω ^ κε*γγρου^ μετ * ολί- 
γοι/ ανοιγθεντος του αγγείου εψανησαν εκατόν και είκοσι 

^μύες τον αριθμόν. * Αιτορεΐται ίβ και η των ετηττοΧα'ζόντων 
^ ^ενεσις μυών εν ταΐς 'χωραις κα\ η ^ φθορά* ττοΧΧα'χοΰ γαρ 
** είωθε * ττΧηθος γνεσθαι ^ αμύθητον των αρουραίων, ωστ 
όΧΐ*γον ^ΧεΙττεσθαι του σίτου τταντός. Υίνεται 8* ούτω 
τα'χεΐα η ^ φθορά, ωστ ενιοι των μη με^αΧας ^εωργας 
εργαζομένων, τη ^ττροτεραΐφ ι8όντε9 οτι θερίζειν ωρα, τ^ 
^ύστεραιφ εωθεν ^ άγοντες τους θεριστας καταβεβρωμενα 

Βατταντα ^ καταΧαμβανουσιν. *Ό 3* αφανισμός ου κατά Χό- 
^ον ατΓοβα'ινει' εν οΧι^αις ^αρ ημεραις αφανείς τταμιταν 
γ*γνονται' καίτοι εν τοις εμττροσθεν 'χρονοις ου κρατοΰσιν 
^ οι ανθρωτΓΟί ^ αττοθυμιωντες ■ και ανορύττοντες, * ετι 8ε 
θηρεύοντες και τας ΐΐς εμβαΧΧοντες' αύται γαρ ανορύττουσι 

4 ^ τας μυωτΓίας. θηρεύουσι 3ε και ^ αι άΧώττεκες αυτούς, και 
αι * ^αΧαΐ ^ αι α^ριαι μαΧιστα άναιροΰσιν, όταν ' εττιγε- 
νωνται' άλλ' ου κρατουσι της ττοΧυ^ονιας κα\ ^Της ^ταχυ- 
'γονίας, οι/ί* αλλ' ούθεν ^ ττΧην οι ομβροι, όταν εττί'γενωνται* 

* €ΐσ\ν ωσπ€ρ οΐ ίΐΌΐ αγριοί κα\ ημίονοι Ρ.Ο*. * άί] θ* Α*.0*. 

^ 01Γ φασιρ ^σα» Α*.€*. ® «ραποΧαφθίίσης Α*.Ι)*. ^ ΚΓγχρων Α*, 
κίχρων Ο*. * όΧίγον χρόνον άνοιχθίντος Ρ.ϋ*. ^ γ€ν€σΊς μνιων Α*, 

μυών γ€ν€σις Ρ.Β*. ? φορά αΙΤθΙ)ίςυ6 Ο*. ^ §1ώΰ€ΐ Α». * γίν€σθαί 
πΚήθος Ρ.Ο*.Ώ*. ^ άμνητον των ουραίων <5στ€ 5λοι» Ρ. ^ φ<ιίν§σ&αι Α*, 
€π€σθαι Ο». » νροτίρα Ρ.ϋ». » ύστ€ρ9 ϋ«. ο αγοντας Α». Ρ κα- 
τάΚαμβάναν Α^.Ο^. 4 οΐ &νθρωητοι Οίη. 0^. ' άναθυμιώντ€ί Ρ.Ο<^. 

β και — θηρ€ύοντ(ς ΟΧΩ. Α*.0*, ίτι θ€ θηρ^υοντίς Οίη. Ό*. * ίτΐ\ τι Ρ- 

▼ τους μύωπας ΑΚ ^ οΐ Α« €«, ΟΤΌ. Ρ. * γάΚίαι Α*. Υ αΐ οίη. Ρ. 
« ίτι γ€ννωνταί Ρ. * της ρΟδΙ κα\ οίη. Α*.0». ^ ταχύτητας Ρ.ϋ*. 

β πλην οίον ν^ύροις οταρ ίπνγ^ννώνται Ρ. VI. 36, 37• VII. Ι. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Ζ. Η. 237 

τάτβ ^^ αφανίζονται ^ταγιεωζ. Ύης ίέ ΤΙερσικης €ν τινί$ 
τόττφ ^ αναίτχίζομένης της θι/λε/αί των εμβρύων τα θήλεα 
ί κύοντα ^ φαίνεται» Φασί ίε τίνες και * ισχυρίζονται ^ οτι 
άν ^ αλα ΧεΙχωσιν^ άνευ όχείας ^ινεσθαι ε^γκυους. Οι ί* εν 
Αι*γύτΓτφ ™ μύες σκΚηραν εχουσι την " τρ«χ« ωσττερ οι χ€/0- 
σαΐοι εχϊνοι. ^Εισί ίέ κα\ έτεροι οΐ, βαίΐζουσιν ^ εττι τοις 6 
ίι/σί ΊΓοσιν' τα ^αρ ^ττρόσθια μικρά εχουσι^ τα 5' ^όττίσθια 
με^αΧα' ^*γίνονται 8ε ΊτΧηθει ττοΧΚοΙ. *'Έκγτι 3ε και αΧΧα 
'γένη * μυών ττοΧΧα, 

Η. 

ΤΙερι 3' ^ άνθρώτΓου γενέσεως της τε ττρώτης ^της εν τω 
θηΧει και της ύστερον μέχρι 'ψιρως^ οσα συμβαίνει ίια την 
ψυσιν την ^ οικειαν^ τονό έχει τον * τροττον. χ1 μεν οια^ 2 
φορά του άρρενος ττρος ^ το θηΧυ κα\ τα μόρια ττρότερον 
είρηται^ * φερειν ίέ σττερμα * ττρωτον άρχεται το άρρεν ως 
εττί ^το ΤΓοΧύ εν τοις ετεσι τοις 3\ς ετττα τετεΧεσμενοις' αμα 
ίέ ^ κα\ τριχωσις της ήβης άρχεται, καθάττερ και ^ τα φυτά 
μεΧΧοντα ^σττερμα φερειν ^ ανθεΐν ττρωτον ^ΑΧκμαίων ^φη^ 
σ\ν 6 Κροτωνιατης• ΤΙερΙ ίε τον αύτον χρόνον ^ τούτον^ 
η τε φωνή μεταβάΧΧειν άρχεται εττι το ^τραχύτερον και 
ανωμαΧεστερον, οίττ* ετι όζεΐα ούσα ούτε ττω βαρεία, ούτε 
ττασα ^ ομαΧη, άλλ' ομοΐα ^ φαινόμενη ταϊς τταρανενευρισμε" 
ναις κα\ τραχειαις χορίαΐς' ο καΧοΰσι τρα'γίζειν• ΤΙνεται 4 

^ Α* Οίη. Ο*. • ταχίως Οίη. Ρ. ^ άρασχίζομ€νων, Οίηίβδίβ τ^γ θη- 

λ€ία£, Έ.ΏΚ ? άκονοντα Ρ. ^ φαίνονται €*, φαίν€σβαι Ρ. ί διχσχν- 
ρίζονται Ρ. Ο». ϊ^ ^ί &ν] καΐ €άν Α».€«. ^ 3λλαΓ λ^ίχουσιν €», ανα- 
\€ίχωσιν Β•, άνάΚιχωσιν Ρ. ™ μν(ς καϊ σκ, Α*.0*. » τρίχα» Α*, 

τρίχα σχ(^6ν Ρ. ^ «ίσΐ — βα^ίζουσιν"] βαδίζονσι θ€ Α•.€*. Ρ «τι] καϊ 
€Ρ Α*. ^ ίμπροσθίρ βΐ ΠΙΟΧ οπίσω Α*.0*. *" γίνονται δί πλ. ιτολλοι 
Οίη. Ρ. β ΥΓολλα μυών Α^, ϋυά^άίο 1ίΙ)Η οεΐ&νί ρΓΪηείρίο τά μΛν οΖν 
π€ρ\ τ^ιν Ε^ην φνσιν των ζώων κα\ την γ€ν€σίν τούτον ίχ§ι τ6ν τρόπον, 
οεΐ&ναιη βηίπι βΐ Α^ 8υΙ))\ιη^( βΐ Ρ.0.€».ϋ».Ε».Γ».Ο*.ιιι.η, βορ- 
(ίιηο ίη ηοηί Ιοεηιη (ΙβρΓβββο. ^ ανθρώπων Ώ^, ▼ της &η(6 €ν οίη. 

Ρ.ϋ*. ^ ί}1κίαν Α\ * τρόπον ημίν, διάφορα €». Υ τφ θηλα Α». 

« φ€ρ€ίν'] φαν€ρ6ν Ρ. » πρότ€ρον Ώ\ ^ τό ρθ8ΐ «τι οω. Ρ.ϋ». 

β καΧ] «αϊ ή Ο*• ^ τά φυτά τα μ. Β». « φ*ρ€ΐν τ6 σπίρμα Ρ.€».ϋ*. 
^ άν6€Ϊ Ώ^, ? φησ\ν ΕηΙβ πρώτον Ό^, \Χ%Τθ\>ί(\μ^ Α*. ^ τούτων Α*.€». 
^ βαρύτ€ρον Ό\ ^ όμαΚης Ρ, ^/λοΛΙγ Α^. ^ φαινομβνη οηα. Ό&• ^38 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζ12ΙΑ Ηιβτ. Ακ. 

ίέ τοίτΓΟ μαΧΚον τοις ιταρωμένοις αφρο^ισίαζειν τοΪ9 «γαρ 
7Γ€ρ\ τω/τα ιτροθυμουμ^νοΐζ και μεταβαΧΧονσΊν α/ φωναι βίς 
τηρ των ανίρων ψωνην, *" αττε^ομίνοις ίβ τουναντίον* ^ €αν 
ίβ ^και σννατΓοβιάζωνται ταΐς έττιμβΧβΙαις, οττ^ρ ττοιουσιν 
ζνιοι των ΐΓ€ρϊ ταζ χορείας (ητονίαζόντων^ και μ^χρι τόρρω 

5 Ρ 8ιαμ€ν€ΐ κα\ το ττάμτΓαν μικράν \αμβαν€ΐ μεταβολήν. Και 
^μαστών ειταρσις γίνεται και αίίοΐων^ ου με^εθει μόνον 
αΧΚα και είίει. Συμβαίνει ίβ ττερί τούτον τον χρόνον τοις 
τ€ ΤΓ€ΐρωμίνοις τρίβεσθαι ττερί την του σττίρματος ιτρόεσιν 
ου μόνον ήίονην ^ίνεσθαι του (πτίρματος εζιόντος^ άλλα και 

βΧύττην. ΤΙερι τον αύτον ίβ -χρόνον και τοις θηΧεσιν η τ 
ετταρσις ^ γίνεται των ■ μαστών κα\ τα καταμήνια καΧούμενα 
καταρρηγητται* τούτο ί' εστίν αίμα οίον νεόσφακτον. Τα 
ίβ λβίΑτα και τται^ιοις ^'γινεται νεοις ουσι Ίταμιταν^ ^μάΧΧον 
3' αν υ^ρψ γρωνται τροφη' κα\ κωΧύει την ^ αυζην^ και τα 

7 σώματα * ισχναίνει των τταιίΐων. Τα ίβ καταμήνια γνεται 
ταΐς ττΧεΙσταις ί^ίη των 3^^ μαστών εττΐ ίύο 3(χκτυΧους ^ρμε^ 
νων. Και η ψωνη ίέ κάϊ *ταΐς '/ταισι μεταβάΧΧει ^ιτερι 
τον χρόνον τούτον εττί το βαρύτερον, ^ΟΧως μεν γαρ ^γυνη 
αν3ρος ^ όζυφωνότερον^ αι ίε νεαι των ττρεσβυτερων, ωσττερ 
και ^ οι τταΐίες των άντρων* άλλ' εστίν ^ η φωνή όζυτερα ® η 
των θηΧειων τταΐ^ων η των αρρένων^ και 6 τταρθενιος αύΧος 

Β του 7Γαιίικ<Η! οξύτερος, Μάλίστα ίέ κα\ ψυΧακης δέονται 
ΤΓερ\ τον χρόνον τοΰτον' μαΧιστα γαρ όρμωσι ττρος ^την 
των αφροδισίων χρησιν αρχομένων αύτων^ ώστε αν ^ μη 
ίιευΧαβηθωσι μηθεν εττί ** ττΧεΐον * κινησαι ^ ου αύτα τα σιό- 
ματα ^ /Χ€τα/3αλλ6ί μηθεν χρωμενων αφροίισίοις^ ακοΧουθεΐν 

™ τοίς δ* άΐΓ€χομ(νοις Ό». » ^ Α*, ο και οίη. ΰ*^. Ρ διαμίναν Α*. 
<1 μασθων Ρ.Ο*, ' γίνίσθαι ΑΚ • μασθών Ρ. * οίσ* γίνεται νίοις 
Α«.0«. ▼ ^ίολλον] πάνυ Ρ. ^^ αϋξί» €», αΰξησιν Α«.ϋ«. « Ιαχαί. 
να Α*. Υ μασθων Ρ. * τάϋ^ τοις Ο*. * π^ρί οίη. Α*. *> οξυφωνί^ 
στίρον €». ο οΐ οίη. Ρ.Α».€». * 6ζυτ€ρα η φωνή Ό\ « ή οπί. Ρ.Β». 
ί την — αντώι^] τ6ν άφροδισιασμόν Ρ. ? μ^ δΐ€νλ.] ή^η €νλ. Ρ. Α*. Ο». 

1» πλίον Α\ * κινβ'ισΘαί Α*, κ黧1μ Ρ.Ι)*. ϊ^ οί] €ως ο5 Α*, ή 6σον 

Ρ.Ο». 1 μ€^αβαΚ^ί Α». VII. Ι. ΙΣΤΟΡΙίΙΝ Η. 239 

€ίωθ€ν €ΐς τας ΰστ€ρον ηλικίας. Α7 Τ6 γαρ ν€αι ττάμΊταν^ 
αφροίισιαζόμεναι ακο\αστότ€ραι *γΙνονται και οι αρρ^νες^ 
ίαν τ βτΓί θατ€ρα ίαν τ €ίγ αμφότερα αψνΧοίκτησωοΓίρ' οΊ 
τβ γαρ ^ττόροι αναστομουνται^ και ττοιουσιν ευρονν το σώμα 
ταύτη* κα\ αμα η τότε μνήμη τη9 σνμβαινούσηζ η$οι/η9 εττι- 
θυμίαν ττοιεΐ τζί τότε γινομένης ομιλίας, ΤΙνονται 8ε τίνες ίο 
ανηβοι εκ ^γενετής κα\ αγοι/οι Λα το ττηρωθηναι ττερί ^τον 
τοτΓον τον *γόνιμον' ομοίως ίε κα\ ^γυναίκες ^γίνονται ανηβοι 
εκ 'γενετης, Μ.εταβα\\ουσι 8ε κα\ τας εζεις και τα άρρενα 1 1 
κα\ τα θηΧεα ττερί ^τε το ύ*γιεινότερα είναι ^και νοσερώτερα, 
και ττερι την του σώματος Ισ^νάτητα και τταγυτητα κα\ 
^ευτροψιαν' μετά γαρ την ηβην οι μεν εζ ισχνών τταγύνον^ 
ται κάί ύ*γιεινότεροι ^ινονται^ οι 8ε τουναντίον* ομοίως 8ε 
τούτο συμβαίνει και εττί των τταρθενων, ^Οσοι μεν γαρ 1 1 
ΊΓαΐ8ες η οσαι τταρθενοι ^ ττεριττωματικα τα σώματα εΐχον^ 
σννατΓΟκρινομενων των τοιούτων τοις μεν εν τω σττερματι 
*ταΐς 8* εν τοις καταμηνίοις υγιεινότερα τα σώματα γνεται 
κάϊ ευτραφέστερα^ εζιόντων των εμτΓθ8ιζόντων την ύ*γίειαν 
κάί την τροφην' * όσοι 8ε τουναντίον^ ισ'χνότερα και ^ νοσε^ 
ρώτερα τα σώματα γιι/βται' αττο γαρ της φύσεως κα\ των 
καΧως ε'χόντων η αττόκρισις *γίνεται τοις μεν εν τω σττερματι 
ταΐς 8* εν τοις καταμηνίοις. ^Έτί ίβ ταΐς ^ γ€ τταρθενοις ΐ3 
και τα ττερΙ ^τους μαστούς γίνεται 8ιαφερόντως ^ ετεραις 
ττρος ετέρας* αί μεν γαρ τταμιταν ^ μετγαΧους ίσ^ουσιν^ αΙ 
8ε μικρούς. *" Ως εττΙ το ττοΧυ 8ε συμβαίνει τουτο^ οσαι αν ΐ4 
'Μ-αίίβί ^ουσαι ττεριττωματικαΐ ι2σιν' μέΧΧόντων ^αρ και 
ουττω γινομένων των 'γυναικείων^ οσω αν ττΧείων ^ η ύ'γρότης 
^ ^9 τοσούτφ μάλλον αναγκάζει αίρεσθαι ανω^ εως αν ιταταρ- 

""^ σπόροι Α*. "* τλν τρόπον τ6ν -^νιμον Α*, τ6ν γόνιμον τόπο» Ρ. 

ο Τ€ ΟΠΟ. Ό\ Ρ «οι π€ρι τ6 νοσ(ράτ€ρα Ρ.Ο*, καΐ π€ρϊ τ6 νοσώηρον Α*. 
4 ητραφίον Α^. ^ πίριττωμαηκά ϊηίρ : €0(ϋβ68 περιττώματα κατά. 

* τοις Ρ.^\ * οσοις Α*.0*.Ό*. ^ νοσακ€ρώτ§ρα Ο*. ^^ γ*] τ€ Α•, 
Οίη. ϋ*. * τους μασΘονς Ρ, του μασθου ρΓ. Α*, τον μασθον ^*. Υ €Γ€- 
ραις] €Τ(ρα Ρ. * μ§γάλως Ιίχουσιν Α*. * οΰσαι] ωσι Ρ.ϋ*. οδσαι ιγ€/κτ« 
τωματικαΐ ΟΠΙ. ρΓ. Α». *> ή Οίη. Ι>*. « § ΟΏΧ. Ρ.Α•.0•. 240 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ρα•γ^• ωοΓτβ ^τ6τ€ \αβόντ€ζ ο^κον οι ^μαστοί ίιαμένονατί 

ΐξκάϊ €ΐγ το υστ€ρον. Και των αρρένων δβ €τηίη\ότ€ροι γι- 
νονταί και γβναικικώτ€ροι ^ οι μαστοί, και νεωτέροις καΐ 
7Γρ€(Γβυτ€ροΐ9 ουοΊ, τοις ύ^ροΐς και λβ/οέί κα\ μη φλεβώ^εσ-ι^ 

ι6 και τούτων μάλΧον τοις μελασιν ^η λευκοΐς. Μ,έχρι μβν ουν 
των ^τρις ίτΓτα έτων *το μ€ν ττρωτον α^ονα τα (τπβρματά 
ίστιν' €ΤΓ€ΐτα ^ γόνιμα μεν μικρά ίέ και ατεΚη ^εννωσι κα\ 
οι νέοι κα\ αϊ νέαι, ωσττερ κα\ έτΛ των αΧΚων Χ((>ων των 
ττλεΐστων. ΣυΧΚαμβάνουσι μεν ^ ουν αι νεαι θάττον εαν 

ί^$€ σνΧΚαβωσιν, εν τοις τοκοις ^ιτονοΰσι μαΧΚον. Και τα 
σώματα 5' αύτων ατεΧεστερα *γΙνεται ως εττΐ το ττόΧν και 
^γηράσκει θαττον, των τ αψρο^ισιαστικων αρρένων κάϊ των 
γ)ναικων των τοις τοκοις γρωμενων ττΧεΙοσιν' δοκεΐ ^αρ ον^ 

ιΒη ανζησις ετι γνεσθαι μετά τους τρεις τόκους, Καθέ'οτται/- 
ται 8ε και σωφρονίζονται μαΧΧον οσαι των γ/ναικων ακό^ 
Χαστοι ττρος την όμΐΧίαν εισι την των αφροδισίων, όταν 
^τοΐς τόκοις γρησωνται ΤΓοΧΧοΐς, Μβτά ίέ τα τρ\ς ετττα 
ετη αι μεν ^γυναίκες ττρος τας•τεκνο*γονΙας ηδη ευκαιρως εγρυ• 

ι^σιν, οι δ* άνδρες ετι εχουσιν εττιδοσιν. *Έστί ίβ τα μεν 
ΧετΓτα των σττερματων α*γονα, τα δε -χαΧαζώδη γόνιμα και 
® αρρενο*γόνα μάΧΧον' τα ίέ λετττα και μη θρομβώδη ® θηΧυ* 
*γόνα. Και ^τοΰ *γενείου δε τρίχωσις συμβαίνει ^τοΐς αρρεσι 
ττερΊ την ηΧικΙαν ταύτην, 
2 ^Έί δε των γ/ναικείων ορμή γίνεται ττερΙ φθίνοντας τους 
μηνας' διο φασι τίνες των σοφιζομένων και την σέΧηνην 
είναι θηΧυ, οτι αμα συμβαίνει ταΐς μεν ή κάθαρσις τ^ 3* ή 
.φθισις κα\ μετά την καθαρσιν και την φθίσιν η ττΧηρωσις 
αμφοιν. Και ταΓ9 μεν συνεχώς καθ* εκαστον όΧι^άκις τα 
καταμήνια φοιτ^, τταρα ^ δε μήνα τρίτον ταΐς ττΧείσταις, 

2^0σαις μεν ουν όΧί^γον χρόνον ^γίνεται, δύο η τρεις ημέρας, 

Λ \αβόντ€ί ^κον τάτ§ ϋ». « μασθοί Ρ.Α». ^ οΐ μασθοί Ρ, οίη. Ό». 
? Ρΐ 0Π1. Α*.0*. ^ δΐί Ο*. * τα μβν πρώτα Ρ. *^ γόνιμα] €γγονα Ρ. 
1 οΖν οίη. Α*. ™ πονονσι — 8βΟΙ. 1 7• τόκοις οίη. ρΓ. Α*. "* τοις 

Οίη. Ό*. ο άρρ€νόγορα €ΐ θηΧνγοι^α Ρ. Ο*. Ρ του ΟΧΩ. Α^.Ό\ *1 τοις 
Αρρεσι Οίη. €».0». ' μήνα «€ Ρ.€».Ό». VII. Ι, 2. Ι2ΤΟΡΙ12Ν Η. 241 

■ άταλλάττονοΓ* ^ ρ^ον, οσαΐζ ίέ ^ ττοΚΚάς^ χαΧ^ττώτβρορ. 
ΤΙονοΰσι 'γαρ τάί ημίραί ταύτας* ταΐς μίν 'γαρ ^^ αθρόα ^η 
καθαρσις γνεται ταΐί ίέ κατ όΚΐ'γον^ το ίβ σώμα βαρύνεται 
Ίτασαις^ €ως αν β^ελθ}/. Πολλαίρ 5ε κα\ όταν ορμά τα 3 
καταμήνια κάΙ μίλΧη ^ ρηγηκτθαι^ ττνί'γμοϊ γνονται και 'ψ-ο- 
φος €ν ταΐς ύστίραις^ €ως αν ρα'γη. Φύσει μεν ονν η στ5λ- 
Χη'γις γίνεται μετά την τούτων ατταΧΧα'γην ταΐς 'γνναιζίν' 
και οσαις μη γνεται ταίττα, ως εττΐ το ττοΧυ ατεκνοι 3ιατε~ 
Χοΰσιν. Ου μην άΧΧα κα\ μη 'γινομένων τούτων ενιαι (Γνλ-4 
Χαμβανονσιν, ' οσαις συναθροίζεται ικμας τοσαύτη οση ταΐς 
• 'γειναμεναις ύττοΧειττεται μετά την καθαρσιν^ αλλά μη ώστε 
κα\ θύραζε ^ εζιεναι. Και γνομενων ετι ενιαι συΧΧαμβά' 
νουσιν' ύστερον 5* οι; συΧΧαμβάνουσιν^ οσαις ^ ευθύς μετά 
την καθαρσιν α/ ύστεραι συμμύουσιν, Τινεται 5' ενίαις και 5 
κυούσαις 3ια τεΧους τα 'γυναικεια' συμβαίνει μεντοι ^ταύ' 
ταις <ραΰΧα τικτειν, κα\ η μη σύΙζεσθαι εις αΰζην η ασθενή 
τα ^εκ*γονα γίγνεσθαι. Πολλαί9 5ε και ίια το ίεϊσθαι της 6 
συνουσίας ^ 3ια την νεότηητα και την ηΧικΙαν^ η 3ια το "χρόνον 
αττεχεσθαι ττοΧύν, καταβαΐνουσιν αι ύστεραι κατω^ κα\ τα 
γιναικεια γνεται ττοΧΧακις τρ\ς του μηνος^ εως αν σι/λλα- 
βωσιν' ^τατ€ 5* ^ αττεργρνται ιταΧιν εις τον ανω τόττον τον 
οικειον• ΣΛνιστε οε °καν συμρνι ε-χουσα, '^'ΧίΙ ^' ^Ύ/οβ ούσα, ; 
ατΓοψυσψ του σττερματος το ύ*γρότερον. ΤΙαντων 3ε των 
ζψων, ωσττερ είρηται και ττρότερον, ταΐς γ/ναιζΐ μαΧΧον 
των αΧΧων θηΧειων η καθαρσις γνεται ττΧεΙστη. Ύοΐς μεν 8 
^ 'γαρ ^ μη ζωοτοκοΰσιν ούθεν τοιούτον ^ εττισημαινει Αά το 
την Ίτεριττωσιν ταύτην τρεττεσθαι εις το σώμα {μειζω τβ 
^αρ ενια των αρρένων εστί, και ετι τοις μεν εις φοΧίίας τοις 
5* 619 ^ΧετΓΐ3ας τοις 8* εις το των τττερων ^αναΧίσκεται 
242 ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ Ηιβτ. Αν. 

ττληθος^^ τοΪ9 5ε 7Γ€ζοΪ9 κοι ζωοτόκοΐζ €?ρ τ€ τάί τρίχας 
κάί το σώμα {\€Ϊον 'γαρ ανθρωττόζ ίστι ^ μόνον) κα\ €ΐς τα 
ουρά {τταγβϊαν 'γαρ τα ΤΓλβίστα κα\ ιτοΧλην τα τοιαύτα ττοι^ 
€Ϊται την €κκρισιν)' ταϊς 5ε Ύνναιζιν άιττί τούτων τρεττεται 

9 το ττερίττωμα €19 την καθαρσιν. ^ΟμοΙϋος 5' ίχει ^τοντο 
κα\ βττί των αρρίνων' ιτΚ^ϊστον γαρ ως κατά το μέ'γεθος 
αώίησι στΓ€ρμα των άλλων ζωών ανθρωττος (βιο κα\ ^\€ΐ6- 
τατον των ζωών ^ €στ\ν ανθρωττος), και αύτων 8* οι ύ'γρό" 
Τ€ροι τας φύσεις κάϊ μη * ττοΧύσαρκοι λ/αι/, κα\ οι Χευκότεροι 
ΙΟ 5ε των μελάνων. Και €τγ\ 'γυναικων §€ τον αύτον τρόττον' 
τα?ρ 'γαρ εύσαρκοις ίγ ο ρεύεται εις την τροφην τον σώματος 
το ΊΓοΧυ της εκκρίσεως. Και εν ταΐς ομιλίαις 3ε των αψρο^ 
3ισΙων αι Χευκότεραι την ψύσιν εζικμάζονσι μαΧΧον των 
* μεΧαινων. ^ Ποιεί ίβ της τροφής τα ύ*γρα και 3ριμεα τοι^ 
αύτην την ομιΧιαν μάΧΧον. 
3 νίνεται 3ε σημεΐον του συνειΧηφεναι ταΐς 'γνναιζιν^ όταν 
ευθύς 'γενηται μετά την ομιΧίαν 6 τόττος ζηρός. ^Αν μεν 
ουν ^Χεΐα τα χείΧη ^ του στόματος^ ου θεΧει "^ συΧΧαμβά^ 
νειν (ατΓοΧισθαΙνει Ύα/ο)^ ού3* αν Ίταχεα' αν 5* άτττομενω τω 
3ακτύΧω τραχύτερα ^ και αντεχηται^ και ^ αν Χετττα τα 

2 χειΧη^ τότε ευκαίρως έχει ττρος την σύΧΧη^Ιην. ΤΙρος μεν 
ουν το συΧΧαμβάνειν τοιαύτας 3εΐ κατασκευάζειν τας ύστε^ 
ρας, Ίτρος 3ε το μη συΧΧαμβάνειν τουναντίον* ^ αν 'γαρ ^ 
Χεϊα τα χειΧη9 ου συΧΧαμβανει' 3ιο ^ενιαι ^της μήτρας 
ττρος ο ΊΓΠΓτει το σττερμα^ αΧειφουσιν εΧαιω κε3ρΙνψ η ^ >//•£- 

^μυθίω η ^Χιβανωτω^ 3ιεντες εΧαΙω. Έάι/ 5ε ετττα εμμείνει 
ημέρας^ φανερον οτι εΐΧηττται' αι 'γαρ καΧούμεναι ^εκρύσεις 
εν ταύταις γνονται ταΐς ημεραις. Αι 3ε καθάρσεις φοιτωσι 
ταΐς ττΧείσταις εττι τίνα χρόνον συνειΧηφυιαις^ βττι μεν των 

ο μάΐΚΚον Α\ Ρ τούτοις Ό». <1 τ€\€ί6τατον Ρ.Α» Ο». «" €στ\ν 6 
άνθρωπος Ρ. 8 ^τ. λ€ίοί και \ίνκ6τ€ροι των ϋ*. * μ(\άνων Α*.0*. 

ν ποιύταί Λ». ^ \ύα οπι. ρΓ. Α*. » ροβΐ σνΚΚαμβάνην Ο», λίτττά ί€ 
ονκ €νχρηστα, Α*. λ6ΐ;κα ουκ €ϋχρηστα, Υ €αν ^^, * €άι» Ο*. * ^ριοι 
Α*.ϋ*.0*. ^ της — πίΐΓΓ«] θ«α το της μήτρας πρόσω προσπίπτ^ίν Ρ. Α*. Ο*. 
ε ψψμυθί(^ Ρ. <> λιβωτώ Α». β ίκκρίσίΐς Ρ. VII. 2, 3- ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Η. 243 

θηλαων τρίάκονθ* ^ ημέρας μάλιστα^ ττερί ^ $€ τετταράκορτα 
€7Γί των αρρένων. Και μετά τους τόκους 8* ^ αι καθάρσεις 4 
βούλονται τον αύτον αριθμόν ατΓθ8ί8όναι ^τουτον^ ου μην 
εζακριβουσΐ γβ 'Π'άσαις ομοίως. Μβτά ίέ την σύλΧη^Ιην 
^ και τας ημέρας τας είρημενας ούκετι κατά ψύσιν^ άλλ' ειΥ 
τους ^μαστούς τρειτεται κα\ 'γίνεται γάλα. ^Εττισημαινει 
ίε το ττρωτον μικρόν "" τε κα) αραγνιωίες το γάλα εν τοις 
^μαστοϊς. "Οταν ίέ συΧΧάβωσιν^ αϊσθησις μαΧιστα "€γγ/-5 
νεται εν τε ταϊς Χα^όσιν' ενίαις γαρ 'γινονται ττΧηρεστεραι 
ευθύς' μαΧΧον 5' εττι^ηΧως τοΰτο συμβαίνει ταΐς ίσχναις. 
Και ® εν τοις βουβωσιν εττΐ Ρ μεν των αρρένων ως εττΐ το 
ΊΓοΧυ εν τω 8εζιω μάΧΧον ΊΓερ\ τας τετταρακοντα ^γίνεται ή 
κινησις^ των 8ε θηΧειων εν τω αριστερψ ττερί ^ενενηκονθ^ 
ημέρας. Ου μην άλλ' ακριβειαν γβ τούτων ούίεμίαν ύττο^ό 
ΧητΓτεον' ΐΓοΧΧαΐς γαρ θηΧυτοκούσαις η κινησις εν τω §εζιφ 
γνεται^ και ταϊς εν τω αριστερφ άρρεν* άλλα ^ και ταΰτα 
και τα τοια?τα ^αιττα 3ιαψερει ως εττΐ το ττοΧυ "τώ μαΧΧον 
^ κάϊ ήττον. ΤΙερι 8ε τούτον τον γρόνον ^ κάϊ (τχίζεται το 
κύημα* ^ τον 5' εμττροσθεν αναρθρον συνεστηκε κρεωίες. 
Καλοίιτται 5* * εκρύσεις μεν αι μέχρι των ετττα ήμερων ίία- ; 
φθοραΐ^ εκτρωσμοί 5' αι μέχρι των τετταρακοντα* και ττλβί- 
στα διαφθείρεται των κυημάτων εν ταύταις ταις ημεραις. 
Το μεν ουν άρρεν όταν εζεΧθ^ι ^ τετταρακοσταΐον^ εαν μεν Β 
€ΐς αΧΧο τι αψνι τι 9, οιαχειται τε και αφανι^εται^ εαν ο εις 
'>\/νχρ6ν ϋίωρ, συνίσταται οίον εν ύμενι' τούτου 3ε 'ΛαιτίΊ- 
σθεντος φαίνεται το εμβρυον το μβγβθοί ηΧίκον μύρμηζ 
των μεγάλων, τά τ€ ^ μεΧη 3ηΧα, τα τε αΧΧα τταντα κα\ ' ημ4ραα Α», ί τηταράκοντα «€ Ρ.Ο^.Ό». *» αΐ Οίη. Ρ.Ο». * τοέ- 
τον δοΐΐηβίάβηΐβ : οοάίεββ τούτων, ^ κάϊ τάς ^Ιρημίνας ημίρας Ρ. 

ϊ μασθονς βΐ ΐηοχ μασθοίς Ρ.Α». ™ Τ€] τι Α». ** γίν€ται (ν ταΐς ϋ*. 
ο €ν\ «ΓΙ Ρ.ϋ». Ρ μ€Ρ ουρ των Ό». *» 4νν9νηκον& Ο ». «" «αι »ηΐ6 ταϊττα 
Οίη. Ό*. » Τ(ρ] κατά τά ϋ*, «αι τ6 Ρ, και τφ Α*. * «αι το ^ον υ*, 
ν και σχίζίταί] ουχίζίται Α*. ^ τάν] τό Α*.0*^. * €κκρίσ€ΐς Ρ. Τ Τ€Τ^ 
τβφακοστίαων Α*, τ^σσαρακοστάίον Ο*. ' ^ίακυηβίντος Ο», ^ιαχυβίντο^ 
Ρ, ^ιασχισβίντο$ Α*. * μ4ρη €*.0*. 

Ε 2 144 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηιβτ. Αν. 

το αιίοΐον, και οι όψθαΧμοϊ καθαττερ εττι των αΧΚων ζωωι/ 

9μ€Ύΐ<ττοι. Το ^6 θηΧν, ο τι μίν αν ίιαψθαρ^ €ντο9 των 
^ τριών μηνων^ α8ιαρθρωτον ως €τγ\ το ττοΧυ ψαινεται' ο τι 
8* αν €7η\άβ9ΐ του τέταρτου μηνόγ^ ^γίνεται εσχισμενον και 
ιοίια ταχέων Χαμβανει την αΧΧην ^ιαρθρωσιν, ^Ύειος μεν 
ουν ττάσαν την τεΧεΙωσιν των μορίων βραίύτερον ^ άττολαμ- 
βάνει το θηΧυ του άρρενος^ κάϊ 3εκαμηνα 'γίνεται μαΧΧον 
των αρρένων ® όταν 8ε 'γενηται^ θάττον τα θήΧεα των άρρε^ 
νων και νεότητα κάϊ ακμην Χαμβανει καΐ 'γηρας^ και μαλΧον 
αι ^ ττΧεΙοσι χρώμεναι τόκοΐζ^ ωσττερ είρηται ττρότερον, 
4 *Όται/ ^6 συΧΧαβ^ί η ύστερα το σττερμα, εύθυς σνμμύει 
ταΐς τΓοΧΧαϊς^ Ι^^ΧΡ^ 'γενωνται ετττα μηνες' τψ ί' ό^3όω 
•χασκουσιν* κα\ το εμβρυον^ εαν ^ 'γόνιμον^ ττροκαταβαινει 

2 τω ο*γοοφ μηνι. Ια όε μη γόνιμα αλλ ^ ατΓΟΤΓετΓνί'γμενα 
οκτάμηνα εν τοις τόκοις ^ ουκ εκψερουσιν όκτάμηναι αι *γν- 
ναΐκες^ ούτε ττροκαταβαινει κάτω τα έμβρυα τφ ό*γ3όφ μηνΐ, 
ούτε αι υστεραι έν τψ χρόνω τούτω χασκουοΊν* άλλα σι/- 
μεϊον ΟΤΙ ου 'γονιμον^ εαν 'γενηται μη ^ σνμττεσόντων των 

^είρημενων. Μβτα ίβ τα9 συλΧη^^τεις αι γη^αΐκες βαρύνονται 
το σώμα τταν^ κάί ^^ σκότοι ττρο των ομμάτων και εν τ^ ιτε- 
φάΧ^ 'γίνονται ττόνοι, Ύαΰτα 3ε ταΓ9 μεν θαττον κα\ σχβ- 
ίον ^ §εκαταιαις γνεται^ ταΐς 8ε ™ βρα8ύτερον, οττως αν τιί- 
γωσιν ουσαι τω ττεριττωματικαι είναι μάΧΧον κα\ ήττον» 

4*'ΈίΤΐ 8ε ναυτιαι κάϊ ^εμετοί Χαμβανουσι τας ττΧειστας^ κάϊ 
μαΧιστα τας τοιαύτας^ όταν αΊ τε καθάρσεις στωσι καΐ 
μήττω εις τους ® μαστούς τετραμμεναι οίσιν, *Ένιαι μεν ουν 
αργρμεναι μάΧΧον ττονουσι των 'γυναικων^ ενιαι 8* ύστερον^ 
η8η του κυήματος έχοντος αυζησιν μάΧΧον' ττοΧΧαΐς 8ε και 

Ι^τΓοΧΧακις ^κάϊ στραγγουρίαι γνονται το τεΧευταϊον, *Ώς 
μεν ουν εττι το ττοΧυ ραον ατταΧΧαττουσιν αι τα άρρενα κύ^ 

^ τριών οιη. Ό». « Τ€ως €&τηοΐί&η&, ίεως Ρ. Α». Ο*, «ν ψ Ό\ ^ άπο* 
\αμβάνηι Ο. β οτορ — άρρίνων οίη. Ο*. ^ χρώμ^ναι πλίίοσι Ρ.Ο*. 

8» άποττνιγμίνα Ρ, άποττνιγόμ^να Ό*. ^ ουκ] μη Α. Ρ, ίΐ μη Ο*. * πίσόν- 
των Α*. ^ σκότος Ο». 1 δακ^τίαις Α*^. ™ βαρντ€ρορ Ρ. Α*. ** €μ€ΤθΙ 
Α«.0«. ο μασθονς Ρ. Α». Ρ καϊ &1(βηΐΐη ΟΙΌ. Β». VII. 3, 4• ΙΣΤΟΡΙΏΝ Η. 245 

ονσαι κάΙ μάΧΚον ^μ€Τ ευχροΐας ίιατεΧσΰΰπν, βττί ίέ τωρ 
θηΧαων τουναντίον* α'χρούστ€ραΙ ^Τ€ 'γαρ ως βττΐ το 'ττολι;, 
και βαρύτβρον ίια'γουσί^ κάϊ ττολΧαΐς ττβρϊ τα σκέλη οΐίη" 
ματα κα\ ετταρσας 'γίνονται της σαρκός* ου μην ■ αλλ* €νΙαις 
^Ιν€ται κα\ ταναντία τούτων. Είώθασι & ταΐς κυούσαιςβ 
^αΐ €τηθυμΙαι 'γίνβσθαι τταντοίατταΐ καΙ μεταβαΧΧαν όζίως, 
ο καΧουσί τίνες κισσάν* κα\ βττί των θηΧαων όζύτεραι μεν 
αϊ ετηθυμίαι^ ^ τταραγνομενων 8ε ήττον δύνανται αττοΧαύειν• 
^ΟΧΐ*γαις 3ε τισι συμβαίνει ^ βεΧτιον ε-χειν το σώμα κυού~ 
σαις. Μάλιστα ίβ ασωνται^ όταν αργωνται τα τταιίΐα τρί" 
χα9 * τΓΟίεΐν. Α/ ίβ τρίχες ταΐς μεν κυούσαις αι μεν συγγε^ 7 
νεΐς ^γίνονται εΧαττους κα\ ^ ρεουσιν^ εν οΐς 8ε ^ μη ειώθασιν 
εγειν τρίγας, ταύτα δασύνεται μάΧΧον. Και κίνησιν 3ε 
Ίταρεγεται εν τω σώματι μαΚΧον ως εττϊ το ττοΧυ το άρρεν 
του θηΧεος^ κα\ τίκτεται θάττον^ τα ίέ θήΧεα βρα3ύτερον. 
Και 6 ττόνος εττΙ μεν τοις θηΧεσι συνε^ς κα\ νωθρ6τεροςι8 
εττ] 3ε τοις αρρεσιν όζυς μεν^ ιτοΧΧω 3ε -χαΧεττώτερος• Α/ 
ίε ττΧησιάΐουσαι ττρο των τόκων τοις * αν3ρασι θάττον 
τίκτουσιν. Αοκοΰσι 3* ω3ίνειν αϊ 'γυναΐκες ενίοτε ου 'γινΟ' 
μενης ω3£νος, άλλα ίιά το την κεψαΧην στρεψειν το εμβρυον 
φαίνεται ω3ΐνος αρχή τούτο 'γ.νεσθαι. Τα μεν ουν άλλα 9 
ζωα μοναχως Ίτοιεΐται την του τόκου τεΧείωσιν' εΐς γαρ 
ωρισται του τόκου χρόνος ττασιν' ανθρώττω 3ε ττολλοι μονφ 
των ζωων' κάϊ γαρ ετττάμηνα και οκτάμηνα κα\ εννεαμηνα 
'γίνεται^ και 3εκάμηνα το ^ ττΧεΐστον* ενιαι 3* εττιΧαμβανουσι 
και του εν3εκατου μηνός, ^Οσα μεν ουν ^ γνεται ττροτερα ίο 
των ετΓτα μηνων^ ^ ού3εν ού3αμ^ 3ύναται ζην' τα 3* έτττα- 
μηνα 'γόνιμα γνεται ττρωτον^ ασθενή 3ε τα ττολλα {3ιο και 
στταρ'γανοΰσιν ερίοις αιττα), ττολλα ίβ και των ττορων ^ενιονς 
έχοντα άσχίστους^ οίον ωτων και μυκτηρων' άλλ' ετταυςανο^ 

«1 δίητίλουσι /*€Τ €νχροίας Λ». ^ Τ€] τό Ρ.Α*.€», Οίη. ϋ*. » αλλά 
κα\ ίν'ιαις Τ€ γίνεται Ρ.Α».0. * αΐ Οίη. ϋ*. ^ π^ρι^ιγνομίνων Α*. 

^ βίΚτίω Ρ.Α».0^ » ίΓθΐ€ίμ] φυαν Ό». 1 €κρίονσιν Ό». ' μη ΟϊΏ, €\ 
* αρρ€σι Ο*. ^ π\€7ον Ρ. ^ γίρεται πρ6τ€ρον Ρ, πρότ^ρον γίν€ταί Ό*. 
^ οιΛ€ Α» β €νίοις Α». 

»3 246 ' ΠΕΡΙ ΤΑ Ζί2ΙΑ ΗΐδΤ. Αν. 

μένοις ίίαρθροΰται^ κάϊ βιουσι ττολλα και των τοιούτων. 

1 1 Τα 5* οκτάμηνα ΊΓ€ρ\ μίν Αί^ιηττον και ίν βνίοΐζ τοττοις^ 
οτΓον €ν€κψοροι ΟΙ *γυναΐκ€ς κα\ ψέρουσΐ Τ€ ττολλα ρ^81ω9 
καΐ τικτουσι^ και ^ ^^ενόμ^να δύναται ^ήι/, καν τερατώδη γ^- 
νηται^ ίνταΰθα μίν ^^ τα οκτάμηνα κα\ ίκτρεψεται^ €ν ίί 
τοις ττερϊ την Έλλάία τόττοΐζ όΚΐ^α ττάμτταν σώζεται ^ τα. 
§€ -τΓολλά αΊΓοΧΧυται' κάϊ Αά την ύττόΧη^Ιην^ καν σωθη τι^ 
νομίζρυσιν ουκ όκταμηνον είναι το ^ 'γε'γενημενον^ άλλα λα- 

1 2 θεΐν ίαυτάς αί 'γυναΐκες ^ συΧΧαβοΰσαι ττρότερον, Τίονουσι 
ί' αΐ ^γυναίκες μαΧιστα τον μήνα τον τέταρτον και τον 
δ'γίοον^ και εάν ίιαψθείρωσι τετάρτω η ό'γίόω μηνΐ, Αα- 
ώθείρονται κα\ ^ αύται ως εττϊ το ττολι/, ωστ ού μόνον τά 
οκτάμηνα ^ ού ζι;, άλλα κάϊ ίιαψθειρομενων αι τίκτουσαι 

ί 3 κινϋι/νεύονσΊν. Ύον αύτον ^ 8ε τρόττον 3οκεϊ Χανθανειν κάΙ 
δσα φαίνεται τίκτεσθαι ιτοΧυγρονιωτερα των ^ ένδεκα μη^ 
νων' κάϊ γαρ τούτων ή της σνΧΧη^^τεως αρ-χη Χανθανει τα9 
*γυναΐκα9' ττοΧΧακις 'γαρ ττνευματικων ^'γενομενων εμττροσθεν 
των ύστερων^ /Λ€τα ταΰτα ιτΧησιασασαι καϊ σνΧΧαβοΰσαι 
εκεινην οίονται την άρ-χην εΐναι της σνΧΧη^Ιτεως, Α' ην ε'χρή^ 
σαντο τοις σημείοις ^ομοιοις. 

14 Το 5ε 8η ττΧηθος των τόκων της τεΧειώσεως ^ιταρά τ3ΧΧα 
Χωα τοις ανθρώττοις ταύτην Ιχβι την ίιαψοραν' κάϊ των μεν 
μονοτόκων Οντων των 8ε ττόΧντόκων^ ετταμψοτεριζει το *γενος 
^ το των ανθρώττων. Το μεν 'γαρ ττΧειστον κάϊ τταρά τοις 
ττΧεΙστοις εν τικτουσιν αι 'γυναΐκες^ ττοΧΧακις ίε κάϊ ττοΧΧα^ 

ι ξ χοΰ 8ι8υμα, οίον κάϊ ττερί Αίγηττον. Ύικτουσι 8ε κάϊ τρία 
κάϊ τετταρα, ττερϊ ενιους μεν καϊ σφόδρα τόιτονς^ ω<ηΓερ 
^ είρηται ττρότερον, ΠλβΓστα ίε τίκτεται ττεντε τον άρι^ 
θμόν' η8η *γαρ ^ιτται * τούτο καϊ εττϊ ττΧειόνων ατυμβεβηκός. 

ί γ€ννώμ€να Ρ.Ο^.ϋ*. ? ^^γ^ννημίνον Α*. ^ ξνμβαΚΚονσαι Ό*, συλ- 
Χαβουσαι — •γυναίκ€ς οίη. Α*Λ/*, σνΧΚαβονσοΛ, — μαΚιστα οίη. Ρ. * αΖταί 
ρΙβηςιΐΘ. *ί ού »ηΐβ ζη οίη. Ο». 1 ^€ οηι. Ο^. «» Μ€καμψων Ρ, 

δ€καμηνων Ο*. <* γινομίνων Ρ.ϋ». ο όμοίοις ΟΙΤΙ. Ο*. Ρ ΐΓ€ρϊ Α*. 

«1 τό αηΐβ των Οίη. Α». ^ ίϊρηται και πρ. Ό». » «αι €7Γΐ πλ. τούτο Ι>. VII. 4. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Η. 247 

Μ/α ^6 τΐΫ ίν τίτταρσι τόκοΐΫ ^ €Τ€Κ€ν ^Ικοσιν' ανα ττίντζ 
γα^ο €Τ€Κ€^ κάϊ τα ιτοΧΧα αύτων ίζετράψη. Έι/ μίν ουν 1 6 
Τ0Ι9 αλλοΐ9 ζωοίΡ, καν ζ τα §1ίυμα άρρεν και θηΧυ^ ούθεν 
^ττον εκτρέφεται ^ γνόμενα κα\ σώΐζεται των αρρένων η 
θηΧειων' εν 8ε τοις ανθρώττοις όΧι*γα σώζεται των ίιίύμων^ 
εαν VI ΤΟ μεν υηΧυ το ο άρρεν, Δέχεται ο ογειαν κυοντα ι; 
μάλιστα των ζωών ^ ^υνη κα\ Ίτητοζ' τα ί' άλλα όταν ττΧη^ 
ρ^θίί^ ψευ*γει τους αρρενας^ οσα . μη ττεψυκεν εττικυισκεσθαι^ 
καθάττερ ίασνττουζ. ^Αλλ' Ίτητος μεν αν σνΧΧαβ^ι το ττρω^ 
τον, ουκ ετΓ ικυισκεται τταΧιν, αλλ εν τίκτει μόνον ως εττι το 
ΊΓοΧύ' €7γ' ανθρώττφ 5' ολ/γα μέν^ γεγοι/ε ίε ττοτε. Τα μεν 1 8 
ουν ύστερον ιτοΧΧφ "χρόνιρ σνΧΧηψθεντα ^ ούίεν Χαμβανει 
Τίλοί, άλλα ττόνον τταρασ-χόντα συν8ιαψθειρει το τ-ροϋττάρ" 
χον {η3η γαρ σννεβη ^γενομένης 8ιαψθορας κα\ §ώ8εκα ί'βιτ- 
ττεσεϊν τα εττικυηθεντα^' εαν 5' ε^^υς η 'σνΧΧη^Ιης βγενβτο, 
^το ετΓίκυηθεν εζηνε^γκαν^ και τικτουσιν ωοΊτερ ^318υμα 'γόνφ^ 
καθάττερ και τον ^"^ΙψικΧεα κα\ τον *^ίίρακΧεα ^ μυθοΧο*γοΰ~ 
σιν, Τε*γονε ^ *γαρ κάϊ τούτο ψανερόν' μοιγευομενη *γάρ 19 
τις το ^ μεν των τέκνων τφ αν8ρι εοικος ετεκε^ το 3ε τω 
μοιχω. *'ΐ13η 3ε και 8ί3υμα κύουσα τις εττεκύησε τρίτον^ 
'γενομενου 3ε του "χρόνου του καθήκοντος τα μεν ^ τεΧεό*γονα 
? τω ^ χρόνω ετεκε^ * το ίί ττενταμηνον' καΐ τοΰτ αττεθανεν 
ευθύς. Και έτερα 3ε τινι συνέβη τεκούσρ ττρωτον μεν Γτττα-ιο 
μηνον^ ύστερον 3ε 3ύο ^ τεΧεόμηνα τεκεΐν' κα\ τούτων το μεν 
ετεΧεύτησε^ ^τά ίε εβιωσεν. Και εκτιτρώσκουσαι 3ε τίνες 
συνεΧαβον αμα^ κα\ το μεν ^ εζεβαΧον το 3^ ετεκον. Ύαΐςιι 
3ε ΊτΧεΙσταις^ εαν ^ συ^γνωνται κυούσαις μετά τον ο'γ3οον 
μήνα, ® ττεριττΧεων μυζώ3ους το ΊΓαι31ον ^ εζερ-χεται 'γΧισχρό" 
τητος. Και των ε3εσματων 3ε των ττροσψερομενων ττερί" 

^ €Τ€Κ€ρ] Τ€Τ0Κ€ν Α*. ^ γιρομίρο Ρ.Ο*. ^ η γυνή Ρ.Α*.€*. * ούί€ 
\αμβάν€ΐ τ6 τίλος Α». Υ (μη(σ€Ϊν Ρ.Α». « τό οίη. Ρ.Ο». Β*, βΐ ρΓ. Α». 
» δίδυμοι Α». ^ €φικλ€α Ρ. ^ καθομοΚογονσι Α». <> γάρ] δί Ο». 

* μίν €ν των Ό^. ^ Τ€\€Ογονά] γ€γονω Ο*, Οίη. Α*. Ρ τψ Οίη. Ρ.Α*.€*. 
1> γόνω Ρ.Α». » Γα Α».0». ^ Τ€\€ΐόμηνα ^^. 1 το Α» «»€{«- 

βάλλον Ρ. "* σνγγίγνωντοί Ρ.Α*.0*. ^ π€ρίπ\€ον Ρ. Ρ €ξ£ρχ€σθαι Ό^, 

Κ4 α48 ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΙΑ Ηιβτ. Αν. 

7Γ\€ων υφαίνεται ττοΧΧάκις. Και τώ αλί 8α>1η\€στ€ρφ χρψ' 
σαμένωρ ουκ άγοντα *γΙν€ται τα ΤΓαιίία όνυχας. 
5 Το 5ε γάλα το *γινόμ€νον ΊΓρότ€ρον των €7Γτα μηνών 
αχρηστόν ίστίν' άλλ' αμα τα Τ€ ιταί^Ια 'γόνίμα και το 
•γάλα γβησιμον. Το ίέ ιτρωτον κα\ άλμυρόν, ωσττερ τοΪ9 
ττροβάτοίζ. Μάλιστα 5' €ν ^ ταΐς κυησεσι του οίνου αίσθα^ 
νονται αι ττλβϊσται' 3ιά\ύονταΙ τβ *γα/ο, €αν * ττίωσι^ κα\ αδυ^ 

ζνατοΰσιν. ^Αρχη ίβ ταΐς γ/ναιζι ^τοΰ τ&ζνουσθαι κα\ τοΐ9 
αρρεσί ^ του τεκνουν^ και ιταΰλα αμψοτΈροις^ τοις μβν η του 
στΓβρματος ττρόεσις ταΐς ^ η των καταμηνίων^ 'ίτλην ουτ αρ- 
γρμίνων *γόνιμα €υθυς οΰτ €τι ό\1*γων 'γΐ'γνομίνων και άσθ€- 

^νων. ^ίΙΧικΙα $€ της μεν αρχής είρηται' τταύεται ίέ ταί^ 
*γυναιζί ταΐς μεν ττλεΐσταις τα καταμήνια ττερί τετταρακοντα 
€τη^ αΐς ^ αν ^ υττερβαΧνι τον χρονον τούτον^ διαμένει μέχρι 
^ των ττεντηκοντα ετων^ κα\ η3η ^ τίνες ετεκον' Ίτλειω ίέ 
χρονον ουόεμια. Κ}ι ^ ο ανόρες οι * μεν ττΧειστοι 'γεννωσ'ΐ 
^ μέχρι εζήκοντα ετων^ όταν ^ ^υττερβάΧνι ταΰτα^ ^ β^χρ^- 
εβ8ομήκοντα' και ηίη ^ τίνες 'γε^εννήκασιν εβ3ομηκοντα ετών 
δντες. Συμβαίνει §ε ττοΧΧοΐς κα\ •7Γθλλαί9 'γυναιζι και άμ- 
3ράσι μετ αΧΧήΧων μεν συνεζευ^μενοις μη 8ύνασθαι τέκνο-- 

αΤΓΟέβΓσθαι, ίιαζευχθεΐσι §ε. Το 5' αιϊτο συμβαίνει κα\ ττερΧ 
αρρενο*γονΙας και θηΧυ'γονίας' ενίοτε * 'γαρ και ^γυναίκες κάΙ 
-ανίρες μετ άΧΧηΧων ^ μεν οντες θηΧυ*γόνοι εισιν η άρρενα^ 
'γόνοι, 8ιεζευ^μένοι 3ε ^γίνονται τουναντίον. Και ιτατά την 
ηΧικΙαν 8ε μεταβάΧΧουσιν' νέοι μεν οντες μετ αλλι^λωι^ 
θήΧεα γννωσι^ ττρεσβύτεροι ί' άρρενα* τοις 8ε κα\ ετη. τοιί- 

^των σνμβαινει τουναντίον. Και επί του ^γενναν ί' δλωί το 
αύτό' νέοις μεν ουσιν ούθεν γνεται^ ττρεσβυτεροις 8ε' οι 8ε 
το Ίτρωτον^ ύστερον ^ 8ε ^εννωσιν ού8εν, Τίίίσι 8ε και των 

<1 φαίνεται υιη. ρΓ. Α». *■ τοίν κΜ^σι Α^. » πίνωσι Ό». ^ τό— 
τό Α». ν {,π^ρβάΧΧη Ρ.Ο». ν τώι/ οίη. υ». * τιρίς] «€ τιν^ς Ρ.Ο* 
Υ θ• οηΐ. Ρ.Α».0« « μ€Ρ οηΐ. ϋ». » μέχρις Ο». Ι) ίπ^ρβαλλη Ρ.ϋ*. 
β μ€χρις Ο». <Ι τιι;€^5] δί τιν€Γ Ρ.13». β γαρ] δί €». ^ μ€ν δντίί] 

μίνοντα Ρ.Α*^.^*. ρ §€ γ^ννωσιν ούδ^ν] ούδ€ γ^ννωσιν Α*, ούδ€μ γ€ννω- 
σιρ Ο». VII. 4—6. ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Η• 249 

^γυναικών τινεί αί μόλις μίν ^ συΧΚαμβάνονσιν^ ίαν 5έ οτ^λλά- 
βωσιν, εκφίρουσιν' αΐ 5ε τουναντίον ανΚλαμβανουσι μ€ν ρψ" 
ίίως^ ου δύνανται 3' ίκφίραν. Εισί ίε και άνδρες θη\υ^όνοΐ4 
και γη^αΐκες αρρενο'γόνοι^ οΐον και κατά του ^ΉρακΧεους 
μυφοΧο'γεΐται^ δί εν 3ύο και εβ3ομηκοντα τέκνοις * θυγατέρα 
μίαν ε*γεννησεν. Α/ ^β μη 8υναμεναι σνΧΧαμβανειν εαν η 
ίια θεραττειαν συΧλάβωσιν η §1* αΧΧην τίνα σύμτττωσιν^ ως 
€ίγ\ το ΤΓοΧυ θηΧυτοκοΰσι μάΧΧον η αρρενοτοκοΰσιν. ΙΤολ-5 
λοίρ ίε σνμβαινει κα\ των ^ ανίρων §υναμενοις *γεννάν ί/στ€- 
ρον ^μη ^ύνασθαι^ κα\ ττάΧιν καθιστασθαι εις αυτό. Τινονται 
8ε κάϊ εζ αναπτήρων αναττηροι^ οίον εκ γωΧων χωλοί κα\ τν- 
φΧων τυψΧοΙ^ και οΧως τα ιταρα ψύσιν εοικότες ΊτόΧΧάκις^ 
κάϊ σημεία εγρντες σνγγενη^ οΐον ^ψύματα κα\ ούΧας, ^'Ή.3η6 
8* άττείωκε των τοιούτων τι και 8ια τριων^ οΐον εγρντός τίνος 
στί'γμα εν τω βραγιονι 6 μεν υιός ουκ ε^ενετο 6 8* ^υιιίοΰς 
εγίον εν τω αύτφ τόττω σν^κεγυμενον μεΧαν. Όλ/γα μεν 
ο?ϊ/ ^γίνεται τα τοιαύτα^ τα §ε ^ττΧεΐστα *γινετχχι οΧόκΧηρα 
εκ κοΧοβων^ κα\ ούθεν αττοτετακτίιι ^τούτων. Και εοικότες 
3ε τοις ^εννησασιν η τοις άνωθεν 'γονευσιν^ οτε 8* ού9εν οι)- 
ίενί• "ΆίΓοί/ίωσι ίέ κα\ 8ια ιτΧειόνων ^γενων^ οΐον ^εν Έ,ικε^γ 
λ/^ί '■ η τω ΑιθιοτΓΐ μοιγευθεισα' η μεν 'γαρ θυ^γατηρ ε^ενετο 
ουκ ΑίθΙο>^, το 5' εκ ταύτης. Και ως μεν ειτϊ το ττοΧυ 'τά 
θήΧεα εοικε τη μητρ\ μάΧΧον, τα ^ άρρενα τω ττατρί' •γ/- 
νεται όε ^ και τουναντίον^ τα μεν υηΑεα τω ττατρι^ τα ο αρ" 
ρενα τη μητρί. Και κατά ^ μέρη ίε γνονται εοικότα '^αΧΧα 
μέρη εκατερων. Ια όε οιόυμα ηόη μεν ε'γενετο και ουκ εοι^ 8 
ΐΓοτα αλλι/λοΐί, τα * 5έ ΊΓΧεΐ(Ττα κα\ ως εττί το ττοΧυ εοικότα^ 
εττεϊ κάϊ μετά τον τόκον τις εβ8ομαΙα σνγγενομένη κα\ ^συΧ" 
Χαβοΰσα ετεκε το ύστερον τφ ' ττροτερω εοικός^ ωσττερ &'5ι;- 

^ σνΧΚαμβάρουσαι Α*. * μίαν θνγατ€ρα Ρ, άυγατίρα μίν Α*. ^ άρθρων 
μη ίίυναμίνοις Ο*. 1 μή] μχν €*. ™ φυμα Α*. Ο*. "* νγιΜί Ρ. 

ο 7Γλ€ίστα ον γίντται αλλ* όλ. Ό». Ρ τοντο Ρ.Α» €». Π (ν Σικ€λίί] ξνια 
ίια Ο». Γ η &η1β τψ Οίη. Α».€*. » Κοικί τά θηλ€α Α». * κα\ οιη. 0«ί. 
ν μίρος δί γίνονται τά εοικότα Α*. ^ άλλα Ο*. » ^] μ€ν Ρ.€*, μ^ν^ 
τοι ϋ*. Υ σνΧΚαμβάνουσα Ρ.Ο». » πρήτψ Α*. 25© ΠΕΡΙ ΤΑ ΖβΙΑ Ηΐδτ. Αχ. 

μον. ΕΙσι δβ και 'γνναΐκ€ς ^ίοικότα ^ αύταΐς 'γεννωσαι^ αι 
ίβ τω αν^ρΐ^ ^ ω<ηΓ€ρ η ίν ΦαρσαΧω Ίττιτος η ΑικαΙα κοίΚου* 
μίνη. 

ΕΛν 0€ τι; του (Γ7Γ€ρματος €ξοηω ττρωτον μ€ν " η'γαται^ 
ττνάμα {βηΚοι ίέ ^ καί η εζοίος οτι *γΙν€ται ύττο ττνεύματο^* 
ούθεν *γαρ ριτττβΐται ττόρρω ανεν βία9 τΓν€υματικης)' όταν 5έ 
^Χάβηιταί το σττίρμα τη^ υστίραζ κα\ €γ)(ρορισθη9 νμηρ ττε- 

2ριΐ(Γταται, Φαίνεται 'γάρ, όταν ττρίν 3ιαρθρωθηναί ε^ελβι;, 
οίον φον ίν υμένι ιτεριεχόμενον αψαίρβθέντοζ του όστρακου* 
6 5' ύμην ψ\€βων μ€στός, ΤΙαντα §€ ^τα ττΧοτΓα και 
^ΤΓτηνα κάϊ ττεζα, €?τ€ ζωοτοκ€Ϊται ^η ωοτοκ€Ϊταΐ9 ομοίων 
*γίν€ταί' ΊτΧην ^τον όμψαΧον τα μβν ττρος την υστίραν €χ€ί 
^τα ζωοτοκούμ€να9 τα 5έ ττροζ τφ φω^ τα ί' αμψοτίρως^ οίον 

3 ετΓί γ€ΐ/οι/9 τινοζ ί-χθύων. Και τα μεν ττεριε^οιχην ™ οίον 
ύμ€ν€99 τα ίε ° χόρ^^' '^αί Ίτρωτον μίν του έσχατοι; ίντο^ 
*γΙν€ται το ζφον^ €ΐθ* ύμην ττερί τούτον αλλοί, το μεν ττλεΓ- 
στον ^ ΊτροοΊΓεψυκως τζ μήτρψ^ τ^ ^ άφ€<Γτώ9 και ΰ3ωρ 
€χων. Μεταξύ Ρ 5' ύ'γρότης ^ ύ3ατω8ης η ^ αιματώίης, ό 
καΧούμβνοζ ύττο των ^γυναικών ιτρόψοροί• 

Α\)ίαν€ται οε τα ζωα τταντα^ οσα έχει ομφαλον^ όια του 
όμψαΧοΰ. Ό 5' όμψαΧόζ^ οσα μεν κοτυΧηίόνας εχεί, ττρος 
■ τη κοτυΧηίόνι ΐΓροσττεψυκεν^ οσα 5έ Χειαν έχει την υστεραν^ 

ιΊτροΫ τη υστερ(^ εττι φΑερος, 2^χτιμα ο έχει εν τη υστερ(;/. 
τα μεν τετράττο^α τταντα εκτεταμένα^ κάϊ τα αττοία * πλά- 
για, οίον ίχθνς^ τα §ε ί/ττοία σχτγκεκαμμενα^ οΐον όρνις και 
ανθρωτΓος ^ συ*γκεκαμμενος* ^ ρίνα μεν μεταζυ των * γονα- 

3των9 όψθαΧμους ^ εττί τοις ^γόνασιν^ &τα 5' εκτός, ^Έχει 

*^ €0ΐχ6τα] αΐ €θΐκότα €*, αϊ ίοικότ^ς Α*. ^ (ουταίς Ο*. ^ ωσπ€ρ 
ίίρητοί η Ο». <1 ηγούνται Α». « και 0Π1. Ρ. ^ 'Κάβη Α».€». 5 τα] 
και Ρ. Α*. Ο». ^ π€ζά κα\ πτηνά Ρ. » ή φοτοϋτ^ιται Οίη. Ρ. ^ των ομ- 
φαλών Α*. 1 τα ρο8ΐ ί'χ€ΐ οιη. ϋ*. ™ οΓοι^ οιη. Ρ.Ο*^. ^^ χορίψ π*^- 
ίχονταΐ' και πρώτον μ^ν του (σχάτου χορίου €ντ6ς Ρ. Ο*. ^ προσπίφυ- 

Κ€ν Ό». Ρ δ•] δ€ ή Ρ.Α». <1 ύ^ατόΛης κάϊ Ιχωρώ^ης ή Ρ.Ο». ' αίμα- 
τώ^ης και ώμματάΛης 6 Ρ. ^ τη οπί. Ρ. ^ ίτλάγιον Α*. ^ ανγκ^καμ- 
μίνως Ρ. ^ ρίνα] καΐ ρίΜΐ Ο'. ^ γοράτων ^χουσιν οφβάΚμούς Ώ^• VII. 6—9• ΙΣΤ0ΡΙί2Ν Η. 251 

^ ομοίως ττάντα τα ζωα την κβφαΧην ανω το ττρωτον' αι5^α- 
νόμενα §€ καϊ ιτρος την Ιζοίον ορμωντα κάτω τΓ€ρια*γ€ται^ 
καΐ η ^γνεσίζ βστιι/ η κατά ψύσιν ττασιν €τη κεψαΧην' ^σιτγ" 
Κ€καμμ€να §€ και βττί ττόίας ^γίνεται τταρα ψύσιν. Τα ^€4 
των τετρατΓοίων εχβί κα\ ττ^ριττώματα^ όταν ή8η 'τελβέα ^, 
καί ύΎρον κα\ * σψυραίαζ, ^ τας μ\ν ^ €ν τω ίσγάτω του €ν- 
τβρου^ €ν §€ τ5 κυστ€Ϊ ουρον. Ύοΐς ί' εχουσι κοτυΧηίόνας 
€ν τ^ μήτρα των ζωών αβϊ €\άττους ^γίνονται αΐ κοτυΧηίόνες 
αυξανομένου του εμβρύου^ κα\ τβλος αφανίζονται, Ό 5*5 
όμψαΧός ίστι κίΧυψος '7Γ€ρ\ (Ι)Χ€βα9^ &ν ή αρ'χη €κ της ύστε- 
ρας βστί', τοις ^ μεν ίγουσι ^τας κοτυΧη3όνας €κ των κοτυ^ 
Χηόονων^ τοις 0€ μη €')^ουσιν αττο (ρΧερος. ιίέίσι ο€. τοις μ€ν 
μβιζοσιν^ οΐον τοις των βοών ίμβρύοις^ τετταρες αι ψΧέβες, 
τοις ί' ίΧάττοσι 5ι5ο, τοις ίβ Ίταμτταν μικροϊς^ οίον ορνισι^ 
μια ή>Χ€^, ΎεΙνουσι ί' €ί9 τα έμβρυα αι μ€ν 8ύο 8ια τ(Ηί6 
ηττατος^ ^ αι καΧούμ^ναι ^ ττυΧαι €ΐσι^ ττρος την ψΧεβα την 
μ€*γάΧην, αι 3ε 3ύο ττρος την αορτήν, ^ζ (τχίζεται κα\ ^γίνε- 
ται η αορτή ουο €κ μιας. ΕΛίσι οε ττερι την συίυ*γιαν " ε/τα- 
τίραν των ψΧεβων υμένες^ ττερι * ίε τουρ υμένας 6 όμψαΧος 
οίον ίΧυτρον. Αυξανομένων ί' άει μαΧΧον συμττίτττουσιν 7 
^ αΐται αι ψΧεβες. Το 5' εμβρυον άίρυνόμενον εις τε τα 
κοΐΧα έρχεται, και ενταύθα 9ηΧ6ν εστί κινούμενον^ κα\ ενίοτε 
κυΧιν^εΐται ττερί το αί3οΐον. 

Οταν ί' ωίινωσιν αι γυναίκες ^ εις ττοΧΧα μεν κα\ άλλα ρ 
ατΓοστηρΐζονται αυτοις οι ττόνοι^ ταΐς 3ε ττΧεΙσταις εις όττο- 
τερον αν τι/χι; των όμηρων• ^Οσαις ί* αν ττερί την κοΐΧιαν 
σφοδρότατοι ^'γενωνται τ